Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0195(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0052/2013

Texte depuse :

A7-0052/2013

Dezbateri :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Voturi :

PV 12/03/2013 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0067

Texte adoptate
PDF 600kWORD 67k
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg
Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană *
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0362),

–  având în vedere articolul 203 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0285/2012),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru pescuit (A7-0052/2013),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Având în vedere importanța dobândită de Asociația țărilor și teritoriilor de peste mări ale Uniunii Europene ca organism de legătură eficace al grupului TTPM în dialogul lor cu Comisia și statele membre ale Uniunii, această asociație ar trebui să fie considerată un actor al cooperării care vizează valorizarea intereselor comune ale TTPM-membre ale asociației.
Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 6
(6)  Contribuția societății civile la dezvoltarea TTPM poate fi sporită prin consolidarea organizațiilor societății civile în toate domeniile de cooperare.
(6)  Contribuția societății civile la dezvoltarea TTPM poate fi sporită prin consolidarea organizațiilor societății civile și prin încredințarea acestora a unei responsabilități mai mari în toate domeniile de cooperare.
Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 10
(10)  În TTPM pot fi găsite numeroase elemente de biodiversitate terestră și marină. Schimbările climatice pot avea un impact asupra mediului natural al TTPM și reprezintă o amenințare la adresa dezvoltării durabile a acestora. Acțiunile în domeniul conservării biodiversității și al serviciilor ecosistemice, reducerea riscului de dezastre, gestionarea durabilă a resurselor naturale și promovarea energiei durabile vor contribui la adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice în TTPM.
(10)  În TTPM pot fi găsite numeroase elemente de biodiversitate terestră și marină. Schimbările climatice pot avea un impact asupra mediului natural al TTPM și reprezintă o amenințare la adresa dezvoltării durabile a acestora. Acțiunile în domeniul conservării biodiversității și al serviciilor ecosistemice, reducerea riscului de dezastre, gestionarea durabilă a resurselor naturale și promovarea energiei durabile pot contribui la adaptarea de către TTPM la schimbările climatice și la atenuarea efectelor acestora. De asemenea, TTPM ar trebui să poată participa la programele orizontale ale Uniunii, cum ar fi programul pentru mediu și politici climatice (LIFE).
Amendamentul 4
Propunere de decizie
Considerentul 12
(12)  Este important ca TTPM să fie sprijinite în eforturile lor de a deveni mai puțin dependente de combustibilii fosili, în vederea reducerii vulnerabilității acestora în ceea ce privește accesul la combustibili și volatilitatea prețurilor, astfel încât economia lor să devină mai rezilientă și mai puțin expusă șocurilor externe.
(12)  Este important ca TTPM să fie sprijinite în eforturile lor de a deveni mai puțin dependente de combustibilii fosili, în vederea reducerii vulnerabilității acestora în ceea ce privește accesul la combustibili și volatilitatea prețurilor, astfel încât economia lor să devină mai rezilientă și mai puțin expusă șocurilor externe, în special în ceea ce privește locurile de muncă.
Amendamentul 5
Propunere de decizie
Considerentul 14
(14)  Situarea la distanță a TTPM reprezintă un obstacol în calea competitivității lor și, prin urmare, este important să se îmbunătățească accesibilitatea TTPM.
(14)  Situarea la distanță a TTPM reprezintă o provocare pentru dezvoltarea lor economică și, prin urmare, este important să se îmbunătățească accesibilitatea TTPM.
Amendamentul 6
Propunere de decizie
Considerentul 15
(15)  Uniunea și TTPM recunosc importanța educației ca pârghie pentru dezvoltarea durabilă a TTPM.
(15)  Uniunea și TTPM recunosc importanța educației și a formării profesionale ca pârghie pentru dezvoltarea durabilă a TTPM.
Amendamentul 7
Propunere de decizie
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Un obiectiv esențial al cooperării ar trebui să fie îmbunătățirea condițiilor de lucru, a drepturilor sindicale și ale muncii. În acest proces, un rol important ar trebui să revină sindicatelor și altor reprezentanți ai lucrătorilor.
Amendamentul 8
Propunere de decizie
Considerentul 17
(17)  Incidența bolilor transmisibile în TTPM, cum ar fi denga în Caraibe și Pacific și Chikungunya în regiunea Oceanului Indian, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății și a economiei. Pe lângă scăderea productivității populațiilor afectate, este probabil ca epidemiile care izbucnesc în TTPM să aibă un impact semnificativ asupra turismului, care reprezintă un element de bază al economiilor multor TTPM. Având în vedere numărul mare de turiști și de lucrători migranți care călătoresc în TTPM, acestea sunt vulnerabile în ceea ce privește importul de boli infecțioase. În sens invers, fluxul mare de persoane care se întorc din TTPM ar putea fi un vector de introducere a bolilor transmisibile în Europa. Asigurarea unui „turism sigur” este, prin urmare, un factor esențial pentru sustenabilitatea economiilor TTPM care se bazează puternic pe turism.
(17)  Incidența bolilor transmisibile în TTPM, cum ar fi denga în Caraibe și Pacific și Chikungunya în regiunea Oceanului Indian, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății și a economiei. Pe lângă scăderea productivității populațiilor afectate, este probabil ca epidemiile care izbucnesc în TTPM să aibă un impact semnificativ asupra turismului, care reprezintă un element de bază al economiilor multor TTPM. Având în vedere numărul mare de turiști și de lucrători migranți care călătoresc în TTPM, acestea sunt vulnerabile în ceea ce privește importul de boli infecțioase. Un acces facil și periodic la medicina muncii ar putea reduce amploarea epidemiilor. În sens invers, fluxul mare de persoane care se întorc din TTPM ar putea fi un vector de introducere a bolilor transmisibile în Europa. Asigurarea unui „turism sigur” este, prin urmare, un factor esențial pentru sustenabilitatea economiilor TTPM care se bazează puternic pe turism.
Amendamentul 9
Propunere de decizie
Considerentul 18
(18)  Asocierea dintre Uniune și TTPM trebuie să ia în considerare și să contribuie la conservarea diversității culturale și a identității TTPM.
(18)  Asocierea dintre Uniune și TTPM trebuie să ia în considerare în mod corespunzător conservarea diversității culturale și a identității TTPM și să contribuie la acestea. Prin urmare, această asociere ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător protecția și respectarea drepturilor populațiilor autohtone din TTPM și să contribuie la acestea.
Amendamentul 10
Propunere de decizie
Considerentul 19
(19)  Uniunea recunoaște importanța dezvoltării unui parteneriat mai activ cu TTPM în domeniul bunei guvernanțe și în cel al combaterii criminalității organizate, a traficului de persoane, a terorismului și a corupției.
(19)  Uniunea recunoaște importanța dezvoltării unui parteneriat mai activ cu TTPM în domeniul bunei guvernanțe economice, sociale și fiscale și în cel al combaterii criminalității organizate, a traficului de persoane, a terorismului și a corupției.
Amendamentul 11
Propunere de decizie
Considerentul 20
(20)  Cooperarea în ceea ce privește schimburile comerciale și aspectele legate de comerț între Uniune și TTPM ar trebui să contribuie la obiectivul dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu.
(20)  Cooperarea în ceea ce privește schimburile comerciale și aspectele legate de comerț între Uniune și TTPM ar trebui să contribuie în mod obișnuit la obiectivul dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu.
Amendamentul 12
Propunere de decizie
Considerentul 21
(21)  Evoluția contextului mondial, care se traduce printr-un proces continuu de liberalizare a comerțului, implică într-o mare măsură Uniunea, principalul partener comercial al TTPM, statele ACP aflate în vecinătatea TTPM și alți parteneri economici.
(21)  Evoluția contextului mondial, care se traduce printr-un proces continuu de liberalizare a comerțului, prea puțin favorabil micilor teritorii insulare, obligă Uniunea, principalul partener comercial al TTPM, să ia mai bine în considerare interesele TTPM în cadrul acordurilor comerciale pe care le încheie cu statele aflate în vecinătatea TTPM. Acest lucru presupune o responsabilitate comună față de includerea în mod sistematic a unor clauze de respectare a unor norme sociale minime în toate parteneriatele sau acordurile comerciale negociate.
Amendamentul 13
Propunere de decizie
Considerentul 21 a (nou)
(21a)  Politicile de austeritate au avut efecte negative asupra ocupării forței de muncă și, prin urmare, TTPM și Uniunea trebuie să coopereze pentru a renunța la aceste politici și pentru a promova programe ambițioase de investiții publice, acestea reprezentând unica modalitate de asigurare a unor condiții decente de trai și de muncă pentru majoritatea populației atât în TTPM, cât și în Uniune.
Amendamentul 14
Propunere de decizie
Considerentul 22
(22)  TTPM sunt regiuni insulare fragile care necesită o protecție corespunzătoare, inclusiv în materie de gestionare a deșeurilor. În ceea ce privește deșeurile radioactive, articolul 198 din Tratatul Euratom și legislația secundară aferentă prevăd reglementări în acest sens, cu excepția Groenlandei, în cazul căreia nu se aplică Tratatul Euratom. Pentru alte deșeuri, ar fi necesar să se precizeze regulile Uniunii care trebuie să se aplice TTPM.
(22)  TTPM sunt regiuni insulare fragile care necesită o protecție corespunzătoare, inclusiv în materie de gestionare a deșeurilor și a agenților de poluare radioactivă. În ceea ce privește deșeurile radioactive, articolul 198 din Tratatul Euratom și legislația secundară aferentă prevăd reglementări în acest sens, cu excepția Groenlandei, în cazul căreia nu se aplică Tratatul Euratom. Pentru alte deșeuri, ar fi necesar să se precizeze regulile Uniunii care trebuie să se aplice TTPM. În ceea ce privește agenții de poluare radioactivă, în special cei legați de testele nucleare, ar trebuie să se precizeze regulile Uniunii care s-ar putea aplica în cazul TTPM, pentru a proteja în mod durabil biodiversitatea și populația de aceste forme de poluare.
Amendamentul 15
Propunere de decizie
Considerentul 26
(26)  Având în vedere obiectivele de integrare și evoluțiile comerțului mondial în domeniul serviciilor și al stabilirii, este necesară sprijinirea dezvoltării piețelor de servicii și a posibilităților de investiții, prin îmbunătățirea accesului serviciilor și al investițiilor din TTPM pe piața Uniunii. În acest sens, Uniunea ar trebui să ofere TTPM tratamentul cel mai favorabil pe care îl pune la dispoziția oricărui alt partener comercial, prin clauze ample ale națiunii celei mai favorizate, asigurând în același timp posibilități mai flexibile de relații comerciale pentru TTPM, limitând tratamentul acordat Uniunii de către TTPM la cel de care beneficiază alte mari puteri comerciale.
(26)  Având în vedere obiectivele de integrare și evoluțiile comerțului mondial în domeniul serviciilor și al stabilirii, este necesară sprijinirea dezvoltării piețelor de servicii și a posibilităților de investiții, prin îmbunătățirea accesului serviciilor și al investițiilor din TTPM pe piața Uniunii, precum și prin facilitarea accesului acestora la contractele de achiziții publice. În acest sens, Uniunea ar trebui să ofere TTPM tratamentul cel mai favorabil pe care îl pune la dispoziția oricărui alt partener comercial, prin clauze ample ale națiunii celei mai favorizate, asigurând în același timp posibilități mai flexibile de relații comerciale pentru TTPM, limitând tratamentul acordat Uniunii de către TTPM la cel de care beneficiază alte mari puteri comerciale.
Amendamentul 16
Propunere de decizie
Considerentul 28
(28)  Măsurile sanitare și fitosanitare și barierele tehnice în calea schimburilor comerciale pot avea un impact asupra comerțului și impun necesitatea de a coopera. Cooperarea în ceea ce privește schimburile comerciale și aspectele legate de comerț ar trebui să abordeze, de asemenea, politicile de concurență și drepturile de proprietate intelectuală, care influențează distribuția echitabilă a câștigurilor provenite din comerț.
(28)  Măsurile sanitare și fitosanitare și barierele tehnice în calea schimburilor comerciale pot avea un impact asupra comerțului și a situației ocupării forței de muncă și impun necesitatea de a coopera. Cooperarea în ceea ce privește schimburile comerciale și aspectele legate de comerț ar trebui să abordeze, de asemenea, politicile privind ocuparea forței de muncă, în special cele privind tinerii, precum și politicile de concurență și drepturile de proprietate intelectuală, care influențează distribuția echitabilă a câștigurilor provenite din comerț.
Amendamentul 17
Propunere de decizie
Considerentul 29
(29)  Pentru a garanta că TTPM pot participa în condiții optime la piața internă a Uniunii, precum și la piețele regionale, subregionale și internaționale, este important să se dezvolte capacitățile TTPM în domeniile relevante. Printre acestea se numără dezvoltarea resurselor umane și a competențelor acestora, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, diversificarea sectoarelor economice și punerea în aplicare a unui cadru juridic adecvat în vederea realizării unui climat de afaceri favorabil investițiilor.
(29)  Pentru a garanta că TTPM pot participa în condiții optime la piața internă a Uniunii, precum și la piețele regionale, subregionale și internaționale, este important să se dezvolte capacitățile TTPM în domeniile relevante. Printre acestea se numără dezvoltarea resurselor umane și a competențelor acestora prin: oferte de formare profesională și continuă adecvată, facilitarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, facilitarea accesului la instrumente și împrumuturi de microfinanțare, diversificarea sectoarelor economice și punerea în aplicare a unui cadru juridic adecvat în vederea realizării unui climat de afaceri favorabil investițiilor. În acest scop, conjugarea fondurilor FED și a programelor și instrumentelor din bugetul general al Uniunii pentru care TTPM sunt eligibile ar permite multiplicarea și eficientizarea investițiilor vizate.
Amendamentul 18
Propunere de decizie
Considerentul 30 a (nou)
(30a)  TTPM pot avea un rol esențial în combaterea paradisurilor fiscale. Ar trebui subliniată, în acest sens, necesitatea introducerii unei reale transparențe în sectorul financiar.
Amendamentul 19
Propunere de decizie
Considerentul 33
(33)  Procedurile privind asistența financiară prevăzute la articolele 9 și 82 deleagă în special TTPM responsabilitatea principală a cooperării în vederea programării și punerii în aplicare a celui de al 11-lea FED. Cooperarea se va realiza în principal în conformitate cu reglementările teritoriale ale TTPM și va sta la baza sprijinului acordat pentru monitorizarea, evaluarea și auditul operațiunilor programate. În plus, este necesar să se clarifice faptul că TTPM sunt eligibile pentru diferitele surse de finanțare prevăzute la articolul 76.
(33)  Procedurile privind asistența financiară prevăzute la articolele 9 și 82 deleagă în special TTPM responsabilitatea principală a cooperării în vederea programării și punerii în aplicare a celui de al 11-lea FED. Cooperarea se va realiza în principal în conformitate cu reglementările teritoriale ale TTPM și va sta la baza sprijinului acordat pentru monitorizarea, evaluarea și auditul operațiunilor programate. În plus, este necesar să se clarifice faptul că TTPM sunt eligibile pentru diferitele surse de finanțare prevăzute la articolul 76, iar Comisia trebuie să faciliteze accesul TTPM la programele orizontale prin intermediul punerii în aplicare a „strategiei sale privind TTPM” prevăzute la articolul 88 alineatul (2a).
Amendamentul 20
Propunere de decizie
Considerentul 34
(34)  În vederea adoptării de norme detaliate privind elaborarea documentelor de programare, acțiunile subsecvente, auditul, evaluarea, examinarea și punerea în aplicare, precum și privind raportarea și corecțiile financiare, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește partea a IV-a din prezenta decizie. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice și de schimbările intervenite în legislația vamală, competența de a adopta acte de modificare a apendicelor la anexa VI, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui, de asemenea, să fie delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Consiliu.
(34)  În vederea adoptării de norme detaliate privind elaborarea documentelor de programare, acțiunile subsecvente, auditul, evaluarea, examinarea și punerea în aplicare, precum și privind raportarea și corecțiile financiare, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește partea a IV-a din prezenta decizie. În vederea adoptării unor decizii privind acceptarea cumulului de origine între o țară sau un teritoriu de peste mări și o țară cu care Uniunea a încheiat și aplică un acord de liber schimb, precum și privind derogările de la sistemul exportatorilor înregistrați și derogările temporare de la dispozițiile anexei VI, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește anexa VI la prezenta decizie. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice și de schimbările intervenite în legislația vamală, competența de a adopta acte de modificare a apendicelor la anexa VI, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui, de asemenea, să fie delegată Comisiei. În vederea adoptării unor decizii privind retragerea temporară a tratamentelor preferențiale, măsurile în materie de supraveghere prealabilă prevăzute în anexa VII, precum și măsurile de salvgardare provizorii și permanente prevăzute în anexa VIII, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui, de asemenea, să fie delegată Comisiei în ceea ce privește anexele VII și VIII la prezenta decizie. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
Amendamentul 21
Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Pentru a se garanta realizarea acestor obiective, este luată în considerare identitatea și situația geografică, politică, economică și socială ale fiecărei TTPM.
Amendamentul 22
Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b
(b) promovarea creșterii ecologice;
(b) promovarea creșterii ecologice și a locurilor de muncă ecologice în toate sectoarele legate de creșterea ecologică;
Amendamentul 23
Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1
(1)  În vederea consolidării relațiilor dintre ele, Uniunea și TTPM depun eforturi pentru a face cunoscută asocierea lor în rândul cetățenilor, în special prin promovarea dezvoltării legăturilor și a cooperării între autorități, comunitatea academică, societatea civilă și întreprinderile din TTPM, pe de o parte, și interlocutorii lor din Uniune, pe de altă parte.
(1)  În vederea consolidării relațiilor dintre ele, Uniunea și TTPM depun eforturi pentru a face cunoscută, în rândul cetățenilor, asocierea lor și avantajele comune pe care aceasta le generează, în special prin promovarea dezvoltării legăturilor și a cooperării între autorități, comunitatea academică, societatea civilă, partenerii sociali și întreprinderile din TTPM, pe de o parte, și interlocutorii lor din Uniune, pe de altă parte. În această privință, Uniunea asigură participarea efectivă a TTPM la programele de informare și comunicare, în special în cadrul centrelor de informare „Europe Direct”, cu scopul de a apropia Uniunea de cetățenii ei care locuiesc în TTPM.
Amendamentul 24
Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Comisia asigură promovarea parteneriatelor cu TTPM în toate programele și instrumentele Uniunii incluse în bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 88.
Amendamentul 25
Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 3
(3)  Asocierea are drept obiectiv sprijinirea cooperării între TTPM și alți parteneri în domeniile de cooperare prevăzute în partea a doua și în partea a treia din prezenta decizie. În acest sens, obiectivul asocierii este promovarea cooperării între TTPM, pe de o parte, și regiunile ultraperiferice, prevăzute la articolul 349 din tratat, și statele vecine ale TTPM, care aparțin sau nu grupului de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), pe de altă parte. Pentru a atinge acest obiectiv, Uniunea îmbunătățește coordonarea și sinergiile dintre programele de cooperare sprijinite de diferite instrumente financiare ale UE.
(3)  Asocierea are drept obiectiv sprijinirea cooperării între TTPM și alți parteneri în domeniile de cooperare prevăzute în partea a doua și în partea a treia din prezenta decizie. În acest sens, obiectivul asocierii este promovarea cooperării între TTPM, pe de o parte, și regiunile ultraperiferice, prevăzute la articolul 349 din tratat, și statele vecine ale TTPM, care aparțin sau nu grupului de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), pe de altă parte. Pentru a atinge acest obiectiv, Uniunea îmbunătățește coordonarea și sinergiile dintre programele de cooperare sprijinite de diferite instrumente financiare ale UE, inclusiv programele de cooperare teritorială din cadrul politicii de coeziune. În plus, Uniunea asociază TTPM la dialogul politic pe care îl poartă cu statele aflate în vecinătatea TTPM și le informează cu privire la ordinea de zi a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și la deciziile sau recomandările adoptate de aceasta. Statele membre și Comisia sprijină, de asemenea, orice solicitare formulată de către autoritățile din TTPM în vederea participării la sesiunile plenare ale Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE în calitate de observatori, cu respectarea regulamentului de procedură al Adunării.
Amendamentul 26
Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d
(d) participarea TTPM la dezvoltarea piețelor regionale în contextul organizațiilor de integrare regională;
(d) participarea TTPM la dezvoltarea unor organizații regionale sau a unor piețe regionale în contextul organizațiilor de integrare regională;
Amendamentul 27
Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  TTPM organizează, dacă este cazul, un dialog și consultări cu unele autorități și organisme, cum ar fi:
(2)  TTPM organizează, dacă este cazul, un dialog și consultări cu unele autorități, parlamentari și organisme, cum ar fi:
Amendamentul 28
Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
(aa) deputații care reprezintă TTPM la nivel național și european;
Amendamentul 29
Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca) organizațiile care reunesc TTPM, de exemplu Asociația țărilor și teritoriilor de peste mări (ATTP);
Amendamentul 30
Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba) deputații care reprezintă TTPM la nivel național și european;
Amendamentul 31
Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Dialogul permite TTPM să obțină informații cu privire la diversele programe regionale orizontale și la proiectele regionale în curs din cadrul FED, având astfel posibilitatea de a participa la ele.
Amendamentul 32
Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a
(a) un forum de dialog TTPM-UE (denumit în continuare „Forumul TTPM-UE”), în care se reunesc anual autoritățile TTPM, reprezentanții statelor membre și Comisia. Membrii Parlamentului European, reprezentanții BEI și reprezentanții regiunilor ultraperiferice se asociază Forumului TTPM-UE, dacă este cazul;
(a) un forum de dialog TTPM-UE (denumit în continuare „Forumul TTPM-UE”), în care se reunesc anual autoritățile TTPM, deputații aleși ai TTPM, reprezentanții statelor membre și Comisia. Deputații din Parlamentul European se asociază forumului. Reprezentanții BEI, reprezentanții regiunilor ultraperiferice și statele vecine ACP și care nu fac parte din ACP se asociază Forumului TTPM-UE, dacă este cazul;
Amendamentul 33
Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b
(b) consultări trilaterale organizate periodic între Comisie, TTPM și statele membre de care acestea sunt legate din punct de vedere constituțional. Aceste consultări se organizează, ca regulă generală, de patru ori pe an, la inițiativa Comisiei sau la cererea TTPM și a statelor membre de care acestea sunt legate din punct de vedere constituțional;
(b) consultări trilaterale organizate periodic între Comisie, TTPM și statele membre de care acestea sunt legate din punct de vedere constituțional. Aceste consultări se organizează cel puțin de patru ori pe an și, dacă este cazul, la inițiativa Comisiei sau la cererea unei țări sau a unui teritoriu de peste mări sau a mai multor TTPM și a statelor membre de care acestea sunt legate din punct de vedere constituțional;
Amendamentul 34
Propunere de decizie
Articolul 15 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca) sprijinirea IMM-urilor care desfășoară activități economice durabile, în special în sectoarele cercetării, agriculturii, artizanatului și turismului, și care valorifică resursele ecosistemelor locale;
Amendamentul 35
Propunere de decizie
Articolul 17 – litera b
(b) concilierea activităților economice și sociale, cum ar fi pescuitul și acvacultura, turismul și transporturile maritime, pe de o parte, cu potențialul zonelor marine și de coastă, pe de altă parte, în ceea ce privește energia regenerabilă și materiile prime, luându-se, totodată, în considerare impactul schimbărilor climatice și al activităților umane.
(b) concilierea activităților economice și sociale, cum ar fi pescuitul și acvacultura, agricultura, turismul și transporturile maritime și aeriene, industria, activitățile miniere și amenajarea teritoriului, pe de o parte, cu potențialul zonelor marine și de coastă, pe de altă parte, în ceea ce privește energia regenerabilă și materiile prime, luându-se, totodată, în considerare impactul schimbărilor climatice și al poluării terestre datorate activităților umane și animale.
Amendamentul 36
Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c
(c) fără a aduce atingere acordurilor de parteneriat bilaterale existente sau viitoare în domeniul pescuitului dintre Uniune și TTPM, Uniunea și TTPM au ca obiectiv să se consulte reciproc, în mod regulat, cu privire la conservarea și gestionarea resurselor marine vii și să facă schimb de informații privind situația curentă a resurselor în contextul instanțelor relevante din cadrul asocierii, prevăzute la articolul 13.
(c) fără a aduce atingere acordurilor de parteneriat existente sau viitoare în domeniul pescuitului încheiate de Uniune, Uniunea și TTPM au ca obiectiv să se consulte reciproc, în mod regulat, cu privire la conservarea și gestionarea resurselor marine vii și să facă schimb de informații privind situația curentă a resurselor în contextul instanțelor relevante din cadrul asocierii, prevăzute la articolul 13.
Amendamentul 37
Proiect de decizie
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b
(b) dialogul și cooperarea privind conservarea stocurilor de pește, inclusiv măsuri de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și cooperarea efectivă cu organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și în cadrul acestora. Dialogul și cooperarea includ sisteme de control și inspecție, stimulente și obligații pentru o gestionare mai eficientă pe termen lung a pescuitului și a zonelor de coastă.
(b) dialogul și cooperarea privind conservarea stocurilor de pește, inclusiv măsuri de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și cooperarea efectivă cu organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și în cadrul acestora. Dialogul și cooperarea includ sisteme de control și inspecție, stimulente și obligații pentru o gestionare mai eficientă pe termen lung a pescuitului și a zonelor de coastă. Dialogul și cooperarea sunt însoțite, din partea Comisiei, de o intensificare a eforturilor depuse în vederea promovării unei gestionări durabile a pescuitului, sprijinind sistemele locale de monitorizare și supraveghere prin intermediul unor acorduri de parteneriat cu TTPM asociate la Uniune.
Amendamentul 38
Propunere de decizie
Articolul 20 – alineatul 2
(2)  În ceea ce privește sectorul aprovizionării cu apă și al canalizării, se acordă o atenție deosebită accesului în zonele insuficient deservite în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă și serviciile de canalizare, care contribuie în mod direct la dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea stării de sănătate și prin creșterea productivității.
(2)  În ceea ce privește sectorul aprovizionării cu apă și al canalizării, în zonele insuficient deservite sau în mod deosebit expuse catastrofelor naturale se acordă o atenție deosebită accesului în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă și serviciile de canalizare, care contribuie în mod direct la dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea stării de sănătate și prin creșterea productivității.
Amendamentul 39
Propunere de decizie
Articolul 21
În contextul asocierii, cooperarea în domeniul gestionării deșeurilor poate viza promovarea utilizării celor mai bune practici de mediu în toate acțiunile referitoare la gestionarea deșeurilor, inclusiv reducerea deșeurilor, reciclare sau alte procedee de extragere de materii prime secundare și de eliminare a deșeurilor.

În contextul asocierii, cooperarea în domeniul gestionării deșeurilor poate viza promovarea utilizării celor mai bune practici de mediu în toate acțiunile referitoare la gestionarea deșeurilor de origine umană sau animală, inclusiv reducerea deșeurilor, reciclare sau alte procedee de extragere de materii prime secundare și de eliminare a deșeurilor.

Amendamentul 40
Propunere de decizie
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b
(b) transportul rutier, feroviar, aerian, maritim sau pe căile navigabile interioare;
(b) moduri de transport în comun și alte moduri de transport ecologice cu caracter rutier, feroviar, aerian, maritim sau pe căile navigabile interioare;
Amendamentul 41
Propunere de decizie
Articolul 29
În contextul asocierii, cooperarea în ceea ce privește serviciile în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) are ca scop stimularea, în TTPM, a inovării și a creșterii economice și ameliorarea calității vieții de zi cu zi atât a cetățenilor, cât și a întreprinderilor, inclusiv prin promovarea accesibilității pentru persoanele cu handicap. Cooperarea urmărește, în special, creșterea capacității de reglementare a TTPM și poate sprijini extinderea rețelelor și a serviciilor TIC prin intermediul următoarelor măsuri:

În contextul asocierii, cooperarea în ceea ce privește serviciile în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) are ca scop promovarea, în TTPM, a inovării, a creșterii economice, a cooperării, a libertății de exprimare, a creării de noi locuri de muncă și ameliorarea calității vieții de zi cu zi atât a cetățenilor, cât și a întreprinderilor, inclusiv prin promovarea accesibilității pentru persoanele cu handicap. Cooperarea urmărește, în special, creșterea capacității de reglementare a TTPM și poate sprijini extinderea rețelelor și a serviciilor TIC prin intermediul următoarelor măsuri:

(a) crearea unui mediu de reglementare previzibil care să țină pasul cu progresele tehnologice, să stimuleze creșterea și inovarea și să favorizeze concurența și protecția consumatorilor;
(a) crearea unui mediu de reglementare previzibil care să țină pasul cu progresele tehnologice, să stimuleze creșterea și inovarea și să favorizeze concurența și protecția consumatorilor;
(b) dialogul referitor la diverse aspecte în materie de politică privind promovarea și monitorizarea societății informaționale;
(b) dialogul referitor la diverse aspecte în materie de politică privind promovarea și monitorizarea societății informaționale;
(c) schimbul de informații cu privire la standarde și aspecte de interoperabilitate;
(c) schimbul de informații cu privire la standarde și aspecte de interoperabilitate;
(d) promovarea cooperării în domeniul cercetării TIC și în domeniul infrastructurilor de cercetare bazate pe TIC;
(d) promovarea cooperării în domeniul cercetării TIC și în domeniul infrastructurilor de cercetare bazate pe TIC;
(e) dezvoltarea serviciilor și a aplicațiilor în domenii cu impact societal important.
(e) dezvoltarea serviciilor și a aplicațiilor în domenii cu impact societal important, cum ar fi educația și formarea profesională.
Amendamentul 42
Propunere de decizie
Articolul 30 – partea introductivă
În contextul asocierii, cooperarea în domeniul cercetării și inovării poate acoperi știința și tehnologia, inclusiv tehnologiile informației și comunicațiilor, cu scopul de a contribui la dezvoltarea durabilă a TTPM și de a promova excelența și competitivitatea industrială în TTPM. În special, cooperarea poate viza:

În contextul asocierii, cooperarea în domeniul cercetării și inovării poate acoperi știința și tehnologia, inclusiv tehnologiile informației și comunicațiilor, cu scopul de a contribui la dezvoltarea durabilă a TTPM și de a promova excelența și competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, în TTPM. În special, cooperarea poate viza:

Amendamentul 43
Propunere de decizie
Articolul 30 – litera b
(b) elaborarea de politici și consolidarea instituțiilor în TTPM și acțiunile concertate la nivel local, național sau regional, în vederea dezvoltării activităților în domeniul științei, al tehnologiei și al inovării și a aplicării acestora;
(b) elaborarea de politici și consolidarea instituțiilor în TTPM și acțiunile concertate la nivel local, național sau regional, în vederea dezvoltării activităților în domeniul științei, al educației, al tehnologiei și al inovării și a aplicării acestora;
Amendamentul 44
Propunere de decizie
Articolul 30 – litera d
(d) participarea cercetătorilor cu titlu individual, a organismelor de cercetare și a persoanelor juridice din TTPM la cadrul de cooperare legat de programele de cercetare și inovare din Uniune;
(d) participarea cercetătorilor cu titlu individual, a organismelor de cercetare, a IMM-urilor și a persoanelor juridice din TTPM la cadrul de cooperare legat de programele Uniunii în materie de cercetare, inovare și competitivitate ale întreprinderilor și, în special, ale IMM-urilor;
Amendamentul 45
Propunere de decizie
Articolul 30 – litera e
(e) formarea și mobilitatea internațională a cercetătorilor din TTPM și schimburile de cercetători.
(e) formarea și mobilitatea internațională a cercetătorilor și a studenților din TTPM și schimburile de cercetători și de studenți.
Amendamentul 46
Propunere de decizie
Articolul 31 – alineatul 1
(1)  Uniunea se asigură că persoanele fizice din TTPM, astfel cum sunt definite la articolul 49, pot participa la inițiativele Uniunii privind tineretul pe aceeași bază ca și resortisanții statelor membre.
(1)  Uniunea se asigură că persoanele fizice din TTPM, astfel cum sunt definite la articolul 49, participă la inițiativele și programele Uniunii privind tineretul pe aceeași bază ca și resortisanții statelor membre.
Amendamentul 47
Propunere de decizie
Articolul 31 – alineatul 2
(2)  Asocierea are drept obiectiv consolidarea legăturilor dintre tinerii care locuiesc în TTPM și cei din Uniune, inter alia, prin promovarea mobilității în scop educațional a tinerilor din TTPM și prin încurajarea înțelegerii reciproce între tineri.
(2)  Asocierea are drept obiectiv consolidarea legăturilor dintre tinerii care locuiesc în TTPM și cei din Uniune, inter alia, prin promovarea educației și a formării inițiale, profesionale sau continue, a schimburilor în scop educațional și a mobilității tinerilor din TTPM și prin încurajarea învățării interculturale și a înțelegerii reciproce între tineri.
Amendamentul 48
Propunere de decizie
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Uniunea și TTPM cooperează pentru a asigura participarea activă a tinerilor pe piața muncii, cu scopul de a evita șomajul în rândul tinerilor.
Amendamentul 49
Propunere de decizie
Articolul 32 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa) crearea de oportunități pentru câștigarea experienței profesionale care să le permită studenților să-și dezvolte competențe utile pentru piața muncii;
Amendamentul 50
Propunere de decizie
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b
(b) sprijinul acordat TTPM în definirea și punerea în aplicare a politicilor de educație.
(b) sprijinul acordat TTPM în definirea și punerea în aplicare a politicilor de educație și de formare profesională formală și neformală;
Amendamentul 51
Propunere de decizie
Articolul 32 – alineatul 2
(2)  Uniunea se asigură că persoanele fizice din TTPM, astfel cum sunt definite la articolul 49, pot participa la inițiativele Uniunii în materie de educație pe aceeași bază ca și resortisanții statelor membre.
(2)  Uniunea se asigură că persoanele fizice din TTPM, astfel cum sunt definite la articolul 49, participă la inițiativele Uniunii în materie de educație și formare profesională, în special la programul Erasmus pentru toți.
Amendamentul 52
Propunere de decizie
Articolul 32 – alineatul 3
(3)  Uniunea se asigură că organismele și institutele de învățământ din TTPM pot lua parte la inițiativele de cooperare în materie de educație ale Uniunii pe aceeași bază ca și organismele și institutele de învățământ ale statelor membre.
(3)  Uniunea se asigură că organismele și institutele de învățământ și de formare profesională din TTPM pot lua parte la inițiativele de cooperare în materie de educație și de formare profesională ale Uniunii pe aceeași bază ca și organismele și institutele de învățământ și de formare profesională ale statelor membre.
Amendamentul 53
Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 1
(1)  Uniunea și TTPM mențin un dialog în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale, pentru a contribui la dezvoltarea economică și socială a TTPM și la promovarea muncii decente în TTPM și în regiunile în care acestea sunt situate. Un astfel de dialog are drept obiectiv, de asemenea, sprijinirea eforturilor autorităților TTPM în ceea ce privește elaborarea politicilor și a legislației în acest domeniu.
(1)  Uniunea și TTPM mențin un dialog în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale, pentru a contribui la dezvoltarea economică și socială a TTPM și la promovarea muncii decente și a incluziunii sociale într-o economie ecologică în TTPM și în regiunile în care acestea sunt situate. Un astfel de dialog are drept obiectiv, de asemenea, sprijinirea eforturilor autorităților TTPM în ceea ce privește elaborarea politicilor și a legislației în acest domeniu.
Amendamentul 54
Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 2
(2)  Dialogul constă în principal în schimbul de informații și de cele mai bune practici în ceea ce privește politicile și legislația în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale care sunt de interes reciproc pentru Uniune și TTPM. În acest sens, se iau în considerare domenii cum ar fi dezvoltarea competențelor, protecția socială, dialogul social, egalitatea de șanse, nediscriminarea și accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, sănătatea și securitatea la locul de muncă, precum și alte standarde de muncă.
(2)  Dialogul constă în principal în schimbul de informații și de cele mai bune practici în ceea ce privește politicile și legislația în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale care sunt de interes reciproc pentru Uniune și TTPM. Crearea de locuri de muncă, în special în cadrul IMM-urilor, este încurajată prin promovarea unor norme sociale ambițioase. Dialogul încurajează toate măsurile inovatoare care protejează mediul și sănătatea lucrătorilor și a cetățenilor, pentru a permite crearea de locuri de muncă în domeniile în care TTPM posedă atuuri precum biodiversitatea, resursele minerale și noile tehnologii, precum și în domeniile legate de îmbunătățirea accesibilității. În acest sens, se iau în considerare domenii cum ar fi anticiparea necesităților viitoare în materie de competențe, dezvoltarea competențelor, formarea unei forțe de muncă calificate care corespunde nevoilor pieței muncii, protecția socială, dialogul social, egalitatea de șanse, nediscriminarea și accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, sănătatea și securitatea la locul de muncă, precum și alte standarde de muncă.
Amendamentul 55
Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Uniunea și TTPM cooperează pentru a face schimb de cele mai bune practici care vizează politici active pe piața muncii, un dialog social solid, normele muncii și protecția socială cu scopul de a proteja drepturile lucrătorilor.
Amendamentul 56
Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 2 b (nou)
(2b)  Uniunea și TTPM cooperează pentru a asigura un echilibru adecvat între securitate și flexibilitate pe piața muncii printr-o vastă punere în practică a principiilor de flexisecuritate și a aborda segmentarea pieței muncii atât prin asigurarea unei protecții sociale adecvate pentru persoanele aflate în perioade de tranziție sau care au contracte de muncă temporare sau cu normă redusă, cât și prin asigurarea accesului la posibilități de formare, de dezvoltare a carierei și de angajare cu normă întreagă.
Amendamentul 57
Propunere de decizie
Articolul 33 – alineatul 2 c (nou)
(2c)  Depopularea, inclusiv „exodul de creieri” și emigrarea tinerilor în scopul găsirii unui loc de muncă constituie o provocare pentru multe TTPM și, din acest motiv, Uniunea și TTPM cooperează pentru a proteja drepturile lucrătorilor migranți pe piața muncii.
Amendamentul 58
Propunere de decizie
Articolul 33 a (nou)
Articolul 33a

Libera circulație a lucrătorilor

(1)  Sub rezerva dispozițiilor privind sănătatea publică, siguranța publică și ordinea publică, statele membre ale Uniunii nu discriminează în niciun fel lucrătorii din TTPM în ceea ce privește angajarea, remunerarea și condițiile de muncă.
(2)  Autoritățile din TTPM tratează lucrătorii din statele membre într-un mod nu mai puțin favorabil decât modul în care îi tratează pe resortisanții din țări terțe și nu discriminează între resortisanții statelor membre. Totuși, în vederea promovării ocupării forței de muncă la nivel local, autoritățile din TTPM pot stabili reglementări în favoarea lucrătorilor locali. În acest caz, autoritățile din TTPM informează Comisia cu privire la reglementările pe care le adoptă, pentru ca aceasta să poată informa statele membre.
(3)  Prezentul articol nu se aplică locurilor de muncă din administrația publică.
Amendamentul 59
Propunere de decizie
Articolul 33 b (nou)
Articolul 33b

Dialogul social și dezvoltarea democrației sociale

În contextul asocierii, promovarea dialogului social și a dezvoltării democrației sociale poate fi susținută prin măsuri care includ:

– acțiuni care permit formarea partenerilor sociali;
– acțiuni care permit comunicarea și crearea de spații dedicate promovării și dezvoltării dialogului social și a democrației sociale;
– acțiuni care permit schimbul de bune practici sociale la nivel regional și local.
Amendamentul 60
Propunere de decizie
Articolul 34 – litera a
(a) acțiuni menite să consolideze capacitatea de pregătire și de reacție în cazul unor amenințări transfrontaliere la adresa sănătății, cum ar fi bolile infecțioase, care ar trebui să se bazeze pe structurile existente și să vizeze evenimente neobișnuite;
(a) acțiuni menite să consolideze capacitatea de pregătire și de reacție în cazul unor amenințări transfrontaliere la adresa sănătății, cum ar fi bolile infecțioase, care ar trebui să se bazeze pe structurile existente și pe medicina muncii și să vizeze evenimente neobișnuite;
Amendamentul 61
Propunere de decizie
Articolul 34 – litera aa (nouă)
(aa)  Uniunea și TTPM organizează schimburi de bune practici în vederea îmbunătățirii eficacității la locul de muncă. Este important să se asigure faptul că toți lucrătorii sunt protejați prin politici de prevenție și beneficiază efectiv de respectarea dreptului lor fundamental la sănătate;
Amendamentul 62
Propunere de decizie
Articolul 34 – litera b
(b) consolidarea capacităților prin îmbunătățirea rețelelor de sănătate publică la nivel regional, facilitarea schimbului de informații între experți și promovarea formării adecvate;
(b) consolidarea capacităților prin îmbunătățirea rețelelor de sănătate publică la nivel regional, facilitarea schimbului de informații între experți și promovarea formării adecvate și a introducerii telemedicinei;
Amendamentul 63
Propunere de decizie
Articolul 34 a (nou)
Articolul 34a

Sănătatea și securitatea în muncă

În contextul asocierii, cooperarea în domeniul sănătății și securității în muncă vizează consolidarea capacității TTPM de prevenire a bolilor și a accidentelor profesionale prin măsuri care includ:

– acțiuni care vizează elaborarea de studii și dobândirea de cunoștințe specializate în domeniul sănătății și securității în muncă legate de riscurile specifice teritoriului în cauză;
– asistență pentru modernizarea reglementărilor din domeniul sănătății și securității în muncă;
– sprijinirea acțiunilor de promovare a prevenirii riscurilor profesionale.
Amendamentul 64
Propunere de decizie
Articolul 38 – titlu
Protecția siturilor din patrimoniul cultural și a monumentelor istorice

Patrimoniul cultural și monumentele istorice

Amendamentul 65
Propunere de decizie
Articolul 38 – partea introductivă
În contextul asocierii, cooperarea în ceea ce privește siturile din patrimoniul cultural și monumentele istorice are drept scop să permită promovarea schimburilor de experiență și de cele mai bune practici, prin:

În contextul asocierii, cooperarea în ceea ce privește siturile din patrimoniul cultural și monumentele istorice are drept scop să permită promovarea schimburilor de experiență și de cele mai bune practici, precum și să valorifice în mod optim și sustenabil potențialul acestor situri, prin:

Amendamentul 66
Propunere de decizie
Articolul 38 – paragraful 1 a (nou)
De asemenea, cooperarea poate viza îmbunătățirea cunoașterii, a conservării și a statutului patrimoniului cultural material și imaterial al TTPM.

Amendamentul 67
Propunere de decizie
Articolul 44 a (nou)
Articolul 44 a

Negocierea acordurilor comerciale cu țări terțe

Când negociază un acord comercial cu o țară terță, Uniunea urmărește să asigure extinderea preferințelor tarifare acordate produselor Uniunii și la produsele care provin din TTPM.

Amendamentul 68
Propunere de decizie
Articolul 54 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  În cazul în care acordurile comerciale în curs de negociere cu țări terțe riscă să pună în pericol sectoarele comerciale tradiționale caracteristice ale TTPM, Comisia realizează evaluări de impact prealabile cu privire la consecințele posibile, în conformitate cu criteriile definite de OIM și ONU. După realizarea acestor evaluări de impact prealabile, Comisia le transmite Parlamentului European, Consiliului și autorităților guvernamentale și locale ale TTPM înainte de încheierea acordurilor internaționale în cauză.
Amendamentul 69
Propunere de decizie
Articolul 57 – alineatul 1 – litera b
(b) facilitarea eliminării obstacolelor din calea comerțului sau a investițiilor în ceea ce privește bunurile și serviciile cu o importanță deosebită pentru atenuarea schimbărilor climatice, cum ar fi energia regenerabilă durabilă și produsele și serviciile eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv prin adoptarea unor cadre de politică propice pentru mobilizarea celor mai bune tehnici disponibile și prin promovarea unor standarde care răspund nevoilor ecologice și economice și care reduc la minimum obstacolele tehnice în calea comerțului;
(b) facilitarea eliminării obstacolelor din calea comerțului sau a investițiilor în ceea ce privește bunurile și serviciile cu o importanță deosebită pentru atenuarea schimbărilor climatice, cum ar fi energia regenerabilă durabilă și produsele și serviciile eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv prin adoptarea unor cadre de politică propice pentru mobilizarea celor mai bune tehnici disponibile și prin promovarea unor standarde care răspund nevoilor ecologice, sociale și economice și care reduc la minimum obstacolele tehnice din calea comerțului;
Amendamentul 70
Propunere de decizie
Articolul 57 – alineatul 1 – litera c
(c) promovarea unui comerț cu bunuri care să contribuie la crearea unor condiții sociale favorabile și a unor bune practici ecologice, inclusiv bunuri care fac obiectul unor scheme voluntare de asigurare a durabilității, cum ar fi comerțul echitabil și etic, etichetele ecologice și sistemele de certificare a produselor obținute din resurse naturale;
(c) promovarea unui comerț cu bunuri care să contribuie la crearea unor condiții sociale favorabile și a unor bune practici ecologice, inclusiv bunuri care fac obiectul unor scheme voluntare de asigurare a durabilității, cum ar fi comerțul echitabil și etic, etichetele ecologice, etichetele sociale și sistemele de certificare a produselor obținute din resurse naturale;
Amendamentul 71
Propunere de decizie
Articolul 62
În cadrul asocierii, cooperarea în domeniile politicii de protecție a consumatorilor, protecției sănătății consumatorilor și comerțului poate cuprinde elaborarea unor acte cu putere de lege și a unor norme administrative în sectorul politicii de protecție a consumatorilor și al protecției sănătății consumatorilor, în vederea evitării obstacolelor inutile în calea comerțului.

În cadrul asocierii, cooperarea în domeniile politicii de protecție a consumatorilor, protecției sănătății consumatorilor și comerțului poate cuprinde posibilitatea recunoașterii temporare a normelor și procedurilor instituite în TTPM și elaborarea unor acte cu putere de lege și a unor norme administrative în sectorul politicii de protecție a consumatorilor și al protecției sănătății consumatorilor, în vederea evitării obstacolelor inutile din calea comerțului.

Amendamentul 72
Propunere de decizie
Articolul 68 – litera a
(a) consolidarea capacităților TTPM de a elabora și de a pune în aplicare politicile necesare pentru dezvoltarea comerțului cu bunuri și servicii;
(a) consolidarea capacităților TTPM de a elabora și de a pune în aplicare politicile necesare pentru dezvoltarea comerțului cu bunuri și servicii, în special prin intermediul noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor;
Amendamentul 73
Propunere de decizie
Articolul 68 – litera b
(b) încurajarea eforturilor depuse de TTPM pentru a pune în aplicare cadre juridice, de reglementare și instituționale adecvate, precum și procedurile administrative necesare;
(b) încurajarea eforturilor depuse de TTPM pentru a pune în aplicare cadre juridice, de reglementare și instituționale adecvate, precum și procedurile administrative necesare, în special pentru a favoriza îmbunătățirea standardelor sociale și a crea un climat social favorabil creșterii economice;
Amendamentul 74
Propunere de decizie
Articolul 68 – litera d
(d) facilitarea dezvoltării de piețe și produse, inclusiv îmbunătățirea calității produselor;
(d) facilitarea dezvoltării și diversificării piețelor și produselor, inclusiv îmbunătățirea calității produselor;
Amendamentul 75
Propunere de decizie
Articolul 68 – litera e
(e) contribuirea la dezvoltarea resurselor umane și a competențelor profesionale relevante pentru comerțul cu bunuri și servicii;
(e) contribuirea la dezvoltarea resurselor umane și a competențelor profesionale relevante pentru comerțul cu bunuri și servicii, prin oferirea de cursuri de formare adecvate;
Amendamentul 76
Propunere de decizie
Articolul 68 – litera f
(f) consolidarea capacității intermediarilor de afaceri de a furniza întreprinderilor din TTPM servicii relevante pentru activitățile lor de export, cum ar fi informații privind piața;
(f) consolidarea capacității intermediarilor de afaceri de a furniza întreprinderilor din TTPM servicii relevante pentru activitățile lor de export, cum ar fi informații privind piața, printr-o utilizare mai eficace a noilor tehnologii;
Amendamentul 77
Propunere de decizie
Articolul 79 – alineatul 2
(2)  Uniunea sprijină eforturile depuse de TTPM în ceea ce privește dezvoltarea unor date statistice fiabile în aceste domenii.
(2)  Uniunea sprijină eforturile depuse de TTPM în ceea ce privește dezvoltarea unor date statistice fiabile în aceste domenii. Ea sprijină, de asemenea, TTPM în eforturilor lor de a îmbunătăți comparabilitatea indicatorilor lor macroeconomici, în special prin intermediul calculării parității puterii de cumpărare.
Amendamentul 78
Propunere de decizie
Articolul 80 – alineatul 2
(2)  La inițiativa TTPM, se pot finanța studii sau măsuri de asistență tehnică legate de punerea în aplicare a activităților prevăzute în documentele de programare. Comisia poate decide să finanțeze astfel de acțiuni fie din ajutorul programabil, fie din pachetul financiar alocat pentru măsurile de cooperare tehnică.
(2)  La inițiativa TTPM, se pot finanța studii sau măsuri de asistență tehnică legate de punerea în aplicare a activităților prevăzute în prezenta decizie. Comisia poate decide să finanțeze astfel de acțiuni fie din ajutorul programabil, fie din pachetul financiar alocat pentru măsurile de cooperare tehnică.
Amendamentul 79
Propunere de decizie
Articolul 80 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Comisia organizează cel puțin o dată pe an, de preferință în colaborare cu Forumul TTPM-UE, o reuniune tehnică a ordonatorilor de credite regionali și a ordonatorilor de credite delegați pentru a consolida dialogul tehnic instituționalizat și a raționaliza programarea și implementarea finanțării;
Amendamentul 80
Propunere de decizie
Articolul 82 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Comisia se asigură că normele privind programarea țin cont de resursele umane și administrative limitate din TTPM și de legăturilor lor instituționale cu statele membre de care depind.

Amendamentul 81
Propunere de decizie
Articolul 82 – alineatul 5
(5)  Autoritățile din TTPM și Comisia sunt responsabile în solidar de aprobarea documentului de programare.
(5)  Autoritățile din TTPM și Comisia sunt responsabile în solidar de aprobarea documentului de programare. În această privință, documentul de programare face obiectul unui schimb de opinii între TTPM, statul membru în cauză și Comisie. În cadrul schimbului de opinii respectiv se organizează reuniuni tehnice între ordonatorii de credite regionali și toți reprezentanții Comisiei, birourilor și delegațiilor implicate în programare, dacă este posibil în continuarea dialogului din cadrul Forumului TTPM-UE.
Amendamentul 82
Propunere de decizie
Articolul 83 – alineatul 1
(1)  Comisia pune în aplicare resursele prevăzute pentru TTPM în cadru celui de-al 11lea FED conform uneia dintre modalitățile stabilite în regulamentul financiar pentru cel de-al 11lea FED și în condițiile stabilite în prezenta decizie și în măsurile de punere în aplicare a acesteia. În acest scop, Comisia încheie acorduri de finanțare cu autoritățile relevante din TTPM.
(1)  Comisia pune în aplicare resursele prevăzute pentru TTPM în cadrul celui de-al 11lea FED conform uneia dintre modalitățile stabilite în regulamentul financiar pentru cel de-al 11lea FED și în condițiile stabilite în prezenta decizie și în măsurile de punere în aplicare a acesteia. În acest scop, Comisia încheie acorduri de finanțare cu autoritățile relevante din TTPM și organizează reuniuni tehnice cu ordonatorii de credite regionali și toți reprezentanții Comisiei, ai birourilor și ai delegațiilor implicate în punerea în aplicare a dispozițiilor privind programarea, dacă este posibil în continuarea dialogului din cadrul Forumului TTPM-UE.
Amendamentul 83
Propunere de decizie
Articolul 84 – alineatul 8
(8)  Comisia informează comitetul cu privire la monitorizarea, evaluarea și auditul documentelor de programare.
(8)  Comisia informează simultan comitetul și Parlamentul European cu privire la monitorizarea, evaluarea și auditul documentelor de programare.
Amendamentul 84
Propunere de decizie
Articolul 88 – alineatul 2
(2)  TTPM sunt, de asemenea, eligibile pentru sprijinul acordat în temeiul programelor Uniunii de cooperare cu alte țări, în special cu țările în curs de dezvoltare, sub rezerva normelor, a obiectivelor și a regimurilor acestor programe.
(2)  TTPM beneficiază, de asemenea, de sprijinul acordat în temeiul programelor Uniunii de cooperare cu alte țări, sub rezerva normelor, a obiectivelor și a regimurilor acestor programe.
Amendamentul 85
Propunere de decizie
Articolul 88 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Pentru a asigura implicarea efectivă și eficace a TTPM în diversele programe orizontale ale Uniunii, Comisia instituie o veritabilă „strategie pentru TTPM”, desemnând în fiecare direcție generală un „referent pentru TTPM”, care participă la elaborarea planurilor anuale de acțiune pentru fiecare program, de exemplu prin consultări între servicii, cu scopul de a se asigura că nevoile și specificul TTPM sunt luate în considerare în mod corespunzător. Comisia notifică, de asemenea, TTPM, într-un termen cât mai scurt, publicarea cererilor de propuneri din cadrul diverselor programe orizontale.
Amendamentul 86
Propunere de decizie
Articolul 89 – alineatul 1
(1)  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 90, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru completarea normelor prevăzute în prezenta decizie în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a deciziei și pentru modificarea apendicelor din anexa VI, în scopul de a integra evoluțiile tehnologice și schimbările intervenite în legislația vamală.
(1)  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 90, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru completarea normelor prevăzute în prezenta decizie în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a deciziei și pentru modificarea apendicelor din anexa VI, în scopul de a integra evoluțiile tehnologice și schimbările intervenite în legislația vamală.
Amendamentul 87
Propunere de decizie
Articolul 90 – alineatul 3
(3)  Delegarea de competență prevăzută la articolul 89 poate fi revocată în orice moment de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe precizată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară prevăzută în decizia respectivă. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate aflate deja în vigoare.
(3)  Delegarea de competență prevăzută la articolul 89 poate fi revocată în orice moment de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe precizată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară prevăzută în decizia respectivă. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate aflate deja în vigoare.
În cazul în care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă este oportun să revoce delegarea de competențe, Consiliul informează Parlamentul European și Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul revocării, precum și eventualele motive ale acesteia.

Amendamentul 88
Propunere de decizie
Articolul 90 – alineatul 4
(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia adresează o notificare Consiliului.
(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia adresează simultan o notificare Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 89
Propunere de decizie
Articolul 90 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)
În cazul în care intenționează să formuleze obiecții, Consiliul informează Parlamentul European cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând actul delegat vizat de obiecții, precum și motivele acestora.

Amendamentul 90
Propunere de decizie
Articolul 90 a (nou)
Articolul 90a

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
(2)  Consiliul poate formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 90 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Consiliului de a formula obiecții.
Amendamentul 91
Propunere de decizie
Articolul 91 – paragraful 1 – partea introductivă
Consiliul, acționând în conformitate cu tratatul, decide cu privire la orice adaptare care trebuie adusă prezentei decizii, în cazul în care:

Consiliul, acționând în conformitate cu tratatul, decide, după consultarea Parlamentului European, cu privire la orice adaptare care trebuie adusă prezentei decizii, în cazul în care:

Amendamentul 92
Propunere de decizie
Anexa I
LISTA TTPM IZOLATE

LISTA TTPM IZOLATE

-  Insulele Falkland;
-  Insulele Falkland;
-  Sfânta Elena, Insula Ascension, Tristan da Cunha;
-  Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha;
-  Saint Pierre și Miquelon.
-  Saint Pierre și Miquelon;
-  Wallis și Futuna.
Amendamentul 93
Propunere de decizie
Anexa II – articolul 1 – alineatul 1
(1)  În sensul prezentei decizii, pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, suma globală a asistenței financiare a UE de [343,4 milioane] EUR din cadrul celui de al 11-lea FED, stabilită prin Acordul intern de instituire a celui de-al 11-lea FED, se alocă după cum urmează:
(1)  În sensul prezentei decizii, pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, suma globală a asistenței financiare a UE de [360,57 milioane] EUR din cadrul celui de-al 11-lea FED, stabilită prin Acordul intern de instituire a celui de-al 11-lea FED, se alocă după cum urmează:
(a) [330,4 milioane] EUR sub formă de granturi destinate sprijinului programabil pentru dezvoltare pe termen lung, ajutor umanitar, ajutor de urgență, ajutor pentru refugiați și sprijin suplimentar în caz de fluctuații ale veniturilor din exporturi, precum și pentru sprijinul acordat cooperării și integrării regionale;
(a) [345,57 milioane] EUR sub formă de granturi destinate sprijinului programabil pentru dezvoltare pe termen lung, ajutor umanitar, ajutor de urgență, ajutor pentru refugiați și sprijin suplimentar în caz de fluctuații ale veniturilor din exporturi, precum și pentru sprijinul acordat cooperării și integrării regionale;
(b) [5 milioane] EUR pentru finanțarea subvențiilor la dobândă și asistență tehnică în contextul Facilității pentru investiții a TTPM prevăzută în anexa IV;
(b) [5 milioane] EUR pentru finanțarea subvențiilor la dobândă și asistență tehnică în contextul Facilității pentru investiții a TTPM prevăzute în anexa IV;
(c) [8 milioane] EUR pentru studii sau măsuri de asistență tehnică în conformitate cu articolul 79 din prezenta decizie și pentru o evaluare generală a deciziei, care urmează să fie efectuată cu patru ani înainte de expirarea acesteia.
(c) [10 milioane] EUR pentru studii sau măsuri de asistență tehnică în conformitate cu articolul 79 din prezenta decizie și pentru o evaluare generală a deciziei, care urmează să fie efectuată cu patru ani înainte de expirarea acesteia.
Amendamentul 94
Propunere de decizie
Anexa II – articolul 3 – teza introductivă
Suma de [330,4 milioane] EUR prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (a) se alocă pe baza necesităților și a performanțelor TTPM, în conformitate cu următoarele criterii:

Suma de [345,57 milioane] EUR prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (a) se alocă pe baza necesităților și a performanțelor TTPM, în conformitate cu următoarele criterii:

Amendamentul 95
Propunere de decizie
Anexa II – articolul 3 – punctul 2
2.  Suma de [105 milioane] EUR se alocă pentru sprijinirea cooperării regionale și a integrării în conformitate cu articolul 7 din prezenta decizie, în special în ceea ce privește prioritățile și domeniile de interes reciproc prevăzute la articolul 5 și prin intermediul consultării în instanțele din cadrul parteneriatului UE-TTPM prevăzute la articolul 13. Se vizează coordonarea cu alte instrumente financiare ale Uniunii și cooperarea dintre TTPM și regiunile ultraperiferice prevăzute la articolul 349 din tratat.
2.  Suma de [120,17 milioane] EUR se alocă pentru sprijinirea cooperării regionale și a integrării în conformitate cu articolul 7 din prezenta decizie, în special în ceea ce privește prioritățile și domeniile de interes reciproc prevăzute la articolul 5 și prin intermediul consultării în instanțele din cadrul parteneriatului UE-TTPM prevăzute la articolul 13. Se vizează coordonarea cu alte instrumente financiare ale Uniunii și cooperarea dintre TTPM și regiunile ultraperiferice prevăzute la articolul 349 din tratat.
Amendamentul 96
Propunere de decizie
Anexa VI – articolul 3 – alineatul 1 – litera g
(g) produsele de acvacultură, în cazul în care peștii, crustaceele și moluștele sunt născute și crescute în țara sau în teritoriul de peste mări;
(g) produsele de acvacultură, în cazul în care peștii, crustaceele și moluștele sunt crescute în țara sau în teritoriul de peste mări;
Amendamentul 97
Propunere de decizie
Anexa VI – articolul 10 – alineatul 6
(6)  Comisia adoptă o măsură de acordare a cumulului prevăzut la alineatul (1) prin acte de punere în aplicare. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 64 alineatul (2).
(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind o măsură de acordare a cumulului prevăzut la alineatul (1).
Amendamentul 98
Propunere de decizie
Anexa VI – articolul 16 – alineatul 6 a (nou)
(6a)  TTPM li se pot acorda derogări cu privire la produsele pescărești în limita unui contingent anual de 2 500 de tone în cazul produselor pescărești cu codurile CN 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 și 160510.
Cererile de derogare se prezintă comitetului de către TTPM sau de către un stat membru, ținând seama de contingentul menționat anterior, iar comitetul acordă respectivele derogări automat și le pune în aplicare printr-o decizie.

Amendamentul 99
Propunere de decizie
Anexa VI – articolul 16 – alineatul 8
(8)  Comisia adoptă o măsură de acordare a derogării temporare prevăzute la alineatul (1) prin acte de punere în aplicare. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 64 alineatul (2).
(8)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind o măsură de acordare a derogării temporare prevăzute la alineatul (1).
Amendamentul 100
Propunere de decizie
Anexa VI – articolul 63 – alineatul 3
(3)  Comisia adoptă o măsură de acordare a derogării temporare prevăzute la alineatul (1) prin acte de punere în aplicare. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 64 alineatul (2).
(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 90 privind o măsură de acordare a derogării temporare prevăzute la alineatul (1).
Amendamentul 101
Propunere de decizie
Anexa VI – articolul 64
Procedura comitetului

eliminat
(1)  Comisia este asistată de Comitetul Codului vamal, instituit prin articolul 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.
(2)  În cazul în care se face referire la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 102
Propunere de decizie
Anexa VII – articolul 2 – alineatul 1
(1)  Comisia poate retrage temporar regimurile preferențiale prevăzute în prezenta decizie, în ceea ce privește toate sau anumite produse originare dintr-o țară beneficiară, în cazul în care când aceasta consideră că există dovezi suficiente care ar justifica retragerea temporară din motivele prevăzute la articolul 1 alineatele (1) și (2) din prezenta anexă, cu condiția ca, în prealabil:
(1)  Comisia poate retrage temporar regimurile preferențiale prevăzute în prezenta decizie, prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 90, în ceea ce privește toate sau anumite produse originare dintr-o țară beneficiară, în cazul în care când aceasta consideră că există dovezi suficiente care ar justifica retragerea temporară din motivele prevăzute la articolul 1 alineatele (1) și (2) din prezenta anexă, cu condiția ca, în prealabil:
(a) să fi consultat comitetul prevăzut la articolul 10 din anexa VIII în conformitate cu procedura de la articolul 3 alineatul (2);
(b) să fi invitat statele membre să ia măsurile de precauție necesare pentru a asigura apărarea intereselor financiare ale Uniunii și/sau respectarea obligațiilor care îi revin țării beneficiare; și
(b) să fi invitat statele membre să ia măsurile de precauție necesare pentru a asigura apărarea intereselor financiare ale Uniunii și/sau respectarea obligațiilor care îi revin țării beneficiare; și
(c) să fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz în care să declare că există motive de îndoială întemeiate cu privire la aplicarea regimurilor preferențiale și/sau respectarea obligațiilor care îi revin țării beneficiare, care pot pune în discuție dreptul său de a continua să beneficieze de avantajele acordate prin prezenta decizie.
(c) să fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz în care să declare că există motive de îndoială întemeiate cu privire la aplicarea regimurilor preferențiale și/sau respectarea obligațiilor care îi revin țării beneficiare, care pot pune în discuție dreptul său de a continua să beneficieze de avantajele acordate prin prezenta decizie.
Comisia informează țara (țările) sau teritoriul (teritoriile) de peste mări în cauză cu privire la orice decizie luată în conformitate cu prezentul alineat înainte ca aceasta să intre în vigoare. Comisia notifică, de asemenea, comitetul prevăzut la articolul 10 din anexa VIII.

Comisia informează țara (țările) sau teritoriul (teritoriile) de peste mări în cauză cu privire la orice decizie luată în conformitate cu prezentul alineat înainte ca aceasta să intre în vigoare.

Amendamentul 103
Propunere de decizie
Anexa VII – articolul 2 – alineatul 2
(2)  Perioada de retragere temporară nu poate depăși șase luni. La încheierea acesteia, Comisia decide fie să suspende retragerea temporară, după informarea comitetului prevăzut la articolul 10, fie să prelungească perioada de retragere temporară, în conformitate cu procedura prevăzută la prezentul articol alineatul (1).
(2)  Perioada de retragere temporară nu poate depăși șase luni. La încheierea acesteia, Comisia decide fie să suspende retragerea temporară, fie să prelungească perioada de retragere temporară, în conformitate cu procedura prevăzută la prezentul articol alineatul (1).
Amendamentul 104
Propunere de decizie
Anexa VII – articolul 3
Procedura comitetului

eliminat
(1)  În scopul punerii în aplicare a articolului 2, Comisia este asistată de comitetul prevăzut la articolul 10 din anexa VIII.
(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 105
Propunere de decizie
Anexa VIII – articolul 5 – alineatul 2
(2)  Comisia adoptă măsuri prealabile de supraveghere în conformitate cu procedura consultativă prevăzută la articolul 6 din prezenta anexă.
(2)  Comisia adoptă măsuri prealabile de supraveghere în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din prezenta anexă.
Amendamentul 106
Propunere de decizie
Anexa VIII – articolul 6 – alineatul 1
(1)  În situații de urgență justificate în mod corespunzător, legate de o deteriorare a situației economice și/sau financiare a producătorilor din Uniune care ar fi dificil de corectat, pot fi impuse măsuri provizorii. Măsurile provizorii nu se aplică mai mult de 200 de zile. Comisia adoptă măsurile provizorii în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 10 din prezenta anexă. În situații de extremă urgență, Comisia adoptă imediat măsurile de salvgardare provizorii aplicabile, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 din prezenta anexă.
(1)  În situații de urgență justificate în mod corespunzător, legate de o deteriorare a situației economice și/sau financiare a producătorilor din Uniune care ar fi dificil de corectat, pot fi impuse măsuri provizorii. Măsurile provizorii nu se aplică mai mult de 200 de zile. Comisia adoptă măsurile provizorii prin acte delegate în conformitate cu articolul 90. În situații de extremă urgență, Comisia adoptă imediat măsurile de salvgardare provizorii aplicabile, prin acte delegate în conformitate cu articolul 90a.
Amendamentul 107
Propunere de decizie
Anexa VIII – articolul 7 – alineatul 1
(1)  În cazul în care faptele stabilite definitiv demonstrează că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 din prezenta anexă, Comisia adoptă o decizie de închidere a investigației și acționează în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 4 din prezenta anexă. Comisia publică un raport în care prezintă rezultatele și concluziile întemeiate la care a ajuns în ceea ce privește toate chestiunile pertinente, de fapt sau de drept, asigurând protecția informațiilor confidențiale în sensul articolului 9 din prezenta anexă.
(1)  În cazul în care faptele stabilite definitiv demonstrează că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 din prezenta anexă, Comisia adoptă o decizie de închidere a investigației. Comisia publică un raport în care prezintă rezultatele și concluziile întemeiate la care a ajuns în ceea ce privește toate chestiunile pertinente, de fapt sau de drept, asigurând protecția informațiilor confidențiale în sensul articolului 9 din prezenta anexă.
Amendamentul 108
Propunere de decizie
Anexa VIII – articolul 7 – alineatul 2
(2)  În cazul în care faptele stabilite definitiv demonstrează că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 din prezenta anexă, Comisia adoptă o decizie prin care impune măsuri de salvgardare definitive, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 4. Comisia publică, acordând importanța cuvenită protejării informațiilor confidențiale în sensul articolului 9 din prezenta anexă, un raport care cuprinde o sinteză a faptelor materiale și a considerațiilor relevante pentru măsurile luate și adresează imediat o notificare autorităților țării sau ale teritoriului de peste mări cu privire la decizia de a lua măsurile de salvgardare necesare.
(2)  În cazul în care faptele stabilite definitiv demonstrează că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 din prezenta anexă, Comisia adoptă o decizie prin care impune măsuri de salvgardare definitive, prin acte delegate în conformitate cu articolul 90. Comisia publică, acordând importanța cuvenită protejării informațiilor confidențiale în sensul articolului 9 din prezenta anexă, un raport care cuprinde o sinteză a faptelor materiale și a considerațiilor relevante pentru măsurile luate și adresează imediat o notificare autorităților țării sau ale teritoriului de peste mări cu privire la decizia de a lua măsurile de salvgardare necesare.
Amendamentul 109
Propunere de decizie
Anexa VIII – articolul 10
Procedura comitetului

eliminat
(1)  Comisia beneficiază de asistență din partea comitetului instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(4)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 coroborat cu articolul 4 din același regulament.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate