Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0074(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0033/2013

Texte depuse :

A7-0033/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2013 - 10.1
CRE 12/03/2013 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0068

Texte adoptate
PDF 517kWORD 66k
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg
Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman ***I
P7_TA(2013)0068A7-0033/2013
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0147),

–  având în vedere articolele 31 și 32 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0105/2012),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2012(1),

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0033/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 229, 31.7.2012, p. 145.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman și de modificare a Directivei 98/83/CE a Consiliului [AM 1]
P7_TC1-COD(2012)0074

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei AtomiceTratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 31 și 32articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei, elaborată în urma avizului unui grup de personalități desemnate de Comitetul Științific și Tehnic dintre experții științifici ai statelor membre, în conformitate cu articolul 31 din tratatEuropene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Parlamentului Europeanhotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2), [AM 2]

întrucât:

(-1)  În conformitate cu articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), politica Uniunii în domeniul mediului ar trebui să se bazeze pe principiile precauției și acțiunii preventive și să contribuie la realizarea unor obiective precum conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului și protejarea sănătății persoanelor. [AM 3]

(1)  Ingerarea de apă este una dintre căile de introducere a substanțelor radioactivenocive în organismul uman. Ingerarea de izotopi radioactivi sau de radionuclizi poate duce la o serie de probleme de sănătate. În conformitate cu Directiva 96/29/Euratom a Consiliului(3), expunerea populației în ansamblu la practici care implică un risc datorat radiațiilor ionizante, ținând seama de expunerea cumulativă pe termen lung, trebuie să fie menținută la nivelul cel mai scăzut ce poate fi atins în mod rezonabilposibil. [AM 4]

(1a)  Filtrarea izotopilor radioactivi din apă transformă filtrele în deșeuri radioactive care trebuie eliminate ulterior cu precauție și în conformitate cu procedurile în vigoare. [AM 5]

(1b)  Procesul de eliminare a izotopilor radioactivi din apă depinde de laboratoarele naționale, de actualizarea periodică a măsurătorilor și de cercetare. [AM 6]

(1c)  Informațiile furnizate de statele membre în raportul trienal referitor la Directiva privind apa potabilă sunt incomplete sau lipsesc în ceea ce privește nivelurile de radioactivitate din apa potabilă. [AM 7]

(1d)  În scopul reducerii costurilor tratării apei potabile, sunt necesare măsuri preventive. [AM 8]

(2)  Având în vedere importanța calității apei destinate consumului uman Pentru sănătatea umanăa asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății populației, este necesar să se stabilească, la nivel comunitar, norme comune de calitate pentru apa destinată consumului uman cu funcție de indicator, precum și să se asigure controlul respectării acestor norme. [AM 9]

(3)  Parametrii indicatori au fost deja stabiliți în anexa I partea C privind substanțele radioactive, iar dispozițiile de control conexe au fost deja stabilite în anexa II la Directiva 98/83/CE a Consiliului(4). Totuși, acești parametri intră sub incidența normelor de bază definite la articolul 30 din Tratatul Euratom. [AM 10]

(3a)  Valorile parametrice se bazează pe cunoștințele științifice disponibile, ținându-se seama de principiul precauției. Valorile respective au fost selectate pentru a se asigura faptul că apa destinată consumului uman poate fi consumată în condiții de siguranță pe întreaga durată a vieții, luând ca referință persoanele cele mai vulnerabile, și că, astfel, se asigură de asemenea un nivel ridicat de protecție a sănătății. [AM 11]

(4)  Prin urmare, cerințele privind controlul nivelurilor de radioactivitate a apei destinate consumului uman ar trebui adoptatecorelate cu cerințele stabilite în cadrul unei legislații specificelegislației existente cu privire la alte substanțe chimice din apă, care să garantezeau un efect negativ asupra mediului și asupra sănătății umane. Această măsură ar garanta uniformitatea, coerența și exhaustivitatea legislației privind protecția împotriva radiațiilormediului și a sănătății umane în temeiul Tratatului EuratomTFUE. [AM 12]

(5)  Dispozițiile prezentei directive adoptate în temeiul Tratatului Euratom trebuie să înlocuiască dispozițiile Directivei 98/83/CE în ceea ce privește contaminarea apei potabile cu substanțe radioactive ) Prezenta directivă actualizează parametrii indicatori prevăzuți în anexa I partea C a Directivei 98/83/CE și stabilește regulile de control al prezenței substanțelor radioactive în apa potabilă. [AM 13]

(6)  În cazul nerespectării unui parametru care îndeplinește funcția de indicator, statul membru respectiv ar trebui să analizeze dacă nerespectarea în cauză prezintă unsă fie obligat să stabilească motivul acestei nerespectări, să evalueze nivelul de risc pentru sănătatea umană și, după caz, trebuie să ia măsurile corective necesare pentru a restabilisănătatea umană, inclusiv pe termen lung, și posibilitățile de intervenție și să ia cât se poate de repede, pe baza acestor rezultate, măsuri pentru a se asigura că aprovizionarea cu apă respectă criteriile de calitate prevăzute în prezenta directivă. Aceste măsuri corective pot consta chiar în închiderea instalației respective, în cazul în care calitatea apei impune luarea unor astfel de măsuri. Ar trebui să se acorde prioritate măsurilor care rezolvă problema la sursă. Consumatorii ar trebui informați imediat cu privire la riscuri, la măsurile luate deja de autorități și la timpul necesar pentru ca măsurile corective să producă efecte. [AM 14]

(7)  Consumatorii trebuie să fie informați în mod adecvatar trebui să fie informați cu privire la calitatea apei destinate consumului uman prin publicații ușor accesibile. Administrațiile locale pun la dispoziția consumatorilor în orice moment informații actualizate cu privire la zonele supuse riscului de potențiale surse de contaminare radioactivă și cu privire la calitatea apei la nivel regional. [AM 15]

(7a)  Este necesară să se includă în domeniul de aplicare al prezentei directiveapa folosită în industria alimentară. [AM 16]

(8)  Este necesar să se excludă din domeniul de aplicare al prezentei directive apele minerale naturale și apele care sunt produse medicinale, având în vedere faptul că au fost stabilite norme speciale pentru respectivele tipuri de apă în Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5) și în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului(6). Cu toate acestea, Comisia ar trebui, în termen de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, să prezinte o propunere de revizuire a Directivei 2009/54/CE, pentru a alinia cerințele de control pentru apele minerale naturale la cerințele prevăzute în prezenta directivă și în Directiva 98/83/CE. Controlul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării, alta decât apele minerale naturale, în scopul verificării dacă nivelurile substanțelor radioactive respectă valorile parametrice prevăzute de prezenta directivă trebuie să se efectueze în conformitate cu principiile analizei riscurilor și ale punctelor critice de control (HACCP), prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(7). [AM 17]

(9)  Fiecare stat membru ar trebui să instituie programe de control solide pentru a verifica periodic dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive. [AM 18]

(10)  Metodele utilizate pentru analiza calității apei destinate consumului uman trebuie să fie de natură să garanteze că rezultatele obținute sunt fiabile și comparabile. Programele de control în cauză ar trebui să fie adaptate nevoilor locale și să îndeplinească cerințele minime de control prevăzute în prezenta directivă. [AM 19]

(10a)  Nivelurile de radiație naturală și contaminarea provenind din activitățile umane trebuie gestionate diferit, conform unor criterii dozimetrice distincte. Statele membre ar trebui să se asigure că activitățile nucleare nu conduc la contaminarea resurselor de apă potabilă. [AM 20]

(11)  Recomandarea 2001/928/Euratom a Comisiei (8) se referă la calitatea radiologică a rezervelor de apă potabilă în materie de expunere la radon și la produsele sale de dezintegrare cu viață lungă și, prin urmare, acești radionuclizi trebuie să fie incluși în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(11a)  Pentru a asigura coerența politicii europene în domeniul apei, valorile parametrice, frecvențele și metodele de control al substanțelor radioactive prevăzute de prezenta directivă trebuie să fie compatibile cu Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului(9)și cu Directiva 98/83/CE a Consiliului. De asemenea, Comisia ar trebui să se asigure că, la revizuirea Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului(10) și a Directivei 2006/118/CE, se face trimitere la prezenta directivă pentru a proteja pe deplin toate tipurile de apă împotriva contaminării cu substanțe radioactive, [AM 21]

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește cerințe de protecție ase referă la cerințele armonizate privind calitatea apei destinate consumului uman, în scopul protejării sănătății populației în ceea ce privește substanțeleîmpotriva efectelor nefaste ale contaminării acestei ape cu substanțe radioactive din apa destinată consumului uman. Aceasta stabilește parametri valorici, frecvențe și metode de control al substanțelor radioactive. [AM 22]

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică definițiile de la articolul 2 din Directiva 98/83/CE.

Pe lângă definițiile la care se face referire la alineatul (1), se aplică următoarele definiții:

   (1) „substanță radioactivă” înseamnă orice substanță care conține unul sau mai mulți radionuclizi a căror activitate sau concentrație nu poate fi neglijată în ceea ce privește protecția împotriva radiațiilor;
   (2) „doză totală orientativă” (DTO) înseamnă doza efectivă angajată de ingerare pentru un an, rezultând din toți radionuclizii a căror prezență a fost detectată într-o rezervă de apă, atât de origine naturală, cât și artificială, cu excepția potasiului 40, a radonului și a produșilor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă;
   (3) „valoare parametrică” înseamnă valoarea pe care o respectă apa destinată consumului uman. În cazul în care se depășește valoarea parametrică, statele membre evaluează nivelul riscului asociat prezenței substanțelor radioactive și iau, pe baza rezultatelor acestei evaluări, măsuri corective imediate pentru a asigura respectarea cerințelor prevăzute în prezenta directivă. [AM 23]

Articolul 3

Domeniu de aplicare

Prezenta directivă se aplică apei destinate consumului uman, conform definiției de la articolul 2 din Directiva 98/83/CE, cu excepțiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din respectiva directivă, stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). [AM 24]

Articolul 4

Obligații generale

Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 96/29/Euratom, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a institui un program adecvat de control care să asigure faptul că apa destinată consumului uman respectă valorile parametrice stabilite în conformitate cu prezenta directivă. Comisia pune la dispoziția statelor membre un ghid de bune practici.

Statele membre se asigură că măsurile luate în vederea punerii în aplicare a prezentei directive nu determină în nicio situație, direct sau indirect, nici deteriorarea calității actuale a apei destinate consumului uman, nici creșterea poluării apelor folosite pentru producerea apei potabile. [AM 25]

Se dezvoltă noi tehnologii care să reducă la minimum timpul necesar pentru izolarea deșeurilor nucleare din mediu în urma unui dezastru natural. [AM 26]

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că deșeurile radioactive din apa potabilă filtrată sunt eliminate în conformitate cu prevederile în vigoare. Comisia pune la dispoziția statelor membre orientări cu privire la acest proces. [AM 27]

Statele membre realizează evaluări ale riscurilor asociate depozitelor de deșeuri radioactive care ar putea avea un impact asupra apelor subterane sau asupra altor surse de apă potabilă sau care ar putea fi puse în pericol de dezastrele naturale. [AM 28]

Comisia realizează un studiu privind efectele de cocktail ale altor substanțe chimice combinate cu substanțe radioactive din apa destinată consumului uman. Pe baza rezultatelor respectivului studiu, Comisia actualizează legislația corespunzătoare. [AM 29]

Comisia realizează o evaluare a punerii în aplicare în statele membre a Directivei 2000/60/CE. [AM 30]

Articolul 5

Parametri valorici

Statele membre stabilesc parametrii valorici pentru controlul substanțelor radioactive din apa destinată consumului uman în conformitate cu anexa I. Pentru apa îmbuteliată în sticle sau recipiente destinate comercializării, nu se aduce atingere principiilor analizei riscurilor și ale punctelor critice de control (HACCP), prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

Articolul 6

Control

Statele membre asigură controlul regulat și precis al apei destinate consumului uman în conformitate cu anexa II, verificând concentrațiile substanțelor radioactive pentru ca acestea să nu depășească valorile parametrice stabilite în conformitate cu articolul 5. La control se ține seama de expunerea cumulativă pe termen lung a populației, iar acesta este efectuat în cadrul controalelor menționate la articolul 7 din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. Controlul include analize de referință care vizează stabilirea conținutului radioactiv al apei și optimizarea strategiei analitice și a analizelor periodice realizate în conformitate cu metodele definite în anexa III. Frecvența controlului pentru analizele periodice poate fi adaptată printr-o abordare bazată pe riscuri pe baza rezultatelor analizelor de referință care sunt obligatorii în toate cazurile. În astfel de cazuri, statele membre comunică Comisiei atât motivele care stau la baza deciziei lor, cât și rezultatele analizelor de referință în cauză și le pun la dispoziția publicului. [AM 31]

Articolul 7

Locații de prelevare

Statele membre pot preleva probe:

   (a) în cazul apei furnizate printr-o rețea de distribuție, în punctul din zona de distribuție sau la stațiile de tratare, dacă se poate demonstra că o astfel de prelevare conduce la o valoare măsurată identică sau superioară a parametrilor în cauză;
   (b) în cazul apei furnizate dintr-un rezervor, în punctul în care aceasta curge din rezervor;
   (c) în cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării, în punctul în care aceasta este îmbuteliată în sticle sau recipiente;
   (d) în cazul apei folosite într-o întreprindere alimentară, în punctul în care apa este utilizată în întreprindere.

Articolul 8

Prelevare și analiză

1.  Probele reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg parcursul unui an se prelevă și se analizează în conformitate cu metodele prevăzute în anexa III.

2.  Statele membre se asigură că toate laboratoarele responsabile cu analiza probelor de apă destinată consumului uman au un sistem analitic de control al calității. De asemenea, ele se asigură că sistemul respectiv este supus unor controale ocazionalealeatorii, cel puțin o dată pe an, efectuate de către o entitate independentă aprobată în acest scop de autoritatea competentă. [AM 32]

(2a)  Finanțarea acțiunilor de control se face în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(11). În caz de poluare datorată activităților umane, cheltuielile se impută poluatorului. [AM 33]

Articolul 9

Măsuri corective și notificarea consumatorilor

1.  Statele membre se asigură că pentru orice nerespectare a parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5 este efectuată imediat o anchetă în vederea identificării cauzei.

(1a)  Se pun la dispoziția populației informații privind evaluarea riscurilor legate de centralele nucleare și de zonele înconjurătoare în ceea ce privește substanțele radioactive din apă. [AM 34]

(1b)  Statele membre se asigură că în raportul trienal privind calitatea apei, menționat la articolul 13 alineatul (2) din Directiva 98/83/CE, sunt incluse informații privind prezența substanțelor radioactive în apa destinată consumului uman. [AM 35]

2.  În caz de nerespectare a valorilor parametrice stabilite în conformitate cu articolul 5pentru radon și pentru DTO provenită din surse naturale, statul membru analizează dacă respectiva nerespectare reprezintă unrespectiv evaluează gradul de risc pentru sănătatea umană. În cazul în care există un astfel de risc,sănătatea umană și posibilitățile de intervenție, ținând seama de circumstanțele de la nivel local. Pe baza acestor rezultate, statul membru trebuie să ia măsurile corective necesare pentru a restabili calitatea apeiia măsuri pentru a asigura faptul că sursele cu apă respectă criteriile de calitate prevăzute în prezenta directivă.

(2a)  În caz de nerespectare a valorilor parametrice stabilite pentru tritiu și pentru DTO provenită din activitățile umane, statul membru respectiv se asigură că este demarată imediat o anchetă pentru a stabili natura, amploarea și impactul dozimetric al poluării. Ancheta ia în considerare toate mediile susceptibile de a fi contaminate și totalitatea căilor de expunere. Statul membru respectiv se asigură că sunt întreprinse acțiunile corective necesare pentru a restabili o calitate a apei care să respecte valorile parametrice. Soluțiile ar trebui să se axeze pe tratarea la sursă a poluării. Măsurile corective necesare pot consta chiar în închiderea instalației respective, în cazul în care calitatea apei impune luarea unor astfel de măsuri.Statul membru respectiv se asigură că cel care suportă costurile măsurilor corective este poluatorul. [AM 36]

3.  Statul membru se asigură că rezultatele analizelor efectuate în conformitate cu articolul 8 sunt publicate și puse la dispoziția populației cât se poate de repede și incluse în rapoartele menționate la articolul 13 din Directiva 98/83/CE. Dacă riscul pentru sănătatea umană nu poate fi considerat minor, statele membre respective se asigură, împreună cu actorul/actorii responsabil (i), că utilizatorii sunt informați imediat și că primesc toate informațiile relevante privind riscul pentru sănătatea umană și modul în care pot face față problemelor cu care se confruntă, informații care sunt publicate și puse la dispoziție pe internet cât se poate de repede. De asemenea, acestea se asigură că sunt puse la dispoziție fără întârziere surse alternative necontaminate de aprovizionare cu apă. [AM 37]

Articolul 9a

Modificarea Directivei 98/83/CE

Directiva 98/83/CE se modifică după cum urmează:

1.  La anexa I partea C, secțiunea „Radioactivitate” se elimină.

2.  La anexa II tabelul A punctul 2, ultimele două fraze se elimină. [AM 38]

Articolul 9b

Reexaminarea anexelor

(1)  Cel puțin o dată la cinci ani, Comisia revizuiește anexele în funcție de progresele științifice și tehnice și poate adopta modificări, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 9c, pentru a ține seama de progresele respective.

(2)  Comisia face publice toate motivele care au determinat-o să modifice sau nu anexele, făcând referiri la rapoartele științifice avute în vedere. [AM 39]

Articolul 9c

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 9b se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …(12). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de expirarea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9b poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9b intră în vigoare doar dacă nu a fost formulată nicio obiecție de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European sau Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 40]

Articolul 9d

Informarea și raportarea

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sunt puse la dispoziția consumatorilor informații adecvate și actualizate privind calitatea apei destinate consumului uman în toate cazurile, nu numai atunci când riscurile la adresa sănătății umane nu pot fi considerate minore.

(2)  Toate statele membre care dispun de sisteme de apă aflate în zone unde există eventuale surse de contaminare radioactivă, fie ele naturale sau construite de om, includ informații referitoare la concentrațiile de substanțe radioactive din apa destinată consumului uman în rapoartele lor trienale referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, astfel cum prevede articolul 13 din Directiva 98/83/CE.

(3)  Astfel cum prevede articolul 13 din Directiva 98/83/CE, Comisia include în raportul său referitor la calitatea apei destinate consumului uman de pe teritoriul Comunității concluziile statelor membre privind substanțele radioactive din apa destinată consumului uman. [AM 41]

Articolul 10

Transpunere

1.  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, până la [un an de la data la care se face referire la articolul 11 – data precisă urmează să fie inserată de Oficiul pentru Publicații](13). Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor actedispoziții. [AM 42]

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2.  Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 11

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 12

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu,

Preşedintele

(1) JO C 229, 31.7.2012, p. 145.
(2) Poziția Parlamentului European din 12 martie 2013.
(3) Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (JO L 159, 29.6.1996, p. 1.)
(4) Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).
(5) Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (JO L 164, 26.6.2009, p. 45).
(6) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
(7) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).
(8) Recomandarea 2001/928/Euratom a Comisiei din 20 decembrie 2001 privind protecția publicului împotriva expunerii la radonul din rezervele de apă potabilă (JO L 344, 28.12.2001, p.85).
(9) Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, p. 19).
(10) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
(11) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).
(12)* Data intrării în vigoare a prezentei directive.
(13)* Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.


ANEXA I

Parametrii valorici pentru radon și tritiu și parametrii valorici pentru doza totală orientativă, pentru alte substanțe radioactive, din apa destinată consumului uman

Radioactivitate

Parametru

Valoare parametrică

Unitate

Note

Radon222 Rn

10020

Bq/l

Tritiu

10020

Bq/l

Doza totală orientativă (provenind din surse naturale)

0,10

mSv/an

(Nota 1)

Doza totală orientativă (provenind din activități umane)

0,01

mSv/an

Nota 1: Cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă. [AM 43]


ANEXA II

Controlul substanțelor radioactive

1.  Principii generale și frecvența controalelor

Un stat membru nu are obligația de a controla prezența tritiului în apa potabilă sau radioactivitatea acesteia pentru a stabili doza totală orientativă în cazul în care constată, pe baza altor controale efectuate, că atât nivelurile tritiului cât și cele ale dozei totale orientative calculate sunt net inferioare parametrului valoric. Nu se prevede controlul prezențeiși a radonului în apa potabilă atunci când un stat membru constată, pe baza altor controale efectuate, că nivelurile radonului sunt net inferioare parametrului valoric. În aceste cazuri, statul membru informează Comisia cu privire la motivele deciziei sale, inclusiv cu privire la rezultatele celorlalte controale efectuate.și de a determina doza totală orientativă (DTO) pentru radioactivitatea naturală și cea datorată activităților umane.

Controalele includ analize de referință și analize periodice.

Analizele de referință trebuie efectuate în cadrul analizării cererii de autorizație de distribuție a apei potabile. Pentru rețelele de distribuție aflate deja în serviciu, statele membre stabilesc limitele în care aceste analize trebuie efectuate, în funcție de volumul de apă distribuit și de nivelul de risc potențial, indiferent dacă este legat de radioactivitatea naturală sau de impactul radiologic al activităților umane. Analizele de referință trebuie să permită analizarea și cuantificarea tuturor radionuclizilor naturali și artificiali relevanți.

Pentru radioactivitatea naturală, trebuie cuantificată cel puțin activitatea următorilor 9 radionuclizi: uraniu 238, uraniu 234, radiu 226, radon 222, plumb 210, poloniu 210, radiu 228 (dacă este cazul, prin descendentul direct al acestuia, actiniu 228), actiniu 227 (dacă este cazul, prin descendentul direct al acestuia, toriu 227).

Pentru impactul activităților umane, trebuie verificate sursele potențiale de contaminare și trebuie elaborată o listă a radionuclizilor ce urmează a fi controlați pe baza rezultatelor verificării respective. Pe lângă controalele specifice efectuate pe baza verificărilor, toate analizele de referință trebuie să includă măsurarea nivelului de tritiu, de carbon-14, de stronțiu-90 și de izotopi de plutoniu, precum și o analiză prin spectrometrie gamma de verificare a nivelului de activitate al principalilor radionuclizi artificiali care emit raze gamma (inclusiv cobalt 60, iod 131, cesiu 134, cesiu 137 și americiu 241).

Rezultatele analizelor de referință ar trebui utilizate pentru a stabili strategia analitică ce trebuie implementată în timpul perioadelor de control. Ținând seama de rezultatul analizelor de referință, care pot conduce la consolidarea sistemului, controalele periodice se efectuează cu frecvența de audit menționată la punctul 4. [AM 44]

2.  Radon și tritiu

Controlul prezenței radonului sau a tritiului în apa potabilă se efectuează în cazul în care o sursă de radon sau de tritiu este prezentă în cadrul bazinului hidrografic și nu se poate demonstra pe baza altor programe de supraveghere sau investigații că nivelul radonului sau al tritiului este net inferior parametrului său valoric indicator de 100 Bq/l. Atunci când este necesar să se controleze prezența radonului sau a tritiului, controlul se efectuează cu frecvența auditului.

3.  Doza totală orientativă

Controlul apei potabile pentru stabilirea dozei totale orientative (DTO) se efectuează în cazul în care o sursă de radioactivitate artificială sau de radioactivitate naturală intensă este prezentă în cadrul bazinului hidrografic și nu se poate demonstra pe baza altor programe de supraveghere sau investigații că nivelul DTO este net inferior parametrului său valoric indicator de 0,1 mSv/an. Atunci când este necesar să se controleze nivelurile de radionuclizi artificiali, controlul se efectuează cu frecvența auditului indicată în tabel. Atunci când este necesar să se controleze nivelurile de radionuclizi naturali, statele membre stabilesc frecvența controalelor, ținând cont de toate informațiile relevante disponibile privind variațiile temporale ale nivelurilor de radionuclizi naturali în diferitele tipuri de ape. În funcție de variațiile estimate, frecvența controalelor poate varia de la măsurători unice de verificare până la frecvența auditului. În cazul în care este necesar numai un singur control al radioactivității naturale, trebuie să se efectueze o reverificare cel puțin atunci când apar schimbări cu privire la rezerva de apă, care ar putea influența concentrațiile de radionuclizi din apa potabilă.

În cazul în care au fost aplicate metode de eliminare a radionuclizilor din apa potabilă pentru a se asigura că nu este depășit un parametru valoric, controlul se efectuează cu frecvența auditului.

În cazul în care, pentru a se asigura respectarea prezentei directive, sunt utilizate rezultatele altor programe de supraveghere sau investigații decât cele necesare în conformitate cu primul paragraf de la prezentul punct, statul membru comunică Comisiei motivele acestei decizii, inclusiv rezultatele relevante ale respectivelor programe de control sau investigații. [AM 45]

4.  Frecvența de audit a controalelor se stabilește în tabelul următor:

TABEL

Frecvența de audit a controalelor efectuate în ceea ce privește apa destinată consumului uman furnizată de o rețea de distribuție

Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de distribuție

(Notele 1 și 2)

Numărul de prelevări

pe an

(Nota 3)

≤ 100

(Nota 4)

> 100 ≤ 1 000

1

> 1 000 ≤ 10 000

1

+ 1 pentru fiecare tranșă de 3 300 m³/zi

din volumul total

> 10 000 ≤ 100 000

3

+ 1 pentru fiecare tranșă de 10 000 m³/zi

din volumul total

> 100 000

10

+ 1 pentru fiecare tranșă de 25 000 m³/zi

din volumul total

Nota 1: O zonă de distribuție este o zonă geografică determinată, în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse și în care calitatea apei se poate considera că este aproximativ uniformă.

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Un stat membru poate folosi numărul de locuitori dintr-o zonă de distribuție în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă de 200 l/zi/persoană, cu condiția ca apa respectivă să nu fie comercializată sau distribuită în afara zonei avute în vedere. [AM 46]

Nota 3: În măsura în care este posibil, numărul prelevărilor trebuie distribuit egal în timp și în spațiu.

Nota 4: Frecvența trebuie stabilită de statul membru în cauză.


ANEXA III

Metode de prelevare și de analiză

1.  Radioactivitatea naturală

1.1.1.  Detectarea conformității cu doza totală orientativă (DTO) pentru radioactivitatea naturală

Statele membre pot folosi metode de detectare a activității alfa globale și a activității beta globale, în vederea controlării parametrului valoric indicator pentrucare să identifice apele susceptibile de o depășire a DTO, cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de dezintegrare a radonului cu viață scurtăși necesitând analize mai aprofundate. Statele membre trebuie să demonstreze că metoda nu produce rezultate negative false (apă considerată conformă cu DTO, dar al cărei consum poate conduce la doze mai ridicate decât valoarea parametrică de 0,1 mSv /an). Strategia de control ține seama de rezultatul analizelor generale ale apei privind radioactivitatea. [AM 47]

Dacă activitatea alfa globală și activitatea beta globală sunt mai mici de 0,1 Bq/l și, respectiv, 1,0 Bq/l, statul membru poate considera că DTO este inferioară parametrului valoric indicator de 0,1 mSv/an și că nu necesită investigații radiologice, cu excepția cazului în care este cunoscut din alte surse de informare că în rezerva de apă sunt prezenți radionuclizi specifici care pot duce la o DTO care să depășească 0,1 mSv/an.Statele membre care doresc să utilizeze tehnici de detecție bazate pe măsurarea activității alfa și beta globale trebuie să fie atente la eventualele limite meteorologice (neluarea în considerare a radiațiilor beta de energie scăzută, de exemplu), să selecteze corect valoarea orientativă sub care apa este considerată conformă, în special pentru activitatea beta globală, și să țină seama de impactul cumulat al activităților beta și alfa. [AM 48]

Dacă activitatea alfa globală depășește 0,1 Bq/l sau dacă activitatea beta globală depășește 1,0 Bq/l, este necesară analiza radionuclizilor specifici. Radionuclizii care trebuie măsurați sunt definiți de statele membre, luând în considerare toate informațiile relevante cu privire la posibilele surse de radioactivitate. Deoarece nivelurile ridicate de tritiu ar putea indica prezența altor radionuclizi artificiali, trebuie să se măsoare în aceeași probă atât tritiul, cât și activitatea alfa globală și activitatea beta globală.

În locul detectării activității alfa globale și a activității beta globale menționate mai sus, statele membre pot decide să utilizeze alte metode fiabile de detectare a radionuclizilor pentru a indica prezența radioactivității în apa potabilă. Dacă una dintre concentrațiile activității depășește 20% din concentrația de referință sau dacă concentrația de tritiu depășește parametrul său valoric de 100 Bq/l, este necesară o analiză a radionuclizilor suplimentari. Radionuclizii care trebuie măsurați sunt definiți de statele membre, luând în considerare toate informațiile relevante cu privire la posibilele surse de radioactivitate.

1.1.1.  Selectarea valorii orientative

În privința activității beta globale sau a activității beta globale reziduale (după deducerea componentei de potasiu 40), utilizarea unei valori orientative de 1 Bq/l nu garantează neapărat respectarea valorii parametrice de 0,1 mSv/an. Statele membre trebuie să verifice concentrația activității plumbului 210 și a radiului 228, doi radionuclizi emițători beta de radiotoxicitate mare. Pentru un consumator adult, se atinge o DTO de 0,1 mSv/an atunci când concentrația activității ajunge la 0,2 Bq/l (pentru activitatea cumulată a radiului 228 și a plumbului 210) - adică o cincime din valoarea orientativă de 1 Bq/l; pentru grupul critic de copii cu vârsta sub 1 an, estimând un consum de apă zilnic de 55 cl, DTO este atinsă atunci când activitatea radiului 228 este de aproximativ 0,02 Bq/l sau cea a plumbului 210 de 0,06 Bq/l.

În privința activității alfa globale, statele membre trebuie să verifice componenta de poloniu 210, întrucât utilizarea unei valori orientative de 0,1 Bq/l nu garantează neapărat respectarea valorii parametrice de 0,01 mSv/an. Pentru grupul critic de copii cu vârsta sub 1 an, estimând un consum de apă zilnic de 55 cl, DTO este depășită atunci când concentrația activității poloniului 210 este de 0,02 Bq/l, adică o cincime din valoarea orientativă de 0,1 Bq/l. [AM 49]

1.1.2.  Luarea în considerare a componentelor alfa și beta cumulate

DTO rezultă din dozele generate de toți radionuclizii prezenți în apă, indiferent dacă alfa sau beta. Rezultatele generale ale controalelor activităților alfa globală și beta globală trebuie, prin urmare, luate în considerare pentru a verifica dacă se depășește DTO.

Statele membre se asigură că se respectă următoarea formulă:

Activitatea alfa globală/valoarea orientativă alfa globală + activitatea beta globală/valoarea orientativă beta globală < 1. [AM 50]

2.1.2.  Calcularea DTO

DTO este doza efectivă angajată de ingerare pentru un an, rezultând din toți radionuclizii naturali a căror prezență a fost detectată într-o rezervă de apă, atât de origine naturală cât și artificială, cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă. DTO se calculează pe baza concentrațiilor de radionucliziactivității volumetrice a radionuclizilor și a coeficienților dozei pentru adulți, prevăzuți în tabelul A din anexa III la Directiva 96/29/Euratom, sau a informațiilor mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru. Calculul se efectuează pentru grupul de populație cel mai expus la riscuri pe baza ratelor standard de consum stabilite de Comisie. Pentru radionuclizii naturali, grupul critic este constituit de copiii cu vârsta mai mică de un an. Dacă următoarea formulă este respectată, statele membre pot considera că DTO este mai mică decât valoarea parametrică indicator de 0,1 mSv/an și nu sunt necesare investigații suplimentare: [AM 51]

20130312-P7_TA(2013)0068_RO-p0000001.fig (1)

unde

Ci(obs)= concentrația observată a radionuclidului i

Ci(ref) = concentrația de referință a radionuclidului i

n = numărul de radionuclizi detectați.

Dacă formula nu este respectată, se consideră că parametrul valoric a fost depășit numai dacă radionuclizii sunt prezenți în mod sistematic în concentrații similare ale activității pe durata unui an întregtrebuie efectuate analize complementare, pentru a asigura reprezentativitatea rezultatului obținut. Verificările se efectuează într-un termen cu atât mai scurt cu cât depășirea valorii parametrice este mai mare. Statele membre definesc măsura în care prelevarea unor noi probe este necesară și termenul de respectat pentru a se asigura că valorile măsurate sunt reprezentative pentru o concentrație medie a activității pe durata unui an întregde faptul că valoarea parametrică stabilită pentru DTO a fost cu adevărat depășită. [AM 52]

Concentrațiile de referință pentru radioactivitatea din apa potabilă1

Origine

Nuclid

Concentrația de referință

Vârsta critică:

Naturală

U-2382

3,0 Bq/l1,47 Bq/l

< 1 an

U-2342

2,8 Bq/l1,35 Bq/l

< 1 an

Ra-226

0,5 Bq/l0,11 Bq/l

< 1 an

Ra-228

0,2 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 an

Pb-210

0,2 Bq/l0,06 Bq/l

< 1 an

Po-210

0,1 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 an

Artificială

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

1 Acest tabel include cei mai frecvenți radionuclizi naturali și artificiali. Concentrațiile de referință pentru alți radionuclizi se pot calcula pe baza coeficienților dozei pentru adulți prevăzuți în tabelul A din anexa III la Directiva 96/29/Euratom sau a informațiilor mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru, presupunând o ingerare de 730 de litri pe an.

2 Un miligram (mg) de uraniu natural conține 12,3 Bq de U-238 și 12,3 Bq de U-234. Acest tabel indică doar proprietățile radiologice ale uraniului, nu și toxicitatea sa chimică. [AM 53]

2a.  Importanța radiologică a activității omului

Radionuclizii care trebuie măsurați sunt stabiliți de statele membre, pe baza tuturor informațiilor colectate cu privire la posibilele surse de radiație antropică.

2a.1.  Controlul tritiului

Se efectuează o analiză specifică pentru a măsura nivelul de tritiu în cadrul analizei de referință și atunci când este necesar un control periodic al acestui parametru. O concentrație a activității mai mare de 10 Bq/l indică o anomalie a cărei origine trebuie verificată și care poate indica prezența altor radionuclizi artificiali. Valoarea parametrică de referință de 20 Bq/l este o limită dincolo de care este necesară verificarea originii contaminării și informarea populației. Concentrația de referință care corespunde valorii parametrice de 0,01 mSv/an este de 680 Bq/l (500 Bq/l dacă se ține cont de făt).

2a.2.  Calcularea DTO pentru sursele legate de activitățile umane

DTO este doza efectivă angajată pentru un an de ingestie care rezultă din toți radionuclizi de origine antropică a căror prezență într-o sursă de apă potabilă a fost detectată, inclusiv tritiu.

DTO se calculează pornind de la concentrația activității radionuclizilor și a coeficienților dozei stabiliți în tabelul A din anexa III la Directiva 96/29/Euratom sau de la informații mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru. Calculul se efectuează pentru grupul de populație cel mai expus la riscuri, și anume grupul critic, pe baza ratelor standard de consum stabilite de Comisie.

Statele membre pot utiliza concentrațiile de referință corespunzătoare atingerii valorii parametrice de 0,01 mSv/an. În acest caz, atunci când formula de mai jos este respectată, statele membre pot considera că valoarea parametrică nu a fost depășită și că nu este necesară o investigație mai aprofundată:

20130312-P7_TA(2013)0068_RO-p0000002.fig

unde

Ci(obs)= concentrația observată a radionuclidului i

Ci(ref) = concentrația de referință a radionuclidului i

n = numărul de radionuclizi detectați.

Când această formulă nu este îndeplinită, trebuie să fie efectuate fără întârziere analize suplimentare, pentru a asigura validitatea rezultatelor obținute și pentru a identifica originea poluării. [AM 54]

Concentrațiile de referință pentru radioactivitatea de origine antropică din apa potabilă1

Nuclid

Referință: concentrație

Vârsta critică:

H3

680 Bq/l/500 Bq/l

între 2 și 7 de ani/făt

C-14

21 Bq/l

între 2 și 7 de ani

Sr-90

0,22 Bq/l

< 1 an

Pu-239/Pu-240

0,012 Bq/l

< 1 an

Am-241

0,013 Bq/l

< 1 an

Co-60

0,9 Bq/l

< 1 an

Cs-134

0,7 Bq/l

Adult

Cs-137

1,1 Bq/l

Adult

I-131

0,19 Bq/l

între 1 și 2 de ani

Acest tabel include cei mai comuni radionuclizi artificiali.Concentrațiile de referință pentru alți radionuclizi se pot calcula pe baza coeficienților dozei stabiliți în tabelul A din anexa III la Directiva 96/29/Euratom sau a informațiilor mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru în cauză. Calculul trebuie să se efectueze pentru grupa de vârstă cel mai expusă la riscuri pentru a asigura respectarea dozei totale orientative de 0,01 mSv, indiferent de vârsta persoanei care consumă apa. Comisia stabilește ratele de consum de apă pentru diferitele grupe de vârstă.

[AM 55]

3.  Caracteristicile de performanță și metodele de analiză

În cazul următorilor parametri de radioactivitate, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda de analiză utilizată trebuie să aibă cel puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu valoarea parametrică, cu o limită de detecție specificată.

ParametriNuclid

Limita de detecție

(Nota 1)

Note

Radon

10 Bq/l

Notele 2, 3

Tritiu

10 Bq/l

Notele 2, 3

Activitatea alfa globalăglobal

Activitatea beta globalăglobal

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Notele 2, 4

Notele 2, 4

U-238

0,02 Bq/l

Notele 2, 6

U-234

0,02 Bq/l

Notele 2, 6

Ra-226

0,04 Bq/l

Nota 2

Ra-228

0,080,01 Bq/l

Notele 2, 5

Pb-210

0,02 Bq/l

Nota 2

Po-210

0,01 Bq/l

Nota 2

C-14

20 Bq/l

Nota 2

Sr-90

0,40,1 Bq/l

Nota 2

Pu-239/Pu-240

0,040,01 Bq/l

Nota 2

Am-241

0,060,01 Bq/l

Nota 2

Co-60

0,50,1 Bq/l

Nota 2

Cs-134

0,50,1 Bq/l

Nota 2

Cs-137

0,50,1 Bq/l

Nota 2

I-131

0,50,1 Bq/l

Nota 2

Nota 1: limita de detecție se calculează conform ISO 11929-7, Determinarea limitei de detecție și praguri de decizie pentru măsurarea radiațiilor ionizante - Partea 7: Principii fundamentale și utilizări generale, cu probabilități de erori din primul și al doilea tip de 0,05 fiecare.

Nota 2: incertitudinile de măsurare se calculează și se raportează ca incertitudini standard complete sau ca incertitudini standard extinse cu un factor de extindere de 1,96, conform Ghidului ISO pentru exprimarea incertitudinii de măsurare (ISO, Geneva 1993, reeditare corectată Geneva, 1995).

Nota 3: limita de detecție a radonului și a tritiului este de 10%50%din valoare parametrică de 100 de Bq/l20 Bq/l.

Nota 4: limita de detecție pentru activitatea alfa globală și activitatea beta globală este de 40% din valorile de detectare de 0,1 Bq/l și, respectiv, 1,0 Bq/l.
Aceste valori pot fi utilizate numai după ce s-a stabilit că radionuclizii foarte toxici nu contribuie în mod semnificativ (plumb 210, radiu 228 sau poloniu 210.)

Nota 5: această limită de detecție se aplică numai detectării de rutină; pentru o nouă sursă de apă pentru care este probabil ca Ra-228 să depășească 20% din concentrația de referință, limita de detecție pentru prima verificare este 0,02 Bq/l pentru măsurarea specifică a nuclidului Ra-228. Aceasta se aplică, de asemenea, atunci când este necesară o reverificare ulterioară.

Nota 6: valoarea scăzută a limitei de detecție specificate pentru U se datorează luării în considerare a toxicității chimice a uraniului. [AM 56]

Aviz juridic - Politica de confidențialitate