Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0065(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0037/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0037/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 08/10/2013 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 489kWORD 56k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Aρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) ***I
P7_TA(2013)0080A7-0037/2013

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Παρόλο που η οδηγία 2009/21/ΕΚ διέπει τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας ενσωματώνοντας το σύστημα ελέγχου του κράτους σημαίας του ΔΝΟ στο ενωσιακό δίκαιο και εισάγοντας την πιστοποίηση της ποιότητας των εθνικών αρχών ναυτιλίας, θεωρείται καταλληλότερη και σαφέστερη μια χωριστή οδηγία η οποία θα καλύπτει τα πρότυπα ναυτικής εργασίας έτσι ώστε ανταποκρίνεται στους διάφορους σκοπούς και διαδικασίες.
(10)  Παρόλο που η οδηγία 2009/21/ΕΚ διέπει τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας ενσωματώνοντας το σύστημα ελέγχου του κράτους σημαίας του ΔΝΟ στο ενωσιακό δίκαιο και εισάγοντας την πιστοποίηση της ποιότητας των εθνικών αρχών ναυτιλίας, θεωρείται καταλληλότερη και σαφέστερη μια χωριστή οδηγία η οποία θα καλύπτει τα πρότυπα ναυτικής εργασίας έτσι ώστε ανταποκρίνεται στους διάφορους σκοπούς και διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η οδηγία 2009/21/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται αποκλειστικά στις Συμβάσεις του ΔΝΟ, δεν πρέπει να επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να μπορούν να καταρτίζουν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τα επιχειρησιακά μέρη των σχετικών με το κράτος σημαίας δραστηριοτήτων των ναυτιλιακών διοικητικών τους αρχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η οδηγία 2009/13/ΕΚ εφαρμόζεται στους ναυτικούς επί πλοίων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν την συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας όλων των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους.
(11)  Η οδηγία 2009/13/ΕΚ εφαρμόζεται στους ναυτικούς επί πλοίων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εκτέλεση των υποχρεώσεών τους ως κράτη σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή των οικείων μερών της MLC 2006 που ανταποκρίνονται στα στοιχεία που εκτίθενται στο παράρτημα της εν λόγω που αφορά τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους. Κατά τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος για την παρακολούθηση των μηχανισμών, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να χορηγήσει άδεια σε δημόσιους ή άλλους οργανισμούς κατά την έννοια της MLC 2006.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Η εφαρμογή και/ή η ερμηνεία της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε μείωση του επιπέδου προστασίας που απολαμβάνουν επί του παρόντος οι εργαζόμενοι βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
Με την παρούσα οδηγία καθορίζονται κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν με αποτελεσματικότητα τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους με τν οδηγία 2009/13/ΕΚ. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Με την παρούσα οδηγία καθορίζονται κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν με αποτελεσματικότητα τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους με την οδηγία 2009/13/ΕΚ και την επισυναπτόμενη σε αυτήν συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/21/EΚ1.

1 ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 132.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Ορισμοί

Ορισμοί

βα) «οδηγία 2009/13/ΕΚ»: η παρούσα οδηγία και η επισυναπτόμενη σε αυτήν συμφωνία των κοινωνικών εταίρων·
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β β (νέο)
ββ) «πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας», «προσωρινό πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας» και «δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας», τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρότυπο A5.1.3, παράγραφος 9 της σύμβασης ναυτικής εργασίας του 2006, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα υποδείγματα που αναφέρονται στο Προσάρτημα A5-II της εν λόγω σύμβασης·
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος
Παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Παρακολούθηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει την επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στην οδηγία 2009/13/ΕΚ σχετικά με τα πλοία που φέρουν τη σημαία του.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
1a.  Κατά τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση των συνθηκών ναυτικής εργασίας, τα κράτη μέλη μπορούν, ανάλογα με τις απαιτήσεις, να εξουσιοδοτούν δημόσιους ή άλλους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων άλλου κράτους μέλους, εάν αυτό συμφωνεί) τους οποίους αναγνωρίζουν ως αρμόδιους και ανεξάρτητους για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων ή την έκδοση πιστοποιητικών ή και για τα δύο. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη παραμένουν εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνα για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών σε πλοία που φέρουν τη σημαία τους.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει αποτελεσματικό σύστημα επιθεώρησης και πιστοποίησης των συνθηκών ναυτικής εργασίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς 5.1.3 και 5.1.4 και τα πρότυπα Α5.1.3 και Α5.1.4 της σύμβασης ναυτικής εργασίας διασφαλίζοντας ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τους ναυτικούς επί των πλοίων που φέρουν τη σημαία του πληρούν και συνεχίζουν να πληρούν τα πρότυπα της εν λόγω σύμβασης.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Ένα πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας, το οποίο συμπληρώνεται από δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας, αποτελεί αρχική απόδειξη ότι το πλοίο έχει επιθεωρηθεί δεόντως από το κράτος μέλος του οποίου φέρει τη σημαία και ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών πληρούνται στον βαθμό που πιστοποιείται.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 δ (νέα)
1δ.  Οι εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού του εν λόγω γραφείου περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 ε (νέα)
1ε.  Κάθε κράτος μέλος θέτει σαφείς στόχους και πρότυπα που καλύπτουν τις διοικητικές διαδικασίες των συστημάτων επιτήρησης και πιστοποίησης και θεσπίζει τις κατάλληλες συνολικές διαδικασίες για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων και τήρησης των προτύπων.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 στ (νέα)
1στ. Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τα πλοία που φέρουν τη σημαία του να έχουν διαθέσιμο επί του πλοίου αντίγραφο της οδηγίας 2009/13/ΕΚ και της επισυναπτόμενης σε αυτήν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 ζ (νέα)
1ζ.  Το διάστημα μεταξύ των επιθεωρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος
Προσωπικό αρμόδιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Αναγνωρισμένοι οργανισμοί και το προσωπικό τους που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2009/13/ΕΚ διαθέτει την εκπαίδευση, τα προσόντα, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, το καθεστώς και την ανεξαρτησία που είναι αναγκαία ή ευκταία ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τον εν λόγω έλεγχο και να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την εν λόγω οδηγία.
1.  Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα θεσμικά όργανα ή άλλοι οργανισμοί («αναγνωρισμένοι οργανισμοί») που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1α και τα μέλη του προσωπικού τους που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2009/13/ΕΚ διαθέτουν την εκπαίδευση, τα προσόντα, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, το καθεστώς και την ανεξαρτησία που είναι αναγκαία ή ευκταία ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τον εν λόγω έλεγχο και να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την εν λόγω οδηγία. Οι λειτουργίες επιθεώρησης ή πιστοποίησης, τις οποίες οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί μπορεί να έχουν εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσουν, γίνονται στο πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που αναφέρονται ρητώς, στις παραγράφους 1β έως 1δ, ως πραγματοποιούμενες από το κράτος μέλος ή τον αναγνωρισμένο οργανισμό.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1a.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) μπορεί να επικουρεί τα κράτη μέλη κατά την εποπτεία αναγνωρισμένων οργανισμών που ασκούν καθήκοντα πιστοποίησης εξ ονόματός τους σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Κάθε άδεια που εκχωρείται σε σχέση με επιθεωρήσεις επιτρέπει, κατ’ ελάχιστον, στον αναγνωρισμένο οργανισμό να απαιτήσει την αποκατάσταση των ελλείψεων που εντοπίζει στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών και να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σχετικά κατόπιν αιτήσεως του κράτους λιμένα.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει:
a) ένα σύστημα για τη διασφάλιση της επάρκειας του έργου που πραγματοποιούν οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ισχύον εθνικό δίκαιο και τους κανονισμούς και τις σχετικές διεθνείς πράξεις· και
β) διαδικασίες επικοινωνίας και επίβλεψης των εν λόγω οργανισμών.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 δ (νέα)
1δ.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας επίκαιρη κατάσταση κάθε αναγνωρισμένου οργανισμού, ο οποίος έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί εξ ονόματος του κράτους μέλους και διατηρεί ενημερωμένη την εν λόγω κατάσταση. Η κατάσταση καθορίζει τις λειτουργίες που οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί έχουν εξουσιοδοτηθεί να πραγματοποιούν.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α

Πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας

Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τα πλοία που φέρουν τη σημαία του να διαθέτουν και να διατηρούν πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας, το οποίο πιστοποιεί ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών επί του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για συνεχή συμμόρφωση που πρόκειται να συμπεριληφθούν στη δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας, έχουν επιθεωρηθεί και πληρούν τις απαιτήσεις των εθνικών νομοθεσιών ή κανονισμών ή άλλων μέτρων που εφαρμόζουν την οδηγία 2009/13/ΕΚ και την επισυναπτόμενη σε αυτήν συμφωνία των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 1 (νέα)
Άρθρο 4β

Επιθεώρηση και εκτέλεση

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει μέσω αποτελεσματικού και συντονισμένου συστήματος τακτικών επιθεωρήσεων, παρακολούθησης και άλλων μέτρων ελέγχου, ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία του συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ όπως εφαρμόζονται βάσει των εθνικών νόμων και κανονισμών.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 2 (νέα)
2.  Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το σύστημα επιθεώρησης και εφαρμογής, το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1, ορίζονται στις παραγράφους 3 έως 18 κατωτέρω.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 3 (νέα)
3.  Κάθε κράτος μέλος διατηρεί ένα σύστημα επιθεώρησης των συνθηκών για τους ναυτικούς σε πλοία που φέρουν τη σημαία του, με το οποίο ελέγχεται μεταξύ άλλων ότι τηρούνται, κατά περίπτωση, τα μέτρα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, όπως ορίζονται στη δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας, και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 4 (νέα)
4.  Κάθε κράτος μέλος διορίζει επαρκή αριθμό ειδικευμένων επιθεωρητών ώστε να ανταποκριθεί στις ευθύνες του σύμφωνα με την παράγραφο 3. Όπου έχουν εξουσιοδοτηθεί αναγνωρισμένοι οργανισμοί για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων, το κράτος μέλος απαιτεί το προσωπικό που πραγματοποιεί την επιθεώρηση να διαθέτει τα προσόντα για την ανάληψη των εν λόγω καθηκόντων και του παρέχει την απαραίτητη νόμιμη εξουσία για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 5 (νέα)
5.  Προβλέπονται διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι οι επιθεωρητές διαθέτουν την εκπαίδευση, τα προσόντα, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, το καθεστώς και την ανεξαρτησία που είναι αναγκαία ή ευκταία ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τον εν λόγω έλεγχο και να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 6 (νέα)
6.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος λάβει καταγγελία για την οποία κρίνει ότι δεν είναι προφανώς αβάσιμη ή συγκεντρώσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πλοίο που φέρει τη σημαία του δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ ή ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στη δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας, το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για να διερευνηθεί το θέμα και εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των παραλείψεων που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 7 (νέα)
7.  Επαρκείς κανόνες προβλέπονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις ότι οι επιθεωρητές διαθέτουν το καθεστώς και τους όρους εργασίας που διασφαλίζουν ότι είναι ανεξάρτητοι από αλλαγές κυβερνήσεων και από παράνομες εξωτερικές επιρροές.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 8 (νέα)
8.  Οι επιθεωρητές, αφού τους δοθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων και εφοδιαστούν με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, εξουσιοδοτούνται να:
a) επιβιβάζονται σε πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους·
β) διεξάγουν οποιαδήποτε εξέταση, έλεγχο ή έρευνα που θεωρούν ότι απαιτείται για να επιβεβαιώσουν την πλήρη τήρηση των προτύπων· και
γ) απαιτούν την αποκατάσταση οποιασδήποτε παράλειψης και, εφόσον έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι οι παραλείψεις συνιστούν σοβαρή παραβίαση των απαιτήσεων της οδηγίας 2009/13/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών) ή σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των ναυτικών, να απαγορεύουν την έξοδο πλοίου από τον λιμένα έως ότου ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 9 (νέα)
9.  Κάθε μέτρο που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο γ) υπόκειται σε οποιοδήποτε ισχύον δικαίωμα προσφυγής σε δικαστική ή διοικητική αρχή.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 10 (νέα)
10.  Οι επιθεωρητές διαθέτουν την διακριτική ευχέρεια να απευθύνουν συστάσεις αντί να εγείρουν ή να προτείνουν να κινηθούν νομικές διαδικασίες εφόσον δεν τίθεται ζήτημα σαφούς παραβίασης των απαιτήσεων της οδηγίας 2009/13/ΕΚ που να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των εκάστοτε ναυτικών και δεν υπάρχει ιστορικό παρεμφερών παραβιάσεων.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 11 (νέα)
11.  Οι επιθεωρητές αντιμετωπίζουν ως εμπιστευτική την πηγή των παραπόνων ή της καταγγελίας για εικαζόμενο κίνδυνο ή έλλειψη σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών ή παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών και δεν αποκαλύπτουν στον πλοιοκτήτη, τον εκπρόσωπό του ή τον αρμόδιο για την εκμετάλλευση του πλοίου ότι διεξήχθη επιθεώρηση ως αποτέλεσμα σχετικού παραπόνου ή καταγγελίας.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 12 (νέα)
12.  Οι επιθεωρητές δεν επιφορτίζονται με καθήκοντα που ενδέχεται, λόγω του όγκου ή της φύσης τους, να επηρεάσουν δυσμενώς την αποτελεσματική επιθεώρηση ή να θίξουν με οποιοδήποτε τρόπο την εξουσία ή την αμεροληψία που διατηρούν στις σχέσεις τους με πλοιοκτήτες, ναυτικούς ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Συγκεκριμένα, οι επιθεωρητές πρέπει:

a) να μην έχουν κανένα άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιοδήποτε πλοίο καλούνται να επιθεωρήσουν· και
β) να μην αποκαλύπτουν, με την επιφύλαξη κατάλληλων κυρώσεων ή πειθαρχικών μέτρων, ακόμα και μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία, εμπορικά μυστικά ή εμπιστευτικές εργασιακές διαδικασίες ή πληροφορίες προσωπικής φύσης, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 13 (νέα)
13.  Οι επιθεωρητές υποβάλλουν έκθεση για κάθε επιθεώρηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Ένα αντίγραφο της έκθεσης στα αγγλικά ή στη γλώσσα εργασίας του πλοίου διαβιβάζεται στον πλοίαρχο του πλοίου ενώ ένα άλλο αντίγραφο αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων για την ενημέρωση των ναυτικών και, εφόσον ζητείται, αποστέλλεται στους εκπροσώπους τους.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 14 (νέα)
14.  Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους διατηρεί αρχεία από τις επιθεωρήσεις των συνθηκών για τους ναυτικούς επί των πλοίων που φέρουν τη σημαία του. Δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες επιθεώρησης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται και σε κάθε περίπτωση εντός έξι μηνών.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 15 (νέα)
15.  Σε περίπτωση έρευνας μετά από σοβαρό συμβάν, η έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι αργότερα από ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 16 (νέα)
16.  Όταν πραγματοποιείται μια επιθεώρηση ή όταν λαμβάνονται μέτρα βάσει του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο αδικαιολόγητης κράτησης ή καθυστέρησης πλοίου.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 17 (νέα)
17.  Η αποζημίωση για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε λόγω καταχρηστικής άσκησης των εξουσιών των επιθεωρητών καταβάλλεται σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος των αποδείξεων βαρύνει τον καταγγέλλοντα.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β – παράγραφος 18 (νέα)
18.  Κάθε κράτος μέλος προβλέπει και επιβάλλει αποτελεσματικά επαρκείς κυρώσεις και λοιπά διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις παραβίασης των απαιτήσεων της οδηγίας 2009/13/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ναυτικών) και παρεμπόδισης της εκτέλεσης των καθηκόντων των επιθεωρητών.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος λάβει καταγγελία την οποία κρίνει ότι δεν είναι προφανώς αβάσιμη ή συγκεντρώσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πλοίο που φέρει τη σημαία του δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ ή ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τα μέτρα εφαρμογής, το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για να διερευνηθεί το θέμα και εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των παραλείψεων που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν.
1.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος λάβει καταγγελία την οποία κρίνει ότι δεν είναι προφανώς αβάσιμη από πλευράς διεθνούς εργατικού δικαίου, όπως η σύμβαση ναυτικής εργασίας, ή βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2009/13/ΕΚ, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για να διερευνηθεί το θέμα και εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των παραλείψεων που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν.
Σε περίπτωση που κράτος μέλος συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία μέσω επιθεώρησης ότι πλοίο που φέρει τη σημαία του δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ ή ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τα μέτρα εφαρμογής, το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για να διερευνηθεί το θέμα και εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των παραλείψεων που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν.

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τις καταγγελίες αντιμετωπίζει ως εμπιστευτική την πηγή των παραπόνων ή της καταγγελίας για εικαζόμενο κίνδυνο ή έλλειψη σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών ή παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών και δεν ενημερώνει τον πλοιοκτήτη, τον εκπρόσωπο του ή τον αρμόδιο για την εκμετάλλευση του πλοίου ότι διεξήχθη επιθεώρηση ως αποτέλεσμα σχετικού παραπόνου ή καταγγελίας.
2.  Το προσωπικό αντιμετωπίζει ως εμπιστευτική την πηγή των παραπόνων ή της καταγγελίας για εικαζόμενο κίνδυνο ή έλλειψη σχετικά με τις συνθήκες της εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών ή παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών και δεν ενημερώνει τον πλοιοκτήτη, τον εκπρόσωπο του ή τον αρμόδιο για την εκμετάλλευση του πλοίου ότι διεξήχθη επιθεώρηση ως αποτέλεσμα σχετικού παραπόνου ή καταγγελίας.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1 (νέα)
Άρθρο 5 α

Διαδικασίες υποβολής καταγγελιών επί του πλοίου

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους να διαθέτουν διαδικασίες επί του πλοίου για τον δίκαιο, αποτελεσματικό και ταχύ χειρισμό των καταγγελιών των ναυτικών για παραβιάσεις των απαιτήσεων της οδηγίας 2009/13/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών).
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2 (νέα)
2.  Τα κράτη μέλη απαγορεύουν και τιμωρούν οποιουδήποτε είδους απόπειρα θυματοποίησης ναυτικών που έχουν υποβάλει καταγγελία.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 3 (νέα)
3.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν το δικαίωμα προσφυγής του ναυτικού σε οποιοδήποτε έννομο μέσο θεωρεί προσήκον.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 4 (νέα)
4.  Με την επιφύλαξη τυχόν ευρύτερου πεδίου εφαρμογής που ενδεχομένως προβλέπουν οι εθνικοί νόμοι ή κανονισμοί ή οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι διαδικασίες επί του πλοίου μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους ναυτικούς για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με οποιοδήποτε θέμα κρίνουν ότι συνιστά παραβίαση των απαιτήσεων της οδηγίας 2009/13/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών).
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 5 (νέα)
5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση στις νομοθεσίες ή στους κανονισμούς τους κατάλληλων διαδικασιών υποβολής καταγγελιών επί των πλοίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3. Στόχος των διαδικασιών αυτών είναι η διευθέτηση των καταγγελιών στο κατώτερο δυνατό επίπεδο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι ναυτικοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία απευθείας στον πλοίαρχο και, εάν το κρίνουν αναγκαίο, στις αρμόδιες εξωτερικές αρχές.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 6 (νέα)
6.  Στο πλαίσιο των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών επί του πλοίου προβλέπονται το δικαίωμα του ναυτικού να συνοδεύεται ή να εκπροσωπείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών, καθώς και μέτρα προστασίας από τη θυματοποίησή του επειδή υπέβαλε την καταγγελία. Ο όρος «θυματοποίηση» καλύπτει οποιαδήποτε ενέργεια εις βάρος ναυτικού επειδή υπέβαλε καταγγελία, η οποία δεν είναι καταφανώς παρενοχλητική ή κακόβουλη.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 7 (νέα)
7.  Πέραν του αντιγράφου της συμφωνίας απασχόλησής τους, πρέπει να χορηγείται σε όλους τους ναυτικούς αντίγραφο των ισχυουσών διαδικασιών υποβολής καταγγελιών επί του πλοίου. Το εν λόγω αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας και, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν βρίσκεται στο κράτος σημαίας, τα στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή της χώρας διαμονής των ναυτικών, καθώς και το όνομα του ατόμου ή των ατόμων επί του πλοίου οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εμπιστευτικά στους ναυτικούς αντικειμενικές συμβουλές σχετικά με την καταγγελία τους και γενικότερα να τους βοηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων επί του πλοίου διαδικασιών υποβολής καταγγελιών.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 1 (νέα)
Άρθρο 5β

Αρμοδιότητες παροχής εργατικού δυναμικού

1.  Με την επιφύλαξη της αρχής της ευθύνης κάθε κράτους μέλους για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών σε πλοία που φέρουν τη σημαία του, το κράτος μέλος έχει επίσης την ευθύνη για τη διασφάλιση της εφαρμογής των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου σχετικά με την πρόσληψη και τοποθέτηση ναυτικών καθώς και την κοινωνική ασφάλιση και προστασία των ναυτικών που είναι υπήκοοί του ή διαμένουν σε αυτό ή διαμένουν υπό διαφορετικό καθεστώς στο έδαφός του, στον βαθμό που τέτοια αρμοδιότητα προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 2 (νέα)
2.  Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου που ισχύουν για τη λειτουργία και την άσκηση των υπηρεσιών πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών που έχουν θεσπιστεί στο έδαφός του μέσω ενός συστήματος επιθεώρησης και παρακολούθησης και δικαστικής διαδικασίας για παραβιάσεις αδειοδότησης και άλλων λειτουργικών απαιτήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 6.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 3 (νέα)
3.  Οι λεπτομερείς απαιτήσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ορίζονται στις παραγράφους 7 έως 18 κατωτέρω.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 4 (νέα)
4.  Κάθε κράτος μέλος που εκμεταλλεύεται μια δημόσια υπηρεσία πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών διασφαλίζει ότι η υπηρεσία λειτουργεί με εύτακτο τρόπο, ο οποίος προστατεύει και προάγει τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτικών όπως προβλέπεται στην οδηγία 2009/13/ΕΚ.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 5 (νέα)
5.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα αποτελεσματικό σύστημα επιθεώρησης και παρακολούθησης για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος άρθρου προκειμένου να παράσχει εργατικό δυναμικό.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 6 (νέα)
6.  Η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους επιβλέπει και ελέγχει στενά όλες τις υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών, οι οποίες λειτουργούν στο έδαφος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Κάθε άδεια ή πιστοποιητικό ή παρόμοια εξουσιοδότηση για τη λειτουργία ιδιωτικών υπηρεσιών στο έδαφός του χορηγείται ή ανανεώνεται μόνο αφού ελεγχθεί ότι η ενδιαφερόμενη υπηρεσία πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών πληροί τις απαιτήσεις των εθνικών νόμων και κανονισμών.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 7 (νέα)
7.  Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 4, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς του, περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του κράτους μέλους προς το Διεθνές Γραφείο Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του εν λόγω γραφείου.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 8 (νέα)
8.  Όλοι οι ναυτικοί έχουν πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό, επαρκές και ελέγξιμο σύστημα για την εξεύρεση απασχόλησης επί πλοίου χωρίς επιβάρυνση για τον ναυτικό.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 9 (νέα)
9.  Οι υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών που πραγματοποιούνται στο έδαφος ενός κράτους μέλους ανταποκρίνονται στα πρότυπα που ορίζονται στις παραγράφους 7 έως 18.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 10 (νέα)
10.  Κάθε κράτος μέλος απαιτεί, όσον αφορά ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία που φέρουν τη σημαία του, οι πλοιοκτήτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών οι οποίες έχουν έδρα σε χώρες ή σε εδάφη όπου δεν έχει ισχύ η σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006, να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 7 έως 18.
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 11 (νέα)
11.  Στην περίπτωση που στο έδαφος ενός κράτους μέλους λειτουργούν ιδιωτικές υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών και οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως κύριο σκοπό την πρόσληψη και την τοποθέτηση ναυτικών ή προσλαμβάνουν και τοποθετούν σημαντικό αριθμό ναυτικών, αυτές λειτουργούν μόνο σύμφωνα με ένα τυποποιημένο σύστημα αδειοδότησης ή πιστοποίησης ή άλλης μορφής κανονιστικών ρυθμίσεων. Το εν λόγω σύστημα θεσπίζεται, τροποποιείται ή αλλάζει μόνο κατόπιν διαβούλευσης με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις πλοιοκτητών και ναυτικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το εάν το παρόν άρθρο ισχύει για κάποια ιδιωτική υπηρεσία πρόσληψης και τοποθέτησης, το ζήτημα διευθετείται από την αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς οργανισμούς πλοιοκτητών και ναυτικών. Η υπερβολική αύξηση των ιδιωτικών υπηρεσιών πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών δεν ενθαρρύνεται.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 12 (νέα)
12.  Οι διατάξεις της παραγράφου 11 ισχύουν επίσης – στο βαθμό που θεωρούνται κατάλληλες από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, με διαβούλευση με τους σχετικούς οργανισμούς πλοιοκτητών και ναυτικών – όσον αφορά τις υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης που πραγματοποιεί οργανισμός ναυτικών στο έδαφος του κράτους μέλους για την προσφορά ναυτικών, οι οποίοι είναι υπήκοοι του εν λόγω κράτους μέλους, σε πλοία που φέρουν τη σημαία του. Οι υπηρεσίες που καλύπτει η παράγραφος αυτή είναι εκείνες που πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α) η υπηρεσία πρόσληψης και τοποθέτησης λειτουργεί σύμφωνα με μια συλλογική σύμβαση εργασίας ανάμεσα στον εν λόγω οργανισμό και κάποιον πλοιοκτήτη·
β) ο οργανισμός ναυτικών και ο πλοιοκτήτης έχουν αμφότεροι την έδρα τους στο έδαφος του κράτους μέλους·
γ) το κράτος μέλος διαθέτει εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή διαδικασία έγκρισης ή εγγραφής της συλλογικής σύμβασης εργασίας, που επιτρέπουν τη λειτουργία της υπηρεσίας πρόσληψης και τοποθέτησης· και
δ) η υπηρεσία πρόσληψης και τοποθέτησης λειτουργεί με εύτακτο τρόπο και έχουν θεσπιστεί μέτρα για την προστασία και προαγωγή των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτικών, τα οποία μπορούν να συγκριθούν με εκείνα που προβλέπονται στην παράγραφο 14.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 13 (νέα)
13.  Τίποτε στις παραγράφους 1 έως 18 δεν κρίνεται ότι:
α) παρεμποδίζει ένα κράτος μέλος να διατηρήσει μια δωρεάν δημόσια υπηρεσία πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών στο πλαίσιο μιας πολιτικής για την ικανοποίηση των αναγκών των ναυτικών και των πλοιοκτητών, είτε η υπηρεσία αποτελεί τμήμα είτε έχει συντονιστεί με μια δημόσια υπηρεσία απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους και τους εργοδότες· ή
β) επιβάλλει σε ένα κράτος μέλος την υποχρέωση να θεσπίσει ένα σύστημα για τη λειτουργία ιδιωτικών υπηρεσιών πρόσληψης ή τοποθέτησης ναυτικών στο έδαφός του.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 14 (νέα)
14.  Ένα κράτος μέλος που υιοθετεί ένα σύστημα το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, στους νόμους και κανονισμούς του ή σε άλλα μέτρα, κατ’ ελάχιστον:
α) απαγορεύει στις υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών να χρησιμοποιούν μέσα, μηχανισμούς ή καταστάσεις που αποσκοπούν στο να παρεμποδίσουν ή να αποτρέψουν τους ναυτικούς από την εύρεση απασχόλησης για την οποία διαθέτουν τα προσόντα·
β) απαιτεί τέλη ή άλλες χρεώσεις για την πρόσληψη ή την τοποθέτηση ναυτικών ή για την παροχή απασχόλησης σε ναυτικούς να μην επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα, συνολικά ή εν μέρει, στον ναυτικό, παρά μόνο το κόστος απόκτησης από τον ναυτικό του εθνικού προβλεπόμενου από τον νόμο ιατρικού πιστοποιητικού, του εθνικού βιβλιαρίου ναυτικών και του διαβατηρίου ή άλλων παρόμοιων προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων, χωρίς να περιλαμβάνεται, ωστόσο, το κόστος θεωρήσεων, το οποίο επιβαρύνει τον πλοιοκτήτη· και
γ) διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών που λειτουργούν στο έδαφός του:
i) διατηρούν ενημερωμένο μητρώο όλων των ναυτικών που έχουν προσληφθεί ή τοποθετηθεί μέσω αυτών, το οποίο είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·
ii) διασφαλίζουν ότι οι ναυτικοί έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις συμφωνίες απασχόλησής τους πριν από ή κατά τη διαδικασία πρόσληψης και ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες διευθετήσεις προκειμένου να εξετάσουν οι ναυτικοί τις συμφωνίες απασχόλησής τους πριν και μετά την υπογραφή τους και να λάβουν αντίγραφο των συμφωνιών·
iii) επιβεβαιώνουν ότι οι ναυτικοί που προσελήφθησαν ή τοποθετήθηκαν από αυτές διαθέτουν τα προσόντα και κατέχουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη συγκεκριμένη θέση απασχόλησης, και ότι οι συμφωνίες απασχόλησης των ναυτικών είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και με κάθε συλλογική σύμβαση εργασίας που αποτελεί μέρος της συμφωνίας απασχόλησης·
iv) διασφαλίζουν, κατά το δυνατόν, ότι ο πλοιοκτήτης διαθέτει τα μέσα ώστε να προστατέψει τους ναυτικούς από αποκλεισμό σε λιμάνι της αλλοδαπής·
v) εξετάζουν και απαντούν σε κάθε καταγγελία σχετικά με τις δραστηριότητές τους και ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για τυχόν ανεπίλυτη καταγγελία·
vi) θεσπίζουν ένα σύστημα προστασίας, υπό μορφή ασφάλισης ή ισοδύναμου κατάλληλου μέτρου, για την αποζημίωση των ναυτικών για οικονομική ζημία που μπορεί να υποστούν ως αποτέλεσμα της αποτυχίας μιας υπηρεσίας πρόσληψης και τοποθέτησης ή αδυναμίας του σχετικού πλοιοκτήτη να τηρήσει τις υποχρεώσεις του προς αυτούς στο πλαίσιο της συμφωνίας απασχόλησης των ναυτικών.
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 15 (νέα)
15.  Η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διασφαλίζει ότι υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα και διαδικασίες για τη διερεύνηση, εφόσον χρειαστεί, καταγγελιών σχετικά με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών, με συμμετοχή, ενδεχομένως, εκπροσώπων των πλοιοκτητών και των ναυτικών.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 16 (νέα)
16.  Όταν ένα κράτος μέλος έχει επικυρώσει τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών, το οποίο ξεκινάει από την ημέρα μετά την εγγραφή της κύρωσής της από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, το κράτος μέλος ενημερώνει, κατά το δυνατόν, τους υπηκόους του σχετικά με τα πιθανά προβλήματα από την απασχόληση σε πλοίο, το οποίο φέρει σημαία κράτους που δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 μέχρι να διαπιστώσει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι εφαρμόζονται πρότυπα, τα οποία είναι ισοδύναμα με εκείνα που καθορίζει το παρόν άρθρο. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό από το κράτος μέλος δεν έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, την οποία θεσπίζουν οι συνθήκες όπου ενδέχεται να συμμετέχει το κράτος μέλος και η άλλη ενδιαφερόμενη χώρα.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 17 (νέα)
17.  Κάθε κράτος μέλος, για το οποίο ισχύει η παράγραφος 16, απαιτεί οι πλοιοκτήτες των οποίων τα πλοία φέρουν τη σημαία του και οι οποίοι χρησιμοποιούν υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης ναυτικών με έδρα χώρες ή εδάφη στα οποία δεν έχει εφαρμογή η σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006, να διασφαλίζουν, κατά το δυνατόν, ότι οι εν λόγω υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 7 έως 18.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β – παράγραφος 18 (νέα)
18.  Τίποτε στις παραγράφους 7 έως 18 δεν θα θεωρηθεί ότι περιορίζει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των πλοιοκτητών ή ενός κράτους μέλους σε σχέση με τα πλοία που φέρουν τη σημαία του.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 γ (νέο)
Άρθρο 5 γ

Ρήτρα «ραντεβού»

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης, η Επιτροπή φροντίζει για τη μεταφορά της στο δίκαιο της Ένωσης και για την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 δ (νέο)
Άρθρο 5 δ

Υποβολή εκθέσεων

Κάθε πέντε χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η έκθεση αποτιμά τις επιδόσεις των κρατών μελών ως κρατών σημαίας και προτείνει τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα για τη μεταφορά της σύμβασης στο εθνικό δίκαιο και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτήν.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0037/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου