Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0074(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0033/2013

Ingediende teksten :

A7-0033/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2013 - 10.1
CRE 12/03/2013 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0068

Aangenomen teksten
PDF 592kWORD 69k
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg
Radioactieve stoffen in water dat bestemd is voor menselijke consumptie ***I
P7_TA(2013)0068A7-0033/2013
Resolutie
 Geconsolideerde tekst
 Bijlage
 Bijlage
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2013 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0147),

–  gezien de artikelen 31 en 32 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0105/2012),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 2012(1),

–  gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0033/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

(1) PB C 229 van 31.7.2012, blz. 145.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raadtot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water en tot wijziging van Richtlijn 98/83/EG van de Raad [Am. 1]
P7_TC1-COD(2012)0074

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name de artikelen 31 en 32,betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, opgesteld na advies van een door het Wetenschappelijk en Technisch Comité aangewezen groep van wetenschappelijke deskundigen uit de lidstaten, overeenkomstig artikel 31 van het Verdrag,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Na raadpleging van het Europees ParlementHandelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(2), [Am. 2]

Overwegende hetgeen volgt:

(-1)  Overeenkomstig artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) berust het beleid van de Unie op milieugebied op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen en draagt het bij tot het nastreven van doelstellingen als behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de gezondheid van de mens. [Am. 3]

(1)  Eén van de manieren waarop radioactieveschadelijke stoffen het menselijke lichaam binnendringen is de ingestie van water. De ingestie van radioactieve isotopen of radionucliden kan leiden tot een aantal gezondheidsproblemen. Overeenkomstig Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad(3) moet de blootstelling van de gehele bevolking, met inachtneming van de cumulatieve blootstelling op de lange termijn, aan handelingen die een risico op ioniserende straling kunnen inhouden, zo laag als redelijkerwijze mogelijk worden gehouden. [Am. 4]

(1 bis)  Het filteren van radioactieve isotopen uit water leidt ertoe dat filters radioactief afval worden die in dat geval met de nodige voorzichtigheid en in overeenstemming met de geldende procedures moeten worden verwerkt. [Am. 5]

(1 ter)  Het proces voor het verwijderen van radioactieve isotopen uit water is afhankelijk van nationale laboratoria, het regelmatig bijhouden van metingen, en onderzoek. [Am. 6]

(1 quater)  De informatie die door de lidstaten wordt verstrekt in het driejaarlijks verslag over de drinkwaterrichtlijn is onvolledig of ontbreekt wat betreft de radioactiviteitsniveaus in drinkwater. [Am. 7]

(1 quinquies)  Om de kosten van de behandeling van drinkwater te kunnen terugdringen, zijn preventieve maatregelen noodzakelijk. [Am. 8]

(2)  Met het oog op het belang voorTeneinde een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te waarborgen, moeten gemeenschappelijke normen worden vastgesteld voorvan de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, moeten de kwaliteitsnormen die een indicatorfunctie hebben op communautair niveau worden vastgesteld en moet tevens worden voorzien in toezicht op de naleving van deze normen. [Am. 9]

(3)  De indicatorparameters voor radioactieve stoffen zijn al vastgesteld bij bijlage I, deel C, en de daaraan verbonden toezichtsbepalingen zijn neergelegd in bijlage II bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad(4). Deze parameters vallen echter binnen het toepassingsgebied van de basisnormen als omschreven in artikel 30 van het Euratom-Verdrag. [Am. 10]

(3 bis)  De parameterwaarden zijn gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis, met inachtneming van het voorzorgsbeginsel. Deze waarden zijn gekozen om ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water een leven lang veilig kan worden gebruikt, waarbij de meest kwetsbare burgers als referentiepunt worden genomen, en om derhalve een hoog niveau van gezondheidsbescherming te bieden. [Am. 11]

(4)  De eisen voor controleniveaus van radioactiviteit in voor menselijke consumptie bestemd water moeten daarom worden vastgesteld bij specifiekegekoppeld aan de eisen die zijn vastgelegd in bestaande wetgeving dievoor andere chemische stoffen die in water voorkomen en een schadelijk effect hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. Deze maatregel zou de uniformiteit, samenhang en volledigheid van de wetgeving inzake stralingsbeschermingde bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu overeenkomstig het Euratom-Verdrag waarborgt.VWEU waarborgen. [Am. 12]

(5)  De bepalingen vanIn deze richtlijn werden hebben voorrang op die vanworden de indicatorparameters bijgewerkt die opgenomen zijn in bijlage I, deel C, bij Richtlijn 98/83/EG, wat de besmetting van drinkwater meten worden regels vastgelegd inzake de controle op de aanwezigheid van radioactieve stoffen betreftin drinkwater. [Am. 13]

(6)  Wanneer niet aan een parameter met indicatorfunctie wordt voldaan, moet de betrokken lidstaat onderzoeken of er daardoor een risicoverplicht worden gesteld te bepalen wat de oorzaak hiervan is en te beoordelen welk risiconiveau dit vormt voor de volksgezondheid, ontstaat en moet die lidstaat waar nodigook op lange termijn, en hoe ingegrepen kan worden, alsmede maatregelen te treffen waarmee kan worden gewaarborgd dat de watervoorziening zo spoedig mogelijk in overeenstemming is met de in de onderhavige richtlijn vastgestelde kwaliteitscriteria. Deze noodzakelijke herstelmaatregelen kunnen zelfs zover gaan dat de betrokken exploitatie wordt gesloten wanneerom de waterkwaliteit te herstelleneen dergelijke maatregel noodzakelijk maakt. De hoogste prioriteit moet worden verleend aan maatregelen die het probleem bij de bron oplossen. De consumenten moeten onmiddellijk worden geïnformeerd over de risico's, de al door de autoriteiten genomen maatregelen en de tijd die nodig zal zijn voordat de herstelmaatregelen effect hebben. [Am. 14]

(7)  De consument moet op adequate en behoorlijke wijzevolledig en behoorlijk worden geïnformeerd over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water via gemakkelijk toegankelijke publicaties. Er moet op elk moment door lokale overheden geactualiseerde informatie aan de consumenten beschikbaar worden gesteld over risicogebieden met potentiële bronnen van radioactieve besmetting en regionale waterkwaliteit. [Am. 15]

(7 bis)  Het is noodzakelijk water dat in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt ook in het toepassingsgebied van deze richtlijn op te nemen. [Am. 16]

(8)  Natuurlijk mineraalwater en als geneesmiddel gebruikt water moeten van deze richtlijn worden uitgesloten, aangezien voor dergelijke soorten water speciale voorschriften zijn vastgesteld bij Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad(5) en Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad(6). De Commissie moet wel uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn een voorstel tot wijziging van Richtlijn 2009/54/EG indienen om de controlevereisten voor natuurlijk mineraalwater af te stemmen op de in deze richtlijn en Richtlijn 98/83/EG vastgelegde vereisten. De controle op voor verkoop bestemd water in flessen of andere houders, ander dan natuurlijk mineraalwater, met als doel erop toe te zien dat de niveaus van radioactieve stoffen in overeenstemming zijn met de in deze richtlijn vastgelegde parameterwaarden, moet gebeuren overeenkomstig de beginselen van risicoanalyse en kritische controlepunten als vereist bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad(7). [Am. 17]

(9)  Elke lidstaat moet gedegen programma's voor het controleren van voor menselijke consumptie bestemd water uitwerken om regelmatig na te gaan, of dit water voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn. [Am. 18]

(10)  De methoden voor de analyse van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water moeten betrouwbare en vergelijkbare resultaten opleveren. Dergelijke controleprogramma's moeten bij de lokale behoeften aansluiten en aan de minimale controlevoorschriften van deze richtlijn voldoen. [Am. 19]

(10 bis)  Het is zaak de natuurlijke radioactiviteit en door de mens veroorzaakte besmetting op verschillende wijze en volgens verschillende dosimetrische criteria te beheren. De lidstaten moeten erop toezien dat nucleaire activiteiten niet tot besmetting van drinkwatervoorraden leiden. [Am. 20]

(11)  Aanbeveling 2001/928/Euratom van de Commissie(8) heeft betrekking op de radiologische kwaliteit van drinkwater wat radon en langlevende vervalproducten van radon betreft, en het is passend deze radionucliden op te nemen in het toepassingsgebied van deze richtlijn.

(11 bis)  Teneinde de samenhang op het gebied van het Europese waterbeleid te waarborgen, moeten de in deze richtlijn vastgestelde parameterwaarden, frequenties en methoden voor het toezicht op radioactieve stoffen verenigbaar zijn met Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad(9) en Richtlijn 98/83/EG van de Raad. Bovendien dient de Commissie te garanderen dat naar deze richtlijn wordt verwezen wanneer er een evaluatie van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad(10) en Richtlijn 2006/118/EG plaatsvindt, teneinde alle soorten water volledig te beschermen tegen besmetting met radioactieve stoffen, [Am. 21]

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij dezeDeze richtlijn wordenbetreft voorschriften vastgesteldinzake de kwaliteit van voor de bescherming van de volksgezondheid wat radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water betreft. Tevens worden parameterwaarden, frequenties en methoden voor het toezicht opteneinde de volksgezondheid te beschermen tegen de nadelige gevolgen van de besmetting van dit water met radioactieve stoffen. vastgesteld. [Am. 22]

Artikel 2

Definities

In de zin van deze richtlijn gelden de definities van artikel 2 van Richtlijn 98/83/EG.

Naast de definities waarnaar wordt verwezen in lid 1 zijn de volgende definities van toepassing:

   1) „radioactieve stof”: iedere stof die een of meer radionucliden bevat waarvan de activiteit of de concentratie, voor zover het de stralingsbescherming betreft, niet mag worden verwaarloosd;
   2) „totale indicatieve dosis” (TID): de effectieve volgdosis voor één jaar ingestie ten gevolge van alle radionucliden waarvan de aanwezigheid in het drinkwater is aangetoond, zowel van natuurlijke als artificiële oorsprong, met uitzondering van kalium-40, radon en kortlevende vervalproducten van radon;
   3) „parameterwaarde”: de waarde waaraan voor menselijke consumptie bestemd water dient te voldoen. Indien een parameterwaarde wordt overschreden, beoordelen de lidstaten het risiconiveau van de aanwezigheid van radioactieve stoffen en nemen ze op basis van de resultaten van deze beoordeling onmiddellijk herstelmaatregelen om te zorgen voor de naleving van de in deze richtlijn opgenomen vereisten. [Am. 23]

Artikel 3

Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op voor menselijk gebruikmenselijke consumptie bestemd water zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 98/83/EG, onder voorbehoud van de in artikel 3, lid 1, van die richtlijn vastgelegde uitzonderingen en overeenkomstig artikel 3, lid 2, van die richtlijn. [Am. 24]

Artikel 4

Algemene verplichtingen

Onverminderd de bepalingen van artikel 6, lid 3, onder a), van Richtlijn 96/29/EuratomDe lidstaten nemen de lidstaten de nodige maatregelen om een passend controleprogramma vast te stellen om te verzekeren dat voor menselijke consumptie bestemd water voldoet aan de overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde parameterwaarden. Aan de lidstaten wordt een gids met beste praktijken verstrekt door de Commissie.

De lidstaten zorgen ervoor dat de maatregelen ter uitvoering van de bepalingen van deze richtlijn er in geen geval, direct of indirect, toe kunnen leiden dat de huidige kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water achteruitgaat of dat de verontreiniging van voor de drinkwaterproductie bestemd water toeneemt. [Am. 25]

Er worden nieuwe technologieën ontwikkeld die de tijd die nodig is om radioactief afval van het milieu te isoleren na een natuurramp, tot een minimum beperken.[Am. 26]

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat radioactief afval uit gefilterd drinkwater volgens de geldende voorschriften wordt verwerkt. De Commissie verstrekt aan de lidstaten richtsnoeren voor dit proces. [Am. 27]

De lidstaten voeren risicobeoordelingen uit van opslagplaatsen van radioactief afval die gevolgen kunnen hebben voor grondwater of andere bronnen van drinkwater of die gevaar kunnen lopen door natuurrampen. [Am. 28]

De Commissie voert een onderzoek uit naar de „cocktaileffecten” van andere chemische stoffen in combinatie met radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. De Commissie past de desbetreffende wetgeving op basis van de resultaten van dat onderzoek aan.[Am. 29]

De Commissie voert een evaluatie uit van de tenuitvoerlegging van Richtlijn2000/60/EG in de lidstaten. [Am. 30]

Artikel 5

Parameterwaarden

De lidstaten stellen de parameterwaarden voor het toezicht op radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water vast overeenkomstig bijlage I; wat voor verkoop bestemd water in flessen of andere houders betreft, laat dit de beginselen van risicoanalyse en kritische controlepunten als vereist bij Verordening (EG) nr. 852/2004 onverlet.

Artikel 6

Controle

De lidstaten zorgen voor regelmatige en nauwgezette controle op voor menselijke consumptie bestemd water overeenkomstig bijlage II, om na te gaan of de concentraties van radioactieve stoffen de overeenkomstig artikel 5 vastgelegde parameterwaarden niet overschrijden. De controle houdt rekening met de cumulatieve blootstelling van de bevolking op de lange termijn en wordt uitgevoerd in het kader van de controles als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 98/83/EG. Hiertoe behoren referentieanalyses die bedoeld zijn om het radioactieve gehalte van het water te bepalen en om de analytische strategie en de periodieke analyses te optimaliseren overeenkomstig de in bijlage III vastgelegde methodes. De frequentie van de controle voor periodieke analyses kan worden aangepast via een risicogebaseerde benadering, op basis van de resultaten van de referentieanalyses die steeds verplicht zijn. In dergelijke gevallen delen de lidstaten zowel de redenen voor deze beslissing als de resultaten van de referentieanalyses in kwestie mede aan de Commissie, en maken ze deze openbaar. [Am. 31]

Artikel 7

Bemonsteringslocaties

De lidstaten kunnen monsters nemen:

   (a) in het geval van via een distributienetwerk aangeleverd water, op het punt binnen het leveringsgebied of in de behandelingsfaciliteit wanneer kan worden aangetoond dat een dergelijke bemonstering dezelfde of betere meetwaarden oplevert;
   (b) in het geval van water dat geleverd wordt uit een tankschip of tankauto, op het punt waar het water uit het tankschip of de tankauto komt;
   (c) in het geval van voor verkoop bestemd water in flessen of andere houders, op het punt waarop de flessen of houders worden gevuld; of
   (d) in het geval van water dat wordt gebruikt in een levensmiddelenbedrijf, op het punt waar het in het bedrijf wordt gebruikt.

Artikel 8

Bemonstering en analyse

1.  Er worden monsters genomen die representatief zijn voor de kwaliteit van het water dat het hele jaar door wordt geconsumeerd, en die monsters worden geanalyseerd overeenkomstig de in bijlage III uiteengezette methoden.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat alle laboratoria die monsters van voor menselijke consumptie bestemd water analyseren, over een analytisch kwaliteitscontrolesysteem beschikken. Ze zorgen ervoor dat dit systeem onderworpen wordt aan occasionelewillekeurige controles, ten minste eenmaal per jaar, door een onafhankelijke controleur die is goedgekeurd door de daarvoor bevoegde instanties. [Am. 32]

2 bis.  De financiering van de controlemaatregelen geschiedt overeenkomstig hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad(11). Bij vervuiling ten gevolge van menselijke activiteiten komen de kosten ten laste van de vervuiler. [Am. 33]

Artikel 9

Remediërende maatregelen en kennisgeving aan de consument

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat elk geval waarin niet aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden is voldaan, onmiddellijk wordt onderzocht om de oorzaak vast te stellen.

1 bis.  Informatie over de risicobeoordeling van kerncentrales en de omliggende gebieden ten aanzien van radioactieve stoffen in het water wordt aan het publiek openbaar gemaakt. [Am. 34]

1 ter.  De lidstaten zorgen ervoor dat informatie met betrekking tot de aanwezigheid van radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water wordt opgenomen in het driejaarlijks verslag over de waterkwaliteit, bedoeld in artikel 13, lid 2, van Richtlijn 98/83/EG. [Am. 35]

2.  Wanneer niet wordt voldaan aan de overeenkomstig artikel 5 vastgelegde parameterwaarden is voldaan, gaatdie zijn vastgesteld voor radon en voor de TID afkomstig van natuurlijke bronnen, beoordeelt de betrokken lidstaat na of dit een risicoonmiddellijk welk risiconiveau dit vormt voor de volksgezondheid vormt. Als er een risico bestaaten hoe ingegrepen kan worden, met inachtneming van de plaatselijke omstandigheden. Op basis van de resultaten hiervan, neemt dedeze lidstaat remediërende maatregelen om de waterkwaliteit weer op peil te brengenwaarmee kan worden gewaarborgd dat de watervoorziening in overeenstemming is met de in de onderhavige richtlijn vastgestelde kwaliteitscriteria.

2 bis.  Wanneer niet is voldaan aan de parameterwaarden die voor tritium en de TID afkomstig van menselijke activiteiten zijn vastgesteld, zorgt de betrokken lidstaat ervoor dat het onverwijld ingestelde onderzoek aan het licht brengt wat de aard, de omvang en de volledige dosimetrische weerslag van de vervuiling is. Bij het onderzoek wordt rekening gehouden met alle milieus die hiervan de gevolgen kunnen ondervinden en met alle wijzen van blootstelling. De betrokken lidstaat zorgt ervoor dat de nodige tegenmaatregelen worden getroffen, opdat de waterkwaliteit weer aan de parameterwaarden voldoet. Bij de oplossingen wordt de voorkeur gegeven aan het verhelpen van het probleem bij de vervuilingsbron. De noodzakelijke herstelmaatregelen kunnen zelfs zover gaan dat de betrokken exploitatie wordt gesloten wanneer de waterkwaliteit een dergelijke maatregel noodzakelijk maakt. De betrokken lidstaat zorgt ervoor dat de kosten van de herstelmaatregelen worden gedragen door de vervuiler. [Am. 36]

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat de resultaten van de overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde analyses worden gepubliceerd, zo spoedig mogelijk voor het publiek toegankelijk worden gemaakt en opgenomen worden in de verslagen bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 98/83/EG. Wanneer het risico voor de volksgezondheid niet-verwaarloosbaar is, zorgt de lidstaat ervoorer samen met de verantwoordelijke partij(en) voor, dat de consumenten daarvan in kennis worden gesteldonverwijld worden gewaarschuwd en dat ze volledige informatie ontvangen over het risico voor de volksgezondheid en over hoe met de ontstane problemen moet worden omgegaan. Deze informatie wordt openbaar gemaakt en zo snel mogelijk beschikbaar gesteld via internet. Ze zorgen er eveneens voor dat onverwijld wordt overgegaan op alternatieve, niet-verontreinigde watervoorziening. [Am. 37]

Artikel 9 bis

Wijzigingen van Richtlijn 98/83/EG

Richtlijn 98/83/EG werd als volgt gewijzigd:

1)  In deel C van bijlage I wordt de afdeling „Radioactiviteit” geschrapt.

2)  In paragraaf 2 van tabel (A) van bijlage II worden de laatste twee zinnen geschrapt. [Am. 38]

Artikel 9 ter

Herziening van de bijlagen

1.  Ten minste om de vijf jaar beziet de Commissie de bijlagen opnieuw in het licht van de vooruitgang van wetenschap en techniek. Zij is bevoegd overeenkomstig artikel 9 quater gedelegeerde handelingen wijzigingen vast te stellen om de bijlagen aan te passen in het licht van die vooruitgang.

2.  De Commissie maakt haar beweegredenen om bijlagen al dan niet aan te passen openbaar onder verwijzing naar de door haar in overweging genomen wetenschappelijke rapporten. [Am. 39]

Artikel 9 quater

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  De in artikel 9 ter bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van…(12). De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.  De in artikel 9 ter bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5.  Een overeenkomstig artikel 9 ter vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking als het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving heeft gemaakt, of als zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van deze termijn hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd. [Am. 40]

Artikel 9 quinquies

Informatie en rapportage

1.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat adequate en actuele informatie over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water voor consumenten beschikbaar is, en niet alleen wanneer een gevaar voor de menselijke gezondheid als niet-verwaarloosbaar kan worden beschouwd.

2.  Elke lidstaat die watersystemen heeft in gebieden met mogelijke – door de mens veroorzaakte of natuurlijke – bronnen van radioactieve besmetting, neemt informatie over de concentraties van radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water op in zijn driejaarlijks verslag over de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water, zoals bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 98/83/EG.

3.  De Commissie neemt de bevindingen van de lidstaten met betrekking tot radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water op in haar verslag inzake de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water in de Gemeenschap, zoals bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 98/83/EG. [Am. 41]

Artikel 10

Omzetting

1.  De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk … (13)[één jaar na de in artikel 11 genoemde datum – in te voegen door het Bureau voor publicaties] aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van de tekst van die bepalingen. [Am. 42]

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.  De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 12

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te,

Voor de Raad

De voorzitter

(1)1 PB C 229 van 31.7.2012, blz. 145.
(2)2 Standpunt van het Europees Parlement van 12 maart 2013.
(3)3 Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1).
(4) Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32).
(5) Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (PB L 164 van 26.6.2009, blz. 45).
(6) Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67).
(7) Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).
(8) Aanbeveling 2001/928/Euratom van de Commissie van 20 december 2001 betreffende de bescherming van de bevolking tegen blootstelling aan radon in drinkwater (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 85).
(9) Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang (PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19).
(10) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
(11) Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).
(12)* De datum van inwerkingtreding van deze verordening.
(13)* Twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.


BIJLAGE I

Parameterwaarden voor radon en tritium en parameterwaarden voor de totale indicatieve dosis, voor andere radioactieve stoffen, in voor menselijke consumptie bestemd water

Radioactiviteit

Parameter

Parameterwaarde

Eenheid

Toelichting

Radon222 Rn

10020

Bq/l

Tritium

10020

Bq/l

Totale indicatieve dosis (afkomstig van natuurlijke bronnen)

0,10

mSv/jaar

(opmerking 1)

Totale indicatieve dosis (afkomstig van menselijke activiteiten)

0,01

mSv/jaar

Opmerking 1:met uitzondering van tritium, kalium-40, radon en kortlevende vervalproducten van radon.[Am. 43]


BIJLAGE II

Controle op radioactieve stoffen

1.  Algemene beginselen en controlefrequenties

en lidstaat is niet verplicht drinkwater op tritium en radon te controleren op tritium of radioactiviteit omen de totale indicatieve dosis (TID) vast te leggen, wanneer op basis van andere controles voldoende kan worden vastgesteld dat zowel de tritiumniveaus als de berekende totale indicatieve dosis ver beneden de parameterwaarde liggen. De controle van drinkwater op radon is niet vereist wanneer een lidstaat er zich op basis van andere controleactiviteiten van heeft vergewist dat de radonniveaus ver beneden de parameterwaarden liggen. In dat geval deelt de lidstaat de redenen voor deze beslissing mede aan de Commissie, met inbegrip van de resultaten van de andere uitgevoerde controlesstellen voor de natuurlijke radioactiviteit en de door menselijke activiteiten veroorzaakte radioactiviteit.

Tot de controles behoren referentieanalyses en periodieke analyses.

De referentieanalyses moeten worden uitgevoerd in het kader van de behandeling van de aanvraag voor een vergunning voor de levering van drinkwater. Voor bestaande waterleidingnetten stellen de lidstaten de termijnen vast waarbinnen deze analyses uitgevoerd moeten zijn naargelang van de geleverde waterhoeveelheden en het potentiële risico ten gevolge van de natuurlijke radioactiviteit dan wel de door menselijke activiteiten veroorzaakte radioactiviteit. Met de referentieanalyses moeten alle relevante natuurlijke en artificiële radionucliden kunnen worden aangetoond en gekwantificeerd.

Wat de natuurlijke radioactiviteit betreft moeten ten minste de volgende negen radionucliden gemeten kunnen worden: uranium-238, uranium-234, radium-226, radon-222, lood-210, polonium-210, radium-228 (zo nodig via het eerste vervalproduct, actinium-228), actinium-227 (zo nodig via het eerste vervalproduct, thorium-227).

Wat de door menselijke activiteiten veroorzaakte radioactiviteit betreft, moeten de potentiële besmettingsbronnen worden onderzocht; aan de hand van de resultaten van dat onderzoek wordt bepaald welke radionucliden gemeten zullen worden. Afgezien van de specifieke metingen op grond van de resultaten van het onderzoek omvat de referentieanalyse in ieder geval tritium, koolstof-14, strontium-90 en de plutoniumisotopen, alsmede een gammaspectrometrische analyse ter bepaling van de activiteit van de voornaamste artificiële gammastralers (met name kobalt-60, jodium-131, cesium-134, cesium-137 en americium-241).

Aan de hand van de resultaten van de referentieanalyses wordt de analysestrategie voor de periodieke controles vastgesteld. Voor de periodieke controles geldt een frequentie die overeenkomt met die welke in punt 4 vermeld staat, met dien verstande dat de resultaten van de referentieanalyses aanleiding tot een intensievere bewaking kunnen geven. [Am. 44]

2.  Radon en Tritium

De controle van drinkwater op radon of tritium wordt uitgevoerd waar er een bron van radon of tritium aanwezig is binnen het waterwinningsgebied en er niet op basis van andere bewakingsprogramma's of ander onderzoek kan worden aangetoond dat het radon- of tritiumniveau ver beneden de indicatorparameterwaarde van 100 Bq/l ligt. Wanneer monitoring van de radon- of tritiumniveaus vereist is, wordt de controle uitgevoerd overeenkomstig de controlefrequentie.

3.  Totale indicatieve dosis

De monitoring van het drinkwater wat de totale indicatieve dosis (TID) betreft moet worden uitgevoerd waar er een bron van artificiële of verhoogde natuurlijke radioactiviteit is binnen het waterwinningsgebied en er niet op basis van andere bewakingsprogramma's of ander onderzoek kan worden aangetoond dat het TID-niveau ver beneden de indicatorparameterwaarde van 0,1 mSv/jaar ligt. Wanneer moet worden gecontroleerd op artificiële radionuclideniveaus, moet dit gebeuren overeenkomstig de in de tabel aangegeven controlefrequentie. In het geval de natuurlijke radionuclideniveaus moeten worden gecontroleerd, leggen de lidstaten de frequentie van de controles vast rekening houdend met alle beschikbare relevante gegevens inzake tijdelijke schommelingen van natuurlijke radionuclideniveaus in verschillende watertypes. Afhankelijk van de verwachte schommelingen kan de controlefrequentie variëren van één controlemeting tot de vastgelegde controlefrequentie. Wanneer slechts één controle op natuurlijke radioactiviteit nodig is, moet er opnieuw worden gecontroleerd als zich veranderingen in de voorziening voordoen die de concentratie van radionucliden in drinkwater naar verwachting zullen beïnvloeden.

Wanneer er methoden voor het verwijderen van radionucliden uit drinkwater zijn toegepast om te verzekeren dat de parameterwaarden niet worden overschreden, moet de controle worden uitgevoerd met de controlefrequentie.

Wanneer de resultaten van andere dan de door de eerste alinea van dit punt verplichte controleprogramma's of onderzoeken worden gebruikt om te verzekeren dat aan deze richtlijn is voldaan, deelt de lidstaat de redenen voor deze beslissing mede aan de Commissie, met inbegrip van de relevante resultaten van deze bewakingsprogramma's of onderzoeken.[Am. 45]

4.  De controlefrequentie is zoals vastgelegd in de volgende tabel:

TABEL

Controlefrequentie van voor menselijke consumptie bestemd water aangeleverd door een distributienetwerk

Dagelijks binnen een leveringsgebied gedistribueerde of geproduceerde hoeveelheid water

(Opmerkingen 1 en 2)

Aantal monsternemingen

per jaar

(opmerking 3)

≤ 100

(opmerking 4)

> 100 ≤ 1 000

1

> 1 000 ≤ 10 000

1

+ 1 voor elke 3 300 m³/d en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

> 10 000 ≤ 100 000

3

+ 1 voor elke 10 000 m³/d en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

> 100 000

10

+ 1 voor elke 25 000 m³/d en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

Opmerking 1: een leveringsgebied is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het voor menselijke consumptie bestemde water afkomstig is uit één of enkele bronnen en waarbinnen het water kan worden geacht van vrijwel uniforme kwaliteit te zijn.

Opmerking 2: de hoeveelheden zijn gemiddelden berekend over een kalenderjaar. De lidstaten mogen zich bij het vaststellen van de minimumfrequentie baseren op het aantal inwoners in een leveringsgebied in plaats van op de hoeveelheid water uitgaande van een waterverbruik van 200 l/dag/hoofd van de bevolking mits het desbetreffende water niet buiten het bewuste gebied wordt geleverd. [Am. 46]

Opmerking 3: voor zover mogelijk moet het aantal monsters gelijkelijk over plaats en tijd worden verdeeld.

Opmerking 4: de frequentie wordt bepaald door de betrokken lidstaat.


BIJLAGE III

Bemonstering en analysemethoden

1.  Natuurlijke radioactiviteit

1.1.1  Controle op naleving van de totale indicatieve dosis (TID) voor natuurlijke radioactiviteit.

Om de indicatorparameterwaarde voor TID te controleren mogen de lidstaten controlemethoden voor brutoalfa- en brutobèta-activiteit gebruiken, waarbij tritium, kalium-40, radon en kortlevende vervalproducten van radon worden uitgesloten. De lidstaten mogen gebruikmaken van screeningsmethoden om vast te stellen welke wateren wellicht tot overschrijding van de TID aanleiding geven zodat nadere analyses nodig zijn. De lidstaten moeten aantonen dat de gebruikte methode geen vals negatieve uitkomsten oplevert (water dat volgens de test aan de TID-norm voldoet terwijl consumptie tot dosiswaarden leidt die boven de parameterwaarde van 0,1 mSv/jaar liggen). Bij de controlestrategie wordt rekening gehouden met de resultaten van de verkennende radiologische analyse van het water. [Am. 47]

Als de brutoalfa- en brutobèta-activiteit kleiner is dan respectievelijk 0,1 Bq/l en 1,0 Bq/l, mogen de lidstaten aannemen dat de TID geringer is dan de indicatorparameterwaarde van 0,1 mSv/jaar en dat er geen stralingsonderzoek nodig is, behalve wanneer uit andere gegevensbronnen is gebleken dat in het drinkwater specifieke radionucliden aanwezig zijn die een TID hoger dan 0,1 mSv/jaar zouden kunnen veroorzaken. Lidstaten die gebruik willen maken van opsporingstechnieken op basis van de meting van de globale alfa-activiteit en de globale bèta-activiteit moeten waakzaam zijn voor eventuele beperkingen van de metingen (bijvoorbeeld het ontbreken van de meting van de bèta-straling met een lage energie), op correcte wijze de richtwaarde kiezen die bepaalt of water aan de eisen voldoet, met name voor de globale bèta-activiteit, en rekening houden met het gecombineerde effect van de bèta- en alfa-activiteit. [Am. 48]

Als de brutoalfa-activiteit meer bedraagt dan 0,1 Bq/l of als de brutobèta-activiteit meer bedraagt dan 1,0 Bq/l moet op specifieke radionucliden worden geanalyseerd. Welke radionucliden moeten worden gemeten, wordt vastgelegd door de lidstaten waarbij alle relevante gegevens inzake mogelijke bronnen van radioactiviteit in aanmerking worden genomen. Aangezien verhoogde tritiumniveaus kunnen wijzen op de aanwezigheid van andere artificiële radionucliden, moeten tritium, brutoalfa- en brutobèta-activiteit in hetzelfde monster worden gemeten.

Ter vervanging van de hierboven besproken controle van brutoalfa- en brutobèta-activiteit, kunnen de lidstaten besluiten andere betrouwbare testmethoden voor radionucliden te gebruiken om de aanwezigheid van radioactiviteit in drinkwater aan te tonen. Als één van de activiteitsconcentraties meer bedraagt dan 20% van de desbetreffende referentieconcentratie of als de tritiumconcentratie hoger ligt dan de parameterwaarde van 100 Bq/l, is een analyse van andere radionucliden vereist. Welke radionucliden moeten worden gemeten, wordt vastgelegd door de lidstaten waarbij alle relevante gegevens inzake mogelijke bronnen van radioactiviteit in aanmerking worden genomen.

1.1.1  Keuze van de richtwaarde

Ten aanzien van de totale bèta-activiteit of de totale bèta-restactiviteit (minus de bijdrage van kalium-40) garandeert een richtwaarde van 1 Bq/l niet noodzakelijkerwijs dat aan de parameterwaarde van 0,1 mSv/jaar wordt voldaan. De lidstaten moeten de activiteit per volume-eenheid van lood-210 en radium-228, twee sterke bètastralers, nagaan. Voor een volwassen consument is de TID bereikt als de activiteit per volume-eenheid 0,2 Bq/l bedraagt (gecumuleerde activiteit van radium-228 en lood-210), oftewel een vijfde deel van de richtwaarde van 1 Bq/l; voor de kritische groep van kinderen jonger dan 1 jaar en uitgaande van een consumptie van 55 cl water per dag, is de TID bereikt als de activiteit van radium-228 in de buurt komt van 0,02 Bq/l of als de activiteit van lood-210 in de buurt komt van 0,06 Bq/l.

Ten aanzien van de totale alfa-activiteit moeten de lidstaten de bijdrage van polonium-210 nagaan, daar een richtwaarde van 0,1 Bq/l niet noodzakelijkerwijs garandeert dat aan de parameterwaarde van 0,1 mSv/jaar wordt voldaan. Voor de kritische groep van kinderen jonger dan 1 jaar en uitgaande van een consumptie van 55 cl water per dag, is de TID overschreden als de activiteit per volume-eenheid van polonium-210 0,02 Bq/l bereikt, oftewel een vijfde deel van de richtwaarde van 0,1 Bq/l. [Am. 49]

1.1.2.  Som van alfa- en bètabijdragen

De TID is het totaal van de stralingsdoses van alle radionucliden (alfa- en bètastralers) in het water. De resultaten van de metingen van de totale alfa-activiteit en de totale bèta-activiteit moeten dus samen worden genomen om te beoordelen of de TID overschreden wordt.

Elke lidstaat dient ervoor te zorgen dat aan de volgende formule is voldaan:

totale alfa-activiteit / richtwaarde totaal alfa + totale bèta-activiteit / richtwaarde totaal bèta < 1 [Am. 50]

2.1.2  Berekening van de TID

De TID is de effectieve volgdosis voor één jaar ingestie ten gevolge van alle natuurlijke radionucliden waarvan de aanwezigheid in het drinkwater is aangetoond, zowel van natuurlijke als van artificiële oorsprong, met uitzondering van tritium, kalium-40, radon en kortlevende vervalproducten van radon. De TID wordt berekend op basis van de radionuclideconcentratiesactiviteit per volume-eenheid van de radionucliden en de dosiscoëfficiënten voor volwassenen die vastgelegd zijn vastgelegd in bijlage III, tabel A, van Richtlijn 96/29/Euratom, Richtlijn 96/29/Euratom, of op basis van recentere informatie die wordt erkend is door de bevoegde instanties van de lidstaat. De berekening wordt uitgevoerd voor de meest blootgestelde bevolkingscategorie, de zogenaamde kritische groep, aan de hand van door de Commissie vastgestelde standaardconsumptiepatronen. Voor de natuurlijke radionucliden bestaat de kritische groep uit de kinderen van minder dan één jaar oud. Wanneer aan de volgende formule is voldaan, mogen de lidstaten aannemen dat de TID lager ligt dan de indicatorparameterwaarde van 0,1 mSv/jaar en dat er geen verder onderzoek nodig is: [Am. 51]

20130312-P7_TA(2013)0068_NL-p0000001.fig (1)

waarin:

Ci(obs) = geobserveerde radionuclideconcentratie i

Ci(ref) = referentieconcentratie van radionuclide i

n = aantal waargenomen radionucliden.

Wanneer niet aan de formule is voldaan, wordtmoeten er aanvullende analyses worden uitgevoerd om na te gaan of het verkregen resultaat representatief is. Hoe groter de overschrijding van de parameterwaarde, alleen als overschreden beschouwd als de radionucliden gedurende een volledig jaar voortdurend aanwezig zijn met vergelijkbare activiteitsconcentraties.des te eerder moeten deze verificaties worden uitgevoerd. De lidstaten leggen de mate waarin herbemonstering nodig is en de daarvoor geldende termijnen vast om ervoor te verzekeren dat de gemeten waarden representatief zijnzorgen dat de parameterwaarde voor een gemiddelde activiteitsconcentratie gedurende een volledig jaarde TID daadwerkelijk overschreden is. [Am. 52]

Referentieconcentraties voor natuurlijke radioactiviteit in drinkwater1

Herkomst

Nuclide

Referentie-concentratie

Kritische leeftijd

Natuurlijk

U-2382

3,0 Bq/l1,47 Bq/l

< 1 jaar

U-2342

2,8 Bq/l1,35 Bq/l

< 1 jaar

Ra-226

0,5 Bq/l0,11 Bq/l

< 1 jaar

Ra-228

0,2 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 jaar

Pb-210

0,2 Bq/l0,06 Bq/l

< 1 jaar

Po-210

0,1 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 jaar

Artificieel

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

1 Deze tabel omvat de meest voorkomende natuurlijke en artificiële radionucliden. Referentieconcentraties voor andere radionucliden kunnen worden berekend aan de hand van de dosiscoëfficiënten voor volwassen zoals vastgelegd in bijlage III, tabel A, bij Richtlijn 96/29/Euratom, of aan de hand van recentere informatie die wordt erkend door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat. waarbij een ingestie van 730 liter per jaar wordt aangenomen. De berekening wordt uitgevoerd voor de meest blootgestelde leeftijdscategorie teneinde aan de totale indicatieve dosis van 0,1 mSv te kunnen voldoen, ongeacht de leeftijd van de verbruiker. De Commissie stelt de waterinname van de verschillende leeftijdscategorieën vast.

2 Eén milligram (mg) natuurlijk uraan bevat 12,3 Bq afkomstig van U-238 en 12,3 Bq afkomstig van U-234. Deze tabel toont enkel de stralingseigenschappen, niet de chemische toxiciteit, van uraan. [Am. 53]

2 bis.  Radiologisch effect van menselijke activiteiten

Welke radionucliden moeten worden gemeten, wordt bepaald door de lidstaten aan de hand van de gegevens inzake mogelijke bronnen van door menselijke activiteiten veroorzaakte radioactiviteit.

2 bis.1.  Meting van tritium

In het kader van de referentieanalyse en ingeval er een periodieke controle voor deze parameter vereist is, wordt er een specifieke analyse uitgevoerd om het tritiumniveau te bepalen. Een activiteit per volume-eenheid van meer dan 10 Bq/l wijst op een anomalie waarvan de bron moet worden onderzocht, en op de mogelijke aanwezigheid van andere artificiële radionucliden. De parameterwaarde van 20 Bq/l is een drempelwaarde waarboven onderzoek naar de bron van de besmetting noodzakelijk is en het publiek geïnformeerd moet worden. De referentieconcentratie die overeenkomt met de parameterwaarde van 0,01 mSv/jaar, bedraagt 680 Bq/l (500 Bq/l als rekening wordt gehouden met de foetus).

2 bis.2.  Berekening van de aan menselijke activiteiten gerelateerde TID-waarde

De TID is de effectieve volgdosis voor één jaar ingestie ten gevolge van alle van menselijke activiteiten afkomstige radionucliden waarvan de aanwezigheid in het drinkwater is aangetoond, met inbegrip van tritium.

De TID wordt berekend op basis van de activiteit per volume-eenheid van de radionucliden en de dosiscoëfficiënten die vastgelegd zijn in tabel (A) van bijlage III van Richtlijn 96/29/Euratom, of op basis van recentere informatie die erkend is door de bevoegde instanties van de lidstaat. De berekening wordt uitgevoerd voor de meest blootgestelde bevolkingscategorie, de zogenaamde kritische groep, aan de hand van door de Commissie vastgestelde standaardconsumptiepatronen.

De lidstaten kunnen de referentieconcentraties gebruiken die overeenkomen met de parameterwaarde van 0,01 mSv/jaar. Wanneer aan de volgende formule is voldaan, kunnen de lidstaten dan aannemen dat de indicatorparameterwaarde niet overschreden is en dat er geen verder onderzoek nodig is:

20130312-P7_TA(2013)0068_NL-p0000002.fig

waarin:

Ci(obs) = geobserveerde radionuclideconcentratie i

Ci(ref) = referentieconcentratie van radionuclide i

n = aantal waargenomen radionucliden.

Wanneer niet aan deze formule voldaan is, moeten er onverwijld aanvullende analyses worden uitgevoerd om de geldigheid van het verkregen resultaat te verifiëren en de bron van de verontreiniging vast te stellen. [Am. 54]

Referentieconcentraties voor van menselijke activiteiten afkomstige radioactiviteit in drinkwater1

Nuclide

Referentieconcentratie

Kritische leeftijd

H-3

680 Bq/l/500 Bq/l

2-7 jaar / foetus

C-14

21 Bq/l

2-7 jaar

Sr-90

0,22 Bq/l

< 1 jaar

Pu-239/Pu-240

0,012 Bq/l

< 1 jaar

Am-241

0,013 Bq/l

< 1 jaar

Co-60

0,9 Bq/l

< 1 jaar

Cs-134

0,7 Bq/l

Volwassenen

Cs-137

1,1 Bq/l

Volwassenen

I-131

0,19 Bq/l

1-2 jaar

1Deze tabel omvat de meest voorkomende artificiële radionucliden. Referentieconcentraties voor andere radionucliden kunnen worden berekend aan de hand van de dosiscoëfficiënten zoals vastgelegd in tabel (A) van bijlage III bij Richtlijn 96/29/Euratom, of aan de hand van recentere informatie die erkend is door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat. De berekening wordt uitgevoerd voor de meest blootgestelde leeftijdscategorie teneinde aan de totale indicatieve dosis van 0,01 mSv te kunnen voldoen, ongeacht de leeftijd van de verbruiker. De Commissie stelt de waterinname van de verschillende leeftijdscategorieën vast.

[Am. 55]

3.  Prestatiekenmerken en analysemethoden

Voor onderstaande radioactiviteitsparameters geldt dat door middel van de toegepaste analysemethode met de aangegeven aantoonbaarheidsgrens ten minste concentraties moeten kunnen worden gemeten die gelijk zijn aan de parameterwaarde.

KenmerkenNuclide

Aantoonbaarheidsgrens

(opmerking 1)

Toelichting

Radon

10 Bq/l

opmerking 2, 3

Tritium

10 Bq/l

opmerking 2, 3

BrutoalfaTotaal alfa

0,04 Bq/l

opmerking 2, 4

BrutobètaTotaal bèta

0,4 Bq/l

opmerking 2, 4

U-238

0,02 Bq/l

opmerking 2, 6

U-234

0,02 Bq/l

opmerking 2, 6

Ra-226

0,04 Bq/l

opmerking 2

Ra-228

0,080,01 Bq/l

opmerking 2, 5

Pb-210

0,02 Bq/l

opmerking 2

Po-210

0,01 Bq/l

opmerking 2

C-14

20 Bq/l

opmerking 2

Sr-90

0,40,1 Bq/l

opmerking 2

Pu-239/Pu-240

0,040,01 Bq/l

opmerking 2

Am-241

0,060,01 Bq/l

opmerking 2

Co-60

0,50,1 Bq/l

opmerking 2

Cs-134

0,50,1 Bq/l

opmerking 2

Cs-137

0,50,1 Bq/l

opmerking 2

I-131

0,50,1 Bq/l

opmerking 2

Opmerking 1: de aantoonbaarheidsgrens wordt berekend aan de hand van ISO 11929-7, vaststelling van de aantoonbaarheidsgrens en beslissingsdrempels voor de meting van ioniserende straling - deel 7: Grondbeginselen en algemene toepassingen, met een foutkans van de eerste en tweede soort van telkens 0,05.

Opmerking 2: meetonzekerheden kunnen worden berekend en aangegeven als volledige standaardmeetonzekerheden of als uitgebreide standaardmeetonzekerheden met een uitbreidingsfactor van 1,96, volgens de ISO-leidraad voor de bepaling en aanduiding van de meetonzekerheid (ISO, Genève 1993, herziene herdruk Genève, 1995).

Opmerking 3: de aantoonbaarheidsgrens voor tritium is 10%50% van de parameterwaarde van 10020 Bq/l.

Opmerking 4: de aantoonbaarheidsgrens voor de brutoalfa- en brutobèta-totale alfa- en totale bèta-activiteitactiviteit is 40% van de meetwaardecontrolewaarden van respectievelijk 0,1 en 1,0 Bq/l.
Deze waarden kunnen pas worden gebruikt als uitgesloten is dat er een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd door zeer radiotoxische isotopen (lood-210, radium-228 en polonium-210).

Opmerking 5: deze aantoonbaarheidsgrens is enkel toepasbaar op routinecontroles; voor een nieuwe waterbron waarvoor het aannemelijk is dat Ra-228 meer bedraagt dan 20% van de referentieconcentratie is de aantoonbaarheidsgrens voor de eerste controle 0,02 Bq/l voor Ra-228 nuclidespecifieke metingen. Dit geldt ook waar een volgende controle nodig is.

Opmerking 6: de lage waarde van de gespecificeerde aantoonbaarheidsgrens voor U is te wijten aan de inachtneming van de chemotoxiciteit van uraan. [Am. 56]

Juridische mededeling - Privacybeleid