Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0195(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0052/2013

Pateikti tekstai :

A7-0052/2013

Debatai :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Balsavimas :

PV 12/03/2013 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0067

Priimti tekstai
PDF 593kWORD 65k
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d. - Strasbūras
Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija *
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimo) (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012)0362),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0285/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Žuvininkystės komiteto nuomones (A7-0052/2013),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a) atsižvelgiant į Europos Sąjungos užjūrio šalių ir teritorijų asociacijos svarbą (ji padeda palaikyti veiksmingus UŠT grupės narių ryšius vykdant šios grupės dialogą su Komisija ir Sąjungos valstybėmis narėmis) reikėtų šią asociaciją pripažinti kaip bendradarbiavimo subjektą, kurio tikslas – puoselėti bendrus UŠT interesus;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
(6) pilietinės visuomenės indėlį į UŠT vystymąsi galima padidinti stiprinant pilietinės visuomenės organizacijas visose bendradarbiavimo srityse;
(6) pilietinės visuomenės indėlį į UŠT vystymąsi galima padidinti stiprinant pilietinės visuomenės organizacijas ir suteikiant joms daugiau atsakomybės visose bendradarbiavimo srityse;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis
(10)  UŠT yra didelė sausumos ir jūrų biologinė įvairovė. Klimato kaita gali būti žalinga UŠT gamtinei aplinkai ir kelia grėsmę jų tvariam vystymuisi. Biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugų išsaugojimo, nelaimių rizikos mažinimo, tvaraus gamtos išteklių valdymo bei tvarios energetikos skatinimo sričių veiksmai padės UŠT prisitaikyti prie klimato kaitos ir sumažinti jos poveikį;
(10) užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT) yra didelė sausumos ir jūrų biologinė įvairovė. Klimato kaita gali būti žalinga UŠT gamtinei aplinkai ir kelia grėsmę jų tvariam vystymuisi. Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų išsaugojimo, nelaimių rizikos mažinimo, tvaraus gamtos išteklių valdymo ir tvarios energetikos skatinimo sričių veiksmai gali UŠT padėti prisitaikyti prie klimato kaitos ir sumažinti jos poveikį. UŠT taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti Sąjungos horizontaliosiose programose, kaip antai Aplinkos ir klimato politikos programoje (LIFE);
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis
(12) svarbu remti UŠT pastangas mažiau priklausyti nuo iškastinio kuro, siekiant mažinti jų pažeidžiamumą, susijusį su galimybėmis gauti kuro ir kainų nepastovumu, nes taip jų ekonomika taps atsparesnė ir bus mažiau pažeidžiama išorės sukrėtimų atveju;
(12) svarbu remti UŠT pastangas mažiau priklausyti nuo iškastinio kuro, siekiant mažinti jų pažeidžiamumą, susijusį su galimybėmis gauti kuro ir kainų nepastovumu, nes taip jų ekonomika taps atsparesnė ir bus mažiau pažeidžiama išorės sukrėtimų atveju, ypač turint mintyje darbo vietas;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis
(14) atoki UŠT padėtis trukdo jų konkurencingumui ir todėl svarbu pagerinti UŠT pasiekiamumą;
(14) atoki UŠT padėtis trukdo jų ekonominiam vystymuisi ir todėl svarbu pagerinti UŠT pasiekiamumą;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas yra labai svarbus UŠT tvariam vystymuisi;
(15)  Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas ir profesinis mokymas yra labai svarbūs UŠT tvariam vystymuisi;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a) svarbiausias bendradarbiavimo tikslas turėtų būti darbo sąlygų, darbo ir profesinių sąjungų teisių padėties gerinimas. Vykdant šį procesą svarbus vaidmuo turėtų tekti profesinėms sąjungoms ir kitiems darbuotojų atstovams;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis
(17)  UŠT sergamumas užkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, dengės karštlige Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione ir čikungunija Indijos vandenyno regione, gali turėti didelių neigiamų padarinių sveikatai ir ekonomikai. Dėl epidemijų UŠT ne tik mažėja sergančių gyventojų darbo našumas, bet ir gali smarkiai sumažėti turistų srautai, o turizmas yra labai svarbus daugelio UŠT ekonomikai. Kadangi į UŠT vyksta daug turistų ir darbuotojų migrantų, jie gali infekcines ligas pernešti į UŠT. Ir atvirkščiai, dėl didelių iš UŠT keliaujančių žmonių srautų užkrečiamosios ligos gali pradėti plisti Europoje. Todėl yra svarbu užtikrinti saugų turizmą tai lemiamas veiksnys siekiant UŠT ekonomikos tvarumo, nes ji labai priklauso nuo turizmo;
(17)  UŠT sergamumas užkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, dengės karštlige Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione ir čikungunija Indijos vandenyno regione, gali turėti didelių neigiamų padarinių sveikatai ir ekonomikai. Dėl epidemijų UŠT ne tik mažėja sergančių gyventojų darbo našumas, bet ir gali smarkiai sumažėti turistų srautai, o turizmas yra labai svarbus daugelio UŠT ekonomikai. Kadangi į UŠT vyksta daug turistų ir darbuotojų migrantų, jie gali infekcines ligas pernešti į UŠT. Užtikrinus galimybes lengvai ir reguliariai gauti darbo medicinos paslaugas galima būtų sumažinti ligų protrūkių mastą. Ir atvirkščiai, dėl didelių iš UŠT keliaujančių žmonių srautų užkrečiamosios ligos gali pradėti plisti Europoje. Todėl yra svarbu užtikrinti saugų turizmą tai lemiamas veiksnys siekiant UŠT ekonomikos tvarumo, nes ji labai priklauso nuo turizmo;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Sąjungos ir UŠT asociacija turi būti atsižvelgta į UŠT kultūrų įvairovės ir tapatybių išsaugojimą ir padedama jo siekti;
(18)  Sąjungos ir UŠT asociacija turėtų skirti reikiamą dėmesį UŠT kultūrų įvairovei ir tapatybei ir padėti jas saugoti; Taigi Sąjunga turėtų tinkamai atsižvelgti į UŠT čiabuvių gyventojų teises ir prisidėti prie jų gynimo ir puoselėjimo.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Sąjunga pripažįsta, kad su UŠT svarbu plėtoti aktyvesnę partnerystę, susijusią su geru valdymu ir kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, terorizmu ir korupcija;
(19)  Sąjunga pripažįsta, kad su UŠT svarbu plėtoti aktyvesnę partnerystę, susijusią su geru ekonomikos, socialiniu ir mokesčių valdymu ir kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, terorizmu ir korupcija;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų padėti siekti tvaraus vystymosi tikslo ekonominio bei socialinio vystymosi ir aplinkosaugos srityse;
(20)  Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų nuolat padėti siekti tvaraus vystymosi tikslo ekonominio bei socialinio vystymosi ir aplinkosaugos srityse;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis
(21) su pasauliniais pokyčiais susijęs nuolatinis prekybos liberalizavimo procesas plačiai įtraukia Sąjungą, kuri yra pagrindinė UŠT prekybos partnerė, ir jų AKR kaimynus bei kitus ekonominius partnerius;
(21) dėl su pasauliniais pokyčiais susijusio nuolatinio prekybos liberalizavimo proceso, kuris duoda pernelyg mažai naudos mažoms salas apimančioms teritorijoms, Sąjunga, kuri yra pagrindinė UŠT prekybos partnerė, privalo geriau atsižvelgti į UŠT interesus prekybos susitarimuose, kuriuos ji sudaro su kaimyninėmis UŠT šalimis. Tai apima bendrą atsakomybę nuolat į visus partnerystės ar prekybos susitarimus, dėl kurių deramasi, įtraukti būtinų socialinių standartų laikymosi nuostatas;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a) kadangi griežto taupymo politika turėjo neigiamą poveikį užimtumui, UŠT ir Sąjunga turi bendradarbiauti siekdamos nutolti nuo šios politikos ir įgyvendinti plataus masto viešųjų investicijų programas, kurios yra vienintelė priemonė deramoms daugumos UŠT ir Sąjungos gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygoms užtikrinti;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis
(22)  UŠT salų gamtinė aplinka yra trapi, reikalaujanti tinkamos apsaugos, įskaitant tinkamą atliekų tvarkymą. Radioaktyvių atliekų tvarkymas, išskyrus kiek tai susiję su Grenlandija, kuriai Euratomo sutartis netaikoma, yra numatytas Euratomo sutarties 198 straipsnyje ir susijusiuose antrinės teisės aktuose. Dėl kitų atliekų turėtų būti nurodyta, kokios Sąjungos taisyklės turi būti taikomos UŠT;
(22)  UŠT salų gamtinė aplinka yra trapi, reikalaujanti tinkamos apsaugos, įskaitant tinkamą atliekų ir radioaktyviosios taršos tvarkymą. Radioaktyvių atliekų tvarkymas, išskyrus kiek tai susiję su Grenlandija, kuriai Euratomo sutartis netaikoma, yra numatytas Euratomo sutarties 198 straipsnyje ir susijusiuose antrinės teisės aktuose. Dėl kitų atliekų turėtų būti nurodyta, kokios Sąjungos taisyklės turi būti taikomos UŠT. Dėl radioaktyviosios taršos, ypač susijusios su branduoliniais bandymais, turėtų būti nurodyta, kokios Sąjungos taisyklės galėtų būti taikomos UŠT, siekiant tvariai apsaugoti biologinę įvairovę ir gyventojus nuo tokio pobūdžio taršos;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
26 konstatuojamoji dalis
(26) atsižvelgiant į integracijos tikslus ir į pasaulio prekybos pokyčius paslaugų ir įsisteigimo srityje, būtina remti paslaugų rinkos plėtrą ir investicijų galimybes gerinant sąlygas UŠT paslaugoms ir investicijoms patekti į Sąjungos rinką. Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų siūlyti UŠT palankiausią režimą, nustatytą kitiems prekybos partneriams, taikydama visapusiškas didžiausiojo palankumo statuso sąlygas, ir kartu užtikrinti UŠT lankstesnes prekybos santykių galimybes apribodama UŠT Sąjungai nustatytą režimą tuo, kas nustatyta kitoms didelio masto prekybos ekonomikos šalims;
(26) atsižvelgiant į integracijos tikslus ir į pasaulio prekybos pokyčius paslaugų ir įsisteigimo srityje, būtina remti paslaugų rinkos plėtrą ir investicijų galimybes gerinant sąlygas UŠT paslaugoms ir investicijoms patekti į Sąjungos rinką ir sudarant joms geresnes galimybes sudaryti viešųjų pirkimų sutartis. Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų siūlyti UŠT palankiausią režimą, nustatytą kitiems prekybos partneriams, taikydama visapusiškas didžiausiojo palankumo statuso sąlygas, ir kartu užtikrinti UŠT lankstesnes prekybos santykių galimybes apribodama UŠT Sąjungai nustatytą režimą tuo, kas nustatyta kitoms didelio masto prekybos ekonomikos šalims;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo
28 konstatuojamoji dalis
(28) sanitarijos bei fitosanitarijos priemonės ir prekybos techninės kliūtys gali daryti poveikį prekybai, todėl reikia bendradarbiauti. Prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas taip pat turėtų apimti konkurencijos politiką ir intelektinės nuosavybės teises, kurios daro poveikį teisingam prekybos pelno paskirstymui;
(28) sanitarijos bei fitosanitarijos priemonės ir prekybos techninės kliūtys gali daryti poveikį prekybai ir užimtumui, todėl reikia bendradarbiauti. Prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas taip pat turėtų apimti užimtumo politiką, ypač skirtą jaunimui, konkurencijos politiką ir intelektinės nuosavybės teises, kurios daro poveikį teisingam prekybos pelno paskirstymui;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo
29 konstatuojamoji dalis
(29) siekiant užtikrinti, kad UŠT galėtų geriausiomis sąlygomis dalyvauti Sąjungos vidaus rinkoje ir regioninėse, subregioninėse bei tarptautinėse rinkose, labai svarbu toliau plėtoti UŠT atitinkamų sričių pajėgumus. Tai apima žmogiškųjų išteklių ir jų gebėjimų vystymą, mažų ir vidutinių įmonių vystymą, ekonomikos sektorių įvairinimą ir tinkamos teisinės sistemos diegimą, siekiant sukurti investicijoms palankią verslo aplinką;
(29) siekiant užtikrinti, kad UŠT galėtų geriausiomis sąlygomis dalyvauti Sąjungos vidaus rinkoje ir regioninėse, subregioninėse bei tarptautinėse rinkose, labai svarbu toliau plėtoti UŠT atitinkamų sričių pajėgumus. Tai apima žmogiškųjų išteklių ir jų gebėjimų vystymą siūlant tinkamą profesinį ir tęstinį mokymą, padedant vystyti mažas ir vidutines įmones, sudarant geresnes galimybes naudotis mikrofinansų priemonėmis ir paskolomis, įvairinant ekonomikos sektorius ir diegiant tinkamą teisinę sistemą, kad būtų sukurta investicijoms palanki verslo aplinka. Šiuo tikslu derinant EPF lėšas ir pagal bendrą ES biudžetą numatytas programas ir priemones, kuriose gali dalyvauti UŠT, būtų galima naudojant sverto poveikį racionalizuoti siūlomas investicijas;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(30a)  UŠT gali tekti itin svarbus vaidmuo kovoje su mokesčių rojais. Atsižvelgiant į tai, reikėtų pabrėžti, kad būtina siekti tikro skaidrumo finansų sektoriuje;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 konstatuojamoji dalis
(33) 9 ir 82 straipsniuose nustatytose su finansine parama susijusiose procedūrose numatyta perduoti pagrindinę atsakomybę už 11ojo EPF bendradarbiavimo programų kūrimą ir įgyvendinimą konkrečiai UŠT. Turi būti bendradarbiaujama visų pirma laikantis UŠT teritorinių nuostatų ir siekiant remti suprogramuotos veiklos stebėjimą, vertinimą ir auditą. Be to, būtina patikslinti, kad UŠT gali gauti įvairių šaltinių finansavimą, numatytą 76 straipsnyje;
(33) 9 ir 82 straipsniuose nustatytose su finansine parama susijusiose procedūrose numatyta perduoti pagrindinę atsakomybę už 11ojo EPF bendradarbiavimo programų kūrimą ir įgyvendinimą konkrečiai UŠT. Turi būti bendradarbiaujama visų pirma laikantis UŠT teritorinių nuostatų ir siekiant remti suprogramuotos veiklos stebėjimą, vertinimą ir auditą. Be to, būtina patikslinti, kad UŠT gali gauti įvairių šaltinių finansavimą, numatytą 76 straipsnyje, ir kad Komisija, įgyvendindama 88 straipsnio 2a dalyje numatytą UŠT strategiją, turi sudaryti UŠT geresnes sąlygas dalyvauti horizontaliosiose programose;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
34 konstatuojamoji dalis
(34) siekiant priimti programavimo dokumentų rengimo, tolesnių veiksmų, audito, vertinimo, persvarstymo ir įgyvendinimo, taip pat atskaitomybės ir finansinių klaidų taisymo išsamias taisykles, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius šio sprendimo IV dalimi. Siekiant atsižvelgti į technologijų vystymąsi ir muitų teisės aktų pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais iš dalies keičiami VI priedo priedėliai. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija organizuotų tinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas ekspertų lygmeniu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pat metu tinkamai ir laiku perduoti Tarybai;
(34) siekiant priimti programavimo dokumentų rengimo, tolesnių veiksmų, audito, vertinimo, persvarstymo ir įgyvendinimo, taip pat ataskaitų teikimo ir finansinių klaidų taisymo išsamias taisykles, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius šio sprendimo IV dalimi. Siekiant priimti sprendimus leisti taikyti tam tikros UŠT ir šalies, su kuria Sąjunga yra sudariusi ir taiko laisvos prekybos susitarimą, prekių kilmės kumuliaciją, registruotų eksportuotojų sistemos išimtis ir laikinas nukrypti nuo VI priedo nuostatų leidžiančias nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl šio sprendimo VI priedo. Siekiant atsižvelgti į technologijų vystymąsi ir muitų teisės aktų pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami VI priedo priedėliai. Siekiant priimti sprendimus dėl laikino lengvatinio režimo panaikinimo, išankstinių priežiūros priemonių, nurodytų VII priede, ir laikinųjų ir nuolatinių apsaugos priemonių, nurodytų VIII priede, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, atitinkamai, dėl šio sprendimo VII ir VIII priedų.Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Siekiant užtikrinti, kad tie tikslai būtų pasiekti, atsižvelgiama į kiekvienos UŠT tapatybę ir geografinę padėtį, taip pat į jos politinę, ekonominę ir socialinę padėtį.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies b punktas
b) ekologiškai tvaraus augimo skatinimui;
b) ekologiškai tvaraus augimo ir ekologiškų darbo vietų skatinimui visose ekologiškai tvaraus augimo sektoriuose;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis
1.  Siekdamos stiprinti tarpusavio ryšius, Sąjunga ir UŠT deda pastangas, kad praneštų savo piliečiams apie asociaciją, bei ypač skatindamos UŠT institucijų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės ir verslininkų ir jų dialogo partnerių Sąjungoje ryšius ir bendradarbiavimą.
1.  Siekdamos stiprinti tarpusavio ryšius, Sąjunga ir UŠT deda pastangas, kad praneštų savo piliečiams apie asociaciją ir iš jos gaunamą abipusę naudą, bei ypač skatindamos UŠT institucijų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių ir verslininkų ir jų dialogo partnerių Sąjungoje ryšius ir bendradarbiavimą. Taigi Sąjunga užtikrina, kad UŠT turėtų galimybę tinkamai dalyvauti informacijos ir komunikacijos programose, ypač susijusiose su „Europe Direct“ informacijos centrais, siekiant Sąjungą priartinti prie jos piliečių, gyvenančių UŠT.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija užtikrina, kad partnerystės su UŠT būtų skatinamos įgyvendinant visas Sąjungos programas ir priemones, įtrauktas į Sąjungos bendrąjį biudžetą, kaip nurodyta 88 straipsnyje.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis
3.  Asociacijos tikslas – remti UŠT ir kitų partnerių bendradarbiavimą šio sprendimo antroje ir trečioje dalyse nurodytose bendradarbiavimo srityse. Šiuo atžvilgiu asociacijos tikslas – skatinti UŠT ir Sutarties 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų, jų kaimyninių Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) ir AKR nepriklausančių valstybių bendradarbiavimą. Siekdama šio tikslo Sąjunga pagerina įvairių ES finansinių priemonių remiamą bendradarbiavimo programų koordinavimą ir sinergiją.
3.  Asociacijos tikslas – remti UŠT ir kitų partnerių bendradarbiavimą šio sprendimo antroje ir trečioje dalyse nurodytose bendradarbiavimo srityse. Šiuo atžvilgiu asociacijos tikslas – skatinti UŠT ir Sutarties 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų, jų kaimyninių Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) ir AKR nepriklausančių valstybių bendradarbiavimą. Siekdama šio tikslo Sąjunga pagerina įvairių ES finansinių priemonių, įskaitant teritorinio bendradarbiavimo programas, įgyvendinamas pagal sanglaudos politiką, remiamą bendradarbiavimo programų koordinavimą ir sinergiją. Be to, Sąjunga įtraukia UŠT į savo vedamą politinį dialogą su kaimyninėmis UŠT šalimis ir informuoja UŠT apie AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbotvarkę, taip pat apie jos priimtas rezoliucijas ar rekomendacijas. Valstybės narės ir Komisija, be kita ko, remia visus UŠT valdžios institucijų prašymus stebėtojų teisėmis dalyvauti plenarinėse AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesijose laikantis Asamblėjos darbo tvarkos taisyklių.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalies d punktas
d)  UŠT dalyvavimą regioninės integracijos organizacijų vykdomoje regioninių rinkų plėtroje;
d)  UŠT dalyvavimą regioninės integracijos organizacijų vykdomoje regioninių organizacijų ir regioninių rinkų plėtroje;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Prireikus UŠT surengia dialogą ir konsultacijas su tokiomis institucijomis ir įstaigomis:
2.  Prireikus UŠT surengia dialogą ir konsultacijas su tokiomis institucijomis, parlamento nariais ir įstaigomis:
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa) parlamento nariai, atstovaujantys UŠT nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  UŠT organizacijos, pavyzdžiui, Užjūrio šalių ir teritorijų asociacija (UŠTA);
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba) parlamento nariai, atstovaujantys UŠT nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a)  Toks dialogas suteikia UŠT galimybę gauti informacijos apie įvairias regionines horizontalias programas ir vykdomus EPF regioninius projektus tam, kad jos galėtų juose dalyvauti.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalis a punktas
a)  UŠT ir ES dialogo forumas (UŠT ir ES forumas), renkasi kasmet; į jį sukviečiami UŠT valdžios institucijos, valstybių narių ir Komisijos atstovai. Europos Parlamento nariai, EIB ir atokiausių regionų atstovai prireikus yra įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;
a)  UŠT ir ES dialogo forumas (UŠT ir ES forumas), renkasi kasmet; į jį sukviečiami UŠT valdžios institucijos, UŠT išrinkti parlamento nariai, valstybių narių ir Komisijos atstovai. Kviečiami ir Europos Parlamento nariai. EIB atstovai, atokiausių regionų atstovai ir kaimyninės valstybės (AKR ir ne AKR valstybės) prireikus įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  Komisija, UŠT ir valstybės narės, su kuriomis jos yra susijusios, reguliariai surengia trišales konsultacijas. Šios konsultacijos paprastai rengiamos keturis kartus per metus Komisijos iniciatyva arba UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, prašymu.
b)  Komisija, UŠT ir valstybės narės, su kuriomis jos yra susijusios, reguliariai rengia trišales konsultacijas. Šios konsultacijos rengiamos bent keturis kartus per metus ir kai prireikia Komisijos iniciatyva arba vienos ar kelių UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, prašymu.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl sprendimo
15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca) parama MVĮ, vykdančioms tvarią ekonominę veiklą, ypač mokslinių tyrimų, žemės ūkio, amatų ir turizmo sektoriuose, kurie naudoja vietos ekosistemų išteklius;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl sprendimo
17 straipsnio b punktas
b) ekonominės ir socialinės veiklos, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, turizmo, jūrų transporto, derinimu su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija, žaliavomis, ir kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikį.
b) ekonominės ir socialinės veiklos, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, žemės ūkio, turizmo, jūrų ir oro transporto, pramonės, kasybos ir aplinkotvarkos, derinimu su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija ir žaliavomis, kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir taršos iš sausumoje esančių šaltinių, susijusios su žmogaus veikla ir gyvulininkyste, poveikį.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl sprendimo
19 straipsnio 1 dalies c punktas
c) nedarant poveikio esamiems ar būsimiems Sąjungos ir UŠT dvišaliams žuvininkystės partnerystės susitarimams ES ir UŠT siekia reguliariai tarpusavyje konsultuotis gyvųjų jūrų išteklių apsaugos ir valdymo klausimais ir keistis informacija apie esamą išteklių būklę per atitinkamas 13 straipsnyje numatytas asociacijos institucijas.
c) nedarant poveikio esamiems ar būsimiems Sąjungos sudarytiems žuvininkystės partnerystės susitarimams, Sąjunga ir UŠT siekia reguliariai tarpusavyje konsultuotis gyvųjų jūrų išteklių apsaugos ir valdymo klausimais ir keistis informacija apie esamą išteklių būklę per atitinkamas 13 straipsnyje numatytas asociacijos institucijas.
Pakeitimas 37
Sprendimo projektas
19 straipsnio 2 dalies b punktas
b) žuvininkystės išteklių apsaugos dialogu ir bendradarbiavimu, įskaitant kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemones, ir veiksmingu bendradarbiavimu su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis ir jų viduje. Dialogas ir bendradarbiavimas apima kontrolės ir tikrinimo schemas, paskatas ir įpareigojimus, kad ilgainiui žuvininkystė ir pakrančių aplinka būtų valdomi veiksmingiau.
b) žuvininkystės išteklių apsaugos dialogu ir bendradarbiavimu, įskaitant kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemones, ir veiksmingu bendradarbiavimu su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis ir jų viduje. Dialogas ir bendradarbiavimas apima kontrolės ir tikrinimo schemas, paskatas ir įpareigojimus, kad ilgainiui žuvininkystė ir pakrančių aplinka būtų valdomi veiksmingiau. Kai vedamas dialogas ir bendradarbiaujama, Komisija taip pat aktyviau skatina tvarų žuvininkystės valdymą, remdama vietos stebėsenos ir priežiūros sistemas ir sudarydama partnerystės susitarimus su UŠT, susijusiomis su Sąjunga.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl sprendimo
20 straipsnio 2 dalis
2.  Vandens tiekimo ir sanitarijos sektoriaus srityje ypatingas dėmesys skiriamas galimybei naudotis geriamojo vandens tiekimu ir sanitarijos paslaugomis menkai išvystytos infrastruktūros vietovėse; tai tiesiogiai padeda vystyti žmogiškuosius išteklius, nes gerinama sveikata ir didinamas darbo našumas.
2.  Vandens tiekimo ir sanitarijos sektoriaus srityje ypatingas dėmesys skiriamas galimybei naudotis geriamojo vandens tiekimu ir sanitarijos paslaugomis menkai išvystytos infrastruktūros vietovėse ar vietovėse, kuriose yra gaivalinių nelaimių grėsmė; tai tiesiogiai padeda vystyti žmogiškuosius išteklius, nes gerinama sveikata ir didinamas darbo našumas.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnis
Siekiant asociacijos tikslų atliekų tvarkymo srities bendradarbiavimas gali būti susijęs su skatinimu naudoti geriausią aplinkos apsaugos praktiką visose operacijose, susijusiose su atliekų tvarkymu, įskaitant atliekų mažinimą, perdirbimą arba kitus procesus, susijusius su antrinių žaliavų gavyba ir atliekų šalinimu.

Siekiant asociacijos tikslų atliekų tvarkymo srities bendradarbiavimas gali būti susijęs su skatinimu naudoti geriausią aplinkos apsaugos praktiką visose operacijose, susijusiose su žmonių ar gyvūninės kilmės atliekų tvarkymu, įskaitant atliekų mažinimą, perdirbimą arba kitus procesus, susijusius su antrinių žaliavų gavyba ir atliekų šalinimu.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl sprendimo
25 straipsnio 2 dalies b punktas
b) vežimą keliais, geležinkeliais, oro, jūrų arba vidaus vandenų keliais;
b) viešojo ir kitas tvaraus transporto rūšis vežant keliais, vežimą geležinkeliais, oro, jūrų arba vidaus vandenų keliais;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl sprendimo
29 straipsnis
Siekiant asociacijos tikslų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų srities bendradarbiavimu siekiama skatinti UŠT inovacijas ir ekonominį augimą, taip pat gerinti piliečių ir įmonių kasdienę veiklą, taip pat skatinti prieinamumą neįgaliesiems. Bendradarbiavimu visų pirma siekiama padidinti UŠT reguliavimo gebėjimus ir gali būti remiama IRT tinklų ir paslaugų plėtra naudojant šias priemones:

Siekiant asociacijos tikslų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų srities bendradarbiavimu siekiama skatinti UŠT inovacijas ir ekonominį augimą, bendradarbiavimą, žodžio laisvę ir naujų darbo vietų kūrimą, taip pat gerinti piliečių ir įmonių kasdienę veiklą ir skatinti prieinamumą neįgaliesiems. Bendradarbiavimu visų pirma siekiama padidinti UŠT reguliavimo gebėjimus ir gali būti remiama IRT tinklų ir paslaugų plėtra naudojant šias priemones:

a) nuspėjamos reguliavimo aplinkos, kuri neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, skatintų ekonomikos augimą ir inovacijas, konkurenciją ir vartotojų apsaugą, sukūrimas;
a) nuspėjamos reguliavimo aplinkos, kuri neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, skatintų ekonomikos augimą ir inovacijas, konkurenciją ir vartotojų apsaugą, sukūrimą;
b) dialogas įvairiais politiniais klausimais, susijusiais su informacinės visuomenės skatinimu ir stebėjimu;
b) dialogą įvairiais politiniais klausimais, susijusiais su informacinės visuomenės skatinimu ir stebėjimu;
c) keitimasis informacija apie standartus ir sąveikos klausimus;
c) keitimąsi informacija apie standartus ir sąveikos klausimus;
d) bendradarbiavimo IRT mokslinių tyrimų srityje ir IRT pagrįstų mokslinių tyrimų infrastruktūrų rėmimas;
d) bendradarbiavimo IRT mokslinių tyrimų srityje ir IRT pagrįstų mokslinių tyrimų infrastruktūrų rėmimą;
e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimas didelį poveikį visuomenei turinčiose srityse.
e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimą didelį poveikį visuomenei turinčiose srityse, tokiose kaip švietimas ir profesinis mokymas.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl sprendimo
30 dalies įžanginė dalis
Siekiant asociacijos tikslų mokslinių tyrimų ir naujovių srities bendradarbiavimas gali apimti mokslą ir technologijas, įskaitant informacijos ir ryšių technologijas, siekiant prisidėti prie UŠT tvaraus vystymosi ir skatinti UŠT kompetenciją bei pramonės konkurencingumą. Pirmiausia bendradarbiavimas gali būti susijęs su:

Siekiant asociacijos tikslų mokslinių tyrimų ir naujovių srities bendradarbiavimas gali apimti mokslą, švietimą ir technologijas, įskaitant informacijos ir ryšių technologijas, siekiant prisidėti prie UŠT tvaraus vystymosi ir skatinti UŠT verslo, ypač MVĮ, kompetenciją bei konkurencingumą. Pirmiausia bendradarbiavimas gali būti susijęs su:

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnio b punktas
b)  UŠT politikos ir institucijų stiprinimu ir suderintais veiksmais vietos, nacionaliniu ar regionų lygmenimis, siekiant plėtoti mokslo, technologijų ir inovacijų diegimo veiksmus ir jų taikymą;
b)  UŠT politikos ir institucijų stiprinimu ir suderintais veiksmais vietos, nacionaliniu ar regionų lygmenimis, siekiant plėtoti mokslo, švietimo, technologijų ir inovacijų diegimo veiksmus ir jų taikymą;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnio d punktas
d) atskirų UŠT tyrėjų, mokslinių tyrimų organizacijų ir juridinių asmenų dalyvavimu bendradarbiavimo sistemoje, susijusioje su Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programomis;
d) atskirų UŠT tyrėjų, mokslinių tyrimų organizacijų, MVĮ ir juridinių asmenų dalyvavimu bendradarbiavimo sistemoje, susijusioje su Sąjungos mokslinių tyrimų, inovacijų ir įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumo programomis;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnio e punktas
e)  UŠT tyrėjų mokymu bei tarptautiniu judumu ir mainais.
e)  UŠT tyrėjų ir studentų mokymu bei tarptautiniu judumu ir tyrėjų bei studentų mainais.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl sprendimo
31 straipsnio 1 dalis
1.  Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, gali dalyvauti Sąjungos iniciatyvose, susijusiose su jaunimu, tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.
1.  Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, dalyvautų Sąjungos iniciatyvose ir programose, susijusiose su jaunimu, tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl sprendimo
31 straipsnio 2 dalis
2.  Asociacijos tikslas stiprinti UŠT ir Sąjungoje gyvenančio jaunimo ryšius, be kita ko, skatinant UŠT jaunimo judumą mokymosi tikslais ir puoselėjant jaunimo tarpusavio supratimą.
2.  Asociacijos tikslas stiprinti UŠT ir Sąjungoje gyvenančio jaunimo ryšius, be kita ko, skatinant UŠT jaunimo mainus ir judumą švietimo, pirminio, profesinio ir tęstinio mokymosi tikslais ir puoselėjant mokymąsi skirtingų kultūrų aplinkoje ir jaunimo tarpusavio supratimą.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl sprendimo
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad jaunimas aktyviai dalyvautų darbo rinkoje ir tokiu būdu būtų užkertamas kelias jaunimo nedarbui.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl sprendimo
32 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa) darbo patirties galimybių užtikrinimą studentams, nes tokiu būdu galima sudaryti galimybes jaunimui plėtoti naudingus įgūdžius darbo rinkoje;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl sprendimo
32 straipsnio 1 dalies b punktas
b) paramą UŠT, skirtą švietimo politikai apibrėžti ir įgyvendinti.
b) paramą UŠT, skirtą švietimo ir formaliojo mokymo bei savišvietos profesinio mokymo srityje politikai apibrėžti ir įgyvendinti;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl sprendimo
32 straipsnio 2 dalis
2.  Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, galėtų dalyvauti Sąjungos švietimo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.
2.  Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, dalyvautų Sąjungos švietimo ir profesinio mokymo iniciatyvose, ypač programoje „Erasmus visiems“.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl sprendimo
32 straipsnio 3 dalis
3.  Sąjunga užtikrina, kad UŠT švietimo įstaigos ir institutai galėtų dalyvauti Sąjungos su švietimu susijusiose bendradarbiavimo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių švietimo įstaigos ir institutai.
3.  Sąjunga užtikrina, kad UŠT švietimo ir profesinio mokymo įstaigos ir institutai galėtų dalyvauti Sąjungos su švietimu ir profesiniu mokymu susijusiose bendradarbiavimo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių švietimo ir profesinio mokymo įstaigos ir institutai.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 straipsnio 1 dalis
1.  Sąjunga ir UŠT palaiko užimtumo ir socialinės politikos srities dialogą siekdamos prisidėti prie UŠT ekonominio ir socialinio vystymosi ir deramo darbo skatinimo UŠT ir jų vietos regionuose. Tokiu dialogu taip pat siekiama remti UŠT valdžios institucijų pastangas plėtoti šios srities politiką ir teisės aktus.
1.  Sąjunga ir UŠT palaiko užimtumo ir socialinės politikos srities dialogą siekdamos prisidėti prie UŠT ekonominio ir socialinio vystymosi ir deramo darbo ir socialinės įtraukties ekologiškoje ekonomikoje skatinimo UŠT ir jų vietos regionuose. Tokiu dialogu taip pat siekiama remti UŠT valdžios institucijų pastangas plėtoti šios srities politiką ir teisės aktus.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 straipsnio 2 dalis
2.  Dialogas daugiausia palaikomas keičiantis informacija ir geriausia patirtimi, susijusia su užimtumo ir Sąjungos ir UŠT abipusio intereso socialine politika ir teisės aktais. Šiuo klausimu taip pat atsižvelgiama į tokias sritis kaip, pvz., kvalifikacijos kėlimas, socialinė apsauga, socialinis dialogas, lygios galimybės, nediskriminavimas ir prieinamumas neįgaliesiems, sveikata ir sauga darbe ir kiti darbo standartai.
2.  Dialogas daugiausia palaikomas keičiantis informacija ir geriausia patirtimi, susijusia su užimtumo ir Sąjungos ir UŠT abipusio intereso socialine politika ir teisės aktais. Turi būti sudaromos sąlygos darbo vietoms kurti, visų pirma MVĮ, skatinant taikyti aukštus socialinius standartus. Dialogas turi būti palankus visoms naujoviškoms priemonėms, kuriomis saugojama aplinka ir darbuotojų bei piliečių sveikata ir kurių tikslas – sukurti darbo vietas tose srityse, kuriose UŠT turi privalumų, pvz., biologinės įvairovės, naudingųjų iškasenų, naujųjų technologijų ir su prieinamumo gerinimu susijusių sričių. Šiuo klausimu, numatant būsimus įgūdžių poreikius, taip pat atsižvelgiama į tokias sritis kaip, pvz., kvalifikacijos kėlimas, darbo rinkos poreikius galinčios patenkinti kvalifikuotos darbo jėgos rengimas, socialinė apsauga, socialinis dialogas, lygios galimybės, nediskriminavimas ir prieinamumas neįgaliesiems, sveikata ir sauga darbe ir kiti darbo standartai.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos keistis geriausia aktyvios darbo rinkos politikos, tvirto socialinio dialogo, darbo standartų ir socialinės apsaugos praktika, kad būtų apsaugomos darbuotojų teisės.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos užtikrinti tinkamą darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą visapusiškai taikant lankstumo garantijų principus ir spręsti darbo rinkos susiskaidymo problemą užtikrinant tinkamą socialinę asmenų pereinamuoju laikotarpiu arba darbuotojų, dirbančių pagal laikinąsias ar ne viso darbo laiko darbo sutartis, apsaugą kartu suteikiant galimybių dalyvauti mokymuose, kilti tarnyboje ir dirbti visą darbo laiką.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Gyventojų skaičiaus mažėjimas, įskaitant protų nutekėjimą ir jaunimo emigraciją ieškant darbo, yra problema daugeliui UŠT, todėl ES ir UŠT bendradarbiauja siekdamos apsaugoti darbuotojų migrantų teises darbo rinkoje.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 a straipsnis (naujas)
33a straipsnis

Laisvas darbuotojų judėjimas

1.  Sąjungos valstybės narės, laikydamosi visuomenės sveikatą, visuomenės saugą ir viešąją tvarką reglamentuojančių nuostatų, jokiais būdais nediskriminuoja UŠT darbuotojų užimtumo, darbo užmokesčio ir darbo sąlygų srityse;
2.  UŠT valdžios institucijos užtikrina darbuotojams iš valstybių narių sąlygas, kurios nėra prastesnės už trečiųjų šalių piliečiams sudarytas sąlygas, ir nediskriminuoja valstybių narių piliečių. Tačiau UŠT valdžios institucijos, siekdamos skatinti vietinį užimtumą, gali priimti teisės aktus, kad padėtų vietos darbuotojams. Tokiu atveju UŠT valdžios institucijos Komisijai praneša apie savo priimtus teisės aktus, kad ji galėtų apie juos informuoti valstybes nares.
3.  Šis straipsnis netaikomas valstybės tarnybos darbo vietoms.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 b straipsnis (naujas)
33b straipsnis

Socialinis dialogas ir socialinės demokratijos plėtojimas

Siekiant asociacijos tikslų, socialinį dialogą skatinti ir socialinę demokratiją plėtoti gali padėti tokios priemonės:

– veiksmai, kuriais užtikrinamas socialinių partnerių mokymas,
– veiksmai, padedantys bendrauti ir sukurti erdves, skirtas socialiniam dialogui ir socialinei demokratijai skatinti ir plėtoti,
– veiksmai, kurie padeda keistis gerąją socialine patirtimi regionų ir vietos lygmenimis.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl sprendimo
34 straipsnio a punktas
a) kovos su tarpvalstybiniais pavojais sveikatai, pvz., užkrečiamosiomis ligomis, pasirengimo ir reagavimo pajėgumų stiprinimo veiksmus, kurie turėtų būti pagrįsti esamomis struktūromis ir skirti reaguoti į neįprastus įvykius;
a) kovos su tarpvalstybiniais pavojais sveikatai, pvz., užkrečiamosiomis ligomis, pasirengimo ir reagavimo pajėgumų stiprinimo veiksmus, kurie turėtų būti pagrįsti esamomis struktūromis ir darbo medicina ir skirti reaguoti į neįprastus įvykius;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl sprendimo
34 straipsnio a a punktas (naujas)
aa)  Sąjunga ir UŠT organizuoja keitimąsi geriausia patirtimi siekdamos pagerinti darbo vietų veiksmingumą. Svarbu užtikrinti, kad visiems darbuotojams būtų taikoma prevencijos politika ir jie galėtų veiksmingai pasinaudoti jų pagrindine teise į sveikatos apsaugą.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl sprendimo
34 straipsnio b punktas
b) pajėgumų stiprinimą regionų lygmeniu tobulinant visuomenės sveikatos tinklus, sudarant palankesnes sąlygas ekspertams keistis informacija ir skatinant tinkamą mokymą;
b) pajėgumų stiprinimą regionų lygmeniu tobulinant visuomenės sveikatos tinklus, sudarant palankesnes sąlygas ekspertams keistis informacija ir skatinant tinkamą mokymą ir nuotolinės medicinos įdiegimą;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl sprendimo
34 a straipsnis (naujas)
34a straipsnis

Darbuotojų sveikata ir sauga

Siekiant asociacijos tikslų privalomas bendradarbiavimo darbuotojų sveikatos ir saugos srityje tikslas – padidinti UŠT gebėjimus ligų prevencijos ir nelaimingų atsitikimų darbe klausimais tokiomis priemonėmis:

– veiksmais, kuriais siekiama atlikti tyrimus ir ekspertizes darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais, atsižvelgiant į atitinkamoms teritorijoms būdingą riziką,
– pagalba modernizuojant darbuotojų sveikatos ir saugos srities teisės aktus,
– parama rengiant profesinės rizikos prevencijos kampanijas.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl sprendimo
38 straipsnio antraštinė dalis
Kultūros paveldo vietovių ir istorinių paminklų apsauga

Kultūros paveldas ir istoriniai paminklai

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl sprendimo
38 straipsnio įžanginė dalis
Siekiant asociacijos tikslų kultūros paveldo vietovių ir istorinių paminklų srities bendradarbiavimu siekiama sudaryti sąlygas keistis patirtimi ir geriausia praktika:

Siekiant asociacijos tikslų kultūros paveldo vietovių ir istorinių paminklų srities bendradarbiavimu siekiama sudaryti sąlygas keistis patirtimi ir geriausia praktika ir tvariai didinti šių vietovių potencialą:

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl sprendimo
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Vykdant bendradarbiavimą taip pat gali būti siekiama gilinti žinias ir gerinti UŠT materialiojo ir nematerialiojo paveldo išsaugojimą ir statusą.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl sprendimo
44 a straipsnis (naujas)
44a straipsnis

Derybos dėl prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis

Vykdydama derybas dėl prekybos susitarimo su trečiąją šalimi, Sąjunga stengiasi, kad lengvatiniai muitų tarifai, taikomi Sąjungos produktams, būtų taikomi ir UŠT pagamintiems produktams.

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl sprendimo
54 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Jei prekybos susitarimai, dėl kurių vyksta derybos su trečiosiomis šalimis, gali kelti grėsmę tradiciniams UŠT sektoriams, Komisija atlieka išankstinius galimų padarinių poveikio vertinimus, vadovaudamasi Tarptautinės darbo organizacijos ir JT nustatytais kriterijais. Prieš sudarydama minėtuosius tarptautinius susitarimus Komisija perduoda atliktus išankstinius poveikio vertinimus Europos Parlamentui, Tarybai ir UŠT vietos ar regionų valdžios institucijoms.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl sprendimo
57 straipsnio 1 dalies b punktas
b) lengvinant prekybos ar investicijų kliūčių šalinimą, kiek tai susiję su klimato kaitos poveikiui mažinti ypač svarbiomis prekėmis ir paslaugomis, pavyzdžiui, tvaria atsinaujinančiąja energiją, energiją tausojančiais produktais ir paslaugomis, be kita ko, sukuriant politikos sistemas, padedančias diegti geriausias turimas technologijas ir skatinant standartus, kuriais reaguojama į aplinkos ir ekonominius poreikius ir mažinamos prekybos techninės kliūtys;
b) lengvinant prekybos ar investicijų kliūčių šalinimą, kiek tai susiję su klimato kaitos poveikiui mažinti ypač svarbiomis prekėmis ir paslaugomis, pavyzdžiui, tvaria atsinaujinančiąja energiją, energiją tausojančiais produktais ir paslaugomis, be kita ko, sukuriant politikos sistemas, padedančias diegti geriausias turimas technologijas ir skatinant standartus, kuriais reaguojama į aplinkos, socialinius ir ekonominius poreikius ir mažinamos prekybos techninės kliūtys;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl sprendimo
57 straipsnio 1 dalies c punktas
c) skatinant prekybą prekėmis, kuriomis tobulinamos socialinės sąlygos ir aplinkai palanki praktika, įskaitant prekes, kurioms taikomos savanoriškos tvarumo užtikrinimo programos, pavyzdžiui, sąžiningos ir etiškos prekybos schemos, ekologiniai ženklai ir iš gamtos išteklių pagamintų produktų sertifikavimo sistemos;
c) skatinant prekybą prekėmis, kuriomis tobulinamos socialinės sąlygos ir aplinkai palanki praktika, įskaitant prekes, kurioms taikomos savanoriškos tvarumo užtikrinimo programos, pavyzdžiui, sąžiningos ir etiškos prekybos schemos, ekologiniai ir socialiniai ženklai ir iš gamtos išteklių pagamintų produktų sertifikavimo sistemos;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl sprendimo
62 straipsnis
Siekiant asociacijos tikslų vartotojų politikos, vartotojų sveikatos apsaugos ir prekybos srities bendradarbiavimas gali apimti vartotojų politikos ir vartotojų sveikatos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, siekiant išvengti nereikalingų kliūčių prekybai.

Siekiant asociacijos tikslų vartotojų politikos, vartotojų sveikatos apsaugos ir prekybos srities bendradarbiavimas gali apimti galimybes laikinai pripažinti UŠT nustatytas taisykles ir procedūras ir vartotojų politikos ir vartotojų sveikatos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, siekiant išvengti nereikalingų kliūčių prekybai.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio a punktas
a)  UŠT gebėjimų nustatyti ir įgyvendinti politiką, būtiną prekybai prekėmis ir paslaugomis vystyti, stiprinimą;
a)  UŠT gebėjimų nustatyti ir įgyvendinti politiką, būtiną prekybai prekėmis ir paslaugomis vystyti, stiprinimą, būtent naudojant naujas informacines ir ryšių technologijas;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio b punktas
b)  UŠT pastangų sukurti tinkamas teisinę, reguliavimo ir institucinę sistemas ir nustatyti būtinas administracines procedūras skatinimą;
b)  UŠT pastangų sukurti tinkamas teisinę, reguliavimo ir institucinę sistemas ir nustatyti būtinas administracines procedūras skatinimą, siekiant sudaryti sąlygas socialiniams standartams gerinti ir socialiniam klimatui, kuris būtų palankus augimui, sukurti;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio d punktas
d) rinkos ir produktų vystymo, įskaitant produkto kokybės gerinimo, palengvinimą;
d) rinkos ir produktų vystymo ir įvairinimo, įskaitant produkto kokybės gerinimo, palengvinimą;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio e punktas
e) žmogiškųjų išteklių ir profesinių įgūdžių, susijusių su prekyba prekėmis ir paslaugomis, vystymo pagalbą;
e) žmogiškųjų išteklių ir profesinių įgūdžių, susijusių su prekyba prekėmis ir paslaugomis, vystymo pagalbą siūlant tinkamus mokymus;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl sprendimo
68 straipsnio f punktas
f) verslo tarpininkų gebėjimų teikti UŠT įmonėms paslaugas, susijusias su jų eksporto veikla, pavyzdžiui, rinkos tyrimus, stiprinimą;
f) verslo tarpininkų gebėjimų teikti UŠT įmonėms paslaugas, susijusias su jų eksporto veikla, pavyzdžiui, rinkos tyrimus, stiprinimą, geriau panaudojant naujas technologijas;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl sprendimo
79 straipsnio 2 dalis
2.  Sąjunga remia UŠT pastangas rengti patikimus su tomis sritimis susijusius statistikos duomenis.
2.  Sąjunga remia UŠT pastangas rengti patikimus su tomis sritimis susijusius statistikos duomenis. Ji taip pat remia UŠT pastangas, dedamas siekiant pagerinti savo makroekonominių rodiklių palyginamumą, visų pirma skaičiuojant perkamosios galios paritetą.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl sprendimo
80 straipsnio 2 dalis
2.  UŠT iniciatyva gali būti finansuojamos studijos arba techninės pagalbos priemonės, susijusios su programavimo dokumentuose numatytos veiklos įgyvendinimu. Komisija gali nuspręsti finansuoti tokius veiksmus iš programuojamos pagalbos lėšų arba iš techninio bendradarbiavimo priemonėms numatyto paketo.
2.  UŠT iniciatyva gali būti finansuojamos studijos arba techninės pagalbos priemonės, susijusios su šiame sprendime numatytos veiklos įgyvendinimu. Komisija gali nuspręsti finansuoti tokius veiksmus iš programuojamos pagalbos lėšų arba iš techninio bendradarbiavimo priemonėms numatyto paketo.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl sprendimo
80 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija bent kartą per metus organizuoja regioninių ir įgaliotųjų įgaliojimus suteikiančių pareigūnų techninį susitikimą (pageidautina jį organizuoti kaip ES ir UŠT forumo tęsinį), kad būtų stiprinamas techninis institucijų dialogas ir racionalizuojamas lėšų programavimas bei panaudojimas.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl sprendimo
82 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Komisija užtikrina, kad programavimo taisyklėse būtų atsižvelgiama į ribotus UŠT žmogiškuosius ir administracinius išteklius, taip pat į jų ir valstybės narės, su kuria jos yra susijusios, institucinius ryšius.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl sprendimo
82 straipsnio 5 dalis
5.  UŠT institucijos ir Komisija bendrai atsako už programavimo dokumento patvirtinimą.
5.  UŠT institucijos ir Komisija bendrai atsako už programavimo dokumento patvirtinimą. Todėl UŠT, atitinkama valstybė narė ir Komisija vykdo keitimąsi nuomonėmis dėl programavimo dokumento. Vykdant šį keitimąsi nuomonėmis rengiami regioninių įgaliojimus suteikiančių pareigūnų ir visų Komisijos tarnybų, taip pat biurų ir delegacijų, dalyvaujančių atliekant programavimą, atstovų techniniai susitikimai, kurie, jei įmanoma, pratęsia UŠT ir ES forumo dialogą.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl sprendimo
83 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija skiria lėšas UŠT iš 11-ojo EPF bet kuriuo iš 11-ojo EPF finansiniame reglamente nustatytų būdų, laikydamasi šiame sprendime nustatytų sąlygų ir to sprendimo įgyvendinimo priemonių. Šiuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimus su atitinkamomis UŠT institucijomis.
1.  Komisija skiria lėšas UŠT iš 11-ojo EPF bet kuriuo iš 11-ojo EPF finansiniame reglamente nustatytų būdų, laikydamasi šiame sprendime nustatytų sąlygų ir to sprendimo įgyvendinimo priemonių. Šiuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimus su atitinkamomis UŠT institucijomis ir rengia regioninių įgaliojimus suteikiančių pareigūnų ir visų Komisijos tarnybų, taip pat biurų ir delegacijų, dalyvaujančių atliekant programavimą, atstovų techninius susitikimus, kurie, jei įmanoma, pratęsia UŠT ir ES forumo dialogą.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl sprendimo
84 straipsnio 8 dalis
8.  Komisija Komitetui praneša apie programavimo dokumentų pažangos stebėjimą, vertinimą ir auditą.
8.  Komisija Komitetui ir Europos Parlamentui tuo pačiu metu praneša apie programavimo dokumentų pažangos stebėjimą, vertinimą ir auditą.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl sprendimo
88 straipsnio 2 dalis
2.  UŠT taip pat turi teisę gauti paramą pagal Sąjungos bendradarbiavimo su kitomis šalimis, visų pirma besivystančiomis šalimis, programas atsižvelgiant į šių programų taisykles, tikslus ir priemones.
2.  UŠT taip pat gauna paramą pagal Sąjungos bendradarbiavimo su kitomis šalimis programas atsižvelgiant į šių programų taisykles, tikslus ir priemones.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl sprendimo
88 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Siekdama užtikrinti tinkamą ir veiksmingą UŠT dalyvavimą įvairiose horizontaliosiose Sąjungos programose, Komisija pradeda taikyti visapusišką UŠT strategiją ir kiekviename savo generaliniame direktorate sukuria už UŠT atsakingo pareigūno etatą. Šie už UŠT atsakingi pareigūnai dalyvauja rengiant kiekvienos programos metines darbo programas, visų pirma vykdydami tarpžinybines konsultacijas, siekdami užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į UŠT poreikius ir konkretų jų pobūdį. Be to, Komisija nedelsdama praneša UŠT apie skelbimus teikti pasiūlymus pagal įvairias horizontaliąsias programas.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl sprendimo
89 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų papildytos šio sprendimo taisyklės, per 12 mėnesių nuo sprendimo įsigaliojimo ir iš dalies pakeičiant VI priedo priedėlius, siekiant atsižvelgti į technologijų pažangą ir muitų teisės aktų pokyčius, laikantis 90 straipsnyje nustatytos procedūros.
1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų papildytos šio sprendimo taisyklės, per šešis mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo ir iš dalies pakeičiant VI priedo priedėlius, siekiant atsižvelgti į technologijų pažangą ir muitų teisės aktų pokyčius, laikantis 90 straipsnyje nustatytos procedūros.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl sprendimo
90 straipsnio 3 dalis
3.  Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 89 straipsnyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.
3.  Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 89 straipsnyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.
Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoja Europos Parlamentą ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl sprendimo
90 straipsnio 4 dalis
4.  Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį praneša Tarybai.
4.  Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl sprendimo
90 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Jei Taryba ketina pareikšti prieštaravimą, ji informuoja Europos Parlamentą per pagrįstą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotąjį aktą, dėl kurio ji rengiasi pareikšti prieštaravimą, bei galimas prieštaravimo priežastis.

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl sprendimo
90 a straipsnis (naujas)
90a straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, kol pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų. Pranešime apie deleguotąjį aktą Europos Parlamentui ir Tarybai nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.
2.  Taryba gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto pagal 90 straipsnio 5 dalyje nurodytą procedūrą. Tokiu atveju Komisija nedelsdama panaikina aktą po pranešimo apie Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimą.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl sprendimo
91 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Taryba, veikdama pagal Sutartį, sprendžia dėl būtinų šio sprendimo pritaikymų, kai:

Taryba, veikdama pagal Sutartį ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, sprendžia dėl būtinų šio sprendimo pritaikymų, kai:

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedas
IZOLIUOTŲJŲ UŠT SĄRAŠAS

IZOLIUOTŲJŲ UŠT SĄRAŠAS

–  Folklando Salos
–  Folklando Salos
– Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos
– Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos
–  Sen Pjeras ir Mikelonas
–  Sen Pjeras ir Mikelonas
  Volisas ir Futūna
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 straipsnio 1 dalis
1.  Taikant šį sprendimą, per septynerių metų laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. bendra [343,4 mln.] EUR ES finansinės paramos suma pagal 11-ąjį EPF, nustatyta Vidaus susitarimu, kuriuo įsteigiamas 11-asis EPF, paskirstoma taip:
1.  Taikant šį sprendimą, per septynerių metų laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. bendra [360,57 mln.] EUR ES finansinės paramos suma pagal 11-ąjį EPF, nustatyta Vidaus susitarimu, kuriuo įsteigiamas 11-asis EPF, paskirstoma taip:
a) [330,4 mln.] EUR dotacijoms programuojamai paramai, skirtai ilgalaikiam vystymuisi, humanitarinei pagalbai, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, pagalbai pabėgėliams ir papildomai paramai eksporto pajamų svyravimo atveju, taip pat paramai regioniniam bendradarbiavimui ir integracijai;
a) [345,57 mln.] EUR dotacijoms programuojamai paramai, skirtai ilgalaikiam vystymuisi, humanitarinei pagalbai, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, pagalbai pabėgėliams ir papildomai paramai eksporto pajamų svyravimo atveju, taip pat paramai regioniniam bendradarbiavimui ir integracijai;
b) [5 mln.] EUR palūkanų subsidijoms ir techninei pagalbai pagal IV priede nurodytą UŠT investicinę priemonę finansuoti;
b) [5 mln.] EUR palūkanų subsidijoms ir techninei pagalbai pagal IV priede nurodytą UŠT investicinę priemonę finansuoti;
c) [8 mln.] EUR studijoms arba techninės pagalbos priemonėms pagal šio sprendimo 79 straipsnį, taip pat bendram sprendimo įgyvendinimo įvertinimui, kuris turi būti atliktas ne vėliau kaip prieš keturis metus iki sprendimo galiojimo pabaigos, finansuoti.
c) [10 mln.] EUR studijoms arba techninės pagalbos priemonėms pagal šio sprendimo 79 straipsnį, taip pat bendram sprendimo įgyvendinimo įvertinimui, kuris turi būti atliktas ne vėliau kaip prieš keturis metus iki sprendimo galiojimo pabaigos, finansuoti.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 straipsnio įžanginė dalis
1 straipsnio 1 dalies a punkte minėta [330,4 mln.] EUR suma paskirstoma pagal UŠT poreikius ir veiklos rezultatus, taikant šiuos kriterijus:

1 straipsnio 1 dalies a punkte minėta [345,57 mln.] EUR suma paskirstoma pagal UŠT poreikius ir veiklos rezultatus, taikant šiuos kriterijus:

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 straipsnio 2 dalis
2. [105 mln.] EUR skiriama regioniniam bendradarbiavimui ir integracijai paremti pagal šio sprendimo 7 straipsnį, visų pirma atsižvelgiant į 5 straipsnyje nurodytus prioritetus ir abipusio intereso sritis, konsultuojantis per 13 straipsnyje nurodytas ES ir UŠT dialogo ir partnerystės institucijas. Siekiama darnos su kitomis Sąjungos finansinėmis priemonėmis ir Sutarties 349 straipsnyje nurodyto bendradarbiavimo su UŠT ir atokiausiais regionais.
2. [120,17 mln.] EUR skiriama regioniniam bendradarbiavimui ir integracijai paremti pagal šio sprendimo 7 straipsnį, visų pirma atsižvelgiant į 5 straipsnyje nurodytus prioritetus ir abipusio intereso sritis, konsultuojantis per 13 straipsnyje nurodytas ES ir UŠT dialogo ir partnerystės institucijas. Siekiama darnos su kitomis Sąjungos finansinėmis priemonėmis ir Sutarties 349 straipsnyje nurodyto bendradarbiavimo su UŠT ir atokiausiais regionais.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl sprendimo
VI priedo 3 straipsnio 1 dalies g punktas
g) akvakultūros, jei joje veisiasi ir auginamos žuvys, vėžiagyviai ir moliuskai, produktai;
g) akvakultūros, jei joje auginamos žuvys, vėžiagyviai ir moliuskai, produktai;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl sprendimo
VI priedo 10 straipsnio 6 dalis
6.   Priemonę, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą kumuliaciją, Komisija tvirtina įgyvendinimo aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.
6.   Komisijai pagal 90 straipsnyje nurodytą procedūrą suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonės, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą kumuliaciją.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl sprendimo
VI priedo 16 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  UŠT leidžiama taikyti su žuvininkystės produktais susijusias nukrypti leidžiančias nuostatas, neviršijant metinės 2 500 tonų kvotos, taikomos žuvininkystės produktams, klasifikuojamiems šiais KN kodais: 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 ir 160510.
UŠT arba valstybė narė, atsižvelgdamos į minėtą kvotą, prašymus taikyti tokias nukrypti leidžiančias nuostatas pateikia komitetui, kuris jas leidžia taikyti automatiškai ir sprendimu nustato jų taikymą.

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl sprendimo
VI priedo 16 straipsnio 8 dalis
8.   Priemonę, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą, Komisija tvirtina įgyvendinimo aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.
8.   Komisijai pagal 90 straipsnyje nurodytą procedūrą suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonės, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl sprendimo
VI priedo 63 straipsnio 3 dalis
3.   Priemonę, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą, Komisija tvirtina įgyvendinimo aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.
3.   Komisijai pagal 90 straipsnyje nurodytą procedūrą suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonės, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl sprendimo
VI priedo 64 straipsnis
Komiteto procedūra

Išbraukta.

1.  Komisijai padeda Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 247 straipsnio a punkte nurodytas Muitinės kodekso komitetas.
2.  Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl sprendimo
VII priedo 2 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija gali laikinai panaikinti šiame sprendime numatytas lengvatines priemones visiems arba tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, jei ji mano, kad yra pakankamai įrodymų, jog laikinas panaikinimas dėl šio priedo 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, jeigu ji pirmiausia:
1.  Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 90 straipsnį, gali laikinai panaikinti šiame sprendime numatytas lengvatines priemones visiems arba tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, jei ji mano, kad yra pakankamai įrodymų, jog laikinas panaikinimas dėl šio priedo 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, jeigu ji pirmiausia:
a) konsultavosi su VIII priedo 10 straipsnyje nurodytu Komitetu vadovaudamasi 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka;
b) kreipėsi į valstybes nares, kad jos imtųsi atsargumo priemonių, kurių reikia Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti ir (arba) užtikrinti, kad lengvatas gaunanti šalis laikytųsi savo įsipareigojimų; ir
b) kreipėsi į valstybes nares, kad jos imtųsi atsargumo priemonių, kurių reikia Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti ir (arba) užtikrinti, kad lengvatas gaunanti šalis laikytųsi savo įsipareigojimų; ir
c)  Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą, kuriame nurodoma, kad yra pagrindo abejoti dėl lengvatinių priemonių taikymo ir (arba) lengvatas gaunančios šalies įsipareigojimų laikymosi, ir kad dėl to gali būti keliamas klausimas dėl tolesnio jos naudojimosi šiuo sprendimu suteikiamomis lengvatomis.
c)  Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą, kuriame nurodoma, kad yra pagrindo abejoti dėl lengvatinių priemonių taikymo ir (arba) lengvatas gaunančios šalies įsipareigojimų laikymosi, ir kad dėl to gali būti keliamas klausimas dėl tolesnio jos naudojimosi šiuo sprendimu suteikiamomis lengvatomis.
Komisija praneša atitinkamai (-oms) UŠT pagal šią straipsnio dalį priimtą sprendimą iki jo įsigaliojimo. Komisija praneša apie tai ir VIII priedo 10 straipsnyje nurodytam Komitetui.

Komisija praneša atitinkamai (-oms) UŠT pagal šią straipsnio dalį priimtą sprendimą iki jo įsigaliojimo.

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl sprendimo
VII priedo 2 straipsnio 2 dalis
2.  Laikino panaikinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Tam laikotarpiui pasibaigus Komisija, informavusi VIII priedo 10 straipsnyje nurodytą Komitetą, nusprendžia atšaukti laikiną panaikinimą arba šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka pratęsti laikino panaikinimo laikotarpį.
2.  Laikino panaikinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Tam laikotarpiui pasibaigus Komisija nusprendžia atšaukti laikiną panaikinimą arba šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka pratęsti laikino panaikinimo laikotarpį.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl sprendimo
VII priedo 3 straipsnis
Komiteto procedūra

Išbraukta.

1.  Įgyvendinant 2 straipsnį, Komisijai padeda VIII priedo 10 straipsnyje nurodytas Komitetas.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl sprendimo
VIII priedo 5 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija tvirtina išankstinės priežiūros priemones laikydamasi šio priedo 6 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros.
2.  Komisija tvirtina išankstinės priežiūros priemones laikydamasi šio priedo 6 straipsnyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl sprendimo
VIII priedo 6 straipsnio 1 dalis
1.  Dėl tinkamai pagrįstų skubos priežasčių, susijusių su pablogėjusia Sąjungos gamintojų ekonomine ir (arba) finansine padėtimi, kurią būtų sunku ištaisyti, gali būti nustatytos laikinosios priemonės. Laikinosios priemonės negali būti taikomos ilgiau kaip 200 dienų. Komisija tvirtina laikinąsias priemones laikydamasi šio priedo 10 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros. Ypatingos skubos atvejais Komisija, laikydamasi šio priedo 10 straipsnyje nurodytos tvarkos, tvirtina laikinąsias apsaugos priemones, kurios taikomos nedelsiant.
1.  Dėl tinkamai pagrįstų skubos priežasčių, susijusių su pablogėjusia Sąjungos gamintojų ekonomine ir (arba) finansine padėtimi, kurią būtų sunku ištaisyti, gali būti nustatytos laikinosios priemonės. Laikinosios priemonės negali būti taikomos ilgiau kaip 200 dienų. Komisija tvirtina laikinąsias priemones priimdama deleguotuosius aktus pagal 90 straipsnį. Ypatingos skubos atvejais Komisija, laikydamasi 90a straipsnio ir priimdama deleguotuosius aktus, tvirtina laikinąsias apsaugos priemones, kurios taikomos nedelsiant.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl sprendimo
VIII priedo 7 straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio priedo 2 straipsnyje nustatytos sąlygos nėra tenkinamos, Komisija, taikydama šio priedo 4 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, priima sprendimą baigti tyrimą ir tyrimo procedūrą. Komisija, tinkamai laikydamasi šio priedo 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia atskleistų faktų ataskaitą ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais.
1.  Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio priedo 2 straipsnyje nustatytos sąlygos nėra tenkinamos, Komisija priima sprendimą baigti tyrimą. Komisija, tinkamai laikydamasi šio priedo 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia atskleistų faktų ataskaitą ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl sprendimo
VIII priedo 7 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio priedo 2 straipsnyje nustatytos sąlygos tenkinamos, Komisija priima sprendimą nustatyti galutines apsaugos priemones pagal 4 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija, tinkamai laikydamasi šio priedo 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia atskleistų faktų ataskaitą ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais, taip pat nedelsdama praneša UŠT valdžios institucijoms apie sprendimą imtis būtinų apsaugos priemonių.
2.  Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio priedo 2 straipsnyje nustatytos sąlygos tenkinamos, Komisija priima sprendimą nustatyti galutines apsaugos priemones priimdama deleguotuosius aktus pagal 90 straipsnį. Komisija, tinkamai laikydamasi šio priedo 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia atskleistų faktų ataskaitą ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais, taip pat nedelsdama praneša UŠT valdžios institucijoms apie sprendimą imtis būtinų apsaugos priemonių.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl sprendimo
VIII priedo 10 straipsnis
Komiteto procedūra

Išbraukta.

1.  Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 260/2009 dėl bendrų importo taisyklių 4 straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.
3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.
4.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 4 straipsniu.
Teisinė informacija - Privatumo politika