Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0386(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0173/2012

Esitatud tekstid :

A7-0173/2012

Arutelud :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Hääletused :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/03/2013 - 10.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Vastuvõetud tekstid
PDF 203kWORD 26k
Teisipäev, 12. märts 2013 - Strasbourg
Euroala liikmesriikide riigieelarvete eelnõude jälgimine ja hindamine ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine ***I
P7_TA(2013)0070A7-0173/2012
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid (COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0821),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 136 ja artikli 121 lõiget 6, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0448/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati ja Rootsi Riksdagi subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 7. märtsi 2012. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 28. veebruari 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0173/2012),

1.  võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha(2);

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 141, 17.5.2012, lk 7.
(2) Käesolev seisukoht asendab 13. juunil 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0243).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta
P7_TC1-COD(2011)0386

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 473/2013) lõplikule kujule).


SEadusandliku RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Komisjoni avaldus

Kui komisjoni esitatud teine majanduse juhtimise pakett on vastu võetud, kavatseb komisjon alustada lühiajaliste meetmetega, mida on kirjeldatud tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskavas. Lühiajalised meetmed (6−12 kuud) hõlmavad järgmisi elemente:

   Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskavas on komisjon seisukohal, et keskpikas perspektiivis võiks tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu ülesehitamiseks teatud rangetel tingimustel luua võlalunastamisfondi ja emiteerida euroala võlakirju. Lähtuda tuleks põhimõttest, et meetmetega, millega suurendatakse riskide jagamist, peab kaasnema suurem eelarvedistsipliin ja integreeritus. Finantsregulatsiooni, rahandus- ja majanduspoliitika põhjalikumat integreerimist ja sellekohaste vahendite loomist tuleb toetada proportsionaalse poliitilise integratsiooniga vastavalt demokraatliku õiguspärasuse ja aruandekohustuse põhimõtetele.

Komisjon moodustab eksperdirühma, mille eesmärk on süvendada analüüsi neist võimalikest eelistest, riskidest, nõuetest ja takistustest, mis kaasnevad sellega, kui võlakirjade riiklik emiteerimine asendatakse osaliselt ühiste võlakirjade emiteerimisega võlalunastamisfondi ja euroala võlakirjade vormis. Eksperdirühma ülesandeks on hinnata põhjalikult, milliseid õigussätteid, finantsstruktuuri ja täiendavat majandus- ja eelarveraamistikku need vajaksid. Eriti tuleb kaaluda demokraatliku vastutuse küsimust.

Eksperdirühm hindab nende vahendite lisaväärtust Euroopa majandus- ja eelarve juhtimise käimasolevale reformile. Erilist tähelepanu pööratakse teise majanduse juhtimise paketi, Euroopa stabiilsusmehhanismi ja muude olemasolevate vahendite rakendamisele.

Erilist rõhku pannakse riigi rahanduse jätkusuutlikkusele, moraaliriski ohu vältimisele ning muudele sellistele kesksetele teemadele nagu finantsstabiilsus, finantsturgude integreerimine ja rahapoliitika ülekandemehhanism.

Rühma hakkavad kuuluma õigus-, majandus-, riigi rahanduse, finantsturgude ja riikide võlakohustuste haldamise ala eksperdid. Rühmal palutakse komisjonile esitada lõpparuanne hiljemalt 2014. aasta märtsis. Komisjon hindab aruannet ja teeb vajaduse korral ettepanekud enne oma ametiaja lõppu

   Uurida stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa raames edasisi võimalusi, mis võimaldavad teatud tingimustel integreerida ühekordseid riiklikke investeerimisprogramme, mille liikmesriigid on koostanud oma stabiilsus- ja lähenemisprogrammi hindamisel ja millel on tõendatud mõju riigi rahanduse jätkusuutlikkusele. Selle küsimusega tegeletakse 2013. aasta kevadel või suvel keskpika perioodi eesmärgile lähenemise ajakava käsitleva teatise avaldamise kontekstis.
   ELi järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva otsuse järel ja enne 2013. aasta lõppu esitab komisjon järgmised ettepanekud olemasoleva majanduse juhtimise raamistiku täiendamiseks: i) meetmed, millega tagada peamiste reformiprojektide senisest parem eelnev koordineerimine ja ii) lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahend, millega pakkuda rahalist toetust jätkusuutlikku majanduskasvu soodustavate struktuurireformide õigeaegsele rakendamisele. See uus süsteem, mis on täielikult kooskõlas ühendusemeetodiga, tugineks olemasolevatele ELi järelevalvemenetlustele. Kõnealune vahend ühendaks majanduspoliitika tihedama integratsiooni rahalise toetusega ja seega järgiks põhimõtet, mille kohaselt tagab suurem vastutus ja parem majandusdistsipliin suurema solidaarsuse. Selle eesmärk oleks suurendada eelkõige liikmesriigi suutlikkust tulla toime majanduslangusega, millel on asümmeetriline mõju. Tegemist oleks fiskaalvõimekuse suurendamise esimese etapiga.
   Lisaks sellele võtab komisjon endale kohustuse rakendada kiiresti ja täielikult järgmised meetmed: i) tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks, eesmärgiga vaadata läbi tegevuskavas kindlaksmääratud direktiivid, ja ii) meetmed ja ettepanekud, mille komisjon tegi teatavaks oma 2012. aasta tööhõive ja sotsiaalpoliitika paketis.
   Pärast ühtse järelevalvemehhanismi vastuvõtmist tehakse ettepanek, mis käsitleb ühtset kriisilahendusmehhanismi, mille abil korraldatakse ümber pangandusliidus osalevate liikmesriikide pankasid ja lahendatakse nende pangakriise.
   Enne 2013. aasta lõppu tehtav Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 138 lõike 2 kohane ettepanek, milles esitatakse ühine seisukoht, eesmärgiga taotleda Rahvusvahelise Valuutafondi juhatuses euroalale vaatlejastaatust ja seejärel ühisesindaja kohta.

Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu tegevuskavas mainitud lühiajalisi meetmeid saab rakendada teisese õiguse aktidega. Komisjon võtab endale kohustuse esitada neile meetmetele tuginedes konkreetne kava aluslepingu muutmiseks piisavalt aegsasti, et võimaldada arutelu enne Euroopa Parlamendi järgmisi valimisi 2014. aastal. Eesmärk on määrata kindlaks keskpikas perspektiivis kavandatavate meetmete õiguslik alus, millega tugevdatakse oluliselt majandus- ja eelarvepoliitika järelevalvet ja kontrolli, suurendatakse Euroopa fiskaalvõimekust ning selle toel solidaarsust ja jätkusuutlikku majanduskasvu soodustavate struktuurireformide rakendamist, edendatakse otsustusprotsessi suuremat integreeritust sellistes olulistes solidaarsust loovates valdkondades nagu maksu- ja tööturupoliitika.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika