Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0373(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0280/2012

Внесени текстове :

A7-0280/2012

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 5
CRE 12/03/2013 - 5

Гласувания :

PV 12/03/2013 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0066

Приети текстове
PDF 279kWORD 29k
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург
Алтернативно решаване на потребителски спорове ***I
P7_TA(2013)0066A7-0280/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0793),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0454/2011),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Кралство Нидерландия и от Бундесрата на Федерална република Германия, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 12 декември 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A7-0280/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 181, 21.6.2012 г., стр. 93.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 март 2013 г. относно предложението за Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители)
P7_TC1-COD(2011)0373

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2013/11/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност