Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2803(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0129/2013

Predložena besedila :

B7-0129/2013

Razprave :

PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Glasovanja :

PV 13/03/2013 - 8.1
CRE 13/03/2013 - 8.1

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0078

Sprejeta besedila
PDF 204kWORD 23k
Sreda, 13. marec 2013 - Strasbourg
Večletnni finančni okvir
P7_TA(2013)0078B7-0129/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2013 o izidu zasedanja Evropskega sveta 7. in 8. februarja 2013 o večletnem finančnem okviru (2012/2803(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 310, 311, 312 in 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. junija 2011 o proračunu za strategijo Evropa 2020 (COM(2011)0500),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 29. junija 2011 o Medinstitucionalnem sporazumu med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2011)0403),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 29. junija 2011 in spremenjenem predlogu Komisije z dne 6. julija 2012 za uredbo Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (COM(2011)0398 in COM(2012)0388),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 z naslovom Vlaganje v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2012 o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, sprejetih 8. februarja 2013,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

1.  se seznanja s sklepi Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru, ki predstavlja samo politični sporazum med predsedniki držav in vlad; zavrača sporazum v sedanji obliki, ker ne odraža prednostnih nalog in pomislekov, ki jih je izrazil Parlament, na primer v svoji resoluciji 23. oktobra 2012, s čimer se ne upoštevajo njegova vloga in njegove pristojnosti, določene z Lizbonsko pogodbo; meni, da sporazuma, ki bo Unijo vezal za naslednjih sedem let, ni mogoče sprejeti, ne da bi bili izpolnjeni določeni bistveni pogoji;

2.  poudarja, da je pripravljen začeti polnopravna pogajanja s Svetom o vseh določbah večletnega finančnega okvira in medinstitucionalnega sporazuma, da se Uniji omogoči sodoben, v prihodnost usmerjen, prilagodljiv in transparenten proračun, ki bo zagotavljal rast in delovna mesta ter premostil vrzel med političnimi zavezami EU in njenimi proračunskimi sredstvi; poudarja, da bo o uredbi o večletnem finančnem okviru in medinstitucionalnem sporazumu glasoval samo po uspešnem zaključku obsežnih pogajanj s Svetom;

3.  je odločen, da bo v celoti izvajal svoje zakonodajne pravice, ki so določene v Lizbonski pogodbi; še enkrat poudarja, da pogajanj o sestavinah, ki spadajo v okvir rednega zakonodajnega postopka, ne morejo nadomestiti sklepi Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru, ki so samo politična priporočila Svetu;

4.  ponovno poudarja stališče, da bi moral večletni finančni okvir za obdobje od 2014–2020 zagotoviti uspešno izvajanje strategije Evropa 2020 ter EU dati na voljo potrebna sredstva, da si opomore po krizi in iz nje izide močnejša; zato poudarja pomen znatnega povečanja naložb v inovacije, raziskave in razvoj, infrastrukturo in mlade, doseganja ciljev EU na področju podnebnih sprememb in energetike, izboljšanja ravni izobraževanja ter spodbujanja socialne vključenosti in hkratnega izpolnjevanja mednarodnih obveznosti;

5.  obsoja pomanjkanje transparentnosti pri načinu doseganja političnega sporazuma v okviru Evropskega sveta tako na ravni odhodkov kot prihodkov večletnega finančnega okvira; vztraja, da mora imeti na razpolago vse pomembne informacije Komisije o ravni dogovorjenih nacionalnih dodelitev v okviru kohezijske in kmetijske politike, vključno z odstopanji in specifičnimi dodelitvami posamezni državi članici; prav tako zahteva vse pomembne informacije o učinku sklepov, sprejetih na prihodkovni strani večletnega finančnega okvira, na posamezno državo članico;

6.  izrecno nasprotuje sedanji akumulaciji in prerazporejanju neporavnanih terjatev v proračunu EU ter močno nasprotuje finančnemu okviru, ki bi lahko povzročil strukturni primanjkljaj v proračunu EU, saj je to v nasprotju s Pogodbo (člen 310 in člen 323 PDEU);

7.  zato je odločen, da prepreči vsak nadaljnji prenos plačil iz leta 2013 v naslednji večletni finančni okvir; opozarja na izjavo, ki je priložena proračunu EU za leto 2013, v kateri se Komisijo poziva, naj v zgodnji fazi leta 2013 predloži predlog spremembe proračuna, ki bo namenjen izključno kritju vseh neporavnanih terjatev v letu 2012; poudarja, da ne bo pričel pogajanj o večletnem finančnem okviru, dokler Komisija ne bo predložila spremembe proračuna, ki bo ustrezal tej politični zavezi, ter ne bo zaključil pogajanj, dokler Svet in Parlament ne bosta sprejela spremembe proračuna; prav tako poziva Svet, naj se politično zaveže, da bodo vse v letu 2013 zapadle pravne obveznosti plačane do konca tega leta;

8.  daje svojemu pogajalskemu timu trden mandat za vodenje pogajanj o splošnem svežnju, ki vključuje poleg večletnega finančnega okvira še obvezen in obširen pregled, največjo splošno prilagodljivost ter sporazum o lastnih virih in ki zagotavlja enotnost proračuna EU; potrjuje, da bodo pogajanja temeljila na vseh elementih, določenih v resoluciji z dne 23. oktobra 2012, vključno s pristojnostjo držav članic v zvezi z upravljanjem skladov EU, ki jo prevzamejo na ustrezni politični ravni;

9.  je trdno prepričan, da morata za zagotovitev polne demokratične legitimnosti naslednji Evropski parlament in Komisija, ki bosta dobila mandat po volitvah leta 2014, biti v položaju, da potrdita proračunske prednostne naloge Unije ter izvedeta pregled večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020; zato poudarja svoje stališče v prid obveznega in obsežnega pregleda večletnega finančnega okvira ali po možnosti časovne omejitve veljavnosti; meni, da bi moral biti pregled pravno zavezujoč in vključen v uredbo o večletnem finančnem okviru ter sprejet s kvalificirano večino v Svetu, pri čemer se v celoti uporabi premostitvena klavzula iz člena 312(2) PDEU;

10.  zahteva, da se pri določitvi letnih proračunov EU dogovorjene zgornje meje v večletnem finančnem okviru za odobritve za prevzem obveznosti in plačil uporabljajo v celoti; zato meni, da je treba največjo splošno prilagodljivost med razdelki in znotraj njih ter med proračunskimi leti zagotoviti v naslednjem večletnem finančnem okviru ter da jo mora sprejeti Svet s kvalificirano večino; je zlasti prepričan, da mora takšna prilagodljivost vključevati možnost polne uporabe razpoložljivih razlik vsakega razdelka v proračunskem letu (za odobritve za prevzem obveznosti) ter za samodejni prenos razpoložljivih razlik v druga proračunska leta (tako za odobritve za prevzem obveznosti kot tudi plačil); poleg tega se sklicuje na svoje podrobno stališče glede prilagodljivosti, ki ga je izrazil v svoji resoluciji z dne 23. oktobra 2012 v zvezi z varnostno rezervo, recikliranjem presežka proračuna EU, zakonodajno prilagodljivostjo ter posameznim mehanizmom prilagodljivosti nad zgornjimi mejami v večletnem finančnem okviru;

11.  poudarja pomen doseganja sporazuma o temeljiti reformi sistema lastnih virov; poudarja, da bi se moral proračun EU financirati iz resničnih lastnih virov, kot je določeno v Pogodbi; zato izraža svojo zavezanost k reformi, s katero se bodo deleži prispevkov držav članic v proračun EU, ki temeljijo na BND, zmanjšali za največ 40 % ter odpravili vsi obstoječi rabati in korekcijski mehanizmi;

12.  ponovno izraža svojo podporo zakonodajnemu predlogu Komisije o svežnju glede lastnih virov, vključno z zavezujočim časovnim načrtom; nadalje meni, da če bo Svet razvodenil te predloge, tako da bo to preprečilo znatno zmanjšanje prispevkov držav članic v proračun EU, ki temeljijo na BND, potem bi morala Komisija predložiti dodatne predloge o uvedbi novih resnično lastnih virov; vztraja, da bi se morali prihodki iz naslova davka na finančne transakcije vsaj deloma stekati v proračun EU kot resnično lastni vir;

13.  vztraja, da se ponovno obudi načelo enotnosti proračuna EU ter jasno opredeli v medinstitucionalnem sporazumu; meni, da je treba vse odhodke in prihodke, ki so posledica odločitev, sprejetih s strani institucij EU ali v njihovem imenu, vključno z izposojanjem, posojanjem in jamstvi za posojila, povzeti v dokumentu, ki se vsako leto priloži predlogu proračuna in ki omogoča splošni pregled nad finančnimi in proračunskimi posledicami dejavnosti Unije; pričakuje, da bo to državljanom omogočilo polno obveščenost in ustrezno parlamentarno kontrolo;

14.  poudarja, da morata Parlament in Svet vzporedno s pogajanji o večletnem finančnem okviru pospešiti pogajanja o specifičnih pravnih podlagah programov in politik EU za obdobje 2014–2020; poudarja dejstvo, da pogajanja o večletnem finančnem okviru in medinstitucionalnem sporazumu ter večletnih programih EU predstavljajo enoten sveženj ter se strinja z načelom, da nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno;

15.  ponovno poudarja, da če se večletnega finančnega okvira ne sprejme do konca leta 2013, se veljavnost zgornjih mej in drugih določb, ki veljajo za leto 2013, podaljša do sprejetja novega večletnega finančnega okvira; signalizira, da bi bil v tem primeru Parlament pripravljen skleniti hiter sporazum s Svetom in Komisijo, da se interna struktura večletnega finančnega okvira prilagodi tako, da bo odražala politične prednostne naloge Unije, ter da se zagotovi ustrezno pravno podlago za vse politike in programe EU do leta 2014;

16.  meni, da bi moralo glasovanje o večletnem finančnem okviru vedno potekati odprto in pregledno glede na to, da je nadvse pomembno ter da bi omogočili, da bodo lahko volivci na volitvah v Evropski parlament leta 2014 poslance klicali na odgovornost;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, kot tudi ostalim zadevnim institucijam in telesom.

(1) UL C 380 E, 11.12.2012, str. 89.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0245.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0360.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov