Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0417(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0193/2012

Ingivna texter :

A7-0193/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Antagna texter
PDF 193kWORD 22k
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg
Europeiska riskkapitalfonder ***I
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0860),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0490/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktandet av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 april 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 12 december 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor (A7-0193/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 72.
(2) Denna ståndpunkt ersätter ändringsförslagen som antogs den 13 september 2012 (Antagna texter, P7_TA(2012)0346).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om Europeiska riskkapitalfonder
P7_TC1-COD(2011)0417

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 345/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy