Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0385(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0172/2012

Ingediende teksten :

A7-0172/2012

Debatten :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Stemmingen :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Aangenomen teksten
PDF 257kWORD 30k
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg
Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I
P7_TA(2013)0069A7-0172/2012
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van economisch toezicht en begrotingstoezicht op de lidstaten die bedreigd worden door ernstige problemen of deze ervaren ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2011)0819),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 136 en artikel 121, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0449/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 7 maart 2012(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 28 februari 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0172/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(2);

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 141 van 17.5.2012, blz. 7.
(2) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 13 juni 2012 (Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0242).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied
P7_TC1-COD(2011)0385

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 472/2013.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Europese Commissie

Zodra de door de Commissie voorgestelde wetgeving betreffende de twopack is aangenomen, is de Commissie voornemens op korte termijn stappen te zetten naar een hechte EMU als geschetst in de Blauwdruk. De stappen op korte termijn (6 à 12 maanden) omvatten:

   In haar Blauwdruk voor een hechte EMU was de Commissie van oordeel dat op middellange termijn een aflossingsfonds en eurobills onder bepaalde strenge voorwaarden mogelijke elementen van een diepe en echte EMU konden zijn. Het leidende beginsel zou zijn dat alle stappen naar het verder gemeenschappelijk maken van het risico hand in hand moeten gaan met grotere budgettaire discipline en integratie. De vereiste diepere integratie van de financiële regelgeving, het budgettair en economisch beleid en de overeenkomstige instrumenten moeten van evenredige politieke integratie en democratische legitimiteit vergezeld gaan en verantwoordingsplicht garanderen.

De Commissie zal een Deskundigengroep oprichten om de analyse te verdiepen betreffende de mogelijke voordelen, risico's, vereisten en belemmeringen van de gedeeltelijke vervanging van de nationale uitgifte van schuld door de gezamenlijke uitgifte in de vorm van een aflossingsfonds en eurobills. De Groep zal tot taak hebben grondig te beoordelen wat de kenmerken ervan kunnen zijn in termen van juridische bepalingen, financiële architectuur en het noodzakelijke aanvullende economische en budgettaire kader. Democratische verantwoordingsplicht wordt een centrale kwestie om in overweging te nemen.

De Groep zal rekening houden met de aan de gang zijnde hervorming van de Europese economische en budgettaire governance en zal de toegevoegde waarde van dergelijke instrumenten in deze context beoordelen. De Groep zal bijzondere aandacht schenken aan recente en aan de gang zijnde hervormingen, zoals de uitvoering van het twopack, het ESM en alle andere relevante instrumenten.

In zijn analyse zal de Groep bijzondere aandacht schenken aan de houdbaarheid van de publieke financiën, het vermijden van moreel risico alsook aan andere centrale kwesties, zoals financiële stabiliteit, financiële integratie en doorwerking van het monetaire beleid.

De leden van de Groep zullen deskundigen zijn op het gebied van recht en economie, publieke financiën, financiële markten en overheidsschuldbeheer. De Groep zal worden uitgenodigd uiterlijk maart 2014 zijn eindrapport aan de Commissie te presenteren. De Commissie zal het rapport beoordelen en in voorkomend geval voorstellen doen vóór het einde van zijn mandaat.

   Een verkenning van verdere manieren binnen het preventief deel van het stabiliteits- en groeipact om onder bepaalde voorwaarden te voorzien in de niet-terugkerende, publieke investeringsprogramma's met een bewezen impact op de houdbaarheid van de publieke financiën die de lidstaten bij de beoordeling van hun stabiliteits- en convergentieprogramma hebben opgesteld; deze zal in de lente-zomer 2013 plaatsvinden in de context van de publicatie van haar mededeling inzake de kalender voor convergentie naar de middellangetermijndoelstelling toe.
   Na het besluit betreffende het volgende meerjarig financieel kader voor de EU en vóór het einde van 2013 zal de Commissie de volgende voorstellen indienen om het bestaande kader voor economische governance aan te vullen: i) maatregelen om grotere voorafgaande coördinatie van belangrijke hervormingsprojecten te garanderen en ii) de instelling van een „instrument voor convergentie en concurrentievermogen” om financiële steun te verlenen voor de tijdige uitvoering van duurzame groei verbeterende structurele hervormingen. Dit nieuwe systeem zou, volledig in overeenstemming met de communautaire methode, voortbouwen op de bestaande EU-toezichtsprocedures. Het zou een combinatie zijn van diepere integratie van het economische beleid met financiële ondersteuning, en hiermee het beginsel respecteren volgens hetwelk stappen naar meer verantwoordelijkheid en economische discipline met meer solidariteit worden gecombineerd. Het zou er met name toe strekken de capaciteit van een lidstaat om asymmetrische schokken op te vangen te verbeteren. Dit instrument zou dienstdoen als de initiële fase naar de totstandbrenging van een sterkere budgettaire capaciteit.
   Voorts zegt de Commissie toe op snelle en omvattende wijze een follow-up te zullen geven: i) aan haar actieplan om de strijd tegen belastingfraude en belastingontwijking te versterken, met name met het oog op de herziening van de in het actieplan bepaalde richtsnoeren; ii) aan de maatregelen en voorstellen die zij betreffende haar pakket van 2012 voor het werkgelegenheids- en sociaal beleid heeft aangekondigd.
   Na de aanneming van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, de indiening van een voorstel voor een Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme, dat belast zou zijn met de herstructurering en afwikkeling van banken binnen de lidstaten die aan de Bankenunie deelnemen.
   Voor het einde van 2013, de indiening van een voorstel uit hoofde van artikel 138, lid 2, VWEU om een gezamenlijk standpunt vast te stellen teneinde een waarnemersstatus te verwerven van de eurozone in de executive board van het IMF, en vervolgens voor een gemeenschappelijke zetel.

Voortbouwend op de in de Blauwdruk aangekondigde kortetermijnstappen die bij secundaire wetgeving kunnen worden verwezenlijkt, zegt de Commissie toe voor de volgende verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 tijdig expliciete ideeën voor Verdragswijzigingen te zullen indienen voor een debat met het oog op het vaststellen van de wetgevingsbasis voor de op middellange termijn beoogde stappen, die voorziet in de instelling van een substantieel versterkt economisch en budgettair toezichts- en controlekader, een verder ontwikkelde Europese budgettaire capaciteit ter ondersteuning van solidariteit en de uitvoering van duurzame groei verbeterende structurele hervormingen alsook de diepere integratie van de besluitvorming op beleidsgebieden als fiscaliteit en arbeidsmarkten als belangrijk solidariteitsinstrument.

Juridische mededeling - Privacybeleid