Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2010(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0043/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0043/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 15
CRE 12/03/2013 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0081

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 363kWORD 35k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ
P7_TA(2013)0081A7-0043/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Mαρτίου 2013 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014, Τμήμα III – Επιτροπή (2013/2010(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 312, 313 και 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2012 όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(3),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(4) και τις τρεις συναφείς κοινές δηλώσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012 και της 19ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0043/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχωρεί σημαντικά νέα προνόμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς όπως η εξωτερική δράση, ο αθλητισμός, το διάστημα, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, ο τουρισμός και η πολιτική προστασία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κατοχυρωμένο στη Συνθήκη και συμφωνείται υπό μορφήν κανονισμού του Συμβουλίου, εγκρίνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο λήγει στα τέλη του 2013 και ότι το 2014 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γενικό πλαίσιο

1.  σημειώνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)· επιμένει ότι, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη δώσει την έγκρισή του για τον νέο κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πρώτα να καταρτίσει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014 βάσει των δικών της προτάσεων για το ΠΔΠ 2014-2020 και, στη συνέχεια, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για ένα νέο ΠΔΠ, θα πρέπει να αναπροσαρμόσει την πρότασή της σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 της Συνθήκης και το άρθρο 30 της ισχύουσας διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

2.  υπενθυμίζει ότι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον κανονισμό για το επόμενο ΠΔΠ μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, εφαρμόζονται το άρθρο 312 παράγραφος 2, σύμφωνα με οποίο εγκρίνεται ο κανονισμός για το ΠΔΠ από το Συμβούλιο μόνον αφού δώσει την έγκρισή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το άρθρο 312 παράγραφος 4, που προβλέπει την εφαρμογή των ανώτατων ορίων του τελευταίου έτους του ισχύοντος ΠΔΠ σε περίπτωση μη έγκαιρης επίτευξης συμφωνίας για το επόμενο ΠΔΠ, και το άρθρο 30 της ισχύουσας διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, πράγμα που σημαίνει παράταση των ανώτατων ορίων του 2013, προσαρμοσμένων με βάση σταθερό αποπληθωριστή 2% ετησίως, μέχρις ότου εγκριθεί νέος κανονισμός για το ΠΔΠ· επαναλαμβάνει ότι, στην περίπτωση αυτή, είναι έτοιμο για την επίτευξη ταχείας συμφωνίας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη διασφάλιση της ισχύος των νομικών βάσεων για την εφαρμογή των προγραμμάτων και των πολιτικών της ΕΕ το 2014·

3.  αναγνωρίζει ότι είναι δυσχερής ο καθορισμός γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό του 2014 όταν υφίσταται τόση αβεβαιότητα όσον αφορά το επίπεδο στο οποίο θα κυμανθεί το ανώτατο όριο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το 2014· υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 142,540 δισ. EUR σε τιμές 2014 –αν το ΠΔΠ 2014-2020 συμφωνηθεί βάσει των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ημερομηνία 7-8 Φεβρουαρίου 2013 – και 155,5 δισ. EUR σε τιμές 2014 σε περίπτωση παράτασης του ανώτατου ορίου του 2013·

4.  σημειώνει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει σε συναίνεση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτικών ηγετών υπέρ μιας αυξημένης οικονομικής, δημοσιονομικής, χρηματοπιστωτικής και τραπεζικής ολοκλήρωσης, καθώς και μιας καλύτερης διακυβέρνησης, και έχει καταδείξει την αναγκαιότητα τόνωσης της ανάπτυξης για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών· υπογραμμίζει ότι η μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα ερχόταν σε αντίθεση με αυτούς τους πολιτικούς στόχους·

Ένα επαρκές και ρεαλιστικό επίπεδο πληρωμών

5.  εκτιμά ότι η εγγραφή ενός επαρκούς και ρεαλιστικού επιπέδου πληρωμών στην αρχή του ετήσιου δημοσιονομικού κύκλου θα απέτρεπε περιττές περιπλοκές κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως συνέβη ιδίως με τον προϋπολογισμό του 2012·

6.  υπενθυμίζει ότι, λόγω της αδιάλλακτης στάσης του Συμβουλίου στις διαπραγματεύσεις, το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών που ορίστηκε για τον προϋπολογισμό του 2013 είναι 5 δισ. EUR χαμηλότερο από τις προβλέψεις της Επιτροπής στο σχέδιο προϋπολογισμού για τις ανάγκες πληρωμών· υπογραμμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής βασιζόταν σε προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων που πραγματοποίησαν τα ίδια τα κράτη μέλη για το 2013, καθώς και στην υπόθεση ότι όλες οι αιτήσεις πληρωμών που θα λαμβάνονταν το 2012 θα καλύπτονταν από τον προϋπολογισμό του 2012· εκφράζει, ως εκ τούτου, την έντονη ανησυχία του για το επίπεδο αυτό πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013 και επισημαίνει ότι το επίπεδο πιστώσεων δεν θα αρκέσει ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες πληρωμών το 2013, δεδομένου ότι το περιθώριο πληρωμών που αφήνεται κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό του 2013 ανέρχεται σε 11,2 δισ., ενώ μόνο οι μεταφερόμενες από το 2012 συμπληρωματικές ανάγκες πληρωμών ανέρχονται σε 16 δισ. περίπου· προειδοποιεί ότι η συνεχής και υπερβολική αναβολή των πληρωμών σε ετήσια βάση θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τα επόμενα έτη·

7.  αποδίδει ύψιστη πολιτική σημασία στις κοινές δηλώσεις που υπογράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο υψηλότερο επίπεδο των οργάνων αυτών, δηλώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2013 και σύμφωνα με τις οποίες θα παρασχεθούν οι απαραίτητες πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, προκειμένου η Ένωση να είναι σε θέση να πληρώσει τους λογαριασμούς της και να διαφυλάξει την πολιτική της αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά της·

8.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κοινή δήλωση για τις πληρωμές του 2012, η Επιτροπή θα υποβάλει νωρίς το 2013 σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που θα έχει αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αιτήσεων για το 2012 που έχουν ανασταλεί, που ανέρχονται σε 2,9 δισ. EUR, και των υπόλοιπων νομικών υποχρεώσεων που εκκρεμούν, χωρίς να θίγεται η ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013· υπενθυμίζει ότι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2012 υποβλήθηκαν στην Επιτροπή συμπληρωματικές αιτήσεις πληρωμών υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης συνολικού ύψους 16 δισ. EUR, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν το 2013· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό χωρίς χρονοτριβή και το αργότερο έως τα τέλη Μαρτίου 2013, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση με τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2014·

9.  καλεί περαιτέρω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργαστούν εποικοδομητικά, μαζί με το Κοινοβούλιο, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη αυτής της κατάστασης σε προσεχείς κύκλους του προϋπολογισμού, βελτιώνοντας την ακρίβεια των προβλέψεων και συμφωνώντας σε ρεαλιστικές και επαρκείς προβλέψεις του προϋπολογισμού, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση όλων των προβλέψεων πληρωμών·

10.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη των αιτήσεων πληρωμών των κρατών μελών για τα διαρθρωτικά ταμεία, το ταμείο συνοχής και τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας (ανάλυση ανά κράτος μέλος και ανά ταμείο)· οι πληροφορίες που θα παρέχουν οι μηνιαίες αυτές εκθέσεις θα αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων ως προς τις οποίες έχουν συμφωνήσει τα θεσμικά όργανα·

11.  ζητεί επίσης να συσταθεί το συντομότερο διοργανική ομάδα για τις πληρωμές, με βάση την εμπειρία από τις διοργανικές συνεδριάσεις σχετικά με τις πληρωμές οι οποίες διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2013· πιστεύει ακράδαντα ότι οι συνεδριάσεις αυτές σε πολιτικό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή τυχόν παρανοήσεων όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων και των προβλέψεων σε σχέση με τις ανάγκες πληρωμών· πιστεύει ειδικότερα ότι η εν λόγω ομάδα εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα το ζήτημα των αποκλίσεων μεταξύ των προβλέψεων που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών για τις δαπάνες επιμερισμένης διαχείρισης και του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών που επιβάλλονται συλλογικά από το Συμβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό· ζητεί η πρώτη διοργανική συνεδρίαση σχετικά με τις πληρωμές να διεξαχθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013·

12.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, παρόλο που το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών υπερέβη το 99% στο τέλος του 2012, το απόθεμα των υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) αυξήθηκε κατά 10 δισ. EUR το περασμένο έτος, ανερχόμενο πλέον στο δίχως προηγούμενο επίπεδο των 217,3 δισ. EUR· εκτιμά ότι το επίπεδο των RAL ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερο μέχρι τα τέλη του 2013· προειδοποιεί ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολικά αυστηρή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ως τρόπου επίλυσης του ζητήματος των RAL, διότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αντίθετη προς το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012· εκτιμά ότι στις φετινές διοργανικές συνεδριάσεις για τις πληρωμές θα πρέπει να εξετασθεί ενδελεχώς η διαφορά μεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών, να δρομολογηθεί διάλογος με την Επιτροπή ώστε να διευκρινιστεί πλήρως σε τι συνίστανται τα RAL και να αξιολογηθεί κατά πόσον η παρούσα κορύφωση των RAL οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση ή καταδεικνύει ευρύτερα διαρθρωτικά προβλήματα· σε περίπτωση που ο διάλογος καταλήξει στο δεύτερο συμπέρασμα, καλεί τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν και να εγκρίνουν κατάλληλο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος του δίχως προηγούμενο επιπέδου των RAL κατά το επόμενο ΠΔΠ· επιμένει ότι δεν θα πρέπει να καθορίσει το Συμβούλιο εκ των προτέρων το επίπεδο πληρωμών, χωρίς να λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις νομικές υποχρεώσεις· επισημαίνει επιπλέον ότι τα συσσωρευόμενα RAL στην ουσία λειτουργούν εις βάρος ενός διαφανούς προϋπολογισμού της ΕΕ στον οποίο θα είναι απόλυτα σαφής η σχέση μεταξύ των υποχρεώσεων και των πληρωμών για ένα συγκεκριμένο έτος·

13.  υπενθυμίζει ότι το 2014 είναι έτος μετάβασης από το ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο άλλο και αναμένει από την Επιτροπή να συνοδεύσει τον δημοσιονομικό της προγραμματισμό για το 2014 με προσεκτική και ρεαλιστική αξιολόγηση του επιπέδου πιστώσεων, έχοντας κατά νου ότι, ακόμη και αν ο ρυθμός εφαρμογής του πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος είναι βραδύτερος κατά το έτος εκκίνησης σε σχέση με την τελευταία περίοδο και, κατά συνέπεια, το επίπεδο πληρωμών είναι συνήθως χαμηλότερο στην αρχή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου απ’ ό, τι στο τέλος, το ζήτημα των RAL στο τέλος του 2013 θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επείγον·

14.  προτρέπει την Επιτροπή, όταν θα εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2014, να παράσχει σαφή και αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ του επιπέδου των πιστώσεων που προτείνει και της εφαρμογής του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012· ζητεί από τα θεσμικά όργανα να βελτιώσουν τις υφιστάμενες διατάξεις για ορισμένα κράτη μέλη που υποφέρουν ιδιαίτερα από τη χρηματοπιστωτική κρίση, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ικανότητά τους να απορροφούν τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής και να προληφθούν οι τεράστιες ακυρώσεις που προδιαγράφονται·

15.  εκτιμά ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2013 κατέδειξαν για μία ακόμη φορά ότι το σύστημα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ –με τις εθνικές συνεισφορές να ανέρχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% των εσόδων της ΕΕ– αντιβαίνει στο γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης και καθιστά τον προϋπολογισμό της ΕΕ πλήρως εξαρτώμενο από τα εθνικά δημόσια ταμεία, συνθήκη που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική σε περίοδο εθνικών δημοσιονομικών περιορισμών· ζητεί να αναθεωρηθεί η δομή των εσόδων της Ένωσης, για να συμπεριλάβει την εισαγωγή νέων και γνήσιων ιδίων πόρων, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ο νέος ΦΠΑ της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων·

Ο ρόλος του προϋπολογισμού της ΕΕ στην εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ 2020 και στη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης

16.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 2014 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου ΠΔΠ και ότι είναι, ως εκ τούτου, καίριας σημασίας για την επιτυχή εκκίνηση της νέας περιόδου προγραμματισμού· εκτιμά ότι προτεραιότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού το 2014 θα πρέπει να αποτελεί η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, η τόνωση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

17.  υπενθυμίζει την ιδιαίτερη φύση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος αντιστοιχεί μόλις στο 1% του ΑΕΠ της ΕΕ και αποτελεί επενδυτικό εργαλείο με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα· υπογραμμίζει ότι σε ποσοστό 94% επιστρέφει στα κράτη μέλη και στους ευρωπαίους πολίτες μέσω των πολιτικών και των προγραμμάτων του και ότι, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως πρόσθετο άχθος, αλλά ως εργαλείο τόνωσης των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη· τονίζει ότι, για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, οι δημόσιες επενδύσεις θα ήταν ελάχιστες ή και αδύνατες χωρίς τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι οιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ θα αύξανε αναπόφευκτα τις ανισορροπίες και θα έπληττε την αναπτυξιακή και ανταγωνιστική ικανότητα της οικονομίας ολόκληρης της Ένωσης, όπως και τη συνεκτικότητά της, ενώ θα υπονόμευε την αρχή της αλληλεγγύης που συνιστά βασική αρχή της ΕΕ· θεωρεί ότι το αίτημα για «περισσότερη Ευρώπη» δεν έχει νόημα όταν συνοδεύεται από προτάσεις για δραστική μείωση των κονδυλίων της ΕΕ·

18.  αναγνωρίζει τις χρονίζουσες οικονομικές και δημοσιονομικές δυσχέρειες σε εθνικό επίπεδο και τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καταβάλλουν τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για επενδύσεις και αλληλεγγύη, με αποδεδειγμένη αξία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· είναι πεπεισμένο ότι η ικανότητα του προϋπολογισμού να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι ακόμη πιο σημαντική σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας, δεδομένου ότι θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχία αυτών των προσπαθειών εξυγίανσης, και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο εξόδου από την κρίση·

19.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν η οικονομική στήριξη και οι δραστηριότητες σε σχέση με την καθιέρωση εκπαιδευτικών συστημάτων ποιότητας, που συνδυάζουν την πρακτική κατάρτιση με την επαγγελματική εκπαίδευση· ζητεί ισχυρότερη υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· υπενθυμίζει εν προκειμένω την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(5)·

20.  υπενθυμίζει ότι όλα τα μακροοικονομικά μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης που έχουν ληφθεί μετά το 2008 δεν είχαν μέχρι στιγμής ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι για την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη θα πρέπει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, για παράδειγμα μέσω της προώθησης της εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας· ένας καλά στοχευμένος, συνεκτικός και επαρκής προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αποτελεί μέρος της λύσης ενώ είναι επίσης απαραίτητος για τον περαιτέρω συντονισμό και την ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών·

21.  ζητεί, επομένως, από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργειών μεταξύ της εθνικής προσπάθειας εξυγίανσης και της προστιθέμενης αξίας ενός σωστά ιεραρχημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των πολιτικών δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί στο υψηλότερο επίπεδο· υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση των πολιτικών δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει συνέργεια μεταξύ εθνικών προϋπολογισμών και προϋπολογισμού της ΕΕ και υπογραμμίζει τη σημασία των διακοινοβουλευτικών συζητήσεων για τις κοινές οικονομικές και δημοσιονομικές κατευθύνσεις των κρατών μελών και της Ένωσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών·

22.  καλεί την Επιτροπή, κατά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2014, να λάβει δεόντως υπόψη τον ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στις διεργασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να παράσχει αντικειμενικά και συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει στην πράξη δραστικό, καταλυτικό, συνδυαστικό και συμπληρωματικό ρόλο ως προς τις επενδύσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

23. θεωρεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι δαπάνες της ΕΕ μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και θα πρέπει να συνοδεύονται αυτομάτως από αξιολόγηση της πιθανής εξοικονόμησης σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση για τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών·

24.  τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης όλων των εργαλείων και δράσεων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να εξέλθουν από την κρίση και να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ως προς την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει επαρκή χρηματοδότηση για τις τρεις αυτές υπηρεσίες στο σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2014 και να προτείνει, στο πλαίσιο της προπαρασκευής της αξιολόγησης και της αναθεώρησης των κανονισμών, τον Ιανουάριο του 2014, αναθεωρημένο μοντέλο χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες αυτές, με το οποίο θα αυξάνεται η αυτονομία τους, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσεται η ενότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ·

25.  τονίζει τη σημασία που έχει η επιλογή προτεραιοτήτων για το 2014 σε επίπεδο στρατηγικής, δεδομένου ότι πρόκειται για το πρώτο έτος του επόμενου ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι επείγει η υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ευκαιριών, ιδίως για τους νέους·

26.  υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ΠΔΠ (2014-2020) και παροτρύνει την Επιτροπή να της δώσει προτεραιότητα και να τονίσει με σαφήνεια όλες τις σχετικές επενδύσεις στον προϋπολογισμό για το 2014, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις στους τομείς του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία), τις υποδομές, τις ΜΜΕ, την ανανεώσιμη ενέργεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση –ιδίως των νέων– και στα προσόντα, καθώς και στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

27.  καταδικάζει τις συνήθεις οριζόντιες περικοπές του Συμβουλίου και το προειδοποιεί να μην ενδώσει στον πειρασμό να κάνει χρήση των τεχνητών αυτών περικοπών· θα επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου πληρωμών για πολιτικές και προγράμματα που τονώνουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα·

28.  σκοπεύει να συνεχίσει να μελετά προσεκτικά την πρόθεση της Επιτροπής να μειώσει το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και υπενθυμίζει ότι τούτο πρέπει να αποτελεί γενικό στόχο· σημειώνει τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τέτοια μέτρα στην ταχεία, κανονική και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων της ΕΕ· εκτιμά ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης πρέπει όχι μόνο να διασφαλιστεί αλλά και να ενισχυθεί· θεωρεί ότι οιαδήποτε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη αριθμητική αλλαγή του προσωπικού θα πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενη μελέτη αντικτύπου και να λαμβάνει πλήρως υπόψη, μεταξύ άλλων, τις νομικές υποχρεώσεις και τα αυξημένα καθήκοντα της Ένωσης και τις νέες αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων που απορρέουν από τις Συνθήκες· υπενθυμίζει την κοινή δήλωση σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, ιδίως την προσαρτώμενη σε αυτήν κοινή προσέγγιση και τις αντίστοιχες διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα·

o
o   o

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0486.
(4) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(5) COM(2012)0729.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου