Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0373(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0280/2012

Indgivne tekster :

A7-0280/2012

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 5
CRE 12/03/2013 - 5

Afstemninger :

PV 12/03/2013 - 8.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0066

Vedtagne tekster
PDF 103kWORD 29k
Tirsdag den 12. marts 2013 - Strasbourg
Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I
P7_TA(2013)0066A7-0280/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0793),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0454/2011),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Nederlandenes Senat og Tysklands Bundesrat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 28. marts 2012(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. december 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0280/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

3.  pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter;

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s 93.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om ATB på forbrugerområdet)
P7_TC1-COD(2011)0373

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/11/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik