Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2803(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0129/2013

Texte depuse :

B7-0129/2013

Dezbateri :

PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.1
CRE 13/03/2013 - 8.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0078

Texte adoptate
PDF 206kWORD 24k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Cadrul financiar multianual
P7_TA(2013)0078B7-0129/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2013 referitoare la concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013 privind cadrul financiar multianual (2012/2803(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 310, 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 iunie 2011 privind un buget pentru Europa 2020 (COM(2011)0500),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 29 iunie 2011 referitoare la un acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2011)0403),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 29 iunie 2011 și propunerea modificată a Comisiei din 6 iulie 2012 de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0398 și COM(2012)0388),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 intitulată „Investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii”(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la cadrul financiar multianual și la resursele proprii(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 susținând atingerea unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului European adoptate la 8 februarie 2013,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.  ia act de concluziile Consiliului European referitoare la CFM, care nu reprezintă decât un acord politic încheiat la nivel de șefi de stat și de guvern; respinge acest acord în forma sa actuală, deoarece acesta nu reflectă prioritățile și preocupările exprimate de Parlamentul European, îndeosebi în textul Rezoluției sale din 23 octombrie 2012, și refuză să recunoască rolul și competențele Parlamentului care sunt consacrate prin Tratatul de la Lisabona; consideră că acest acord, care va avea caracter obligatoriu pentru Uniune în următorii șapte ani, nu poate fi acceptat, dacă nu îndeplinește anumite condiții esențiale;

2.  își exprimă în mod insistent disponibilitatea de a iniția veritabile negocieri cu Consiliul pe marginea tuturor dispozițiilor Regulamentului CFM și a Acordului interinstituțional, astfel încât Uniunea să dispună, în viitor, de un buget modern, orientat spre viitor, flexibil și transparent, capabil să genereze creștere economică, să creeze locuri de muncă și să elimine decalajul dintre angajamentele politice și mijloacele bugetare ale Uniunii Europene; își subliniază intenția de a nu supune la vot Regulamentul CFM și Acordul interinstituțional înainte de reușita unor negocieri de substanță cu Consiliul;

3.  își exprimă hotărârea de a-și exercita pe deplin prerogativele legislative prevăzute în Tratatul de la Lisabona; își reiterează poziția exprimată cu privire la negocierile privind elementele care intră sub incidența procedurii legislative ordinare, afirmând că acestea nu pot fi prestabilite de concluziile Consiliului European referitoare la CFM, concluzii care nu trebuie considerate decât niște simple recomandări politice adresate Consiliului;

4.  își reiterează opinia că cadrul financiar multianual aferent perioadei 2014-2020 ar trebui să asigure implementarea cu succes a strategiei Europa 2020 și să doteze UE cu mijloacele necesare care să-i permită să se redreseze în urma crizei și, depășind-o, să devină mai puternică; subliniază, prin urmare, importanța creșterii substanțiale a investițiilor sale destinate inovării, cercetării și dezvoltării, infrastructurii și tineretului, a îndeplinirii obiectivelor asumate de UE în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și energia, a îmbunătățirii nivelurilor de educație și a promovării incluziunii sociale, în paralel cu respectarea angajamentelor asumate pe plan internațional;

5.  condamnă modul lipsit de transparență în care Consiliul European a ajuns la un acord politic în ceea ce privește atât capitolul cheltuielilor, cât și cel al veniturilor prevăzute pentru CFM; subliniază în mod insistent că trebuie să dispună de toate informațiile relevante deținute de Comisie cu privire la nivelul convenit al alocărilor naționale acordate în cadrul politicii de coeziune și al celei agricole, inclusiv cu privire la derogările și alocările specifice acordate fiecărui stat membru; solicită, de asemenea, toate informațiile relevante cu privire la impactul asupra fiecărui stat membru al deciziilor luate cu privire la capitolul „Venituri” din CFM;

6.  se opune cu fermitate actualei acumulări și reportări a solicitărilor de plată a sumelor restante din cadrul bugetului Uniunii Europene și își exprimă opoziția energică față de un cadru financiar care ar putea conduce bugetul Uniunii Europene spre un deficit structural, ceea ce ar contraveni dispozițiilor tratatului (articolele 310 și 323 din TFUE);

7.  își exprimă, în consecință, hotărârea de a evita, în 2013, noi transferuri de plăți către viitorul CFM; readuce în atenție declarația anexată la bugetul Uniunii Europene pentru 2013 prin care a adresat Comisiei solicitarea de a prezenta, în primele etape ale exercițiului financiar 2013, un proiect de buget rectificativ având drept unic scop plata tuturor solicitărilor de plăți cărora nu li s-a dat curs în 2012; își subliniază intenția de a nu iniția negocieri pe marginea cadrului financiar multianual până când Comisia nu va prezenta un buget rectificativ care să corespundă acestui angajament politic și de a nu finaliza aceste negocieri înainte de adoptarea definitivă a acestui buget rectificativ de către Consiliu și Parlament; solicită, de asemenea, Consiliului să-și asume angajamentul politic de a proceda, până la sfârșitul exercițiului financiar în curs, la plata tuturor obligațiilor juridice scadente în 2013;

8.  acordă un mandat ferm echipei sale de negociatori, cerându-i să poarte negocieri pe marginea unui pachet global care să includă, pe lângă CFM, o revizuire obligatorie și completă, o flexibilitate generală maximă și un acord privind resursele proprii și care să asigure unitatea bugetului Uniunii Europene; confirmă faptul că, la baza negocierilor, vor sta toate elementele expuse în Rezoluția sa din 23 octombrie 2012, inclusiv responsabilitatea statelor membre, care trebuie asumată la nivelul politic adecvat, cu privire la gestionarea fondurilor Uniunii Europene;

9.  își exprimă convingerea fermă că, pentru a asigura deplina legitimitate democratică, viitorul Parlament European și viitoarea Comisie care își vor prelua mandatele în urma alegerilor europene din 2014 ar trebui să fie în măsură să reconfirme prioritățile bugetare ale Uniunii și să efectueze o revizuire a cadrului financiar multianual aferent perioadei 2014-2020; subliniază, prin urmare, că este favorabil unei revizuiri obligatorii și globale a CFM sau, eventual, unei clauze de caducitate; consideră că revizuirea ar trebui să aibă forță de lege, să fie consacrată în Regulamentul privind CFM și să facă obiectul unei decizii adoptate cu majoritate calificată în cadrul Consiliului, valorificând pe deplin clauza pasarelă de la articolul 312 alineatul (2) din TFUE;

10.  solicită ca plafoanele prevăzute de CFM cu privire la creditele de angajament și de plată să fie utilizate la limitele lor maxime cu ocazia stabilirii bugetelor anuale ale Uniunii Europene; consideră, prin urmare, că este necesar să se asigure, în viitorul CFM, flexibilitatea generală maximă dintre rubrici și din cadrul acestora, precum și dintre exercițiile financiare anuale, printr-o decizie adoptată cu majoritate calificată în cadrul Consiliului; consideră, în special, că o astfel de flexibilitate ar trebui să includă posibilitatea utilizării pe deplin, în cursul aceluiași exercițiu financiar, a marjelor disponibile de la fiecare rubrică (pentru creditele de angajament), precum și o reportare automată a marjelor disponibile spre viitoarele exerciții financiare (atât în ceea ce privește creditele de angajament, cât și cele de plată); face trimitere, de asemenea, la poziția sa cu privire la flexibilitate, expusă în detaliu în Rezoluția sa din 23 octombrie 2012, în ceea ce privește marja pentru situații neprevăzute, reciclarea surplusurilor bugetului Uniunii Europene, flexibilitatea legislativă și mecanismele individuale de flexibilitate peste plafoanele prevăzute de CFM;

11.  subliniază importanța ajungerii la un acord cu privire la o reformă aprofundată a sistemului de resurse proprii; pune accentul pe necesitatea ca finanțarea bugetului Uniunii Europene să se bazeze pe veritabile resurse proprii, potrivit dispozițiilor tratatului; își afirmă, prin urmare, angajamentul în favoarea unei reforme prin care cota contribuțiilor la bugetul UE bazate pe VNB să fie redusă la maximum 40%, iar toate rabaturile și mecanismele de corecție existente să fie eliminate treptat;

12.  își reiterează sprijinul față de propunerile legislative ale Comisiei referitoare la pachetul de măsuri privind resursele proprii, inclusiv față de o foaie de parcurs cu caracter obligatoriu; consideră, în plus, că, în cazul în care Consiliul diluează conținutul acestor propuneri, astfel încât să nu ducă la o scădere semnificativă a contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii Europene bazate pe VNB, Comisia ar trebui să prezinte propuneri suplimentare cu privire la introducerea unor noi resurse proprii autentice; insistă asupra necesității ca veniturile obținute prin aplicarea taxei pe tranzacțiile financiare să fie destinate, măcar parțial, bugetului Uniunii Europene, cu titlu de resursă proprie autentică;

13.  insistă asupra necesității de a readuce în atenție și de a defini în termeni clari, în cadrul acordului interinstituțional, principiul unității bugetului Uniunii Europene; consideră că toate cheltuielile și veniturile care decurg din deciziile adoptate de instituțiile Uniunii Europene sau luate în numele acestora, inclusiv operațiunile de împrumut și de credit și cele de garantare a împrumuturilor, trebuie să fie rezumate în cadrul unui document anexat anual la proiectul de buget, care să ofere o imagine de ansamblu asupra consecințelor financiare și bugetare ale activităților Uniunii; speră că un astfel de document va asigura o informare completă a cetățenilor și un control parlamentar adecvat;

14.  subliniază că, în paralel cu negocierile referitoare la CFM, Parlamentul și Consiliul ar trebui să-și intensifice negocierile purtate pe marginea temeiurilor juridice specifice ale programelor și politicilor Uniunii Europene din perioada 2014-2020; reliefează faptul că negocierile referitoare la CFM/AII și la programele multianuale ale Uniunii Europene constituie un pachet de măsuri unic și reafirmă principiul în virtutea căruia „nu există niciun acord în absența unui acord asupra fiecărui element în parte”;

15.  reamintește că, dacă până la sfârșitul anului 2013 nu se adoptă niciun CFM, plafoanele și celelalte prevederi corespunzătoare acestui exercițiu anual se prelungesc până la adoptarea unui nou CFM; semnalează că, într-o astfel de eventualitate, ar fi dispus să convină rapid un acord cu Consiliul și Comisia pentru a adapta structura internă a CFM, astfel încât aceasta să oglindească prioritățile politice ale Uniunii, și pentru a asigura instituirea, până în 2014, a temeiurilor juridice corespunzătoare pentru toate politicile și programele Uniunii Europene;

16.  consideră că, dată fiind importanța crucială a oricărui vot asupra CFM și pentru a le permite deputaților să își asume răspunderea în fața alegătorilor lor în cursul alegerilor din 2014 pentru Parlamentul European, votul asupra CFM ar trebui organizat în mod deschis și transparent;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și celorlalte instituții și organisme interesate.

(1) JO C 380 E, 11.12.2012, p. 89.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0245.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2012)0360.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate