Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0065(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0037/2013

Predkladané texty :

A7-0037/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 08/10/2013 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

Prijaté texty
PDF 513kWORD 50k
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 ***I
P7_TA(2013)0080A7-0037/2013

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. marca 2013 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednostiach vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Hoci sa povinnosti vlajkového štátu riadia smernicou 2009/21/ES zahrnutím systému auditu vlajkových štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) do právnych predpisov Únie a zavedením osvedčovania kvality vnútroštátnych námorných úradov, z hľadiska zohľadnenia rôznych účelov a postupov sa považuje za vhodnejšiu a jasnejšiu samostatná smernica vzťahujúca sa na pracovné normy v námornej doprave.
(10)  Hoci sa povinnosti vlajkového štátu riadia smernicou 2009/21/ES zahrnutím systému auditu vlajkových štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) do právnych predpisov Únie a zavedením osvedčovania kvality vnútroštátnych námorných úradov, z hľadiska zohľadnenia rôznych účelov a postupov sa považuje za vhodnejšiu a jasnejšiu samostatná smernica vzťahujúca sa na pracovné normy v námornej doprave. Preto by smernica 2009/21/ES, ktorej ustanovenia sa vzťahujú len na dohovory IMO, nemala byť touto smernicou dotknutá. Členské štáty by v každom prípade mali byť naďalej schopné vyvíjať, vykonávať a udržiavať systém riadenia kvality pre operačné časti činností námornej správy týkajúce sa vlajkového štátu, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Smernica 2009/13/ES sa vzťahuje na námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu. Členské štáty by preto mali monitorovať plnenie všetkých ustanovení tejto smernice loďami plaviacimi sa pod ich vlajkou.
(11)  Smernica 2009/13/ES sa vzťahuje na námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby si účinne plnili svoje povinnosti vlajkových štátov, pokiaľ ide o vykonávanie príslušných častí Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave (MLC) z roku 2006, ktoré zodpovedajú prvkom stanoveným v prílohe k tejto smernici v súvislosti s loďami plaviacimi sa pod ich vlajkou. Pri zriaďovaní účinného systému monitorovacích mechanizmov vrátane inšpekcií by členský štát mohol udeliť verejným inštitúciám alebo iným organizáciám oprávnenie v zmysle MLC z roku 2006.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
13a.Uplatňovanie a/alebo výklad tejto smernice by za žiadnych okolností nemali viesť k zníženiu súčasnej úrovne ochrany pracovníkov podľa právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 1
Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie účinného plnenia povinností členských štátov ako vlajkových štátov spočívajúcich v monitorovaní súladu lodí plaviacich sa pod ich vlajkami so smernicou 2009/13/ES. Touto smernicou nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/21/ES.

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie účinného plnenia povinností členských štátov ako vlajkových štátov spočívajúcich v monitorovaní súladu lodí plaviacich sa pod ich vlajkami so smernicou 2009/13/ES a dohodou so sociálnymi partnermi, ktorá je k nej pripojená. Touto smernicou nie je dotknutá smernica 2009/21/ES1.

1 Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 132.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno b a (nové)
Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov

ba) „smernica 2009/13/ES“ znamená túto smernicu a dohodu so sociálnymi partnermi, ktorá je k nej pripojená;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 2 – bod b b (nový)
bb) „námorné pracovné osvedčenie“, „dočasné námorné pracovné osvedčenie“ a „vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu“ znamenajú doklady uvedené v norme A5.1.3 ods. 9 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, vypracované v podobe zodpovedajúcej vzorom uvedeným v dodatku A5-II tohto dohovoru;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 3 – názov
Monitorovanie plnenia požiadaviek

Monitorovanie plnenia požiadaviek a osvedčovanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 3 – odsek -1 (nový)
-1.  Každý členský štát zabezpečí plnenie povinností stanovených v smernici 2009/13/ES na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
1a.  Pri vytváraní účinného systému inšpekcií a osvedčovania námorných pracovných podmienok môžu členské štáty prípadne povoliť verejným inštitúciám alebo iným organizáciám (aj z iného členského štátu, ak tento súhlasí), ktoré považujú za kompetentné a nezávislé, aby vykonávali inšpekcie alebo vydávali osvedčenia alebo oboje. V každom prípade zostáva členský štát plne zodpovedný za inšpekciu a osvedčovanie pracovných a životných podmienok dotknutých námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 b (nový)
1b.  Každý členský štát zavedie účinný systém inšpekcií a osvedčovania pracovných podmienok na mori v súlade s predpismi 5.1.3 a 5.1.4 a normami A5.1.3 a A5.1.4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave s cieľom zabezpečiť, aby pracovné a životné podmienky námorníkov na lodiach plaviacich sa pod jeho vlajkou trvale spĺňali normy stanovené v tomto dohovore.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 c (nový)
1c.  Námorné pracovné osvedčenie spolu s vyhlásením o plnení požiadaviek na námornú prácu predstavujú jasné dôkazy o tom, že loď bola riadne skontrolovaná členským štátom, pod ktorého vlajkou sa plaví, a že požiadavky smernice 2009/13/ES v oblasti pracovných a životných podmienok námorníkov boli splnené v osvedčenom rozsahu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 d (nový)
1d.  Informácie o systéme uvedenom v odseku 1b tohto článku vrátane metódy použitej na posúdenie jeho účinnosti sa zahrnú do správ členských štátov pre Medzinárodný úrad práce podľa článku 22 štatútu tohto úradu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 e (nový)
1e.  Každý členský štát stanoví jasné ciele a normy týkajúce sa správy systémov inšpekcie a osvedčovania, ako aj primerané všeobecné postupy na posúdenie toho, do akej miery sa tieto ciele a normy plnia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 f (nový)
1f.  Každý členský štát požaduje, aby všetky lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, mali na palube kópiu smernice 2009/13/ES a dohovoru so sociálnymi partnermi, ktorý je k nej pripojený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 g (nový)
1g.  Časové obdobie medzi inšpekciami nepresahuje tri roky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 4 – názov
Zamestnanci poverení monitorovaním plnenia požiadaviek

Uznané organizácie a ich zamestnanci poverení monitorovaním plnenia požiadaviek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1
Členské štáty zabezpečujú, aby bola zamestnancom povereným overovaním riadneho vykonávania smernice 2009/13/ES poskytnutá potrebná alebo vhodná odborná príprava, aby mali potrebnú alebo vhodnú kvalifikáciu, referenčný rámec, právomoc, štatút a nezávislosť, čím sa im umožní vykonávať overovanie a zabezpečovať plnenie požiadaviek tejto smernice.

1.  Členské štáty zabezpečujú, aby bola inštitúciám alebo iným organizáciám („uznané organizácie“) uvedeným v článku 3 ods. 1a a ich zamestnancom povereným overovaním riadneho vykonávania smernice 2009/13/ES poskytnutá potrebná alebo vhodná odborná príprava, aby mali potrebnú alebo vhodnú kvalifikáciu, referenčný rámec, právomoci, štatút a nezávislosť, čím sa im umožní vykonávať overovanie a zabezpečovať plnenie požiadaviek tejto smernice. Funkcie inšpekcie alebo osvedčovania, ktorých vykonávanie možno povoliť uznaným organizáciám, spadajú do rámca činností, v prípade ktorých je v odsekoch 1b až 1d výslovne uvedené, že ich vykonáva členský štát alebo uznaná organizácia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.  Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) môže podporovať členské štáty pri dohľade nad uznanými organizáciami, ktoré v súlade s článkom 9 smernice 2009/15/ES plnia v mene členských štátov úlohy osvedčovania bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vlajkových štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 b (nový)
1b.  Každým oprávnením udeleným v súvislosti s inšpekciami sa uznanej organizácii umožňuje prinajmenšom požadovať, aby sa nedostatky, ktoré identifikuje v oblasti pracovných a životných podmienok námorníkov, napravili, a vykonávať na žiadosť prístavného štátu súvisiace inšpekcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 c (nový)
1c.  Každý členský štát vytvorí:
a) systém na zabezpečenie primeranej činnosti vykonávanej uznanými organizáciami; tento systém zahŕňa informácie o všetkých platných vnútroštátnych zákonoch a predpisoch a príslušných medzinárodných nástrojoch; a
b) postupy na komunikáciu s takýmito organizáciami a dohľad nad nimi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 d (nový)
1d.  Každý členský štát poskytne Medzinárodnému úradu práce platný zoznam všetkých uznaných organizácií, ktoré sú oprávnené konať v jeho mene, a tento zoznam pravidelne aktualizuje. V zozname sa bližšie uvedú funkcie, ktoré sú uznané organizácie oprávnené vykonávať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 4 a (nový)
Článok 4a

Námorné pracovné osvedčenie

4a.  Každý členský štát požaduje, aby lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, vlastnili a aktualizovali námorné pracovné osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že pracovné a životné podmienky námorníkov na lodi vrátane opatrení na zabezpečenie stáleho dodržiavania predpisov, ktoré majú byť zahrnuté do vyhlásenia o plnení požiadaviek na námornú prácu, boli podrobené inšpekcii a spĺňali požiadavky vyplývajúce z vnútroštátnych zákonov alebo predpisov alebo iných opatrení na vykonávanie smernice 2009/13/ES a dohody so sociálnymi partnermi, ktorá je k nej pripojená.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 1 (nový)
Článok 4b

Inšpekcie a presadzovanie pravidiel

1.  Každý členský štát prostredníctvom účinného a koordinovaného systému pravidelných inšpekcií, monitorovania a iných kontrolných opatrení overí, či lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, spĺňajú požiadavky smernice 2009/13/ES, ako sa vykonáva vo vnútroštátnych zákonoch a predpisoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 2 (nový)
2.  Podrobné požiadavky týkajúce sa inšpekcie a systému presadzovania, ako je uvedené v odseku 1, sú stanovené v odsekoch 3 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 3 (nový)
3.  Každý členský štát zabezpečuje údržbu systému na inšpekciu podmienok námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, ktorého súčasťou je prípadne i overovanie dodržiavania opatrení týkajúcich sa pracovných a životných podmienok, ako sú uvedené vo vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu, a overovanie plnenia požiadaviek smernice 2009/13/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 4 (nový)
4.  Členský štát vymenuje dostatočný počet kvalifikovaných inšpektorov na plnenie svojich povinností podľa odseku 3. V prípade, že uznané organizácie sú oprávnené vykonávať inšpekcie, členský štát požaduje, aby zamestnanci, ktorí vykonávajú inšpekcie, boli kvalifikovaní na plnenie týchto úloh, a udelí im právomoc potrebnú na plnenie ich úloh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 5 (nový)
5.  Prijmú sa primerané opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby inšpektori mali potrebný alebo požadovaný výcvik, spôsobilosť, referenčný rámec, právomoci, postavenie a nezávislosť, ktoré im umožnia vykonávať kontrolu a zaistiť súlad uvedený v odseku 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 6 (nový)
6.  Ak sa členskému štátu doručí sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú, alebo ak členský štát získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nevyhovuje požiadavkám smernice 2009/13/ES alebo že má vážne nedostatky vo vykonávaní opatrení stanovených vo vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 7 (nový)
7.  Každý členský štát prijme primerané pravidlá a účinne ich presadzuje s cieľom zabezpečiť, aby inšpektori mali v službe také postavenie a podmienky, ktoré zaručia ich nezávislosť od zmien vlády a škodlivých vonkajších vplyvov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 8 (nový)
8.  Inšpektori, ktorí majú jasné pokyny, pokiaľ ide o úlohy, ktoré majú byť vykonané, a majú riadne poverenie, sú oprávnení:
a) vstúpiť na palubu lode, ktorá sa plaví pod vlajkou členského štátu;
b) uskutočniť akúkoľvek kontrolu, test alebo vyšetrovanie, ktoré môžu považovať za potrebné na to, aby sa uistili, že normy sa prísne dodržiavajú; a
c) požadovať, aby bol napravený akýkoľvek nedostatok, a ak majú dôvod domnievať sa, že nedostatky predstavujú závažné porušenie podmienok smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov) alebo sú výraznou hrozbou pre bezpečnosť, zdravie alebo ochranu námorníkov, zakázať, aby loď opustila prístav, až kým nebudú prijaté potrebné opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 9 (nový)
9.  Všetky opatrenia prijaté podľa odseku 8 písm. c) sú predmetom práva na odvolanie, ktoré možno predložiť súdnemu alebo správnemu orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 10 (nový)
10.  Inšpektori majú diskrečnú právomoc poskytnúť odporúčanie namiesto toho, aby začali alebo odporučili trestné konanie, ak nedošlo k jasnému porušeniu požiadaviek smernice 2009/13/ES, ktoré ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu dotknutých námorníkov, a ak nebolo zaznamenané žiadne podobné predchádzajúce porušenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 11 (nový)
11.  Inšpektori zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že sú ohrozené pracovné a životné podmienky námorníkov alebo že dochádza k porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nijako nenaznačia, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 12 (nový)
12.  Inšpektorom sa nezverujú povinnosti, ktoré by mohli v dôsledku ich rozsahu alebo povahy zasahovať do účinnej inšpekcie alebo nejakým spôsobom poškodzovať ich autoritu alebo nestrannosť vo vzťahu k vlastníkom lodí, námorníkom alebo ďalším zainteresovaným stranám.
Inšpektori predovšetkým:

a) nesmú mať žiadny priamy alebo nepriamy záujem na činnostiach, ktoré majú kontrolovať; a
b) bez toho, aby boli dotknuté príslušné sankcie alebo disciplinárne opatrenia, neprezradia, a to ani po skončení svojho funkčného obdobia, žiadne obchodné tajomstvo ani dôverné pracovné postupy, ani osobné informácie, ktoré by sa mohli dozvedieť v rámci svojich služobných povinností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 13 (nový)
13.  Inšpektori predkladajú správu o každej inšpekcii príslušnému orgánu členského štátu. Jedna kópia správy v angličtine alebo v pracovnom jazyku lode sa poskytne kapitánovi a ďalšia kópia sa umiestni na nástenku na lodi pre informáciu námorníkom, a na požiadanie sa zašle ich zástupcom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 14 (nový)
14.  Príslušný orgán každého členského štátu vedie záznamy o inšpekciách podmienok námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou. V primeranej lehote, ktorá nepresahuje šesť mesiacov po skončení roka, zverejní výročnú správu o inšpekčných činnostiach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 15 (nový)
15.  V prípade vyšetrovania závažnej nehody sa správa predloží príslušnému orgánu daného členského štátu čo najskôr, ale nie neskôr ako jeden mesiac po ukončení vyšetrovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 16 (nový)
16.  Pri vykonávaní inšpekcie alebo opatrení prijatých na základe tohto článku sa vyvinie primerané úsilie, aby sa zabránilo bezdôvodnému zadržaniu alebo oneskoreniu lode.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 17 (nový)
17.  V prípade akýchkoľvek strát alebo škôd vzniknutých v dôsledku protiprávneho výkonu právomocí inšpektorov sa vyplatí kompenzácia v súlade s vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi. Dôkazné bremeno v každom prípade spočíva na sťažovateľovi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 18 (nový)
18.  Každý členský štát stanoví a účinne presadzuje primerané sankcie a iné nápravné opatrenia v prípade, že dôjde k porušeniu požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov) a inšpektorom sa bráni vo výkone ich povinností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
1.  Ak je členskému štátu doručená sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú, alebo ak členský štát získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nevyhovuje požiadavkám smernice 2009/13/ES, alebo že má vážne nedostatky vo svojich vykonávacích opatreniach, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.
1.  Ak je členskému štátu doručená sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú podľa medzinárodného pracovného práva, ako je Dohovor o pracovných normách v námornej doprave, alebo podľa ustanovení smernice 2009/13/ES, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.
Ak členský štát na základe inšpekcie získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nevyhovuje požiadavkám smernice 2009/13/ES, alebo že má vážne nedostatky vo svojich vykonávacích opatreniach, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2
2.  Zamestnanci poverení vybavovaním sťažností zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že sú ohrozené pracovné a životné podmienky námorníkov, alebo že majú nedostatky, alebo že dochádza k porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nesmú nijako naznačiť, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.
2.  Zamestnanci zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že sú ohrozené pracovné a životné podmienky námorníkov alebo že majú nedostatky, alebo že dochádza k porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nesmú nijako naznačiť, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 1 (nový)
Článok 5a

Postupy vybavovania sťažností na palube

1.  Členské štáty požadujú, aby lode, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, mali na palube zavedené postupy na spravodlivé, účinné a rýchle riešenie sťažností námorníkov v súvislosti s porušením požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 2 (nový)
2.  Členské štáty zakážu akúkoľvek viktimizáciu námorníka za podanie sťažnosti a stanovia za ňu sankcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 3 (nový)
3.  Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo námorníka žiadať o nápravu akýmikoľvek zákonnými prostriedkami, ktoré námorník považuje za vhodné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 4 (nový)
4.  Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek širší rozsah pôsobnosti, ktorý môže byť stanovený vo vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo v kolektívnych dohodách, môžu námorníci využívať postupy na palube na podávanie sťažností týkajúcich sa akejkoľvek záležitosti, ktorú možno považovať za porušenie požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 5 (nový)
5.  Každý členský štát zabezpečí, aby sa v záujme splnenia požiadaviek v odsekoch 1 až 3 zaviedli v jeho zákonoch alebo iných právnych predpisoch primerané postupy vybavovania sťažností na palube. Takéto postupy sú snahou o riešenie sťažností na najnižšej možnej úrovni. V každom prípade však námorníci majú právo na podávanie sťažností priamo kapitánovi, a ak to považujú za potrebné, príslušnému externému orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 6 (nový)
6.  Postupy vybavovania sťažností na palube zahŕňajú právo námorníka byť sprevádzaný alebo zastupovaný počas konania vo veci sťažnosti, ako aj právo na ochranu pred prípadnou viktimizáciou námorníka v dôsledku podania sťažnosti. Pojem „viktimizácia“ sa vzťahuje na akékoľvek nepriaznivé opatrenie prijaté akoukoľvek osobou proti námorníkovi za podanie sťažnosti, ktoré nie je výslovne šikanujúce alebo zlomyseľné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 7 (nový)
7.  Okrem kópie pracovnej zmluvy námorníka sa všetkým námorníkom poskytne kópia postupov vybavovania sťažností na palube, ktoré sa uplatňujú na lodi. Tieto informácie zahŕňajú kontaktné údaje o príslušnom orgáne v štáte, pod vlajkou ktorého sa loď plaví, a ak sa líši, v krajine pobytu námorníka a meno osoby alebo osôb na palube lode, ktoré môžu námorníkom dôverne poskytnúť nestranné poradenstvo týkajúce sa ich sťažnosti a inak im pomáhať pri dodržiavaní postupov vybavovania sťažností, ktoré majú k dispozícii na palube lode.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 1 (nový)
Článok 5b

Povinnosti poskytovateľa pracovnej sily

1.  Bez toho, aby bola dotknutá zásada zodpovednosti každého členského štátu za pracovné a životné podmienky námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, členský štát má tiež povinnosť zabezpečiť uplatňovanie požiadaviek tohto článku, pokiaľ ide o nábor a zamestnávanie, ako aj sociálne zabezpečenie námorníkov, ktorí sú jeho štátnymi príslušníkmi alebo majú bydlisko alebo iný spôsob pobytu na jeho území, a to v rozsahu, ktorým sa takáto zodpovednosť stanovuje v tomto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 2 (nový)
2.  Každý členský štát presadzuje požiadavky tohto článku, ktoré sa uplatňujú na činnosť a postupy náborových a zamestnaneckých služieb pre námorníkov, ktorých poskytovatelia sú usadení na jeho území, a to prostredníctvom systému inšpekcií, monitorovania a právneho postihu v prípade porušenia licenčných a iných prevádzkových požiadaviek stanovených v odsekoch 4 a 6.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 3 (nový)
3.  Podrobné požiadavky na uplatňovanie odseku 1 sa stanovujú v odsekoch 7 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 4 (nový)
4.  Každý členský štát, ktorý poskytuje verejnú náborovú a zamestnaneckú službu pre námorníkov, zabezpečí, aby sa služba poskytovala riadnym spôsobom, ktorý chráni a podporuje zamestnanecké práva námorníkov stanovené v smernici 2009/13/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 5 (nový)
5.  Každý členský štát zriadi účinný systém inšpekcií a monitorovací systém na vykonávanie úloh v rámci svojej zodpovednosti pri poskytovaní pracovnej sily podľa tohto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 6 (nový)
6.  Príslušný orgán dotknutého členského štátu úzko dohliada na všetky náborové a zamestnanecké služby pre námorníkov, ktoré sa poskytujú na území tohto členského štátu, a kontroluje ich. Všetky licencie alebo osvedčenia alebo podobné oprávnenia na poskytovanie súkromných služieb na príslušnom území sa udeľujú alebo obnovujú až po overení toho, či príslušná náborová a zamestnanecká služba pre námorníkov spĺňa požiadavky vnútroštátnych zákonov a predpisov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 7 (nový)
7.  Informácie o systéme uvedenom v odseku 4 vrátane metódy použitej na hodnotenie jeho účinnosti sa začlenia do správ členských štátov pre Medzinárodný úrad práce podľa článku 22 štatútu tohto úradu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 8 (nový)
8 Všetci námorníci majú prístup k efektívnemu, primeranému a zodpovednému systému na hľadanie zamestnania na palube lode bez poplatku pre námorníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 9 (nový)
9.  Služby náboru a umiestňovania námorníkov, ktoré sa poskytujú na území členského štátu, sú v súlade s normami stanovenými v odsekoch 7 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 10 (nový)
10.  Každý členský štát vyžaduje, pokiaľ ide o námorníkov, ktorí pracujú na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, aby majitelia, ktorí využívajú služby náboru a umiestňovania námorníkov, ktoré sídlia v krajinách alebo na územiach, v ktorých sa Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 neuplatňuje, zabezpečili, aby tieto služby boli v súlade s požiadavkami stanovenými v odsekoch 7 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 11 (nový)
11.  Ak má členský štát súkromné služby náboru a umiestňovania námorníkov pôsobiace na jeho území, ktorých primárnym cieľom je nábor a umiestňovanie námorníkov alebo ktoré vykonávajú nábor a umiestňujú značný počet námorníkov, tieto služby sa poskytujú len v súlade so štandardizovaným systémom licencií alebo osvedčení alebo iných foriem regulácie. Tento systém sa stanovuje, upravuje alebo mení iba po konzultácii s majiteľmi lodí a príslušných organizácií námorníkov. V prípade pochybností, či sa tento článok uplatňuje na súkromnú službu náboru a umiestňovania námorníkov, o tejto otázke rozhodne príslušný orgán v každom členskom štáte po porade s príslušnými organizáciami vlastníkov lodí a námorníkov. Neopodstatnený rast počtu súkromných služieb náboru a umiestňovania námorníkov sa nepodporuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 12 (nový)
12.  Ustanovenia odseku 11 sa uplatňujú tiež – v rozsahu, v akom ich príslušný orgán členského štátu po konzultácii s príslušnými organizáciami vlastníkov lodí a organizácií námorníkov považuje za vhodné – v kontexte služieb náboru a umiestňovania poskytovaných organizáciami námorníkov na území členského štátu na zabezpečenie námorníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu, pre lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou. Služby, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, spĺňajú tieto podmienky:
a) služby náboru a umiestňovania sa poskytujú na základe zmluvy o kolektívnom vyjednávaní medzi danou organizáciou a vlastníkom lode;
b) organizácia námorníkov a vlastník lode sídlia na území členského štátu;
c) členský štát má vnútroštátne zákony alebo predpisy alebo postup na povolenie zmluvy o kolektívnom vyjednávaní alebo jej registráciu, pričom táto zmluva umožňuje poskytovanie služby náboru a umiestňovania; a
d) služba náboru a umiestňovania sa poskytuje riadnym spôsobom a sú prijaté opatrenia na ochranu a podporu zamestnaneckých práv námorníkov porovnateľných s právami podľa odseku 14.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 13 (nový)
13.  Žiadne ustanovenie v odsekoch 1 až 18 nemôže:
a) zabrániť členskému štátu, aby zachoval bezplatnú verejnú službu náboru a umiestňovania námorníkov v rámci politiky uspokojovania potrieb námorníkov a vlastníkov lodí, či je služba súčasťou verejnej služby zamestnanosti pre všetkých pracovníkov a zamestnávateľov alebo je s ňou koordinovaná ; alebo
b) uložiť členskému štátu povinnosť zaviesť systém na poskytovanie súkromných služieb náboru alebo umiestňovania pre námorníkov na svojom území.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 14 (nový)
14.  Členský štát, ktorý prijme systém uvedený v odseku 11 písm. a) tohto článku, vo svojich zákonoch a právnych predpisoch alebo iných opatreniach prinajmenšom
a) zakáže službám náboru a umiestňovania námorníkov , aby používali prostriedky, mechanizmy alebo zoznamy, ktoré majú zabrániť námorníkom získať zamestnanie, pre ktoré sú kvalifikovaní, alebo ich od toho odradiť;
b) požaduje, aby námorníci neplatili žiadne poplatky ani iné výdavky za nábor, umiestnenie alebo zaistenie zamestnania námorníkom, hradené priamo či nepriamo, úplne alebo čiastočne, okrem poplatkov za získanie národného osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti, národnej námorníckej knižky a pasu alebo iného podobného osobného cestovného dokladu s výnimkou poplatku za vízum, ktorý hradí vlastník lode; a
c) zabezpečia, aby služby náboru a umiestňovania námorníkov poskytované na jeho území:
i) viedli aktualizovaný register všetkých námorníkov, v prípade ktorých uskutočnili nábor alebo ich umiestnili, a aby bol k dispozícii počas inšpekcie vykonávanej príslušným orgánom členského štátu;
ii) sa uistili, že námorníci sú informovaní o svojich právach a povinnostiach v rámci svojich pracovných zmlúv pred procesom prijímania do zamestnania alebo po tomto procese a že sa prijali opatrenia, aby námorníci mohli preskúmať svoju pracovnú zmluvu pred jej podpisom a po ňom a aby získali kópiu zmluvy;
iii) overili, že námorníci, ktorých prijali alebo umiestnili, sú kvalifikovaní a majú dokumenty potrebné pre danú prácu, a že pracovné zmluvy námorníkov sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi a akoukoľvek kolektívnou zmluvou, ktorá je súčasťou pracovnej zmluvy;
iv) sa uistili, pokiaľ je to možné, že vlastník lode má prostriedky, aby sa predišlo tomu, že námorníci budú zanechaní v zahraničnom prístave;
v) preskúmali a reagovali na každú sťažnosť týkajúcu sa ich činností a oznámili príslušnému orgánu členského štátu akékoľvek nevyriešené sťažnosti;
vi) vytvorili systém ochrany prostredníctvom poistenia alebo rovnocenného vhodného opatrenia, aby námorníkom boli uhradené peňažné straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zlyhania služby náboru alebo umiestňovania alebo ak príslušný vlastník lode nesplnil svoje záväzky vyplývajúce z pracovnej zmluvy námorníkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 15 (nový)
15.  V prípade potreby príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí zodpovedajúce mechanizmy a postupy na vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa činnosti služieb náboru a umiestňovania námorníkov, ktoré podľa potreby zahŕňajú zástupcov vlastníkov lodí a námorníkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 16 (nový)
16.  Ak členský štát ratifikoval Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a uplynulo 12 mesiacov odo dňa nasledujúceho po registrácii ratifikácie generálnym riaditeľom Medzinárodného úradu práce, v čo najširšom rozsahu informuje svojich štátnych príslušníkov o možných problémoch v prípade zamestnania na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou štátu, ktorý neratifikoval Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, a to až dovtedy, kým sa daný členský štát nepresvedčí, že sa uplatňujú normy rovnocenné s tými, ktoré stanovuje tento článok. Opatrenia prijaté na tento účel členským štátom nesmú byť v rozpore so zásadou voľného pohybu pracovníkov stanovenou v zmluvách, v ktorých členský štát a ostatné dotknuté krajiny môžu byť zmluvnými stranami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 17 (nový)
17.  Každý členský štát, na ktorý sa vzťahuje odsek 16, požaduje, aby vlastníci lodí plaviacich sa pod jeho vlajkou, ktorí využívajú služby náboru a umiestňovania námorníkov so sídlom v krajinách alebo na územiach, na ktorých sa neuplatňuje Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, v čo najširšom rozsahu zabezpečili, aby tieto služby spĺňali požiadavky odsekov 7 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 18 (nový)
18.  Žiadne ustanovenia v odsekoch 7 až 18 sa nemôžu chápať tak, aby viedli k zníženiu povinností a zodpovednosti vlastníkov lodí alebo členského štátu, pokiaľ ide o lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 5 c (nový)
Článok 5c

Revízna doložka

Odo dňa nadobudnutia platnosti dohody Komisia dbá na jej začlenenie do práva Únie a na jej uplatňovanie členskými štátmi. Na tento účel Komisia prijme potrebné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 5 d (nový)
Článok 5d

Správy

Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade každých päť rokov správu o uplatňovaní tejto smernice.

Táto správa zahŕňa hodnotenie výkonnosti členských štátov ako vlajkových štátov a obsahuje návrhy doplnkových opatrení potrebných na transpozíciu a zabezpečenie dodržiavania dohovoru.

(1) Vec bola následne vrátená výboru v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0037/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia