Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0386(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0173/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0173/2012

Debates :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Balsojumi :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 12/03/2013 - 10.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Pieņemtie teksti
PDF 320kWORD 26k
Otrdiena, 2013. gada 12. marts - Strasbūra
Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs ***I
P7_TA(2013)0070A7-0173/2012
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs (COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0821),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 136. pantu un 121. panta 6. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0448/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs un Francijas Senāts un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 7. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā 2013. gada 28. februāra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0173/2012),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā(2);

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 141, 17.5.2012., 7. lpp.
(2) Šī nostāja aizstāj 2012. gada 13. jūnijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0243).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs
P7_TC1-COD(2011)0386

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 473/2013.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Komisijas paziņojums

Pēc tam, kad būs pieņemti Komisijas ierosinātie tiesību akti budžeta uzraudzības jomā, Komisija ir paredzējusi veikt īstermiņa pasākumus, lai panāktu padziļinātas un patiesas EMS izveidi, kā izklāstīts plānā. Īstermiņa pasākumi (6 līdz 12 mēnešiem) ietver:

   Padziļinātas un patiesas EMS izveides plānā Komisija paudusi viedokli, ka vidējā termiņā, ievērojot konkrētus stingrus nosacījumus, parāda dzēšanas fonds un eiroparādzīmes varētu būt iespējamie padziļinātas un patiesas EMS elementi. Pamatprincipam vajadzētu būt tam, ka jebkuriem pasākumiem attiecībā uz riska savstarpējo sadalījumu ir jābūt saistītiem ar lielāku fiskālo disciplīnu un integrāciju. Finanšu regulējuma, fiskālās un ekonomikas politikas un attiecīgo instrumentu nepieciešamā plašākā integrācija jāpapildina ar samērīgu politisko integrāciju, nodrošinot demokrātisko leģitimitāti un pārskatatbildību.

Komisija izveidos ekspertu darba grupu, kuras uzdevums būs veikt padziļinātu analīzi par iespējamiem ieguvumiem, riskiem, prasībām un šķēršļiem attiecībā uz valsts parādzīmju emitēšanas daļēju aizstāšanu, izmantojot kopīgu emitēšanu parāda dzēšanas fonda un eiroparādzīmju formā. Šīs grupas uzdevums būs rūpīgi izvērtēt iepriekš minētos aspektus saistībā ar juridiskiem noteikumiem, finanšu arhitektūru un nepieciešamo papildu ekonomikas un budžeta programmu. Galvenais izskatāmais jautājums būs demokrātiskā pārskatatbildība.

Minētā grupa ņems vērā patlaban notiekošo Eiropas ekonomiskās un budžeta pārvaldības sistēmas reformu un saistībā ar to novērtēs šādu instrumentu pievienoto vērtību. Darba grupa īpašu uzmanību pievērsīs nesenajām un notiekošajām reformām, piemēram, saistībā ar divu tiesību aktu kopuma, ESM un citu attiecīgo instrumentu īstenošanu.

Veicot analīzi, grupa sevišķu vērību pievērsīs publisko finanšu stabilitātei, bezatbildīgas rīcības riska novēršanai, kā arī citiem tādiem svarīgiem jautājumiem kā finansiālā stabilitāte, finansiālā integrācija un monetārās politikas transmisija.

Šīs grupas locekļi būs eksperti tiesību zinātņu un ekonomikas jomā, publiskā sektora finanšu, finanšu tirgu un valsts parāda pārvaldības jomā. Grupa iesniegs galīgo ziņojumu Komisijai ne vēlāk kā 2014. gada martā. Komisija novērtēs ziņojumu un attiecīgā gadījumā izstrādās priekšlikumus pirms savu pilnvaru beigām.

   Veicot dalībvalstu stabilitātes un konverģences programmu novērtējumu, tā izpētīs turpmākas iespējas saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvo daļu, lai, ievērojot konkrētus nosacījumus, pielāgotu tādas dalībvalstu vienreizējas publisko ieguldījumu programmas, kurām ir pierādīta ietekme uz publisko finanšu stabilitāti; to veiks 2013. gada pavasara un vasaras laikā saistībā ar paziņojuma publicēšanu par grafika noteikšanu konverģencei virzībā uz vidējā termiņa mērķa sasniegšanu.
   Pēc tam, kad būs pieņemts lēmums par nākamo ES daudzgadu finanšu shēmu, bet ne vēlāk kā līdz 2013. gada beigām, Komisija iesniegs šādus priekšlikumus, lai papildinātu esošo ekonomikas pārvaldības sistēmu: i) par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu galveno reformu projektu efektīvāku ex ante koordinēšanu, un ii) par konverģences un konkurētspējas instrumenta izveidi, lai sniegtu finansiālu atbalstu savlaicīgai ilgtspējīgu izaugsmi veicinošu strukturālo reformu īstenošanai. Šī jaunā sistēma, pilnībā ievērojot Kopienas metodi, būtu veidota, pamatojoties uz esošajām ES uzraudzības procedūrām. Šis instruments apvienotu ekonomikas politikas padziļinātu integrāciju un finansiālu atbalstu, tādējādi ievērojot principu, saskaņā ar kuru pasākumi lielākas atbildības un ekonomikas disciplīnas nodrošināšanai tiek saistīti ar lielāku solidaritāti. Tas jo īpaši veicinātu dalībvalsts spēju absorbēt asimetriskus satricinājumus. Šis instruments būtu pirmais solis ceļā uz fiskālās kapacitātes palielināšanu.
   Turklāt Komisija ir apņēmusies steidzami un visaptveroši pārraudzīt: i) savu rīcības plānu, kurā paredzēts stiprināt cīņu ar krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jo īpaši ņemot vērā rīcības plānā norādīto direktīvu pārskatīšanu, kā arī ii) pasākumus un priekšlikumus, kurus Komisija izziņojusi 2012. gada tiesību aktu kopumā nodarbinātības un sociālās politikas jomā.
   Pēc vienotā uzraudzības mehānisma pieņemšanas Komisija iesniegs priekšlikumu par vienotu noregulējuma mehānismu, ko izmantos banku pārstrukturēšanai un noregulējumam dalībvalstīs, kuras piedalās banku savienībā.
   Komisija līdz 2013. gada beigām iesniegs priekšlikumu saskaņā ar LESD 138. panta 2. punktu, lai pieņemtu vienotu nostāju nolūkā eurozonai iegūt novērotāja statusu SVF valdē, un pēc tam panāktu vienotu pārstāvniecību.

Balstoties uz rīcības plānā paredzētajiem īstermiņa pasākumiem, kurus var īstenot ar sekundārajiem tiesību aktiem, Komisija ir apņēmusies līdz nākamajām 2014. gadā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām savlaicīgi nākt klajā ar skaidri formulētām idejām par izmaiņām Līgumos, kas veicamas, lai sagatavotu juridisko pamatu vidējā termiņā paredzētiem pasākumiem, kuru rezultātā ir iecerēts izveidot krietni spēcīgāku ekonomikas un budžeta uzraudzības un kontroles sistēmu, vēl vairāk palielināt ES fiskālo kapacitāti, nodrošinot atbalstu solidaritātei un ilgtspējīgu izaugsmi veicinošu strukturālo reformu īstenošanai, kā arī stingrāk koordinēt lēmumu pieņemšanu tādās jomās kā nodokļu politika un darba tirgus politika, kas būtu nozīmīgs solidaritātes instruments.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika