Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0195(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0052/2013

Teksty złożone :

A7-0052/2013

Debaty :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Głosowanie :

PV 12/03/2013 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0067

Teksty przyjęte
PDF 630kWORD 71k
Wtorek, 12 marca 2013 r. - Strasburg
Finansowanie współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014-2020 *
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską (decyzja o stowarzyszeniu zamorskim) (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0362),

–  uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0285/2012),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rybołówstwa (A7-0052/2013),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)
(5a)  Ze względu na znaczenie Stowarzyszenia Krajów i Terytoriów Zamorskich jako skutecznego pośrednika wobec grupy KTZ w dialogu z Komisją i państwami członkowskimi Unii należy uznać to stowarzyszenie za podmiot współpracy mający za cel nadanie większego znaczenia wspólnym interesom KTZ należącym do tego stowarzyszenia.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły
(6)  Rola społeczeństwa obywatelskiego w przyczynianiu się do rozwoju KTZ może zostać zwiększona przez umacnianie organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich sferach współpracy.
(6)  Rola społeczeństwa obywatelskiego w przyczynianiu się do rozwoju KTZ może zostać zwiększona przez umacnianie organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz obarczanie ich większą odpowiedzialnością we wszystkich sferach współpracy.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły
(10)  KTZ charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną środowiska morskiego i lądowego. Zmiana klimatu może mieć wpływ na środowisko naturalne KTZ i stanowić zagrożenie dla ich zrównoważonego rozwoju. Działania w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, zmniejszania ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz promowanie energii odnawialnej przyczynią się do dostosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia w KTZ.
(10)  KTZ charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną środowiska morskiego i lądowego. Zmiana klimatu może mieć wpływ na środowisko naturalne KTZ i stanowić zagrożenie dla ich zrównoważonego rozwoju. Działania w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, zmniejszania ryzyka wystąpienia klęsk i katastrof, zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz promowania energii odnawialnej mogą przyczynić się do tego, by KTZ dostosowały się do zmiany klimatu i zdołały złagodzićjej skutki. KTZ powinny również mieć możliwość uczestniczenia w europejskich programach horyzontalnych, takich jak Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE).
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły
(12)  Należy wspierać KTZ w ich dążeniach do stopniowego zmniejszenia zależności od paliw kopalnych w celu zmniejszenia ich wrażliwości na dostępność paliwa i jego zmienność cenową, dzięki czemu ich gospodarka stanie się bardziej odporna i mniej podatna na wstrząsy zewnętrzne.
(12)  Należy wspierać KTZ w ich dążeniach do stopniowego zmniejszenia zależności od paliw kopalnych w celu zmniejszenia ich wrażliwości na dostępność paliwa i jego zmienność cenową, dzięki czemu ich gospodarka stanie się bardziej odporna i mniej podatna na wstrząsy zewnętrzne, szczególnie jeżeli chodzi o zatrudnienie.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły
(14)  Oddalenie KTZ stanowi barierę dla konkurencyjności, a zatem bardzo ważna jest poprawa dostępności KTZ.
(14)  Oddalenie KTZ stanowi wyzwanie dla ich rozwoju gospodarczego, a zatem bardzo ważna jest poprawa dostępności KTZ.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły
(15)  Unia i KTZ uznają znaczenie kształcenia jako dźwigni zrównoważonego rozwoju KTZ.
(15)  Unia i KTZ uznają znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego jako dźwigni zrównoważonego rozwoju KTZ.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 a preambuły (nowy)
(16a)  Głównym celem współpracy powinna być poprawa warunków pracy, praw pracowniczych i związkowych. Związki zawodowe i inni przedstawiciele pracowników powinni odgrywać ważną rolę w tym procesie.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły
(17)  Występowanie w KTZ chorób zakaźnych, takich jak denga w regionie Karaibów i Pacyfiku lub gorączka chikungunya w regionie Oceanu Indyjskiego, może mieć wysoce negatywne skutki zdrowotne i ekonomiczne. Poza zmniejszeniem wydajności ludności dotkniętej omawianym problemem, epidemie w KTZ mogą poważnie wpływać na turystykę, która stanowi cenny wkład w gospodarkę wielu krajów i terytoriów zamorskich. Duża liczba turystów i pracowników migrujących przemieszczających się do KTZ jest narażona na przywóz chorób zakaźnych. Odwrotnie rzecz ujmując, duży przepływ osób powracających z KTZ mógłby przyczyniać się do wprowadzenia chorób zakaźnych w Europie. Zapewnienie „bezpiecznej turystyki” jest zatem kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju gospodarek KTZ w znacznym stopniu zależnych od turystyki.
(17)  Występowanie w KTZ chorób zakaźnych, takich jak denga w regionie Karaibów i Pacyfiku lub gorączka chikungunya w regionie Oceanu Indyjskiego, może mieć wysoce negatywne skutki zdrowotne i ekonomiczne. Poza zmniejszeniem wydajności ludności dotkniętej omawianym problemem, epidemie w KTZ mogą poważnie wpływać na turystykę, która stanowi cenny wkład w gospodarkę wielu krajów i terytoriów zamorskich. Duża liczba turystów i pracowników migrujących przemieszczających się do KTZ jest narażona na przywóz chorób zakaźnych. Łatwy i regularny dostęp do medycyny pracy powinien przyczynić się do ograniczenia zasięgu epidemii. Odwrotnie rzecz ujmując, duży przepływ osób powracających z KTZ mógłby przyczyniać się do wprowadzenia chorób zakaźnych w Europie. Zapewnienie „bezpiecznej turystyki” jest zatem kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju gospodarek KTZ w znacznym stopniu zależnych od turystyki.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 preambuły
(18)  Stowarzyszenie między Unią Europejską a KTZ uwzględnia zachowanie różnorodności i tożsamości kulturowej KTZ i przyczynia się do niego.
(18)  Stowarzyszenie między Unią Europejską a KTZ powinno należycie uwzględniać zachowanie różnorodności i tożsamości kulturowej KTZ i przyczyniać się do niego. W związku z tym stowarzyszenie powinno w niezbędnej mierze uwzględniać ochronę i poszanowanie praw rdzennych mieszkańców KTZ oraz przyczyniać się do tej ochrony i poszanowania.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły
(19)  Unia uznaje znaczenie rozwijania bardziej aktywnego partnerstwa z KTZ w odniesieniu do zasad dobrego sprawowania rządówi walki z przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, terroryzmem i korupcją.
(19)  Unia uznaje znaczenie rozwijania bardziej aktywnego partnerstwa z KTZ w odniesieniu do dobrego rządzenia gospodarczego, społecznego i podatkowego oraz walki z przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, terroryzmem i korupcją.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 20 preambuły
(20)  Współpraca w zakresie handlu i kwestii związanych z handlem powinna przyczyniać się do osiągnięcia celu zrównoważonego wzrostu w rozwoju gospodarczym, rozwoju społecznym i ochronie środowiska.
(20)  Współpraca w zakresie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Unią a KTZ powinna w sposób naturalny przyczyniać się do osiągnięcia celu zrównoważonego wzrostu w rozwoju gospodarczym, rozwoju społecznym i ochronie środowiska.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 21 preambuły
(21)  Globalne zmiany, odzwierciedlone w trwającym procesie liberalizacji handlu, mają szerokie implikacje dla Unii, głównego partnera handlowego KTZ, jak też dla ich sąsiadów z AKP i innych partnerów gospodarczych.
(21)  Globalne zmiany, odzwierciedlone w trwającym procesie liberalizacji handlu, który przynosi zbyt mało korzyści małym terytoriom wyspowym, oznacza dla Unii, głównego partnera handlowego KTZ, konieczność lepszego uwzględniania interesów KTZ w porozumieniach handlowych zawieranych przez nią z krajami sąsiadującymi z KTZ. Oznacza to wspólną odpowiedzialność w zakresie regularnego włączania klauzul dotyczących przestrzegania minimalnych norm socjalnych do wszystkich negocjowanych układów partnerskich lub umów handlowych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 21 a preambuły (nowy)
(21a)  Ponieważ polityka oszczędnościowa negatywnie wpłynęła na zatrudnienie, istnieje potrzeba współpracy pomiędzy KTZ a Unią, aby odciąć się od tych strategii politycznych i realizować ambitny program inwestycji publicznych będący jedynym sposobem zapewnienia godnych warunków życia i pracy większości obywateli, zarówno w KTZ, jak i w Unii.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 22 preambuły
(22)  KTZ są wrażliwymi środowiskami wyspiarskimi wymagającymi właściwej ochrony, włączając w to zarządzanie odpadami. Kwestia odpadów radioaktywnych uregulowana jest w art. 198 Traktatu Euratom i związanym z nim prawodawstwie wtórnym; przepisy te nie obejmują jedynie Grenlandii, do której Traktat Euratom nie ma zastosowania. W przypadku pozostałych odpadów należy określić które z unijnych zasad mają być stosowane w odniesieniu do KTZ.
(22)  KTZ są wrażliwymi środowiskami wyspiarskimi wymagającymi właściwej ochrony, włączając w to zarządzanie odpadami i zanieczyszczeniem radioaktywnym. Kwestia odpadów radioaktywnych uregulowana jest w art. 198 Traktatu Euratom i związanym z nim prawodawstwie wtórnym; przepisy te nie obejmują jedynie Grenlandii, do której Traktat Euratom nie ma zastosowania. W przypadku pozostałych odpadów należy określić, które z unijnych zasad mają być stosowane w odniesieniu do KTZ. W przypadku zanieczyszczeń radioaktywnych, w szczególności powiązanych z próbami jądrowymi, należy określić, które z unijnych zasad mogłyby być stosowane w odniesieniu do KTZ w celu trwałej ochrony różnorodności biologicznej i mieszkańców przed tego rodzaju zanieczyszczeniami.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 26 preambuły
(26)  Biorąc pod uwagę cele integracji i rozwoju globalnego handlu w dziedzinie usług i przedsiębiorczości, należy wspierać rozwój rynków usługowych i możliwości inwestycyjne poprzez poprawę dostępu KTZ do rynku usług i inwestycji na rynku unijnym. W tym zakresie Unia powinna zaproponować KTZ możliwie jak najbardziej uprzywilejowane traktowanie, jakie oferuje wszystkim innym partnerom handlowym poprzez kompleksowe klauzule najwyższego uprzywilejowania, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej elastycznych możliwości stosunków handlowych dla KTZ poprzez ograniczenie traktowania Unii przez KTZ do tego, co oferują one innym największym gospodarkom handlowym.
(26)  Biorąc pod uwagę cele integracji i rozwoju globalnego handlu w dziedzinie usług i przedsiębiorczości, należy wspierać rozwój rynków usługowych i możliwości inwestycyjne poprzez poprawę dostępu KTZ do rynku usług i inwestycji na rynku unijnym oraz ułatwienie dostępu do zamówień publicznych. W tym zakresie Unia powinna zaproponować KTZ możliwie jak najbardziej uprzywilejowane traktowanie, jakie oferuje wszystkim innym partnerom handlowym poprzez kompleksowe klauzule najwyższego uprzywilejowania, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej elastycznych możliwości stosunków handlowych dla KTZ poprzez ograniczenie traktowania Unii przez KTZ do tego, co oferują one innym największym gospodarkom handlowym.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 28 preambuły
(28)  Środki sanitarne i fitosanitarne oraz bariery techniczne w handlu mogą mieć wpływ na wymianę handlową i wymagają współpracy. W ramach handlu i współpracy związanej z handlem należy również uwzględnić politykę konkurencji oraz prawa własności intelektualnej, które mają wpływ na sprawiedliwy podział korzyści z handlu.
(28)  Środki sanitarne i fitosanitarne oraz bariery techniczne w handlu mogą mieć wpływ na wymianę handlową oraz sytuację w dziedzinie zatrudnienia i wymagają współpracy. W ramach handlu i współpracy związanej z handlem należy również uwzględnić politykę zatrudnienia, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych, politykę konkurencji oraz prawa własności intelektualnej, które mają wpływ na sprawiedliwy podział korzyści z handlu.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 29 preambuły
(29)  W celu zapewnienia, aby KTZ mogły uczestniczyć w unijnym rynku wewnętrznym, a także rynkach regionalnych, lokalnych i międzynarodowych na jak najlepszych warunkach, ważne jest rozwijanie zdolności KTZ w odnośnych dziedzinach. Obejmują one rozwój zasobów ludzkich i ich umiejętności, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dywersyfikację sektorów gospodarki oraz wdrożenie odpowiednich ram prawnych w celu osiągnięcia klimatu biznesowego sprzyjającego inwestycjom.
(29)  W celu zapewnienia, aby KTZ mogły uczestniczyć w unijnym rynku wewnętrznym, a także rynkach regionalnych, lokalnych i międzynarodowych na jak najlepszych warunkach, ważne jest rozwijanie zdolności KTZ w odnośnych dziedzinach. Obejmują one rozwój zasobów ludzkich i ich umiejętności poprzez: oferowanie odpowiednich szkoleń zawodowych i kształcenia ustawicznego; ułatwianie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ułatwianie dostępu do instrumentów i pożyczek w ramach mikrofinansowania; dywersyfikację sektorów gospodarki; wdrożenie odpowiednich ram prawnych w celu osiągnięcia klimatu biznesowego sprzyjającego inwestycjom. W tym celu powiązanie funduszy EFR z programami i instrumentami w ramach budżetu ogólnego Unii, w ramach których KTZ kwalifikują się do otrzymania wsparcia, umożliwiłoby wykorzystanie dźwigni finansowej i racjonalizację proponowanych inwestycji.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 30 a preambuły (nowy)
(30a)  KTZ mogą odegrać kluczową rolę w walce z rajami podatkowymi. W związku z tym należy podkreślić potrzebę dążenia do prawdziwej przejrzystości sektora finansowego.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 33 preambuły
(33)  Procedury dotyczące pomocy finansowej, o których mowa w art. 9 i 82, przenoszą na KTZ główną odpowiedzialność za programowanie i realizację współpracy w ramach 11. EFR. Współpraca będzie prowadzona przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniami terytorialnymi KTZ i będzie ona zwiększała wsparcie dla monitorowania, oceny i audytu zaprogramowanych działań.Ponadto konieczne jest doprecyzowanie, że KTZ kwalifikują się do różnych źródeł finansowania, które przewidziano w art. 76.
(33)  Procedury dotyczące pomocy finansowej, o których mowa w art. 9 i 82, przenoszą na KTZ główną odpowiedzialność za programowanie i realizację współpracy w ramach 11. EFR. Współpraca będzie prowadzona przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniami terytorialnymi KTZ i będzie ona zwiększała wsparcie dla monitorowania, oceny i audytu zaprogramowanych działań. Ponadto konieczne jest doprecyzowanie, że KTZ kwalifikują się do różnych źródeł finansowania, które przewidziano w art. 76, oraz że Komisja musi ułatwić KTZ dostęp do programów horyzontalnych poprzez wdrożenie „strategii na rzecz KTZ” przewidzianej w art. 88 ust. 2a.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 34 preambuły
(34)  W celu przyjęcia szczegółowych zasad w zakresie przygotowania dokumentów programowych, działań następczych, kontroli, oceny, przeglądu i realizacji, jak również sprawozdawczości i korekt finansowych, w odniesieniu do części czwartej niniejszej decyzji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, powinny zostać przekazane Komisji. W celu uwzględnienia rozwoju technologicznego i zmian w przepisach prawa celnego, uprawnienia do przyjmowania aktów zmieniających dodatki do załącznika VI, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, powinny również zostać przekazane Komisji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić terminowe i odpowiednie przekazanie właściwych dokumentów Radzie.
(34)  W celu przyjęcia szczegółowych zasad w zakresie przygotowania dokumentów programowych, działań następczych, kontroli, oceny, przeglądu i realizacji, jak również sprawozdawczości i korekt finansowych, w odniesieniu do części czwartej niniejszej decyzji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, powinny zostać przekazane Komisji. W celu przyjęcia decyzji w sprawie przyznawania kumulacji pochodzenia między danym KTZ a krajem, z którym Unia zawarła i stosuje układ o wolnym handlu, w sprawie odstępstw od systemu zarejestrowanych eksporterów oraz w sprawie tymczasowych odstępstw od przepisów załącznika VI należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do załącznika VI do niniejszej decyzji. W celu uwzględnienia rozwoju technologicznego i zmian w przepisach prawa celnego, uprawnienia do przyjęcia aktów zmieniających dodatki do załącznika VI również należy przekazać Komisji zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W celu przyjęcia decyzji w sprawie tymczasowego wycofania systemów preferencyjnych i w sprawie wcześniejszych środków nadzoru określonych w załączniku VII, a także tymczasowych i ostatecznych środków ochronnych przewidzianych w załączniku VIII należy również przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu odpowiednio do załącznika VII i VIII do niniejszej decyzji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazanie właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Aby umożliwić osiągnięcie tych celów, uwzględnia się tożsamość i położenie geograficzne poszczególnych KTZ oraz ich sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)
b) promowanie przyjaznego środowisku wzrostu gospodarczego;
b) promowanie przyjaznego środowisku wzrostu gospodarczego i przyjaznych środowisku miejsc pracy we wszystkich sektorach wspierających przyjazny dla środowiska wzrost gospodarczy;
Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  W celu zacieśnienia wzajemnych stosunków, Unia i KTZ dokładają starań, aby rozpropagować stowarzyszenie wśród swoich obywateli, w szczególności poprzez promowanie rozwoju kontaktów i współpracy między władzami, środowiskiem naukowym, społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorstwami z KTZ z jednej strony a ich odpowiednikami w Unii z drugiej strony.
1.  W celu zacieśnienia wzajemnych stosunków Unia i KTZ dokładają starań, aby rozpropagować stowarzyszenie i wynikające z niego wspólne korzyści wśród swoich obywateli, w szczególności poprzez promowanie rozwoju kontaktów i współpracy między władzami, środowiskiem naukowym, społeczeństwem obywatelskim, partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami z KTZ a ich odpowiednikami w Unii. W związku z tym Unia dba o rzeczywisty udział KTZ w programach informacyjnych i komunikacyjnych, a zwłaszcza w działaniach ośrodków informacyjnych „Europe Direct”, by przybliżyć Unię jej obywatelom mieszkającym w KTZ.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja dba o wspieranie partnerstw z KTZ w ramach wszystkich programów i instrumentów unijnych zapisanych w budżecie ogólnym Unii, o których mowa w art. 88.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3
3.  Stowarzyszenie ma na celu wspieranie współpracy między KTZ a innymi partnerami w dziedzinach współpracy określonych w częściach drugiej i trzeciej niniejszej decyzji. W tym zakresie, celem stowarzyszenia jest promowanie współpracy między KTZ a regionami najbardziej oddalonymi, o których mowa w art. 349 Traktatu, sąsiadującymi państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i państwami nienależącymi do grupy państw AKP. W dążeniu do osiągnięcia tego celu Unia usprawnia koordynację i synergię między programami współpracy wspieranymi przez różne instrumenty finansowe UE.
3.  Stowarzyszenie ma na celu wspieranie współpracy między KTZ a innymi partnerami w dziedzinach współpracy określonych w częściach drugiej i trzeciej niniejszej decyzji. W tym zakresie celem stowarzyszenia jest promowanie współpracy między KTZ a regionami najbardziej oddalonymi, o których mowa w art. 349 Traktatu, sąsiadującymi państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i państwami nienależącymi do grupy państw AKP.W dążeniu do osiągnięcia tego celu Unia usprawnia koordynację i synergię między programami współpracy wspieranymi przez różne instrumenty finansowe UE, w tym programy współpracy terytorialnej w ramach polityki spójności.Ponadto Unia włącza KTZ w dialog polityczny, jaki prowadzi z krajami sąsiadującymi z KTZ, oraz informuje je o porządku dziennym oraz rezolucjach lub zaleceniach Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. Ponadto państwa członkowskie i Komisja popierają każdy wniosek władz KTZ o uczestnictwo w charakterze obserwatorów w posiedzeniach plenarnych Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrznego Zgromadzenia.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera d)
d) udziału KTZ w rozwoju rynków regionalnych w ramach organizacji integracji regionalnej;
d) udziału KTZ w rozwoju organizacji lub rynków regionalnych w ramach organizacji integracji regionalnej;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  KTZ organizują, w stosowanych przypadkach, dialog i konsultacje z władzami i podmiotami, takimi jak:
2.  KTZ organizują, w stosownych przypadkach, dialog i konsultacje z organami, posłami i podmiotami, takimi jak:
Poprawka 28
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)
aa) posłowie reprezentujący KTZ na szczeblu krajowym i unijnym;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)
ca) organizacje zrzeszające KTZ, przykładowo Stowarzyszenie Krajów i Terytoriów Zamorskich (OCTA);
Poprawka 30
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
ba) posłowie reprezentujący KTZ na szczeblu krajowym i unijnym;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Dialog umożliwia KTZ zapoznanie się z poszczególnymi regionalnymi programami horyzontalnymi oraz z bieżącymi regionalnymi EFR, by mogły w nich uczestniczyć.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)
a) forum dialogu KTZ-EU (Forum KTZ-UE), które zbiera się corocznie w składzie władz KTZ, przedstawicieli państw członkowskich i Komisji. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele EBI oraz przedstawiciele regionów najbardziej oddalonych są w stosownych wypadkach włączani do prac Forum KTZ-UE;
a) forum dialogu KTZ-EU (Forum KTZ-UE), które zbiera się corocznie w składzie władz KTZ, posłów reprezentujących KTZ, przedstawicieli państw członkowskich i Komisji. W prace forum włączani są posłowie do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele EBI, przedstawiciele regionów najbardziej oddalonych i państwa sąsiadujące AKP lub niebędące państwami AKPwłączani w prace Forum KTZ-UE w uzasadnionych wypadkach.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)
b)  Komisja, KTZ i państwa członkowskie, z którymi są one powiązane, prowadzą regularne trójstronne konsultacje. Konsultacje te są organizowane z reguły cztery razy do roku, z inicjatywy Komisji lub na wniosek KTZ i państw członkowskich, z którymi są one powiązane;
b)  Komisja, KTZ i państwa członkowskie, z którymi są one powiązane, prowadzą regularne trójstronne konsultacje. Konsultacje te są organizowane co najmniej cztery razy do roku oraz w razie potrzeby, z inicjatywy Komisji lub na wniosek jednego lub kilku KTZ i państw członkowskich, z którymi są one powiązane;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
ca) wspierania MŚP prowadzących zrównoważoną działalność gospodarczą i wykorzystujących bogactwo ekosystemowe terytoriów, zwłaszcza w dziedzinie badań naukowych, rolnictwa, rzemiosła i turystyki;
Poprawka 35
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 17 – litera b)
b) połączenia działalności gospodarczej i społecznej w dziedzinach takich jak rybołówstwo i akwakultura, turystyka, transport morski z potencjałem stref morskich i przybrzeżnych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz surowców, z uwzględnieniem zmiany klimatu oraz działalności człowieka.
b) połączenia działalności gospodarczej i społecznej w dziedzinach takich jak rybołówstwo i akwakultura, rolnictwo, turystyka, transport morski i powietrzny, przemysł, działalność wydobywcza i zagospodarowanie terenu z potencjałem stref morskich i przybrzeżnych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz surowców, z uwzględnieniem zmiany klimatu oraz zanieczyszczenia wód podziemnych związanego z działalnością człowieka i hodowlą zwierząt.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)
c) bez uszczerbku dla istniejących lub przyszłych dwustronnych umów o partnerstwie w sprawie połowów między UE a KTZ, Unia i KTZ dążą do regularnych wzajemnych konsultacji w zakresie ochrony żywych zasobów morza i gospodarki nimi oraz do wymiany informacji na temat bieżącego stanu zasobów na forum właściwych organów stowarzyszenia, przewidzianych w art. 13.
c) bez uszczerbku dla istniejących lub przyszłych zawartych przez Unię umów o partnerstwie w sprawie połowów Unia i KTZ dążą do regularnych wzajemnych konsultacji w zakresie ochrony żywych zasobów morza i gospodarki nimi oraz do wymiany informacji na temat bieżącego stanu zasobów na forum właściwych organów stowarzyszenia, przewidzianych w art. 13.
Poprawka 37
Projekt decyzji
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b)
b) dialogu i współpracy dotyczących ochrony zasobów rybnych, w tym środków służących zwalczaniu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów i skutecznie współpracujących w ramach regionalnych organizacji do spraw zarządzania rybołówstwem. Dialog i współpraca obejmują programy kontroli i nadzoru, zachęty i zobowiązania w celu bardziej skutecznego zarządzania rybołówstwem i środowiskiem przybrzeżnym w perspektywie długoterminowej.
b) dialogu i współpracy dotyczących ochrony zasobów rybnych, w tym środków służących zwalczaniu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów i skutecznie współpracujących w ramach regionalnych organizacji do spraw zarządzania rybołówstwem. Dialog i współpraca obejmują programy kontroli i nadzoru, zachęty i zobowiązania w celu bardziej skutecznego zarządzania rybołówstwem i środowiskiem przybrzeżnym w perspektywie długoterminowej. Dialogowi i współpracy musi towarzyszyć zwiększony wysiłek ze strony Komisji na rzecz propagowania zrównoważonego zarządzania rybołówstwem poprzez wspieranie lokalnych systemów monitorowania i nadzoru dzięki umowom o partnerstwie z KTZ stowarzyszonymi z Unią.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 20 – ustęp 2
2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę i warunków sanitarnych należy zwrócić szczególną uwagę na dostęp do wody pitnej i usług sanitarnych w obszarach zaniedbanych pod tym względem, co przyczyna się bezpośrednio do rozwoju zasobów ludzkich poprzez poprawę stanu zdrowia i zwiększenie wydajności.
2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę i warunków sanitarnych należy zwrócić szczególną uwagę na dostęp do wody pitnej i usług sanitarnych w obszarach zaniedbanych pod tym względem lub szczególnie narażonych na klęski żywiołowe, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju zasobów ludzkich poprzez poprawę stanu zdrowia i zwiększenie wydajności.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie gospodarki odpadami może dotyczyć promowania stosowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska we wszystkich działaniach związanych z gospodarką odpadami, w tym zmniejszania ilości odpadów, recyklingu lub innych procesów uzyskiwania z nich surowców wtórnych i unieszkodliwiania odpadów.

W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie gospodarki odpadami może dotyczyć promowania stosowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska we wszystkich działaniach związanych z gospodarką odpadami pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, w tym zmniejszania ilości odpadów, recyklingu lub innych procesów uzyskiwania z nich surowców wtórnych i unieszkodliwiania odpadów.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)
b) transport drogowy, kolejowy, lotniczy, morski lub śródlądowy;
b) różnego rodzaju transport zbiorowy i pozostałe zrównoważone rodzaje transportu w ramach transportu drogowego, transport kolejowy, lotniczy, morski lub śródlądowy;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 29
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) ma na celu pobudzenie w KTZ innowacji, wzrostu gospodarczego oraz poprawy codziennego życia obywateli i przedsiębiorstw, w tym promowanie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Współpraca ta powinna być w szczególności ukierunkowana na zwiększenie zdolności regulacyjnej KTZ i może wspierać rozwój sieci i usług ICT poprzez następujące środki:

W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) ma na celu pobudzenie w KTZ innowacji, wzrostu gospodarczego, współpracy, swobody wypowiedzi, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy codziennego życia obywateli i przedsiębiorstw, w tym promowanie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Współpraca ta powinna być w szczególności ukierunkowana na zwiększenie zdolności regulacyjnej KTZ i może wspierać rozwój sieci i usług ICT poprzez następujące środki:

a) stworzenie przewidywalnego otoczenia regulacyjnego dotrzymującego kroku rozwojowi technologicznemu, pobudzającego wzrost i innowacje oraz sprzyjającego konkurencji i ochronie konsumentów;
a) stworzenie przewidywalnego otoczenia regulacyjnego dotrzymującego kroku rozwojowi technologicznemu, pobudzającego wzrost i innowacje oraz sprzyjającego konkurencji i ochronie konsumentów;
b) dialog w zakresie różnych aspektów politycznych dotyczących promocji i monitorowania społeczeństwa informacyjnego;
b) dialog w zakresie różnych aspektów politycznych dotyczących promocji i monitorowania społeczeństwa informacyjnego;
c) wymianę informacji w zakresie norm i interoperacyjności;
c) wymianę informacji w zakresie norm i interoperacyjności;
d) promowanie współpracy w dziedzinie badań ICT oraz w dziedzinie infrastruktur badawczych opartych na ICT;
d) promowanie współpracy w dziedzinie badań ICT oraz w dziedzinie infrastruktur badawczych opartych na ICT;
e) rozwoju usług i aplikacji w obszarach o dużym znaczeniu dla społeczeństwa.
e) rozwoju usług i aplikacji w obszarach o dużym znaczeniu dla społeczeństwa, takich jak edukacja i szkolenie zawodowe.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 – wprowadzenie
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie badań naukowych i innowacji może obejmować naukę, technologię, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju KTZ oraz promowania doskonałości i konkurencyjności przemysłu w KTZ. W szczególności współpraca może dotyczyć:

W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie badań naukowych i innowacji może obejmować naukę, edukację, technologię, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju KTZ oraz promowania doskonałości i konkurencyjności przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP w KTZ. W szczególności współpraca może dotyczyć:

Poprawka 43
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 – litera b)
b) polityki i rozwoju instytucjonalnego w ramach KTZ oraz wspólnych działań na szczeblu lokalnym, krajowym lub regionalnym, w celu rozwoju nauki, technologii i innowacji i ich stosowania;
b) polityki i rozwoju instytucjonalnego w ramach KTZ oraz wspólnych działań na szczeblu lokalnym, krajowym lub regionalnym, w celu rozwoju nauki, edukacji, technologii i innowacji i ich stosowania;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 – litera d)
d) uczestnictwa poszczególnych naukowców, instytucji badawczych i podmiotów prawnych z KTZ we współpracy związanej z programami badawczymi i innowacyjnymi w Unii;
d) uczestnictwa poszczególnych naukowców, instytucji badawczych, MŚP i podmiotów prawnych z KTZ we współpracy związanej z unijnymi programami badawczymi, innowacyjnymi oraz nastawionymi na konkurencyjność przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 – litera e)
e) szkolenia, mobilności międzynarodowej i wymiany naukowców z KTZ.
e) szkolenia, mobilności międzynarodowej i wymiany naukowców oraz studentów z KTZ, a także wymiany naukowców i studentów.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 31 – ustęp 1
1.  Unia dba o to, aby osoby fizyczne z KTZ, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 49, mogły uczestniczyć w inicjatywach Unii dotyczących młodzieży na tych samych warunkach co obywatele państw członkowskich.
1.  Unia dba o to, aby osoby fizyczne z KTZ, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 49, uczestniczyły w inicjatywach i programach Unii dotyczących młodzieży na tych samych warunkach co obywatele państw członkowskich.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 31 – ustęp 2
2.  Stowarzyszenie ma na celu wzmocnienie więzi między młodymi ludźmi mieszkającymi w KTZ a Unią Europejską, między innymi poprzez promowanie mobilności edukacyjnej ludzi młodych z KTZ i przez promowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi.
2.  Stowarzyszenie ma na celu wzmocnienie więzi między młodymi ludźmi mieszkającymi w KTZ a Unią Europejską, między innymi poprzez promowanie wymian i mobilności ludzi młodych z KTZ na etapie kształcenia i szkolenia początkowego, zawodowego lub ustawicznego oraz przez promowanie nauczania międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Unia i KTZ współpracują na rzecz zadbania o to, by młodzi ludzie byli aktywnie włączani w rynek pracy w celu zapobieżenia bezrobociu wśród młodzieży.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
aa) stwarzanie studentom szans na zdobycie doświadczenia zawodowego, aby umożliwić im rozwijanie umiejętności pożytecznych na rynku pracy;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b)
b) wspieranie KTZ w opracowywaniu i wdrażaniu polityki edukacyjnej.
b) wspieranie KTZ w opracowywaniu i wdrażaniu polityki edukacyjnej i polityki szkolenia formalnego i pozaformalnego;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 32 – ustęp 2
2.  Unia dba o to, aby osoby fizyczne z KTZ, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 49, mogły uczestniczyć w inicjatywach Unii dotyczących edukacji na tych samych warunkach co obywatele państw członkowskich.
2.  Unia dba o to, aby osoby fizyczne z KTZ, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 49, uczestniczyły w inicjatywach Unii dotyczących edukacji i szkoleń zawodowych, zwłaszcza w programie „Erasmus dla wszystkich”.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 32 – ustęp 3
3.  Unia dba o to, aby organy i instytucje edukacyjne z KTZ mogły uczestniczyć w inicjatywach unijnych dotyczących edukacji na takich samych zasadach jak organy i instytucje edukacyjne z państw członkowskich.
3.  Unia dba o to, aby organy i instytucje edukacyjne i oferujące szkolenie zawodowe z KTZ mogły uczestniczyć w inicjatywach unijnych w zakresie edukacji i szkolenia zawodowego na takich samych zasadach jak organy i instytucje edukacyjne i oferujące szkolenie zawodowe z państw członkowskich.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 – ustęp 1
1.  Unia i KTZ utrzymują dialog w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej w celu przyczynienia się do rozwoju gospodarczego i społecznego KTZ oraz promowania godnej pracy w krajach i terytoriach zamorskich oraz w regionach, w których są one położone. Taki dialog ma również na celu wspieranie wysiłków władz KTZ na rzecz opracowania polityki i ustawodawstwa w tym obszarze.
1.  Unia i KTZ utrzymują dialog w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej w celu przyczynienia się do rozwoju gospodarczego i społecznego KTZ oraz promowania godnej pracy i włączenia społecznego w ramach gospodarki przyjaznej środowisku w krajach i terytoriach zamorskich oraz w regionach, w których są one położone. Taki dialog ma również na celu wspieranie wysiłków władz KTZ na rzecz opracowania polityki i ustawodawstwa w tym obszarze.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 – ustęp 2
2.  Dialog polega głównie na wymianie informacji i najlepszych praktyk dotyczących polityki i prawodawstwa z zakresu zatrudnienia i polityki społecznej, które są przedmiotem wzajemnego zainteresowania dla Unii i KTZ. W tym kontekście bierze się pod uwagę obszary takie jak rozwój umiejętności, ochrona socjalna, dialog społeczny, równość szans, niedyskryminacja i dostępność dla osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz inne normy pracy.
2.  Dialog polega głównie na wymianie informacji i najlepszych praktyk dotyczących polityki i prawodawstwa z zakresu zatrudnienia i polityki społecznej, które są przedmiotem wzajemnego zainteresowania dla Unii i KTZ. Tworzenie miejsc pracy, zwłaszcza w MŚP, stymuluje się poprzez wspieranie ambitnych norm socjalnych. W ramach dialogu zachęca się do podejmowania wszelkich nowatorskich środków ochrony środowiska oraz zdrowia pracowników i obywateli, z myślą o umożliwieniu tworzenia miejsc pracy w dziedzinach, w których KTZ posiadają atuty, takich jak różnorodność biologiczna, zasoby mineralne oraz nowe technologie, a także w dziedzinach odnoszących się do poprawy dostępności. W tym kontekście bierze się pod uwagę obszary takie jak przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności, rozwój umiejętności, szkolenie wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, równość szans, niedyskryminacja i dostępność dla osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz inne normy pracy.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Unia i KTZ współpracują w celu wymiany najlepszych praktyk na rzecz aktywnej polityki rynku pracy, intensywnego dialogu społecznego, standardów pracy i zabezpieczenia społecznego w celu ochrony praw.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)
2b.  Unia i KTZ współpracują w celu zagwarantowania właściwej równowagi między bezpieczeństwem a elastycznością na rynku pracy przez kompleksowe wdrożenie zasad flexicurity oraz rozwiązania problemu segmentacji rynku pracy przez zapewnienie osobom w okresach przejściowych lub zatrudnionym na umowy na czas określony albo pracującym w niepełnym wymiarze godzin zarówno odpowiedniej ochrony socjalnej, jak i dostępu do szkoleń, możliwości rozwoju kariery zawodowej i pracy w pełnym wymiarze godzin.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  Wyludnienie, w tym drenaż mózgów i emigracja młodych ludzi za pracą, stanowią wyzwanie dla wielu KTZ i z tego względu UE i KTZ współpracują w celu ochrony praw pracowników migrujących na rynku pracy.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 a (nowy)
Artykuł 33a

Swobodny przepływ pracowników

1.  Z zastrzeżeniem przepisów regulujących zdrowie, bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa członkowskie Unii w żaden sposób nie dyskryminują pracowników z KTZ pod względem zatrudnienia, wynagrodzenia i pozostałych warunków pracy.
2.  Władze KTZ traktują pracowników państw członkowskich w sposób nie mniej korzystny niż obywateli krajów trzecich i nie stosują dyskryminacji między obywatelami państw członkowskich. Jednak w celu wspierania zatrudnienia na poziomie lokalnym władze danego KTZ mogą wprowadzić przepisy korzystne dla pracowników miejscowych. W takim przypadku władze KTZ powiadamiają Komisję o przyjętych przepisach, aby umożliwić Komisji poinformowanie o nich państw członkowskich.
3.  Niniejszy artykul nie ma zastosowania do zatrudnienia w administracji publicznej.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 b (nowy)
Artykuł 33b

Dialog społeczny i rozwój demokracji społecznej

W kontekście stowarzyszenia propagowanie dialogu społecznego oraz rozwój demokracji społecznej można wspierać za pomocą środków obejmujących:

– działania umożliwiające oferowanie szkoleń partnerom społecznym,
– działania umożliwiające komunikację oraz tworzenie przestrzeni poświęconych wspieraniu oraz rozwojowi dialogu społecznego i demokracji społecznej,
– działania umożliwiające wymianę wzorców społecznych na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 34 – litera a)
a) działania mające na celu zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, takie jak choroby zakaźne, które to działania powinny opierać się na istniejących strukturach, i powinny być ukierunkowane na nieprzewidziane zdarzenia;
a) działania mające na celu zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, takie jak choroby zakaźne, które to działania powinny opierać się na istniejących strukturach oraz medycynie pracy, i powinny być ukierunkowane na nieprzewidziane zdarzenia;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 34 – litera a a) (nowa)
aa)  Unia i KTZ organizują wymiany wzorcowych praktyk w celu poprawy efektywności w miejscu pracy; ważne jest, by wszyscy pracownicy objęci byli polityką prewencji, a ich podstawowe prawo do zdrowia było rzeczywiście respektowane;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 34 – litera b)
b) budowanie potencjału poprzez wzmocnienie sieci kontaktów w dziedzinie zdrowia publicznego na szczeblu regionalnym, ułatwiając wymianę informacji pomiędzy ekspertami i promowanie odpowiednich szkoleń;
b) budowanie potencjału poprzez wzmocnienie sieci kontaktów w dziedzinie zdrowia publicznego na szczeblu regionalnym, ułatwiając wymianę informacji pomiędzy ekspertami i promowanie odpowiednich szkoleń oraz poprzez wprowadzenie telemedycyny;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 34 a (nowy)
Artykuł 34a

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W kontekście stowarzyszenia współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu wzmocnienie zdolności KTZ do zapobiegania chorobom zawodowym oraz do zapobiegania występowaniu wypadków przy pracy za pomocą następujących środków:

– działania umożliwiające prowadzenie analiz i opracowywanie ekspertyz w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących specyficznych zagrożeń występujących na danym terenie,
– pomoc przy aktualizacji przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wspieranie działań na rzecz zapobiegania ryzyku zawodowemu.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 38 – nagłówek
Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków historycznych

Obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki historyczne

Poprawka 65
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 38 – wprowadzenie
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków historycznych ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk poprzez:

W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków historycznych ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk oraz zrównoważoną waloryzację obiektów poprzez:

Poprawka 66
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)
Współpraca może mieć na celu również pogłębianie wiedzy oraz ochronę i podnoszenie wartości materialnego i niematerialnego dziedzictwa KTZ.

Poprawka 67
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 44 a (nowy)
Artykuł 44a

Negocjowanie umów handlowych z krajami trzecimi

Negocjując umowę handlową z krajem trzecim, Unia dokłada starań o wprowadzenie rozszerzenia preferencji taryfowych przyznanych produktom z Unii na produkty pochodzące z KTZ.

Poprawka 68
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 54 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W przypadku, gdy aktualnie negocjowane z krajami trzecimi umowy handlowe mogą zagrozić tradycyjnym sektorom charakterystycznym dla KTZ, Komisja przeprowadza uprzednie oceny potencjalnych skutków zgodnie z kryteriami określonymi przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz ONZ. Po przeprowadzeniu tych uprzednich ocen skutków Komisja przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz organom rządowym i władzom lokalnym KTZ przed zawarciem danych umów międzynarodowych.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera b)
b) ułatwianie usuwania przeszkód w handlu i inwestycjach w odniesieniu do towarów i usług mających szczególne znaczenie w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu, takich jak zrównoważone i odnawialne źródła energii, energooszczędne produkty i usługi, w tym poprzez przyjęcie ram politycznych sprzyjających wprowadzaniu najlepszych dostępnych technologii i poprzez promowanie standardów odpowiadających na problemy środowiskowe i gospodarcze, jak również zminimalizowanie barier technicznych w handlu;
b) ułatwianie usuwania przeszkód w handlu i inwestycjach w odniesieniu do towarów i usług mających szczególne znaczenie w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu, takich jak zrównoważone i odnawialne źródła energii, energooszczędne produkty i usługi, w tym poprzez przyjęcie ram politycznych sprzyjających wprowadzaniu najlepszych dostępnych technologii i poprzez promowanie standardów odpowiadających na problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze, jak również zminimalizowanie barier technicznych w handlu;
Poprawka 70
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera c)
c) promowanie handlu towarami, które sprzyjają warunkom socjalnym i praktykom przyjaznym dla środowiska, w tym towarami, które są objęte dobrowolnymi systemami zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem takimi jak sprawiedliwy i etyczny handel, oznakowania ekologiczne i programy certyfikacji dla produktów opartych na zasobach naturalnych;
c) promowanie handlu towarami, które sprzyjają warunkom socjalnym i praktykom przyjaznym dla środowiska, w tym towarami, które są objęte dobrowolnymi systemami zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem takimi jak sprawiedliwy i etyczny handel, oznakowania ekologiczne, społeczne znaki jakości i programy certyfikacji dla produktów opartych na zasobach naturalnych;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 62
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie polityki ochrony konsumentów, ochrony zdrowia konsumentów i handlu może obejmować przygotowanie przepisów ustawowych i wykonawczych w dziedzinie polityki ochrony konsumentów i ochrony zdrowia konsumentów, w celu unikania niepotrzebnych barier handlowych.

W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie polityki ochrony konsumentów, ochrony zdrowia konsumentów i handlu może obejmować możliwość tymczasowego uznania zasad i procedur ustalonych w KTZ, jak również przygotowanie przepisów ustawowych i wykonawczych w dziedzinie polityki ochrony konsumentów i ochrony zdrowia konsumentów, w celu unikania niepotrzebnych barier handlowych.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera a)
a) wzmocnienie zdolności KTZ do opracowywania i wdrażania polityki koniecznej dla rozwoju handlu towarami i usługami;
a) wzmocnienie zdolności KTZ do opracowywania i wdrażania polityki koniecznej dla rozwoju handlu towarami i usługami, szczególnie za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera b)
b) wspieranie wysiłków KTZ mających na celu wprowadzenie w życie odpowiednich ram prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych, jak również niezbędnych procedur administracyjnych;
b) wspieranie wysiłków KTZ mających na celu wprowadzenie w życie odpowiednich ram prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych, jak również niezbędnych procedur administracyjnych, szczególnie w celu umożliwienia poprawy norm socjalnych oraz stworzenia klimatu społecznego korzystnego dla wzrostu;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera d)
d) ułatwianie rozwoju rynku oraz produktów, w tym poprawy jakości produktów;
d) ułatwianie rozwoju i dywersyfikacji rynku oraz produktów, w tym poprawy jakości produktów;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera e)
e) przyczynianie się do rozwoju zasobów ludzkich i umiejętności zawodowych istotnych dla handlu towarami i usługami;
e) przyczynianie się do rozwoju zasobów ludzkich i umiejętności zawodowych istotnych dla handlu towarami i usługami w drodze oferowania odpowiednich szkoleń;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera f)
f) zwiększanie zdolności pośredników handlowych do świadczenia przedsiębiorstwom z KTZ usług związanych z ich działalnością eksportową, takich jak badania rynkowe;
f) zwiększanie zdolności pośredników handlowych do świadczenia przedsiębiorstwom z KTZ usług związanych z ich działalnością eksportową, takich jak badania rynkowe, poprzez skuteczniejsze wykorzystywanie nowych technologii;
Poprawka 77
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 79 – ustęp 2
2.  Unia wspiera wysiłki KTZ na rzecz opracowywania wiarygodnych danych statystycznych dotyczących tych obszarów.
2.  Unia wspiera wysiłki KTZ na rzecz opracowywania wiarygodnych danych statystycznych dotyczących tych obszarów. Wspiera również KTZ w staraniach o poprawę porównywalności wskaźników makroekonomicznych, zwłaszcza przez wyliczanie parytetów siły nabywczej.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 80 – ustęp 2
2.  Z inicjatywy KTZ działania w ramach badań lub pomocy technicznej mogą być finansowane w odniesieniu do wykonywania czynności przewidzianych w dokumentach programowych. Komisja może zdecydować o finansowaniu takich działań z pomocy podlegającej programowaniu lub z puli zarezerwowanej dla środków współpracy technicznej.
2.  Z inicjatywy KTZ działania w ramach badań lub pomocy technicznej mogą być finansowane w odniesieniu do wykonywania czynności przewidzianych w ramach niniejszej decyzji. Komisja może zdecydować o finansowaniu takich działań z pomocy podlegającej programowaniu lub z puli zarezerwowanej dla środków współpracy technicznej.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 80 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja organizuje co najmniej raz do roku, najlepiej w powiązaniu z Forum KTZ-UE, spotkanie techniczne z udziałem terytorialnych urzędników zatwierdzających i delegowanych urzędników zatwierdzających, by wzmocnić instytucjonalny dialog techniczny oraz dopracować programowanie i wykorzystanie funduszy.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 82 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)
Zadaniem Komisji jest zadbanie o to, by zasady programowania uwzględniały ograniczone zasoby ludzkie i administracyjne KTZ oraz ich więzi instytucjonalne z państwami członkowskimi, z którymi są związane.

Poprawka 81
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 82 – ustęp 5
5.  Władze KTZ i Komisja ponoszą wspólną odpowiedzialność za zatwierdzanie dokumentów programowych.
5.  Władze KTZ i Komisja ponoszą wspólną odpowiedzialność za zatwierdzanie dokumentów programowych. W związku z tym dokument programowy jest przedmiotem wymiany poglądów między KTZ, zainteresowanym państwem członkowskim i Komisją. W ramach tej wymiany poglądów organizowane są spotkania techniczne z udziałem terytorialnych urzędników zatwierdzających oraz wszystkich przedstawicieli służb Komisji, biur i delegatur zainteresowanych programowaniem, w miarę możliwości w powiązaniu z Forum KTZ-UE.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 83 – ustęp 1
1.  Komisja realizuje środki KTZ z 11. EFR w każdy ze sposobów określonych w rozporządzeniu finansowym 11. EFR i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz w środkach wdrażających tę decyzję. W tym celu zawiera ona umowy o finansowaniu z odpowiednimi władzami KTZ.
1.  Komisja realizuje środki KTZ z 11. EFR w każdy ze sposobów określonych w rozporządzeniu finansowym 11. EFR i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz w środkach wdrażających tę decyzję. W tym celu zawiera ona umowy o finansowaniu z odpowiednimi władzami KTZ i organizuje spotkania techniczne z udziałem terytorialnych urzędników zatwierdzających oraz wszystkich przedstawicieli służb Komisji, biur i delegatur zainteresowanych wdrażaniem programowania, w miarę możliwości w powiązaniu z Forum KTZ-UE.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 84 – ustęp 8
8.  Komisja informuje Komitet o działaniach następczych, ocenie i audycie dokumentów programowych.
8.  Komisja informuje równocześnie Komitet i Parlament Europejski o działaniach następczych, ocenie i audycie dokumentów programowych.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 88 – ustęp 2
2.  KTZ kwalifikują się również do wsparcia w ramach programów unijnych na rzecz współpracy z innymi krajami, zwłaszcza krajami rozwijającymi się, z zastrzeżeniem zasad, celów i uzgodnień tych programów.
2.  KTZ otrzymują również wsparcie w ramach programów unijnych na rzecz współpracy z innymi krajami, z zastrzeżeniem zasad, celów i uzgodnień tych programów.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 88 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Aby zapewnić rzeczywisty i skuteczny udział KTZ w poszczególnych programach horyzontalnych Unii, Komisja wdraża prawdziwą „strategię na rzecz KTZ”, powołując w każdej dyrekcji generalnej „referenta ds. KTZ”. Ci „referenci ds. KTZ” uczestniczą w opracowywaniu rocznych programów prac w odniesieniu do każdego programu, przede wszystkim poprzez konsultacje międzywydziałowe, aby dopilnować, by potrzeby i specyfika KTZ zostały należycie uwzględnione. Ponadto Komisja w jak najkrótszym czasie powiadamia KTZ o publikacji zaproszeń do składania wniosków w ramach poszczególnych programów horyzontalnych.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 89 – ustęp 1
1.  Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających przepisy niniejszej decyzji w ciągu 12 miesięcy od daty jej wejścia w życie oraz do zmiany dodatków do załącznika VI w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego i zmian w przepisach prawa celnego, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 90.
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających przepisy niniejszej decyzji w ciągu sześciu miesięcy od daty jej wejścia w życie oraz do zmiany dodatków do załącznika VI w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego i zmian w przepisach prawa celnego, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 90.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 90 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 89, może w dowolnym momencie zostać odwołane przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie w niej określonym. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 89, może w dowolnym momencie zostać odwołane przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie w niej określonym. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
Jeżeli Rada wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazania uprawnień, powiadamia o tym Parlament Europejski i Komisję w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które z przekazanych uprawnień mogłyby zostać odwołane, i wskazując ewentualne przyczyny odwołania.

Poprawka 88
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 90 – ustęp 4
4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym Radę.
4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 90 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)
Jeżeli Rada zamierza wyrazić sprzeciw, powiadamia o tym Parlament Europejski w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując akt delegowany, wobec którego zamierza wyrazić sprzeciw, oraz ewentualne powody jej sprzeciwu.

Poprawka 90
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 90 a (nowy)
Artykuł 90 a

Tryb pilny

1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskimu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
2.  Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 90 ust. 5. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po doręczeniu przez Radę decyzji o sprzeciwie.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 91 – ustęp 1 – wprowadzenie
Rada, stanowiąc zgodnie z Traktatem, podejmuje decyzję o każdym niezbędnym dostosowaniu do niniejszej decyzji, w przypadku gdy:

Rada, stanowiąc zgodnie z Traktatem, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego podejmuje decyzję o każdym niezbędnym dostosowaniu do niniejszej decyzji, w przypadku gdy:

Poprawka 92
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I
WYKAZ ODIZOLOWANYCH KTZ

WYKAZ ODIZOLOWANYCH KTZ

–  Falklandy (Malwiny)
–  Falklandy (Malwiny)
–  Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia, Tristan da Cunha,
–  Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia, Tristan da Cunha,
–  St Pierre i Miquelon
–  St Pierre i Miquelon
  Wallis i Futuna
Poprawka 93
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – artykuł 1 – ustęp 1
1.  Na potrzeby niniejszej decyzji, w okresie siedmiu lat trwającym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., całkowita kwota pomocy finansowej UE w wysokości 343,4 milionów EUR w ramach 11. EFR, ustalona w umowie wewnętrznej ustanawiającej 11. EFR, zostaje rozdzielona w następujący sposób:
1.  Na potrzeby niniejszej decyzji, w okresie siedmiu lat trwającym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., całkowita kwota pomocy finansowej UE w wysokości 360,57 milionów EUR w ramach 11. EFR, ustalona w umowie wewnętrznej ustanawiającej 11. EFR, zostaje rozdzielona w następujący sposób:
a) [330,4 milionów EUR] w formie dotacji na programowalne wsparcie długoterminowego rozwoju, pomoc humanitarną, pomoc w sytuacjach wyjątkowych, pomoc dla uchodźców i dodatkowe wsparcie w przypadku wahań poziomu przychodów z wywozu, jak również na wsparcie współpracy i integracji regionalnej;
a) [345,57 milionów EUR] w formie dotacji na programowalne wsparcie długoterminowego rozwoju, pomoc humanitarną, pomoc w sytuacjach wyjątkowych, pomoc dla uchodźców i dodatkowe wsparcie w przypadku wahań poziomu przychodów z wywozu, jak również na wsparcie współpracy i integracji regionalnej;
b) [5 mln EUR] na cele finansowania dopłat do oprocentowania i pomocy technicznej w kontekście instrumentu inwestycyjnego KTZ, o którym mowa w załączniku VI;
b) [5 mln EUR] na cele finansowania dopłat do oprocentowania i pomocy technicznej w kontekście instrumentu inwestycyjnego KTZ, o którym mowa w załączniku VI;
c) [8 mln EUR] na badania lub środki pomocy technicznej zgodnie z art. 79 niniejszej decyzji oraz na przeprowadzenie ogólnej oceny decyzji nie później niż cztery lata przed jej wygaśnięciem.
c) [10 mln EUR] na badania lub środki pomocy technicznej zgodnie z art. 79 niniejszej decyzji oraz na przeprowadzenie ogólnej oceny decyzji nie później niż cztery lata przed jej wygaśnięciem.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – artykuł 3 – wprowadzenie
Kwotę 330,4 milionów EUR określoną w art. 1 ust. 1 lit. a) rozdziela się na podstawie potrzeb i wyników KTZ zgodnie z następującymi kryteriami:

Kwotę 345,57 milionów EUR określoną w art. 1 ust. 1 lit. a) rozdziela się na podstawie potrzeb i wyników KTZ zgodnie z następującymi kryteriami:

Poprawka 95
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – artykuł 3 – ustęp 2
2. [105 mln EUR] przeznacza się na wsparcie współpracy i integracji regionalnej, zgodnie z art. 7 niniejszej decyzji, w szczególności w zakresie priorytetów i obszarów leżących w obopólnym interesie, o których mowa w art. 5 oraz za pośrednictwem konsultacji w ramach partnerstwa UE-KTZ, o których mowa w art. 13. Należy dążyć do koordynacji z innymi instrumentami finansowymi Unii, współpracy między KTZ a regionami najbardziej oddalonymi, o której mowa w art. 349 Traktatu.
2. [120,17 mln EUR] przeznacza się na wsparcie współpracy i integracji regionalnej, zgodnie z art. 7 niniejszej decyzji, w szczególności w zakresie priorytetów i obszarów leżących w obopólnym interesie, o których mowa w art. 5 oraz za pośrednictwem konsultacji w ramach partnerstwa UE-KTZ, o których mowa w art. 13. Należy dążyć do koordynacji z innymi instrumentami finansowymi Unii, współpracy między KTZ a regionami najbardziej oddalonymi, o której mowa w art. 349 Traktatu.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VI – artykuł 3 – ustęp 1 – litera g)
g) produkty akwakultury, o ile ryby, skorupiaki i mięczaki zostały tam urodzone i wyhodowane;
g) produkty akwakultury, o ile ryby, skorupiaki i mięczaki zostały tam wyhodowane;
Poprawka 97
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VI – artykuł 10 – ustęp 6
6.  Komisja przyjmuje środek przyznający kumulację, o której mowa w ust. 1 w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64 ust. 2.
6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 90 aktów delegowanych dotyczących środka przyznającego kumulację, o której mowa w ust. 1.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VI – artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  KTZ przyznaje się odstępstwa dotyczące produktów rybołówstwa w granicach rocznych kontyngentów wynoszących 2 500 ton w odniesieniu do produktów rybołówstwa objętych kodami CN 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 i 160510.
KTZ lub państwa członkowskie przedkładają wnioski o zastosowanie takiego odstępstwa, zgodnie z kontyngentem wspomnianym powyżej, komitetowi, który automatycznie przyznaje odstępstwo i wprowadza je w życie w drodze decyzji.

Poprawka 99
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VI – artykuł 16 – ustęp 8
8.  Komisja przyjmuje środek udzielający tymczasowego odstępstwa, o którym mowa w ust. 1 w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64 ust. 2.
8.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 90 aktów delegowanych dotyczących środka przyznającego tymczasowe odstępstwo, o którym mowa w ust. 1.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VI – artykuł 63 – ustęp 3
3.  Komisja przyjmuje środek udzielający tymczasowego odstępstwa, o którym mowa w ust. 1 w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64 ust. 2.
3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 90 aktów delegowanych dotyczących środka przyznającego tymczasowe odstępstwo, o którym mowa w ust. 1.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VI – artykuł 64
Procedura komitetowa

skreślony
1.  Komisję wspiera Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony zgodnie z art. 247a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.
2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VII – artykuł 2 – ustęp 1
1.  Komisja może tymczasowo zawiesić ustalenia preferencyjne przewidziane w niniejszej decyzji w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z danego państwa-beneficjenta, jeśli uzna, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające czasowe zawieszenie z powodów, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 niniejszego załącznika, pod warunkiem, że wcześniej:
1.  Komisja może tymczasowo zawiesić ustalenia preferencyjne przewidziane w niniejszej decyzji, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 90, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z danego państwa-beneficjenta, jeśli uzna, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające czasowe zawieszenie z powodów, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 niniejszego załącznika, pod warunkiem, że wcześniej:
a) skonsultuje się z Komitetem, o którym mowa w art. 10 załącznika VIII zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 2;
b) wezwie państwa członkowskie do podjęcia środków zapobiegawczych, które są konieczne do zabezpieczenia finansowych interesów Unii lub zapewnienia wywiązywania się ze swoich obowiązków przez państwo beneficjenta; oraz
b) wezwie państwa członkowskie do podjęcia środków zapobiegawczych, które są konieczne do zabezpieczenia finansowych interesów Unii lub zapewnienia wywiązywania się ze swoich obowiązków przez państwo beneficjenta; oraz
c) opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie stwierdzające, że istnieją podstawy do uzasadnionych wątpliwości związanych ze stosowaniem ustaleń preferencyjnych lub wywiązywaniem się państwa-beneficjenta ze swoich obowiązków, co może poddawać w wątpliwość jego prawo do dalszego korzystania z rozwiązań przyznanych niniejszym rozporządzeniem.
c) opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie stwierdzające, że istnieją podstawy do uzasadnionych wątpliwości związanych ze stosowaniem ustaleń preferencyjnych lub wywiązywaniem się państwa-beneficjenta ze swoich obowiązków, co może poddawać w wątpliwość jego prawo do dalszego korzystania z rozwiązań przyznanych niniejszym rozporządzeniem.
Komisja powiadamia dane KTZ o każdej decyzji podjętej zgodnie z niniejszym ustępem przed jej wejściem w życie. Komisja powiadamia również o takiej decyzji Komitet, o którym mowa w art. 10 załącznika VIII.

Komisja powiadamia dane KTZ o każdej decyzji podjętej zgodnie z niniejszym ustępem przed jej wejściem w życie.

Poprawka 103
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VII – artykuł 2 – ustęp 2
2.  Okres tymczasowego zawieszenia nie przekracza sześciu miesięcy. Po upływie tego okresu Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu tymczasowego zawieszenia po uprzednim poinformowaniu Komitetu, o którym mowa w art. 10 załącznika VIII, lub o przedłużeniu okresu zawieszenia zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
2.  Okres tymczasowego zawieszenia nie przekracza sześciu miesięcy. Po upływie tego okresu Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu tymczasowego zawieszenia lub o przedłużeniu okresu zawieszenia zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VII – artykuł 3
Procedura komitetowa

skreślony
1.  Do celów wykonania art. 2 Komisja wspierana jest przez komitet, o którym mowa w art. 10 załącznika VIII.
2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VIII – artykuł 5 – ustęp 2
2.  Wcześniejsze środki nadzoru są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 6 niniejszego załącznika.
2.  Wcześniejsze środki nadzoru są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 niniejszego załącznika.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VIII – artykuł 6 – ustęp 1
1.  W przypadkach należycie uzasadnionych pilną potrzebą związaną z trudnym do naprawienia pogorszeniem sytuacji ekonomicznej lub finansowej producentów unijnych mogą zostać wprowadzone środki tymczasowe. Okres stosowania środków tymczasowych nie może przekroczyć 200 dni. Środki tymczasowe są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 10 niniejszego załącznika. W przypadku niezmiernie pilnego charakteru sprawy, Komisja przyjmuje stosowane w trybie natychmiastowym tymczasowe środki ochronne zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10 niniejszego załącznika.
1.  W przypadkach należycie uzasadnionych pilną potrzebą związaną z trudnym do naprawienia pogorszeniem sytuacji ekonomicznej lub finansowej producentów unijnych mogą zostać wprowadzone środki tymczasowe. Okres stosowania środków tymczasowych nie może przekroczyć 200 dni. Komisja przyjmuje środki tymczasowe w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 90. W przypadku niezmiernie pilnego charakteru sprawy Komisja przyjmuje stosowane w trybie natychmiastowym tymczasowe środki ochronne w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 90a.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VIII – artykuł 7 – ustęp 1
1.  Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że warunki ustanowione w art. 2 niniejszego załącznika nie są spełnione, Komisja przyjmuje decyzję kończącą dochodzenie oraz postępowanie zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 4 niniejszego załącznika. Zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 9 niniejszego załącznika, Komisja podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie, przedstawiając swoje ustalenia i uzasadnione konkluzje we wszystkich odnośnych kwestiach merytorycznych i prawnych.
1.  Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że warunki ustanowione w art. 2 niniejszego załącznika nie są spełnione, Komisja przyjmuje decyzję kończącą dochodzenie. Zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 9 niniejszego załącznika, Komisja podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie, przedstawiając swoje ustalenia i uzasadnione konkluzje we wszystkich odnośnych kwestiach merytorycznych i prawnych.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VIII – artykuł 7 – ustęp 2
2.  Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że warunki ustanowione w art. 2 niniejszego załącznika nie są spełnione, Komisja przyjmuje decyzję kończącą dochodzenie oraz postępowanie zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 4 niniejszego załącznika. Zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 9 niniejszego załącznika. Zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 9 niniejszego załącznika, Komisja podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie zawierające podsumowanie kwestii merytorycznych i stanu faktycznego i wniosków istotnych dla ustaleń oraz niezwłocznie powiadania władze KTZ o podjęciu decyzji o zastosowaniu koniecznych środków ochronnych.
2.  Jeżeli ostatecznie ustalone fakty dowodzą, że spełnione zostały warunki określone w art. 2 niniejszego załącznika, Komisja przyjmuje decyzję o zastosowaniu ostatecznych środków ochronnych w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 90. Zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 9 niniejszego załącznika, Komisja podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie zawierające podsumowanie kwestii merytorycznych i stanu faktycznego i wniosków istotnych dla ustaleń oraz niezwłocznie powiadania władze KTZ o podjęciu decyzji o zastosowaniu koniecznych środków ochronnych.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik VIII – artykuł 10
Procedura komitetowa

skreślony
1.  Komisję wspiera komitet ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
4.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, w związku z jego art. 4.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności