Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0386(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0173/2012

Predkladané texty :

A7-0173/2012

Rozpravy :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Hlasovanie :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2013 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Prijaté texty
PDF 369kWORD 27k
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg
Spoločné stanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I
P7_TA(2013)0070A7-0173/2012
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0821),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 136 a článok 121 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0448/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 7. marca 2012(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 28. februára 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0173/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  berie na vedomie vyjadrenie Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 141, 17.5.2012, s. 7.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté 13. júna 2012 (Prijaté texty, P7_TA(2012)0243.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne
P7_TC1-COD(2011)0386

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 473/2013.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskej komisie

Ihneď po prijatí navrhovaného balíka dvoch legislatívnych návrhov plánuje Komisia prijať krátkodobé opatrenia na dosiahnutie rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie (HMÚ), ako sa uvádza v jej koncepcii. Týmito krátkodobými opatreniami (v horizonte 6 až 12 mesiacov) budú okrem iného:

   V Koncepcii pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu Komisia usúdila, že v strednodobom horizonte by fond splatenia dlhu a eurobondy mohli byť za určitých prísnych podmienok prvkami rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie. Hlavnou zásadou by bolo, že všetky kroky vedúce k ďalšiemu vytvoreniu vzájomného rizika by museli ísť ruka v ruke s väčšou fiškálnou disciplínou a integráciou. Požadovaná hlbšia integrácia finančnej regulácie, fiškálnej a hospodárskej politiky a zodpovedajúce nástroje sa musia spájať s primeranou politickou integráciou, pričom musí byť zabezpečená demokratická legitímnosť a zodpovednosť.

Komisia zriadi skupinu expertov, aby hlbšie analyzovala možné výhody, riziká, požiadavky a prekážky, pokiaľ ide o čiastočnú náhradu vnútroštátnych emisií dlhopisov prostredníctvom spoločnej emisie v podobe fondu splatenia dlhu a eurobondov. Skupina bude mať za úlohu dôkladne posúdiť, aké by mohli byť ich charakteristiky z hľadiska právnych predpisov, finančnej architektúry a nevyhnutného doplnkového hospodárskeho a rozpočtového rámca. Bude potrebné posúdiť predovšetkým demokratickú zodpovednosť.

Skupina vezme do úvahy prebiehajúcu reformu európskej správy ekonomických a rozpočtových záležitostí a posúdi v tejto súvislosti pridanú hodnotu takýchto nástrojov. Osobitnú pozornosť venuje skupina nedávnym a stále prebiehajúcim reformám, ako je vykonávanie balíka dvoch legislatívnych návrhov, Európsky mechanizmus pre stabilitu a všetky ostatné relevantné nástroje.

Vo svojej analýze skupine venuje osobitnú pozornosť udržateľnosti verejných financií, zamedzovaniu morálneho hazardu, ako aj iným dôležitým otázkam, ako je finančná stabilita, finančná integrácia a transfer menovej politiky.

Členmi skupiny budú odborníci v oblasti práva a ekonómie, verejných financií, finančných trhov a riadenia štátneho dlhu. Skupina bude vyzvaná, aby svoju záverečnú správu predložila Komisii najneskôr v marci 2014. Komisia správu posúdi a v prípade potreby ešte pred vypršaním svojho mandátu predloží príslušné návrhy.

   Skúmanie ďalších možností v rámci preventívnej časti Paktu stability a rastu, ako zosúladiť za určitých podmienok neopakujúce sa programy verejných investícií s preukázaným vplyvom na udržateľnosť verejných financií, ako to urobili členské štáty pri posudzovaní svojich programov stability a konvergenčných programov, sa uskutoční na jar až v lete 2013 v súvislosti so zverejnením oznámenia o harmonograme konvergencie k strednodobému cieľu.
   Po rozhodnutí o ďalšom viacročnom finančnom rámci pre EÚ a pred koncom roka 2013 Komisia predloží nasledujúce návrhy na doplnenie súčasného rámca pre správu ekonomických záležitostí: i) opatrenia na zabezpečenie väčšej predbežnej koordinácie hlavných reformných projektov a ii) vytvorenie „nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti“ s cieľom zabezpečiť finančnú podporu na včasné vykonávanie štrukturálnych reforiem na posilnenie udržateľného rastu. Tento nový systém, ktorý je plne v súlade s metódou Spoločenstva, by bol postavený na súčasných postupoch EÚ v oblasti dohľadu. Spájal by hlbšiu integráciu hospodárskej politiky s finančnou podporou, a tým by sa rešpektovala zásada kombinovať kroky nasmerované k väčšej zodpovednosti a hospodárskej disciplíne s väčšou solidaritou. Bol by zameraný najmä na zvýšenie schopnosti členského štátu absorbovať asymetrické šoky. Tento nástroj by slúžil ako počiatočná fáza k vytvoreniu silnejšej fiškálnej kapacity.
   Okrem toho sa Komisia zaväzuje, že rýchlo a komplexne nadviaže na: i) svoj akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom, najmä pokiaľ ide o revíziu smerníc uvedených v akčnom pláne, ako aj na ii) opatrenia a návrhy, ktoré Komisia oznámila v súvislosti s balíkom opatrení v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky na rok 2012.
   Po prijatí jednotného mechanizmu dohľadu bude predložený návrh na jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, podľa ktorého sa bude riadiť reštrukturalizácia bánk a riešenie krízových situácií bánk v rámci členských štátov, ktoré sú v bankovej únii.
   Do konca roku 2013 bude podľa článku 138 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ predložený návrh na vytvorenie jednotnej pozície s cieľom dosiahnuť štatút pozorovateľa a následne návrh na jedno zastúpenie pre eurozónu vo výkonnej rade MMF.

V nadväznosti na krátkodobé kroky zverejnené v koncepcii Komisie, ktoré sa môžu realizovať prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov, sa Komisia zaviazala predložiť konkrétne predstavy o zmene zmluvy v dostatočnom predstihu na uskutočnenie diskusie pred budúcimi voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 s cieľom určiť právny základ pre zamýšľané opatrenia plánované v strednodobom horizonte, kde sa predpokladá vytvorenie rámca na výrazné posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu a kontroly, ďalší rozvoj európskej fiškálnej kapacity s podporou solidarity a implementácia udržateľného rastu s posilnením štrukturálnych reforiem, ako aj hlbšia integrácia rozhodovania v politických oblastiach – napr. v oblasti daní a trhu práce – ako dôležitý nástroj solidarity.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia