Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0385(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0172/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0172/2012

Viták :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Szavazatok :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Elfogadott szövegek
PDF 219kWORD 29k
2013. március 12., Kedd - Strasbourg
A pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítése ***I
P7_TA(2013)0069A7-0172/2012
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0819),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 136. cikkére és 121. cikkének (6) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0449/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2012. március 7-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. február 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0172/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(2);

2.  tudomásul veszi az állásfoglaláshoz csatolt bizottsági nyilatkozatot;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 141., 2012.5.17., 7. o.
(2) Ez az álláspont lép a 2012. június 13-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0242).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013.március 12-én került elfogadásra a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0385

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 472/2013/EU rendelet.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság a második gazdasági kormányzási csomagról szóló, általa előterjesztett jogalkotási javaslat elfogadása után a szoros és valódi gazdasági és monetáris unió (GMU) felé mutató rövid távú lépéseket kíván tenni a tervezetben felvázoltaknak megfelelően. A rövid távú lépések (6-tól 12 hónapig) az alábbiakat foglalják magukban:

   - A Bizottság „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” című közleményében kifejtette, hogy egy adósságtörlesztési alap, valamint az eurókötvények középtávon a szoros és valódi GMU elemei lehetnek, bizonyos szigorú feltételek betartása mellett. A vezérelv az lenne, hogy a kölcsönös kockázatvállalás irányába tett további lépéseknek nagyobb költségvetési fegyelemmel és integrációval kell együtt járniuk. A pénzügyi szabályozás, a költségvetési és gazdaságpolitika, valamint a megfelelő eszközök mélyebb integrációját ezzel arányos politikai integrációnak kell kísérnie, amely biztosítja a demokratikus legitimációt és az elszámoltathatóságot.

A Bizottság szakértői csoportot fog létrehozni, amelynek alaposabb elemzést kell készítenie a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nemzeti kibocsátásának egy adósságtörlesztési alap és eurókötvények által történő részleges helyettesítésével összefüggő lehetséges előnyökről, kockázatokról, előfeltételekről és akadályokról. A csoportnak alaposan fel kell mérnie, hogy az adósságtörlesztési alap és az eurókötvények bevezetése milyen jellegű jogi rendelkezések, pénzügyi struktúra és szükséges kiegészítő gazdasági és költségvetési keret alkalmazásával valósítható meg. A demokratikus elszámoltathatóságot központi kérdésként fogják kezelni.

A csoport figyelembe veszi az európai gazdasági és költségvetési kormányzás folyamatban levő reformját, és ebben az összefüggésben megállapítja az említett eszközök által képviselt hozzáadott értéket. A csoport különös figyelmet fordít a közelmúltbeli, illetve folyamatban levő reformokra, például a második gazdasági kormányzási csomag, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) és egyéb releváns eszközök végrehajtására.

Elemzésében kiemelt figyelmet fog fordítani a költségvetés fenntarthatóságára, az erkölcsi kockázat elkerülésére és további lényeges kérdésekre, mint például a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi integráció és a monetáris transzmisszió.

A csoport jogi, közgazdasági, költségvetési, pénzügyi piaci és államadósság-kezelési szakértőkből fog állni. A csoportot felkérik, hogy zárójelentését legkésőbb 2014 márciusáig terjessze a Bizottság elé. A Bizottság értékeli a jelentést, és adott esetben még mandátumának lejárta előtt javaslatokat dolgoz ki.

   - A Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága keretében további lehetőségek feltérképezése a tagállamok nem rendszeres, a költségvetés fenntarthatóságát bizonyítottan jótékonyan befolyásoló, állami beruházási programjainak meghatározott feltételek melletti figyelembe vételére a stabilitási és konvergenciaprogramjaik értékelése során; erre 2013 tavasza, illetve nyara folyamán kerül sor, a középtávú célkitűzés megvalósításának menetrendjéről szóló közlemény közzététele kapcsán.
   - Az EU soron következő többéves pénzügyi keretére vonatkozó döntés meghozatala után és még 2013 vége előtt a Bizottság a következő javaslatokat fogja előterjeszteni a gazdasági kormányzás meglévő keretének kiegészítése céljából: i. a nagy horderejű reformprojektek jobb előzetes koordinációját biztosító intézkedések bevezetése, valamint ii. egy „konvergencia- és versenyképességi eszköz” létrehozása, amely pénzügyi támogatást nyújt a fenntartható növekedést előmozdító strukturális reformok időben történő végrehajtásához. Ez, a közösségi módszerrel teljes mértékben összhangban álló, új rendszer a meglévő uniós felügyeleti eljárásokra épülne. A szorosabb gazdaságpolitikai integrációt pénzügyi támogatással kapcsolná össze, ezáltal tiszteletben tartva azt az elvet, amely szerint a fokozott felelősség és gazdasági fegyelem irányába tett lépések nagyobb szolidaritással párosulnak. Konkrétan arra irányulna, hogy javítsa a tagállamok kapacitását az aszimmetrikus sokkok feldolgozására. Ez az eszköz jelentené a közös fiskális rendszer megszilárdításának kezdeti szakaszát.
   - Emellett a Bizottság kötelezettséget vállal az alábbiak haladéktalan és átfogó nyomon követésére: i. az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem megerősítését célzó bizottsági cselekvési terv, különösen a cselekvési tervben meghatározott irányelvek felülvizsgálata tekintetében, valamint ii. a Bizottság által bejelentett intézkedések és javaslatok a 2012-es foglalkoztatási és szociálpolitikai csomag keretében.
   - Az egységes felügyeleti mechanizmus elfogadását követően az egységes szanálási mechanizmusról szóló javaslat előterjesztése, amely a bankunióban részt vevő tagállamokban működő bankok átszervezésére és szanálására irányulna.
   2013 végéig az EUMSZ 138. cikkének (2) bekezdése értelmében egy egységes álláspont kialakítását célzó javaslat előterjesztése annak érdekében, hogy az euróövezet megfigyelői státuszhoz, majd önálló képviselethez jusson az IMF ügyvezető igazgatóságában.

A tervezetben bejelentett, másodlagos jogszabályok által megvalósítható, rövid távú intézkedésekre alapozva a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy időben előterjeszti a Szerződés módosítására vonatkozó konkrét elképzeléseit, hogy megvitatásukra még a következő, 2014-es európai parlamenti választások előtt sor kerülhessen. Így kívánja lefektetni a jogszabályi alapját a középtávon megvalósítandó intézkedéseknek, amelyek magukban foglalják a gazdasági és költségvetési felügyelet, illetve ellenőrzés lényegesen megerősített keretének létrehozását, a szolidaritást támogató európai közös fiskális rendszer továbbfejlesztését, a fenntartható növekedést elősegítő strukturális reformok megvalósítását, valamint fontos szolidaritási eszközként a döntéshozatal mélyebb integrációját többek között az adózás és a munkaerőpiac szakpolitika területein.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat