Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0417(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0193/2012

Teksty złożone :

A7-0193/2012

Debaty :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 23k
Wtorek, 12 marca 2013 r. - Strasburg
Europejskie fundusze venture capital ***I
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0860),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0490/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 kwietnia 2012 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 12 grudnia 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0193/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 72.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 13 września 2012 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0346).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital
P7_TC1-COD(2011)0417

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 345/2013.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności