Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0065(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0037/2013

Texte depuse :

A7-0037/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Explicaţii privind voturile
PV 08/10/2013 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

Texte adoptate
PDF 424kWORD 47k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim ***I
P7_TA(2013)0080A7-0037/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 martie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind responsabilitățile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Deși Directiva 2009/21/CE reglementează responsabilitățile statului de pavilion prin încorporarea sistemului de audit al statelor de pavilion al OMI în legislația Uniunii și prin introducerea certificării calității de către administrațiile maritime naționale, se consideră că o directivă separată privind standardele de muncă în domeniul maritim ar reflecta în mod mai adecvat și cu mai multă claritate diferitele scopuri și proceduri,
(10)  Deși Directiva 2009/21/CE reglementează responsabilitățile statului de pavilion prin încorporarea sistemului de audit al statelor de pavilion al OMI în legislația Uniunii și prin introducerea certificării calității de către administrațiile maritime naționale, se consideră că o directivă separată privind standardele de muncă în domeniul maritim ar reflecta în mod mai adecvat și cu mai multă claritate diferitele scopuri și proceduri. Prin urmare, Directiva 2009/21/CE, ale cărei dispoziții se aplică doar convențiilor OMI, nu ar trebui să fie afectată de prezenta directivă. În orice caz, statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a dezvolta, implementa și menține un sistem de gestiune a calității pentru activitățile operaționale ce țin de statul de pavilion ale administrației sale maritime ce intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)  Directiva 2009/13/CE se aplică navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru. În consecință, statele membre trebuie să monitorizeze respectarea tuturor dispozițiilor directivei menționate de către navele aflate sub pavilionul lor.
(11)  Directiva 2009/13/CE se aplică navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru. Statele membre ar trebui să garanteze respectarea efectivă a obligațiilor lor în calitate de state de pavilion în ceea ce privește punerea în aplicare a părților relevante din MLC 2006 care corespund elementelor menționate în anexa la directiva respectivă privind navele care arborează pavilionul lor. La înființarea unor mecanisme de monitorizare eficace, prevăzând inclusiv inspecții, statele membre pot autoriza instituții publice sau alte organizații în sensul MLC 2006.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Aplicarea și/sau interpretarea prezentei directive nu ar trebui să conducă, în niciun caz, la reducerea nivelului de protecție de care se bucură în prezent lucrătorii în temeiul legislației Uniunii.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 1
Prezenta directivă stabilește norme vizând garantarea respectării efective de către statele membre a obligațiilor ce le revin în calitate de state de pavilion legate de monitorizarea respectării dispozițiilor Directivei 2009/13/CE de către navele care navighează sub pavilionul lor. Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Prezenta directivă stabilește norme vizând garantarea respectării efective de către statele membre a obligațiilor ce le revin în calitate de state de pavilion legate de monitorizarea respectării de către navele care navighează sub pavilionul lor a dispozițiilor Directivei 2009/13/CE și ale acordului între partenerii sociali anexat la aceasta. Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2009/21/CE1.

1 JO L131, 28.5.2009, p. 132.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b a (nouă)
Definiții

Definiții

(ba) „Directiva 2009/13/CE” înseamnă directiva și acordul între partenerii sociali anexat la aceasta;
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b b (nouă)
(bb) „certificat de muncă în domeniul maritim”, „certificat intermediar de muncă în domeniul maritim” și „declarație de conformitate a muncii în domeniul maritim” înseamnă documentele menționate în standardul A5.1.3 alineatul (9) din Convenția privind munca în domeniul maritim din 2006, elaborate conform modelelor prezentate în anexa A5-II la respectiva convenție;
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu
Monitorizarea conformității

Monitorizarea și certificarea conformității

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul -1 (nou)
(-1)  Fiecare stat membru garantează aplicarea obligațiilor stabilite în Directiva 2009/13/CE privind navele care navighează sub pavilionul său.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  În vederea înființării unui sistem eficace de inspecție și certificare a condițiilor de muncă în domeniul maritim, statele membre pot, atunci când este cazul, să autorizeze instituțiile publice sau alte organizații (inclusiv cele dintr-un alt stat membru, dacă acesta din urmă este de acord), a căror competență și independență o recunosc, să realizeze inspecții sau să emită certificate sau ambele. În toate cazurile, statele membre rămân pe deplin responsabile de inspecția și certificarea condițiilor de muncă și de viață ale navigatorilor de pe vasele care navighează sub pavilionul lor.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  Fiecare stat membru instituie un sistem eficace de inspecție și certificare a condițiilor de muncă din domeniul maritim, în conformitate cu normele 5.1.3 și 5.1.4, precum și cu standardele A5.1.3 și A5.1.4 din Convenția privind munca în domeniul maritim în scopul de a garanta că condițiile de muncă și de viață la bordul navelor ce navighează sub pavilionul său respectă în permanență standardele prevăzute în convenție.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)
(1c)  Un certificat de muncă în domeniul maritim, completat de o declarație de conformitate a muncii în domeniul maritim, constituie prima dovadă că vasul a fost inspectat corespunzător de către statul sub pavilionul căruia navighează și că au fost îndeplinite cerințele din Directiva 2009/13/CE privind condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor în măsura certificată.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 d (nou)
(1d)  Informațiile privind sistemul menționat la alineatul (1b) din prezentul articol, inclusiv metoda folosită pentru evaluarea eficacității, sunt incluse în rapoartele prezentate de statul membru Biroului Internațional al Muncii în conformitate cu articolul 22 din Constituția Biroului.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 e (nou)
(1e)  Fiecare stat membru stabilește obiective și standarde clare privind administrarea sistemelor sale de inspecție și de certificare, precum și proceduri generale adecvate pentru evaluarea acestora, în măsura în care respectivele obiective și standarde sunt atinse.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 f (nou)
(1f)  Fiecare stat membru solicită tuturor navelor care navighează sub pavilionul său să aibă disponibilă la bord o copie a Directivei 2009/13/CE și a acordului între partenerii sociali anexat la aceasta.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 g (nou)
(1g)  Intervalul dintre inspecții nu poate depăși trei ani.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu
Personalul însărcinat cu monitorizarea conformității

Organizații recunoscute și personalul acestora însărcinat cu monitorizarea conformității

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
Statele membre se asigură că personalul responsabil cu verificarea punerii corecte în aplicare a Directivei 2009/13/CE are pregătirea, competența, termenii de referință, autoritatea legală, statutul și independența necesare sau corespunzătoare care să le permită să efectueze verificarea respectivă și să asigure respectarea acestei directive.

(1)  Statele membre se asigură că instituțiile sau alte organizații („organizațiile recunoscute”) menționate la articolul 3 alineatul (1a) și membrii personalului acestora responsabil cu verificarea punerii corecte în aplicare a Directivei 2009/13/CE au pregătirea, competența, termenii de referință, autoritatea legală, statutul și independența necesare sau corespunzătoare care să le permită să efectueze verificarea respectivă și să asigure respectarea acestei directive. Funcțiile de inspecție sau de certificare pe care organizațiile recunoscute sunt autorizate să le realizeze se înscriu în domeniul activităților menționate expres la alineatele (1b) - (1d) ca fiind desfășurate de statul membru sau de o organizație recunoscută.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) poate acorda sprijin statelor membre în monitorizarea organizațiilor recunoscute care îndeplinesc activități de certificare în numele statelor membre, în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2009/15/CE, fără ca acest lucru să aducă atingere drepturilor și obligațiilor statelor de pavilion.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  Orice autorizații acordate pentru realizarea de inspecții conferă organizației recunoscute cel puțin dreptul de a solicita ca neregulile identificate în ceea ce privește condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor să fie corectate și să desfășoare inspecții în acest sens la cererea statului portului.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 c (nou)
(1c)  Fiecare stat membru se obligă să stabilească:
(a) un sistem care să asigure caracterul adecvat al muncii desfășurate de organizațiile recunoscute; respectivul sistem include informații privind toate legile și reglementările naționale aplicabile și toate actele internaționale în domeniu, precum și
(b) proceduri de comunicare cu respectivele organizații și de supraveghere a acestora.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 d (nou)
(1d)  Fiecare stat membru pune la dispoziția Biroului Internațional al Muncii o listă la zi a tuturor organizațiilor recunoscute care sunt autorizate să acționeze în numele său și actualizează respectiva listă. Lista specifică funcțiile pe care organizațiile recunoscute au fost autorizate să le desfășoare.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)
Articolul 4a

Certificatul de muncă în domeniul maritim

(4a)  Fiecare stat membru solicită navelor care navighează sub pavilionul său să obțină și să dispună în permanență de un certificat de muncă în domeniul maritim, care să ateste faptul că au fost inspectate condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor de la bord, inclusiv măsurile de conformitate permanentă care să fie incluse în declarația de conformitate a muncii în domeniul maritim, și că acestea îndeplinesc cerințele prevăzute în legile și reglementările naționale sau alte măsuri de punere în aplicare a Directivei 2009/13/CE și a acordului partenerilor sociali anexat la aceasta.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 1 (nou)
Articolul 4b

Inspecția și punerea în aplicare

(1)  Fiecare stat membru verifică, prin intermediul unui sistem eficace și coordonat de inspecții regulate, de monitorizare și de alte măsuri de control, că navele care navighează sub pavilionul său îndeplinesc cerințele prevăzute în Directiva 2009/13/CE transpusă prin legile și reglementările naționale.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 2 (nou)
(2)  Cerințele detaliate privind sistemul de inspecție și de punere în aplicare menționat la alineatul (1) sunt precizate la alineatele (3) – (18) de mai jos.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 3 (nou)
(3)  Fiecare stat membru deține un sistem de inspecție a condițiilor navigatorilor de la bordul navelor care navighează sub pavilionul său, sistem care verifică inclusiv dacă sunt respectate măsurile legate de condițiile de muncă și de viață care reies din declarația de conformitate a muncii în domeniul maritim, dacă este cazul, și dacă sunt respectate cerințele Directivei 2009/13/CE.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 4 (nou)
(4)  Statul membru numește un număr suficient de inspectori calificați care să îndeplinească responsabilitățile care îi revin în temeiul alineatului (3). În cazul în care organizațiile recunoscute au fost autorizate să desfășoare inspecții, statul membru cere ca personalul care realizează inspecția să fie calificat pentru realizarea acestor îndatoriri și îi conferă autoritatea legală necesară pentru a-și îndeplini îndatoririle.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 5 (nou)
(5)  Se iau toate măsurile adecvate pentru a se garanta că inspectorii dispun de instruirea, competența, referințele, puterea, statutul și independența necesare sau dezirabile care să le permită să realizeze verificarea și să garanteze conformitatea menționată la alineatul (3).
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 6 (nou)
(6)  Dacă un stat membru primește o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată ori dacă obține probe conform cărora o navă care navighează sub pavilionul său nu respectă dispozițiile Directivei 2009/13/CE sau din care rezultă că există deficiențe grave legate de punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în declarația de conformitate a muncii din domeniul maritim, statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a investiga chestiunea și pentru a se asigura că se acționează pentru remedierea oricăror deficiențe constatate.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 7 (nou)
(7)  Fiecare stat membru prevede și aplică în mod eficace norme adecvate pentru a garanta că inspectorii dispun de statutul și de condițiile de desfășurare a activității care să le garanteze independența față de schimbările de guvern și față de influențele externe neadecvate.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 8 (nou)
(8)  Inspectorii, care dispun de orientări clare cu privire la sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească și de competențe adecvate, sunt împuterniciți:
(a) să urce la bordul unei nave care navighează sub pavilionul unui stat membru;
(b) să desfășoare orice examinare, test sau anchetă pe care le consideră necesare pentru a se asigura că standardele sunt respectate în mod strict; precum și
(c) să solicite remedierea oricărei deficiențe și, în cazul în care au motive să creadă că deficiențele constituie o încălcare gravă a cerințelor Directivei 2009/13/CE, inclusiv a drepturilor navigatorilor sau că reprezintă un pericol semnificativ pentru siguranța, sănătatea sau securitatea navigatorilor, să interzică unei nave să părăsească portul până la realizarea acțiunilor necesare.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 9 (nou)
(9)  Orice acțiune realizată în conformitate cu alineatul 8 litera (c) poate face obiectul unei căi de atac în fața autorităților judiciare sau administrative.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 10 (nou)
(10)  Inspectorii au libertatea de a acorda consiliere în loc de a institui sau recomanda proceduri atunci când nu există o încălcare clară a cerințelor prevăzute în Directiva 2009/13/CE care să pună în pericol siguranța, sănătatea sau securitatea navigatorilor în cauză și atunci când nu există antecedente similare.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 11 (nou)
(11)  Inspectorii tratează drept confidențială sursa oricărei reclamații sau plângeri privind existența unui pericol sau a unei deficiențe legate de condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor și a normelor și nu sesizează armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei în legătură cu efectuarea unei inspecții ca urmare a unei astfel de reclamații sau plângeri.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 12 (nou)
(12)  Inspectorii nu au îndatoriri care ar putea, din cauza numărului sau naturii lor, să împiedice realizarea unei inspecții eficace sau care ar putea prejudicia în orice fel autoritatea sau imparțialitatea lor în cadrul relațiilor cu armatorii, navigatorii sau alte părți interesate.
În principal, inspectorilor:

(a) le este interzis să aibă interese directe sau indirecte în cadrul unei operațiuni pe care trebuie să o inspecteze; și
(b) fără a aduce atingere sancțiunilor adecvate sau măsurilor disciplinare care se pot aplica, le este interzis să dezvăluie, chiar și după părăsirea funcției, secrete comerciale, procese confidențiale de lucru sau informații de natură personală pe care le pot afla în cursul exercitării îndatoririlor care le revin.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 13 (nou)
(13)  Inspectorii prezintă autorității competente din statul membru un raport cu privire la fiecare inspecție realizată. O copie a raportului în limba engleză sau în limba de lucru a navei este prezentată comandantului navei, iar o altă copie este afișată la avizierul navei pentru ca raportul să fie adus la cunoștința navigatorilor și, la cerere, este trimisă reprezentanților acestora.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 14 (nou)
(14)  Autoritatea competentă din fiecare stat membru ține evidența inspecțiilor legate de condițiile navigatorilor de la bordul navelor care navighează sub pavilionul statului respectiv. Aceasta publică un raport anual cu privire la activitățile de inspecție, într-un interval de timp rezonabil, care nu depășește șase luni, de la sfârșitul anului.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 15 (nou)
(15)  În cazul unei anchete realizate în urma unui incident major, raportul este depus la autoritatea competentă din statul membru în cauză imediat ce acest lucru este posibil, dar cel mai târziu la o lună de la încheierea anchetei.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 16 (nou)
(16)  Atunci când se realizează o inspecție sau când sunt luate măsuri în temeiul prezentului articol, se depun toate eforturile rezonabile pentru a se evita ca o navă să fie reținută sau întârziată în mod nejustificat.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 17 (nou)
(17)  Despăgubirile se plătesc în conformitate cu legile și reglementările naționale pentru orice pierdere sau daună suferită ca urmare a exercitării necorespunzătoare a competențelor inspectorilor. Sarcina probei revine în fiecare caz reclamantului.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 18 (nou)
(18)  Statul membru prevede și aplică în mod eficace penalități și alte măsuri corective adecvate pentru încălcările dispozițiilor Directivei 2009/13/CE, inclusiv ale drepturilor navigatorilor și pentru obstrucționarea inspectorilor în îndeplinirea îndatoririlor care le revin.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
(1)  Dacă un stat membru primește o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată, ori dacă obține probe conform cărora o navă care navighează sub pavilionul său nu respectă dispozițiile Directivei 2009/13/CE sau din care rezultă că există deficiențe grave legate de măsurile de punere în aplicare a acesteia, statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a investiga chestiunea și a se asigura că se acționează pentru remedierea oricăror deficiențe constatate.
(1)  Dacă un stat membru primește o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată în temeiul dreptului internațional al muncii, cum ar fi Convenția privind munca în domeniul maritim, sau în temeiul Directivei 2009/13/CE, acesta ia măsurile necesare pentru a investiga chestiunea și a se asigura că se acționează pentru remedierea oricăror deficiențe constatate.
Dacă un stat membru obține probe prin intermediul unei inspecții conform cărora o navă care navighează sub pavilionul său nu respectă dispozițiile Directivei 2009/13/CE sau din care rezultă că există deficiențe grave legate de măsurile de punere în aplicare a acesteia, statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a investiga chestiunea și a se asigura că se acționează pentru remedierea oricăror deficiențe constatate.

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2
(2)  Personalul însărcinat cu soluționarea plângerilor trebuie să trateze drept confidențială sursa oricărei reclamații sau plângeri privind existența unui pericol sau a unei deficiențe legate de condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor și a normelor și nu trebuie să sesizeze armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei în legătură cu efectuarea unei inspecții ca urmare a unei astfel de reclamații sau plângeri.
(2)  Personalul trebuie să trateze drept confidențială sursa oricărei reclamații sau plângeri privind existența unui pericol sau a unei deficiențe legate de condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor și a normelor și nu trebuie să sesizeze armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei în legătură cu efectuarea unei inspecții ca urmare a unei astfel de reclamații sau plângeri.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 1 (nou)
Articolul 5a

Proceduri privind reclamațiile la bord

(1)  Statele membre solicită ca navele care navighează sub pavilionul lor să dispună de proceduri la bord pentru administrarea corectă, eficace și rapidă a reclamațiilor depuse de navigatori cu privire la încălcarea cerințelor Directivei 2009/13/CE,inclusiv a drepturilor navigatorilor.
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 2 (nou)
(2)  Statele membre interzic și pedepsesc orice tip de persecutare a unui navigator pentru depunerea unei reclamații.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 3 (nou)
(3)  Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului navigatorului de a solicita despăgubiri prin orice mijloace juridice pe care acesta le consideră adecvate.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 4 (nou)
(4)  Fără a aduce atingere vreunui domeniu de aplicare mai larg care ar putea fi prevăzut prin legile sau reglementările naționale sau prin contractele colective, procedurile la bord pot fi utilizate de către navigatori pentru a depune plângeri referitoare la orice aspect ce este considerat ca fiind o încălcare a cerințelor din Directiva 2009/13/CE, inclusiv a drepturilor navigatorilor.
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 5 (nou)
(5)  Pentru a îndeplini cerințele de la alineatele (1) - (3), fiecare stat membru garantează că, în cadrul legilor și reglementărilor sale, există proceduri adecvate de depunere a plângerilor la bord. Astfel de proceduri urmăresc să soluționeze plângerile la nivelul cel mai de jos posibil. Cu toate acestea, în toate cazurile, navigatorii au dreptul de a se plânge direct comandantului și, în cazul în care consideră necesar, autorităților externe corespunzătoare.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 6 (nou)
(6)  Procedurile de depunere a plângerilor la bord includ dreptul navigatorului de a fi însoțit sau reprezentat în timpul procedurii de depunere a plângerii, precum și măsuri de protecție împotriva posibilității persecutării navigatorilor pentru depunerea plângerilor. Termenul „persecutare” înseamnă orice acțiune ostilă inițiată de o persoană cu privire la un navigator pentru depunerea unei plângeri care nu este făcută în mod evident ofensator sau cu rea credință.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 7 (nou)
(7)  Pe lângă o copie a contractului lor de muncă, toți navigatorii primesc o copie a procedurilor de depunere a plângerilor aplicabile la bordul navei. Aceasta include informații de contact ale autorității competente din statul membru sub al cărui pavilion navighează nava și, în cazul în care statul diferă, din țara de reședință a navigatorilor, precum și numele persoanei sau persoanelor de la bordul navei care pot, în condiții de confidențialitate, să ofere navigatorilor consiliere imparțială privind plângerea lor și altfel să-i asiste în urmarea procedurilor de reclamații disponibile pentru aceștia la bordul navei.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 1 (nou)
Articolul 5b

Responsabilități privind furnizarea forței de muncă

(1)  Fără a aduce atingere principiului răspunderii fiecărui stat membru pentru condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor de la bordul navelor care navighează sub pavilionul său, statul membru are, de asemenea, răspunderea de a asigura aplicarea cerințelor prezentului articol în ceea ce privește recrutarea și plasarea navigatorilor, precum și asigurarea socială a navigatorilor care sunt cetățeni sau rezidenți sau care sunt sub altă formă domiciliați pe teritoriul său, în măsura în care această răspundere este prevăzută în prezentul articol.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 2 (nou)
(2)  Fiecare stat membru pune în aplicare cerințele prezentului articol aplicabile funcționării și practicării serviciilor de recrutare și plasare a navigatorilor cu sediul pe teritoriul său, prin intermediul unui sistem de inspecție și monitorizare și prin proceduri judiciare privind încălcarea autorizațiilor și a altor cerințe operaționale prevăzute la alineatele (4) și (6).
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 3 (nou)
(3)  Cerințele detaliate privind punerea în aplicare a alineatului (1) sunt stabilite la alineatele (7) – (18) de mai jos.
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 4 (nou)
(4)  Fiecare stat membru în care există un serviciu public de recrutare și plasare a navigatorilor se asigură că serviciul funcționează într-un mod corespunzător, care protejează și promovează drepturile de muncă ale navigatorilor prevăzute în Directiva 2009/13/CE.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 5 (nou)
(5)  Fiecare stat membru instituie un sistem eficace de inspecție și monitorizare în vederea realizării responsabilităților de furnizare a forței de muncă, care îi revin în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 6 (nou)
(6)  Autoritatea competentă a statului membru competent supraveghează și controlează îndeaproape toate serviciile de recrutare și plasare a navigatorilor care funcționează pe teritoriul statului membru în cauză. Orice autorizații sau certificate sau autorizații similare pentru funcționarea serviciilor private pe teritoriu sunt acordate sau reînnoite doar după ce se verifică faptul că serviciile de recrutare și plasare în cauză îndeplinesc cerințele din legile și reglementările naționale.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 7 (nou)
(7)  Informațiile privind sistemul menționat la alineatul (4), inclusiv metoda folosită pentru evaluarea eficacității, sunt incluse în rapoartele prezentate de statul membru Biroului Internațional al Muncii în conformitate cu articolul 22 din Constituția Biroului.
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 8 (nou)
(8)  Toți navigatorii au acces gratuit la un sistem eficient, adecvat și responsabil pentru a-și găsi un loc de muncă la bordul unei nave.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 9 (nou)
(9)  Serviciile de recrutare și de plasare a navigatorilor care funcționează pe teritoriul unui stat membru respectă standardele menționate la alineatele (7) – (18).
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 10 (nou)
(10)  Fiecare stat membru solicită, în ceea ce îi privește pe navigatorii care lucrează pe nave care navighează sub pavilionul său, ca armatorii care folosesc servicii de recrutare și plasare a navigatorilor cu sediul în țări sau teritorii în care nu se aplică Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim să se asigure că serviciile respective respectă cerințele de la alineatele (7) – (18).
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 11 (nou)
(11)  Atunci când într-un stat membru există servicii private de recrutare și plasare care funcționează pe teritoriul său, servicii al căror obiectiv principal este recrutarea și plasarea navigatorilor sau prin care sunt recrutați și plasați un număr semnificativ de navigatori, acestea își desfășoară activitatea doar în conformitate cu un sistem standardizat de autorizare sau certificare sau cu altă formă de reglementare. Acest sistem este instituit, modificat sau schimbat doar după consultarea cu organizațiile de armatori și navigatori implicate. În cazul unor dubii cu privire la posibilitatea aplicării prezentului articol unui serviciu privat de recrutare și plasare, problema este soluționată de către autoritatea competentă din fiecare stat membru, după consultarea cu organizațiile de armatori și de navigatori implicate. Nu este încurajată proliferarea nejustificată a serviciilor de recrutare și plasare din sectorul privat.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 12 (nou)
(12)  Dispozițiile alineatului (11) se aplică, de asemenea – în măsura în care sunt considerate adecvate de către autoritatea competentă a statului membru, în consultare cu organizațiile de armatori și navigatori implicate – în contextul serviciilor de recrutare și plasare operate de o organizație de navigatori pe teritoriul statului membru pentru furnizarea de navigatori care sunt cetățeni ai respectivului stat membru navelor care navighează sub pavilionul respectivului stat. Serviciile vizate la prezentul alineat sunt cele care îndeplinesc următoarele condiții:
(a) serviciul de recrutare și plasare este operat în temeiul unui contract colectiv de muncă încheiat între respectiva organizație și un armator;
(b) atât organizația de navigatori, cât și cea de armatori își au sediul pe teritoriul statului membru;
(c) statul membru dispune de acte cu putere de lege și norme administrative sau de o procedură pentru a autoriza sau a înregistra contractele colective de muncă care permit operarea serviciului de recrutare și plasare; precum și
(d) serviciul de recrutare și plasare funcționează în mod corespunzător și există măsuri pentru a proteja și a promova drepturile de muncă ale navigatorilor, comparabile cu cele prevăzute la alineatul (14).
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 13 (nou)
(13)  Nicio dispoziție de la alineatele (1) – (18) nu este considerată:
(a) a împiedica un stat membru să dețină un serviciu public gratuit de recrutare și plasare pentru navigatori în cadrul unei politici care să vizeze îndeplinirea nevoilor navigatorilor și ale armatorilor, indiferent dacă serviciul face parte dintr-un serviciu public de ocupare a forței de muncă pentru toți lucrătorii și angajatorii sau este coordonat de acesta din urmă; sau
(b) a impune unui stat membru obligația de a institui un sistem pentru operarea pe teritoriul său a serviciilor private de recrutare sau plasare de navigatori.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 14 (nou)
(14)  Un stat membru care adoptă un sistem menționat la alineatul (11) litera (a) de la prezentul articol, în cadrul actelor sale cu putere de lege și al normelor administrative sau al altor măsuri, cel puțin:
(a) interzice utilizarea de către serviciile de recrutare și plasare a navigatorilor de mijloace, mecanisme sau liste destinate să împiedice sau să descurajeze navigatorii de la a ocupa un loc de muncă pentru care sunt calificați;
(b) prevede că navigatorul nu suportă, direct sau indirect, integral sau parțial, taxe sau alte comisioane pentru recrutarea sau plasarea de navigatori sau pentru furnizarea de locuri de muncă pentru navigatori, altele decât costul obținerii de către navigator a unui certificat medical standard, a unui registru național pentru navigatori și a unui pașaport sau a altor documente similare de călătorie, fără a include costul vizelor, care este suportat de către armator; precum și
(c) se asigură că serviciile de recrutare și plasare de navigatori care funcționează pe teritoriul său:
(i) mențin un registru actualizat cu toți navigatorii recrutați sau plasați prin intermediul acestor servicii, registru care să fie disponibil pentru a fi inspectat de către autoritatea competentă a statului membru;
(ii) se asigură că navigatorii sunt informați despre drepturile și obligațiile care le revin conform contractelor lor de muncă, înainte sau în cursul procesului de angajare, și că sunt făcute demersurile adecvate pentru ca navigatorii să își poată analiza contractele de muncă înainte și după semnare și să primească o copie a contractelor;
(iii) verifică faptul că navigatorii recrutați sau plasați prin intermediul lor sunt calificați și dețin documentele necesare pentru a ocupa locul de muncă în cauză și că contractele de muncă ale navigatorilor sunt în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile și cu orice contract colectiv de muncă care face parte din contractul de angajare;
(iv) se asigură, în măsura posibilului, că armatorul are mijloacele de a proteja navigatorul împotriva sechestrării într-un port străin;
(v) analizează și răspunde oricărei reclamații privind activitățile desfășurate și consiliază autoritatea competentă a statului membru cu privire la orice plângere nesoluționată;
(vi) instituie un sistem de protecție, prin intermediul asigurării sau al unei măsuri echivalente adecvate, pentru a despăgubi navigatorii pentru pierderile bănești pe care aceștia le pot suporta ca rezultat al nerespectării de către serviciul de recrutare și plasare sau de către armatorul aferent a obligațiilor conform contractului de muncă.
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 15 (nou)
(15)  Autoritatea competentă a statului membru în cauză se asigură de existența unui mecanism și a unor proceduri adecvate privind investigarea, dacă este cazul, a plângerilor privind activitățile serviciilor de recrutare și plasare a navigatorilor, care implică, după caz, reprezentați ai armatorilor și a navigatorilor.
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 16 (nou)
(16)  În cazul în care un stat membru a ratificat Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și după trecerea unei perioade de 12 luni începând cu ziua ulterioară înregistrării ratificării acesteia la directorul general al Biroului Internațional al Muncii, statul respectiv își informează cetățenii, în măsura posibilului, cu privire la posibilele probleme care pot apărea la angajarea pe o navă care navighează sub pavilionul unui stat care nu a ratificat Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim până când există certitudinea că sunt aplicate standarde echivalente cu cele stabilite prin prezentul articol. Măsurile luate de statele membre în acest scop nu contravin principiului liberei circulații a lucrătorilor prevăzut de tratatele la care statul membru și cealaltă țară implicată pot fi parte.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 17 (nou)
(17)  Fiecare stat membru căruia i se aplică alineatul (16) solicită ca armatorii navelor ce navighează sub pavilionul său care folosesc servicii de recrutare și plasare de navigatori cu sediul în țările și teritoriile cărora nu li se aplică Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim să garanteze, în măsura posibilului, că respectivele servicii îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatele (7) – (18).
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 18 (nou)
(18)  Nicio dispoziție de la alineatele (5) – (18) nu este înțeleasă ca diminuând obligațiile și responsabilitățile armatorilor sau ale unui stat membru în ceea ce privește navele care navighează sub pavilionul său.
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 5 c (nou)
Articolul 5c

Clauza de rendez-vous

Începând cu data de intrare în vigoare a convenției, Comisia se asigură că aceasta este integrată în dreptul Uniunii și este aplicată de statele membre. Comisia ia măsurile necesare în acest scop.

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 5 d (nou)
Articolul 5d

Raportare

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive.

Acest raport conține o evaluare a performanțelor statelor membre ca state de pavilion și propune, după caz, măsuri complementare de garantare a aplicării și respectării convenției.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0037/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate