Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2309(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0041/2013

Indgivne tekster :

A7-0041/2013

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0082

Vedtagne tekster
PDF 187kWORD 29k
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg
Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2013 om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INL))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser,

–  der henviser til traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 41, 48 og 74f,

–  der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om Europa-Parlamentets sammensætning(1),

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0041/2013),

A.  der henviser til, at artikel 2, stk. 1 og 2, i protokol nr. 36 udløber ved udgangen af valgperioden 2009-2014,

B.  der henviser til, at Republikken Kroatien forventes at tiltræde Unionen før valget til Europa-Parlamentet i foråret 2014, og at artikel 19, stk. 1, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab udløber ved udgangen af valgperioden 2009-2014,

C.  der påpeger, at de demografiske ændringer, som har fundet sted siden sidste valg til Europa-Parlamentet, bør tages i betragtning,

D.  der henviser til, at det bør overvejes at indføre et varigt system til fordeling af pladserne i Europa-Parlamentet i forbindelse med en revision af afstemningssystemet i Rådet som led i en samlet reform af Unionens institutioner, der skal fastlægges på et konvent indkaldt i overensstemmelse med artikel 48, stk. 3, i TEU; der henviser til, at det i denne reform bør anerkendes, at Unionens demokrati i henhold til traktaterne er baseret på, at såvel borgerne som medlemsstaterne er repræsenteret,

E.  der henviser til, at fordelingen af pladser i den kommende valgperiode ikke bør være vilkårlig, men i stedet bør være baseret på objektive kriterier, som skal anvendes på en pragmatisk måde, og at der ved fordelingen bør ske en udligning mellem antallet af erhvervede pladser og tabte pladser på en sådan måde, at hver medlemsstat højst mister én plads,

1.  forelægger på grundlag af sin initiativret i henhold til artikel 14, stk. 2, i TEU, Det Europæiske Råd vedføjede forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om fastlæggelse af Europa-Parlamentets sammensætning i valgperioden 2014-2019;

2.  understreger den presserende nødvendighed af at vedtage denne afgørelse, som kræver Parlamentets godkendelse, så snart traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union træder i kraft, således at medlemsstaterne i god tid kan træffe de nødvendige nationale foranstaltninger til tilrettelæggelse af valget til Europa-Parlamentet for perioden 2014-2019;

3.  forpligter sig til snarest at forelægge et forslag til forbedring af de praktiske bestemmelser vedrørende afholdelsen af valget i 2014;

4.  forpligter sig til inden udgangen af 2015 at forelægge et nyt forslag til Det Europæiske Råds afgørelse med henblik på i tilstrækkelig god tid før valgperioden 2019-2024 at fastlægge et varigt og gennemsigtigt system, som vil gøre det muligt fremover, forud for hvert nyt valg til Europa-Parlamentet, at fordele pladserne mellem medlemsstaterne efter en objektiv metode baseret på princippet om degressiv proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i vedføjede forslag til afgørelse, idet der tages hensyn til en eventuel ændring af deres antal og til behørigt dokumenterede demografiske ændringer i deres befolkning, uden at udelukke muligheden for at reservere et antal pladser til medlemmer valgt på transnationale lister;

5.  bemærker, at det nye system til fordeling af pladserne i Europa-Parlamentet bør fastlægges i sammenhæng med en revision af afstemningssystemet i Rådet som led i den nødvendige tilpasning af traktaterne; er besluttet på at fremsætte forslag herom på det næste konvent, der indkaldes i henhold til artikel 48, stk. 3, i TEU;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og det vedføjede forslag til Det Europæiske Råds afgørelse sammen med ovennævnte betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Det Europæiske Råd, Republikken Kroatiens regering og parlament og, til orientering, til Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 132 (betænkning af Lamassoure og Severin).


BILAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

Forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning

DET EUROPÆISKE RÅD HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, stk. 2, og

under henvisning til artikel 2, stk. 3, i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser,

under henvisning til Europa-Parlamentets initiativ,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Artikel 2, stk. 1-2, i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser udløber ved udgangen af valgperioden 2009-2014.

(2)  Artikel 19, stk. 1, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab udløber ved udgangen af valgperioden 2009-2014.

(3)  Det er nødvendigt at opfylde kravene i artikel 2, stk. 3, i protokol nr. 36 og dermed at vedtage den afgørelse, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, hurtigst muligt, således at medlemsstaterne får god tid til at træffe de nødvendige nationale foranstaltninger til tilrettelæggelse af valget til Europa-Parlamentet for perioden 2014-2019.

(4)  Afgørelsen opfylder de kriterier, der er fastlagt i artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, nemlig at antallet af repræsentanter for unionsborgerne ikke må overstige syv hundrede og halvtreds plus formanden, at borgerne skal repræsenteres degressivt proportionalt med en mindstetærskel på seks medlemmer for hver medlemsstat, og at ingen medlemsstat kan tildeles mere end seksoghalvfems pladser.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ved anvendelsen af det princip om degressiv proportionalitet, som er fastlagt i artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, gælder følgende principper:

   ved fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet skal de i traktaten om Den Europæiske Union fastsatte minimums- og maksimumstal udnyttes fuldt ud for så nøjagtigt som muligt at afspejle størrelsen af medlemsstaternes respektive befolkninger
   forholdet mellem de enkelte medlemsstaters indbyggertal og antal pladser inden afrunding til hele tal skal variere i forhold til deres respektive indbyggertal på en sådan måde, at hvert enkelt medlem af Europa-Parlamentet fra en mere folkerig medlemsstat repræsenterer flere borgere end hvert enkelt medlem fra en mindre folkerig medlemsstat, og omvendt, at jo større en medlemsstats befolkning er, jo mere ret har den til et stort antal pladser.

Artikel 2

Kommissionen (Eurostat) beregner størrelsen af medlemsstaternes befolkning på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og i henhold til en metode fastlagt i en forordning, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtager.

Artikel 3

I overensstemmelse med artikel 1 fastsættes antallet af repræsentanter i Europa-Parlamentet, der vælges i hver enkelt medlemsstat, med virkning fra begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien

21

Bulgarien

17

Den Tjekkiske Republik

21

Danmark

13

Tyskland

96

Estland

6

Irland

11

Grækenland

21

Spanien

54

Frankrig

74

Kroatien

11

Italien

73

Cypern

6

Letland

8

Litauen

11

Luxembourg

6

Ungarn

21

Malta

6

Nederlandene

26

Østrig

18

Polen

51

Portugal

21

Rumænien

32

Slovenien

8

Slovakiet

13

Finland

13

Sverige

20

Det Forenede Kongerige

73

Artikel 4

Denne afgørelse skal revideres i tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af valgperioden 2019-2024 med henblik på at fastlægge et system, som vil gøre det muligt fremover, forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, at fordele pladserne mellem medlemsstaterne efter en objektiv, retfærdig, varig og gennemsigtig metode baseret på princippet om degressiv proportionalitet som beskrevet i artikel 1, idet der tages hensyn til en eventuel ændring af deres antal og til behørigt dokumenterede demografiske ændringer i deres befolkninger samt til afstemningssystemet i Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Det Europæiske Råds vegne

Formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik