Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0195(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0052/2013

Indgivne tekster :

A7-0052/2013

Forhandlinger :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Afstemninger :

PV 12/03/2013 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0067

Vedtagne tekster
PDF 545kWORD 73k
Tirsdag den 12. marts 2013 - Strasbourg
De oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union *
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2013 om forslag til Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (»associeringsafgørelse«) (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0362),

–  der henviser til artikel 203 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0285/2012),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Fiskeriudvalget (A7-0052/2013),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  I betragtning af den betydning, som associeringen af de oversøiske lande og territorier har som et effektivt forbindelsesled mellem gruppen af OLT’er i deres dialog med Kommissionen og Unionens medlemsstater, bør denne organisation anerkendes som en samarbejdsaktør, hvis mål er at værne om de tilhørende OLT’ers fælles interesser.
Ændring 2
Forslag til afgørelse
Betragtning 6
(6)  Civilsamfundets bidrag til udviklingen i OLT'erne kan forbedres ved at styrke civilsamfundsorganisationerne i alle aspekter af samarbejdet.
(6)  Civilsamfundets bidrag til udviklingen i OLT'erne kan forbedres ved at styrke civilsamfundsorganisationerne i alle aspekter af samarbejdet og give dem et større ansvar.
Ændring 3
Forslag til afgørelse
Betragtning 10
(10)  OLT'ernes landarealer og havområder rummer en stor biodiversitet. Klimaændringer kan påvirke OLT'ernes naturmiljø og udgør en trussel mod deres bæredygtige udvikling. Tiltagene på områderne bevarelse af biodiversitet og økosystemtjenester, katastroferisikobegrænsning, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og fremme af vedvarende energi vil bidrage til tilpasningen til og afbødningen af klimaændringer i OLT'erne.
(10)  OLT'ernes landarealer og havområder rummer en stor biodiversitet. Klimaændringer kan påvirke OLT'ernes naturmiljø og udgør en trussel mod deres bæredygtige udvikling. Tiltagene på områderne bevarelse af biodiversitet og økosystemtjenester, katastroferisikobegrænsning, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og fremme af vedvarende energi kan bidrage til, at OLT'erne tilpasser sig klimaændringerne og kan afbøde konsekvenserne heraf. OLT'erne bør også kunne deltage i horisontale EU-programmer som det finansielle instrument for miljøet (LIFE).
Ændring 4
Forslag til afgørelse
Betragtning 12
(12)  Det er vigtigt at støtte OLT'erne i deres indsats for at blive mindre afhængige af fossile brændstoffer og dermed nedbringe deres sårbarhed over for adgang til brændstoffer og prisudsving, hvilket vil gøre deres økonomier mere modstandsdygtige og mindre sårbare over for eksterne kriser.
(12)  Det er vigtigt at støtte OLT'erne i deres indsats for at blive mindre afhængige af fossile brændstoffer og dermed nedbringe deres sårbarhed over for adgang til brændstoffer og prisudsving, hvilket vil gøre deres økonomier mere modstandsdygtige og mindre sårbare over for eksterne kriser, navnlig for så vidt angår beskæftigelse.
Ændring 5
Forslag til afgørelse
Betragtning 14
(14)  Konsekvenserne af OLT'ernes fjerne beliggenhed er en hindring for deres konkurrenceevne, og det er derfor vigtigt at forbedre OLT'ernes tilgængelighed.
(14)  Konsekvenserne af OLT'ernes fjerne beliggenhed er en udfordring for deres økonomiske udvikling, og det er derfor vigtigt at forbedre OLT'ernes tilgængelighed.
Ændring 6
Forslag til afgørelse
Betragtning 15
(15)  Unionen og OLT'erne anerkender betydningen af uddannelse som en løftestang for OLT'ernes bæredygtige udvikling.
(15)  Unionen og OLT'erne anerkender betydningen af almen og faglig uddannelse som en løftestang for OLT'ernes bæredygtige udvikling.
Ændring 7
Forslag til afgørelse
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  Det bør være et centralt mål for samarbejdet at forbedre arbejdsvilkår og arbejdstager- og fagforeningsrettigheder. Fagforeninger og andre arbejdstagerrepræsentanter bør spille en vigtig rolle i denne proces.
Ændring 8
Forslag til afgørelse
Betragtning 17
(17)  Forekomsten af overførbare sygdomme i OLT'erne, f.eks. denguefeber i Vestindien og Stillehavsområdet og chikungunya i regionerne i Det Indiske Ocean, kan have alvorlige negative sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Ud over at mindske de berørte befolkningsgruppers produktivitet vil epidemier i OLT'erne sandsynligvis kraftigt påvirke turismen, som er en bærende kraft i mange OLT'ers økonomier. Det store antal turister og vandrende arbejdstagere, der rejser til OLT'erne, gør OLT'erne sårbare over for indførsel af infektionssygdomme. Modsat kan den store strøm af mennesker, der rejser tilbage fra OLT'erne, indføre overførbare sygdomme i Europa. Det er derfor afgørende at skabe en »sikker turisme« af hensyn til bæredygtigheden i OLT'ernes økonomier, som i høj grad er afhængige af turisme.
(17)  Forekomsten af overførbare sygdomme i OLT'erne, f.eks. denguefeber i Vestindien og Stillehavsområdet og chikungunya i regionerne i Det Indiske Ocean, kan have alvorlige negative sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Ud over at mindske de berørte befolkningsgruppers produktivitet vil epidemier i OLT'erne sandsynligvis kraftigt påvirke turismen, som er en bærende kraft i mange OLT'ers økonomier. Det store antal turister og vandrende arbejdstagere, der rejser til OLT'erne, gør OLT'erne sårbare over for indførsel af infektionssygdomme. En let og regelmæssig adgang til arbejdsmedicin kunne mindske epidemiers omfang. Modsat kan den store strøm af mennesker, der rejser tilbage fra OLT'erne, indføre overførbare sygdomme i Europa. Det er derfor afgørende at skabe en »sikker turisme« af hensyn til bæredygtigheden i OLT'ernes økonomier, som i høj grad er afhængige af turisme.
Ændring 9
Forslag til afgørelse
Betragtning 18
(18)  Associeringen mellem Unionen og OLT'erne bør tage højde for og bidrage til bevarelsen af OLT'ernes kulturelle mangfoldighed og identitet.
(18)  Associeringen mellem Unionen og OLT'erne bør tage højde for og bidrage til bevarelsen af OLT'ernes kulturelle mangfoldighed og identitet. Den bør derfor i nødvendigt omfang tage højde for og bidrage til beskyttelse af og respekt for OLT'ernes oprindelige folks rettigheder.
Ændring 10
Forslag til afgørelse
Betragtning 19
(19)  Unionen anerkender betydningen af at udvikle et mere aktivt partnerskab med OLT'erne med hensyn til god forvaltningsskik og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, menneskehandel, terrorisme og korruption.
(19)  Unionen anerkender betydningen af at udvikle et mere aktivt partnerskab med OLT'erne med hensyn til god økonomisk, social og skattemæssig forvaltningsskik og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, menneskehandel, terrorisme og korruption.
Ændring 11
Forslag til afgørelse
Betragtning 20
(20)  Handelssamarbejdet og det handelsrelaterede samarbejde mellem Unionen og OLT'erne bør bidrage til målet om bæredygtighed i forbindelse med økonomisk udvikling, social udvikling og miljøbeskyttelse.
(20)  Handelssamarbejdet og det handelsrelaterede samarbejde mellem Unionen og OLT'erne bør som en selvfølge bidrage til målet om bæredygtighed i forbindelse med økonomisk udvikling, social udvikling og miljøbeskyttelse.
Ændring 12
Forslag til afgørelse
Betragtning 21
(21)  De globale forandringer, der kommer til udtryk i den fortsatte handelsliberaliseringsproces, involverer i vidt omfang Unionen, som er OLT'ernes vigtigste handelspartner, deres AVS-nabolande og andre økonomiske partnere.
(21)  De globale forandringer, der kommer til udtryk i den fortsatte handelsliberaliseringsproces, som ikke er tilstrækkelig gunstig for de små øområder, forpligter Unionen, som er OLT'ernes vigtigste handelspartner, til i højere grad at varetage deres interesser i de handelsaftaler, den indgår med OLT'ernes nabolande. Dette indebærer et fælles ansvar for som en selvfølge at medtage klausuler vedrørende sociale minimumsstandarder i enhver partnerskabs- eller handelsaftale, der indgås.
Ændring 13
Forslag til afgørelse
Betragtning 21 a (ny)
(21a)  Eftersom sparepolitikker har haft skadelige indvirkninger på beskæftigelsen, er der behov for et samarbejde mellem OLT'erne og Unionen for at bryde med disse politikker og fremme ambitiøse programmer for offentlige investeringer som det eneste middel til at sikre anstændige leve- og arbejdsvilkår for flertallet af borgerne i både OLT’erne og Unionen.
Ændring 14
Forslag til afgørelse
Betragtning 22
(22)  OLT'erne er sårbare øsamfund, der har behov for passende beskyttelse, bl.a. i forbindelse med affaldshåndtering. Hvad angår radioaktivt affald ydes en sådan beskyttelse i henhold til Euratomtraktatens artikel 198 og heraf afledt ret, undtagen for Grønland, som Euratomtraktaten ikke finder anvendelse på. Med hensyn til andet affald bør det specificeres, hvilke EU-regler der finder anvendelse på OLT'erne.
(22)  OLT'erne er sårbare øsamfund, der har behov for passende beskyttelse, bl.a. i forbindelse med affaldshåndtering og indeslutning af radioaktiv forurening. Hvad angår radioaktivt affald ydes en sådan beskyttelse i henhold til Euratomtraktatens artikel 198 og heraf afledt ret, undtagen for Grønland, som Euratomtraktaten ikke finder anvendelse på. Med hensyn til andet affald bør det specificeres, hvilke EU-regler der finder anvendelse på OLT'erne. Hvad angår radioaktiv forurening, navnlig i forbindelse med kernesprængninger, bør det præciseres, hvilke EU-regler, der skal gælde for OLT'er for på bæredygtig vis at beskytte biodiversiteten og befolkningerne mod disse former for forurening.
Ændring 15
Forslag til afgørelse
Betragtning 26
(26)  Det er under hensyntagen til målet om integration og udvikling af den globale handel med tjenesteydelser og om etablering nødvendigt at støtte udviklingen af markederne for tjenesteydelser og investeringsmulighederne ved at forbedre OLT-tjenesteydelsers og -investeringers adgang til EU-markedet. Unionen bør i den forbindelse tilbyde OLT'erne den bedst mulige behandling, som tilbydes enhver anden handelspartner gennem omfattende mestbegunstigelsesklausuler, og samtidig sikre OLT'erne mere fleksible muligheder for handelsforbindelser, idet den behandling, som OLT'erne tilbyder Unionen, begrænses til, hvad andre større handelsøkonomier er blevet tilbudt.
(26)  Det er under hensyntagen til målet om integration og udvikling af den globale handel med tjenesteydelser og om etablering nødvendigt at støtte udviklingen af markederne for tjenesteydelser og investeringsmulighederne ved at forbedre OLT-tjenesteydelsers og -investeringers adgang til EU-markedet og ved at lette deres adgang til offentlige indkøbskontrakter. Unionen bør i den forbindelse tilbyde OLT'erne den bedst mulige behandling, som tilbydes enhver anden handelspartner gennem omfattende mestbegunstigelsesklausuler, og samtidig sikre OLT'erne mere fleksible muligheder for handelsforbindelser, idet den behandling, som OLT'erne tilbyder Unionen, begrænses til, hvad andre større handelsøkonomier er blevet tilbudt.
Ændring 16
Forslag til afgørelse
Betragtning 28
(28)  Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger og tekniske handelshindringer kan have en indvirkning på handelen og nødvendiggøre et samarbejde. Handelssamarbejdet og det handelsrelaterede samarbejde bør også vedrøre konkurrencepolitikker og intellektuelle ejendomsrettigheder, som har betydning for den ligelige fordeling af handelsfordelene.
(28)  Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger og tekniske handelshindringer kan have en indvirkning på handelen og beskæftigelsessituationen og nødvendiggøre et samarbejde. Handelssamarbejdet og det handelsrelaterede samarbejde bør også vedrøre beskæftigelsespolitikker, navnlig dem, der vedrører unge, konkurrencepolitikker og intellektuelle ejendomsrettigheder, som har betydning for den ligelige fordeling af handelsfordelene.
Ændring 17
Forslag til afgørelse
Betragtning 29
(29)  For at sikre, at OLT'erne kan deltage i EU's indre marked og i regionale, subregionale og internationale markeder på de bedste vilkår, er det vigtigt at udvikle OLT'ernes kapacitet på relevante områder. Det drejer sig bl.a. om at udvikle menneskelige ressourcer og kompetencer, udvikle små og mellemstore virksomheder, diversificere de økonomiske sektorer og gennemføre passende lovgivning for at skabe et erhvervsklima, som kan tiltrække investeringer.
(29)  For at sikre, at OLT'erne kan deltage i Unionens indre marked og i regionale, subregionale og internationale markeder på de bedste vilkår, er det vigtigt at udvikle OLT'ernes kapacitet på relevante områder. Det drejer sig bl.a. om at udvikle menneskelige ressourcer og kompetencer ved at tilbyde passende erhvervsuddannelse og efteruddannelse, fremme udviklingen af små og mellemstore virksomheder, lette adgangen til mikrofinansieringsinstrumenter og –kreditter, diversificere de økonomiske sektorer og gennemføre passende lovgivning for at skabe et erhvervsklima, som kan tiltrække investeringer. Til dette formål ville en kombination af EUF-midler og af programmer og instrumenter i Unionens almindelige budget, som OLT'erne er berettigede til, gøre det muligt at øge virkningen af og rationalisere de foreslåede investeringer.
Ændring 18
Forslag til afgørelse
Betragtning 30 a (ny)
(30a)  OLT’er kan spille en central rolle i kampen mod skattely. I den forbindelse bør det understreges, at der er behov for en udvikling, der går i retning af reel gennemsigtighed i finanssektoren.
Ændring 19
Forslag til afgørelse
Betragtning 33
(33)  De procedurer vedrørende finansiel bistand, som er beskrevet i artikel 9 og 82, overdrager hovedansvaret for programmeringen og gennemførelsen af samarbejdet om 11. EUF til navnlig OLT'erne. Samarbejdet vil i hovedsagen foregå i overensstemmelse med OLT'ernes territoriale bestemmelser og vil underbygge støtten til overvågning, evaluering og revision af de planlagte tiltag. Det er desuden nødvendigt at præcisere, at OLT'erne er berettigede til at modtage midler fra forskellige finansieringskilder, som er omhandlet i artikel 76.
(33)  De procedurer vedrørende finansiel bistand, som er beskrevet i artikel 9 og 82, overdrager hovedansvaret for programmeringen og gennemførelsen af samarbejdet om 11. EUF til navnlig OLT'erne. Samarbejdet vil i hovedsagen foregå i overensstemmelse med OLT'ernes territoriale bestemmelser og vil underbygge støtten til overvågning, evaluering og revision af de planlagte tiltag. Det er desuden nødvendigt at præcisere, at OLT'erne er berettigede til at modtage midler fra forskellige finansieringskilder, som er omhandlet i artikel 76, og at Kommissionen har pligt til at lette OLT'ernes adgang til de horisontale programmer gennem oprettelse af den i artikel 88, stk. 2a omhandlede OLT-strategi.
Ændring 20
Forslag til afgørelse
Betragtning 34
(34)  Kommissionen bør få delegeret beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår denne afgørelses del IV med henblik på fastsættelse af detaljerede regler for udarbejdelse, opfølgning, revision, evaluering, gennemgang og gennemførelse af programmeringsdokumenter samt for indberetning og finansielle korrektioner. Af hensyn til den teknologiske udvikling og ændringer i toldlovgivningen bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ligeledes få delegeret beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af tillæggene til bilag VI. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen afholder relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Rådet.
(34)  Kommissionen bør få delegeret beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår denne afgørelses del IV med henblik på fastsættelse af detaljerede regler for udarbejdelse, opfølgning, revision, evaluering, gennemgang og gennemførelse af programmeringsdokumenter samt for indberetning og finansielle korrektioner. Med henblik på vedtagelse af afgørelser om indførelse af oprindelseskumulation mellem et OLT og et land, med hvilket Unionen har en gældende frihandelsaftale, om undtagelser fra systemet med registrerede eksportører samt om midlertidige undtagelser fra bestemmelserne i bilag VI, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår bilag VI til denne afgørelse. Af hensyn til den teknologiske udvikling og ændringer i toldlovgivningen bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ligeledes få delegeret beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af tillæggene til bilag VI. Med henblik på vedtagelse af afgørelser om midlertidig tilbagetrækning af de præferenceordninger, der er fastsat i bilag VII, og om de forudgående tilsynsforanstaltninger og de foreløbige og endelige beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i bilag VIII, bør Kommissionen endvidere tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår henholdsvis bilag VII og bilag VIII til denne afgørelse. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 21
Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)
2a.  For at gøre det muligt at opfylde disse mål tages der hensyn til de enkelte OLT'ers identitet og geografiske placering samt deres politiske, økonomiske og sociale forhold.
Ændring 22
Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – litra b
b) fremme af grøn vækst
b) fremme af grøn vækst og af grønne job inden for alle de brancher, der bibringer grøn vækst
Ændring 23
Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1
1.  Med henblik på at styrke de gensidige forbindelser tilstræber Unionen og OLT'erne at udbrede kendskabet til associeringen blandt deres borgere, især ved at fremme udviklingen af forbindelserne og samarbejdet mellem myndighederne, det akademiske miljø, civilsamfundet og erhvervslivet i OLT'erne på den ene side og deres forhandlingspartnere i Unionen på den anden.
1.  Med henblik på at styrke de gensidige forbindelser tilstræber Unionen og OLT'erne at udbrede kendskabet til associeringen og de deraf følgende gensidige fordele blandt deres borgere, især ved at fremme udviklingen af forbindelserne og samarbejdet mellem myndighederne, det akademiske miljø, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet i OLT'erne på den ene side og deres forhandlingspartnere i Unionen på den anden. Med henblik herpå sikrer Unionen effektiv deltagelse af OLT'erne i oplysnings- og kommunikationsprogrammerne, og særlig »Europe Direct«-informationscentrene, med henblik på at bringe Unionen tættere på dens borgere i OLT'erne.
Ændring 24
Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen sikrer, at partnerskaber med OLT’er fremmes inden for alle de EU-programmer og -instrumenter, som er opført på Unionens almindelige budget, jf. artikel 88.
Ændring 25
Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 3
3.  Associeringen tilstræber at støtte samarbejdet mellem OLT'erne og andre partnere på de samarbejdsområder, der er fastsat i denne afgørelses anden og tredje del. Målet med associeringen er i den forbindelse at fremme samarbejdet mellem OLT'erne og regionerne i den yderste periferi, som er nævnt i traktatens artikel 349, deres nabolande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS-staterne) og ikke-AVS-stater. Med henblik på at opfylde dette mål forbedrer Unionen koordineringen og synergierne mellem de samarbejdsprogrammer, som støttes via forskellige finansielle EU-instrumenter.
3.  Associeringen tilstræber at støtte samarbejdet mellem OLT'erne og andre partnere på de samarbejdsområder, der er fastsat i denne afgørelses anden og tredje del. Målet med associeringen er i den forbindelse at fremme samarbejdet mellem OLT'erne og regionerne i den yderste periferi, som er nævnt i traktatens artikel 349, deres nabolande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS-staterne) og ikke-AVS-stater.Med henblik på at opfylde dette mål forbedrer Unionen koordineringen og synergierne mellem de samarbejdsprogrammer, som støttes via forskellige finansielle EU-instrumenter, herunder territoriale samarbejdsprogrammer inden for samhørighedspolitikken. Endvidere tilknytter Unionen også OLT'erne til den politiske dialog, som den fører med OLT'ernes nabostater, og informerer dem om dagsordenen og de resolutioner og henstillinger, som Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU vedtager. Medlemsstaterne og Kommissionen støtter desuden enhver anmodning fra OLT-myndigheder om at deltage som observatører i plenarmøder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, jf. dog forsamlingens forretningsorden.
Ændring 26
Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4 – litra d
d)  OLT'ernes deltagelse i udviklingen af regionale markeder inden for rammerne af regionale integrationsorganisationer
d)  OLT'ernes deltagelse i udviklingen af regionale organisationer eller regionale markeder inden for rammerne af regionale integrationsorganisationer
Ændring 27
Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – indledning
2.  OLT'erne afholder eventuelt en dialog eller samråd med myndigheder og instanser såsom:
2.  OLT'erne afholder eventuelt en dialog eller samråd med myndigheder, parlamentsmedlemmer og instanser såsom:
Ændring 28
Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – litra a a (nyt)
aa)  OLT'ernes folkevalgte parlamentsmedlemmer på nationalt og EU-plan
Ændring 29
Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – litra c a (nyt)
ca)  OLT-organisationer, f.eks. de oversøiske landes og territoriers sammenslutning (OCTA)
Ændring 30
Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  OLT'ernes folkevalgte parlamentsmedlemmer på nationalt og EU-niveau
Ændring 31
Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)
4a)  Dialogen skal gøre det muligt for OLT'erne at få kendskab til de forskellige regionale horisontale programmer samt de regionale EUF-projekter, der er på vej, således at de har mulighed for at deltage heri.
Ændring 32
Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 – litra a
a) der afholdes et årligt OLT-EU-dialogforum (OLT-EU-forummet) for at samle repræsentanter for OLT-myndighederne, medlemsstaterne og Kommissionen. Medlemmer af Europa-Parlamentet, repræsentanter for EIB og repræsentanter for regionerne i den yderste periferi tilknyttes OLT-EU-forummet, når det er relevant
a) der afholdes et årligt OLT-EU-dialogforum (OLT-EU-forummet) for at samle repræsentanter for OLT-myndighederne, de folkevalgte repræsentanter for OLT'erne, repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen. Medlemmer af Europa-Parlamentet tilknyttes forummet. Repræsentanter for EIB og repræsentanter for regionerne i den yderste periferi samt AVS- og ikke-AVS-nabostater tilknyttes OLT-EU-forummet, når det er relevant
Ændring 33
Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 – litra b
b)  Kommissionen, OLT'erne og de medlemsstater, som de hører under, holder regelmæssigt trilaterale samråd. Disse samråd afholdes i reglen fire gange om året på initiativ af Kommissionen eller på opfordring fra OLT'erne eller de medlemsstater, som de hører under
b)  Kommissionen, OLT'erne og de medlemsstater, som de hører under, holder regelmæssigt trilaterale samråd. Disse samråd afholdes mindst fire gange om året og efter behov på initiativ af Kommissionen eller på opfordring fra en eller flere OLT'er eller de medlemsstater, som de hører under
Ændring 34
Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca) bistand til SMV'er, der udfører økonomisk bæredygtige aktiviteter, navnlig inden for forskning, landbrug, håndværk og turisme, som benytter sig af lokale økosystemressourcer
Ændring 35
Forslag til afgørelse
Artikel 17 – litra b
b) samordning af økonomiske og sociale aktiviteter såsom fiskeri, akvakultur, turisme, og søtransport med hav- og kystzonernes potentielle muligheder hvad angår vedvarende energi og råstoffer under samtidig hensyntagen til konsekvenserne af klimaændringer og menneskelige aktiviteter.
b) samordning af økonomiske og sociale aktiviteter såsom fiskeri, akvakultur, landbrug, turisme, søtransport og lufttransport, industri, minedrift og fysisk planlægning med hav- og kystzonernes potentielle muligheder hvad angår vedvarende energi og råstoffer under samtidig hensyntagen til konsekvenserne af klimaændringer og forurening fra landbaserede kilder, som har forbindelse til menneskers eller dyrs aktiviteter.
Ændring 36
Forslag til afgørelse
Artikel 19 – stk. 1 – litra c
c) med forbehold af eksisterende eller kommende bilaterale fiskeripartnerskabsaftaler mellem Unionen og OLT'erne tilsigter Unionen og OLT'erne regelmæssigt at konsultere hinanden om bevarelse og forvaltning af havets levende ressourcer og udveksle oplysninger om ressourcernes løbende tilstand inden for rammerne af de relevante associeringsformer, der er omhandlet i artikel 13.
c) med forbehold af eksisterende eller kommende fiskeripartnerskabsaftaler indgået af Unionen tilsigter Unionen og OLT'erne regelmæssigt at konsultere hinanden om bevarelse og forvaltning af havets levende ressourcer og udveksle oplysninger om ressourcernes løbende tilstand inden for rammerne af de relevante associeringsformer, der er omhandlet i artikel 13.
Ændring 37
Udkast til afgørelse
Artikel 19 – stk. 2 – litra b
b) dialog og samarbejde om bevarelse af fiskebestande, herunder foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri, og udvikling af et effektivt samarbejde med og inden for regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. Dialogen og samarbejdet vedrører kontrol- og inspektionsordninger samt incitamenter og forpligtelser, der på lang sigt skal sikre en mere effektiv forvaltning af fiskeriet og kystområderne.
b) dialog og samarbejde om bevarelse af fiskebestande, herunder foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri, og udvikling af et effektivt samarbejde med og inden for regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. Dialogen og samarbejdet vedrører kontrol- og inspektionsordninger samt incitamenter og forpligtelser, der på lang sigt skal sikre en mere effektiv forvaltning af fiskeriet og kystområderne. Kommissionen følger op på dialog og samarbejde med en forstærket indsats til fremme af bæredygtig forvaltning af fiskeriet i form af støtte til de lokale kontrol- og tilsynsordninger gennem partnerskabsaftaler med de OLT'er, der er associeret med Unionen.
Ændring 38
Forslag til afgørelse
Artikel 20 – stk. 2
2.  Med hensyn til vandforsyning og kloakering rettes der særlig opmærksomhed mod at sikre adgang til drikkevandsforsyning og kloakering i områder med ringe forsyning, hvilket vil bidrage direkte til udviklingen af de menneskelige ressourcer ved at forbedre sundhedstilstanden og øge produktiviteten.
2.  Med hensyn til vandforsyning og kloakering rettes der særlig opmærksomhed mod at sikre adgang til drikkevandsforsyning og kloakering i områder med ringe forsyning eller områder, som er særligt udsatte for naturkatastrofer, hvilket vil bidrage direkte til udviklingen af de menneskelige ressourcer ved at forbedre sundhedstilstanden og øge produktiviteten.
Ændring 39
Forslag til afgørelse
Artikel 21
Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området affaldshåndtering vedrøre fremme af anvendelsen af bedste miljøpraksis i alle processer, der vedrører affaldshåndtering, herunder reduktion af affaldsmængden, genanvendelse eller andre metoder til udvinding af sekundære råstoffer samt bortskaffelse af affald.

Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området affaldshåndtering vedrøre fremme af anvendelsen af bedste miljøpraksis i alle processer, der vedrører håndtering af menneske- eller dyreskabt affald, herunder reduktion af affaldsmængden, genanvendelse eller andre metoder til udvinding af sekundære råstoffer samt bortskaffelse af affald.

Ændring 40
Forslag til afgørelse
Artikel 25 – stk. 2 – litra b
b) vej- og jernbanetransport, luftfart, søfart samt transport ad indre vandveje
b) kollektive trafikformer og andre former for bæredygtig transport ad vej, jernbane, via luftfart, søfart samt transport ad indre vandveje
Ændring 41
Forslag til afgørelse
Artikel 29
Inden for rammerne af associeringen er samarbejdet på området informations- og kommunikationsteknologitjenester (ikt-tjenester) rettet mod at sætte skub i innovationen og den økonomiske vækst og skabe forbedringer i hverdagen for både borgere og virksomheder i OLT'erne, herunder fremme handicappedes tilgængelighed. Samarbejdet skal navnlig være rettet mod at forbedre OLT'ernes lovgivningsmæssige kapacitet og kan støtte udvidelsen af ikt-net og -tjenester via følgende foranstaltninger:

Inden for rammerne af associeringen er samarbejdet på området informations- og kommunikationsteknologitjenester (ikt-tjenester) rettet mod at sætte skub i innovationen, den økonomiske vækst, samarbejde, ytringsfriheden, jobskabelse og skabe forbedringer i hverdagen for både borgere og virksomheder i OLT'erne, herunder fremme handicappedes tilgængelighed. Samarbejdet skal navnlig være rettet mod at forbedre OLT'ernes lovgivningsmæssige kapacitet og kan støtte udvidelsen af ikt-net og -tjenester via følgende foranstaltninger:

a) etablering af forudsigelige lovgivningsmæssige rammer, der holder trit med den teknologiske udvikling, stimulerer vækst og innovation og fremmer konkurrence og forbrugerbeskyttelse
a) etablering af forudsigelige lovgivningsmæssige rammer, der holder trit med den teknologiske udvikling, stimulerer vækst og innovation og fremmer konkurrence og forbrugerbeskyttelse
b) dialog om forskellige politiske aspekter vedrørende fremme og overvågning af informationssamfundet
b) dialog om forskellige politiske aspekter vedrørende fremme og overvågning af informationssamfundet
c) udveksling af oplysninger om standarder og interoperabilitet
c) udveksling af oplysninger om standarder og interoperabilitet
d) fremme af samarbejdet på området ikt-forskning og på området ikt-baserede forskningsinfrastrukturer
d) fremme af samarbejdet på området ikt-forskning og på området ikt-baserede forskningsinfrastrukturer
e) udvikling af tjenesteydelser og applikationer på områder, hvor den samfundsmæssige virkning er stor.
e) udvikling af tjenesteydelser og applikationer på områder, hvor den samfundsmæssige virkning er stor, som for eksempel uddannelse og erhvervsuddannelse.
Ændring 42
Forslag til afgørelse
Artikel 30 – indledning
Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området forskning og innovation omfatte videnskab, teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologier, med det formål at bidrage til OLT'ernes bæredygtige udvikling og fremme ekspertise og industriens konkurrencedygtighed i OLT'erne. Samarbejdet kan navnlig vedrøre:

Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området forskning og innovation omfatte videnskab, uddannelse, teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologier, med det formål at bidrage til OLT'ernes bæredygtige udvikling og fremme ekspertise og konkurrencedygtighed for virksomheder og særlig SMV'er i OLT'erne. Samarbejdet kan navnlig vedrøre:

Ændring 43
Forslag til afgørelse
Artikel 30 – litra b
b) politikudvikling og institutionsopbygning i OLT'erne og en fælles indsats på lokalt, nationalt eller regionalt plan med henblik på at udvikle og anvende videnskabs-, teknologi- og innovationstiltag
b) politikudvikling og institutionsopbygning i OLT'erne og en fælles indsats på lokalt, nationalt eller regionalt plan med henblik på at udvikle og anvende videnskabs-, uddannelses-, teknologi- og innovationstiltag
Ændring 44
Forslag til afgørelse
Artikel 30 – litra d
d) individuelle OLT-forskeres, -forskningsorganers og -retlige instansers deltagelse i samarbejdet vedrørende forsknings- og innovationsprogrammer inden for Unionen.
d) individuelle OLT-forskeres, -forskningsorganers, SMV'ers og -retlige instansers deltagelse i samarbejdet vedrørende Unionens forsknings- og innovationsprogrammer og virksomheders, navnlig SMV'ers, konkurrenceevne.
Ændring 45
Forslag til afgørelse
Artikel 30 – litra e
e) uddannelse og international mobilitet for OLT-forskere og udveksling.
e) uddannelse og international mobilitet for OLT-forskere og -studerende og udveksling af forskere og studerende.
Ændring 46
Forslag til afgørelse
Artikel 31 – stk. 1
1.  Unionen sikrer, at fysiske personer fra OLT'erne som defineret i artikel 49 kan deltage i Unionens initiativer vedrørende unge på de samme betingelser som medlemsstaternes statsborgere.
1.  Unionen sikrer, at fysiske personer fra OLT'erne som defineret i artikel 49 deltager i Unionens initiativer og programmer vedrørende unge på de samme betingelser som medlemsstaternes statsborgere.
Ændring 47
Forslag til afgørelse
Artikel 31 – stk. 2
2.  Associeringen tilsigter at styrke båndene mellem unge, der bor i OLT'erne og i Unionen, bl.a. ved at fremme uddannelsesmobiliteten for unge i OLT'erne og ved at fremme gensidig forståelse mellem unge.
2.  Associeringen tilsigter at styrke båndene mellem unge, der bor i OLT'erne og i Unionen, bl.a. ved at fremme udvekslinger inden for almen uddannelse og erhvervsmæssig grund- og videreuddannelse, uddannelsesworkshops og mobilitet for unge i OLT'erne og ved at fremme interkulturel læring og gensidig forståelse mellem unge.
Ændring 48
Forslag til afgørelse
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Unionen og OLT’erne samarbejder med henblik på at integrere unge aktivt på arbejdsmarkedet for at undgå ungdomsarbejdsløshed.
Ændring 49
Forslag til afgørelse
Artikel 32 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa) tilvejebringelse af muligheder for at samle arbejdserfaring, som kan hjælpe unge til at udvikle færdigheder, der er nyttige på arbejdsmarkedet
Ændring 50
Forslag til afgørelse
Artikel 32 – stk. 1 – litra b
b) støtte til OLT'erne i arbejdet med at udforme og gennemføre uddannelsespolitikker.
b) støtte til OLT'erne i arbejdet med at udforme og gennemføre uddannelsespolitikker og politikker for formel og uformel erhvervsuddannelse.
Ændring 51
Forslag til afgørelse
Artikel 32 – stk. 2
2.  Unionen sikrer, at fysiske personer fra OLT'erne som defineret i artikel 49 kan deltage i Unionens uddannelsesinitiativer på de samme betingelser som statsborgere i medlemsstaterne.
2.  Unionen sikrer, at fysiske personer fra OLT'erne som defineret i artikel 49, deltager i Unionens uddannelses- og erhvervsuddannelsesinitiativer, navnlig i Erasmus for Alle-programmet.
Ændring 52
Forslag til afgørelse
Artikel 32 – stk. 3
3.  Unionen sørger for, at uddannelsesorganer og -institutter fra OLT'erne kan deltage i Unionens uddannelsesrelaterede samarbejdsinitiativer på de samme betingelser som medlemsstaternes uddannelsesorganer og -institutter.
3.  Unionen sørger for, at uddannelses- og erhvervsuddannelsesorganer og -institutter fra OLT'er kan deltage i Unionens uddannelsesrelaterede samarbejdsinitiativer på de samme betingelser som medlemsstaternes uddannelses- og erhvervsuddannelsesorganer og -institutter.
Ændring 53
Forslag til afgørelse
Artikel 33 – stk. 1
1.  Unionen og OLT'erne opretholder dialogen på det beskæftigelses- og socialpolitiske område for at bidrage til den økonomiske og sociale udvikling af OLT'erne og fremme anstændigt arbejde i OLT'erne og i de regioner, hvori de er beliggende. En sådan dialog er også rettet mod at støtte OLT-myndighedernes bestræbelser på at udvikle politikker og lovgivning på dette område.
1.  Unionen og OLT'erne opretholder dialogen på det beskæftigelses- og socialpolitiske område for at bidrage til den økonomiske og sociale udvikling af OLT'erne og fremme anstændigt arbejde og social inklusion i en grøn økonomi i OLT'erne og i de regioner, hvori de er beliggende. En sådan dialog er også rettet mod at støtte OLT-myndighedernes bestræbelser på at udvikle politikker og lovgivning på dette område.
Ændring 54
Forslag til afgørelse
Artikel 33 – stk. 2
2.  Dialogen består primært af udveksling af oplysninger og bedste praksis vedrørende politikker og lovgivning på det beskæftigelsesmæssige og socialpolitiske område, som er af fælles interesse for Unionen og OLT'erne. I den forbindelse tages der højde for områder såsom kompetenceudvikling, social beskyttelse, arbejdsmarkedsdialog, lige muligheder, ikkeforskelsbehandling, handicappedes tilgængelighed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og andre arbejdsstandarder.
2.  Dialogen består primært af udveksling af oplysninger og bedste praksis vedrørende politikker og lovgivning på det beskæftigelsesmæssige og socialpolitiske område, som er af fælles interesse for Unionen og OLT'erne. Der skal sættes gang i jobskabelsen, især i små og mellemstore virksomheder, gennem fremme af ambitiøse sociale standarder. Dialogen skal fremme alle innovative foranstaltninger, der beskytter miljøet og arbejdstageres og borgeres sundhed, og som sigter mod jobskabelse på områder, hvor OLT'erne har en fordel, som f.eks. inden for biodiversitet, mineralressourcer og nye teknologier samt områder relateret til forbedring af tilgængeligheden. I den forbindelse tages der højde for områder såsom forventede fremtidige behov for kompetencer, kompetenceudvikling, uddannelse af kvalificeret arbejdskraft svarende til behovene på arbejdsmarkedet, social beskyttelse, arbejdsmarkedsdialog, lige muligheder, ikke-forskelsbehandling, tilgængelighed for handicappede, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og andre arbejdsstandarder.
Ændring 55
Forslag til afgørelse
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Unionen og OLT’erne samarbejder med henblik på udveksling af bedste praksis for så vidt angår aktive arbejdsmarkedspolitikker, en stærk dialog mellem arbejdsmarkedets parter, jobstandarder og social beskyttelse for at beskytte arbejdstagernes rettigheder.
Ændring 56
Forslag til afgørelse
Artikel 33 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Unionen og OLT’erne samarbejder med henblik på at skabe en god balance mellem sikkerhed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet gennem en omfattende gennemførelse af flexicurity-principperne og med henblik på at imødegå opsplitningen af arbejdsmarkedet, både ved at sørge for tilstrækkelig social beskyttelse for arbejdstagere i overgangsperioder eller i midlertidige ansættelser eller deltidsansættelser og adgang til oplæring, karriereudvikling og fuldtidsarbejde
Ændring 57
Forslag til afgørelse
Artikel 33 – stk. 2 c (nyt)
2c.  Affolkning, herunder hjerneflugt og unges emigration for at finde arbejde, er en udfordring for mange OLT’er, og derfor samarbejder Unionen og OLT’erne med henblik på at beskytte vandrende arbejdstageres rettigheder på arbejdsmarkedet.
Ændring 58
Forslag til afgørelse
Artikel 33 a (ny)
Artikel 33a

Fri bevægelighed for arbejdstagere

1.  Med forbehold af bestemmelser om folkesundhed, offentlig sikkerhed og den offentlige orden øver medlemsstaterne ikke nogen form for forskelsbehandling af arbejdstagere fra OLT'er, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og arbejdsvilkår.
2.  OLT'ernes myndigheder behandler ikke arbejdstagere fra medlemsstaterne mindre gunstigt end tredjelandsstatsborgere og gør ikke forskel på statsborgere fra de forskellige medlemsstater. Dette er dog ikke til hinder for, at et OLT's myndigheder for at fremme eller støtte den lokale beskæftigelse kan vedtage bestemmelser, der er til fordel for de lokale arbejdstagere. I så fald underretter det pågældende OLT's myndigheder Kommissionen om de bestemmelser, de vedtager, således at Kommissionen kan underrette medlemsstaterne.
3.  Denne artikel finder ikke anvendelse på beskæftigelse i den offentlige forvaltning.
Ændring 59
Forslag til afgørelse
Artikel 33 b (ny)
Artikel 33b

Social dialog og udvikling af et socialt demokrati

Som en del af associeringen kan fremme af den sociale dialog og et socialt demokrati understøttes gennem foranstaltninger såsom:

– tiltag, der sikrer uddannelse af arbejdsmarkedets parter
– tiltag, der giver mulighed for kommunikation og for dannelse af fora tilegnet fremme og udvikling af den sociale dialog og et socialt demokrati
– tiltag til udveksling af bedste sociale praksis på regionalt og lokalt plan.
Ændring 60
Forslag til afgørelse
Artikel 34 – litra a
a) tiltag, der kan styrke beredskabs- og indsatskapaciteten i tilfælde af tværnationale sundhedstrusler såsom infektionssygdomme, og som bør bygge på eksisterende strukturer og være målrettet usædvanlige tilfælde
a) tiltag, der kan styrke beredskabs- og indsatskapaciteten i tilfælde af tværnationale sundhedstrusler såsom infektionssygdomme, og som bør bygge på eksisterende strukturer og på arbejdsmedicin og være målrettet usædvanlige tilfælde
Ændring 61
Forslag til afgørelse
Artikel 34 – litra a a (nyt)
aa)  Unionen og OLT'erne organiserer udvekslinger af bedste praksis med henblik på at forbedre effektiviteten på arbejdspladsen. Det er vigtigt at sikre, at alle arbejdstagere er omfattet af forebyggende politikker, og at deres grundlæggende ret til sundhed respekteres.
Ændring 62
Forslag til afgørelse
Artikel 34 – litra b
b) kapacitetsopbygning gennem styrkelse af folkesundhedsnetværk på regionalt plan, fremme af udvekslingen af oplysninger blandt eksperter og fremme af passende uddannelsestiltag
b) kapacitetsopbygning gennem styrkelse af folkesundhedsnetværk på regionalt plan, fremme af udvekslingen af oplysninger blandt eksperter og fremme af passende uddannelsestiltag og etablering af telemedicin
Ændring 63
Forslag til afgørelse
Artikel 34 a (ny)
Artikel 34a

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

I forbindelse med associeringen har samarbejde inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen til formål at styrke OLT'ernes kapacitet til forebyggelse af erhvervsbetingede sygdomme og arbejdsrelaterede ulykker gennem foranstaltninger såsom:

– tiltag, der muliggør gennemførelse af undersøgelser og udvikling af ekspertise inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen vedrørende de særlige risici på det pågældende område
– støtte til en modernisering af lovgivningen vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
– støtte til fremme af forebyggelse af erhvervsbetingede risici.
Ændring 64
Forslag til afgørelse
Artikel 38 – overskrift
Beskyttelse af kulturarvsteder og historiske monumenter

Kulturarv og historiske monumenter

Ændring 65
Forslag til afgørelse
Artikel 38 – indledning
Inden for rammerne af associeringen er samarbejdet på området kulturarvsteder og historiske monumenter rettet mod at give mulighed for at fremme udveksling af ekspertise og bedste praksis gennem:

Inden for rammerne af associeringen er samarbejdet på området kulturarvsteder og historiske monumenter rettet mod at give mulighed for at fremme udveksling af ekspertise og bedste praksis og optimere disse lokaliteters potentiale på bæredygtig vis gennem:

Ændring 66
Forslag til afgørelse
Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)
Samarbejdet kan også have til formål at forbedre kendskabet til og bevarelsen af OLT'ernes materielle og immaterielle kulturarv samt dennes status.

Ændring 67
Forslag til afgørelse
Artikel 44 a (ny)
Artikel 44a

Forhandling af handelsaftaler med tredjelande

Når Unionen forhandler en handelsaftale med et tredjeland, bestræber den sig på at sørge for udvidelse af de toldpræferencer, der gælder for produkter fra Unionen, til også at omfatte produkter fra OLT'erne.

Ændring 68
Forslag til afgørelse
Artikel 54 – stk. 3 a (nyt)
3a.  I tilfælde hvor de handelsaftaler, der i øjeblikket forhandles med tredjelande, risikerer at udgør en fare for de traditionelle brancher, der er karakteristiske for OLT'erne, foretager Kommissionen forudgående konsekvensanalyser af de mulige konsekvenser i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation og FN. Når de er gennemført, fremsender Kommissionen disse forudgående konsekvensanalyser til Europa-Parlamentet, Rådet og de statslige eller lokale myndigheder i OLT'erne, før de pågældende internationale aftaler indgås.
Ændring 69
Forslag til afgørelse
Artikel 57 – stk. 1 – litra b
b) gøre det lettere at fjerne hindringer for handel med og investeringer i varer og tjenesteydelser af særlig betydning for afbødningen af klimaændringer såsom bæredygtig vedvarende energi og energieffektive varer og tjenesteydelser, bl.a. ved at vedtage politiske rammer, der kan bane vejen for anvendelsen af de bedste tilgængelige teknologier, og ved at fremme standarder, der opfylder de miljømæssige og økonomiske behov og minimerer tekniske handelshindringer
b) gøre det lettere at fjerne hindringer for handel med og investeringer i varer og tjenesteydelser af særlig betydning for afbødningen af klimaændringer såsom bæredygtig vedvarende energi og energieffektive varer og tjenesteydelser, bl.a. ved at vedtage politiske rammer, der kan bane vejen for anvendelsen af de bedste tilgængelige teknologier, og ved at fremme standarder, der opfylder de miljømæssige, sociale og økonomiske behov og minimerer tekniske handelshindringer
Ændring 70
Forslag til afgørelse
Artikel 57 – stk. 1 – litra c
c) fremme handel med varer, som bidrager til at forbedre de sociale forhold og til at sikre en miljømæssigt forsvarlig praksis, herunder varer, som er omfattet af frivillige garantiordninger for bæredygtighed såsom fairtradeordninger og etiske handelsordninger, miljømærkning og certificeringsordninger for varer, der er baseret på naturressourcer
c) fremme handel med varer, som bidrager til at forbedre de sociale forhold og til at sikre en miljømæssigt forsvarlig praksis, herunder varer, som er omfattet af frivillige garantiordninger for bæredygtighed såsom fairtradeordninger og etiske handelsordninger, miljømærkning, social mærkning og certificeringsordninger for varer, der er baseret på naturressourcer
Ændring 71
Forslag til afgørelse
Artikel 62
Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området forbrugerpolitik, beskyttelse af forbrugersundheden og handel omfatte udarbejdelse af love og regler på områderne forbrugerpolitik og beskyttelse af forbrugersundheden med henblik på at undgå unødige handelshindringer.

Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området forbrugerpolitik, beskyttelse af forbrugersundheden og handel omfatte muligheder for midlertidig anerkendelse af gældende regler og procedurer i OLT'erne og udarbejdelse af love og regler på områderne forbrugerpolitik og beskyttelse af forbrugersundheden med henblik på at undgå unødige handelshindringer.

Ændring 72
Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra a
a) styrkelse af OLT'ernes kapacitet til at udforme og gennemføre politikker, der er nødvendige for udviklingen af handelen med varer og tjenesteydelser
a) styrkelse af OLT'ernes kapacitet til at udforme og gennemføre politikker, der er nødvendige for udviklingen af handelen med varer og tjenesteydelser, navnlig ved hjælp af nye informations- og kommunikationsteknologier
Ændring 73
Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra b
b) fremme af OLT'ernes indsats for at indføre relevante retlige, tilsynsmæssige og institutionelle rammer samt de nødvendige administrative procedurer
b) fremme af OLT'ernes indsats for at indføre relevante retlige, tilsynsmæssige og institutionelle rammer samt de nødvendige administrative procedurer, navnlig med henblik på at forbedre de sociale standarder og skabe et socialt klima, der fremmer vækst
Ændring 74
Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra d
d) fremme af markeds- og produktudviklingen, herunder forbedring af produktkvaliteten
d) fremme af markeds- og produktudviklingen og diversificeringen, herunder forbedring af produktkvaliteten
Ændring 75
Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra e
e) bidrag til udviklingen af menneskelige ressourcer og faglige kompetencer, der er relevante inden for handel med varer og tjenesteydelser
e) bidrag til udviklingen af menneskelige ressourcer og faglige kompetencer ved at tilbyde passende uddannelser, der er relevante inden for handel med varer og tjenesteydelser
Ændring 76
Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra f
f) styrkelse af virksomhedsrådgiveres kapacitet til at tilbyde OLT-virksomheder tjenester, der er relevante for deres eksportaktiviteter, såsom markedskendskab
f) styrkelse af virksomhedsrådgiveres kapacitet til at tilbyde OLT-virksomheder tjenester, der er relevante for deres eksportaktiviteter, såsom markedskendskab gennem en bedre udnyttelse af nye teknologier
Ændring 77
Forslag til afgørelse
Artikel 79 – stk. 2
2.  Unionen støtter OLT'ernes indsats for at udvikle pålidelige statistiske data vedrørende disse områder.
2.  Unionen støtter OLT'ernes indsats for at udvikle pålidelige statistiske data vedrørende disse områder. Den støtter også OLT'erne i deres indsats for at gøre deres makroøkonomiske indikatorer mere direkte sammenlignelige, navnlig gennem beregning af købekraftspariteter.
Ændring 78
Forslag til afgørelse
Artikel 80 – stk. 2
2.  Der kan på OLT'ernes initiativ finansieres undersøgelser eller faglig bistand til gennemførelse af de aktiviteter, der er planlagt i programmeringsdokumenterne. Kommissionen kan beslutte at finansiere sådanne aktiviteter enten via den programmerbare støtte eller via den bevillingsramme, der er øremærket til faglige samarbejdsforanstaltninger.
2.  Der kan på OLT'ernes initiativ finansieres undersøgelser eller faglig bistand til gennemførelse af de aktiviteter, der er planlagt i denne afgørelse. Kommissionen kan beslutte at finansiere sådanne aktiviteter enten via den programmerbare støtte eller via den bevillingsramme, der er øremærket til faglige samarbejdsforanstaltninger.
Ændring 79
Forslag til afgørelse
Artikel 80 - stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen organiserer mindst en gang om året – om muligt i forbindelse med OLT-EU-forummet – et teknisk møde mellem de regionale anvisningsberettigede og de anvisningsberettigede, der er bemyndiget ved delegation, med det formål at styrke den institutionaliserede tekniske dialog og effektivisere programmeringen og anvendelsen af midlerne
Ændring 80
Forslag til afgørelse
Artikel 82 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)
Kommissionen sikrer, at reglerne for programmering tager hensyn til de begrænsede menneskelige og administrative ressourcer i OLT'erne og deres institutionelle bånd til de medlemsstater, de er forbundet med.

Ændring 81
Forslag til afgørelse
Artikel 82 – stk. 5
5.  OLT-myndighederne og Kommissionen har et fælles ansvar for at godkende programmeringsdokumentet.
5.  OLT-myndighederne og Kommissionen har et fælles ansvar for at godkende programmeringsdokumentet. I denne forbindelse skal programmeringsdokumentet være genstand for en drøftelse mellem OLT'erne, den berørte medlemsstat og Kommissionen. Som led i drøftelsen afholdes der tekniske møder mellem de regionale anvisningsberettigede og alle repræsentanter for Kommissionen og dens kontorer og delegationer, som er involverede i programmeringen, om muligt i forlængelse af OLT-EU-forum-dialogen.
Ændring 82
Forslag til afgørelse
Artikel 83 – stk. 1
1.  Kommissionen anvender OLT-midlerne under 11. EUF på en af de givne måder, der er fastsat i finansforordningen for 11. EUF, og i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i denne afgørelse og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. Den indgår med dette formål finansieringsaftaler med de relevante myndigheder i OLT'erne.
1.  Kommissionen anvender OLT-midlerne under 11. EUF på en af de givne måder, der er fastsat i finansforordningen for 11. EUF, og i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i denne afgørelse og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. Den indgår med dette formål finansieringsaftaler med de relevante myndigheder i OLT'erne og afholder tekniske møder mellem de regionale anvisningsberettigede og alle repræsentanter for Kommissionen og dens kontorer og delegationer, som er involverede i programmeringen, om muligt i forlængelse af OLT-EU-forum-dialogen.
Ændring 83
Forslag til afgørelse
Artikel 84 – stk. 8
8.  Kommissionen informerer udvalget om opfølgningen, evalueringen og revisionen af programmeringsdokumenter.
8.  Kommissionen informerer samtidig udvalget og Europa-Parlamentet om opfølgningen, evalueringen og revisionen af programmeringsdokumenter.
Ændring 84
Forslag til afgørelse
Artikel 88 – stk. 2
2.  OLT'erne kan også opnå støtte fra Unionens programmer for samarbejde med andre lande, navnlig udviklingslande, under overholdelse af disse programmers regler, mål og foranstaltninger.
2.  OLT'erne modtager også støtte fra Unionens programmer for samarbejde med andre lande under overholdelse af disse programmers regler, mål og foranstaltninger.
Ændring 85
Forslag til afgørelse
Artikel 88 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Med henblik på at sikre OLT'ernes effektive deltagelse i de forskellige horisontale EU-programmer, iværksætter Kommissionen en egentlig »OLT-strategi« ved at udpege en »OLT-ansvarlig« i hvert af sine generaldirektorater. Disse OLT-ansvarlige deltager i udarbejdelsen af årlige handlingspalner for hvert program, f.eks. gennem konsultationer samråd med andre tjenestegrene med henblik på at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til OLT'ernes behov og særlige forhold. Kommissionen oplyser desuden hurtigst muligt OLT'erne om offentliggørelsen af indkaldelser af forslag inden for rammerne af de forskellige horisontale programmer.
Ændring 86
Forslag til afgørelse
Artikel 89 – stk. 1
1.  Kommissionen har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om supplering af bestemmelserne i denne afgørelse inden for 12 måneder fra dens ikrafttræden og om ændring af tillæggene til bilag VI af hensyn til den teknologiske udvikling og ændringer i toldlovgivningen i overensstemmelse med proceduren i artikel 90.
1.  Kommissionen har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om supplering af bestemmelserne i denne afgørelse inden for seks måneder fra dens ikrafttræden og om ændring af tillæggene til bilag VI af hensyn til den teknologiske udvikling og ændringer i toldlovgivningen i overensstemmelse med proceduren i artikel 90.
Ændring 87
Forslag til afgørelse
Artikel 90 – stk. 3
3.  Den i artikel 89 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er beskrevet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller fra en senere dato, der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 89 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Når Rådet har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, underretter det Europa-Parlamentet og Kommissionen herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og angiver samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt samt begrundelsen herfor.

Ændring 88
Forslag til afgørelse
Artikel 90 – stk. 4
4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet meddelelse herom.
4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet herom.
Ændring 89
Forslag til afgørelse
Artikel 90 - stk. 5 - afsnit 1 a (nyt)
Hvis Rådet agter at gøre indsigelse, underretter det Europa-Parlamentet herom i rimelig tid, inden det træffer den endelige afgørelse, og angiver samtidig hvilken delegeret retsakt, det agter at gøre indsigelse mod, samt de mulige begrundelser herfor.

Ændring 90
Forslag til afgørelse
Artikel 90 a (ny)
Artikel 90a

Hasteprocedure

1.  Delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne artikel, træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke gøres indsigelse mod dem i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet om den delegerede retsakt anføres der en begrundelse for anvendelse af hasteproceduren.
2.  Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt efter proceduren i artikel 90, stk. 5. I så fald ophæver Kommissionen retsakten straks efter Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.
Ændring 91
Forslag til afgørelse
Artikel 91 – stk. 1 – indledning
Rådet træffer i henhold til traktaten afgørelse om eventuelle nødvendige tilpasninger af denne afgørelse, hvis

Rådet træffer i henhold til traktaten og efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse om eventuelle nødvendige tilpasninger af denne afgørelse, hvis

Ændring 92
Forslag til afgørelse
Bilag I
LISTE OVER ISOLEREDE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER (OLT'er)

LISTE OVER ISOLEREDE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER (OLT'er)

–  Falklandsøerne
  Falklandsøerne
– St.  Helena, Ascension, Tristan da Cunha
– St.  Helena, Ascension, Tristan da Cunha
–  Saint Pierre og Miquelon
–  Saint Pierre og Miquelon
  Wallis og Futuna
Ændring 93
Forslag til afgørelse
Bilag II – artikel 1 – stk. 1
1.  Inden for rammerne af denne afgørelse tildeles for syvårsperioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 det samlede beløb på [343,4 mio.] EUR i finansiel bistand fra EU under 11. EUF, der er fastsat i den interne aftale om oprettelse af 11. EUF, således:
1.  Inden for rammerne af denne afgørelse tildeles for syvårsperioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 det samlede beløb på [360,57 mio.] EUR i finansiel bistand fra EU under 11. EUF, der er fastsat i den interne aftale om oprettelse af 11. EUF, således:
a) [330,4 mio.] EUR i form af gavebistand til programmerbar støtte til langsigtet udvikling, humanitær bistand, katastrofebistand, bistand til flygtninge og supplerende støtte i tilfælde af udsving i eksportindtægterne samt støtte til regionalt samarbejde og integration
a) [345,57 mio.] EUR i form af gavebistand til programmerbar støtte til langsigtet udvikling, humanitær bistand, katastrofebistand, bistand til flygtninge og supplerende støtte i tilfælde af udsving i eksportindtægterne samt støtte til regionalt samarbejde og integration
b) [5 mio.] EUR til finansiering af rentegodtgørelser og faglig bistand inden for rammerne af OLT-investeringsfaciliteten, der er omhandlet i bilag IV
b) [5 mio.] EUR til finansiering af rentegodtgørelser og faglig bistand inden for rammerne af OLT-investeringsfaciliteten, der er omhandlet i bilag IV
c) [8 mio.] EUR til undersøgelser eller faglig bistand i overensstemmelse med artikel 79 i denne afgørelse og til en global evaluering af afgørelsen, som skal foretages senest fire år inden dens udløb.
c) [10 mio.] EUR til undersøgelser eller faglig bistand i overensstemmelse med artikel 79 i denne afgørelse og til en global evaluering af afgørelsen, som skal foretages senest fire år inden dens udløb.
Ændring 94
Forslag til afgørelse
Bilag II - artikel 3 – indledning
Det beløb på [330,4 mio.] EUR, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), tildeles på basis af OLT'ernes behov og resultater efter følgende kriterier:

Det beløb på [345,57 mio.] EUR, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), tildeles på basis af OLT'ernes behov og resultater efter følgende kriterier:

Ændring 95
Forslag til afgørelse
Bilag II – artikel 3 – nr. 2
2. [105 mio.] EUR tildeles til støtte for regionalt samarbejde og regional integration i overensstemmelse med artikel 7 i denne afgørelse, navnlig med hensyn til de prioriteter og områder af fælles interesse, der er nævnt i artikel 5, og gennem høring via de EU-OLT-partnerskabsinstanser, der er nævnt i artikel 13. Ved tildelingen af dette beløb bør der tilstræbes koordinering med andre EU-finansieringsinstrumenter og samarbejde mellem OLT'erne og regionerne i den yderste periferi som omhandlet i traktatens artikel 349.
2. [120,17 mio.] EUR tildeles til støtte for regionalt samarbejde og regional integration i overensstemmelse med artikel 7 i denne afgørelse, navnlig med hensyn til de prioriteter og områder af fælles interesse, der er nævnt i artikel 5, og gennem høring via de EU-OLT-partnerskabsinstanser, der er nævnt i artikel 13. Ved tildelingen af dette beløb bør der tilstræbes koordinering med andre EU-finansieringsinstrumenter og samarbejde mellem OLT'erne og regionerne i den yderste periferi som omhandlet i traktatens artikel 349.
Ændring 96
Forslag til afgørelse
Bilag VI - artikel 3 – stk. 1 - litra g
g) akvakulturprodukter i de tilfælde, hvor de pågældende fisk, krebsdyr og bløddyr er født og opdrættet dér
g) akvakulturprodukter i de tilfælde, hvor de pågældende fisk, krebsdyr og bløddyr er opdrættet dér
Ændring 97
Forslag til afgørelse
Bilag VI – artikel 10 – stk. 6
6.  Kommissionen vedtager en foranstaltning med henblik på at tillade den i stk. 1 omhandlede kumulation ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 64, stk. 2.
6.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 om en foranstaltning med henblik på at tillade den i stk. 1 omhandlede kumulation.
Ændring 98
Forslag til afgørelse
Bilag VI - artikel 16 – stk. 6 a (nyt)
6a.  OLT'er indrømmes undtagelse for fiskerivarer inden for en årlig kvote på 2 500 ton for fiskerivarer, der hører under KN-kode 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 og 160510.
OLT'er eller medlemsstater forelægger under hensyntagen til ovennævnte kvote anmodning om undtagelser for udvalget, som automatisk imødekommer anmodningen og sætter dem i kraft ved en afgørelse.

Ændring 99
Forslag til afgørelse
Bilag VI - artikel 16 – stk. 8
8.  Kommissionen vedtager en foranstaltning med henblik på at indrømme en midlertidig undtagelse som omhandlet i stk. 1 ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 64, stk. 2.
8.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 om en foranstaltning med henblik på at indrømme en midlertidig undtagelse som omhandlet i stk. 1.
Ændring 100
Forslag til afgørelse
Bilag VI - artikel 63stk. 3
3.  Kommissionen vedtager en foranstaltning med henblik på at indrømme en midlertidig undtagelse som omhandlet i stk. 1 ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 64, stk. 2.
3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 om en foranstaltning med henblik på at indrømme en midlertidig undtagelse som omhandlet i stk. 1.
Ændring 101
Forslag til afgørelse
Bilag VI - artikel 64
Udvalgsprocedurer

udgår
1.  Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92.
2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 102
Forslag til afgørelse
Bilag VII - artikel 2 – stk. 1
1.  Kommissionen kan midlertidigt trække de i denne afgørelse omhandlede præferenceordninger tilbage for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land, hvis den finder, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at en midlertidig tilbagetrækning er berettiget af de årsager, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 2, i dette bilag, forudsat at den forinden:
1.  Kommissionen kan midlertidigt trække de i denne afgørelse omhandlede præferenceordninger tilbage ved hjælp at delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90 for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land, hvis den finder, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at en midlertidig tilbagetrækning er berettiget af de årsager, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 2, i dette bilag, forudsat at den forinden:
a) har hørt det udvalg, der er omhandlet i artikel 10 i bilag VIII, i overensstemmelse med proceduren i artikel 3, stk. 2
b) har opfordret medlemsstaterne til at træffe de fornødne forsigtighedsforanstaltninger til beskyttelse af EU's finansielle interesser og/eller til sikring af det begunstigede lands overholdelse af sine forpligtelser og
b) har opfordret medlemsstaterne til at træffe de fornødne forsigtighedsforanstaltninger til beskyttelse af Unionens finansielle interesser og/eller til sikring af det begunstigede lands overholdelse af sine forpligtelser og
c) har offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der foreligger begrundet tvivl om, hvorvidt det pågældende begunstigede land anvender præferenceordningen korrekt og/eller overholder sine forpligtelser, hvilket kan anfægte dets ret til fortsat at drage fordel af denne afgørelse.
c) har offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der foreligger begrundet tvivl om, hvorvidt det pågældende begunstigede land anvender præferenceordningen korrekt og/eller overholder sine forpligtelser, hvilket kan anfægte dets ret til fortsat at drage fordel af denne afgørelse.
Kommissionen underretter det eller de berørte OLT'er om alle afgørelser, der træffes i overensstemmelse med dette stykke, inden de får virkning. Kommissionen underretter også det udvalg, der er omhandlet i artikel 10 i bilag VIII.

Kommissionen underretter det eller de berørte OLT'er om alle afgørelser, der træffes i overensstemmelse med dette stykke, inden de får virkning.

Ændring 103
Forslag til afgørelse
Bilag VII - artikel 2 – stk. 2
2.  Den midlertidige tilbagetrækningsperiode må ikke overstige seks måneder. Ved periodens udløb træffer Kommissionen afgørelse om enten at bringe den midlertidige tilbagetrækning til ophør efter underretning af det udvalg, der er omhandlet i artikel 10 i bilag VIII, eller at forlænge varigheden af den midlertidige tilbagetrækning efter proceduren i stk. 1 i denne artikel.
2.  Den midlertidige tilbagetrækningsperiode må ikke overstige seks måneder. Ved periodens udløb træffer Kommissionen afgørelse om enten at bringe den midlertidige tilbagetrækning til ophør eller at forlænge varigheden af den midlertidige tilbagetrækning efter proceduren i stk. 1 i denne artikel.
Ændring 104
Forslag til afgørelse
Bilag VII - artikel 3
Udvalgsprocedure

udgår
1.  Udvalgsprocedure Med henblik på gennemførelsen af artikel 2 bistås Kommissionen af det udvalg, der er omhandlet i artikel 10 i bilag VIII.
2.  Når der henvises til denne bestemmelse, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
Ændring 105
Forslag til afgørelse
Bilag VIII - artikel 5 – stk. 2
2.  De forudgående tilsynsforanstaltninger vedtages af Kommissionen efter rådgivningsproceduren i artikel 6 i dette bilag.
2.  De forudgående tilsynsforanstaltninger vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 6 i dette bilag.
Ændring 106
Forslag til afgørelse
Bilag VIII - artikel 6 – stk. 1
1.  I behørigt begrundede hastende tilfælde som følge af en forværring af EU-producenternes økonomiske og/eller finansielle situation, som ville være vanskelig at genoprette, kan der indføres midlertidige foranstaltninger. Midlertidige foranstaltninger anvendes ikke i mere end 200 dage. De midlertidige foranstaltninger vedtages af Kommissionen efter rådgivningsproceduren i artikel 10 i dette bilag. I særligt hastende tilfælde vedtager Kommissionen midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, som finder anvendelse omgående, efter rådgivningsproceduren i artikel 10 i dette bilag.
1.  I behørigt begrundede hastende tilfælde som følge af en forværring af EU-producenternes økonomiske og/eller finansielle situation, som ville være vanskelig at genoprette, kan der indføres midlertidige foranstaltninger. Midlertidige foranstaltninger anvendes ikke i mere end 200 dage. De midlertidige foranstaltninger vedtages af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 90. I særligt hastende tilfælde vedtager Kommissionen midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, som finder anvendelse omgående, ved delegerede retsakter efter proceduren i artikel 90a.
Ændring 107
Forslag til afgørelse
Bilag VIII - artikel 7 – stk. 1
1.  Hvis kendsgerningerne i sidste ende viser, at betingelserne i artikel 2 i dette bilag ikke er opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse om at indstille undersøgelsen og proceduren efter den i artikel 4 i dette bilag omhandlede undersøgelsesprocedure. Kommissionen offentliggør en rapport om de resultater og begrundede konklusioner, den når frem til vedrørende alle relevante faktiske og retlige spørgsmål, under behørigt hensyn til beskyttelsen af fortrolige oplysninger som omhandlet i artikel 9 i dette bilag.
1.  Hvis kendsgerningerne i sidste ende viser, at betingelserne i artikel 2 i dette bilag ikke er opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse om at indstille undersøgelsen. Kommissionen offentliggør en rapport om de resultater og begrundede konklusioner, den når frem til vedrørende alle relevante faktiske og retlige spørgsmål, under behørigt hensyn til beskyttelsen af fortrolige oplysninger som omhandlet i artikel 9 i dette bilag.
Ændring 108
Forslag til afgørelse
Bilag VIII - artikel 7 – stk. 2
2.  Hvis det af de endeligt fastlagte kendsgerninger fremgår, at betingelserne i artikel 2 i dette bilag er opfyldt, vedtager Kommissionen en afgørelse om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 4. Kommissionen offentliggør under behørig hensyntagen til kravet om beskyttelse af fortrolige oplysninger, jf. artikel 9 i dette bilag, en rapport indeholdende et sammendrag af de materielle kendsgerninger og betragtninger, der er relevante for fastlæggelsen, og underretter straks OLT'ernes myndigheder om afgørelsen om at træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.
2.  Hvis det af de endeligt fastlagte kendsgerninger fremgår, at betingelserne i artikel 2 i dette bilag er opfyldt, vedtager Kommissionen en afgørelse om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger ved delegerede retsakter efter proceduren i artikel 90. Kommissionen offentliggør under behørig hensyntagen til kravet om beskyttelse af fortrolige oplysninger, jf. artikel 9 i dette bilag, en rapport indeholdende et sammendrag af de materielle kendsgerninger og betragtninger, der er relevante for fastlæggelsen, og underretter straks OLT'ernes myndigheder om afgørelsen om at træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.
Ændring 109
Forslag til afgørelse
Bilag VIII - artikel 10
Udvalgsprocedure

udgår
1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009 af 26. februar 2009 om den fælles importordning. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.
3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.
4.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 4.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik