Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0195(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0052/2013

Ingediende teksten :

A7-0052/2013

Debatten :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Stemmingen :

PV 12/03/2013 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0067

Aangenomen teksten
PDF 583kWORD 65k
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg
Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie *
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2013 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie („LGO-besluit”) (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0362),

–  gezien artikel 203 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0285/2012),

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie visserij (A7-0052/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)  Gezien het belang van de associatie van de landen en gebieden overzee als doeltreffende vertegenwoordiger van de LGO in hun dialoog met de Commissie en de lidstaten van de Unie, dient die associatie tot actieve medespeler bij de samenwerking te worden gemaakt met als doel de gemeenschappelijke belangen van de LGO binnen de associatie te verdedigen.
Amendement 2
Voorstel voor een besluit
Overweging 6
(6)  De bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan de ontwikkeling van de LGO kan worden vergroot door maatschappelijke organisaties op alle samenwerkingsterreinen te versterken.
(6)  De bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan de ontwikkeling van de LGO kan worden vergroot door maatschappelijke organisaties op alle samenwerkingsterreinen te versterken en hen meer verantwoordelijkheid te geven.
Amendement 3
Voorstel voor een besluit
Overweging 10
(10)  De LGO beschikken over een rijke terrestrische en mariene biodiversiteit. Klimaatverandering kan de natuurlijke omgeving van de LGO beïnvloeden en vormt een bedreiging voor hun duurzame ontwikkeling. Maatregelen voor de instandhouding van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, vermindering van het rampenrisico, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en bevordering van duurzame energie dragen bij tot aanpassing aan klimaatverandering in de LGO en vermindering van de gevolgen ervan.
(10)  De LGO beschikken over een rijke terrestrische en mariene biodiversiteit. Klimaatverandering kan de natuurlijke omgeving van de LGO beïnvloeden en vormt een bedreiging voor hun duurzame ontwikkeling. Maatregelen voor de instandhouding van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, vermindering van het rampenrisico, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en bevordering van duurzame energie kunnen de LGO helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering en de gevolgen ervan te verminderen. De LGO moeten tevens kunnen deelnemen aan horizontale programma's van de Unie, zoals het programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE).
Amendement 4
Voorstel voor een besluit
Overweging 12
(12)  Het is van belang om de LGO te steunen bij hun streven minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, teneinde hun kwetsbaarheid voor de toegang tot brandstoffen en de volatiliteit van de prijzen ervan te verminderen en zo hun economie veerkrachtiger en minder kwetsbaar voor externe schokken te maken.
(12)  Het is van belang om de LGO te steunen bij hun streven minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, teneinde hun kwetsbaarheid voor de toegang tot brandstoffen en de volatiliteit van de prijzen ervan te verminderen en zo hun economie veerkrachtiger en minder kwetsbaar voor externe schokken te maken, met name op het vlak van werkgelegenheid.
Amendement 5
Voorstel voor een besluit
Overweging 14
(14)  De afgelegen geografische positie van de LGO heeft nadelige gevolgen voor hun concurrentievermogen en het is derhalve van belang hun toegankelijkheid te vergroten.
(14)  De afgelegen geografische positie van de LGO is een uitdaging voor hun economische ontwikkeling en het is derhalve van belang hun toegankelijkheid te vergroten.
Amendement 6
Voorstel voor een besluit
Overweging 15
(15)  De Unie en de LGO erkennen het belang van onderwijs als hefboom voor de duurzame ontwikkeling van de LGO.
(15)  De Unie en de LGO erkennen het belang van onderwijs en beroepsopleiding als hefboom voor de duurzame ontwikkeling van de LGO.
Amendement 7
Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw)
(16 bis)  Verbetering van de arbeidsomstandigheden en de rechten van werknemers en vakbonden moeten een kerndoel van de samenwerking zijn. In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor de vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers.
Amendement 8
Voorstel voor een besluit
Overweging 17
(17)  Overdraagbare ziekten die in de LGO voorkomen, zoals dengue in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en chikungunya in de Indische Oceaan, kunnen aanzienlijke problemen opleveren voor de gezondheid en de economie. Niet alleen tasten zij de productiviteit van de getroffen bevolking aan, ook kunnen epidemieën in de LGO grote gevolgen hebben voor het toerisme, dat een van de belangrijkste pijlers van de economie van veel van de LGO is. Doordat grote aantallen toeristen en migrerende werknemers naar de LGO reizen, zijn deze kwetsbaar voor geïmporteerde infectieziekten. Anderzijds bestaat het gevaar dat door de grote stroom van reizigers vanuit de LGO overdraagbare ziekten in Europa worden geïntroduceerd. Veilig toerisme is daarom een kritische factor voor de duurzaamheid van de LGO-economieën die sterk van het toerisme afhankelijk zijn.
(17)  Overdraagbare ziekten die in de LGO voorkomen, zoals dengue in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en chikungunya in de Indische Oceaan, kunnen aanzienlijke problemen opleveren voor de gezondheid en de economie. Niet alleen tasten zij de productiviteit van de getroffen bevolking aan, ook kunnen epidemieën in de LGO grote gevolgen hebben voor het toerisme, dat een van de belangrijkste pijlers van de economie van veel van de LGO is. Doordat grote aantallen toeristen en migrerende werknemers naar de LGO reizen, zijn deze kwetsbaar voor geïmporteerde infectieziekten. Een laagdrempelige en regelmatige toegang tot arbeidsgeneeskundige diensten kan de omvang van epidemieën verminderen. Anderzijds bestaat het gevaar dat door de grote stroom van reizigers vanuit de LGO overdraagbare ziekten in Europa worden geïntroduceerd. Veilig toerisme is daarom een kritische factor voor de duurzaamheid van de LGO-economieën die sterk van het toerisme afhankelijk zijn.
Amendement 9
Voorstel voor een besluit
Overweging 18
(18)  De associatie tussen de Unie en de LGO dient rekening te houden met en bij te dragen tot de instandhouding van de culturele diversiteit en identiteit van de LGO.
(18)  De associatie tussen de Unie en de LGO moet naar behoren rekening houden met en bijdragen tot de instandhouding van de culturele diversiteit en identiteit van de LGO. Zij moet tevens naar behoren rekening houden met en bijdragen tot de bescherming en de eerbiediging van de rechten van de inheemse volkeren van de LGO.
Amendement 10
Voorstel voor een besluit
Overweging 19
(19)  De Unie erkent het belang van de ontwikkeling van een actiever partnerschap met de LGO ten aanzien van goed bestuur en de bestrijding van georganiseerde misdaad, mensenhandel, terrorisme en corruptie.
(19)  De Unie erkent het belang van de ontwikkeling van een actiever partnerschap met de LGO ten aanzien van goed economisch, sociaal en fiscaal bestuur en de bestrijding van georganiseerde misdaad, mensenhandel, terrorisme en corruptie.
Amendement 11
Voorstel voor een besluit
Overweging 20
(20)  De samenwerking tussen de Unie en de LGO inzake handel en handelsgerelateerde vraagstukken dient bij te dragen tot duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en milieubeschermingsgebied.
(20)  De samenwerking tussen de Unie en de LGO inzake handel en handelsgerelateerde vraagstukken dient stelselmatig bij te dragen tot duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en milieubeschermingsgebied.
Amendement 12
Voorstel voor een besluit
Overweging 21
(21)  De ontwikkelingen op wereldniveau, zoals die tot uiting komen in het proces van steeds verdergaande liberalisering van het handelsverkeer, zijn sterk van invloed op de Unie, die de belangrijkste handelspartner van de LGO is, de ACS-staten in de geografische nabijheid van de LGO en hun andere economische partners.
(21)  De ontwikkelingen op wereldniveau, zoals die tot uiting komen in het proces van steeds verdergaande liberalisering van het handelsverkeer en die niet bepaald gunstig uitpakken voor de kleine insulaire gebieden, dwingen de Unie, die de belangrijkste handelspartner van de LGO is, om beter rekening te houden met de belangen van de LGO in de handelsovereenkomsten die zij sluit met buurlanden van de LGO. Dit brengt een gedeelde verantwoordelijkheid met zich mee om stelselmatig in elk partnerschap of elke handelsovereenkomst clausules op te nemen over de naleving van sociale minimumnormen.
Amendement 13
Voorstel voor een besluit
Overweging 21 bis (nieuw)
(21 bis)  Aangezien bezuinigingsbeleid nadelige effecten heeft gehad op de werkgelegenheid, moeten de LGO en de Unie samenwerken om met dit beleid te breken en ambitieuze programma's voor openbare investeringen na te streven, daar zij de enige manier vormen om behoorlijke leef- en arbeidsomstandigheden te waarborgen voor het merendeel van de bevolking in zowel de LGO als de Unie.
Amendement 14
Voorstel voor een besluit
Overweging 22
(22)  De LGO zijn kwetsbare eilanden die adequate bescherming behoeven, ook wat het afvalbeheer betreft. Wat radioactief afval betreft, wordt hierin voorzien bij artikel 198 van het Euratom-Verdrag en uit hoofde daarvan aangenomen secundaire wetgeving, behalve voor Groenland, waarop het Euratom-Verdrag niet van toepassing is. Voor ander afval moet nader worden aangegeven welke EU-voorschriften er ten aanzien van de LGO moeten worden toegepast.
(22)  De LGO zijn kwetsbare eilanden die adequate bescherming behoeven, ook op het gebied van afvalbeheer en het indijken van radioactieve besmetting. Wat radioactief afval betreft, wordt hierin voorzien bij artikel 198 van het Euratom-Verdrag en uit hoofde daarvan aangenomen secundaire wetgeving, behalve voor Groenland, waarop het Euratom-Verdrag niet van toepassing is. Voor ander afval moet nader worden aangegeven welke EU-voorschriften er ten aanzien van de LGO moeten worden toegepast. Voor radioactieve besmetting, met name in verband met kernproeven, moet worden vastgesteld welke regels van de Unie van toepassing kunnen zijn op de LGO, om de biodiversiteit en de bevolking tegen deze vormen van vervuiling te beschermen.
Amendement 15
Voorstel voor een besluit
Overweging 26
(26)  In verband met de doelstellingen van integratie en de ontwikkelingen in het mondiale handelsverkeer op het gebied van diensten en vestiging dient steun te worden geboden voor de ontwikkeling van dienstenmarkten en investeringsmogelijkheden, door de toegang tot de markt van de Unie voor diensten en investeringen van de LGO te verbeteren. De Unie dient daartoe de LGO de gunstigst mogelijke behandeling te bieden, zoals die aan andere handelspartners wordt geboden, door middel van brede meestbegunstigingsclausules; er dient voor de LGO te worden voorzien in flexibeler mogelijkheden voor handelsbetrekkingen door de behandeling die de LGO de Unie verlenen te beperken tot wat zij aan andere belangrijke handelsmachten hebben geboden.
(26)  In verband met de doelstellingen van integratie en de ontwikkelingen in het mondiale handelsverkeer op het gebied van diensten en vestiging dient steun te worden geboden voor de ontwikkeling van dienstenmarkten en investeringsmogelijkheden, door de toegang tot de markt van de Unie voor diensten en investeringen van de LGO te verbeteren en door de toegang tot openbare aanbestedingen voor hen te vergemakkelijken. De Unie dient daartoe de LGO de gunstigst mogelijke behandeling te bieden, zoals die aan andere handelspartners wordt geboden, door middel van brede meestbegunstigingsclausules; er dient voor de LGO te worden voorzien in flexibeler mogelijkheden voor handelsbetrekkingen door de behandeling die de LGO de Unie verlenen te beperken tot wat zij aan andere belangrijke handelsmachten hebben geboden.
Amendement 16
Voorstel voor een besluit
Overweging 28
(28)  Sanitaire en fytosanitaire maatregelen en technische handelsbelemmeringen kunnen gevolgen hebben voor het handelsverkeer en vereisen samenwerking. De samenwerking inzake handel en handelsgerelateerde vraagstukken dient zich tevens uit te strekken tot het mededingingsbeleid en intellectuele-eigendomsrechten, aangezien die van invloed zijn op de rechtvaardige verdeling van de uit handel voortvloeiende baten.
(28)  Sanitaire en fytosanitaire maatregelen en technische handelsbelemmeringen kunnen gevolgen hebben voor het handelsverkeer en voor de werkgelegenheid en vereisen samenwerking. De samenwerking inzake handel en handelsgerelateerde vraagstukken dient zich tevens uit te strekken tot het werkgelegenheidsbeleid, met name met betrekking tot jongeren, mededingingsbeleid en intellectuele-eigendomsrechten, aangezien die van invloed zijn op de rechtvaardige verdeling van de uit handel voortvloeiende baten.
Amendement 17
Voorstel voor een besluit
Overweging 29
(29)  Opdat de LGO op zo gunstig mogelijke voorwaarden kunnen deelnemen aan de interne markt van de Unie en aan regionale, subregionale en internationale markten, is het van belang de capaciteit van de LGO op hiervoor relevante gebieden te ontwikkelen. Hiertoe behoren de ontwikkeling van het menselijk potentieel en vaardigheden, de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf, de diversifiëring van economische sectoren en de toepassing van een passend juridisch kader voor de totstandbrenging van een voor investeringen gunstig ondernemingsklimaat.
(29)  Opdat de LGO op zo gunstig mogelijke voorwaarden kunnen deelnemen aan de interne markt van de Unie en aan regionale, subregionale en internationale markten, is het van belang de capaciteit van de LGO op hiervoor relevante gebieden te ontwikkelen. Hiertoe behoren de ontwikkeling van het menselijk potentieel en vaardigheden door het aanbieden van adequate beroeps- en vervolgopleidingen, bevordering van de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf, vergemakkelijking van de toegang tot microfinanciering en leningen, de diversifiëring van economische sectoren en de toepassing van een passend juridisch kader voor de totstandbrenging van een voor investeringen gunstig ondernemingsklimaat. In dat kader zouden door samenvoeging van het EOF en de in de algemene begroting van de Unie vermelde instrumenten waarvoor de LGO in aanmerking komen, de beoogde investeringen gerationaliseerd kunnen worden en zou het hefboomeffect ervan kunnen worden versterkt.
Amendement 18
Voorstel voor een besluit
Overweging 30 bis (nieuw)
(30 bis)  De LGO kunnen een sleutelrol spelen in de bestrijding van belastingparadijzen. In dit verband moet worden gewezen op de noodzaak tot een echte transparante financiële sector te komen.
Amendement 19
Voorstel voor een besluit
Overweging 33
(33)  De procedures van de artikelen 9 en 82 betreffende financiële bijstand verlenen de LGO met name de hoofdverantwoordelijkheid voor de programmering van het elfde EOF en de uitvoering van de samenwerking. De samenwerking geschiedt grotendeels overeenkomstig de territoriale bepalingen van de LGO en ligt ten grondslag aan de steun voor de monitoring, evaluatie en audit van de geprogrammeerde maatregelen. Bovendien moet worden verduidelijkt dat de LGO in aanmerking komen voor de verschillende financieringsbronnen bedoeld in artikel 76.
(33)  De procedures van de artikelen 9 en 82 betreffende financiële bijstand verlenen de LGO met name de hoofdverantwoordelijkheid voor de programmering van het elfde EOF en de uitvoering van de samenwerking. De samenwerking geschiedt grotendeels overeenkomstig de territoriale bepalingen van de LGO en ligt ten grondslag aan de steun voor de monitoring, evaluatie en audit van de geprogrammeerde maatregelen. Bovendien moet worden verduidelijkt dat de LGO in aanmerking komen voor de verschillende financieringsbronnen bedoeld in artikel 76, en dat de Commissie ertoe gehouden is de toegang van de LGO tot de horizontale programma's te vergemakkelijken door haar „LGO-strategie” toe te passen, zoals voorgeschreven in artikel 88, lid 2 bis.
Amendement 20
Voorstel voor een besluit
Overweging 34
(34)  Teneinde nadere voorschriften vast te stellen voor de opstelling, de follow-up, de audit, de evaluatie, de toetsing en de tenuitvoerlegging van de programmeringsdocumenten, alsook voor de rapportage en het aanbrengen van financiële correcties, dient ten aanzien van deel IV van dit besluit aan de Commissie de bevoegdheid te worden gedelegeerd om handelingen vast te stellen in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Teneinde rekening te houden met technologische ontwikkelingen en wijzigingen van de douanewetgeving dient de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen tot wijziging van de aanhangsels van bijlage VI bij dit besluit, eveneens aan de Commissie te worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, ook op het niveau van deskundigen. Bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen dient de Commissie ervoor te zorgen dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij de Raad worden ingediend.
(34)  Teneinde nadere voorschriften vast te stellen voor de opstelling, de follow-up, de audit, de evaluatie, de toetsing en de tenuitvoerlegging van de programmeringsdocumenten, alsook voor de rapportage en het aanbrengen van financiële correcties, dient ten aanzien van deel IV van dit besluit aan de Commissie de bevoegdheid te worden gedelegeerd om handelingen vast te stellen in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Met het oog op de vaststelling van besluiten over de overeenkomst inzake cumulatie van de oorsprong tussen een LGO en een land waarmee de Unie een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten, over afwijkingen van het systeem van geregistreerde exporteurs, en over de tijdelijke afwijking van de bepalingen van bijlage VI, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen voor wat betreft bijlage VI van dit besluit. Teneinde rekening te houden met technologische ontwikkelingen en wijzigingen van de douanewetgeving dient de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen tot wijziging van de aanhangsels van bijlage VI bij dit besluit, eveneens aan de Commissie te worden gedelegeerd. Met het oog op de aanneming van besluiten betreffende tijdelijke intrekking van de voordelen van de preferentiële regelingen en betreffende voorafgaande toezichtmaatregelen overeenkomstig bijlage VII, alsmede van voorlopige en definitieve vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig bijlage VIII, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen voor wat betreft bijlagen VII en VIII bij dit besluit. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, ook op het niveau van deskundigen. Bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen dient de Commissie ervoor te zorgen dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de Raad worden ingediend.
Amendement 21
Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken wordt rekening gehouden met de identiteit en de geografische, politieke, economische en sociale situatie van elke LGO.

Amendement 22
Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2 – letter b
b) bevordering van groene groei;
b) bevordering van groene groei en groene banen in alle sectoren waarin er sprake is van groene groei;
Amendement 23
Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1
1.  Om hun onderlinge betrekkingen te versterken, streven de Unie en de LGO ernaar hun bevolking met de associatie bekend te maken, in het bijzonder door de ontwikkeling van banden en samenwerking tussen autoriteiten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en bedrijven van de LGO enerzijds en die van de Unie anderzijds te bevorderen.
1.  Om hun onderlinge betrekkingen te versterken, streven de Unie en de LGO ernaar hun bevolking met de associatie en de gemeenschappelijke voordelen ervan bekend te maken, in het bijzonder door de ontwikkeling van banden en samenwerking tussen autoriteiten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, sociale partners en bedrijven van de LGO enerzijds en die van de Unie anderzijds te bevorderen. Met het oog hierop ziet de Unie toe op een effectieve deelname van de LGO aan de informatie- en communicatieprogramma's en met name de informatiecentra „Europe Direct”, teneinde de Unie dichter bij de burgers in de LGO te brengen.
Amendement 24
Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. De Commissie bevordert partnerschappen met de LGO in het kader van alle programma's en instrumenten van de Unie waarin is voorzien in de algemene begroting van de Unie zoals bedoeld in artikel 88.

Amendement 25
Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 3
3.  De associatie is gericht op ondersteuning van de samenwerking tussen de LGO en andere partners op de in deel I en deel II van dit besluit bepaalde samenwerkingsgebieden. Het doel van de associatie in dit verband is het stimuleren van de samenwerking tussen de LGO en de ultraperifere gebieden als vermeld in artikel 349 van het Verdrag, hun buurlanden die behoren tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en hun andere buurlanden. Om dat doel te bereiken, verbetert de Unie de coördinatie en stimuleert zij synergieën tussen de samenwerkingsprogramma’s die door verschillende financieringsinstrumenten van de EU worden gesteund.
3.  De associatie is gericht op ondersteuning van de samenwerking tussen de LGO en andere partners op de in deel I en deel II van dit besluit bepaalde samenwerkingsgebieden. Het doel van de associatie in dit verband is het stimuleren van de samenwerking tussen de LGO en de ultraperifere gebieden als vermeld in artikel 349 van het Verdrag, hun buurlanden die behoren tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en hun andere buurlanden. Om dat doel te bereiken, verbetert de Unie de coördinatie en stimuleert zij synergieën tussen de samenwerkingsprogramma's die door verschillende financieringsinstrumenten van de EU worden gesteund, met inbegrip van de programma's voor territoriale samenwerking in het kader van het cohesiebeleid. Bovendien betrekt de Unie de LGO bij haar politieke dialoog met de buurlanden van de LGO en informeert zij deze over de agenda en de resoluties en aanbevelingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU. Voorts steunen de lidstaten en de Commissie elk verzoek van de LGO-autoriteiten om als waarnemers deel te nemen aan de plenaire vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU met inachtneming van het reglement van orde van deze vergadering.
Amendement 26
Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4 – letter d
d) de deelname van de LGO aan de ontwikkeling van regionale markten binnen organisaties voor regionale integratie;
d) de deelname van de LGO aan de ontwikkeling van regionale organisaties en regionale markten binnen organisaties voor regionale integratie;
Amendement 27
Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 - inleidende formule
2.  De LGO voeren waar nodig een dialoog en overleg met autoriteiten en instanties zoals:
2.  De LGO voeren waar nodig een dialoog en overleg met autoriteiten, parlementsleden en instanties zoals:
Amendement 28
Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – letter a bis (nieuw)
a bis) de op nationaal en Europees niveau gekozen parlementsleden van de LGO;
Amendement 29
Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
c bis) de entiteiten waarvan alle LGO deel uitmaken, in het bijzonder de associatie van de landen en gebieden overzee (OCTA);
Amendement 30
Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
b bis) de op nationaal en Europees niveau gekozen parlementsleden van de LGO;
Amendement 31
Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)
4 bis. Dankzij de dialoog kunnen de LGO kennisnemen van de verschillende horizontale regionale programma's en van de lopende EOF-maatregelen en krijgen ze de mogelijkheid hieraan deel te nemen.

Amendement 32
Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1 – letter a
a) jaarlijks vindt een forum voor dialoog tussen de LGO en de EU (het LGO-EU-forum) plaats, waaraan wordt deelgenomen door de autoriteiten van de LGO, vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie. Leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de EIB en vertegenwoordigers van de ultraperifere gebieden worden indien nodig bij het LGO-EU-forum betrokken;
a) jaarlijks vindt een forum voor dialoog tussen de LGO en de EU (het LGO-EU-forum) plaats, waaraan wordt deelgenomen door de autoriteiten van de LGO, de gekozen parlementsleden van de LGO, vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie. De leden van het Europees Parlement zijn erbij betrokken. Vertegenwoordigers van de EIB, vertegenwoordigers van de ultraperifere gebieden, en naburige, al dan niet tot de ACS behorende staten worden indien nodig bij het LGO-EU-forum betrokken;
Amendement 33
Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1 – letter b
b) op regelmatige basis voeren de Commissie, de LGO en de lidstaten waarmee de LGO banden hebben trilateraal overleg. Dit overleg vindt in de regel viermaal per jaar plaats op initiatief van de Commissie of op verzoek van de LGO en de lidstaten waarmee zij banden hebben;
b) op regelmatige basis voeren de Commissie, de LGO en de lidstaten waarmee de LGO banden hebben trilateraal overleg. Dit overleg vindt minimaal viermaal per jaar plaats, al naar gelang de behoefte, op initiatief van de Commissie of op verzoek van een of meer LGO en de lidstaten waarmee zij banden hebben;
Amendement 34
Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
c bis) ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen die een economisch duurzame activiteit verrichten en de rijkdom van het ecosysteem van de gebieden benutten, in het bijzonder op het gebied van onderzoek, landbouw, ambachtelijke productie en toerisme;
Amendement 35
Voorstel voor een besluit
Artikel 17 – letter b
b) het in overeenstemming brengen van economische en sociale activiteiten als visserij en aquacultuur, toerisme en zeevervoer met het potentieel van mariene zones en kustgebieden in termen van hernieuwbare energie en grondstoffen, met inachtneming van de gevolgen van klimaatverandering en menselijke activiteiten.
b) het in overeenstemming brengen van economische en sociale activiteiten als visserij en aquacultuur, landbouw, toerisme, zee- en luchtvervoer, industrie, mijnactiviteiten en ruimtelijke ordening, met het potentieel van mariene zones en kustgebieden in termen van hernieuwbare energie en grondstoffen, met inachtneming van de gevolgen van klimaatverandering en verontreiniging vanaf het vasteland door menselijke en dierlijke activiteiten.
Amendement 36
Voorstel voor een besluit
Artikel 19 – lid 1 – letter c
c) streven naar regelmatig overleg over het behoud en het beheer van de levende mariene rijkdommen en informatie-uitwisseling over de ontwikkeling van de situatie van de bestanden tussen de Unie en de LGO in de relevante fora van de associatie, zoals bedoeld in artikel 13, zonder daarbij afbreuk te doen aan bestaande of toekomstige bilaterale partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied.
c) streven naar regelmatig overleg over het behoud en het beheer van de levende mariene rijkdommen en informatie-uitwisseling over de ontwikkeling van de situatie van de bestanden tussen de Unie en de LGO in de relevante fora van de associatie, zoals bedoeld in artikel 13, zonder daarbij afbreuk te doen aan bestaande of toekomstige door de Unie gesloten partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied.
Amendement 37
Voorstel voor een besluit
Artikel 19 – lid 2 – letter b
b) dialoog en samenwerking inzake de instandhouding van de visserijbestanden, alsook maatregelen ter bestrijding van illegale, niet-gereglementeerde en niet-aangegeven visserij en effectieve samenwerking met regionale organisaties voor visserijbeheer en binnen dergelijke organisaties. De dialoog en de samenwerking betreffen tevens controle- en inspectieregelingen, stimuleringsregeringen en verplichtingen inzake doeltreffender beheer van de visserij en de kustomgeving op de lange termijn.
b) dialoog en samenwerking inzake de instandhouding van de visserijbestanden, alsook maatregelen ter bestrijding van illegale, niet-gereglementeerde en niet-aangegeven visserij en effectieve samenwerking met regionale organisaties voor visserijbeheer en binnen dergelijke organisaties. De dialoog en de samenwerking betreffen tevens controle- en inspectieregelingen, stimuleringsregeringen en verplichtingen inzake doeltreffender beheer van de visserij en de kustomgeving op de lange termijn. De dialoog en de samenwerking gaan gepaard met een grotere inspanning van de Commissie om een duurzaam visserijbeheer te bevorderen, door steun te verlenen aan de lokale systemen van monitoring en controle door middel van partnerschapsovereenkomsten met de LGO die met de Unie zijn geassocieerd.
Amendement 38
Voorstel voor een besluit
Artikel 20 – lid 2
2.  Vooral in gebieden met een achterstand op het gebied van watervoorziening en sanitatie moet aandacht worden geschonken aan de toegang tot drinkwater- en sanitatiediensten, die rechtstreeks bijdraagt tot de ontwikkeling van het menselijk potentieel door verbetering van de gezondheid en verhoging van de productie.
2.  Vooral in gebieden met een achterstand op het gebied van watervoorziening en sanitatie en in voor natuurrampen gevoelige gebieden moet aandacht worden geschonken aan de toegang tot drinkwater- en sanitatiediensten, die rechtstreeks bijdraagt tot de ontwikkeling van het menselijk potentieel door verbetering van de gezondheid en verhoging van de productie.
Amendement 39
Voorstel voor een besluit
Artikel 21
De samenwerking op het gebied van afvalbeheer in het kader van de associatie kan betrekking hebben op bevordering van goede milieupraktijken bij alle activiteiten op het gebied van afvalbeheer, met inbegrip van het verminderen van afval, recycling of andere processen om secundaire grondstoffen aan het afval te onttrekken, en afvalverwijdering.

De samenwerking op het gebied van afvalbeheer in het kader van de associatie kan betrekking hebben op bevordering van goede milieupraktijken bij alle activiteiten op het gebied van het beheer van afval van menselijke of dierlijke oorsprong, met inbegrip van het verminderen van afval, recycling of andere processen om secundaire grondstoffen aan het afval te onttrekken, en afvalverwijdering.

Amendement 40
Voorstel voor een besluit
Artikel 25 – lid 2 – letter b
b) vervoer over de weg, per spoor, door de lucht, over zee en over de binnenwateren;
b) openbare en andere duurzame vervoerswijzen over de weg, vervoer per spoor, door de lucht, over zee en over de binnenwateren;
Amendement 41
Voorstel voor een besluit
Artikel 29
De samenwerking inzake diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het kader van de associatie is gericht op het stimuleren van innovatie, economische groei en verbetering van het dagelijkse leven voor zowel burgers als bedrijven in de LGO, met inbegrip van het stimuleren van toegankelijkheid voor personen met een handicap. De samenwerking is met name gericht op vergroting van de regelgevingscapaciteit van de LGO en kan steun bieden voor de uitbreiding van ICT-netwerken en -diensten met de volgende maatregelen:

De samenwerking inzake diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het kader van de associatie is gericht op het stimuleren van innovatie, economische groei, samenwerking, de vrijheid van meningsuiting, de werkgelegenheid en verbetering van het dagelijkse leven voor zowel burgers als bedrijven in de LGO, met inbegrip van het stimuleren van toegankelijkheid voor personen met een handicap. De samenwerking is met name gericht op vergroting van de regelgevingscapaciteit van de LGO en kan steun bieden voor de uitbreiding van ICT-netwerken en -diensten met de volgende maatregelen:

a) totstandbrenging van een voorspelbaar regelgevingsklimaat dat gelijke tred houdt met de technologische ontwikkelingen, groei en innovatie stimuleert en concurrentie en consumentenbescherming stimuleert;
a) totstandbrenging van een voorspelbaar regelgevingsklimaat dat gelijke tred houdt met de technologische ontwikkelingen, groei en innovatie stimuleert en concurrentie en consumentenbescherming stimuleert;
b) dialoog over de diverse beleidsaspecten van stimulering en monitoring van de informatiemaatschappij;
b) dialoog over de diverse beleidsaspecten van stimulering en monitoring van de informatiemaatschappij;
c) uitwisseling van informatie over normen en interoperabiliteitsvraagstukken;
c) uitwisseling van informatie over normen en interoperabiliteitsvraagstukken;
d) bevordering van de samenwerking op het gebied van ICT-onderzoek en op ICT gebaseerde onderzoeksinfrastructuur;
d) bevordering van de samenwerking op het gebied van ICT-onderzoek en op ICT gebaseerde onderzoeksinfrastructuur;
e) ontwikkeling van diensten en toepassingen op gebieden van grote maatschappelijke betekenis.
e) ontwikkeling van diensten en toepassingen op gebieden van grote maatschappelijke betekenis, zoals onderwijs en beroepsopleiding.
Amendement 42
Voorstel voor een besluit
Artikel 30 – inleidende formule
De samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in het kader van de associatie kan betrekking hebben op wetenschap en technologie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën, teneinde bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de LGO en excellence en het industriële concurrentievermogen in de LGO te stimuleren. De samenwerking kan met name inhouden:

De samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in het kader van de associatie kan betrekking hebben op wetenschap, onderwijs en technologie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën, teneinde bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de LGO en excellence en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven en met name kmo's in de LGO te stimuleren. De samenwerking kan met name inhouden:

Amendement 43
Voorstel voor een besluit
Artikel 30 – letter b
b) beleidsvorming en institutionele opbouw in de LGO en gecoördineerde maatregelen op plaatselijk, nationaal of regionaal niveau met het oog op de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie en de toepassing daarvan;
b) beleidsvorming en institutionele opbouw in de LGO en gecoördineerde maatregelen op plaatselijk, nationaal of regionaal niveau met het oog op de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van wetenschap, onderwijs, technologie en innovatie en de toepassing daarvan;
Amendement 44
Voorstel voor een besluit
Artikel 30 – letter d
d) deelname van afzonderlijke onderzoekers, onderzoeksinstellingen en rechtspersonen uit de LGO aan het samenwerkingskader met betrekking tot onderzoeks- en innovatieprogramma’s in de Unie;
d) deelname van afzonderlijke onderzoekers, onderzoeksinstellingen, kmo's en rechtspersonen uit de LGO aan het samenwerkingskader met betrekking tot programma's van de Unie op het gebied van onderzoek, innovatie en concurrentiekracht van het bedrijfsleven en met name kmo's;
Amendement 45
Voorstel voor een besluit
Artikel 30 – letter e
e) opleiding, internationale mobiliteit en uitwisseling van LGO-onderzoekers.
e) opleiding en internationale mobiliteit van LGO-onderzoekers -en studenten en uitwisseling van onderzoekers en studenten.
Amendement 46
Voorstel voor een besluit
Artikel 31 – lid 1
1.  De Unie ziet erop toe dat natuurlijke personen uit de LGO, zoals gedefinieerd in artikel 49, op dezelfde basis als onderdanen van de lidstaten kunnen deelnemen aan initiatieven van de Unie met betrekking tot jongeren.
1.  De Unie ziet erop toe dat natuurlijke personen uit de LGO, zoals gedefinieerd in artikel 49, op dezelfde basis als onderdanen van de lidstaten deelnemen aan de initiatieven en programma's van de Unie met betrekking tot jongeren.
Amendement 47
Voorstel voor een besluit
Artikel 31 – lid 2
2.  De associatie is gericht op versterking van de banden tussen jongeren in de LGO en jongeren in de Unie, onder meer door de leermobiliteit van jongeren uit de LGO te stimuleren en het wederzijds begrip tussen jongeren te bevorderen.
2.  De associatie is gericht op versterking van de banden tussen jongeren in de LGO en jongeren in de Unie, onder meer door basis-, beroeps of vervolgopleiding, studie-uitwisselingen en leermobiliteit van jongeren uit de LGO te stimuleren en intercultureel leren en het wederzijds begrip tussen jongeren te bevorderen.
Amendement 48
Voorstel voor een besluit
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. De Unie en de LGO werken samen om jongeren actief te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt en zo jongerenwerkloosheid te vermijden.

Amendement 49
Voorstel voor een besluit
Artikel 32 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
a bis) het bieden van mogelijkheden voor studenten om werkervaring op te doen en nuttige vaardigheden voor de arbeidsmarkt te ontwikkelen;
Amendement 50
Voorstel voor een besluit
Artikel 32 – lid 1 – letter b
b) steun voor de LGO bij het formuleren en uitvoeren van het onderwijsbeleid.
b) steun voor de LGO bij het formuleren en uitvoeren van het onderwijsbeleid en het beleid inzake formele en informele beroepsopleiding.
Amendement 51
Voorstel voor een besluit
Artikel 32 – lid 2
2.  De Unie ziet erop toe dat natuurlijke personen uit de LGO, zoals gedefinieerd in artikel 49, op dezelfde basis als onderdanen van de lidstaten kunnen deelnemen aan onderwijsinitiatieven van de Unie.
2.  De Unie ziet erop toe dat natuurlijke personen uit de LGO, zoals gedefinieerd in artikel 49, deelnemen aan onderwijs- en beroepsopleidingsinitiatieven van de Unie en met name aan het programma „Erasmus voor iedereen”.
Amendement 52
Voorstel voor een besluit
Artikel 32 – lid 3
3.  De Unie ziet erop toe dat onderwijsinstellingen en -organisaties van de LGO op dezelfde basis als onderwijsinstellingen en -organisaties van de lidstaten kunnen deelnemen aan samenwerkingsinitiatieven van de Unie op onderwijsgebied.
3.  De Unie ziet erop toe dat onderwijs- en beroepsopleidingsinstellingen en -organisaties van de LGO op dezelfde basis als onderwijs- en beroepsopleidingsinstellingen en -organisaties van de lidstaten kunnen deelnemen aan samenwerkingsinitiatieven van de Unie op onderwijsgebied.
Amendement 53
Voorstel voor een besluit
Artikel 33 – lid 1
1.  De Unie en de LGO voeren een dialoog op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid teneinde bij te dragen tot de economische en sociale ontwikkeling van de LGO en de bevordering van fatsoenlijk werk in de LGO en de regio’s waar zij gelegen zijn. Deze dialoog is tevens gericht op ondersteuning van de inspanningen van de autoriteiten van de LGO om beleid en wetgeving op dit gebied te ontwikkelen.
1.  De Unie en de LGO voeren een dialoog op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid teneinde bij te dragen tot de economische en sociale ontwikkeling van de LGO en de bevordering van fatsoenlijk werk en sociale integratie in een groene economie in de LGO en de regio's waar zij gelegen zijn. Deze dialoog is tevens gericht op ondersteuning van de inspanningen van de autoriteiten van de LGO om beleid en wetgeving op dit gebied te ontwikkelen.
Amendement 54
Voorstel voor een besluit
Artikel 33 – lid 2
2.  De dialoog omvat voornamelijk de uitwisseling van informatie en beste praktijken inzake beleid en wetgeving op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid die voor de Unie en de LGO van wederzijds belang zijn. In dit verband worden onderwerpen als de ontwikkeling van vaardigheden, sociale bescherming, gelijke kansen, non-discriminatie en toegankelijkheid voor personen met een handicap, gezondheid en veiligheid op het werk en andere arbeidsnormen in aanmerking genomen.
2.  De dialoog omvat voornamelijk de uitwisseling van informatie en beste praktijken inzake beleid en wetgeving op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid die voor de Unie en de LGO van wederzijds belang zijn. Het scheppen van banen, met name in kmo's, wordt gestimuleerd door de bevordering van ambitieuze sociale normen. De dialoog stimuleert alle innoverende maatregelen voor de bescherming van het milieu en de gezondheid van werknemers en burgers die gericht zijn op het scheppen van banen op terreinen waarop de LGO een groot ontwikkelingspotentieel hebben, zoals de biodiversiteit, minerale rijkdommen en nieuwe technologieën, en terreinen met betrekking tot de verbetering van de toegankelijkheid. In dit verband worden onderwerpen als het anticiperen op nodige vaardigheden in de toekomst, de ontwikkeling van vaardigheden, de opleiding van gekwalificeerde arbeidskrachten naargelang de behoeften op de arbeidsmarkt, sociale bescherming, gelijke kansen, non-discriminatie en toegankelijkheid voor personen met een handicap, gezondheid en veiligheid op het werk en andere arbeidsnormen in aanmerking genomen.
Amendement 55
Voorstel voor een besluit
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. De Unie en de LGO werken samen om optimale werkmethoden uit te wisselen voor een actief arbeidsmarktbeleid, een krachtig sociaal overleg, arbeidsnormen en sociale bescherming om de rechten van werknemers te waarborgen.

Amendement 56
Voorstel voor een besluit
Artikel 33 – lid 2 ter (nieuw)
2 ter. De Unie en de LGO werken samen om een evenwicht te scheppen tussen zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt door omvattende toepassing van flexizekerheidsbeginselen, en om arbeidsmarktsegmentering aan te pakken door zowel adequate sociale bescherming te bieden voor mensen in een overgangssituatie of mensen met tijdelijke contracten of deeltijdcontracten, als toegang te verschaffen tot opleiding, loopbaanontwikkeling en voltijds werk;

Amendement 57
Voorstel voor een besluit
Artikel 33 – lid 2 quater (nieuw)
2 quater. Ontvolking, met inbegrip van „brain drain” en emigratie van jongeren, is een uitdaging voor vele LGO, en daarom moeten de Unie en de LGO samenwerken om de rechten van migrerende werknemers op de arbeidsmarkt te beschermen.

Amendement 58
Voorstel voor een besluit
Artikel 33 bis (nieuw)
Artikel 33 bis

Vrij verkeer van werknemers

1.  Onverminderd de bepalingen inzake volksgezondheid, openbare veiligheid en openbare orde onthouden de lidstaten van de Unie zich ervan werknemers uit de LGO te discrimineren met betrekking tot toegang tot werk, loon en andere arbeidsvoorwaarden.
2.  De autoriteiten van de LGO bieden werknemers uit de lidstaten een minstens even zo gunstige behandeling als onderdanen van derde landen en discrimineren zij niet tussen onderdanen van lidstaten. Met als doel de lokale werkgelegenheid te bevorderen, kunnen de autoriteiten van een LGO evenwel regelingen opstellen ten gunste van lokale werknemers. In dat geval stellen de autoriteiten van de LGO de Commissie in kennis van de door hen aangenomen regelingen en informeert de Commissie de lidstaten.
3.  Dit artikel is niet toepassing op arbeidsplaatsen bij de overheid.
Amendement 59
Voorstel voor een besluit
Artikel 33 ter (nieuw)
Artikel 33 ter

Sociale dialoog en ontwikkeling van de sociale democratie

De bevordering van de sociale dialoog en de ontwikkeling van de sociale democratie kunnen in het kader van de associatie worden ondersteund door onder meer de volgende maatregelen:

- acties voor opleiding van de sociale partners,
- acties gericht op communicatie en het scheppen van kaders voor de bevordering en de ontwikkeling van de sociale dialoog en de ontwikkeling van de sociale democratie,
- acties voor de uitwisseling van de positieve sociale praktijken op regionaal en lokaal niveau.
Amendement 60
Voorstel voor een besluit
Artikel 34 – letter a
a) versterking van de paraatheid en responscapaciteit ten aanzien van grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid zoals infectieziekten, op basis van de bestaande structuren en gericht op ongebruikelijke gebeurtenissen;
a) versterking van de paraatheid en responscapaciteit ten aanzien van grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid zoals infectieziekten, op basis van de bestaande structuren en de arbeidsgeneeskunde en gericht op ongebruikelijke gebeurtenissen;
Amendement 61
Voorstel voor een besluit
Artikel 34 – letter a bis (nieuw)
a bis) de Unie en de LGO organiseren uitwisselingen van optimale werkmethoden ter bevordering van de doeltreffendheid op de werkplek. Het is van belang ervoor te zorgen dat alle werknemers onder een preventiebeleid vallen en daadwerkelijk kunnen rekenen op de eerbiediging van hun grondrecht op gezondheid;
Amendement 62
Voorstel voor een besluit
Artikel 34 – letter b
b) capaciteitsopbouw door middel van versterking van de regionale volksgezondheidsnetwerken, facilitering van de uitwisseling van informatie onder deskundigen en bevordering van goede opleiding;
b) capaciteitsopbouw door middel van versterking van de regionale volksgezondheidsnetwerken, facilitering van de uitwisseling van informatie onder deskundigen, bevordering van goede opleiding en de invoering van telegeneeskunde;
Amendement 63
Voorstel voor een besluit
Artikel 34 bis (nieuw)
Artikel 34 bis

Veiligheid en gezondheid op het werk

De samenwerking inzake gezondheid en veiligheid op het werk in het kader van de associatie is gericht op de versterking van de capaciteiten van de LGO op het gebied van de preventie van ziekten en arbeidsongevallen door onder meer de volgende maatregelen:

- maatregelen voor het doen van onderzoek en de ontwikkeling van expertise op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk met betrekking tot risico's die specifiek zijn voor het betreffende territorium,
- assistentie bij de modernisering van de regelgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk,
- ondersteuning van acties ter bevordering van de preventie van arbeidsrisico's.
Amendement 64
Voorstel voor een besluit
Artikel 38 – titel
Bescherming van cultureel erfgoed en historische monumenten

Cultureel erfgoed en historische monumenten

Amendement 65
Voorstel voor een besluit
Artikel 38 – inleidende formule
De samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed en historische monumenten is gericht op bevordering van de uitwisseling van deskundigheid en beste praktijken door middel van:

De samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed en historische monumenten is gericht op bevordering van de uitwisseling van deskundigheid en beste werkmethoden en een optimale benutting van het potentieel van het erfgoed op duurzame basis door middel van:

Amendement 66
Voorstel voor een besluit
Artikel 38 – alinea 1 bis (nieuw)
De samenwerking kan tevens tot doel hebben de kennis over en het behoud en de exploitatie van het materiële en immateriële culturele erfgoed van de LGO te bevorderen.

Amendement 67
Voorstel voor een besluit
Artikel 44 bis (nieuw)
Artikel 44 bis

Handelsakkoorden met derde landen

Wanneer de Unie onderhandelt over een handelsovereenkomst met een derde land, streeft zij ernaar de aan producten van de Unie toegekende tariefpreferenties uit te breiden tot producten afkomstig uit de LGO.

Amendement 68
Voorstel voor een besluit
Artikel 54 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis. Wanneer met derde landen wordt onderhandeld over handelsovereenkomsten die een gevaar kunnen vormen voor traditionele bedrijfstakken die kenmerkend zijn voor de LGO, voert de Commissie een voorafgaande effectbeoordeling uit om de mogelijke gevolgen ervan te meten, op basis van de door de Internationale Arbeidsorganisatie en de VN vastgestelde criteria. De Commissie dient deze effectbeoordelingen ex ante vóór de sluiting van de internationale overeenkomsten in kwestie toe te sturen aan het Europees Parlement, de Raad en de overheden en lokale autoriteiten van de LGO.

Amendement 69
Voorstel voor een besluit
Artikel 57 – lid 1 – letter b
b) facilitering van de verwijdering van handels- en investeringsbelemmeringen inzake goederen en diensten die van bijzonder belang zijn voor de vermindering van de gevolgen van klimaatverandering, zoals duurzame hernieuwbare energie en energiezuinige producten en diensten, onder meer door vaststelling van beleidskaders die bevorderlijk zijn voor de toepassing van de beste beschikbare technologieën en door promotie van normen die aan de ecologische en economische behoeften beantwoorden en technische handelsbelemmeringen tot een minimum terugdringen;
b) facilitering van de verwijdering van handels- en investeringsbelemmeringen inzake goederen en diensten die van bijzonder belang zijn voor de vermindering van de gevolgen van klimaatverandering, zoals duurzame hernieuwbare energie en energiezuinige producten en diensten, onder meer door vaststelling van beleidskaders die bevorderlijk zijn voor de toepassing van de beste beschikbare technologieën en door promotie van normen die aan de ecologische, sociale en economische behoeften beantwoorden en technische handelsbelemmeringen tot een minimum terugdringen;
Amendement 70
Voorstel voor een besluit
Artikel 57 – lid 1 – letter c
c) bevordering van de handel in goederen die bijdragen tot betere sociale voorwaarden en milieuvriendelijker praktijken, waaronder producten die onder vrijwillige duurzaamheidsregelingen vallen, zoals programma’s voor eerlijke en ethische handel, milieukeurmerken en certificeringsregelingen voor op natuurlijke hulpbronnen gebaseerde producten;
c) bevordering van de handel in goederen die bijdragen tot betere sociale voorwaarden en milieuvriendelijker praktijken, waaronder producten die onder vrijwillige duurzaamheidsregelingen vallen, zoals programma's voor eerlijke en ethische handel, milieukeurmerken, sociale keurmerken en certificeringsregelingen voor op natuurlijke hulpbronnen gebaseerde producten;
Amendement 71
Voorstel voor een besluit
Artikel 62
De samenwerking in het kader van de associatie op het gebied van het consumentenbeleid, de bescherming van de gezondheid van de consument en de handel kan het opstellen van wet- en regelgeving op het gebied van het consumentenbeleid en de bescherming van de gezondheid van de consument omvatten, teneinde onnodige handelsbelemmeringen te voorkomen.

De samenwerking in het kader van de associatie op het gebied van het consumentenbeleid, de bescherming van de gezondheid van de consument en de handel kan de mogelijkheid tot tijdelijke erkenning van de door de LGO vastgestelde regels en procedures en het opstellen van wet- en regelgeving op het gebied van het consumentenbeleid en de bescherming van de gezondheid van de consument omvatten, teneinde onnodige handelsbelemmeringen te voorkomen.

Amendement 72
Voorstel voor een besluit
Artikel 68 – letter a
a) versterken van het vermogen van de LGO om beleid te formuleren en uit te voeren dat nodig is om hun handel in goederen en diensten te ontwikkelen;
a) versterken van het vermogen van de LGO om beleid te formuleren en uit te voeren dat nodig is om hun handel in goederen en diensten te ontwikkelen, met name via nieuwe informatie- en communicatietechnologieën;
Amendement 73
Voorstel voor een besluit
Artikel 68 – letter b
b) aanmoedigen van de inspanningen van de LGO om passende wet- en regelgeving, institutionele kaders en de nodige administratieve procedures tot stand te brengen;
b) aanmoedigen van de inspanningen van de LGO om passende wet- en regelgeving, institutionele kaders en de nodige administratieve procedures tot stand te brengen, met name om de verbetering van de sociale normen te bevorderen en een sociaal klimaat te scheppen dat gunstig is voor de groei;
Amendement 74
Voorstel voor een besluit
Artikel 68 – letter d
d) faciliteren van markt- en productontwikkeling, met inbegrip van verbetering van de productkwaliteit;
d) faciliteren van markt- en productontwikkeling en -diversificatie, met inbegrip van verbetering van de productkwaliteit;
Amendement 75
Voorstel voor een besluit
Artikel 68 – letter e
e) bijdragen tot de ontwikkeling van het menselijk potentieel en beroepsvaardigheden die voor de handel in goederen en diensten relevant zijn;
e) bijdragen tot de ontwikkeling van het menselijk potentieel en beroepsvaardigheden die voor de handel in goederen en diensten relevant zijn, door gepaste opleidingen aan te bieden;
Amendement 76
Voorstel voor een besluit
Artikel 68 – letter f
f) vergroten van de capaciteit van zakelijke tussenpersonen om aan LGO-bedrijven diensten te verlenen die relevant zijn voor hun exportactiviteiten, zoals marktonderzoek;
f) vergroten van de capaciteit van zakelijke tussenpersonen om aan LGO-bedrijven diensten te verlenen die relevant zijn voor hun exportactiviteiten, zoals marktonderzoek, door betere gebruikmaking van nieuwe technologieën;
Amendement 77
Voorstel voor een besluit
Artikel 79 – lid 2
2.  De Unie steunt de inspanningen van de LGO tot ontwikkeling van betrouwbare statistische gegevens op die gebieden.
2.  De Unie steunt de inspanningen van de LGO tot ontwikkeling van betrouwbare statistische gegevens op die gebieden. Zij steunt ook de inspanningen van de LGO om de onderlinge vergelijkbaarheid van hun macro-economische indicatoren te verbeteren, met name middels de berekening van koopkrachtpariteiten.
Amendement 78
Voorstel voor een besluit
Artikel 80 – lid 2
2.  Op initiatief van de LGO kunnen studies of maatregelen op het gebied van technische bijstand worden gefinancierd voor de uitvoering van de in de programmeringsdocumenten opgenomen activiteiten. De Commissie kan beslissen dergelijke studies of maatregelen te financieren uit de programmeerbare steun of uit het voor maatregelen inzake technische samenwerking bestemde budget.
2.  Op initiatief van de LGO kunnen studies of maatregelen op het gebied van technische bijstand worden gefinancierd voor de uitvoering van de in het kader van dit besluit geplande activiteiten. De Commissie kan beslissen dergelijke studies of maatregelen te financieren uit de programmeerbare steun of uit het voor maatregelen inzake technische samenwerking bestemde budget.
Amendement 79
Voorstel voor een besluit
Artikel 80 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. De Commissie belegt minstens een keer per jaar, bij voorkeur in samenhang met het LGO-EU-forum, een technische bijeenkomst tussen de territoriale en gedelegeerde ordonnateurs om de geïnstitutionaliseerde technische dialoog te versterken en de programmering en de uitvoering van de fondsen nader uit te werken;

Amendement 80
Voorstel voor een besluit
Artikel 82 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)
De Commissie ziet erop toe dat er in de programmeringsvoorschriften rekening wordt gehouden met de beperkte menselijke en administratieve hulpbronnen van de LGO en met de institutionele banden met de lidstaten waartoe zij behoren.

Amendement 81
Voorstel voor een besluit
Artikel 82 – lid 5
5.  De autoriteiten van de LGO en de Commissie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de goedkeuring van het programmeringsdocument.
5.  De autoriteiten van de LGO en de Commissie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de goedkeuring van het programmeringsdocument. Met het oog daarop wordt over het programmeringsdocument een gedachtewisseling gehouden tussen de LGO, de desbetreffende lidstaat en de Commissie. Tijdens deze gedachtewisseling worden technische bijeenkomsten belegd tussen de territoriale ordonnateurs enerzijds en de vertegenwoordigers van alle bij de programmering betrokken diensten van de Commissie, bureaus en delegaties anderzijds, voor zover mogelijk in het verlengde van het „LGO-EU-forum”.
Amendement 82
Voorstel voor een besluit
Artikel 83 – lid 1
1.  De Commissie besteedt de voor de LGO bestemde middelen van het elfde EOF op een van de in het financieel reglement van het elfde EOF voorgeschreven wijzen en overeenkomstig de voorwaarden van dit besluit en de maatregelen ter uitvoering van dit besluit. Zij sluit daartoe financieringsovereenkomsten met de bevoegde autoriteiten van de LGO.
1.  De Commissie besteedt de voor de LGO bestemde middelen van het elfde EOF op een van de in het financieel reglement van het elfde EOF voorgeschreven wijzen en overeenkomstig de voorwaarden van dit besluit en de maatregelen ter uitvoering van dit besluit. Zij sluit daartoe financieringsovereenkomsten met de bevoegde autoriteiten van de LGO en belegt technische bijeenkomsten tussen de territoriale ordonnateurs enerzijds en de vertegenwoordigers van alle bij de programmering betrokken diensten van de Commissie, bureaus en delegaties anderzijds, in zoverre mogelijk in het verlengde van het „LGO-EU-forum”.
Amendement 83
Voorstel voor een besluit
Artikel 84 – lid 8
8.  De Commissie licht het comité in over de follow-up, de evaluatie en de audit van de programmeringsdocumenten.
8.  De Commissie licht het comité en het Europees Parlement gelijktijdig in over de follow-up, de evaluatie en de audit van de programmeringsdocumenten.
Amendement 84
Voorstel voor een besluit
Artikel 88 – lid 2
2.  LGO komen tevens in aanmerking voor steun uit hoofde van programma’s van de Unie voor samenwerking met andere landen, met name ontwikkelingslanden, overeenkomstig de voorschriften, doelstellingen en regelingen van die programma’s.
2.  LGO ontvangen tevens steun uit hoofde van programma's van de Unie voor samenwerking met andere landen overeenkomstig de voorschriften, doelstellingen en regelingen van die programma's.
Amendement 85
Voorstel voor een besluit
Artikel 88 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. Om te zorgen voor een doeltreffende en efficiënte deelname van de LGO aan de verschillende horizontale programma's van de Unie, werkt de Commissie een daadwerkelijke LGO-strategie uit, en stelt daarbij in elke DG een „LGO-referent” aan. Deze LGO-referenten nemen deel aan de uitwerking van jaarlijkse werkprogramma's voor ieder programma, met name via overleg met de verschillende diensten van de Commissie, om ervoor te zorgen dat de behoeften en specifieke kenmerken van de LGO in aanmerking worden genomen. Voorts stelt de Commissie de LGO zo spoedig mogelijk op de hoogte van de publicatie van oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de verschillende horizontale programma's.

Amendement 86
Voorstel voor een besluit
Artikel 89 – lid 1
1.  De Commissie is bevoegd om volgens de procedure van artikel 90 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van de voorschriften van dit besluit, binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding ervan, en tot wijziging van de aanhangsels van bijlage VI in verband met technologische ontwikkelingen en wijzigingen van de douanewetgeving.
1.  De Commissie is bevoegd om volgens de procedure van artikel 90 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van de voorschriften van dit besluit, binnen zes maanden na de inwerkingtreding ervan, en tot wijziging van de aanhangsels van bijlage VI in verband met technologische ontwikkelingen en wijzigingen van de douanewetgeving.
Amendement 87
Voorstel voor een besluit
Artikel 90 – lid 3
3.  De Raad kan de in artikel 89 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het laat de geldigheid van reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  De Raad kan de in artikel 89 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het laat de geldigheid van reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Indien de Raad een interne procedure is begonnen om te besluiten of hij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, brengt hij het Europees Parlement en de Commissie hiervan binnen een redelijke termijn voordat een definitief besluit wordt genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom.

Amendement 88
Voorstel voor een besluit
Artikel 90 – lid 4
4.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij de Raad daarvan in kennis.
4.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
Amendement 89
Voorstel voor een besluit
Artikel 90 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)
Indien de Raad voornemens is bezwaar aan te tekenen, brengt hij het Europees Parlement hiervan binnen een redelijke termijn voordat een definitief besluit wordt genomen op de hoogte, en geeft daarbij aan tegen welke gedelegeerde handeling hij bezwaar wil aantekenen en waarom.

Amendement 90
Voorstel voor een besluit
Artikel 90 bis (nieuw)
Artikel 90 bis

Spoedprocedure

1.  Overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen treden onverwijld in werking en zijn van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt vermeld om welke redenen gebruik wordt gemaakt van de spoedprocedure.
2.  De Raad kan overeenkomstig de in artikel 90, lid 5, bedoelde procedure bezwaar aantekenen tegen een gedelegeerde handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onverwijld in na kennisgeving van het besluit tot bezwaarmaking door de Raad.
Amendement 91
Voorstel voor een besluit
Artikel 91 – alinea 1 - inleidende formule
De Raad, handelend overeenkomstig het Verdrag, beslist over elke aanpassing van dit besluit die noodzakelijk is wanneer:

De Raad, handelend overeenkomstig het Verdrag, beslist na raadpleging van het Europees Parlement over elke aanpassing van dit besluit die noodzakelijk is wanneer:

Amendement 92
Voorstel voor een besluit
Bijlage I
LIJST VAN GEÏSOLEERDE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE

LIJST VAN GEÏSOLEERDE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE

-  Falklandeilanden
-  Falklandeilanden
-  Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha
-  Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha
-  Saint-Pierre en Miquelon
-  Saint-Pierre en Miquelon
-  Wallis en Futuna
Amendement 93
Voorstel voor een besluit
Bijlage II – artikel 1 – punt 1
1.  Voor de doelstellingen vermeld in dit besluit en voor de periode van zeven jaar van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020 wordt het totale bedrag van de financiële steun van de EU in het kader van het elfde EOF, dat bij het intern akkoord waarbij het elfde EOF wordt ingesteld is vastgesteld op [343,4 miljoen] euro, als volgt verdeeld:
1.  Voor de doelstellingen vermeld in dit besluit en voor de periode van zeven jaar van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020 wordt het totale bedrag van de financiële steun van de EU in het kader van het elfde EOF, dat bij het intern akkoord waarbij het elfde EOF wordt ingesteld is vastgesteld op [360,57 miljoen] euro, als volgt verdeeld:
a) [330,4 miljoen] euro, in de vorm van niet-terugvorderbare steun, voor programmeerbare langlopende ontwikkelingssteun, humanitaire hulp, spoedhulp, hulp aan vluchtelingen en aanvullende steun bij fluctuaties van de exportopbrengsten, alsmede voor steun voor regionale ontwikkeling en integratie;
a) [345,57 miljoen] euro, in de vorm van niet-terugvorderbare steun, voor programmeerbare langlopende ontwikkelingssteun, humanitaire hulp, spoedhulp, hulp aan vluchtelingen en aanvullende steun bij fluctuaties van de exportopbrengsten, alsmede voor steun voor regionale ontwikkeling en integratie;
b) [5 miljoen] euro voor de financiering van rentesubsidies en technische bijstand in het kader van de LGO-investeringsfaciliteit bedoeld in bijlage IV;
b) [5 miljoen] euro voor de financiering van rentesubsidies en technische bijstand in het kader van de LGO-investeringsfaciliteit bedoeld in bijlage IV;
c) [8 miljoen] euro voor onderzoeken of technische bijstand overeenkomstig artikel 79 van dit besluit en voor een algemene evaluatie van dit besluit die moet worden uitgevoerd ten laatste vier jaar voor het verstrijken van dit besluit.
c) [10 miljoen] euro voor onderzoeken of technische bijstand overeenkomstig artikel 79 van dit besluit en voor een algemene evaluatie van dit besluit die moet worden uitgevoerd ten laatste vier jaar voor het verstrijken van dit besluit.
Amendement 94
Voorstel voor een besluit
Bijlage II – artikel 3 - inleidende formule
Het in artikel 1, lid 1, onder a), van deze bijlage genoemde bedrag van [330,4 miljoen] euro wordt toegewezen op basis van de behoeften en de prestaties van de LGO, overeenkomstig onderstaande criteria:

Het in artikel 1, lid 1, onder a), van deze bijlage genoemde bedrag van [345,57 miljoen] euro wordt toegewezen op basis van de behoeften en de prestaties van de LGO, overeenkomstig onderstaande criteria:

Amendement 95
Voorstel voor een besluit
Bijlage II – artikel 3 – lid 5
2. [105 miljoen] euro wordt toegewezen als steun voor regionale ontwikkeling en integratie, overeenkomstig artikel 7 van dit besluit, met name betreffende de prioriteiten en gebieden van wederzijds belang als bepaald in artikel 5, en via overleg in de in artikel 13 bedoelde organen van het EU/LGO-partnerschap. Dit moet worden gecoördineerd met andere financiële instrumenten van de Unie, in een samenwerking tussen de LGO en de ultraperifere gebieden die in artikel 349 van het Verdrag worden vermeld.
2. [120,17 miljoen] euro wordt toegewezen als steun voor regionale ontwikkeling en integratie, overeenkomstig artikel 7 van dit besluit, met name betreffende de prioriteiten en gebieden van wederzijds belang als bepaald in artikel 5, en via overleg in de in artikel 13 bedoelde organen van het EU/LGO-partnerschap. Dit moet worden gecoördineerd met andere financiële instrumenten van de Unie, in een samenwerking tussen de LGO en de ultraperifere gebieden die in artikel 349 van het Verdrag worden vermeld.
Amendement 96
Voorstel voor een besluit
Bijlage VI – artikel 3 – lid 39 – letter g
g) producten van de aquacultuur wanneer de vis, schelp- en weekdieren aldaar zijn geboren en gekweekt;
g) producten van de aquacultuur wanneer de vis, schelp- en weekdieren aldaar zijn gekweekt;
Amendement 97
Voorstel voor een besluit
Bijlage VI – artikel 10 – lid 6
6.  De Commissie stelt een maatregel vast die voorziet in de in lid 1 bedoelde cumulatie door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 64, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure aangenomen.
6.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een maatregel die voorziet in de in lid 1 bedoelde cumulatie.
Amendement 98
Voorstel voor een besluit
Bijlage VI – artikel 16 – lid 6 bis (nieuw)
6 bis. Afwijkingen op het gebied van visserijproducten worden toegekend aan LGO voor ten hoogste 2 500 ton aan visserijproducten die vallen onder de GN-codes 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 en 160510.

De verzoeken om afwijkingen worden door een LGO of een lidstaat, met inachtneming van bovengenoemd contingent, ingediend bij het Comité, dat deze afwijkingen automatisch verleent en deze door middel van een besluit in werking doet treden.

Amendement 99
Voorstel voor een besluit
Bijlage VI – artikel 16 – lid 8
8.  De Commissie stelt een maatregel vast die voorziet in een in lid 1 bedoelde tijdelijke afwijking door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 64, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
8.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een maatregel die voorziet in een in lid 1 bedoelde tijdelijke afwijking.
Amendement 100
Voorstel voor een besluit
Bijlage VI – artikel 63 – lid 3
3.  De Commissie stelt een maatregel vast die voorziet in een in lid 1 bedoelde tijdelijke afwijking door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 64, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een maatregel die voorziet in een in lid 1 bedoelde tijdelijke afwijking.
Amendement 101
Voorstel voor een besluit
Bijlage VI – Artikel 64
Comitéprocedures

Schrappen

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek, dat is ingesteld bij artikel 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92.
2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
Amendement 102
Voorstel voor een besluit
Bijlage VII – artikel 2 – lid 1
1.  De Commissie kan de in dit besluit bedoelde preferentiële tijdelijk intrekken voor alle dan wel bepaalde producten van oorsprong uit een begunstigd land, wanneer zij van oordeel is dat er voldoende bewijs is dat tijdelijke intrekking om de in de leden 1 en 2 van artikel 1 van deze bijlage genoemde redenen gerechtvaardigd is, mits zij voordien:
1.  De Commissie kan de in dit besluit bedoelde preferentiële regelingen tijdelijk intrekken door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 90, voor alle dan wel bepaalde producten van oorsprong uit een begunstigd land, wanneer zij van oordeel is dat er voldoende bewijs is dat tijdelijke intrekking om de in de leden 1 en 2 van artikel 1 van deze bijlage genoemde redenen gerechtvaardigd is, mits zij voordien:
a) overeenkomstig de in artikel 3, lid 2, bedoelde procedure het in artikel 10 van bijlage VIII bedoelde comité heeft geraadpleegd;
b) de lidstaten heeft opgeroepen afdoende voorzorgsmaatregelen te treffen om de financiële belangen van de Unie te vrijwaren en/of ervoor te zorgen dat het begunstigde land zijn verplichtingen nakomt; alsmede
b) de lidstaten heeft opgeroepen afdoende voorzorgsmaatregelen te treffen om de financiële belangen van de Unie te vrijwaren en/of ervoor te zorgen dat het begunstigde land zijn verplichtingen nakomt; alsmede
c) in het Publicatieblad van de Europese Unie heeft aangekondigd dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de toepassing van de preferentiële regelingen en/of de nakoming door het begunstigde land van zijn verplichtingen, hetgeen afbreuk kan doen aan zijn rechten om gebruik te blijven maken van de bij dit besluit toegekende voordelen.
c) in het Publicatieblad van de Europese Unie heeft aangekondigd dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de toepassing van de preferentiële regelingen en/of de nakoming door het begunstigde land van zijn verplichtingen, hetgeen afbreuk kan doen aan zijn rechten om gebruik te blijven maken van de bij dit besluit toegekende voordelen.
De Commissie stelt de betrokken LGO in kennis van elk overeenkomstig dit lid genomen besluit voordat dit van kracht wordt. De Commissie stelt ook het in artikel 10 van bijlage VIII bedoelde comité hiervan in kennis.

De Commissie stelt de betrokken LGO in kennis van elk overeenkomstig dit lid genomen besluit voordat dit van kracht wordt.

Amendement 103
Voorstel voor een besluit
Bijlage VII – artikel 2 – lid 2
2.  De tijdelijke-intrekkingsperiode duurt niet langer dan zes maanden. Na het verstrijken van deze periode besluit de Commissie de tijdelijke intrekking te beëindigen nadat zij het in artikel 10 van bijlage VIII bedoelde comité hiervan in kennis heeft gesteld, dan wel om de tijdelijke-intrekkingsperiode volgens de in lid 1 van dit artikel bedoelde procedure te verlengen.
2.  De tijdelijke-intrekkingsperiode duurt niet langer dan zes maanden. Na het verstrijken van deze periode besluit de Commissie de tijdelijke intrekking te beëindigen, dan wel om de tijdelijke-intrekkingsperiode volgens de in lid 1 van dit artikel bedoelde procedure te verlengen.
Amendement 104
Voorstel voor een besluit
Bijlage VII – artikel 3
Comitéprocedure

Schrappen

1.  Voor de uitvoering van artikel 2 wordt de Commissie bijgestaan door het in artikel 10 van bijlage VIII bedoelde comité.
2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
Amendement 105
Voorstel voor een besluit
Bijlage VIII – artikel 5 – lid 2
2.  De Commissie stelt voorafgaande toezichtmaatregelen vast volgens de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 6 van deze bijlage.
2.  De Commissie stelt voorafgaande toezichtmaatregelen vast volgens de in artikel 6 van deze bijlage bedoelde procedure.
Amendement 106
Voorstel voor een besluit
Bijlage VIII – artikel 6 – lid 1
1.  Om dwingende redenen in verband met de moeilijk ongedaan te maken verslechtering van de economische en/of financiële situatie van producenten in de Unie, kunnen voorlopige maatregelen worden opgelegd. Voorlopige maatregelen zijn niet meer dan 200 dagen van toepassing. De Commissie stelt voorlopige maatregelen vast volgens de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 10 van deze bijlage. In geval van dwingende redenen van urgentie stelt de Commissie onmiddellijk toepasbare voorlopige vrijwaringsmaatregelen vast overeenkomstig de in artikel 10 bij deze bijlage bedoelde procedure.
1.  Om dwingende redenen in verband met de moeilijk ongedaan te maken verslechtering van de economische en/of financiële situatie van producenten in de Unie, kunnen voorlopige maatregelen worden opgelegd. Voorlopige maatregelen zijn niet meer dan 200 dagen van toepassing. De Commissie stelt voorlopige maatregelen vast door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 90. In geval van dwingende redenen van urgentie stelt de Commissie door middel van gedelegeerde handelingen onmiddellijk toepasbare voorlopige vrijwaringsmaatregelen vast overeenkomstig artikel 90 bis.
Amendement 107
Voorstel voor een besluit
Bijlage VIII – artikel 7 – lid 1
1.  Wanneer uit de definitief vastgestelde feiten blijkt dat niet aan de in artikel 2 van deze bijlage bedoelde voorwaarden is voldaan, stelt de Commissie overeenkomstig de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 4 van deze bijlage een besluit vast om het onderzoek en de procedure te beëindigen. De Commissie publiceert een verslag met haar bevindingen en gemotiveerde conclusies over alle relevante feitelijke en juridische kwesties, waarbij zij naar behoren rekening houdt met de bescherming van vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 9 van deze bijlage.
1.  Wanneer uit de definitief vastgestelde feiten blijkt dat niet aan de in artikel 2 van deze bijlage bedoelde voorwaarden is voldaan, stelt de Commissie een besluit vast om het onderzoek te beëindigen. De Commissie publiceert een verslag met haar bevindingen en gemotiveerde conclusies over alle relevante feitelijke en juridische kwesties, waarbij zij naar behoren rekening houdt met de bescherming van vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 9 van deze bijlage.
Amendement 108
Voorstel voor een besluit
Bijlage VIII – artikel 7 – lid 2
2.  Wanneer uit de definitief vastgestelde feiten blijkt dat aan de in artikel 2 van deze bijlage bedoelde voorwaarden is voldaan, stelt de Commissie volgens de in artikel 4 bedoelde onderzoeksprocedure een besluit tot oplegging van definitieve vrijwaringsmaatregelen vast. De Commissie publiceert een verslag met een samenvatting van de voor het besluit relevante concrete feiten en overwegingen, waarbij zij naar behoren rekening houdt met de bescherming van vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 9 van deze bijlage en stelt de autoriteiten van de LGO onverwijld in kennis van haar besluit de nodige vrijwaringsmaatregelen te nemen.
2.  Wanneer uit de definitief vastgestelde feiten blijkt dat aan de in artikel 2 van deze bijlage bedoelde voorwaarden is voldaan, stelt de Commissie door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 90 een besluit tot oplegging van definitieve vrijwaringsmaatregelen vast. De Commissie publiceert een verslag met een samenvatting van de voor het besluit relevante concrete feiten en overwegingen, waarbij zij naar behoren rekening houdt met de bescherming van vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 9 van deze bijlage en stelt de autoriteiten van de LGO onverwijld in kennis van haar besluit de nodige vrijwaringsmaatregelen te nemen.
Amendement 109
Voorstel voor een besluit
Bijlage VIII – artikel 10
Comitéprocedure

Schrappen

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het comité dat is ingesteld bij artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 260/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
3.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
4.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) nr. 182/2011, in samenhang met artikel 4, van toepassing.
Juridische mededeling - Privacybeleid