Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2309(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0041/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0041/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0082

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 300kWORD 30k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (2012/2309(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 41, 48 και 74 στ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (Α7-0041/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 λήγει στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Κροατίας αναμένεται να προσχωρήσει στην Ένωση πριν τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρόκειται να διεξαχθούν την άνοιξη του 2014 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς του άρθρου 19 παράγραφος 1 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας λήγει στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι δημογραφικές αλλαγές που σημειώθηκαν την περίοδο που μεσολάβησε από τις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Δ.  εκτιμώντας ότι η καθιέρωση ενός βιώσιμου συστήματος κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του συστήματος των ψηφοφοριών στο Συμβούλιο, ως μέρους μιας συνολικής μεταρρύθμισης των οργάνων της Ένωσης, η οποία πρέπει να καθοριστεί σε Συνέλευση που θα συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 ΣEΕ και εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, η βάση της δημοκρατίας στην Ένωση είναι η εκπροσώπηση τόσο των πολιτών όσο και των κρατών μελών·

E.   εκτιμώντας ότι η κατανομή των εδρών για την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα πρέπει να είναι αυθαίρετη αλλά, αντίθετα, να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν με ρεαλιστικό τρόπο και ότι μια τέτοια κατανομή θα πρέπει να ρυθμίσει τις έδρες που κερδίζονται και τις έδρες που χάνονται κατά τρόπο ώστε κανένα κράτος να μη χάσει περισσότερες από μία έδρα·

1.   υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019, βάσει του δικαιώματος πρωτοβουλίας του, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ·

2.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εκδοθεί η απόφαση αυτή, η οποία απαιτεί την έγκρισή του, μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα εθνικά μέτρα για τη διοργάνωση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019·

3.  δεσμεύεται να υποβάλει σύντομα πρόταση για τη βελτίωση των πρακτικών ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή των εκλογών του 2014·

4.  αναλαμβάνει να υποβάλει, πριν το τέλος του 2015, νέα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με σκοπό τον καθορισμό, εγκαίρως πριν την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, ενός συστήματος το οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, πριν από κάθε διενέργεια νέων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της απόφασης, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη αλλαγή του αριθμού των κρατών μελών και οι δημογραφικές εξελίξεις που θα έχουν διαπιστωθεί δεόντως, και χωρίς να αποκλείει τη δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου αριθμού εδρών για βουλευτές που εκλέγονται σε διακρατικά ψηφοδέλτια·

5.  παρατηρεί ότι το νέο σύστημα κατανομής των εδρών στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καθοριστεί σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του συστήματος των ψηφοφοριών στο Συμβούλιο ως μέρος της αναγκαίας αναθεώρησης των Συνθηκών· αποφασίζει να υποβάλει σχετικές προτάσεις κατά την προσεχή Συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 ΣΕΕ·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κροατίας και, προς ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 227 E της 4.9.2008, σ. 132 (Έκθεση Lamassoure-Severin).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις,

Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η ισχύς του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις λήγει στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014.

(2)  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 19 παράγραφος 1 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας λήγει στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014.

(3)  Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση άνευ χρονοτριβής προς τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 και, συνεπώς, η έγκριση της απόφασης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα εθνικά μέτρα για τη διοργάνωση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019.

(4)  Η απόφαση αυτή ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εκπροσώπηση αυτή να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας κατά φθίνουσα τάξη, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν οι εξής αρχές:

   η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί πλήρως τους ελάχιστους και μέγιστους αριθμούς που ορίζει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν πιστότερα την κατανομή των πληθυσμών των κρατών μελών·
   ο λόγος μεταξύ του πληθυσμού και του αριθμού των εδρών κάθε κράτους πριν τη στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς διαφοροποιείται αναλόγως του πληθυσμού τους, κατά τρόπον ώστε οι βουλευτές από πολυπληθέστερες χώρες να εκπροσωπούν περισσότερους πολίτες από ό,τι εκείνοι που προέρχονται από χώρες με μικρότερο πληθυσμό, αλλά και αντιστρόφως, ώστε όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη αξίωση να έχει σε μεγάλο αριθμό εδρών.

Άρθρο 2

Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών υπολογίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) βάσει των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με μέθοδο που καθιερώθηκε μέσω κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019:

Βέλγιο

21

Βουλγαρία

17

Τσεχική Δημοκρατία

21

Δανία

13

Γερμανία

96

Εσθονία

6

Ιρλανδία

11

Ελλάδα

21

Ισπανία

54

Γαλλία

74

Κροατία

11

Ιταλία

73

Κύπρος

6

Λετονία

8

Λιθουανία

11

Λουξεμβούργο

6

Ουγγαρία

21

Μάλτα

6

Κάτω Χώρες

26

Αυστρία

18

Πολωνία

51

Πορτογαλία

21

Ρουμανία

32

Σλοβενία

8

Σλοβακία

13

Φινλανδία

13

Σουηδία

20

Ηνωμένο Βασίλειο

73

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αναθεωρείται εγκαίρως πριν την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, πριν από κάθε διενέργεια νέων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο, βιώσιμο και διαφανή, βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 1, ενώ λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη αλλαγή του αριθμού των κρατών μελών και οι δημογραφικές εξελίξεις που θα έχουν διαπιστωθεί δεόντως, καθώς και το σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου