Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2803(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0129/2013

Predkladané texty :

B7-0129/2013

Rozpravy :

PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.1
CRE 13/03/2013 - 8.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0078

Prijaté texty
PDF 216kWORD 24k
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
Viacročný finančný rámec
P7_TA(2013)0078B7-0129/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci (2012/2803(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 310, 311 a 312 a 323 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2011 nazvané Rozpočet stratégie Európa 2020 (COM(2011)0500),

–  so zreteľom na návrh Medziinštitucionálnej dohody medze Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení, ktorý Komisia predložila 29. júna 2011 (COM(2011)0403,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 29. júna 2011 a zmenený a doplnený návrh Komisie zo 6. júla 2012 týkajúci sa nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (COM(2011)0398 a COM(2012)0388),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 8. februára 2013,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  berie na vedomie závery Európskej rady o VFR, ktoré sú len politickou dohodou medzi hlavami štátov a vlád; odmieta túto dohodu v jej súčasnej podobe, pretože neodráža priority a obavy Parlamentu, najmä tie, ktoré vyjadril vo svojom uznesení z 23. októbra 2012, a neberie do úvahy úlohu a právomoci Parlamentu stanovené v Lisabonskej zmluve; domnieva sa, že táto dohoda, ktorá bude pre Úniu záväzná najbližších sedem rokov, nemôže byť prijatá bez toho, aby boli splnené určité základné podmienky;

2.  zdôrazňuje svoju vôľu začať plnohodnotné rokovania s Radou o všetkých ustanoveniach nariadenia o VFR a medziinštitucionálnej dohody, aby sa zaručilo, že Únia bude mať k dispozícii moderný, pokrokový, flexibilný a transparentný rozpočet EÚ, ktorý zabezpečí rast a pracovné miesta a preklenie rozdiely medzi politickými záväzkami EÚ a jej rozpočtovými prostriedkami; zdôrazňuje, že o nariadení o VFR a medziinštitucionálnej dohode bude hlasovať len po úspešnom ukončení zásadných rokovaní s Radou;

3.  vyjadruje svoje odhodlanie v plnej miere vykonávať svoje legislatívne právomoci stanovené v Lisabonskej zmluve; znovu opakuje, že na rokovania o prvkoch, na ktoré sa vzťahuje riadny legislatívny postup, nemôžu mať vopred vplyv závery Európskej rady o VFR, ktoré treba považovať len za politické odporúčania adresované Rade;

4.  pripomína svoje stanovisko, že VFR na roky 2014 – 2020 by mal zaistiť úspešné vykonávanie stratégie Európa 2020 a poskytnúť Európskej únii potrebné prostriedky, aby prekonala krízu a upevnila svoje postavenie; zdôrazňuje preto, že je dôležité zvýšiť v podstatnej miere jej investície do inovácií, výskumu a vývoja, infraštruktúry a mládeže, dosiahnuť ciele EÚ v oblasti zmeny klímy a energií, zlepšiť úroveň vzdelávania a podporovať sociálne začlenenie a zároveň splniť jej medzinárodné záväzky;

5.  vyjadruje kritiku nad nedostatkom transparentnosti, pokiaľ ide o spôsob, akým Európska rada dosiahla politickú dohodu o výdavkoch a príjmoch vo VFR; trvá na tom, že musí mať k dispozícii všetky príslušné informácie, ako má Komisia, o úrovni dohodnutých národných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti a poľnohospodárstva vrátane výnimiek a osobitných rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé členské štáty; taktiež požaduje všetky príslušné informácie o vplyve rozhodnutí týkajúcich sa príjmov vo VFR na jednotlivé členské štáty;

6.  dôrazne nesúhlasí so súčasným akumulovaním a predlžovaním splatnosti nevyplatených platobných nárokov v rozpočte EÚ a vyjadruje svoj výrazný nesúhlas s finančným rámcom, ktorý môže spôsobiť, že rozpočet EÚ sa dostane do štrukturálneho deficitu v rozpore s ustanoveniami zmluvy (články 310 a 323 ZFEÚ);

7.  je preto odhodlaný zabrániť akýmkoľvek ďalším presunom platieb z roku 2013 do ďalšieho VFR; pripomína vyhlásenie pripojené k rozpočtu EÚ na rok 2013, ktoré obsahuje výzvu adresovanú Komisii, aby začiatkom roku 2013 predložila návrh opravného rozpočtu, ktorého jediným cieľom bude pokrytie všetkých nevyplatených nárokov za rok 2012; zdôrazňuje, že rokovania o VFR nezačne dovtedy, kým Komisia nepredloží návrh opravného rozpočtu zohľadňujúci tento politický záväzok, a že tieto rokovania neuzavrie, pokiaľ Rada a Parlament tento opravný rozpočet neschvália s konečnou platnosťou; taktiež žiada politickú účasť Rady, aby všetky právne záväzky, ktoré majú byť splnené v roku 2013, boli vyplatené na konci tohto roka;

8.  udeľuje svojej rokovacej skupine riadny mandát na vedenie rokovaní o celkovom balíku, ktorý okrem VFR zahŕňa povinnú a komplexnú revíziu, čo najväčšiu všeobecnú flexibilitu a dohodu o vlastných zdrojoch a zabezpečuje jednotnosť rozpočtu EÚ; potvrdzuje, že rokovania budú vychádzať zo všetkých prvkov uvedených v jeho uznesení z 23. októbra 2012 vrátane zodpovednosti členských štátov za spravovanie finančných prostriedkov EÚ, ktorá sa má plniť na príslušnej politickej úrovni;

9.  je jednoznačne presvedčený o tom, že v záujme zaručenia úplnej demokratickej legitimity by budúci Európsky parlament a budúca Komisia – ktorá sa ujme funkcie po európskych voľbách v roku 2014 – mali získať také postavenie, ktoré im umožní znovu potvrdiť rozpočtové priority Únie a uskutočniť revíziu VFR 2014 – 2020; zdôrazňuje preto, že podporuje povinnú a komplexnú revíziu VFR alebo eventuálne doložku o skončení platnosti; domnieva sa, že revízia by mala byť právne záväzná, ustanovená v nariadení o VFR a že by o nej mala rozhodnúť kvalifikovaná väčšina v Rade, pričom by sa uplatnilo preklenujúce ustanovenie článku 312 ods. 2 ZFEÚ;

10.  žiada, aby stropy dohodnuté vo VFR v prípade viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov boli v najvyššej možnej miere použité pri stanovovaní ročných rozpočtov EÚ; domnieva sa preto, že v budúcom VFR je potrebné zaručiť čo najväčšiu celkovú flexibilitu medzi okruhmi a v rámci nich, ako aj medzi finančnými rokmi a že o nich musí rozhodovať Rada kvalifikovanou väčšinou; domnieva sa najmä, že táto flexibilita by mala zahŕňať možnosť plného využitia dostupných rezerv jednotlivých okruhov v rámci jedného rozpočtového roka (v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov), ako aj automatického prenosu dostupných rezerv do ďalších rozpočtových rokov (v prípade viazaných aj platobných prostriedkov); okrem toho odkazuje na svoje konkrétne stanovisko k flexibilite vyjadrené v uznesení z 23. októbra 2012, pokiaľ ide o mimoriadnu rezervu, opätovné využitie prebytkov v rozpočte EÚ, legislatívnu flexibilitu a jednotlivé mechanizmy flexibility nad stropy VFR;

11.  zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť dohodu o hĺbkovej reforme systému vlastných zdrojov; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal byť financovaný z skutočných vlastných zdrojov, ako je ustanovené v zmluve; vyjadruje preto svoje odhodlanie uskutočniť reformu, ktorou sa zníži podiel príspevkov do rozpočtu EÚ založených na HND na maximálne 40 % a prestanú sa uplatňovať súčasné zľavy a opravné mechanizmy;

12.  opakuje, že podporuje legislatívny návrh Komisie týkajúci sa balíka vlastných zdrojov vrátane záväzného plánu; domnieva sa okrem toho, že ak by Rada oslabila tieto návrhy tak, že nebudú viesť k výraznému zníženiu príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ založených na HND, Komisia by mala predložiť ďalšie návrh o zavedení nového systému skutočných vlastných zdrojov; trvá na tom, že príjmy z dane z finančných transakcií by sa mali aspoň čiastočne pripisovať k rozpočtu EÚ ako skutočný vlastný zdroj;

13.  trvá na tom, že je potrebné vyzdvihnúť v medziinštitucionálnej dohode zásadu jednotnosti rozpočtu EÚ a jasne ju vymedziť; domnieva sa, že všetky výdavky a príjmy vyplývajúce z rozhodnutí, ktoré prijímajú inštitúcie EÚ alebo ktoré sú prijímané v ich mene, vrátane operácií vo forme prijímania a poskytovania pôžičiek a poskytovania záruk za úvery musia byť zhrnuté v dokumente, ktorý sa každý rok pripojí k návrhu rozpočtu a ktorý poskytne celkový prehľad o finančných a rozpočtových dôsledkoch činností Únie; očakáva, že sa tým zabezpečí plné informovanie občanov a náležitá parlamentná kontrola;

14.  zdôrazňuje, že paralelne s rokovaniami o VFR by Parlament a Rada mali urýchliť svoje rokovania o konkrétnych právnych základoch programov a politík EÚ na obdobie 2014 – 2020; vyzdvihuje skutočnosť, že rokovania o VFR / medziinštitucionálnej dohode a viacročných programoch EÚ predstavujú jednotný balík, a potvrdzuje zásadu, že nič nie je dohodnuté, pokiaľ nie je dohodnuté všetko;

15.  pripomína, že ak VFR nebude schválený do konca roka 2013, stropy a iné ustanovenia týkajúce sa roku 2013 sa predĺžia až do prijatia nového VFR; poukazuje na to, že v takom prípade by bol pripravený dohodnúť sa na rýchlej dohode s Radou a Komisiou o prijatí internej štruktúry VFR s cieľom zohľadniť politické priority Únie a zabezpečiť, aby sa do roku 2014 zaviedli príslušné právne základy pre všetky politiky a programy EÚ;

16.  nazdáva sa, že vzhľadom na rozhodujúci význam každého hlasovania o VFR a s cieľom umožniť, aby sa poslanci Parlamentu zodpovedali svojim voličom vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014, akékoľvek hlasovanie o VFR by sa malo konať otvoreným a transparentným spôsobom;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a iným príslušným inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0245.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0360.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia