Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0385(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0172/2012

Texte depuse :

A7-0172/2012

Dezbateri :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Voturi :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Texte adoptate
PDF 309kWORD 31k
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg
Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I
P7_TA(2013)0069A7-0172/2012
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0819),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 136 și 121 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0449/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 7 martie 2012(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 28 februarie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0172/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 141, 17.5.2012, p. 7.
(2) Prezenta poziţie înlocuieşte amendamentele adoptate la 13 iunie 2012 (Texte adoptate, P7_TA(2012)0242).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară
P7_TC1-COD(2011)0385

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 472/2013.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei Europene

După adoptarea pachetului de două măsuri legislative propus de Comisie, aceasta intenționează să adopte măsuri pe termen scurt în vederea realizării unei UEM profunde și veritabile, conform proiectului. Măsurile pe termen scurt (6-12 luni) vor include:

   În cadrul Proiectului pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă, Comisia a considerat că, pe termen mediu, un fond de rambursare și emiterea de euroobligațiuni ar putea constitui posibile elemente ale unei UEM profunde și veritabile în anumite condiții stricte. Principiul de bază ar consta în faptul că orice măsuri de intensificare a mutualizării riscurilor trebuie să se realizeze în strânsă legătură cu o mai mare disciplină și integrare fiscală. Integrarea mai profundă, astfel cum este necesară, a reglementărilor financiare, a politicilor fiscale și economice și a instrumentelor aferente trebuie să fie însoțită de o integrare politică pe măsură, care să asigure legitimitatea și responsabilitatea democratică.

Comisia va institui un grup de experți pentru a aprofunda analiza privind posibilele avantaje, riscuri, cerințe și obstacole legate de substituirea parțială a emisiunii la nivel național de titluri de creanță cu emisiunea comună sub forma unui fond de rambursare și a euroobligațiunilor. Grupul va avea sarcina de a evalua cu atenție posibilele caracteristici ale acestor instrumente în ceea ce privește dispozițiile legale, arhitectura financiară și cadrul complementar economic și bugetar necesar. Responsabilitatea democratică va fi unul dintre aspectele centrale care vor fi luate în considerare.

Grupul va lua în considerare reforma în curs a guvernanței economice și bugetare europene și va evalua valoarea adăugată a unor astfel de instrumente în acest context. El va acorda o atenție deosebită reformelor recente sau aflate în curs, cum ar fi punerea în aplicare a pachetului de două măsuri legislative, MES și orice alte instrumente relevante.

În cadrul analizei sale, grupul va acorda o atenție deosebită sustenabilității finanțelor publice, evitării hazardului moral, precum și altor aspecte centrale, cum ar fi stabilitatea financiară, integrarea fiscală și transmiterea politicii monetare.

Membrii grupului vor fi experți în drept și economie, finanțe publice, piețe financiare și gestionarea datoriei suverane. Grupul va fi invitat să prezinte Comisiei raportul său final cel târziu în martie 2014. Comisia va evalua raportul și, dacă este cazul, va prezenta propuneri înainte de finalul mandatului său.

   Comisia va efectua o analiză a unor modalități suplimentare de adaptare, în cadrul componentei preventive a Pactului de stabilitate și de creștere, în anumite condiții, a unor programe nerecurente de investiții publice cu impact pozitiv dovedit asupra sustenabilității finanțelor publice întocmite de statele membre și incluse în evaluarea de către Comisie a programelor de stabilitate și de convergență ale statelor membre respective; analiza va fi efectuată în primăvara-vara anului 2013, în contextul publicării comunicării Comisiei privind calendarul convergenței către obiectivul pe termen mediu;
   După adoptarea deciziei privind următorul cadru financiar multianual pentru UE și înainte de sfârșitul anului 2013, Comisia va prezenta următoarele propuneri de completare a cadrului existent pentru guvernanță economică: (i) măsuri prin care să se asigure o mai mare coordonare ex ante a proiectelor majore de reformă și (ii) crearea unui „instrument de convergență și competitivitate” care să asigure sprijin financiar pentru punerea în aplicare în timp util a unor reforme structurale de stimulare a creșterii durabile. Acest nou sistem, în deplină concordanță cu metoda comunitară, s-ar baza pe procedurile de supraveghere existente la nivelul UE și ar urma să combine o integrare mai pronunțată a politicii economice în cadrul sprijinului financiar și, astfel, să respecte principiul conform căruia demersurile pentru sporirea responsabilității și a disciplinei economice trebuie să fie însoțite de o intensificare a solidarității. Ar fi vizată, în special, îmbunătățirea capacității unui stat membru de a absorbi șocurile asimetrice. Acest instrument ar constitui etapa inițială a creării unei capacități fiscale mai puternice.
   În plus, Comisia se angajează să monitorizeze, într-o manieră rapidă și cuprinzătoare, următoarele: (i) planul său de acțiune pentru consolidarea luptei împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, în special în ceea ce privește revizuirea directivelor identificate în planul de acțiune, precum și (ii) măsurile și propunerile anunțate de Comisie în cadrul pachetului pentru 2012 privind ocuparea forței de muncă și politica socială.
   În urma adoptării mecanismului de supraveghere unic, Comisia va prezenta o propunere privind un mecanism de rezoluție unic, care va avea drept obiectiv restructurarea și rezoluția băncilor din statele membre care participă la uniunea bancară.
   Până la sfârșitul anului 2013, Comisia va prezenta o propunere în temeiul articolului 138 alineatul (2) din TFUE pentru a stabili o poziție unitară în vederea obținerii statutului de observator al zonei euro în cadrul Consiliului director al FMI și, ulterior, a unei reprezentări unice.

Pe baza măsurilor pe termen scurt care au fost anunțate în proiectul său și care pot fi realizate prin intermediul legislației secundare, Comisia s-a angajat să prezinte o serie de idei formulate în mod explicit cu privire la modificarea tratatului, în timp util pentru a permite o dezbatere înainte de următoarele alegeri pentru Parlamentul European din 2014, astfel încât să se stabilească baza legislativă necesară pentru măsurile avute în vedere pe termen mediu; această bază legislativă ar urma să prevadă crearea unui cadru substanțial consolidat de supraveghere și control economic și bugetar, o capacitate fiscală europeană mai bine dezvoltată, care să sprijine solidaritatea și punerea în aplicare a unor reforme structurale de stimulare a creșterii durabile, precum și aprofundarea integrării procesului decizional în domenii de politică precum impozitarea și piețele forței de muncă, servind drept important instrument de solidaritate.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate