Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0195(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0052/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0052/2013

Συζήτηση :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0067

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 607kWORD 81k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση *
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Mαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2012)0362),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0285/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αλιείας (Α7-0052/2013),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Έχοντας υπόψη τη σημασία που έχει προσλάβει η σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών ως αποτελεσματικός συνδετικός κρίκος μεταξύ της ομάδας των ΥΧΕ, στο πλαίσιο του διαλόγου τους με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ένωσης, θα πρέπει να καθιερωθεί η οργάνωση αυτή ως συντελεστής συνεργασίας με στόχο την αξιοποίηση των κοινών συμφερόντων των ΥΧΕ στη σύνδεση.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη των ΥΧΕ μπορεί να βελτιωθεί με την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλους τους τομείς συνεργασίας.
(6)  Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη των ΥΧΕ μπορεί να βελτιωθεί με την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της υπευθυνότητάς τους σε όλους τους τομείς συνεργασίας.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι ΥΧΕ χαρακτηρίζονται από ευρεία εδαφική και θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον των ΥΧΕ και συνιστά απειλή που υπονομεύει την αειφόρο ανάπτυξή τους. Οι δράσεις στους τομείς της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προώθησης της βιώσιμης ενέργειας θα συμβάλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό των επιπτώσεών της στις ΥΧΕ.
(10)  Οι ΥΧΕ χαρακτηρίζονται από ευρεία εδαφική και θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον των ΥΧΕ και συνιστά απειλή που υπονομεύει την αειφόρο ανάπτυξή τους. Οι δράσεις στους τομείς της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προώθησης της βιώσιμης ενέργειας μπορούν να συμβάλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην επίτευξη μετριασμού των επιπτώσεών της στις ΥΧΕ. Οι ΥΧΕ θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά οριζόντια προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για το περιβάλλον και την δράση για το κλίμα (LIFE).
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Είναι σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να μειώσουν τα τρωτά τους σημεία ως προς την πρόσβαση σε καύσιμα και την αστάθεια των τιμών, καθιστώντας έτσι τις οικονομίες τους περισσότερο ανθεκτικές και λιγότερο ευάλωτες σε εξωγενείς κλυδωνισμούς.
(12)  Είναι σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να μειώσουν τα τρωτά τους σημεία ως προς την πρόσβαση σε καύσιμα και την αστάθεια των τιμών, καθιστώντας έτσι τις οικονομίες τους περισσότερο ανθεκτικές και λιγότερο ευάλωτες σε εξωγενείς κλυδωνισμούς, κυρίως όσον αφορά την απασχόληση.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι επιπτώσεις του απομακρυσμένου χαρακτήρα των ΥΧΕ συνιστούν φραγμό στην ανταγωνιστικότητά τους και, επομένως, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ΥΧΕ.
(14)  Οι επιπτώσεις του απομακρυσμένου χαρακτήρα των ΥΧΕ συνιστούν πρόκληση για την οικονομική τους ανάπτυξη και, επομένως, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ΥΧΕ.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης ως μοχλού για την αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ.
(15)  Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης ως μοχλού για την αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Βασικός σκοπός της συνεργασίας θα πρέπει να είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να διαδραματίσουν τα συνδικάτα και άλλοι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η επίπτωση των μεταδοτικών ασθενειών στις ΥΧΕ, όπως ο δάγγειος στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και ο ιός Chikungunya στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, μπορούν να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την οικονομία. Πέραν του ότι μειώνουν την παραγωγικότητα των πληγέντων πληθυσμών, οι επιδημίες στις ΥΧΕ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και τον τουρισμό που αποτελεί τον πυλώνα της οικονομίας πολλών ΥΧΕ. Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμών τουριστών και διακινούμενων εργαζομένων ταξιδεύουν προς τις ΥΧΕ, οι χώρες αυτές είναι ευάλωτες στην εισαγωγή λοιμωδών νοσημάτων. Αντίστροφα, τα άτομα που μετακινούνται σε υψηλούς αριθμούς επιστρέφοντας από τις ΥΧΕ μπορούν να είναι φορείς εισαγωγής μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη. Η διασφάλιση ενός «ασφαλούς τουρισμού» αποτελεί, επομένως, κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα των οικονομιών των ΥΧΕ που εξαρτώνται σημαντικά από τον τουρισμό.
(17)  Η επίπτωση των μεταδοτικών ασθενειών στις ΥΧΕ, όπως ο δάγγειος στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και ο ιός Chikungunya στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, μπορούν να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την οικονομία. Πέραν του ότι μειώνουν την παραγωγικότητα των πληγέντων πληθυσμών, οι επιδημίες στις ΥΧΕ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και τον τουρισμό που αποτελεί τον πυλώνα της οικονομίας πολλών ΥΧΕ. Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμών τουριστών και διακινούμενων εργαζομένων ταξιδεύουν προς τις ΥΧΕ, οι χώρες αυτές είναι ευάλωτες στην εισαγωγή λοιμωδών νοσημάτων. Η ευχερής και τακτική πρόσβαση στις υπηρεσίες εργασιακής ιατρικής θα μπορούσε να περιορίσει την έκταση των επιδημιών. Αντίστροφα, τα άτομα που μετακινούνται σε υψηλούς αριθμούς επιστρέφοντας από τις ΥΧΕ μπορούν να είναι φορείς εισαγωγής μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη. Η διασφάλιση ενός «ασφαλούς τουρισμού» αποτελεί, επομένως, κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα των οικονομιών των ΥΧΕ που εξαρτώνται σημαντικά από τον τουρισμό.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ λαμβάνει υπόψη και συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας των ΥΧΕ.
(18)  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να αποδίδει δέουσα προσοχή και να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας των ΥΧΕ. Επίσης θα πρέπει να αφιερώνει την αναγκαία προσοχή και να συμβάλλει στην προστασία και στο σεβασμό των αυτοχθόνων πληθυσμών των ΥΧΕ.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η Ένωση αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια πιο ενεργός εταιρική σχέση με τις ΥΧΕ σε ό,τι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την εμπορία ανθρώπων, την τρομοκρατία και τη διαφθορά.
(19)  Η Ένωση αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια πιο ενεργός εταιρική σχέση με τις ΥΧΕ σε ό,τι αφορά τη χρηστή οικονομική, κοινωνική και φορολογική διακυβέρνηση και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την εμπορία ανθρώπων, την τρομοκρατία και τη διαφθορά.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το εμπόριο και η συναφής με το εμπόριο συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση του στόχου αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της οικονομίας, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
(20)  Το εμπόριο και η συναφής με το εμπόριο συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει συστηματικά στην υλοποίηση του στόχου αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της οικονομίας, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η Ένωση, ο κυριότερος εμπορικός εταίρος τόσο των ΥΧΕ όσο και των κρατών ΑΚΕ που γειτνιάζουν με αυτές και των λοιπών οικονομικών εταίρων τους, συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στις παγκόσμιες εξελίξεις που συνίστανται σε μια διαρκή διαδικασία ελευθέρωσης των συναλλαγών.
(21)  Η Ένωση, ο κυριότερος εμπορικός εταίρος των ΥΧΕ, υποχρεώνεται από τις παγκόσμιες εξελίξεις που συνίστανται σε μια διαρκή διαδικασία ελευθέρωσης των συναλλαγών, που δεν ευνοεί επαρκώς τα μικρά νησιωτικά εδάφη, να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τα συμφέρονται των ΥΧΕ στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει με τα κράτη που γειτνιάζουν με τις ΥΧΕ. Αυτό συνεπάγεται συνυπευθυνότητα για την συστηματική συμπερίληψη ρητρών για την τήρηση ελάχιστων κοινωνικών κανόνων κατά την διαπραγμάτευση κάθε εταιρικής σχέσης ή εμπορικής συμφωνίας.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Καθώς οι πολιτικές λιτότητας είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και της Ένωσης για να δοθεί τέλος στην πολιτική αυτή και να προωθηθούν φιλόδοξα προγράμματα δημόσιων επενδύσεων που αποτελούν τον μοναδικό τρόπο για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και εργασιακών συνθηκών για την πλειοψηφία του πληθυσμού τόσο στις ΥΧΕ όσο και στην Ένωση.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Οι ΥΧΕ είναι ευπαθή νησιωτικά περιβάλλοντα που απαιτούν την κατάλληλη προστασία, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Όσον αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα, το άρθρο 198 της Συνθήκης Ευρατόμ και το σχετικό παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις, με εξαίρεση τη Γροιλανδία στην οποία δεν εφαρμόζεται η Συνθήκη Ευρατόμ. Για τα λοιπά απόβλητα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κανόνες της Ένωσης που πρέπει να εφαρμόζονται στις ΥΧΕ.
(22)  Οι ΥΧΕ είναι ευπαθή νησιωτικά περιβάλλοντα που απαιτούν την κατάλληλη προστασία, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και ραδιενεργών ρυπάνσεων. Όσον αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα, το άρθρο 198 της Συνθήκης Ευρατόμ και το σχετικό παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις, με εξαίρεση τη Γροιλανδία στην οποία δεν εφαρμόζεται η Συνθήκη Ευρατόμ. Για τα λοιπά απόβλητα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κανόνες της Ένωσης που πρέπει να εφαρμόζονται στις ΥΧΕ. Για τις ραδιενεργές ρυπάνσεις, που συνδέονται κυρίως με πυρηνικές δοκιμές, σκόπιμο είναι να προσδιοριστούν οι κανόνες της Ένωσης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις ΥΧΕ, προκειμένου να προστατευθεί βιώσιμα η βιοποικιλότητα και οι πληθυσμοί από τις εν λόγω μορφές ρύπανσης.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Λαμβανομένων υπόψη των στόχων ολοκλήρωσης και των εξελίξεων του παγκόσμιου εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών και της εγκατάστασης, είναι αναγκαίο να στηριχτεί η ανάπτυξη των αγορών υπηρεσιών και των επενδυτικών δυνατοτήτων με τη βελτίωση της πρόσβασης των υπηρεσιών και των επενδύσεων των ΥΧΕ στην αγορά της Ένωσης. Ως προς αυτό η Ένωση θα πρέπει να προσφέρει στις ΥΧΕ την καλύτερη δυνατή μεταχείριση που προβλέπεται για κάθε άλλο εμπορικό εταίρο με γενικές ρήτρες του μάλλον ευνοουμένου κράτους, και παράλληλα να διασφαλίζει πιο ευέλικτες δυνατότητες για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΥΧΕ με τον περιορισμό της μεταχείρισης που χορηγούν οι ΥΧΕ στην Ένωση στα επίπεδα της μεταχείρισης που παρέχεται στις άλλες μεγάλες εμπορικές οικονομίες.
(26)  Λαμβανομένων υπόψη των στόχων ολοκλήρωσης και των εξελίξεων του παγκόσμιου εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών και της εγκατάστασης, είναι αναγκαίο να στηριχτεί η ανάπτυξη των αγορών υπηρεσιών και των επενδυτικών δυνατοτήτων με τη βελτίωση της πρόσβασης των υπηρεσιών και των επενδύσεων των ΥΧΕ στην αγορά της Ένωσης, διευκολύνοντάς τους την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις. Ως προς αυτό η Ένωση θα πρέπει να προσφέρει στις ΥΧΕ την καλύτερη δυνατή μεταχείριση που προβλέπεται για κάθε άλλο εμπορικό εταίρο με γενικές ρήτρες του μάλλον ευνοουμένου κράτους, και παράλληλα να διασφαλίζει πιο ευέλικτες δυνατότητες για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΥΧΕ με τον περιορισμό της μεταχείρισης που χορηγούν οι ΥΧΕ στην Ένωση στα επίπεδα της μεταχείρισης που παρέχεται στις άλλες μεγάλες εμπορικές οικονομίες.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές και απαιτούν συνεργασία. Το εμπόριο και η συνδεόμενη με το εμπόριο συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές ανταγωνισμού και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν την ισότιμη κατανομή των κερδών από το εμπόριο.
(28)  Τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές και την κατάσταση της απασχόλησης και απαιτούν συνεργασία. Το εμπόριο και η συνδεόμενη με το εμπόριο συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές απασχόλησης, ιδίως των νέων και τις πολιτικές ανταγωνισμού και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν την ισότιμη κατανομή των κερδών από το εμπόριο.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, καθώς και στην περιφερειακή, υποπεριφερειακή και διεθνή αγορά, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητα των ΥΧΕ στους σχετικούς τομείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και οι δεξιότητές τους, η ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η διαφοροποίηση των οικονομικών τομέων και η εφαρμογή κατάλληλου νομικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κλίμα που θα προσελκύσει τις επενδύσεις.
(29)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, καθώς και στην περιφερειακή, υποπεριφερειακή και διεθνή αγορά, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητα των ΥΧΕ στους σχετικούς τομείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και οι δεξιότητές τους μέσω: της παροχής της κατάλληλης επαγγελματικής και συνεχούς κατάρτισης· της διευκόλυνσης της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε εργαλεία μικροχρηματοδότησης και δάνεια· της διαφοροποίησης των οικονομικών τομέων και· της εφαρμογής κατάλληλου νομικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κλίμα που θα προσελκύσει τις επενδύσεις. Προς τον σκοπό αυτό ο συνδυασμός των κεφαλαίων του ΕΤΑ και των προγραμμάτων και των οργάνων που είναι εγγεγραμμένα στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στα οποία οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες θα καθιστούσε δυνατή την αύξηση και την εκλογίκευση των επιδιωκόμενων επενδύσεων.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Οι ΥΧΕ μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Σε σχέση με αυτό, πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη για περισσότερη πραγματική διαφάνεια στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Οι διαδικασίες σχετικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 82 αναθέτουν ειδικά στις ΥΧΕ την κύρια αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό και την συνεργασία εφαρμογής του 11ου ΕΤΑ. Η συνεργασία θα διεξάγεται κυρίως σύμφωνα με τις εδαφικές ρυθμίσεις των ΥΧΕ και θα ενισχύει τη στήριξη για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι ΥΧΕ που τυγχάνουν χρηματοδότησης από διάφορες πηγές που προβλέπονται στο άρθρο 76.
(33)  Οι διαδικασίες σχετικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 82 αναθέτουν ειδικά στις ΥΧΕ την κύρια αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό και την συνεργασία εφαρμογής του 11ου ΕΤΑ. Η συνεργασία θα διεξάγεται κυρίως σύμφωνα με τις εδαφικές ρυθμίσεις των ΥΧΕ και θα ενισχύει τη στήριξη για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι ΥΧΕ μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης από διάφορες πηγές που προβλέπονται στο άρθρο 76, και ότι η Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των ΥΧΕ στα οριζόντια προγράμματα, μέσω της χάραξης «στρατηγικής για τις ΥΧΕ», όπως προβλέπεται στο άρθρο 88, παράγραφος 2α.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Προκειμένου να εγκριθούν λεπτομερείς κανόνες για την εκπόνηση των εγγράφων προγραμματισμού, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, την επανεξέταση και την εφαρμογή τους, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και για χρηματοπιστωτικές διορθώσεις, η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη Μέρος IV της παρούσας απόφασης. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τροποποιήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων που τροποποιούν τα προσαρτήματα του παραρτήματος VI, σύμφωνα με το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο.
(34)  Προκειμένου να εγκριθούν λεπτομερείς κανόνες για την εκπόνηση των εγγράφων προγραμματισμού, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, την επανεξέταση και την εφαρμογή τους, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και για χρηματοπιστωτικές διορθώσεις, η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη Μέρος IV της παρούσας απόφασης. Προκειμένου να εγκριθούν αποφάσεις σχετικά με την χορήγηση σώρευσης καταγωγής μεταξύ μιας ΥΧΕ και χώρας με την οποία η Ένωση έχει συνάψει και εφαρμόζει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, όσον αφορά παρεκκλίσεις από το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, και την προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήματος VI, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το παράρτημα VI της παρούσας απόφασης. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τροποποιήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων που τροποποιούν τα προσαρτήματα του παραρτήματος VI, σύμφωνα με το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους σκοπούς της έγκρισης αποφάσεων όσον αφορά την προσωρινή ανάκληση του ευεργετήματος των προτιμησιακών καθεστώτων και τα μέτρα προηγούμενης εποπτείας, που προβλέπονται στο παράρτημα VII, καθώς και για τα προσωρινά και οριστικά μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στο παράρτημα VIII, θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα παραρτήματα VII και VIII της παρούσας απόφασης αντιστοίχως. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, λαμβάνονται υπόψη η ταυτότητα και η γεωγραφική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση των επιμέρους ΥΧΕ.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης·
β) η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και των πράσινων θέσεων απασχόλησης σε όλες τις βιομηχανίες πράσινης ανάπτυξης·
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Για την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων, η Ένωση και οι ΥΧΕ προσπαθούν να καταστήσουν γνωστή τη σύνδεση στους πολίτες τους, ειδικότερα με την προώθηση της ανάπτυξης των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων των ΥΧΕ, αφενός, και των ομολόγων τους στην Ένωση, αφετέρου.
1.  Για την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων, η Ένωση και οι ΥΧΕ προσπαθούν να καταστήσουν γνωστή τη σύνδεση και τα εξ αυτής απορρέοντα επιμερισμένα οφέλη στους πολίτες τους, ειδικότερα με την προώθηση της ανάπτυξης των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων των ΥΧΕ, αφενός, και των ομολόγων τους στην Ένωση, αφετέρου. Ως προς την πτυχή αυτή, η Ένωση μεριμνά για την έμπρακτη συμμετοχή των ΥΧΕ στα προγράμματα ενημέρωσης και επικοινωνίας, και ειδικότερα τα κέντρα πληροφόρησης «Europe Direct», ούτως ώστε να φέρει την Ένωση πλησιέστερα στους πολίτες της που ζουν στις ΥΧΕ.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την προώθηση των εταιρικών σχέσεων με τις ΥΧΕ στο σύνολο των προγραμμάτων και των οργάνων που είναι εγγεγραμμένα στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 88.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Η σύνδεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων στους τομείς συνεργασίας που καθορίζονται στα Μέρη 2 και 3 της παρούσας απόφασης. Ως προς αυτό, στόχος της σύνδεσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, των γειτονικών τους χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και των κρατών εκτός ΑΚΕ. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η Ένωση βελτιώνει τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από διάφορους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς της ΕΕ.
3.  Η σύνδεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων στους τομείς συνεργασίας που καθορίζονται στα Μέρη 2 και 3 της παρούσας απόφασης. Ως προς αυτό, στόχος της σύνδεσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, των γειτονικών τους χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και των κρατών εκτός ΑΚΕ. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η Ένωση βελτιώνει τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από διάφορους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς της ΕΕ. Επιπλέον, η Ένωση εμπλέκει τις ΥΧΕ στον πολιτικό διάλογο που διεξάγει με τις χώρες που γειτνιάζουν με τις ΥΧΕ, και τις ενημερώνει για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα πολιτικά φόρουμ στα οποία συμμετέχει η Ένωση, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ. Επί πλέον, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή υποστηρίζουν τυχόν αίτηση των αρχών ΥΧΕ να συμμετάσχουν ως παρατηρητές κατά την ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ, με την επιφύλαξη του εσωτερικού κανονισμού της Συνέλευσης·
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ
δ) συμμετοχή των ΥΧΕ στην ανάπτυξη περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο των οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης·
δ) συμμετοχή των ΥΧΕ στην ανάπτυξη περιφερειακών οργανώσεων και περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο των οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης·
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι ΥΧΕ οργανώνουν, κατά περίπτωση, διάλογο και διαβουλεύσεις με αρχές και οργανισμούς όπως:
2.  Οι ΥΧΕ οργανώνουν, κατά περίπτωση, διάλογο και διαβουλεύσεις με αρχές, βουλευτές και οργανισμούς όπως:
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα) βουλευτές των ΥΧΕ που έχουν εκλεγεί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα) φορείς, όπως για παράδειγμα, ο σύνδεσμος των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (OCTA)·
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα) βουλευτές των ΥΧΕ που έχουν εκλεγεί σε εθνικό και επίπεδο Ένωσης·
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)
(4α)  Ο διάλογος επιτρέπει στις ΥΧΕ να λαμβάνουν γνώση των διαφόρων περιφερειακών, οριζόντιων προγραμμάτων, καθώς και των τρεχόντων περιφερειακών ΕΤΑ, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α) φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους εκπροσώπους των κρατών μελών και την Επιτροπή. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ και οι εκπρόσωποι των εξόχως απόκεντρων περιοχών συνδέονται με το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ, κατά περίπτωση·
α) φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους βουλευτές των ΥΧΕ που έχουν εκλεγεί, τους εκπροσώπους των κρατών μελών και την Επιτροπή. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνδέονται με το φόρουμ αυτό. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ, οι εκπρόσωποι των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και τα γειτονικά κράτη ΑΚΕ και μη, συνδέονται με το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) κατά τακτά διαστήματα, η Επιτροπή, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες πραγματοποιούν τριμερείς διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διοργανώνονται κατά κανόνα τέσσερις φορές το έτος με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από αίτημα των ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες·
β) κατά τακτά διαστήματα, η Επιτροπή, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες πραγματοποιούν τριμερείς διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διοργανώνονται τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος και όποτε παραστεί ανάγκη, με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από αίτημα μιας ή περισσοτέρων ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες·
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα) τη χορήγηση ενίσχυσης στις ΥΧΕ που ασκούν βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και αξιοποιούν τον οικοσυστημικό πλούτο των εδαφών, ειδικότερα στους τομείς της έρευνας, της γεωργίας, της βιοτεχνίας και του τουρισμού·
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 17 – στοιχείο β
β) τον συμβιβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές, με το δυναμικό των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
β) τον συμβιβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, η γεωργία, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, η βιομηχανία, οι εξορυκτικές δραστηριότητες και η χωροταξία, με το δυναμικό των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ρυπάνσεων του εδάφους που συνδέονται με τις ανθρώπινες και ζωικές δραστηριότητες.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων ή μελλοντικών διμερών συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ, η Ένωση και οι ΥΧΕ έχουν ως στόχο να προβαίνουν σε τακτικές μεταξύ τους διαβουλεύσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των πόρων στο πλαίσιο των αρμόδιων οργάνων της σύνδεσης που προβλέπονται στο άρθρο 13.
γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων ή μελλοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας που συνάπτονται από την Ένωση, η Ένωση και οι ΥΧΕ έχουν ως στόχο να προβαίνουν σε τακτικές μεταξύ τους διαβουλεύσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των πόρων στο πλαίσιο των αρμόδιων οργάνων της σύνδεσης που προβλέπονται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 37
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) τον διάλογο και τη συνεργασία όσον αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας και της αποτελεσματικής συνεργασίας με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και στο πλαίσιο των περιφερειακών αυτών οργανώσεων. Ο διάλογος και η συνεργασία περιλαμβάνουν προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης, κίνητρα και υποχρεώσεις για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας και του παράκτιου περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα.
β) τον διάλογο και τη συνεργασία όσον αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας και της αποτελεσματικής συνεργασίας με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και στο πλαίσιο των περιφερειακών αυτών οργανώσεων. Ο διάλογος και η συνεργασία περιλαμβάνουν προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης, κίνητρα και υποχρεώσεις για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας και του παράκτιου περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα. Ο διάλογος και η συνεργασία πρέπει να συνοδεύονται από ενίσχυση των προσπαθειών, από πλευράς Επιτροπής, για την προώθηση μιας βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας με τη στήριξη των τοπικών συστημάτων παρακολούθησης και επιτήρησης μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τις συνδεδεμένες με την Ένωση YXE.
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
2.  Στον τομέα της υδροδότησης και αποχέτευσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό και στις υπηρεσίες αποχέτευσης στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, πράγμα που συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του και την αύξηση της παραγωγικότητας.
2.  Στον τομέα της υδροδότησης και αποχέτευσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό και στις υπηρεσίες αποχέτευσης στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς ή που εκτίθενται ιδιαίτερα σε φυσικές καταστροφές, πράγμα που συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του και την αύξηση της παραγωγικότητας.
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων αφορά την προώθηση της χρήσης των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης ή άλλων διαδικασιών για την εξαγωγή των δευτερογενών πρώτων υλών, και της διάθεσης των αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων αφορά την προώθηση της χρήσης των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση των αποβλήτων ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης ή άλλων διαδικασιών για την εξαγωγή των δευτερογενών πρώτων υλών, και της διάθεσης των αποβλήτων.

Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) τις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές·
β) τις συλλογικές μεταφορές και άλλα βιώσιμα μέσα οδικών μεταφορών, τις σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές·
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 29
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποβλέπει στην προώθηση, στις ΥΧΕ, της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της καθημερινής ζωής τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και στην προαγωγή της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Η συνεργασία αποβλέπει, ειδικότερα, στην ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας των ΥΧΕ και μπορεί να στηρίξει την επέκταση των δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ με τα ακόλουθα μέτρα:

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποβλέπει στην προώθηση, στις ΥΧΕ, της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της συνεργασίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και της βελτίωσης της καθημερινής ζωής τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και στην προαγωγή της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Η συνεργασία αποβλέπει, ειδικότερα, στην ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας των ΥΧΕ και μπορεί να στηρίξει την επέκταση των δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ με τα ακόλουθα μέτρα:

α) τη δημιουργία ενός προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενισχύει την ανάπτυξη και την καινοτομία και ευνοεί τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών·
α) τη δημιουργία ενός προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενισχύει την ανάπτυξη και την καινοτομία και ευνοεί τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών·
β) τον διάλογο για τις διάφορες πτυχές πολιτικής που αφορούν την προώθηση και την παρακολούθηση της κοινωνίας της πληροφορίας·
β) τον διάλογο για τις διάφορες πτυχές πολιτικής που αφορούν την προώθηση και την παρακολούθηση της κοινωνίας της πληροφορίας·
γ) την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των προτύπων και της διαλειτουργικότητας·
γ) την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των προτύπων και της διαλειτουργικότητας·
δ) την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας για τις ΤΠΕ και στον τομέα των ερευνητικών υποδομών που βασίζονται στις ΤΠΕ·
δ) την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας για τις ΤΠΕ και στον τομέα των ερευνητικών υποδομών που βασίζονται στις ΤΠΕ·
ε) την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών σε τομείς με υψηλό κοινωνιακό αντίκτυπο.
ε) την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών σε τομείς με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση.
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας καλύπτει την επιστήμη, την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με σκοπό να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ και την προώθηση της αριστείας και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο των ΥΧΕ. Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά:

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας καλύπτει την επιστήμη, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με σκοπό να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ και την προώθηση της αριστείας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα των ΜΜΕ στις ΥΧΕ. Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά:

Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – στοιχείο β
β) τη χάραξη πολιτικών και την δημιουργία θεσμών στο πλαίσιο των ΥΧΕ και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και την εφαρμογή τους·
β) τη χάραξη πολιτικών και την δημιουργία θεσμών στο πλαίσιο των ΥΧΕ και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και την εφαρμογή τους·
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – στοιχείο δ
δ) τη συμμετοχή διαφόρων ερευνητών, ερευνητικών οργανισμών και νομικών οντοτήτων των ΥΧΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας εντός της Ένωσης·
δ) τη συμμετοχή διαφόρων ερευνητών, ερευνητικών οργανισμών, ΜΜΕ και νομικών οντοτήτων των ΥΧΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα των προγραμμάτων έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης και ειδικότερα των ΜΜΕ·
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – στοιχείο ε
ε) την εκπαίδευση και τη διεθνή κινητικότητα των ερευνητών των ΥΧΕ και τις ανταλλαγές των ερευνητών.
ε) την εκπαίδευση και τη διεθνή κινητικότητα των ερευνητών και των φοιτητών των ΥΧΕ και τις ανταλλαγές των ερευνητών και φοιτητών.
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
1.  Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, να μπορούν να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες της Ένωσης για τη νεολαία με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.
1.  Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες και στα προγράμματα της Ένωσης για τη νεολαία με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
2.  Η σύνδεση αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των νέων που ζουν στις ΥΧΕ και στην Ένωση, μεταξύ άλλων με την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων των ΥΧΕ, καθώς και με την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων.
2.  Η σύνδεση αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των νέων που ζουν στις ΥΧΕ και στην Ένωση, μεταξύ άλλων με την προώθηση της εκπαιδευτικής και αρχικής, επαγγελματικής ή συνεχούς επιμόρφωσης, των μαθησιακών ανταλλαγών και της κινητικότητας των νέων των ΥΧΕ, καθώς και με την ενθάρρυνση της διαπολιτιστικής μάθησης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων.
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ συνεργάζονται με σκοπό να διασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των νεαρών ατόμων στην αγορά εργασίας με σκοπό να αποφευχθεί η ανεργία στους νέους.
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα) παροχή ευκαιριών επαγγελματικής εμπειρίας για σπουδαστές, για να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες στην αγορά εργασίας·
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης.
β) τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και της επίσημης και ανεπίσημης επαγγελματικής επιμόρφωσης·
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
2.  Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, να μπορούν να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.
2.  Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης και πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Erasmus για όλους.
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
3.  Η Ένωση μεριμνά ώστε οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδρύματα των ΥΧΕ να μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακές πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα των κρατών μελών.
3.  Η Ένωση μεριμνά ώστε οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδρύματα και οι σχολές επαγγελματικής επιμόρφωσης των ΥΧΕ να μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακές πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα των κρατών μελών.
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ διατηρούν τον διάλογο στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ και στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας στις ΥΧΕ και στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Ο διάλογος αυτός αποβλέπει επίσης στη στήριξη των προσπαθειών των αρχών των ΥΧΕ να αναπτύξουν πολιτικές και νομοθεσία στον τομέα αυτό.
1.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ διατηρούν τον διάλογο στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ και στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης σε μία πράσινη οικονομία στις ΥΧΕ και στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Ο διάλογος αυτός αποβλέπει επίσης στη στήριξη των προσπαθειών των αρχών των ΥΧΕ να αναπτύξουν πολιτικές και νομοθεσία στον τομέα αυτό.
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
2.  Ο διάλογος αφορά κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής που ενδιαφέρουν τόσο την Ένωση όσο και τις ΥΧΕ. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη τομείς όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνική προστασία, ο κοινωνικός διάλογος, οι ίσες ευκαιρίες, η μη εισαγωγή διακρίσεων και η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία και διάφορα άλλα εργασιακά πρότυπα.
2.  Ο διάλογος αφορά κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής που ενδιαφέρουν τόσο την Ένωση όσο και τις ΥΧΕ. Είναι σκόπιμη η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως στο πλαίσιο των ΜΜΕ με την προώθηση φιλόδοξων κοινωνικών στόχων. Ο διάλογος θα παροτρύνει όλα τα καινοτόμα μέτρα που πρέπει να προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων και των πολιτών, που αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπου οι ΥΧΕ διαθέτουν πλεονέκτημα, όπως οι βιοποικιλότητα, οι ορυκτοί πόροι και η νέα τεχνολογία, καθώς και σε τομείς που αφορούν την βελτίωση της προσβασιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη τομείς όπως η πρόβλεψη μελλοντικών απαιτήσεων σε δεξιότητες, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κατάρτιση ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η κοινωνική προστασία η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνική προστασία, ο κοινωνικός διάλογος, οι ίσες ευκαιρίες, η μη εισαγωγή διακρίσεων και η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία και διάφορα άλλα εργασιακά πρότυπα.
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ θα συνεργαστούν με σκοπό να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για μία ενεργό πολιτική στον τομέα της αγοράς εργασίας, έναν ισχυρό κοινωνικό διάλογο, προδιαγραφές στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας έτσι ώστε να υπάρξει εγγύηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων·
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ συνεργάζονται με σκοπό να εξασφαλίσουν μία σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ευελιξίας στην αγορά εργασίας μέσω μιας εκτεταμένης εφαρμογής των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια (flexicurity), και να αντιμετωπίσουν την τμηματοποίηση της αγοράς εργασίας, παρέχοντας αφενός επαρκή κάλυψη στον τομέα της κοινωνικής προστασίας για άτομα σε μεταβατικές περιόδους, ή, με συμβόλαια προσωρινής ή μερικής απασχόλησης, και αφετέρου δίνοντας πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξέλιξης καθώς και εργασίας πλήρους απασχόλησης·
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 2γ (νέα)
2 γ. Η μείωση του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της «διαρροής εγκεφάλων» και της μετανάστευσης νεαρών ατόμων για εργασία, αποτελεί μία πρόκληση για πολλές ΥΧΕ και για το λόγο αυτό η Ένωση και οι ΥΧΕ θα συνεργαστούν ώστε να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 α (νέο)
Άρθρο 33α

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν καμία διάκριση ως προς τους εργαζομένους των ΥΧΕ όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους λοιπούς όρους εργασίας.
2.  Οι αρχές των ΥΧΕ μεταχειρίζονται τους εργαζομένους των κρατών μελών κατά τρόπο τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό με τους υπηκόους τρίτης χώρας και δεν εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση στους υπηκόους των κρατών μελών. Εντούτοις, προκειμένου να προωθηθεί η απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, οι αρχές μιας ΥΧΕ δύνανται να θεσπίζουν ρυθμίσεις υπέρ των τοπικών εργαζομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν τις ρυθμίσεις που θεσπίζουν στην Επιτροπή, η οποία και ενημερώνει τα κράτη μέλη.
3.  Το άρθρο δεν εφαρμόζεται στις θέσεις απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση.
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 β (νέο)
Άρθρο 33β

Κοινωνικός διάλογος και ανάπτυξη της κοινωνικής δημοκρατίας

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και της ανάπτυξης της κοινωνικής δημοκρατίας, μπορεί να υποστηριχθεί με μέτρα που θα αφορούν:

– δράσεις που θα καθιστούν δυνατή την επιμόρφωση των κοινωνικών εταίρων,
– δράσεις που θα επιτρέπουν την επικοινωνία και την δημιουργία χώρων για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής δημοκρατίας,
– δράσεις που θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των καλύτερων κοινωνικών πρακτικών.
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 - στοιχείο α
α) δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας ετοιμότητας και αντίδρασης έναντι των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως των λοιμωδών νοσημάτων, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με βάση τις υφιστάμενες δομές και θα πρέπει να στοχεύουν ασυνήθη συμβάντα·
α) δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας ετοιμότητας και αντίδρασης έναντι των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως των λοιμωδών νοσημάτων, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με βάση τις υφιστάμενες δομές και την εργασιακή ιατρική και θα πρέπει να στοχεύουν ασυνήθη συμβάντα·
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 – στοιχείο α α (νέο)
αα) η Ένωση και οι ΥΧΕ οργανώνουν ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον χώρο εργασίας. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται από πολιτικές πρόληψης και επωφελούνται από τον ουσιαστικό σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην υγεία.
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 – στοιχείο β
β) δημιουργία ικανοτήτων με την ενίσχυση δικτύων δημόσιας υγείας, σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και να προαχθεί η κατάλληλη κατάρτιση·
β) δημιουργία ικανοτήτων με την ενίσχυση δικτύων δημόσιας υγείας, σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και να προαχθεί η κατάλληλη κατάρτιση και η εγκατάσταση της τηλεϊατρικής·
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 α (νέο)
Άρθρο 34α

Υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας αποβλέπει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ όσον αφορά την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων με μέτρα που περιλαμβάνουν:

– δράσεις που επιτρέπουν να εκπονηθούν μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες επί θεμάτων υγείας και ασφάλειας στον τόπο της εργασίας και αφορούν σε κινδύνους που προσιδιάζουν στα συγκεκριμένα εδάφη,
– την πλαισίωση του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας επί θεμάτων υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας,
– υποστήριξη των δράσεων για την προώθηση της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – τίτλος
Προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικών μνημείων

Πολιτιστική κληρονομιά και ιστορικά μνημεία

Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων αποβλέπει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών με:

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων αποβλέπει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών και στη βιώσιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με:

Τροπολογία 66
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η συνεργασία μπορεί επίσης να αφορά τη βελτίωση των γνώσεων, τη διατήρηση και την αξιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των ΥΧΕ.

Τροπολογία 67
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 44 α (νέο)
Άρθρο 44α

Διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες

Όταν διαπραγματεύεται τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τρίτη χώρα, η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για την πρόβλεψη της επέκτασης των δασμολογικών προτιμήσεων που χορηγούνται στα προϊόντα της Ένωσης στα προϊόντα που προέρχονται από τις ΥΧΕ.

Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Σε περίπτωση που εμπορικές συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση με τρίτες χώρες ενδέχεται να απειλούν τα παραδοσιακά δίκτυα των ΥΧΕ, η Επιτροπή εκπονεί προηγουμένως μελέτες επιπτώσεων όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνέπειες σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ΔΟΕ και τον ΟΗΕ. Αμέσως μετά την υλοποίησή τους, η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στις κυβερνητικές και τοπικές αρχές των ΥΧΕ πριν από τη σύναψη των εν λόγω διεθνών συμφωνιών.
Τροπολογία 69
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) τη διευκόλυνση της άρσης των εμποδίων στο εμπόριο ή τις επενδύσεις, όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση πλαισίων πολιτικής που ευνοούν την ανάπτυξη των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, καθώς και με την προώθηση προτύπων που ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες και ελαχιστοποιούν τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο·
β) τη διευκόλυνση της άρσης των εμποδίων στο εμπόριο ή τις επενδύσεις, όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση πλαισίων πολιτικής που ευνοούν την ανάπτυξη των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, καθώς και με την προώθηση προτύπων που ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και ελαχιστοποιούν τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο·
Τροπολογία 70
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ) την προώθηση του εμπορίου προϊόντων που συμβάλλουν σε κοινωνικές συνθήκες και σε περιβαλλοντικά υγιείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εθελοντικών καθεστώτων εξασφάλισης της βιωσιμότητας, όπως δίκαια και ηθικά εμπορικά καθεστώτα, οικολογικά σήματα και συστήματα πιστοποίησης προϊόντων προερχόμενων από φυσικούς πόρους·
γ) την προώθηση του εμπορίου προϊόντων που συμβάλλουν σε κοινωνικές συνθήκες και σε περιβαλλοντικά υγιείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εθελοντικών καθεστώτων εξασφάλισης της βιωσιμότητας, όπως δίκαια και ηθικά εμπορικά καθεστώτα, οικολογικά και κοινωνικά σήματα και συστήματα πιστοποίησης προϊόντων προερχόμενων από φυσικούς πόρους·
Τροπολογία 71
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 62
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών, της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και του εμπορίου μπορεί να περιλαμβάνει την κατάρτιση νόμων και κανονισμών στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, με σκοπό την αποφυγή περιττών φραγμών στο εμπόριο.

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών, της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και των εμπορικών συναλλαγών μπορεί να περιλαμβάνει δυνατότητες προσωρινής αναγνώρισης των καθιερωμένων στις ΥΧΕ κανόνων και διαδικασιών και την κατάρτιση νόμων και κανονισμών στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, με σκοπό την αποφυγή περιττών φραγμών στο εμπόριο.

Τροπολογία 72
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο α
α) ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών·
α) ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών·
Τροπολογία 73
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο β
β) ενθάρρυνση των προσπαθειών των ΥΧΕ να θεσπίσουν κατάλληλα νομικά, ρυθμιστικά και θεσμικά πλαίσια, καθώς και τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες·
β) ενθάρρυνση των προσπαθειών των ΥΧΕ να θεσπίσουν κατάλληλα νομικά, ρυθμιστικά και θεσμικά πλαίσια, καθώς και τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες ώστε να προωθηθεί ιδίως η βελτίωση των κοινωνικών κανόνων και να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό κλίμα ευνοϊκό για την ανάπτυξη·
Τροπολογία 74
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο δ
δ) διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς και των προϊόντων, καθώς και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·
δ) διευκόλυνση της ανάπτυξης και της διαφοροποίησης της αγοράς και των προϊόντων, καθώς και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·
Τροπολογία 75
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο ε
ε) συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις συναλλαγές στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών·
ε) συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, με την προσφορά κατάλληλων μέσων κατάρτισης, που σχετίζονται με τις συναλλαγές στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών·
Τροπολογία 76
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο στ
στ) ενίσχυση της ικανότητας των ενδιάμεσων επιχειρηματικών φορέων να παρέχουν στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, όπως π.χ. πληροφορίες για την αγορά·
στ) ενίσχυση της ικανότητας των ενδιάμεσων επιχειρηματικών φορέων να παρέχουν στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, όπως π.χ. πληροφορίες για την αγορά, με την καλύτερη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών·
Τροπολογία 77
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 79 – παράγραφος 2
2.  Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ανάπτυξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές.
2.  Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ανάπτυξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές. Υποστηρίζει τις ΥΧΕ στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα των μακροοικονομικών τους δεικτών, ειδικότερα μέσω του υπολογισμού των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης.
Τροπολογία 78
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 80 – παράγραφος 2
2.  Με πρωτοβουλία των ΥΧΕ, μπορούν να χρηματοδοτούνται μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χρηματοδοτήσει τα μέτρα αυτά είτε από την προγραμματισμένη βοήθεια είτε από τις πιστώσεις που διατίθενται για μέτρα τεχνικής συνεργασίας.
2.  Με πρωτοβουλία των ΥΧΕ, μπορούν να χρηματοδοτούνται μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χρηματοδοτήσει τα μέτρα αυτά είτε από την προγραμματισμένη βοήθεια είτε από τις πιστώσεις που διατίθενται για μέτρα τεχνικής συνεργασίας.
Τροπολογία 79
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 80 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή διοργανώνει, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και κατά προτίμηση στη συνέχεια του Φόρουμ ΕΕ-ΥΧΕ, τεχνική συνάντηση των τοπικών και εντεταλμένων διατακτών, ώστε να ενισχυθεί ο τεχνικός και θεσμικός διάλογος και να τελειοποιηθεί ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των ταμείων.
Τροπολογία 80
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 82 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Εναπόκειται στην Επιτροπή να μεριμνά, ούτως ώστε οι κανόνες προγραμματισμού να λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμένους ανθρωπίνους και διοικητικούς πόρους των ΥΧΕ και τις θεσμικές τους σχέσεις με τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες.

Τροπολογία 81
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 82 – παράγραφος 5
5.  Οι αρχές των ΥΧΕ και η Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη για την έγκριση του εγγράφου προγραμματισμού.
5.  Οι αρχές των ΥΧΕ και η Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη για την έγκριση του εγγράφου προγραμματισμού. Ως προς αυτό, το έγγραφο προγραμματισμού αποτελεί το αντικείμενο ανταλλαγών απόψεων μεταξύ της ΥΧΕ, του ενδιαφερομένου κράτους μέλους και της Επιτροπής. Κατά τις ανταλλαγές, διοργανώνονται τεχνικές συναντήσεις με τους εντεταλμένους διατάκτες και το σύνολο των εκπροσώπων των υπηρεσιών της Επιτροπής, των γραφείων και αντιπροσωπειών που έχουν σχέση με την εκτέλεση των προγραμμάτων, ει δυνατόν σε συνέχεια του «Φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ».
Τροπολογία 82
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 83 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τους πόρους του 11ου ΕΤΑ που προορίζονται για την ΥΧΕ με τους τρόπους που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό του 11ου ΕΤΑ και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στα μέτρα εφαρμογής της. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες χρηματοδότησης με τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ.
1.  Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τους πόρους του 11ου ΕΤΑ που προορίζονται για την ΥΧΕ με τους τρόπους που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό του 11ου ΕΤΑ και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στα μέτρα εφαρμογής της. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες χρηματοδότησης με τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και διοργανώνει τεχνικές συναντήσεις με τους εντεταλμένους διατάκτες και το σύνολο των εκπροσώπων των υπηρεσιών της Επιτροπής, των γραφείων και αντιπροσωπειών που έχουν σχέση με την εκτέλεση των προγραμμάτων, ει δυνατόν σε συνέχεια του «Φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ».
Τροπολογία 83
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 84 – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των εγγράφων προγραμματισμού.
8.  Η Επιτροπή ενημερώνει ταυτόχρονα την επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των εγγράφων προγραμματισμού.
Τροπολογία 84
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 88 – παράγραφος 2
2.   Οι ΥΧΕ είναι επίσης επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ένωσης για συνεργασία με άλλες χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες, με την επιφύλαξη των κανόνων, των στόχων και των ρυθμίσεων που διέπουν τα εν λόγω προγράμματα.
2.   Στις ΥΧΕ χορηγείται επίσης στήριξη στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ένωσης για συνεργασία με άλλες χώρες, με την επιφύλαξη των κανόνων, των στόχων και των ρυθμίσεων που διέπουν τα εν λόγω προγράμματα.
Τροπολογία 85
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 88 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική και αποτελεσματική συμμετοχή των ΥΧΕ στα διάφορα οριζόντια κοινοτικά προγράμματα, η Επιτροπή εκπονεί μια πραγματική «στρατηγική ΥΧΕ», ορίζοντας, σε κάθε γενική διεύθυνση, ένα «πρόσωπο αναφοράς για τις ΥΧΕ». Τα εν λόγω «πρόσωπα αναφοράς για τις ΥΧΕ» συμμετέχουν στην εκπόνηση ετησίων προγραμμάτων εργασίας για κάθε πρόγραμμα, κυρίως μέσω διυπηρεσιακών διαβουλεύσεων, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των ΥΧΕ. Επί πλέον, η Επιτροπή κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατόν στις ΥΧΕ την προκήρυξη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των διαφόρων οριζοντίων προγραμμάτων.
Τροπολογία 86
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 89 – παράγραφος 1
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των διατάξεων της παρούσας απόφασης εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της, και την τροποποίηση των προσαρτημάτων του παραρτήματος VI με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές της τελωνειακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 90.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των διατάξεων της παρούσας απόφασης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της, και την τροποποίηση των προσαρτημάτων του παραρτήματος VI με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές της τελωνειακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 90.
Τροπολογία 87
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 – παράγραφος 3
3.  Η ανατιθέμενη εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 89 μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσίας που ορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.
3.  Η ανατιθέμενη εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 89 μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσίας που ορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση, προσπαθεί να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την εξουσιοδότηση που θα μπορούσε να ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

Τροπολογία 88
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 – παράγραφος 4
4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί στο Συμβούλιο.
4.  Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 89
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την οποία προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις και τους πιθανούς λόγους των αντιρρήσεών του.

Τροπολογία 90
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 α (νέο)
Άρθρο 90α

Διαδικασία επείγοντος

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.
2.  Το Συμβούλιο μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις ως προς κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 90, παρ.5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ανακαλεί την πράξη χωρίς αναβολή, μετά από την κοινοποίηση από το Συμβούλιο της απόφασής του να προβάλει αντίρρηση.
Τροπολογία 91
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη Συνθήκη, αποφασίζει για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση που:

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη Συνθήκη, αποφασίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση που:

Τροπολογία 92
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΧΕ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΧΕ

-  Νήσοι Φώκλαντ
-  Νήσοι Φώκλαντ
-  Αγία Ελένη, Νήσος της Αναλήψεως, Τρίσταν ντα Κούνια
-  Αγία Ελένη, Νήσος της Αναλήψεως, Τρίσταν ντα Κούνια
-  Σαιν Πιέρ και Μικελόν
-  Σαιν Πιέρ και Μικελόν
-  Γουάλις και Φουτούνα
Τροπολογία 93
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, για την επταετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της ΕΕ, ύψους 343,4 εκατ. ευρώ, βάσει του ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), το οποίο καθορίστηκε με την εσωτερική συμφωνία για τη σύσταση του ενδέκατου ΕΤΑ, κατανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, για την επταετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της ΕΕ, ύψους 360,57 εκατ. ευρώ, βάσει του ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), το οποίο καθορίστηκε με την εσωτερική συμφωνία για τη σύσταση του ενδέκατου ΕΤΑ, κατανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) [330,4 εκατ.] ευρώ υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για την προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, της βοήθειας στους πρόσφυγες και για συμπληρωματική στήριξη σε περίπτωση διακυμάνσεων των εξαγωγικών εσόδων, καθώς και για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης·
α) [345,57 εκατ.] ευρώ υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για την προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, της βοήθειας στους πρόσφυγες και για συμπληρωματική στήριξη σε περίπτωση διακυμάνσεων των εξαγωγικών εσόδων, καθώς και για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης·
β) [5 εκατ.] ευρώ για τη χρηματοδότηση επιδοτήσεων επιτοκίου και τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου ΥΧΕ που αναφέρεται στο παράρτημα IV·
β) [5 εκατ.] ευρώ για τη χρηματοδότηση επιδοτήσεων επιτοκίου και τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου ΥΧΕ που αναφέρεται στο παράρτημα IV·
γ) [8 εκατ.] ευρώ για μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 79 της παρούσας απόφασης, καθώς και για τη συνολική αξιολόγηση της απόφασης που διενεργείται τέσσερα έτη πριν από τη λήξη ισχύος της το αργότερο.
γ) [10 εκατ.] ευρώ για μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 79 της παρούσας απόφασης, καθώς και για τη συνολική αξιολόγηση της απόφασης που διενεργείται τέσσερα έτη πριν από τη λήξη ισχύος της το αργότερο.
Τροπολογία 94
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – άρθρο 3 – εισαγωγή
Το ποσό των [330,4 εκατ.] ευρώ που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), διατίθεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Το ποσό των [345,57 εκατ.] ευρώ που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), διατίθεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 95
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – άρθρο 3 – παράγραφος 2
2. [105 εκατ.] ευρώ θα χορηγηθούν για τη στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες και τους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 5, μετά από διαβουλεύσεις μέσω των φορέων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 13. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και η συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης.
2. [120,17 εκατ.] ευρώ θα χορηγηθούν για τη στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες και τους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 5, μετά από διαβουλεύσεις μέσω των φορέων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 13. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και η συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης.
Τροπολογία 96
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι ιχθύες, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια γεννιούνται και εκτρέφονται σε αυτή·
ζ) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι ιχθύες, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια εκτρέφονται σε αυτή·
Τροπολογία 97
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 10 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση της σώρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.
6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με ένα μέτρο για τη χορήγηση της σώρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 98
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Οι παρεκκλίσεις που αφορούν τα αλιευτικά προϊόντα χορηγούνται στις ΥΧΕ εντός του ορίου μιας ετήσιας ποσόστωσης της τάξης των 2.500 τόνων για τα αλιευτικά προϊόντα εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010, 160510.
Τα κράτη της ΑΜΑ υποβάλλουν Οι αιτήσεις παρέκκλισης υποβάλλονται από μια ΥΧΕ ή ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ποσόστωση, στην επιτροπή που τις χορηγεί αυτόματα και τις θέτει σε ισχύ με έκδοση απόφασης.

Τροπολογία 99
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 16 – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.
8.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 100
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 63 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 101
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 64
Διαδικασίες επιτροπής

Διαγράφεται

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα που έχει συσταθεί με το άρθρο 247 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου.
2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (EE) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 102
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VII – άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή δύναται να αναστέλλει προσωρινά τα προτιμησιακά καθεστώτα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, για όλα ή για ορισμένα προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας, εάν κρίνει ότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως:
1.  Η Επιτροπή δύναται να αναστέλλει προσωρινά τα προτιμησιακά καθεστώτα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90, για όλα ή για ορισμένα προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας, εάν κρίνει ότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως:
α) ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παραρτήματος VIII σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2·
β) καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν τα προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή/και να επιτευχθεί η συμμόρφωση της δικαιούχου χώρας προς τις υποχρεώσεις της· και
β) καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν τα προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή/και να επιτευχθεί η συμμόρφωση της δικαιούχου χώρας προς τις υποχρεώσεις της· και
γ) δημοσιεύσει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέροντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αμφιβολιών όσον αφορά την εφαρμογή των προτιμησιακών καθεστώτων ή/και τη συμμόρφωση της δικαιούχου χώρας προς τις υποχρεώσεις της, οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά της για περαιτέρω απολαβή των ευεργετημάτων που παρέχονται βάσει της παρούσας απόφασης.
γ) δημοσιεύσει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέροντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αμφιβολιών όσον αφορά την εφαρμογή των προτιμησιακών καθεστώτων ή/και τη συμμόρφωση της δικαιούχου χώρας προς τις υποχρεώσεις της, οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά της για περαιτέρω απολαβή των ευεργετημάτων που παρέχονται βάσει της παρούσας απόφασης.
Η Επιτροπή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη ΥΧΕ για τυχόν απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου προτού η εν λόγω απόφαση τεθεί σε εφαρμογή. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης σχετικά την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παραρτήματος VIII.

Η Επιτροπή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη ΥΧΕ για τυχόν απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου προτού η εν λόγω απόφαση τεθεί σε εφαρμογή.

Τροπολογία 103
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VII – άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Η περίοδος προσωρινής ανάκλησης δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αποφασίζει είτε να τερματίσει την προσωρινή ανάκληση κατόπιν ενημέρωσης της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παραρτήματος VIII ή να παρατείνει την περίοδο προσωρινής ανάκλησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
2.  Η περίοδος προσωρινής ανάκλησης δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αποφασίζει είτε να τερματίσει την προσωρινή ανάκληση ή να παρατείνει την περίοδο προσωρινής ανάκλησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 104
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VII – άρθρο 3
Διαδικασία επιτροπής

Διαγράφεται

1.  Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 2, η Επιτροπή θα επικουρείται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παραρτήματος VIII.
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 105
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Τα μέτρα προηγούμενης εποπτείας λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος παραρτήματος.
2.  Τα μέτρα προηγούμενης εποπτείας λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος παραρτήματος.
Τροπολογία 106
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έγκαιρης αντίδρασης που συνδέονται με την επιδείνωση της οικονομικής και/ή χρηματοπιστωτικής κατάστασης των παραγωγών της Ένωσης και θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν, μπορούν να επιβληθούν προσωρινά μέτρα. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων δεν υπερβαίνει τις 200 ημέρες. Τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος παραρτήματος. Για επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή θεσπίζει αμέσως εφαρμοστέα προσωρινά μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος παραρτήματος.
1.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έγκαιρης αντίδρασης που συνδέονται με την επιδείνωση της οικονομικής και/ή χρηματοπιστωτικής κατάστασης των παραγωγών της Ένωσης και θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν, μπορούν να επιβληθούν προσωρινά μέτρα. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων δεν υπερβαίνει τις 200 ημέρες. Τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90. Για επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή θεσπίζει αμέσως εφαρμοστέα προσωρινά μέτρα διασφάλισης με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90α.
Τροπολογία 107
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, καταδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την περάτωση της έρευνας και της διαδικασίας σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος, έκθεση στην οποία παρουσιάζει τα πορίσματά της και τα αιτιολογημένα συμπεράσματά της επί όλων των σχετικών πραγματικών και νομικών θεμάτων.
1.  Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, καταδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την περάτωση της έρευνας. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος, έκθεση στην οποία παρουσιάζει τα πορίσματά της και τα αιτιολογημένα συμπεράσματά της επί όλων των σχετικών πραγματικών και νομικών θεμάτων.
Τροπολογία 108
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος, έκθεση που περιλαμβάνει σύνοψη των πραγματικών περιστατικών και παρατηρήσεων επί των οποίων στηρίζεται η διαπίστωση, και κοινοποιεί πάραυτα στις αρχές της ΥΧΕ την απόφασή της να λάβει τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης.
2.  Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 90. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος, έκθεση που περιλαμβάνει σύνοψη των πραγματικών περιστατικών και παρατηρήσεων επί των οποίων στηρίζεται η διαπίστωση, και κοινοποιεί πάραυτα στις αρχές της ΥΧΕ την απόφασή της να λάβει τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης.
Τροπολογία 109
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 10
Διαδικασία επιτροπής

Διαγράφεται

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινό καθεστώς εισαγωγών. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
4.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 4.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου