Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0386(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0173/2012

Předložené texty :

A7-0173/2012

Rozpravy :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 12/03/2013 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Přijaté texty
PDF 299kWORD 28k
Úterý, 12. března 2013 - Štrasburk
Sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně ***I
P7_TA(2013)0070A7-0173/2012
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0821),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 136 a čl. 121 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0448/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality švédským parlamentem a francouzským senátem, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 7. března 2012(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. února 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0173/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  bere na vědomí prohlašení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 141, 17.5.2012, s. 7.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 13. června 2012 (Přijaté texty, P7_TA(2012)0243).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně
P7_TC1-COD(2011)0386

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 473/2013.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropské komise

Jakmile budou oba jí navržené právní akty přijaty, hodlá Komise podniknout v krátkém časovém horizontu další kroky k prohloubení skutečné hospodářské a měnové unie (HMU), tak jak nastínila ve svém návrhu. Tyto kroky (v horizontu 6 až 12 měsíců) budou zahrnovat následující opatření:

   Ve svém návrhu na vytvoření prohloubené a skutečné HMU vychází Komise z toho, že ve střednědobém výhledu by nástrojem takového prohloubení a posílení za určitých přísných podmínek mohly být evropské dluhopisy a fond pro splácení dluhu. Hlavní myšlenkou je, že veškerá opatření směřující k ještě většímu sdílení rizik musí jít ruku v ruce s větší fiskální disciplínou a integrací. Tuto požadovanou hlubší integraci finanční regulace, rozpočtové a hospodářské politiky a odpovídajících nástrojů musí provázet přiměřená politická integrace, jež zajistí demokratickou legitimitu a odpovědnost.

Komise zřídí expertní skupinu, která se zaměří na hlubší analýzu možných přínosů, rizik, požadavků a překážek spojených s částečným nahrazením dluhopisů vydávaných jednotlivými členskými státy společnými emisemi evropských dluhopisů a fondem pro splácení dluhu. Úkolem skupiny bude pečlivě posoudit jejich možný charakter, pokud jde o právní ustanovení, finanční architekturu a nezbytný doprovodný ekonomický a rozpočtový rámec. Klíčovým faktorem, který bude třeba vzít v potaz, je demokratická odpovědnost.

Skupina přitom zohlední probíhající reformu správy ekonomických a rozpočtových záležitostí EU a posoudí přidanou hodnotu těchto nástrojů v daném kontextu. Zvláštní pozornost bude věnovat nedávným a právě probíhajícím reformám, jako je provádění balíčku dvou legislativních aktů, Evropský mechanismus stability a další relevantní nástroje.

Ve své analýze se pak skupina zaměří především na udržitelnost veřejných financí, zabránění morálnímu hazardu a další důležité aspekty, jako jsou finanční stabilita, finanční integrace a přenos měnové politiky.

Skupinu budou tvořit odborníci v oblasti práva, ekonomie, veřejných financí, finančních trhů a řízení státního dluhu. Nejpozději v březnu 2014 pak předloží Komisi svou závěrečnou zprávu. Komise zprávu posoudí a ještě před vypršením svého mandátu předloží své případné návrhy.

   V rámci preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu budou prozkoumány další možnosti, jak do hodnocení programů stability a konvergenčních programů za určitých podmínek zapracovat vnitrostátní programy jednorázových veřejných investic s prokázaným dopadem na udržitelnost veřejných financí. Tato část proběhne během jara-léta 2013 v rámci zveřejnění sdělení o harmonogramu konvergence směrem ke střednědobému cíli.
   Jakmile bude rozhodnuto o příštím víceletém finančním rámci EU a nejpozději do konce roku 2013, předloží Komise následující návrhy na doplnění stávajícího rámce pro správu ekonomických záležitostí: i) opatření, jež by zajistila lepší koordinaci hlavních reformních projektů ex ante, a ii) vytvoření „nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost“, jež by finančně podpořil včasnou realizaci strukturálních reforem zaměřených na udržitelný růst. Tento nový systém by zcela v souladu s metodami Společenství vycházel ze stávajících metod dohledu EU. Kombinoval by hlubší integraci hospodářské politiky s finanční podporou, čímž by byla dodržena zásada, podle níž mají být kroky k větší odpovědnosti a hospodářské kázni doprovázeny větší solidaritou, přičemž jeho hlavním cílem by bylo zvýšit schopnost členských států ustát asymetrické šoky. Tento nástroj by představoval první fázi v procesu zavádění silnější fiskální kapacity.
   Dále se Komise zavazuje rychle a komplexním způsobem navázat na: i) svůj akční plán na posílení boje proti daňovým podvodům a únikům, zejména s ohledem na přezkum směrnic uvedených v akčním plánu, a ii) opatření a návrhy, jež oznámila v souvislosti se svým balíčkem opatření na rok 2012 v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky.
   Po přijetí jednotného mechanismu dohledu Komise předloží návrh jednotného mechanismu pro řešení problémů bank, jehož úkolem bude restrukturalizace a řešení problémů bank v členských státech, jež jsou součástí bankovní unie.
   Do konce roku 2013 Komise předloží na základě čl. 138 odst. 2 SFEU návrh na přijetí společného postoje k získání statusu pozorovatele a následně jednoho místa pro eurozónu ve Výkonné radě MMF.

Na základě opatření v krátkodobém horizontu, jež Komise představila ve svém návrhu a jež lze realizovat v podobě sekundárních právních předpisů, se Komise zavazuje, že předloží konkrétní návrhy na změny Smlouvy, a sice tak, aby se stihly projednat ještě před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 a aby byl položen právní základ k opatřením plánovaným ve střednědobém horizontu. Předjímá tak vytvoření značně posíleného rámce ekonomického a rozpočtového dohledu a kontroly, rozvinutější evropskou fiskální kapacitu podporující solidaritu a realizaci strukturálních reforem zaměřených na udržitelný růst, jakož i hlubší integraci rozhodovacích procesů v oblastech jako daňová politika a pracovní trhy, která bude důležitým nástrojem solidarity.

Právní upozornění - Ochrana soukromí