Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0386(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0173/2012

Внесени текстове :

A7-0173/2012

Разисквания :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 12/03/2013 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Приети текстове
PDF 301kWORD 30k
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург
Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I
P7_TA(2013)0070A7-0173/2012
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0821),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 136 и член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0448/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Френската република и Риксдага на Кралство Швеция, деклариращо, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 7 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 28 февруари 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0173/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 юни 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0243).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната
P7_TC1-COD(2011)0386

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) №  473/2013.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейската комисия

След като бъде приет предложеният от нея пакет от два законодателни акта, Комисията възнамерява да предприеме краткосрочни мерки за изграждане на задълбочен и истински икономически и паричен съюз (ИПС), както е посочено в подробния план. Краткосрочните мерки (за период от 6 до 12 месеца) ще включват:

   В своя Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз Комисията изтъква, че при спазване на определени строги условия дълбокият и истински ИПС би могъл в средносрочна перспектива да включва фонд за обратно изкупуване на дълга и европейски дългови ценни книжа. Водещият принцип би бил всякакви стъпки към по-нататъшно споделяне на риска задължително да се съпровождат от по-голяма фискална дисциплина и интеграция. Изискваната по-задълбочена интеграция на финансовото регулиране, на бюджетната и икономическата политика и съответните инструменти трябва да се съпътства от съразмерна политическа интеграция, гарантираща демократична легитимност и отчетност.

Комисията ще създаде експертна група с цел да задълбочи анализа на потенциалните ползи, рискове, изисквания и пречки за частичната замяна на емитирането на дълг на национално равнище със съвместно емитиране под формата на фонд за обратно изкупуване на дълга и европейски дългови ценни книжа. Групата ще има за задача да извърши подробна оценка на възможните параметри по отношение на нормативната уредба, финансовата структура и необходимата допълваща икономическа и бюджетна рамка. В центъра на вниманието ѝ ще бъде демократичната отчетност.

Групата ще има предвид извършващата се реформа на европейското икономическо и бюджетно управление и в този контекст ще направи оценка на добавената стойност от посочените инструменти. Тя ще посвети специално внимание на неотдавнашните и продължаващи реформи, каквито са прилагането на пакета от два законодателни акта, Европейският механизъм за стабилност и всички други приложими инструменти.

В своя анализ групата ще отдели специално място на устойчивостта на публичните финанси и избягването на морални рискове и ще разгледа и други важни въпроси, каквито са финансовата стабилност, финансовата интеграция и влиянието на паричната политика върху икономиката.

Групата ще се състои от експерти по право, икономика, публични финанси, финансови пазари и управление на държавния дълг. Тя ще бъде поканена да представи заключителния си доклад пред Комисията не по-късно от март 2014 г. Комисията ще извърши оценка на доклада и по целесъобразност ще направи предложения, преди да изтече мандатът ѝ.

   - Проучване на допълнителните възможности, съществуващи в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж, за включване, при определени условия, на предприети от държавите членки програми за еднократни публични инвестиции с доказано въздействие върху устойчивостта на публичните финанси в оценката на техните програми за конвергенция и програми за стабилност; това ще се извърши през пролетта ‐ лятото на 2013 г. във връзка с публикуването на съобщението на Комисията относно графика за конвергенция спрямо средносрочната цел;
   - След решението относно следващата многогодишна финансова рамка на ЕС и преди края на 2013 г. Комисията ще представи следните предложения, предназначени да допълнят действащата рамка за икономическо управление: i) мерки за осигуряване на по-добра предварителна координация на проекти за значителни реформи; ii) създаване на „инструмент за конвергенция и конкурентоспособност“ с цел предоставяне на финансова подкрепа за своевременното осъществяване на структурни реформи, които да засилят устойчивия растеж. Тази нова система, която е изцяло в съответствие с метода на Общността, ще се основава на съществуващите надзорни процедури на ЕС. Тя ще съчетава по-задълбочена интеграция на икономическата политика с финансова подкрепа, като по този начин ще зачита принципа, според който стъпките към повече отговорност и икономическа дисциплина се съчетават с повече солидарност. Тя ще има за цел по-специално да увеличи капацитета на държавите членки да абсорбират асиметрични шокове и ще служи като начална фаза от създаването на по-голям фискален капацитет.
   Комисията освен това се ангажира да предприеме по бърз и всеобхватен начин последващи действия във връзка със: i) своя план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, по-конкретно с оглед на преразглеждането на набелязаните в него директиви, както и с ii) мерките и предложенията, оповестени от Комисията във връзка с нейния пакет от законодателни актове от 2012 г. в сферата на трудовата заетост и социалната политика.
   След приемането на единния надзорен механизъм Комисията ще внесе предложение за единен оздравителен механизъм, чиято задача ще бъде преструктурирането и оздравяването на банки в държавите членки, участващи в банковия съюз;
   Преди края на 2013 г. Комисията ще направи предложение по член 138, параграф 2 от ДФЕС за установяването на единна позиция за получаването от страна на еврозоната на статут на наблюдател в Изпълнителния съвет на МВФ, а впоследствие ‐ и на самостоятелно място.

Като изхожда от представените в подробния план краткосрочни мерки, които могат да се осъществят чрез актове на вторичното законодателство, Комисията се ангажира да представи конкретни идеи за промени в Договора, и то така, че да има достатъчно време те да бъдат обсъдени преди следващите избори за Европейски парламент през 2014 г. Целта е да се осигури законодателна основа за планираните средносрочни мерки, която ще включва създаването на значително подсилена рамка за икономически и бюджетен надзор и контрол, по-развит европейски фискален капацитет в подкрепа на солидарността и осъществяването на структурни реформи, които да засилят устойчивия растеж, както и по-задълбочена интеграция на процеса на вземане на решения в области на политиката като данъчното облагане и пазарите на труда като важен инструмент за солидарност.

Правна информация - Политика за поверителност