Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2309(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0041/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0041/2013

Viták :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Szavazatok :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0082

Elfogadott szövegek
PDF 347kWORD 27k
2013. március 13., Szerda - Strasbourg
Az Európai Parlament összetétele a 2014-es választások fényében
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. március 13-i állásfoglalása az Európai Parlament összetételéről tekintettel a 2014-es választásokra (2012/2309(INL))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 14. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyvre,

–  tekintettel a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 41., 48. és 74f. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló 2007. október 11-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0041/2013),

A.  mivel a 36. jegyzőkönyv 2. cikkének (1) és (2) bekezdése a 2009–2014-es parlamenti ciklus végén hatályát veszti;

B.  mivel a Horvát Köztársaság Uniós csatlakozása 2014 tavaszán sorra kerülő európai parlamenti választások előtt esedékes, és mivel a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány 19. cikkének (1) bekezdése a 2009–2014-es parlamenti ciklus végével hatályát veszti;

C.  mivel tekintetbe kell venni a legutóbbi európai parlamenti választások óta lezajlott demográfiai változásokat;

D.  mivel az Európai Parlamenti képviselői helyek elosztását szolgáló rendszer létrehozását a Tanács szavazási rendszerének felülvizsgálatával együtt kell mérlegelni, az uniós intézmények azon általános reformjának keretében, amelyet az EUSZ 48. cikke (3) bekezdésének megfelelően összehívott konvent határoz meg, és mivel egy ilyen reformnak tekintetbe kell vennie, hogy a Szerződések szerint az Unió demokráciájának alapja mind a polgárok, mind a tagállamok képviselete;

E.  mivel a következő parlamenti ciklus képviselői helyeinek kiosztása nem történhet önkényes módon, hanem objektív, pragmatikus módon alkalmazott feltételek alapján kell zajlania, és mivel a kiosztás során úgy kell kompenzálni a nyert helyeket a vesztett helyekből, hogy minden tagállam legfeljebb egy képviselői helyet veszítsen;

1.  benyújtja az Európai Tanács részére a mellékelt, az Európai Parlament 2014–2019-es jogalkotási ciklus alatti összetételének meghatározására irányuló európai tanácsi határozatra irányuló javaslatot, az EUSZ 14. cikkének (2) bekezdésében foglalt kezdeményezési joga alapján;

2.  hangsúlyozza, hogy a határozatot – amelyhez szükséges az egyetértése – sürgősen el kell fogadni, amint hatályba lép a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződés, annak érdekében, hogy a tagállamok kellő időben meghozhassák hazai intézkedéseiket a 2014–2019-es európai parlamenti ciklus választásainak megszervezésére;

3.  elkötelezi magát, hogy rövidesen javaslatot nyújt be a 2014-es választások szervezése gyakorlati vonatkozásainak javításáról;

4.  vállalja, hogy 2015 végéig új európai tanácsi határozatra irányuló javaslatot nyújt be, egy olyan hosszú távú és átlátható rendszernek a 2019–2024-es parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben történő létrehozása céljából, amely a jövőben minden európai parlamenti választás előtt lehetővé tenné a képviselői helyek elosztását a tagállamok között, objektív módon, a mellékelt határozatra irányuló javaslat 1. cikkében meghatározott csökkenő arányosság elve alapján, figyelembe véve a tagállamok számának esetleges növekedését, valamint a körültekintően megállapított demográfiai változásokat, nem kizárva a helyek fenntartásának lehetőségét a transznacionális listán megválasztott képviselők számára;

5.  megjegyzi, hogy az Európai Parlament képviselõi helyeit kiosztó új rendszer létrehozását össze kell kötni a Tanács szavazási rendszerének felülvizsgálatával, a Szerzõdések szükségszerû felülvizsgálatának keretében; úgy dönt, hogy javaslatokat tesz ennek megvalósítása érdekében az EUSZ 48. cikke (3) bekezdésének értelmében összehívott következõ konventen;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást és a mellékelt európai tanácsi határozatra irányuló javaslatot, Alkotmányügyi Bizottságának említett jelentésével együtt az Európai Tanácsnak, a Horvát Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL C 227. E, 2008.9.4., 132. o., (Lamassoure-Severin jelentés)


MELLÉKLET AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁHOZ

Európai tanácsi határozatra irányuló javaslat az Európai Parlament összetételének megállapításáról

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 2. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)  Az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 2. cikkének (1) és (2) bekezdése a 2009–2014-es parlamenti ciklus végén hatályukat veszti.

(2)  A Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány 19. cikkének (1) bekezdése a 2009–2014-es parlamenti ciklus végén hatályát veszti.

(3)  Szükséges késlekedés nélkül eleget tenni a 36. jegyzőkönyv 2. cikke (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, vagyis elfogadni az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében előírt határozatot, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy kellő időben meghozzák a szükséges hazai intézkedéseket az Európai Parlament 2014–2019-es ciklusára vonatkozó választások megtartására.

(4)  E határozat megfelel az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis az Unió polgárait képviselők összlétszáma nem haladhatja meg a hétszázötven képviselőt, az elnököt nem számolva, e képviseletnek továbbá meg kell felelnie a csökkenõ arányosság elvének, tagállamonként legalább hat képviselői hely biztosítása mellett, de egyetlen tagállam sem juthat kilencvenhatnál több képviselői helyhez,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A csökkenő arányosság elvének az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt elvét alkalmazva, a következő elvek kerülnek alkalmazásra:

   az európai parlamenti helyek számszerű elosztásának teljes mértékben fel kell használnia az Európai Unióról szóló szerződésben meghatározott alsó és felső határértékeket annak érdekében, hogy a lehető legjobban tükrözze az egyes tagállamok népességének számát;
   az egyes tagállamok népessége és képviselői helyeinek száma közötti arány az egész számra kerekítés előtt az adott tagállam népessége tekintetében annak függvényében változik, hogy egy népesebb tagállam parlamenti képviselője több polgárt képvisel, mint egy kevésbé népes tagállam képviselője, és fordítva, minél népesebb egy tagállam, annál nagyobb a jogosultsága a képviselői helyek nagy számára;

2. cikk

A tagállamok teljes népességét a Bizottság (az Eurostat) számítja ki a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján, egy európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott módszernek megfelelően.

3. cikk

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma a 2014–2019-es parlamenti ciklus elejétől kezdődő hatállyal:

Belgium

21

Bulgária

17

Cseh Köztársaság

21

Dánia

13

Németország

96

Észtország

6

Írország

11

Görögország

21

Spanyolország

54

Franciaország

74

Horvátország

11

Olaszország

73

Ciprus

6

Lettország

8

Litvánia

11

Luxemburg

6

Magyarország

21

Málta

6

Hollandia

26

Ausztria

18

Lengyelország

51

Portugália

21

Románia

32

Szlovénia

8

Szlovákia

13

Finnország

13

Svédország

20

Egyesült Királyság

73

4. cikk

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül kell vizsgálni egy olyan rendszer létrehozása céljából, amely segítségével a jövőben minden egyes európai parlamenti választás előtt igazságos, időtálló és átlátható módon oszthatók el a képviselői helyek a tagállamok között, az 1. cikkben meghatározott csökkenő arányosság elve alapján, figyelembe véve a tagállamok számának esetleges változását, a körültekintően megállapított demográfiai változásokat, valamint a Tanács szavazási rendszerét.

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt ...

az Európai Tanács részéről

az elnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat