Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0195(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0052/2013

Predkladané texty :

A7-0052/2013

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Hlasovanie :

PV 12/03/2013 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0067

Prijaté texty
PDF 643kWORD 70k
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg
Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii *
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2012)0362),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0285/2012),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0052/2013),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Vzhľadom na význam Združenia zámorských krajín a území Európskej únie ako účinného prostredníka medzi ZKÚ ako skupinou v rámci ich dialógu s Komisiou a členskými štátmi Únie je vhodné uznať toto združenie ako subjekt spolupráce, ktorého cieľom je obhajovať spoločné záujmy jeho členských ZKÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
(6)  Prispievanie občianskej spoločnosti k rozvoju ZKÚ sa môže zvýšiť posilnením organizácií občianskej spoločnosti vo všetkých sférach spolupráce.
(6)  Prispievanie občianskej spoločnosti k rozvoju ZKÚ sa môže zvýšiť posilnením organizácií občianskej spoločnosti a prenesením väčšej zodpovednosti na ne vo všetkých sférach spolupráce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10
(10)  ZKÚ sú domovským územím bohatej suchozemskej a morskej biodiverzity. Zmena klímy môže negatívne ovplyvniť prírodné prostredie ZKÚ a predstavuje hrozbu pre ich trvalo udržateľný rozvoj. Opatrenia v oblasti zachovania biodiverzity a ekosystémových služieb, znižovania rizika katastrof, trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a podpory trvalo udržateľnej energetiky prispejú k prispôsobeniu sa zmene klímy a k zmierneniu jej následkov v ZKÚ.
(10)  ZKÚ sú domovským územím bohatej suchozemskej a morskej biodiverzity. Zmena klímy môže negatívne ovplyvniť prírodné prostredie ZKÚ a predstavuje hrozbu pre ich trvalo udržateľný rozvoj. Opatrenia v oblasti zachovania biodiverzity a ekosystémových služieb, znižovania rizika katastrof, trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a podpory trvalo udržateľnej energetiky môžu ZKÚ pomôcť, aby sa prispôsobili zmene klímy a zmiernili jej následky. ZKÚ by mali mať takisto možnosť zúčastňovať sa na horizontálnych programoch Únie, ako je program na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12
(12)  Je dôležité podporovať ZKÚ v ich úsilí stať sa menej závislými od fosílnych palív, čím by sa znížila ich zraniteľnosť vzhľadom na ich prístup k palivám a na nestálosť cien, a tým prispieť k odolnejšiemu hospodárstvu, ktoré by bolo menej citlivé na vonkajšie vplyvy.
(12)  Je dôležité podporovať ZKÚ v ich úsilí stať sa menej závislými od fosílnych palív, čím by sa znížila ich zraniteľnosť vzhľadom na ich prístup k palivám a na nestálosť cien, a tým prispieť k odolnejšiemu hospodárstvu, ktoré by bolo menej citlivé na vonkajšie vplyvy, najmä z hľadiska zamestnanosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14
(14)  Keďže geografická vzdialenosť ZKÚ bráni ich konkurencieschopnosti, je preto dôležité zlepšiť prístupnosť ZKÚ.
(14)  Dôsledky odľahlosti ZKÚ komplikujú ich hospodársky rozvoj, a preto je dôležité zlepšiť prístupnosť ZKÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15
(15)  Únia a ZKÚ uznávajú dôležitosť vzdelávania ako hybnej páky pre trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ.
(15)  Únia a ZKÚ uznávajú dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy ako hybnej páky pre trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Kľúčovým cieľom spolupráce by malo byť zlepšenie pracovných podmienok a zamestnaneckých a odborových práv. V tomto procese by mali dôležitú úlohu zohrávať odborové zväzy a ostatní zástupcovia pracovníkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17
(17)  Incidencia prenosných ochorení v ZKÚ, ako je horúčka dengue v Karibiku a Tichomorí a vírus Chikungunya v regióne Indického oceána, môže mať negatívny vplyv na zdravie a hospodárstvo. Okrem zníženej produktivity postihnutého obyvateľstva je pravdepodobné, že epidémie v ZKÚ veľmi negatívne ovplyvnia cestovný ruch, ktorý predstavuje hlavnú časť hospodárstiev ZKÚ. Pre veľký počet turistov a migrujúcich pracovníkov cestujúcich do ZKÚ, sú ZKÚ zraniteľné voči zavlečeniu infekčných chorôb. Naopak, veľký počet ľudí cestujúcich späť zo ZKÚ by sa mohol stať prenášačom a priniesť prenosné ochorenia do Európy. Zaistenie „bezpečného cestovného ruchu“ je preto kritickým faktorom pre dosiahnutie trvalo udržateľných hospodárstiev v ZKÚ, ktoré vo veľkej miere závisia od cestovného ruchu.
(17)  Incidencia prenosných ochorení v ZKÚ, ako je horúčka dengue v Karibiku a Tichomorí a vírus Chikungunya v regióne Indického oceána, môže mať negatívny vplyv na zdravie a hospodárstvo. Okrem zníženej produktivity postihnutého obyvateľstva je pravdepodobné, že epidémie v ZKÚ veľmi negatívne ovplyvnia cestovný ruch, ktorý predstavuje hlavnú časť hospodárstiev ZKÚ. Pre veľký počet turistov a migrujúcich pracovníkov cestujúcich do ZKÚ sú ZKÚ zraniteľné voči zavlečeniu infekčných chorôb. Ľahký a pravidelný prístup k pracovnému lekárstvu by mohol znížiť rozsah epidémií. Naopak, veľký počet ľudí cestujúcich späť zo ZKÚ by sa mohol stať prenášačom a priniesť prenosné ochorenia do Európy. Zaistenie „bezpečného cestovného ruchu“ je preto kritickým faktorom pre dosiahnutie trvalo udržateľných hospodárstiev v ZKÚ, ktoré vo veľkej miere závisia od cestovného ruchu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18
(18)  Pridruženie ZKÚ k Únii by malo zohľadniť kultúrnu rozmanitosť a identitu ZKÚ a prispieť k jej zachovaniu.
(18)  Pridruženie ZKÚ k Únii by malo náležite zohľadniť kultúrnu rozmanitosť a identitu ZKÚ a prispieť k jej zachovaniu. Malo by preto náležite zohľadňovať práva pôvodného obyvateľstva ZKÚ a prispievať k ich ochrane a dodržiavaniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 19
(19)  Únia uznáva, že je dôležité, aby sa vytvorilo aktívnejšie partnerstvo so ZKÚ, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných, boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovanie s ľuďmi, terorizmus a korupciu.
(19)  Únia uznáva, že je dôležité, aby sa vytvorilo aktívnejšie partnerstvo so ZKÚ, pokiaľ ide o dobrú hospodársku, sociálnu a fiškálnu správu, boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovanie s ľuďmi, terorizmus a korupciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 20
(20)  Obchod a obchodná spolupráca medzi Úniou a ZKÚ by mala prispieť k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja v hospodárskej a sociálnej sfére, ako aj v sfére ochrany životného prostredia.
(20)  Obchod a obchodná spolupráca medzi Úniou a ZKÚ by malisamozrejmeprispievať k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja v hospodárskej a sociálnej sfére, ako aj v sfére ochrany životného prostredia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21
(21)  Globálne zmeny, odrážajúce sa v pokračujúcom procese obchodnej liberalizácie, vo veľkej miere postihujú Úniu, hlavného obchodného partnera ZKÚ, ako aj krajiny AKT, ktoré susedia so ZKÚ, a iných hospodárskych partnerov.
(21)  Globálne zmeny odrážajúce sa v pokračujúcom procese obchodnej liberalizácie, ktorá malým ostrovným územiam prináša príliš málo výhod, nútia Úniu ako hlavného obchodného partnera ZKÚ, aby lepšie zohľadňovala záujmy ZKÚ v obchodných dohodách, ktoré uzatvára s krajinami susediacimi so ZKÚ. Preto je v rámci spoločnej zodpovednosti nevyhnutné do všetkých prerokúvaných dohôd o partnerstve alebo obchode začleniť ako samozrejmosť ustanovenia o rešpektovaní minimálnych sociálnych noriem.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  Keďže politiky úspor mali škodlivý účinok na zamestnanosť, je potrebná spolupráca ZKÚ a Únie na prekonaní týchto politík a presadzovaní ambicióznych programov verejných investícií ako jediného spôsobu, ktorý zaručí dôstojné životné a pracovné podmienky väčšine obyvateľstva v ZKÚ aj Únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 22
(22)  ZKÚ sú krehké ostrovné prostredia vyžadujúce primeranú ochranu, a to vrátane ochrany súvisiacej s odpadovým hospodárstvom. Pokiaľ ide o rádioaktívny odpad, táto ochrana je stanovená v článku 198 Zmluvy o Euratome a súvisiacich sekundárnych právnych predpisoch s výnimkou Grónska, na ktoré sa Zmluva o Euratome nevzťahuje. Pre ostatný odpad by malo byť špecifikované, ktoré nariadenia Únie sa majú uplatňovať so zreteľom na ZKÚ.
(22)  ZKÚ sú krehké ostrovné prostredia vyžadujúce primeranú ochranu, a to vrátane ochrany súvisiacej s odpadovým hospodárstvom a rádioaktívnym znečistením. Pokiaľ ide o rádioaktívny odpad, táto ochrana je stanovená v článku 198 Zmluvy o Euratome a súvisiacich sekundárnych právnych predpisoch s výnimkou Grónska, na ktoré sa Zmluva o Euratome nevzťahuje. Pre ostatný odpad by malo byť špecifikované, ktoré nariadenia Únie sa majú uplatňovať so zreteľom na ZKÚ. Pokiaľ ide o rádioaktívne znečistenie, najmä v súvislosti s jadrovými pokusmi, treba špecifikovať, ktoré pravidlá Únie sa majú uplatňovať na ZKÚ s cieľom udržateľne chrániť biodiverzitu a obyvateľstvo pred týmito formami znečistenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 26
(26)  Berúc do úvahy ciele integrácie a rozvoj svetového obchodu v oblasti služieb a zriaďovania podnikov, je potrebné podporiť rozvoj trhov so službami a investičných možností zlepšením prístupu na trh so službami ZKÚ a investovaním do trhu Únie. V tejto súvislosti by Únia mala ZKÚ ponúknuť pokiaľ možno čo najlepšie zaobchádzanie, ktoré ponúka akémukoľvek inému obchodnému partnerovi prostredníctvom komplexných doložiek najvyšších výhod, a zároveň by mala zabezpečiť pružnejšie možnosti obchodných vzťahov pre ZKÚ tým, že podmienky, ktoré ZKÚ ponúkajú Únii, sa obmedzia na také, aké sú ponúkané iným veľkým obchodným hospodárstvam.
(26)  Berúc do úvahy ciele integrácie a vývoj svetového obchodu v oblasti služieb a zriaďovania podnikov, je potrebné podporiť rozvoj trhov so službami a investičných možností zlepšením prístupu na trh Únie pre služby a investície zo ZKÚ a uľahčením ich prístupu na trh verejného obstarávania. V tejto súvislosti by Únia mala ZKÚ ponúknuť pokiaľ možno čo najlepšie zaobchádzanie, ktoré ponúka akémukoľvek inému obchodnému partnerovi prostredníctvom komplexných doložiek najvyšších výhod, a zároveň by mala zabezpečiť pružnejšie možnosti obchodných vzťahov pre ZKÚ tým, že podmienky, ktoré ZKÚ ponúkajú Únii, sa obmedzia na také, aké sú ponúkané iným veľkým obchodným hospodárstvam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28
(28)  Sanitárne a fytosanitárne opatrenia a technické prekážky v obchode môžu mať vplyv na obchod a vyžadujú si spoluprácu. Obchod a obchodná spolupráca by sa mala týkať aj politiky hospodárskej súťaže a práv duševného vlastníctva, ktoré majú vplyv na spravodlivé rozdelenie ziskov z obchodu.
(28)  Sanitárne a fytosanitárne opatrenia a technické prekážky obchodu môžu mať vplyv na obchod a situáciu v oblasti zamestnanosti a vyžadujú si spoluprácu. Obchod a obchodná spolupráca by sa mala týkať aj politiky zamestnanosti, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, a politiky hospodárskej súťaže a práv duševného vlastníctva, ktoré majú vplyv na spravodlivé rozdelenie ziskov z obchodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 29
(29)  Aby sa ZKÚ mohli zúčastňovať na vnútornom trhu Únie, ako aj na regionálnych a medzinárodných trhoch za čo možno najlepších podmienok, je dôležité rozvíjať kapacitu ZKÚ v relevantných oblastiach. Tieto zahŕňajú rozvoj ľudských zdrojov a zručnosti, rozvoj malých a stredných podnikov, diverzifikáciu hospodárskych odvetví a uplatňovanie náležitého právneho rámca s cieľom dosiahnuť podnikateľské prostredie, ktoré by napomáhalo investíciám.
(29)  Aby sa ZKÚ mohli zúčastňovať na vnútornom trhu Únie, ako aj na regionálnych a medzinárodných trhoch za čo najlepších podmienok, je dôležité rozvíjať kapacitu ZKÚ v relevantných oblastiach. Tieto zahŕňajú rozvoj ľudských zdrojov a ich zručnostíprostredníctvom ponuky vhodnej odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania, uľahčovania rozvoja malých a stredných podnikov, uľahčovania prístupu k nástrojom mikrofinancovania a úverom, diverzifikácie hospodárskych odvetví a uplatňovania náležitého právneho rámca s cieľom dosiahnuť podnikateľské prostredie, ktoré by napomáhalo investíciám. Na tento účel môže súbežné využívanie prostriedkov z ERF a programov a nástrojov zaradených do všeobecného rozpočtu Únie, z ktorých sú ZKÚ oprávnené čerpať, umožniť kumuláciu a racionalizáciu zamýšľaných investícií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)  ZKÚ môžu zohrávať zásadnú úlohu v boji proti daňovým rajom. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že je potrebné pokročiť smerom k skutočnej transparentnosti finančného sektora.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 33
(33)  Postupy týkajúce sa finančnej pomoci stanovené v článku 9 a 82 delegujú hlavnú zodpovednosť za programovanie 11. ERF a vykonávanie spolupráce najmä na ZKÚ. Spolupráca sa bude vykonávať prevažne v súlade s územnými nariadeniami ZKÚ a bude základom podpory pre sledovanie, vyhodnocovanie a audit naplánovaných činností. Okrem toho je nevyhnutné objasniť, že ZKÚ sú oprávnené využiť rôzne zdroje financovania, ako sa stanovuje v článku 76.
(33)  Postupy týkajúce sa finančnej pomoci stanovené v článku 9 a 82 delegujú hlavnú zodpovednosť za programovanie 11. ERF a vykonávanie spolupráce najmä na ZKÚ. Spolupráca sa bude vykonávať prevažne v súlade s územnými nariadeniami ZKÚ a bude základom podpory pre sledovanie, vyhodnocovanie a audit naplánovaných činností. Okrem toho je nevyhnutné objasniť, že ZKÚ sú oprávnené využiť rôzne zdroje financovania, ako sa stanovuje v článku 76, a že Komisia musí uľahčovať prístup ZKÚ k horizontálnym programom prostredníctvom vykonávania svojej stratégie pre ZKÚ tak, ako sa uvádza v článku 88 ods. 2a.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 34
(34)  Na to, aby sa mohli prijať podrobné pravidlá pre prípravu programovacích dokumentov, ich následné opatrenia, audit, hodnotenie, preskúmanie, vykonávanie, ako aj podávanie správ a pre finančné korekcie, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únii mala delegovať na Komisiu vo vzťahu k štvrtej časti tohto rozhodnutia. S cieľom zohľadniť technický rozvoj a zmeny v colných právnych predpisoch, by sa právomoc prijímať akty, ktorými sa zmenia a doplnia dodatky k prílohe VI, mala takisto delegovať na Komisiu v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únii. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Rade.
(34)  Na to, aby sa mohli prijať podrobné pravidlá pre prípravu programových dokumentov, ich následné opatrenia, audit, hodnotenie, preskúmanie, vykonávanie, ako aj podávanie správ a finančné opravy, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vo vzťahu k štvrtej časti tohto rozhodnutia mala delegovať na Komisiu. Na to, aby sa mohli prijať rozhodnutia týkajúce sa povolenia kumulácie pôvodu medzi ZKÚ a krajinou, s ktorou Únia uzatvorila a uplatňuje dohodu o voľnom obchode, výnimiek zo systému zaregistrovaných vývozcov, ako aj dočasných výnimiek z ustanovení prílohy VI, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vo vzťahu k prílohe VI k tomuto rozhodnutiu mala delegovať na Komisiu. S cieľom zohľadniť technický vývoj a zmeny v colných právnych predpisoch by sa právomoc prijímať akty, ktorými sa menia a dopĺňajú dodatky k prílohe VI v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, mala takisto delegovať na Komisiu. Na to, aby sa mohli prijať rozhodnutia o dočasnom zrušení preferenčného zaobchádzania, predbežných opatreniach dohľadu stanovených v prílohe VII a dočasných a trvalých ochranných opatreniach stanovených v prílohe VIII by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vo vzťahu k prílohám VII a VIII k tomuto rozhodnutiu mala takisto delegovať na Komisiu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)
2a.  S cieľom zaistiť splnenie týchto cieľov sa zohľadňuje identita a geografická, politická, hospodárska a sociálna situácia každého ZKÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b
b) podpora environmentálne trvalo udržateľného rastu,
b) podpora environmentálne trvalo udržateľného rastu a zelených pracovných miest vo všetkých odvetviach presadzujúcich ekologický rast,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1
1.  S cieľom upevniť vzťahy medzi Úniou a ZKÚ si obe strany želajú, aby toto pridruženie bolo pre občanov známe, a to predovšetkým vďaka presadzovaniu rozvoja vzťahov a spolupráce medzi orgánmi, akademickou obcou, občianskou spoločnosťou a podnikmi v ZKÚ na jednej strane a ich náprotivkami v Únii na strane druhej.
1.  S cieľom upevniť vzťahy medzi Úniou a ZKÚ si obe strany želajú, aby toto pridruženie a vzájomné výhody, ktoré z neho plynú, boli pre občanov známe, a to predovšetkým vďaka presadzovaniu rozvoja vzťahov a spolupráce medzi orgánmi, akademickou obcou, občianskou spoločnosťou, sociálnymi partnermi a podnikmi v ZKÚ na jednej strane a ich náprotivkami v Únii na strane druhej. V tejto súvislosti Únia zabezpečuje účinnú účasť ZKÚ na informačných a komunikačných programoch, najmä v rámci informačných centier Europe Direct, s cieľom priblížiť Úniu k jej občanom žijúcim v ZKÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia zabezpečuje podporu partnerstiev so ZKÚ v rámci všetkých programov a nástrojov Únie zahrnutých vo všeobecnom rozpočte Únie, ako sa uvádza v článku 88.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 3
3.  Cieľom pridruženia je podpora spolupráce medzi ZKÚ a inými partnermi v oblastiach spolupráce stanovených v druhej a tretej časti tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti je cieľom pridruženia presadzovanie spolupráce medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi, na ktorú sa odkazuje v článku 349 zmluvy, ich susednými africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) štátmi a štátmi, ktoré nie sú štátmi AKT. Na dosiahnutie tohto cieľa Únia zlepší koordináciu a synergiu medzi programami spolupráce, ktoré získavajú podporu z rôznych finančných nástrojov EÚ.
3.  Cieľom pridruženia je podpora spolupráce medzi ZKÚ a inými partnermi v oblastiach spolupráce stanovených v druhej a tretej časti tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti je cieľom pridruženia presadzovanie spolupráce medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi, na ktorú sa odkazuje v článku 349 zmluvy, ich susednými africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) štátmi a štátmi, ktoré nie sú štátmi AKT. Na dosiahnutie tohto cieľa Únia zlepší koordináciu a synergiu medzi programami spolupráce, ktoré získavajú podporu z rôznych finančných nástrojov EÚ vrátane programov územnej spolupráce v rámci politiky súdržnosti. Okrem toho Únia pridružuje ZKÚ k politickému dialógu, ktorý vedie s krajinami susediacimi so ZKÚ, a informuje ich o agende, ako aj rozhodnutiach alebo odporúčaniach Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ. Členské štáty a Komisia okrem toho podporia akúkoľvek žiadosť orgánov ZKÚ týkajúcu sa účasti na plenárnych zasadnutiach Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT –EÚ v postavení pozorovateľa, a to s prihliadnutím na rokovací poriadok zhromaždenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d
d) účasť ZKÚ na rozvoji regionálnych trhov v rámci organizácií pre regionálnu integráciu,
d) účasť ZKÚ na rozvoji regionálnych organizácií a regionálnych trhov v rámci organizácií pre regionálnu integráciu,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť
2.  ZKÚ pripravujú v prípade potreby dialóg a konzultácie s orgánmi a subjektmi, ako sú napríklad:
2.  ZKÚ pripravujú v prípade potreby dialóg a konzultácie s orgánmi, poslancami parlamentu a subjektmi, ako sú napríklad:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa) poslanci parlamentu zastupujúci ZKÚ na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca) organizácie ZKÚ, napríklad Združenie zámorských krajín a území (OCTA);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba) poslanci parlamentu zastupujúci ZKÚ na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 4 a (nový)
4a.  Dialóg umožní ZKÚ získať informácie o rozličných regionálnych horizontálnych programoch a prebiehajúcich regionálnych projektoch ERF, aby sa na nich mohli zúčastňovať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a
a) fórum pre dialóg medzi ZKÚ-EÚ (ďalej len „fórum ZKÚ-EÚ“) s každoročným stretnutím orgánov ZKÚ, zástupcov členských štátov a Komisie. Poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia EIB a zástupcovia najvzdialenejších regiónov sa k fóru ZKÚ-EÚ pridružia podľa vhodnosti;
a) fórum pre dialóg medzi ZKÚ a EÚ (ďalej len „fórum ZKÚ – EÚ“) s každoročným stretnutím orgánov ZKÚ, volených zástupcov ZKÚ, zástupcov členských štátov a Komisie. Poslanci Európskeho parlamentu sú k tomuto fóru pridružení. Zástupcovia EIB, zástupcovia najvzdialenejších regiónov, ako aj susedné krajiny, ktoré patria alebo nepatria medzi štáty AKT, sa k fóru ZKÚ – EÚ pridružia podľa potreby;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b
b)  Komisia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, pravidelne uskutočňujú trojstranné konzultácie. Tieto konzultácie sa usporiadajú štyrikrát za rok na podnet Komisie alebo na žiadosť ZKÚ a členského štátu, s ktorým je ZKÚ spojená;
b)  Komisia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, pravidelne uskutočňujú trojstranné konzultácie. Tieto konzultácie sa usporiadajú minimálne štyrikrát za rok a v prípade potreby na podnet Komisie alebo na žiadosť jedného alebo viacerých ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca) podporu MSP vykonávajúcich udržateľnú hospodársku činnosť, najmä v oblasti výskumu, poľnohospodárstva, remeselných činností a cestovného ruchu, ktoré využívajú zdroje miestnych ekosystémov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Článok 17 – písmeno b
b) dosiahnutie vyrovnania hospodárskych a spoločenských činností, ako sú rybolov a akvakultúra, cestovný ruch, námorná doprava, s potenciálom morských a pobrežných zón, pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, suroviny a za súčasného zohľadnenia následkov zmeny klímy a ľudskej činnosti.
b) dosiahnutie vyváženia hospodárskych a spoločenských činností, ako sú rybolov a akvakultúra, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, námorná a vzdušná doprava, priemysel, ťažobné činnosti a územné plánovanie s potenciálom morských a pobrežných zón, pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov a  suroviny, a za súčasného zohľadnenia následkov zmeny klímy a znečistenia pôdy súvisiaceho s činnosťou ľudí a zvierat.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno c
c) bez toho, aby to malo vplyv na existujúce alebo budúce dvojstrannépartnerské dohody v oblasti rybného hospodárstva medzi Úniou a ZKÚ, Únia a ZKÚ sa usilujú o pravidelné vzájomné konzultácie týkajúce sa ochrany živých morských zdrojov a hospodárenia s nimi a o výmenu informácií o vývoji stavu zdrojov v kontexte relevantných nástrojov pridruženia stanovených v článku 13.
c) bez toho, aby to malo vplyv na existujúce alebo budúce dohody o partnerstve v sektore rybolovuuzatvorené Úniou, Únia a ZKÚ sa usilujú o pravidelné vzájomné konzultácie týkajúce sa ochrany živých morských zdrojov a hospodárenia s nimi a o výmenu informácií o vývoji stavu zdrojov v kontexte relevantných nástrojov pridruženia stanovených v článku 13.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno b
b) dialóg a spoluprácu týkajúcu sa ochrany zásob rýb vrátane opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a na účinnú spoluprácu s regionálnymi organizáciami na riadenie rybného hospodárstva a v rámci týchto organizácií. Dialóg a spolupráca zahŕňajú kontrolné a inšpekčné schémy, podnety a záväzky k účinnejšiemu riadeniu rybného hospodárstva a pobrežného životného prostredia v dlhodobom horizonte.
b) dialóg a spoluprácu týkajúcu sa ochrany zásob rýb vrátane opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a na účinnú spoluprácu s regionálnymi organizáciami na riadenie rybného hospodárstva a v rámci týchto organizácií. Dialóg a spolupráca zahŕňajú kontrolné a inšpekčné schémy, podnety a záväzky k účinnejšiemu riadeniu rybného hospodárstva a pobrežného životného prostredia v dlhodobom horizonte. Dialóg a spoluprácu sprevádza zvýšené úsilie Komisie na podporu udržateľného riadenia rybolovu prostredníctvom podpory miestnych systémov pre sledovanie a dohľad prostredníctvom dohôd o partnerstve so ZKÚ pridruženými k Únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Článok 20 – odsek 2
2.  V oblasti zásobovania vodou a v sektore hygieny, ktorými sa priamo prispieva k rozvoju ľudských zdrojov zlepšovaním zdravotného stavu ľudí a zvyšovaním ich produktivity, sa osobitná pozornosť venuje prístupu k zásobovaniu pitnou vodou a poskytovaniu hygienických služieb v nedostatočne zásobovaných regiónoch.
2.  V oblasti zásobovania vodou a v sektore hygieny sa osobitná pozornosť venuje prístupu k zásobovaniu pitnou vodou a poskytovaniu hygienických služieb, ktorými sa priamo prispieva k rozvoju ľudských zdrojov zlepšovaním zdravotného stavu ľudí a zvyšovaním ich produktivity, v nedostatočne zásobovaných regiónoch alebo v regiónoch, ktoré sú vystavené prírodným katastrofám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Článok 21
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti odpadového hospodárstva môže vzťahovať na podporu používania najlepších environmentálnych postupov pri všetkých činnostiach súvisiacich s odpadových hospodárstvom, a to vrátane znižovania tvorby odpadu, recyklovania alebo iných procesov pre získavanie sekundárnych surovín a zneškodnenia odpadu.

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti odpadového hospodárstva môže vzťahovať na podporu používania najlepších environmentálnych postupov pri všetkých činnostiach súvisiacich s nakladaním s odpadom ľudského alebo živočíšneho pôvodu, a to vrátane znižovania tvorby odpadu, recyklovania alebo iných procesov pre získavanie sekundárnych surovín a zneškodnenia odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b
b) cestnú, železničnú, vzdušnú, námornú dopravu alebo dopravu vnútrozemskými vodnými cestami;
b) verejnú dopravu a iné udržateľné druhy prepravy v rámci cestnej, železničnej, vzdušnej, námornej dopravy alebo dopravy vnútrozemskými vodnými cestami;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Článok 29
V kontexte pridruženia sa spolupráca týkajúca sa služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) zameriava na podnecovanie inovácií, hospodárskeho rastu a zlepšenia v bežnom živote občanov a podnikov v ZKÚ, a to vrátane presadzovania prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Spolupráca sa bude orientovať predovšetkým na zvýšenie regulačnej kapacity ZKÚ a môže podporiť rozšírenie sietí a služieb IKT prostredníctvom týchto opatrení:

V kontexte pridruženia sa spolupráca týkajúca sa služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) zameriava na podnecovanie inovácií, hospodárskeho rastu, spolupráce, slobody prejavu, tvorby nových pracovných miest a zlepšenia v bežnom živote občanov a podnikov v ZKÚ, a to vrátane presadzovania prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Spolupráca sa bude orientovať predovšetkým na zvýšenie regulačnej kapacity ZKÚ a môže podporiť rozšírenie sietí a služieb IKT prostredníctvom týchto opatrení:

a) vytvorenie predvídateľného regulačného prostredia, ktoré drží krok s technickým rozvojom, stimuluje rast a inovácie a podnecuje hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa;
a) vytvorenie predvídateľného regulačného prostredia, ktoré drží krok s technickým rozvojom, stimuluje rast a inovácie a podnecuje hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa;
b) dialóg o rôznych aspektoch politiky podpory a monitorovania informačnej spoločnosti;
b) dialóg o rôznych aspektoch politiky podpory a monitorovania informačnej spoločnosti;
c) výmena informácií o normách a otázkach interoperability;
c) výmena informácií o normách a otázkach interoperability;
d) podpora spolupráce v oblasti výskumu IKT a v oblasti výskumných infraštruktúr založených na IKT;
d) podpora spolupráce v oblasti výskumu IKT a v oblasti výskumných infraštruktúr založených na IKT;
e) rozvoj služieb a aplikácií v oblastiach, ktoré majú veľký vplyv na spoločnosť.
e) rozvoj služieb a aplikácií v oblastiach, ktoré majú veľký vplyv na spoločnosť, ako je vzdelávanie a odborná príprava.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Článok 30 – úvodná časť
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti výskumu a inovácií môže vzťahovať na vedu a techniku vrátane informačných a komunikačných technológií s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju ZKÚ a podporiť excelentnosť a konkurencieschopnosť priemyslu v rámci ZKÚ. Spolupráca sa môže vzťahovať najmä na:

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti výskumu a inovácií môže vzťahovať na vedu, vzdelávanie a techniku vrátane informačných a komunikačných technológií s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju ZKÚ a podporiť excelentnosť a konkurencieschopnosť podnikov, najmä MSP, v rámci ZKÚ. Spolupráca sa môže vzťahovať najmä na:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Článok 30 – písmeno b
b) tvorbu politík a rozvoj inštitúcií v rámci ZKÚ a spoločné činnosti na miestnej, vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni s cieľom rozvíjať vedecké, technické a inovačné aktivity a ich aplikáciu v praxi;
b) tvorbu politík a rozvoj inštitúcií v rámci ZKÚ a spoločné činnosti na miestnej, vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni s cieľom rozvíjať vedecké, vzdelávacie, technické a inovačné aktivity a ich aplikáciu v praxi;
Amendement 44
Proposition de décision
Článok 30 – písmeno d
d) účasť jednotlivých výskumníkov ZKÚ, výskumných ústavov a právnych subjektov zo ZKÚ v rámci spolupráce týkajúcej sa programov pre výskum a inovácie v Únii;
d) účasť jednotlivých výskumníkov, výskumných ústavov, MSPprávnických osôb zo ZKÚ v rámci spolupráce týkajúcej sa programov Únie pre výskum, inovácie a konkurencieschopnosť podnikov a najmä MSP;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh rozhodnutia
Článok 30 – písmeno e
e) odbornú prípravu a medzinárodnú mobilitu a výmenu výskumníkov zo ZKÚ.
e) odbornú prípravu a medzinárodnú mobilitu výskumníkov a študentov zo ZKÚ a výmeny výskumníkov a študentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh rozhodnutia
Článok 31 – odsek 1
1.  Únia zabezpečí, aby sa všetky fyzické osoby zo ZKÚ v zmysle vymedzenia v článku 49 mohli zúčastňovať na iniciatívach Únie týkajúcich sa mládeže na rovnakom základe ako občania členských štátov.
1.  Únia zabezpečí, aby sa všetky fyzické osoby zo ZKÚ v zmysle vymedzenia v článku 49 zúčastňovali na iniciatívach a programoch Únie týkajúcich sa mládeže na rovnakom základe ako občania členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Článok 31 – odsek 2
2.  Cieľom pridruženia je upevňovanie väzieb medzi mladými ľuďmi žijúcimi v ZKÚ a v Únii, okrem iného aj presadzovaním mobility na vzdelávacie účely pre mládež zo ZKÚ a podnecovaním vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi.
2.  Cieľom pridruženia je upevňovanie väzieb medzi mladými ľuďmi žijúcimi v ZKÚ a v Únii, okrem iného aj presadzovaním školení, úvodnej a odbornej prípravy alebo celoživotného vzdelávania, a výmen a mobility na vzdelávacie účely pre mládež zo ZKÚ a podnecovaním vzájomného poznávania kultúr a vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh rozhodnutia
Článok 31 – odsek 2 a (nový)
2a.  Únia a ZKÚ spolupracujú na zaistení toho, aby sa mladí ľudia aktívne zúčastňovali na trhu práce s cieľom zabrániť nezamestnanosti mladých ľudí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh rozhodnutia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa) poskytnutie príležitostí získať pracovné skúsenosti, aby sa študentom umožnilo rozvinúť zručnosti užitočné pre trh práce;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh rozhodnutia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno b
b) podporu ZKÚ pri vymedzení a implementácii politiky v oblasti vzdelávania.
b) podporu ZKÚ pri vymedzení a implementácii politiky v oblasti vzdelávania a formálnej a neformálnej odbornej prípravy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh rozhodnutia
Článok 32 – odsek 2
2.  Únia zabezpečí, aby sa všetky fyzické osoby zo ZKÚ v zmysle vymedzenia v článku 49 mohli zúčastňovať na vzdelávacích iniciatívach Únie na rovnakom základe ako občania členských štátov.
2.  Únia zabezpečí, aby sa všetky fyzické osoby zo ZKÚ v zmysle vymedzenia v článku 49 zúčastňovali na iniciatívach Únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, najmä na programe ERASMUS pre všetkých.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh rozhodnutia
Článok 32 – odsek 3
3.  Únia zabezpečí, aby sa vzdelávacie subjekty a inštitúcie zo ZKÚ mohli zúčastňovať na iniciatívach Únie týkajúcich sa spolupráce v oblasti vzdelávania na rovnakom základe ako vzdelávacie subjekty a inštitúcie z členských štátov.
3.  Únia zabezpečí, aby sa subjekty a inštitúcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zo ZKÚ mohli zúčastňovať na iniciatívach Únie týkajúcich sa spolupráce v oblasti vzdelávania a odborného vzdelávania na rovnakom základe ako subjekty a inštitúcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy z členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh rozhodnutia
Článok 33 – odsek 1
1.  Únia a ZKÚ udržiavajú dialóg v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky s cieľom prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju ZKÚ a k presadzovaniu dôstojnej práce v ZKÚ a v ich okolitých regiónoch. Tento dialóg sa zameriava tiež na podporu úsilia orgánov ZKÚ rozvíjať politiky a právne predpisy v tejto oblasti.
1.  Únia a ZKÚ udržiavajú dialóg v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky s cieľom prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju ZKÚ a k presadzovaniu dôstojnej práce a sociálneho začlenenia v ekologickom hospodárstve v ZKÚ a v ich okolitých regiónoch. Tento dialóg sa zameriava tiež na podporu úsilia orgánov ZKÚ rozvíjať politiky a právne predpisy v tejto oblasti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh rozhodnutia
Článok 33 – odsek 2
2.  Dialóg pozostáva predovšetkým z výmeny informácií a osvedčených postupov týkajúcich sa politík a právnych predpisov v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, ktoré sú spoločným záujmom Únie a ZKÚ. V tejto súvislosti sa zohľadnia aj oblasti, ako je rozvoj zručností, sociálna ochrana, sociálny dialóg, rovnaké príležitosti, nediskriminácia a prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, zdravie a bezpečnosť pri práci a ostatné pracovné normy.
2.  Dialóg pozostáva predovšetkým z výmeny informácií a najlepších postupov týkajúcich sa politík a právnych predpisov v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, ktoré sú v spoločnom záujme Únie a ZKÚ. Tvorba pracovných miest, najmä v MSP, sa podporuje presadzovaním náročných sociálnych noriem. Dialóg podporuje všetky inovatívne opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia pracovníkov a občanov, ktorých cieľom je umožniť tvorbu pracovných miest v oblastiach, pre ktoré majú ZKÚ predpoklady, napríklad biodiverzitu, nerastné zdroje a nové technológie, ako aj v oblastiach súvisiacich so zlepšením prístupnosti. V tejto súvislosti sa zohľadnia oblasti, ako je predvídanie budúcich požiadaviek na zručnosti, rozvoj zručností, vzdelávanie kvalifikovanej pracovnej sily, ktoré je potrebné na plnenie potrieb trhu práce, sociálna ochrana, sociálny dialóg, rovnaké príležitosti, nediskriminácia a prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, zdravie a bezpečnosť pri práci a ostatné pracovné normy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh rozhodnutia
Článok 33 – odsek 2 a (nový)
2a.  Únia a ZKÚ spolupracujú na výmene najlepších postupov v oblasti aktívnych politík na trhu práce, silného sociálneho dialógu, pracovných noriem a sociálnej ochrany s cieľom chrániť práva pracujúcich.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh rozhodnutia
Článok 33 – odsek 2 b (nový)
2b.  Únia a ZKÚ spolupracujú na zabezpečení vyváženého pomeru medzi istotou a flexibilitou na trhu práce prostredníctvom komplexného vykonávania zásad flexiistoty a na riešení segmentácie trhu práce poskytnutím primeranej sociálnej ochrany pre ľudí v prechodných obdobiach alebo osoby zamestnané na základe dočasných pracovných zmlúv či na čiastočný úväzok, ako aj zabezpečením prístupu k možnostiam odbornej prípravy, kariérneho rastu a možností zamestnania na plný úväzok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh rozhodnutia
Článok 33 – odsek 2 c (nový)
2c.  Odlev obyvateľstva vrátane úniku mozgov a emigrácia mladých ľudí je výzvou pre mnohé ZKÚ, a z tohto dôvodu Únia a ZKÚ spolupracujú na ochrane práv migrujúcich pracovníkov na trhu práce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh rozhodnutia
Článok 33 a (nový)
Článok 33a

Voľný pohyb pracovníkov

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti a verejného poriadku, členské štáty Únie žiadnym spôsobom nediskriminujú pracovníkov zo ZKÚ, pokiaľ ide o zamestnanie, odmeňovanie a pracovné podmienky.
2.  Orgány ZKÚ zaobchádzajú s pracovníkmi z členských štátov rovnako ako s občanmi z tretích krajín a nerozlišujú medzi občanmi jednotlivých členských štátov. Napriek tomu môžu orgány ZKÚ prijať právne predpisy na pomoc miestnym pracovníkom s cieľom podporiť miestnu zamestnanosť. V takom prípade orgány ZKÚ informujú Komisiu o právnych predpisoch, ktoré prijímajú, aby mohla informovať členské štáty.
3.  Tento článok sa nevzťahuje na pracovné miesta vo verejnej službe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh rozhodnutia
Článok 33 b (nový)
Článok 33b

Sociálny dialóg a rozvoj sociálnej demokracie

V rámci pridruženia sa podpora sociálneho dialógu a rozvoj sociálnej demokracie môžu podporovať pomocou opatrení zahŕňajúcich:

– akcie na poskytovanie odbornej prípravy sociálnym partnerom,
– akcie umožňujúce komunikáciu a vytváranie priestorov pre podporu a rozvoj sociálneho dialógu a sociálnej demokracie,
– akcie umožňujúce výmenu najlepších postupov v oblasti sociálnej politiky na regionálnej a miestnej úrovni.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh rozhodnutia
Článok 34 – písmeno a
a) akcie na posilnenie kapacity v oblasti pripravenosti a reakcie na cezhraničné zdravotné ohrozenia, ako sú infekčné ochorenia, ktoré by sa zakladali na existujúcich štruktúrach a zameriavali by sa na mimoriadne udalosti,
a) akcie na posilnenie kapacity v oblasti pripravenosti a reakcie na cezhraničné zdravotné ohrozenia, ako sú infekčné ochorenia, ktoré by sa zakladali na existujúcich štruktúrach a na pracovnom lekárstve a zameriavali by sa na mimoriadne udalosti,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh rozhodnutia
Článok 34 – písmeno a a (nové)
aa)  Únia a ZKÚ organizujú výmeny najlepších postupov s cieľom zlepšiť efektivitu na pracovisku. Je potrebné zabezpečiť, aby sa politiky prevencie vzťahovali na všetkých pracovníkov a aby sa účinne rešpektovalo základné právo všetkých pracovníkov na zdravie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh rozhodnutia
Článok 34 – písmeno b
b) budovanie kapacít upevňovaním sietí verejného zdravia na regionálnej úrovni, uľahčenie výmeny informácií medzi odborníkmi a podpora primeranej odbornej prípravy,
b) budovanie kapacít upevňovaním sietí verejného zdravia na regionálnej úrovni, uľahčenie výmeny informácií medzi odborníkmi, podpora primeranej odbornej prípravy a zavádzanie telemedicíny;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh rozhodnutia
Článok 34 a (nový)
Článok 34a

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci zameriava na posilňovanie kapacít ZKÚ v oblasti prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov prostredníctvom opatrení zahŕňajúcich:

– akcie, ktorých cieľom je vypracovanie štúdií a rozvoj expertízy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sa zaoberajú rizikami špecifickými pre príslušné územie,
– pomoc pri modernizácii právnej úpravy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
– podporu akcií na propagáciu prevencie pracovných rizík.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh rozhodnutia
Článok 38 – nadpis
Ochrana miest kultúrneho dedičstva a historických pamiatok

Kultúrne dedičstvo a historické pamiatky

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh rozhodnutia
Článok 38 – úvodná časť
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti miest kultúrneho dedičstva a historických pamiatok zameriava na podporu výmeny odborných poznatkov a osvedčených postupov, a to prostredníctvom:

V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti miest kultúrneho dedičstva a historických pamiatok zameriava na podporu výmeny odborných poznatkov a najlepších postupov a na optimalizáciu potenciálu takýchto miest udržateľným spôsobom, a to prostredníctvom:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh rozhodnutia
Článok 38 – odsek 1 a (nový)
Cieľom spolupráce môže byť takisto zlepšovanie poznatkov, ochrany a postavenia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva ZKÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh rozhodnutia
Článok 44 a (nový)
Článok 44a

Rokovania o obchodných dohodách s tretími krajinami

Únia sa pri rokovaniach o obchodnej dohode s treťou krajinou snaží zabezpečiť rozšírenie colných preferencií udeľovaných výrobkom z Únie aj na výrobky s pôvodom v ZKÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh rozhodnutia
Článok 54 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ak existuje riziko, že obchodné dohody, o ktorých sa rokuje s tretími krajinami, by mohli ohroziť tradičné odvetvia obchodu typické pre ZKÚ, Komisia vykoná predchádzajúce posúdenia vplyvu možných následkov podľa kritérií stanovených Medzinárodnou organizáciou práce a OSN. Pred uzatvorením príslušných medzinárodných dohôd Komisia postúpi ukončené predchádzajúce posúdenia vplyvu Európskemu parlamentu, Rade a vládnym alebo miestnym orgánom ZKÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh rozhodnutia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno b
b) urýchlené odstránenie prekážok v obchode s tovarom alebo službami, ktoré majú osobitný význam pre zmiernenie následkov zmeny klímy alebo prekážok v investovaní do nich, ako je napríklad udržateľná energia z obnoviteľných zdrojov a energeticky účinné výrobky a služby, a to vrátane prijatia politického rámca, ktorý by prispel k využitiu najlepších dostupných technológií, a presadzovania noriem, ktoré zodpovedajú environmentálnym a hospodárskym potrebám a ktoré minimalizujú technické prekážky v obchode,
b) urýchlené odstránenie prekážok v obchode s tovarom alebo službami, ktoré majú osobitný význam pre zmiernenie následkov zmeny klímy alebo prekážok v investovaní do nich, ako je napríklad udržateľná energia z obnoviteľných zdrojov a energeticky účinné výrobky a služby, a to vrátane prijatia politického rámca, ktorý by prispel k využitiu najlepších dostupných technológií, a presadzovania noriem, ktoré zodpovedajú environmentálnym, sociálnym a hospodárskym potrebám a ktoré minimalizujú technické prekážky v obchode,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh rozhodnutia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno c
c) podporu obchodu s tovarom, ktorý prispieva k lepším sociálnym podmienkam a praxi nepoškodzujúcej životné prostredie, vrátane tovaru, na ktorý sa vzťahujú dobrovoľné schémy zaručujúce udržateľné hospodárstvo, ako sú napríklad schémy spravodlivého a etického obchodovania, schémy environmentálnych značiek a certifikačné schémy pre výrobky z prírodných zdrojov,
c) podporu obchodu s tovarom, ktorý prispieva k lepším sociálnym podmienkam a praxi nepoškodzujúcej životné prostredie, vrátane tovaru, na ktorý sa vzťahujú dobrovoľné schémy zaručujúce udržateľné hospodárstvo, ako sú napríklad schémy spravodlivého a etického obchodovania, schémy environmentálnych a sociálnych značiek a certifikačné schémy pre výrobky z prírodných zdrojov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh rozhodnutia
Článok 62
V kontexte pridruženia môže spolupráca v oblasti spotrebiteľskej politiky, ochrany zdravia spotrebiteľa a obchodu zahŕňať prípravu právnych predpisov a nariadení v oblasti spotrebiteľskej politiky a ochrany zdravia spotrebiteľa s cieľom predchádzať zbytočným prekážkam v obchode.

V kontexte pridruženia môže spolupráca v oblasti spotrebiteľskej politiky, ochrany zdravia spotrebiteľa a obchodu zahŕňať možnosť dočasného uznávania pravidiel a postupov zavedených v ZKÚ, ako aj prípravu zákonov a iných právnych predpisov v oblasti spotrebiteľskej politiky a ochrany zdravia spotrebiteľa s cieľom predchádzať zbytočným prekážkam v obchode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh rozhodnutia
Článok 68 – písmeno a
a) zvyšovanie kapacít ZKÚ na formuláciu a vykonávanie politík nevyhnutných pre rozvoj ich obchodu s tovarom a službami;
a) zvyšovanie kapacít ZKÚ na formuláciu a vykonávanie politík nevyhnutných pre rozvoj obchodu s tovarom a službami predovšetkým prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh rozhodnutia
Článok 68 – písmeno b
b) podpora úsilia ZKÚ prijať náležité právne, regulačné a inštitucionálne rámce ako aj potrebné správne postupy;
b) podpora úsilia ZKÚ prijať náležité právne, regulačné a inštitucionálne rámce, ako aj potrebné správne postupy predovšetkým v záujme zlepšenia sociálnych noriem a vytvorenia spoločenského prostredia priaznivého pre rast;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh rozhodnutia
Článok 68 – písmeno d
d) uľahčovanie rozvoja v oblasti trhu a výrobkov vrátane zvyšovania kvality výrobkov;
d) uľahčovanie rozvoja a diverzifikácie v oblasti trhu a výrobkov vrátane zvyšovania kvality výrobkov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh rozhodnutia
Článok 68 – písmeno e
e) prispievanie k rozvoju ľudských zdrojov a odborných zručností relevantných pre obchod s tovarom a službami;
e) prispievanie k rozvoju ľudských zdrojov a odborných zručností prostredníctvom ponuky vhodných kurzov odbornej prípravy relevantných pre obchod s tovarom a službami ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh rozhodnutia
Článok 68 – písmeno f
f) zvyšovanie kapacity sprostredkovateľských organizácií poskytovať podnikom ZKÚ služby náležité pre ich vývoznú činnosť, ako je napríklad poskytovanie informácií o trhu;
f) zvyšovanie kapacity sprostredkovateľských organizácií poskytovať podnikom zo ZKÚ služby náležité pre ich vývoznú činnosť, ako je napríklad poskytovanie informácií o trhu, a to pomocou účinnejšieho využívania nových technológií;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh rozhodnutia
Článok 79 – odsek 2
2.  Pokiaľ ide o tieto oblasti, Únia podporuje úsilie ZKÚ v rozvíjaní spoľahlivých metód na získavanie štatistických údajov.
2.  Pokiaľ ide o tieto oblasti, Únia podporuje úsilie ZKÚ v rozvíjaní spoľahlivých metód na získavanie štatistických údajov. Tiež podporuje ZKÚ v ich úsilí o lepšiu porovnateľnosť ich makroekonomických ukazovateľov, a to aj prostredníctvom výpočtu parity kúpnej sily.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh rozhodnutia
Článok 80 – odsek 2
2.  Na podnet ZKÚ možno financovať výskumné štúdie alebo opatrenia technickej pomoci v súvislosti s implementáciou činností obsiahnutých v programovacích dokumentoch. Komisia môže rozhodnúť o financovaní takého opatrenia buď z programovateľnej pomoci alebo z prostriedkov vyčlenených na opatrenia technickej spolupráce.
2.  Na podnet ZKÚ možno financovať výskumné štúdie alebo opatrenia technickej pomoci v súvislosti s vykonávaním činností naplánovaných v rámci tohto rozhodnutia. Komisia môže rozhodnúť o financovaní takého opatrenia buď z programovateľnej pomoci alebo z prostriedkov vyčlenených na opatrenia technickej spolupráce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh rozhodnutia
Článok 80 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia najmenej raz ročne a pokiaľ možno v súvislosti s fórom EÚ – ZKÚ organizuje odborné stretnutie regionálnych povoľujúcich úradníkov a povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním s cieľom posilniť inštitucionalizovaný odborný dialóg a zefektívniť prípravu programov a využívanie fondov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh rozhodnutia
Článok 82 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Komisia zabezpečí, aby sa v pravidlách tvorby programov zohľadňovali obmedzené ľudské a administratívne zdroje ZKÚ a ich inštitucionálne väzby s členskými štátmi, s ktorými sú spojené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh rozhodnutia
Článok 82 – odsek 5
5.  Orgány ZKÚ a Komisia sú spoločne zodpovedné za schválenie programovacieho dokumentu.
5.  Orgány ZKÚ a Komisia sú spoločne zodpovedné za schválenie programovacieho dokumentu. V tejto súvislosti je programový dokument predmetom výmeny názorov medzi ZKÚ, príslušným členským štátom a Komisiou. V rámci tejto výmeny názorov sa podľa možnosti ako súčasť dialógu v rámci fóra ZKÚ – EÚ organizujú odborné stretnutia regionálnych povoľujúcich úradníkov a všetkých zástupcov Komisie a úradov a delegácií zapojených do tvorby programov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh rozhodnutia
Článok 83 – odsek 1
1.  Komisia poskytuje prostriedky ZKÚ v rámci 11. ERF akýmkoľvek spôsobom stanoveným v nariadení o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí a vo vykonávacích opatreniach tohto rozhodnutia. Na tento účel uzatvorí dohody o financovaní s príslušnými orgánmi ZKÚ.
1.  Komisia poskytuje prostriedky ZKÚ v rámci 11. ERF akýmkoľvek spôsobom stanoveným v nariadení o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí a vo vykonávacích opatreniach tohto rozhodnutia. Na tento účel uzatvorí dohody o financovaní s príslušnými orgánmi ZKÚ a podľa možnosti ako súčasť dialógu v rámci fóra ZKÚ – EÚ organizuje odborné stretnutia s regionálnymi povoľujúcimi úradníkmi a všetkými zástupcami Komisie a úradov a delegácií zapojených do vykonávania mechanizmov tvorby programov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh rozhodnutia
Článok 84 – odsek 8
8.  Komisia informuje výbor o dôsledkoch, vyhodnotení a kontrole programovacích dokumentov.
8.  Komisia súčasne informuje výbor a Európsky parlamentnásledných opatreniach, vyhodnotení a kontrole programových dokumentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh rozhodnutia
Článok 88 – odsek 2
2.  ZKÚ takisto oprávnené získať podporu v rámci programov Únie pre spoluprácu s inými krajinami, a to predovšetkým s rozvojovými krajinami pod podmienkou, že budú zachované pravidlá, ciele a prípadné dojednania týchto programov.
2.  ZKÚ takisto získavajú podporu v rámci programov Únie pre spoluprácu s inými krajinami podľa pravidiel, cieľov a mechanizmov týchto programov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh rozhodnutia
Článok 88 – odsek 2 a (nový)
2a.  S cieľom zabezpečiť účinnú a efektívnu účasť ZKÚ na rozličných horizontálnych programoch Únie Komisia presadzuje skutočnú stratégiu pre ZKÚ tým, že v každom generálnom riaditeľstve vytvorí miesto referenta pre ZKÚ. Títo referenti pre ZKÚ sa zúčastňujú na tvorbe ročných pracovných programov pre každý program najmä prostredníctvom konzultácií medzi útvarmi, aby sa zaistilo, že potreby a špecifiká ZKÚ sa náležite zohľadnia. Okrem toho Komisia bezodkladne informuje ZKÚ o uverejnení výziev na predkladanie ponúk v rámci jednotlivých horizontálnych programov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh rozhodnutia
Článok 89 – odsek 1
1.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty na doplnenie pravidiel v tomto rozhodnutí v lehote do12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia a na zmenu a doplnenie dodatkov Prílohy VI s cieľom zohľadniť technický pokrok a zmeny v colných predpisoch v súlade s postupom stanoveným v článku 90.
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s postupom stanoveným v článku 90 prijímať delegované akty na doplnenie pravidiel v tomto rozhodnutí v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia a na zmenu a doplnenie dodatkov k prílohe VI s cieľom zohľadniť technický pokrok a zmeny v colných predpisoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh rozhodnutia
Článok 90 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 89 môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedených právomocí. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v neskorší deň uvedený v tomto rozhodnutí. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 89 môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Keď Rada začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť o odvolaní delegovania právomocí, informuje o tom Európsky parlament a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh rozhodnutia
Článok 90 – odsek 4
4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Rade ihneď po jeho prijatí.
4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh rozhodnutia
Článok 90 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
Ak má Rada v úmysle vzniesť námietku, informuje Európsky parlament v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegovaný akt, voči ktorému zamýšľa vzniesť námietku, a dôvody námietky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh rozhodnutia
Článok 90 a (nový)
Článok 90a

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ nie je voči nim vznesená námietka v súlade s odsekom 2. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre núdzové prípady.
2.  Rada môže vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom ustanoveným v článku 90 ods. 5. V takom prípade Komisia akt bez odkladu po oznámení rozhodnutia Rady vzniesť námietku akt zruší.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh rozhodnutia
Článok 91 – odsek 1 – úvodná časť
Rada konajúca v súlade so zmluvou rozhodne o akýchkoľvek potrebných úpravách tohto rozhodnutia:

Rada, konajúc v súlade so zmluvou, po konzultácii s Európskym parlamentom rozhodne o akýchkoľvek potrebných úpravách tohto rozhodnutia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh rozhodnutia
Príloha I
ZOZNAM IZOLOVANÝCH ZKÚ

ZOZNAM IZOLOVANÝCH ZKÚ

–  Falklandské ostrovy
–  Falklandské ostrovy
–  Svätá Helena, ostrov Ascension, Tristan da Cunha
–  Svätá Helena, ostrov Ascension, Tristan da Cunha
–  St Pierre a Miquelon
–  St Pierre a Miquelon
  Wallis a Futuna
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Návrh rozhodnutia
Príloha II – článok 1 – odsek 1
1.  Na účely tohto rozhodnutia sa na sedemročné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 celková suma finančnej pomoci EÚ vo výške [343,4 mil.] EUR v rámci 11. ERF stanovená vnútornou dohodou o ustanovení 11. ERF rozdelí takto:
1.  Na účely tohto rozhodnutia sa na sedemročné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 celková suma finančnej pomoci EÚ vo výške [360,57 mil.] EUR v rámci 11. ERF stanovená vnútornou dohodou o ustanovení 11. ERF rozdelí takto:
a) suma [330,4 mil.] EUR v podobe grantov na programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja, humanitárnu pomoc, núdzovú pomoc, pomoc utečencom a doplnkovú podporu pri výkyvoch výnosov z vývozu a takisto aj na podporu regionálnej spolupráce a integrácie;
a) suma [345,57 mil.] EUR v podobe grantov na programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja, humanitárnu pomoc, núdzovú pomoc, pomoc utečencom a doplnkovú podporu pri výkyvoch výnosov z vývozu a takisto aj na podporu regionálnej spolupráce a integrácie;
b) suma [5 mil.] EUR na financovanie úrokových dotácií a technickej pomoci v súvislosti s investičným nástrojom pre ZKÚ uvedeným v prílohe IV;
b) suma [5 mil.] EUR na financovanie úrokových dotácií a technickej pomoci v súvislosti s investičným nástrojom pre ZKÚ uvedeným v prílohe IV;
c) suma [8 mil.] EUR na analýzy a opatrenia technickej pomoci v súlade s článkom 79 tohto rozhodnutia a na celkové hodnotenie tohto rozhodnutia, ktoré sa uskutoční najneskôr štyri roky pred skončením jeho platnosti.
c) suma [10 mil.] EUR na analýzy a opatrenia technickej pomoci v súlade s článkom 79 tohto rozhodnutia a na celkové hodnotenie tohto rozhodnutia, ktoré sa uskutoční najneskôr štyri roky pred skončením jeho platnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh rozhodnutia
Príloha II – článok 3 – úvodná časť
Suma [330,4 mil.] EUR uvedená v článku 1 ods. 1 písm. a) sa rozdelí na základe potrieb a výkonnosti ZKÚ podľa týchto kritérií:

Suma [345,57 mil.] EUR uvedená v článku 1 ods. 1 písm. a) sa rozdelí na základe potrieb a výkonnosti ZKÚ podľa týchto kritérií:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Návrh rozhodnutia
Príloha II – článok 3 – odsek 2
2.  Suma [105 mil.] EUR sa rozdelí na podporu regionálnej spolupráce a integrácie v súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia, a to najmä čo sa týka priorít a oblastí spoločných záujmov uvedených v článku 5, a v konzultácii podľa nástrojov partnerstva EÚ – ZKÚ uvedených v článku 13. Prostriedky sa rozdelia v koordinácii s ďalšími finančnými nástrojmi Únie a v spolupráci medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 zmluvy.
2.  Suma [120,17 mil.] EUR sa rozdelí na podporu regionálnej spolupráce a integrácie v súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia, a to najmä čo sa týka priorít a oblastí spoločných záujmov uvedených v článku 5, a v konzultácii podľa nástrojov partnerstva EÚ – ZKÚ uvedených v článku 13. Prostriedky sa rozdelia v koordinácii s ďalšími finančnými nástrojmi Únie a v spolupráci medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh rozhodnutia
Príloha VI – článok 3 – odsek 1 – písmeno g
g) výrobky akvakultúry z rýb, kôrovcov a mäkkýšov tam narodených alebo chovaných;
g) výrobky akvakultúry z rýb, kôrovcov a mäkkýšov tam chovaných;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh rozhodnutia
Príloha VI – článok 10 – odsek 6
6.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenie na priznanie kumulácie uvedenej v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.
6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 90 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrenia na priznanie kumulácie uvedenej v odseku 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh rozhodnutia
Príloha VI – článok 16 – odsek 6 a (nový)
6a.  ZKÚ sa udelia výnimky týkajúce sa produktov rybolovu v rámci ročnej kvóty 2 500 ton pre produkty rybolovu spadajúce pod číselné znaky KN 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 a 160510.
V súlade s uvedenou kvótou predkladajú ZKÚ alebo členské štáty žiadosti o takéto výnimky výboru, ktorý ich udeľuje automaticky a ktorého rozhodnutím nadobúdajú účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Návrh rozhodnutia
Príloha VI – článok 16 – odsek 8
8.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenie na priznanie dočasnej výnimky uvedenej v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.
8.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 90 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrenia na priznanie dočasnej výnimky uvedenej v odseku 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Návrh rozhodnutia
Príloha VI – článok 63 – odsek 3
3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenie na priznanie dočasnej výnimky uvedenej v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 90 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrenia na priznanie dočasnej výnimky uvedenej v odseku 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Návrh rozhodnutia
Príloha VI – odsek 64
Postup výboru

vypúšťa sa
1.  Komisii pomáha Výbor pre colný kódex ustanovený podľa článku 247a nariadenia (EHS) č. 2913/92.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Návrh rozhodnutia
Príloha VII – článok 2 – odsek 1
1.  Komisia môže pozastaviť uplatňovanie preferenčného režimu stanoveného v tomto rozhodnutí pre všetky alebo určité výrobky s pôvodom vo zvýhodnenej krajine, ak sa domnieva, že existuje dostatočný dôkaz o tom, že dočasné zrušenie by mohlo byť oprávnené z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 článku 1 tejto prílohy, ak predtým:
1.  Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 90 dočasne pozastaviť uplatňovanie preferenčného režimu stanoveného v tomto rozhodnutí pre všetky alebo určité výrobky s pôvodom vo zvýhodnenej krajine, ak sa domnieva, že existuje dostatočný dôkaz o tom, že dočasné zrušenie by mohlo byť oprávnené z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 článku 1 tejto prílohy, ak predtým:
a) sa poradila s výborom uvedeným v článku 10 prílohy VIII v súlade s postupom uvedeným v článku 3 odseku 2;
b) vyzvala členské štáty, aby prijali také preventívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie finančných záujmov Únie, a/alebo zabezpečili, aby zvýhodnená krajina dodržiavala svoje povinnosti
b) vyzvala členské štáty, aby prijali také preventívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie finančných záujmov Únie, a/alebo zabezpečili, aby zvýhodnená krajina dodržiavala svoje povinnosti
c) a uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie informujúce o tom, že existujú dôvody na opodstatnené pochybnosti o uplatňovaní preferenčného režimu a/alebo o dodržiavaní povinností zo strany zvýhodnenej krajiny, ktoré môžu spochybniť jej právo naďalej požívať výhody udelené týmto rozhodnutím.
c) a uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie informujúce o tom, že existujú dôvody na opodstatnené pochybnosti o uplatňovaní preferenčného režimu a/alebo o dodržiavaní povinností zo strany zvýhodnenej krajiny, ktoré môžu spochybniť jej právo naďalej požívať výhody udelené týmto rozhodnutím.
Komisia informuje príslušnú/príslušné ZKÚ o každom rozhodnutí prijatom podľa tohto odseku skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Komisia upovedomí aj výbor uvedený v článku 10 prílohy VIII.

Komisia informuje príslušnú/príslušné ZKÚ o každom rozhodnutí prijatom podľa tohto odseku skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Návrh rozhodnutia
Príloha VII – článok 2 – odsek 2
2.  Obdobie dočasného zrušenia nesmie byť dlhšie ako 6 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia Komisia rozhodne o ukončení dočasného zrušenia, o čom vopred informuje výbor uvedený v článku 10 prílohy VIII, alebo v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 tohto článku predĺži obdobie dočasného zrušenia.
2.  Obdobie dočasného zrušenia nepresiahne 6 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia Komisia rozhodne buď o ukončení dočasného zrušenia, alebo v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 tohto článku predĺži obdobie dočasného zrušenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh rozhodnutia
Príloha VII – odsek 3
Postup výboru

vypúšťa sa
1.  Na účely vykonávania článku 2 pomáha Komisii výbor uvedený v článku 10 prílohy VIII.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Návrh rozhodnutia
Príloha VIII – článok 5 – odsek 2
2.  Predbežné opatrenia dohľadu prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 6 tejto prílohy.
2.  Predbežné opatrenia dohľadu prijíma Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 tejto prílohy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Návrh rozhodnutia
Príloha VIII – článok 6 – odsek 1
1.  Dočasné opatrenia sa môžu uložiť v prípade náležite opodstatnených a naliehavých dôvodov týkajúcich sa zhoršenia hospodárskej a/alebo finančnej situácie výrobcov Únie, ktorá by sa ťažko naprávala. Dočasné opatrenia sa neuplatňujú dlhšie ako 200 dní. Dočasné opatrenia prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 10 tejto prílohy. V prípade vážnych naliehavých dôvodov Komisia prijme okamžite uplatniteľné dočasné ochranné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 10 tejto prílohy.
1.  Dočasné opatrenia sa môžu uložiť v prípade náležite opodstatnených a naliehavých dôvodov týkajúcich sa zhoršenia hospodárskej a/alebo finančnej situácie výrobcov z Únie, ktorá by sa ťažko naprávala. Dočasné opatrenia sa neuplatňujú dlhšie ako 200 dní. Dočasné opatrenia prijíma Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 90. V prípade vážnych naliehavých dôvodov Komisia prijme okamžite uplatniteľné dočasné ochranné opatrenia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 90a.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Návrh rozhodnutia
Príloha VIII – článok 7 – odsek 1
1.  Ak z konečného posúdenia skutočností vyplýva, že podmienky stanovené v článku 2 tejto prílohy nie sú splnené, Komisia prijme rozhodnutie o ukončení prešetrovania a konania v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 tejto prílohy. Komisia s náležitým ohľadom na ochranu dôverných informácií v zmysle článku 9 tejto prílohy zverejní správu, v ktorej oznámi svoje zistenia a odôvodnené závery v súvislosti so všetkými relevantnými vecnými a právnymi otázkami.
1.  Ak z konečného posúdenia skutočností vyplýva, že podmienky stanovené v článku 2 tejto prílohy nie sú splnené, Komisia prijme rozhodnutie o ukončení prešetrovania. Komisia s náležitým ohľadom na ochranu dôverných informácií v zmysle článku 9 tejto prílohy zverejní správu, v ktorej oznámi svoje zistenia a odôvodnené závery v súvislosti so všetkými relevantnými vecnými a právnymi otázkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Návrh rozhodnutia
Príloha VIII – článok 7 – odsek 2
2.  Ak z konečného posúdenia skutočností vyplýva, že podmienky stanovené v článku 2 tejto prílohy sú splnené, Komisia prijme rozhodnutie o uložení konečných ochranných opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4. Komisia s náležitým ohľadom na ochranu dôverných informácií v zmysle článku 9 tejto prílohy zverejní správu, v ktorej zhrnie vecné skutočnosti a okolnosti dôležité pre dané zistenie, a rozhodnutie o prijatí nevyhnutných ochranných opatrení bezodkladne oznámi orgánom ZKÚ.
2.  Ak z konečného posúdenia skutočností vyplýva, že podmienky stanovené v článku 2 tejto prílohy sú splnené, Komisia prijme rozhodnutie o uložení konečných ochranných opatrení prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 90. Komisia s náležitým ohľadom na ochranu dôverných informácií v zmysle článku 9 tejto prílohy zverejní správu, v ktorej zhrnie vecné skutočnosti a okolnosti dôležité pre dané zistenie, a rozhodnutie o prijatí nevyhnutných ochranných opatrení bezodkladne oznámi orgánom ZKÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Návrh rozhodnutia
Príloha VIII – článok 10
Postup výboru

vypúšťa sa
1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia