Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2803(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0129/2013

Indgivne tekster :

B7-0129/2013

Forhandlinger :

PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.1
CRE 13/03/2013 - 8.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0078

Vedtagne tekster
PDF 22kWORD 24k
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg
Den flerårige finansielle ramme
P7_TA(2013)0078B7-0129/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2013 om Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013 om den flerårige finansielle ramme (2012/2803(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 310, 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. juni 2011 om et budget for Europa 2020 (COM(2011)0500),

–  der henviser til Kommissionens udkast af 29. juni 2011 til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2011)0403),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 29. juni 2011 og til Kommissionens ændrede forslag af 6. juli 2012 til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2011)0398 og COM(2012)0388),

–  der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 »Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa«(1),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter(2),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 8. februar 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

1.  noterer sig Det Europæiske Råds konklusioner om den flerårige finansielle ramme (FFR), som ikke udgør mere end en politisk aftale mellem stats- og regeringscheferne; forkaster denne aftale i dens nuværende form, idet den ikke afspejler de prioriteringer og bekymringer, som Parlamentet har givet udtryk for - navnlig i sin beslutning af 23. oktober 2012 - tilsidesætter Parlamentets rolle og beføjelser som fastsat i Lissabontraktaten; mener, at denne aftale, som vil være bindende for Unionen i de næste syv år, ikke kan accepteres, uden at visse væsentlige betingelser opfyldes;

2.  understreger sin vilje til at indgå i fuldt udbyggede forhandlinger med Rådet om alle bestemmelser i FFR-forordningen og den interinstitutionelle aftale for at sikre, at Unionen vil have et moderne, fremadrettet, fleksibelt og gennemsigt EU-budget, som vil skabe vækst og beskæftigelse samt mindske misforholdet mellem EU's politiske forpligtelser og budgetmidlerne; understreger, at det kun vil stemme om FFR-forordningen og den interinstitutionelle aftale efter en vellykket afslutning på omfattende forhandlinger med Rådet;

3.  erklærer, at det er villig til fuldt ud at udøve sine lovgivningsbeføjelser som fastsat i Lissabontraktaten; gentager, at forhandlinger om emner, som henhører under den almindelige lovgivningsprocedure, ikke kan foregribes af Det Europæiske Råds konklusioner om FFR, som blot skal betragtes som politiske henstillinger til Rådet;

4.  gentager sin holdning om, at FFR for 2014-2020 bør sikre en vellykket gennemførelse af Europa 2020-strategien og give EU de nødvendige midler til at overvinde og komme styrket ud af krisen; understreger derfor betydningen af betydeligt at øge dets investeringer i innovation, forskning og udvikling, infrastruktur og unge, leve op til EU's klimaændrings- og energimålsætninger, forbedre uddannelsesniveauet og fremme den sociale integration, samtidig med at det overholder sine internationale forpligtelser;

5.  fordømmer den manglende gennemsigtighed i forbindelse med måden, hvorpå Det Europæiske Råd nåede frem til den politiske aftale om både udgifts- og indtægtssiden af FFR; insisterer på, at det må have alle relevante oplysninger til rådighed fra Kommissionen om det aftalte niveau for nationale tildelinger under samhørigheds- og strukturpolitikkerne, herunder undtagelser og specifikke tildelinger til de enkelte medlemsstater; anmoder også om alle relevante oplysninger om indvirkningen pr. medlemsstat af de beslutninger, som blev truffet med hensyn til indtægtssiden af FFR;

6.  modsætter sig kraftigt den nuværende akkumulering og fremførsel af udestående betalingsanmodninger i EU-budgettet, og udtrykker sin stærke modstand mod en finansiel ramme, som kan føre til et strukturelt underskud på EU-budgettet i strid med traktatens bestemmelser (artikel 310 og 323 i TEUF);

7.  er derfor fast besluttet på at forhindre enhver yderligere overførsel af betalinger fra 2013 til den næste FFR; minder om erklæringen, der er vedføjet EU-budgettet for 2013, hvori det kræves, at Kommissionen på et tidligt tidspunkt i 2013 forelægger et forslag til ændringsbudget, som udelukkende har til formål at dække alle ikke-betalte betalingsanmodninger for 2012; understreger, at det ikke vil indlede forhandlinger om FFR, inden Kommissionen har forelagt et ændringsbudget, der svarer til denne politiske forpligtelse, og at det ikke vil afslutte disse forhandlinger, inden Rådet og Parlamentet endeligt har vedtaget dette ændringsbudget; anmoder også om et politisk engagement fra Rådet om, at alle juridiske forpligtelser, som forfalder i 2013, vil blive betalt inden udgangen af dette år;

8.  giver sit forhandlingsteam et stærkt mandat til at føre forhandlinger om en generel pakke, som ud over FFR omfatter en obligatorisk og omfattende revision, en maksimal generel fleksibilitet og en aftale om egne indtægter, og som sikrer EU-budgettets enhedsprincip; bekræfter, at forhandlingerne vil blive baseret på alle elementerne i dets beslutning af 23. oktober 2012, herunder medlemsstaternes ansvar, der skal påtages på det passende politiske niveau, for forvaltningen af EU-midler;

9.  er fast overbevist om, at det næste Europa-Parlament og den næste Kommissionen - som vil påbegynde deres mandatperiode efter valget til Europa-Parlamentet i 2014 - bør være i stand til på ny at bekræfte Unionens budgetmæssige prioriteringer og gennemføre en revision af FFR for 2014-2020; understreger derfor sin holdning til fordel for en obligatorisk og omfattende revision af FFR eller eventuelt en udløbsklausul; mener, at revisionen bør være juridisk bindende, nedfældet i FFR-forordningen og vedtages med kvalificeret flertal i Rådet ved fuldt ud at anvende passerellebestemmelsen i artikel 312, stk. 2, i TEUF;

10.  anmoder om, at de aftalte lofter i FFR for forpligtelses- og betalingsbevillinger anvendes i videst mulig omfang, når de årlige EU-budgetter udarbejdes; mener derfor, at den maksimale fleksibilitet mellem og inden for udgiftsområder såvel som mellem regnskabsårene bør sikres i den næste FFR og vedtages af Rådet med kvalificeret flertal; mener navnlig at denne fleksibilitet bør omfatte muligheden for fuldt ud at anvende de disponible margener i hvert udgiftsområde i et regnskabsår (for forpligtelsesbevillinger), såvel som en automatisk overførsel af disponible margener til andre regnskabsår (for både forpligtelses- og betalingsbevillinger); minder desuden om sin detaljerede holdning til fleksibilitet i sin beslutning af 23. oktober 2012 med hensyn til margenen til uforudsete udgifter, genanvendelse af EU-budgettets overskud, lovgivningsmæssig fleksibilitet og de individuelle fleksibilitetsmekanismer over FFR-lofterne;

11.  understreger betydningen af at nå til en aftale om en tilbundsgående reform af ordningen for egne indtægter; fremhæver, at EU-budgettet bør finansieres ved hjælp af reelle egne indtægter som foreskrevet i traktaten; erklærer derfor sin forpligtelse til en reform, som reducerer andelen af BNI-baserede bidrag til EU-budgettet til maksimalt 40 % og udfaser alle eksisterende rabatter og korrektionsmekanismer;

12.  gentager sin støtte til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag til pakken om egne indtægter, herunder en bindende køreplan; mener endvidere, at hvis Rådet udvander disse forslag, således at de ikke fører til en betydelig reduktion af medlemsstaternes BNI-baserede bidrag til EU-budgettet, bør Kommissionen forelægge yderligere forslag om indførelse af nye reelle egne indtægter; insisterer på, at indtægter fra afgiften på finansielle transaktioner mindst delvist bør fordeles til EU-budgettet som en reel egen indtægt;

13.  insisterer på, at den interinstitutionelle aftale bør henvise til og klart definere EU-budgettets enhedsprincip; mener, at alle udgifter og indtægter, som skyldes beslutninger, der er truffet af eller på vegne af EU-institutionerne, herunder lånoptagelse, långivning og lånegarantitransaktioner, skal sammenfattes i et dokument, som hvert år vedføjes som bilag til budgetforslaget, og som giver et generelt overblik over de finansielle og budgetmæssige konsekvenser af Unionens aktiviteter; forventer, at dette vil sikre fuld information for borgerne og passende parlamentarisk kontrol;

14.  understreger, at Parlamentet og Rådet parallelt med FFR-forhandlingerne bør fremskynde deres forhandlinger om de specifikke retsgrundlag for EU-programmer og -politikker for perioden 2014-2020; understreger, at forhandlingerne om FFR og IIA og EU's flerårige programmer udgør en samlet pakke, og bekræfter princippet om at »intet er aftalt, før alt er aftalt«;

15.  minder om, at hvis der ikke vedtages nogen FFR inden udgangen af 2013, vil lofterne og de øvrige bestemmelser for 2013 blive forlænget, indtil der vedtages en ny FFR; gør opmærksom på, at det i dette tilfælde vil være parat til at indgå en hurtig aftale med Rådet og Kommissionen om tilpasning af den interne struktur til FFR for at afspejle de nye politiske prioriteringer og sikre, at de relevante retsgrundlag er indført for alle EU-politikker og -programmer inden 2014;

16.  mener som følge af den afgørende betydning af en afstemning om FFR og med henblik på at gøre MEP'er ansvarlige over for deres vælgere ved valget til Europa-Parlamentet i 2014, at enhver afstemning om FFR bør afholdes på en åben og gennemsigtig måde;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen, til medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 89.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0245.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0360.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik