Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0065(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0037/2013

Indgivne tekster :

A7-0037/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Stemmeforklaringer
PV 08/10/2013 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

Vedtagne tekster
PDF 319kWORD 47k
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg
Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations og European Transport Workers' Federation om konventionen om søfarendes arbejdsforhold ***I
P7_TA(2013)0080A7-0037/2013

Europa-Parlamentets ændringer af 13. marts 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Selv om direktiv 2009/21/EF omhandler flagstatens ansvar ved at gennemføre IMO's audit for flagstater i EU-lovgivningen og ved at indføre kvalitetscertificering af de nationale søfartsmyndigheder vurderes det, at et separat direktiv, som omhandler arbejdsstandarder for søfarende, kan afspejle de forskellige formål og procedurer på en mere hensigtsmæssig og klarere måde.
(10)  Selv om direktiv 2009/21/EF omhandler flagstatens ansvar ved at gennemføre IMO's audit for flagstater i EU-lovgivningen og ved at indføre kvalitetscertificering af de nationale søfartsmyndigheder vurderes det, at et separat direktiv, som omhandler arbejdsstandarder for søfarende, kan afspejle de forskellige formål og procedurer på en mere hensigtsmæssig og klarere måde. Derfor bør direktiv 2009/21/EF, hvis bestemmelser kun gælder for IMO-konventionerne, ikke berøres af dette direktiv. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder fortsat kunne udvikle, gennemføre og opretholde et kvalitetsstyringssystem for de operationelle dele af sin maritime administrations flagstatsrelaterede aktiviteter, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  Direktiv 2009/13/EF gælder for søfarende om bord på skibe, der fører en medlemsstats flag. Medlemsstaterne bør derfor kontrollere, at skibe, der fører deres flag, overholder alle bestemmelser i nævnte direktiv.
(11)  Direktiv 2009/13/EF gælder for søfarende om bord på skibe, der fører en medlemsstats flag. Medlemsstaterne bør sikre en effektiv varetagelse af deres forpligtelser som flagstat med hensyn til gennemførelsen af de relevante dele af MLC-2006, som svarer til de elementer, der blev fastsat i direktivets bilag vedrørende skibe, der fører deres flag. Ved oprettelse af et effektivt system til overvågning af mekanismer, herunder inspektioner, kan en medlemsstat give tilladelse til offentlige institutioner eller andre organisationer inden for rammerne af MLC-2006.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Anvendelse og/eller fortolkning af dette direktiv bør under ingen omstændigheder føre til en forringelse af arbejdstagernes nuværende beskyttelsesniveau i henhold til EU-retten.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Artikel 1
Dette direktiv fastlægger regler med henblik på at sikre, at medlemsstaterne effektivt opfylder deres forpligtelser som flagstater til at kontrollere, at skibe, der fører deres flag, overholder direktiv 2009/13/EF. Dette direktiv berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF.

Dette direktiv fastlægger regler med henblik på at sikre, at medlemsstaterne effektivt opfylder deres forpligtelser som flagstater til at kontrollere, at skibe, der fører deres flag, overholder direktiv 2009/13/EF og aftalen mellem arbejdsmarkedets parter, der er knyttet hertil som bilag. Dette direktiv berører ikke direktiv 2009/21/EF1.

1EUT L 131 af 28.5.2009, s. 132.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b a (nyt)
Definitioner

Definitioner

ba) »direktiv 2009/13/EF«: dette direktiv og aftalen mellem arbejdsmarkedets parter, der er knyttet hertil som bilag
Ændring 6
Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b b (ny)
bb) »certifikat for søfarendes arbejdsstandarder«, »midlertidigt certifikat for søfarendes arbejdsstandarder« og »erklæring om søfarendes arbejdsstandarder «: de dokumenter, der er omhandlet i norm A5.1.3, stk. 9, i konventionen om søfarendes arbejdsforhold fra 2006 og udformet som modellerne i konventionens bilag A5-II.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift
Kontrol med overholdelsen af lovgivningen

Kontrol med overholdelsen af lovgivningen og certificering

Ændring 8
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. -1 (nyt)
-1.  Hver medlemsstat sikrer håndhævelsen af de forpligtelser, der er fastsat i direktiv 2009/13/EF vedrørende skibe, som fører dens flag.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne kan ved indførelsen af et effektivt system for inspektion og certificering af søfarendes arbejdsforhold alt efter behov tillade offentlige institutioner eller andre organisationer (herunder i en anden medlemsstat, hvis denne er enig heri), som de anerkender som værende kompetente og uafhængige, at udføre inspektioner eller udstede certifikater eller varetage begge opgaver. Medlemsstater er under alle omstændigheder fuldt ansvarlige for inspektionen og certificeringen af de pågældende søfarendes arbejds- og leveforhold på skibe, der fører deres flag.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Hver medlemsstat etablerer et effektivt system til inspektion og certificering af arbejdsforholdene til søs i overensstemmelse med forskrift 5.1.3 og 5.1.4 samt norm A5.1.3 og A5.1.4 i konventionen for søfarendes arbejdsforhold, idet det skal sikres, at de søfarendes arbejds- og leveforhold på skibe, der fører dens flag, opfylder og fortsætter med at opfylde konventionens standarder.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)
1c.  Et certifikat for søfarendes arbejdsstandarder suppleret med en erklæring om søfarendes arbejdsstandarder udgør et umiddelbart bevis for, at et skib er blevet behørigt inspiceret af den medlemsstat, hvis flag det fører, og at bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold er opfyldt i det omfang, det er anført.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 d (nyt)
1d.  Oplysninger om det i stk. 1b omtalte system, herunder den metode, der er anvendt til vurdering af systemets effektivitet, medtages i medlemsstatens rapport til Det Internationale Arbejdsbureau, jf. artikel 22 i bureauets statutter.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 e (nyt)
1e.  Hver medlemsstat fastsætter klare mål og normer for forvaltningen af dens inspektions- og certificeringssystemer samt egnede overordnede procedurer for vurderingen af, i hvilket omfang disse mål og normer er opfyldt.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 f (nyt)
1f.  Hver medlemsstat kræver, at alle skibe, der fører dens flag, opbevarer en tilgængelig kopi af direktiv 2009/13/EF og aftalen mellem arbejdsmarkedets parter, der er knyttet hertil som bilag, om bord.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 g (nyt)
1g.  Intervallet mellem to inspektioner må ikke overstige tre år.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift
Personale med ansvar for kontrol med overholdelse

Anerkendte organisationer og deres personale med ansvar for kontrol med overholdelse

Ændring 17
Forslag til direktiv
Artikel 4 – afsnit 1
Medlemsstaterne sikrer, at personale med ansvar for at kontrollere den korrekte gennemførelse af direktiv 2009/13/EF har den uddannelse, den kompetence, de kompetenceområder, de beføjelser, den status og den uafhængighed, der er nødvendig eller ønskelig for at kunne gennemføre denne kontrol og sikre overholdelse af direktivet

En medlemsstat sikrer, at de institutioner eller andre organisationer (»anerkendte organisationer«), der er nævnt i artikel 3, stk. 1b, og de medlemmer af deres personale, der har ansvaret for at kontrollere den korrekte gennemførelse af direktiv 2009/13/EF, har den uddannelse, den kompetence, de kompetenceområder, de beføjelser, den status og den uafhængighed, der er nødvendig eller ønskelig for at kunne gennemføre denne kontrol og sikre overholdelse af direktivet. De inspektions- eller certificeringsopgaver, som de anerkendte organisationer kan få tilladelse til at udføre, falder ind under de aktiviteter, der udtrykkeligt er nævnt i stk. 1b–1e som påhvilende medlemsstaten eller en anerkendt organisation.

Ændring 18
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) kan bistå medlemsstaterne i tilsynet med de anerkendte organisationer, der udfører certificeringsopgaver på deres vegne i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/15/EF, uden at dette berører flagstaters rettigheder og forpligtelser.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Tilladelser, der meddeles med hensyn til inspektioner, skal som minimum bemyndige den anerkendte organisation til at kræve, at mangler, den afdækker i de søfarendes arbejds- og leveforhold, afhjælpes, og til at gennemføre inspektioner i denne forbindelse efter anmodning fra en havnestat.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)
1c.  Hver medlemsstat indfører:
a) et system, som sikrer, at det arbejde, der udføres af anerkendte organisationer, er fyldestgørende, og som omfatter oplysninger om alle gældende nationale love og forskrifter og relevante internationale instrumenter, og
b) procedurer for kommunikation og tilsyn med sådanne organisationer.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 d (nyt)
1d.  Hver medlemsstat tilsender Det Internationale Arbejdsbureau en aktuel liste over alle anerkendte organisationer, der har fået tilladelse til at handle på dens vegne, og skal holde denne liste ajour. Listen skal indeholde oplysninger om de opgaver, som de anerkendte organisationer har fået tilladelse til at udføre.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a

Certifikat for søfarendes arbejdsforhold

Hver medlemsstat kræver, at skibe der fører dens flag, opbevarer og opretholder et certifikat for søfarendes arbejdsforhold, der bekræfter, at de søfarendes arbejds- og leveforhold om på skibet, herunder foranstaltninger til løbende overholdelse af lovgivningen, som skal indføjes i erklæringen om søfarendes arbejdsforhold, er blevet inspiceret og opfylder bestemmelserne i nationale love eller forskrifter eller andre foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2009/13/EF og aftalen mellem arbejdsmarkedets parter, der er knyttet hertil som bilag.

Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 1 (nyt)
Artikel 4b

Inspektion og håndhævelse

1.  Hver medlemsstat kontrollerer gennem et effektivt og koordineret system af regelmæssige inspektioner, overvågning og andre kontrolforanstaltninger, at skibe, der fører dens flag, opfylder bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF som gennemført i nationale love og forskrifter.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 2 (nyt)
2.  Nærmere krav til det inspektions- og håndhævelsessystem, der er nævnt i stk. 1, er fastsat i nedenstående stk. 3–18.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 3 (nyt)
3.  Hver medlemsstat opretholder et system for inspektion af søfarendes forhold om bord på skibe, som fører dens flag, der omfatter kontrol af, at de foranstaltninger vedrørende arbejds- og levevilkår, som er anført i erklæringen om søfarendes arbejdsforhold, hvor dette er relevant, gennemføres, og at bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF er opfyldt.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 4 (nyt)
4.  Hver medlemsstat udpeger et tilstrækkeligt antal kvalificerede inspektører til opfyldelse af dens forpligtelser i medfør af stk. 3. Såfremt anerkendte organisationer er bemyndiget til at udføre inspektioner, kræver medlemsstaten, at de medarbejdere, der udfører inspektionen, er kvalificerede til at påtage sig disse opgaver, og forsyner dem med den nødvendige retlige bemyndigelse til at udføre deres opgaver.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 5 (nyt)
5.  Der træffes passende foranstaltninger for at sikre, at inspektørerne i det nødvendige og ønskelige omfang har den uddannelse, den kompetence, de kompetenceområder, de beføjelser, den status og den uafhængighed, der sætter dem i stand til at gennemføre denne kontrol og sikre overholdelsen af lovgivningen, jf. stk. 3.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 6 (nyt)
6.  Modtager en medlemsstat en klage, som den ikke anser for åbenbart ubegrundet, eller får bevis for, at et skib, der fører dens flag, ikke opfylder bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF, eller at der er alvorlige mangler med hensyn til gennemførelsen af de foranstaltninger, der er anført i erklæringen om søfarendes arbejdsforhold, træffer medlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at undersøge sagen og sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede mangler.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 7 (nyt)
7.  Hver medlemsstat fastsætter og håndhæver nøje passende regler, der garanterer, at inspektørerne har den status og de tjenstlige vilkår, som sikrer, at disse er upåvirkelige af regeringsskift og upassende ekstern indflydelse.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 8 (nyt)
8.  Inspektører, der er udstyret med klare retningslinjer for de opgaver, der skal udføres, og med passende akkreditiver, tillægges beføjelse til:
a) at gå om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag
b) at gennemføre enhver besigtigelse, test eller undersøgelse, de måtte finde nødvendig for at forsikre sig om, at normerne overholdes nøje og
c) at kræve, at enhver mangel afhjælpes, og hvor de har grund til at mene, at manglerne udgør en grov overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder) eller udgør en væsentlig fare for de søfarendes sikkerhed eller sundhed, at forbyde et skib at forlade havnen, før der er truffet de nødvendige foranstaltninger.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 9 (nyt)
9.  Der skal være mulighed for klageadgang til en retslig eller administrativ myndighed over for enhver foranstaltning, der træffes i medfør af stk. 8, litra c).
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 10 (nyt)
10.  Inspektørerne har skønsbeføjelse til at rådgive i stedet for at indlede eller anbefale sagsanlæg i tilfælde, hvor der ikke foreligger en klar overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF, der bringer de pågældende søfareres sikkerhed eller sundhed i fare, og hvor der ikke foreligger præcedens for tilsvarende overtrædelser.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 11 (nyt)
11.  Inspektørerne behandler kilden til klager over farer eller mangler vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold eller en overtrædelse af love og bestemmelser fortroligt og tilkendegiver ikke over for rederen, rederens repræsentant eller skibsføreren, at en inspektion er gennemført som følge af en sådan klage.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 12 (nyt)
12.  Inspektørerne må ikke tildeles opgaver, der på grund af deres antal eller art kan gribe forstyrrende ind i en effektiv inspektion eller på nogen måde skade inspektørernes autoritet eller upartiskhed i deres forhold til redere, søfarende eller andre interesserede parter.
Inspektørerne må navnlig:

a) ikke have nogen direkte eller indirekte interesse i noget forhold, som de anmodes om at inspicere og
b) uden at dette berører passende sanktioner og disciplinære foranstaltninger, selv ikke efter ansættelsens ophør, afsløre eventuelle erhvervshemmeligheder eller fortrolige arbejdsprocesser eller informationer af personlig art, som de måtte blive bekendt med under udførelsen af deres pligter.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 13 (nyt)
13.  Inspektørerne indgiver en rapport om hver inspektion til medlemsstatens kompetente myndighed. En kopi af rapporten på engelsk eller på skibets arbejdssprog udleveres til skibsføreren, og en anden kopi opslås på skibets opslagstavle til de søfarendes underretning og fremsendes efter anmodning disses repræsentanter.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 14 (nyt)
14.  Hver medlemsstats kompetente myndighed opretholder et register over inspektionerne af søfarendes forhold om bord på skibe, der fører medlemsstatens flag. Medlemsstaten offentliggør en årlig rapport om inspektionsaktiviteterne inden for en rimelig frist på ikke over seks måneder efter årets udgang.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 15 (nyt)
15.  Iværksættes der en undersøgelse efter en større hændelse, fremsendes rapporten til den pågældende medlemsstats kompetente myndighed så hurtigt som praktisk muligt, men ikke senere end en måned efter undersøgelsens afslutning.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 16 (nyt)
16.  Når der udføres en inspektion, eller når der træffes foranstaltninger i medfør af denne artikel, udfoldes alle rimelige bestræbelser for at undgå, at et skib tilbageholdes eller forsinkes på urimelig vis.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 17 (nyt)
17.  Der betales erstatning i overensstemmelse med nationale love og bestemmelser for ethvert tab eller enhver skade, der er lidt som følge af urigtig udøvelse af inspektørens beføjelser. Bevisbyrden ligger i hver enkelt sag hos klageren.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 4 b – stk. 18 (nyt)
18.  Hver medlemsstat foreskriver og håndhæver på effektiv vis passende sanktioner og andre udbedrende foranstaltninger, i tilfælde af at bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder søfarendes rettigheder) overtrædes, og inspektørerne generes under udførelsen af deres opgaver.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1
1.  Hvis en medlemsstat modtager en klage, som den ikke anser for åbenbart ubegrundet, eller får bevis for, at et skib, der fører dens flag, ikke opfylder kravene i direktiv 2009/13/EF, eller at der er alvorlige mangler i dets gennemførelsesforanstaltninger, træffer medlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at undersøge sagen og sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede mangler.
1.  Hvis en medlemsstat modtager en klage, som den ikke anser som værende åbenbart ubegrundet under international arbejdsmarkedsret, såsom konventionen om søfarendes arbejdsforhold eller under direktiv 2009/13/EF, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at undersøge sagen og sikre, at der træffes foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede mangler.
Hvis en medlemsstat gennem en inspektion får bevis for, at et skib, der fører dens flag, ikke opfylder kravene i direktiv 2009/13/EF, eller at der er alvorlige mangler i dets gennemførelsesforanstaltninger, træffer medlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at undersøge sagen og sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede mangler.

Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2
2.   Personale med ansvar for at behandle klager behandler kilden til klager over farer eller mangler vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold eller en overtrædelse af love og bestemmelser fortroligt og tilkendegiver ikke over for rederen, rederens repræsentant eller føreren af skibet, at en inspektion er gennemført som følge af en sådan klage.
2.   Personalet behandler kilden til klager over farer eller mangler vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold eller en overtrædelse af love og bestemmelser fortroligt og tilkendegiver ikke over for rederen, rederens repræsentant eller føreren af skibet, at en inspektion er gennemført som følge af en sådan klage.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 5 a – stk. 1 (nyt)
Artikel 5a

Procedurer for klager om bord

1.  Medlemsstaterne kræver, at skibe, der fører deres flag, har procedurer for rimelig, effektiv og hurtig behandling af klager om bord fra de søfarende over overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder).
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 5 a – stk. 2 (nyt)
2.  Medlemsstaterne forbyder og straffer enhver form for personforfølgelse af en søfarende på grund af indgivelse af en klage.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 5 a – stk. 3 (nyt)
3.  Bestemmelserne i denne artikel berører ikke en søfarendes ret til at klage under anvendelse af ethvert retsmiddel, som den søfarende måtte anse for passende.
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 5 a – stk. 4 (nyt)
4.  Procedurerne om bord kan, uden at det berører eventuelle mere vidtgående nationale love og forskrifter eller kollektive overenskomster, anvendes af den søfarende til indgivelse af klager i relation til ethvert spørgsmål, der påstås at udgøre en overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder).
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 5 a – stk. 5 (nyt)
5.  Hver medlemsstat sikrer, at dens love og bestemmelser indeholder passende procedurer for klager om bord til opfyldelse af kravene i stk. 1-3. Disse procedurer skal have til formål at løse klager på det lavest mulige niveau. Søfarende har dog i alle tilfælde ret til at klage direkte til skibsføreren og, hvis de finder det nødvendigt, til de relevante eksterne myndigheder.
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 5 a – stk. 6 (nyt)
6.  Procedurerne for klager om bord skal omfatte retten for den søfarende til at blive ledsaget eller repræsenteret under klageproceduren samt omfatte sikkerhedsmekanismer mod muligheden for personforfølgelse af den søfarende på grund af indgivelsen af klagen. Udtrykket »personforfølgelse« dækker enhver negativ handling fra en persons side i relation til en søfarendes indgivelse af en klage, der ikke er åbenlyst chikanerende eller ondsindet.
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 5 a – stk. 7 (nyt)
7.  Alle søfarende skal i tillæg til deres ansættelsesaftale have udleveret en kopi af de procedurer, der gælder for klager om bord på skibet. Denne skal omfatte kontaktoplysninger på den kompetente myndighed i flagstaten og i den søfarendes bopælsland, hvis disse er forskellige, samt navnet på en eller flere personer på skibet, som i fortrolighed kan give de søfarende upartiske råd om deres klage og på anden måde hjælpe dem med at følge de klageprocedurer, der er til rådighed for dem på skibet.
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 1 (nyt)
Artikel 5b

Forpligtelser på arbejdsformidlingsområdet

1.  Uden at dette berører princippet om hver enkelt medlemsstats ansvar for de søfarendes arbejds- og leveforhold på skibe, der fører dens flag, er medlemsstaten også forpligtet til at sikre gennemførelsen af bestemmelserne i denne artikel vedrørende arbejdsformidling samt social sikring for søfarende, der er dens statsborgere eller er bosiddende eller på anden måde har hjemsted på dens område i det omfang, det er fastsat i denne artikel.
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 2 (nyt)
2.  Hver medlemsstat håndhæver bestemmelserne i denne artikel med hensyn til drift og praksis hos de arbejdsformidlinger for søfarende, der har hjemsted på dens område, gennem et inspektions- og overvågningssystem og retsforfølgning i tilfælde af overtrædelse af licensordninger og andre driftsmæssige bestemmelser, som er fastsat i stk. 4 og 6.
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 3 (nyt)
3.  De nærmere bestemmelser vedrørende gennemførelsen af stk. 1 er fastsat i nedenstående stk. 7-18.
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 4 (nyt)
4.  Hver medlemsstat, der driver en offentlig arbejdsformidling for søfarende, påser, at arbejdsformidlingen drives på en ordentlig måde, der beskytter og fremmer de søfarendes beskæftigelsesmæssige rettigheder, således som det er foreskrevet i direktiv 2009/13/EF.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 5 (nyt)
5.  Hver medlemsstat indfører et effektivt inspektions- og kontrolsystem for håndhævelse af dens forpligtelser på arbejdsformidlingsområdet i henhold til denne artikel.
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 6 (nyt)
6.  Den pågældende medlemsstats kompetente myndighed overvåger og kontrollerer nøje alle arbejdsformidlinger for søfarende, der opererer på den pågældende medlemsstats område. Alle licenser eller certifikater eller tilsvarende tilladelser til drift af private arbejdsformidlinger for søfarende på området udstedes eller fornyes kun, efter at det er kontrolleret, at den pågældende arbejdsformidling opfylder bestemmelserne i de nationale love og bestemmelser.
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 7 (nyt)
7.  Oplysninger om det i stk. 4 omtalte system, herunder metoden til vurdering af dets effektivitet, fremgår af medlemsstatens rapporter til Det Internationale Arbejdsbureau, jf. artikel 22 i dettes statut.
Ændring 59
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 8 (nyt)
8.  Alle søfarende skal have adgang til et effektivt, egnet og ansvarligt arbejdsformidlingssystem for arbejde om bord på skibe uden omkostninger for de søfarende.
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 9 (nyt)
9.  Arbejdsformidlinger for søfarende, der opererer på en medlemsstats område, skal opfylde de normer, som er fastsat i stk. 7-18.
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 10 (nyt)
10.  Hver medlemsstat foreskriver med hensyn til søfarende, der arbejder på skibe, som fører dens flag, at redere, der benytter arbejdsformidlinger, som er etableret i lande eller områder, hvor konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 ikke finder anvendelse, påser, at disse arbejdsformidlinger overholder de i stk. 7-18 fastsatte bestemmelser.
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 11 (nyt)
11.  Såfremt private arbejdsformidlinger for søfarende, der har som hovedformål at formidle arbejde for søfarende, eller som anviser arbejde til et betragteligt antal søfarende, opererer på en medlemsstats område, drives disse arbejdsformidlinger alene i overensstemmelse med et standardiseret licens- eller certificeringssystem eller anden form for regulering. Dette system indføres, ændres eller udskiftes kun efter samråd med de relevante organisationer for skibsredere og søfarende. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt denne artikel finder anvendelse på en privat arbejdsformidling, afgøres spørgsmålet af den kompetente myndighed i hver medlemsstat efter samråd med de relevante organisationer for skibsredere og søfarende. Der opmuntres ikke til overdreven udbredelse af private arbejdsformidlinger for søfarende.
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 12 (nyt)
12. Bestemmelserne i stk. 11 finder også - for så vidt som de anses for egnede af medlemsstatens kompetente myndighed i samråd med de relevante organisationer for skibsredere og søfarende - anvendelse på arbejdsformidlinger, der drives af en organisation for søfarende på medlemsstatens område med henblik på anvisning af arbejde for søfarende, der er statsborgere i denne medlemsstat, om bord på skibe, der fører dens flag. De tjenesteydelser, der er omfattet af dette stykke, er tjenesteydelser, der opfylder følgende betingelser:
a) arbejdsformidlingen drives i henhold til en kollektiv overenskomst mellem denne organisation og en skibsreder
b) både den søfarendes organisation og skibsrederen har hjemsted på medlemsstatens område
c) medlemsstaten har nationale love og bestemmelser eller en procedure vedrørende godkendelse eller registrering af den kollektive overenskomst, der tillader driften af arbejdsformidlingen, og
d) arbejdsformidlingen drives på en ordentlig måde, og der er truffet foranstaltninger til beskyttelse og fremme af de søfarendes beskæftigelsesmæssige rettigheder, svarende til dem, der er foreskrevet i stk. 14.
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 13 (nyt)
13. Intet i stk. 1-18 anses for at:
a) forhindre en medlemsstat i at drive en gratis offentlig arbejdsformidling for søfarende inden for rammerne af en politik, der tjener til at opfylde søfarendes og skibsrederes behov, hvad enten arbejdsformidlingen udgør en del af eller er koordineret med en offentlig arbejdsformidling for alle arbejdstagere og arbejdsgivere, eller
b) pålægge en medlemsstat en forpligtelse til at indføre et system for drift af private arbejdsformidlinger på dens område.
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 14 (nyt)
14.  En medlemsstat, der indfører et system som det, der er nævnt i stk. 11 skal i sine love og forskrifter eller andre foranstaltninger som minimum:
a) forbyde arbejdsformidlinger for søfarende at anvende metoder, mekanismer eller lister, der tjener til at forhindre søfarende i eller afholde dem fra at opnå arbejde, som de er kvalificerede til
b) foreskrive, at ingen gebyrer eller andre afgifter i forbindelse med arbejdsformidling for søfarende afholdes direkte eller indirekte og hverken helt eller delvis af den søfarende, bortset fra udgifter i forbindelse med opnåelsen af en national lovpligtig lægeerklæring, den nationale sømandsbog og et pas eller andre tilsvarende personlige rejsedokumenter, dog med undtagelse af udgifter til visa, som afholdes af rederen og
c) sikre, at de arbejdsformidlinger for søfarende, der opererer på dens område:
i) fører et opdateret register over alle søfarende, der har fået anvist arbejde gennem dem, et register, der er til rådighed for inspektion ved medlemsstatens kompetente myndighed
ii) påser, at de søfarende er informeret om deres rettigheder og pligter i henhold til deres ansættelsesaftaler, inden de ansættes eller under ansættelsesprocessen, og at der indføres egnede procedurer for de søfarendes gennemgang af deres ansættelsesaftaler, før og efter disse er underskrevet, samt for, at de søfarende modtager en kopi af aftalerne
iii) kontrollerer, at de søfarende, der anvises arbejde gennem dem, er kvalificerede og er i besiddelse af de dokumenter, der er nødvendige for det pågældende job, og at de søfarendes ansættelsesaftaler er i overensstemmelse med gældende love og forskrifter og eventuelle kollektive overenskomster, der udgør en del af ansættelsesaftalen
iv) påser - så vidt det er praktisk muligt - at skibsrederen har midler til at beskytte de søfarende mod at strande i en fremmed havn
v) undersøger og besvarer alle klager over deres aktiviteter og underretter medlemsstatens kompetente myndighed om eventuelle uløste klager
vi) indfører en beskyttelsesordning gennem forsikring eller en tilsvarende egnet foranstaltning, der yder søfarende erstatning for økonomiske tab, de måtte lide som følge af et svigt fra arbejdsformidlingens side eller af, at den pågældende skibsreder misligholder sine forpligtelser i henhold til ansættelsesaftalen.
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 15 (nyt)
15.  Den pågældende medlemsstats kompetente myndighed påser, at der forefindes egnet maskineri og egnede procedurer med henblik på eventuel undersøgelse af klager over aktiviteter hos arbejdsformidlinger for søfarende, eventuelt under inddragelse af repræsentanter for skibsrederne og de søfarende.
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 16 (nyt)
16.  I tilfælde, hvor en medlemsstat har ratificeret konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og der er forløbet et tidsrum af 12 måneder begyndende dagen efter registreringen af ratifikationen hos generaldirektøren for Det Internationale Arbejdsbureau, underretter medlemsstaten - så vidt som det er praktisk muligt - sine statsborgere om de eventuelle problemer med at tage hyre på et skib, hvor flagstaten ikke har ratificeret konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, før de har vished for, at der anvendes normer svarende til dem, der er foreskrevet i denne artikel. Foranstaltninger, der træffes med henblik herpå af medlemsstaten, må ikke stride mod princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed, som er fastslået i de traktater, som medlemsstaten og det pågældende andet land måtte være part i.
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 17 (nyt)
17.  Hver medlemsstat, som stk. 16 finder anvendelse på, foreskriver, at redere til skibe, der fører dens flag, som benytter arbejdsformidlinger for søfarende, der har hjemsted i lande eller territorier, hvor konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 ikke finder anvendelse - så vidt det er praktisk muligt - skal påse, at disse arbejdsformidlinger opfylder kravene i stk. 7-18.
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 5 b – stk. 18 (nyt)
18. Intet i stk. 7-18 er at forstå som en begrænsning af de forpligtelser, der påhviler skibsredere eller en medlemsstat, hvad angår de skibe, der fører dens flag.
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 5 c (ny)
Artikel 5c

Rendezvous-klausul

Fra og med datoen for konventionens ikrafttræden sikrer Kommissionen, at den indarbejdes i EU-lovgivningen og anvendes af medlemsstaterne. Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dette sker.

Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 5 d (ny)
Artikel 5d

Rapportering

Kommissionen forelægger hvert femte år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af direktivet.

Rapporten omfatter en evaluering af medlemsstaternes resultater som flagstater og foreslår eventuelle nødvendige supplerende foranstaltninger for at gennemføre og sikre overholdelsen af konventionen.

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0037/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik