Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0417(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0193/2012

Внесени текстове :

A7-0193/2012

Разисквания :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Гласувания :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Приети текстове
PDF 279kWORD 22k
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург
Европейските фондове за рисков капитал ***I
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0860),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0490/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 12 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0193/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 72.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 септември 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0346).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал
P7_TC1-COD(2011)0417

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) №  345/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност