Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0417(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0193/2012

Ingediende teksten :

A7-0193/2012

Debatten :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Stemmingen :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 22k
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg
Europese durfkapitaalfondsen ***I
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0860),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0490/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 april 2012(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 12 december 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0193/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(2);

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 191 van 29.6.2012, blz. 72.
(2) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 13 september 2012 (Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0346).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen
P7_TC1-COD(2011)0417

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 345/2013.)

Juridische mededeling - Privacybeleid