Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2309(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0041/2013

Внесени текстове :

A7-0041/2013

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0082

Приети текстове
PDF 354kWORD 29k
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург
Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г.
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2013 г. относно състава на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (2012/2309(INL))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Протокол № 36 относно преходните разпоредби,

–  като взе предвид Договора за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 41, 48 и 74е от своя правилник,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 октомври 2007 г. относно състава на Европейския парламент(1),

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0041/2013),

A.  като има предвид, че срокът на действие на член 2, параграфи 1 и 2 от Протокол № 36 ще изтече в края на парламентарния мандат 2009‐2014 г.,

Б.  като има предвид, че Република Хърватия се очаква да се присъедини към Съюза преди изборите за Европейски парламент, които следва да се проведат през пролетта на 2014 г., и че срокът на действие на член 19, параграф 1 от Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ще изтече в края на парламентарния мандат 2009‐2014 г.;

В.  като има предвид, че следва да се отчетат демографските промени, настъпили от последните избори за Европейски парламент насам;

Г.  като има предвид, че създаването на устойчива система за разпределяне на местата в Европейския парламент следва да се разглежда заедно с преразглеждането на системата за гласуване в Съвета като част от общата реформа на институциите на Съюза, която се определя от конвент, свикан съгласно член 48, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че такава реформа следва да признае, че съгласно Договорите основата на демокрацията на Съюза е представителството на гражданите и на държавите членки;

Д.  като има предвид, че разпределянето на местата за следващия парламентарен мандат не бива да бъде произволно, а следва да се основава на обективни критерии, които да се прилагат по прагматичен начин, и като има предвид, че такова разпределение следва да компенсира получените допълнителни места с изгубване на места по начин такъв, че загубите да се сведат до най-много едно място на държава членка,

1.  Въз основа на своето право на инициатива, закрепено в член 14, параграф 2 от ДЕС, представя на Европейския съвет приложеното тук предложение за решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент за парламентарния мандат 2014‐2019 г.;

2.  Подчертава неотложната необходимост да се приеме това решение, което изисква неговото одобрение към момента на влизането в сила на Договора за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, така че държавите членки да могат да въведат законодателно навреме необходимите националнимерки за организирането на изборите за Европейски парламент за парламентарния мандат 2014‐2019 г.;

3.  Ангажира се да представи скоро предложение, което цели подобряване на практическите условия за произвеждане на изборите през 2014 г.;

4.  Ангажира се да представи до края на 2015 г. ново предложение за решение на Европейския съвет, с цел в достатъчно дълъг срок преди началото на парламентарния мандат 2019‐2024 г. да бъде определена устойчива и прозрачна система, която ще позволи в бъдеще, всеки път преди нови избори за Европейски парламент местата между държавите членки да се преразпределят по обективен начин въз основа на принципа на регресивната пропорционалност, установен в член 1 от приложеното към настоящата резолюция предложение за решение, като се отчитат евентуалната промяна на техния брой и надлежно констатираните демографски тенденции и без да се изключва възможността за запазване на определен брой места за членове на ЕП, избрани с транснационални листи;

5.  Отбелязва, че новата система за разпределяне на местата в Европейския парламент следва да бъде създадена в тясна връзка с прегледа на системата за гласуване в Съвета като част от необходимото преразглеждане на Договорите; решава, че ще отправи предложения в този смисъл на следващия конвент, свикан съгласно член 48, параграф 3 от ДЕС;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложеното към нея предложение за решение на Европейския съвет, заедно с горепосочения доклад на неговата комисия по конституционни въпроси, на Европейския съвет и на правителството и парламента на Република Хърватия и за сведение – на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 227 E, 4.9.2008 г., стр. 132 (Доклад Lamassoure-Severin).


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Предложение за решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, параграф 2 от него,

като взе предвид член 2, параграф 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби,

като взе предвид инициативата на Европейския парламент,

като взе предвид одобрението от Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)  Срокът на действие на член 2, параграфи 1 и 2 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби ще изтече в края на парламентарния мандат 2009‐2014 г.

(2)  Срокът на действие на член 19, параграф 1 от Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ще изтече в края на парламентарния мандат 2009‐2014 г.

(3)  Неотложно е необходимо е да се спазят разпоредбите на член 2, параграф 3 от Протокол № 36, като се приеме решението, предвидено в член 14, параграф 2, втора алинея от Договора за Европейския съюз, така че държавите членки да могат да въведат навреме законодателно необходимите национални мерки за организирането на изборите за Европейски парламент за парламентарния мандат 2014‐2019 г.

(4)  Настоящото решение изпълнява критериите, установени в член 14, параграф 2, първа алинея от Договора за Европейския съюз, а именно броят на представителите на гражданите на Съюза да не надхвърля седемстотин и петдесет, плюс председателя, като представителството на гражданите е регресивно пропорционално, с минимален праг от шест членове на ЕП за държава членка, и никоя държава членка не получава повече от деветдесет и шест места,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

При прилагането на принципа на регресивната пропорционалност, предвиден в член 14, параграф 2, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат следните принципи:

   разпределението на местата в Европейския парламент трябва в пълна степен да използва минималния и максималния брой, определени в Договора за Европейския съюз, за да отразява във възможно най-голяма степен числеността на населението на съответните държави членки;
   съотношението между населението и броя на местата, определени за всяка държава членка, преди да се закръглят на цели числа, трябва да се променя в зависимост от съответното население, така че всеки член на Европейския парламент от държава членка с по-многобройно население да представлява повече граждани, отколкото всеки член от държава членка с по-малобройно население, и съответно, колкото по-многобройно е населението на дадена държава членка, толкова по-многобройни да бъдат и местата, на които тя има право.

Член 2

Общият брой на населението на държавите членки се изчислява от Комисията (Евростат) въз основа на данни, предоставени от държавите членки, и в съответствие с метод, определен с регламент на Европейския парламент и на Съвета.

Член 3

Считано от началото на парламентарния мандат 2014‐2019 г., в съответствие с член 1, броят на представителите в Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, се определя, както следва:

Белгия

21

България

17

Чешка република

21

Дания

13

Германия

96

Естония

6

Ирландия

11

Гърция

21

Испания

54

Франция

74

Хърватия

11

Италия

73

Кипър

6

Латвия

8

Литва

11

Люксембург

6

Унгария

21

Малта

6

Нидерландия

26

Австрия

18

Полша

51

Португалия

21

Румъния

32

Словения

8

Словакия

13

Финландия

13

Швеция

20

Обединено кралство

73

Член 4

Настоящото решение се преразглежда в достатъчно дълъг срок преди началото на парламентарния мандат 2019‐2024 г., с цел да бъде определена система, която ще позволи в бъдеще, всеки път преди нови избори за Европейски парламент да бъде осъществявано обективно, справедливо, устойчиво и прозрачно преразпределение на местата между държавите членки въз основа на принципа на регресивната пропорционалност, установен в член 1, като се отчитат евентуалната промяна в техния брой и надлежно констатираните демографски тенденции, както и системата на гласуване в Съвета.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в ...

За Европейския съвет

Председател

Правна информация - Политика за поверителност