Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2309(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0041/2013

Pateikti tekstai :

A7-0041/2013

Debatai :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Balsavimas :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0082

Priimti tekstai
PDF 297kWORD 27k
Trečiadienis, 2013 m. kovo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos Parlamento sudėtis atsižvelgiant į 2014 m. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Rezoliucija
 Priedas

2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento sudėties atsižvelgiant į 2014 m. vyksiančius Europos Parlamentorinkimus (2012/2309(INL))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 14 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 41, 48 ir 74f straipsnius,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties(1),

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0041/2013),

A.  kadangi iki 2009–2014 m. parlamentinės kadencijos pabaigos nustos galioti Protokolo Nr. 36 2 straipsnio pirmos ir antros pastraipos nuostatos;

B.  kadangi tikimasi, kad Kroatijos Respublika įstos į Sąjungą iki Europos Parlamento rinkimų, kuriuos ketinama rengti 2014 m. pavasarį, ir kadangi 2009–2014 m. parlamentinės kadencijos pabaigoje nustos galioti Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų 19 straipsnio 1 dalies nuostatos ir Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pritaikomosios pataisos;

C.  kadangi turėtų būti atsižvelgta į demokratinius pokyčius, įvykusius po paskutinių Europos Parlamento rinkimų;

D.  kadangi peržiūrint balsavimo Taryboje sistemą turėtų būti svarstoma ir galimybė nustatyti ilgalaikę vietų paskirstymo Europos Parlamente sistemą – tai būtų dalis Sąjungos institucijų bendros reformos, kuri bus apibrėžta konvente, sušauktame remiantis ES sutarties 48 straipsnio 3 dalimi, ir kadangi imantis tokios reformos turėtų būti pripažinta, kad, remiantis Sutartimis, Sąjungos demokratijos pagrindas yra ir piliečių, ir valstybių narių atstovavimas;

E.   kadangi kitai parlamentinei kadencijai numatomos vietos turėtų būti paskirstytos ne pasirinktinai, o remiantis pragmatiškai taikytinais objektyviais kriterijais ir kadangi taip skirstant gautos ir prarastos vietos turėtų būti subalansuotos tokiu būdu, kad kiekviena valstybė narė prarastų ne daugiau negu po vieną vietą;

1.  remdamasis savo iniciatyvos teise, numatyta ES sutarties 14 straipsnio 2 dalyje, pateikia Europos Vadovų Tarybai pridedamą pasiūlymą dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma 2014–2019 m. kadencijos Europos Parlamento sudėtis;

2.  pabrėžia, kad šį sprendimą, kuriam jis turi pritarti, būtina priimti skubiai, – kai tik įsigalios Sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą, – kad valstybės narės galėtų tinkamu metu priimti būtinas vidaus priemones, reikalingas 2014–2019 m. kadencijos Europos Parlamento rinkimams surengti;

3.  įsipareigoja netrukus pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama pagerinti praktines 2014 m. rinkimų rengimo procedūras;

4.  įsipareigoja iki 2015 m. pabaigos pateikti naują pasiūlymą dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kad gerokai iki 2019–2024 m. parlamentinės kadencijos pradžios būtų parengta sistema, kurią taikant ateityje – prieš kiekvienus naujus Europos Parlamento rinkimus – būtų galima objektyviai paskirstyti vietas valstybėms narėms pagal mažėjančio proporcingumo principą, kaip nustatyta pridėto pasiūlymo dėl sprendimo 1 straipsnyje, atsižvelgiant į bet kokį tinkamai paaiškintą jų gyventojų skaičiaus pasikeitimą ir į demografines tendencijas, susijusias su jų gyventojais, ir neatmetant galimybės rezervuoti tam tikro skaičiaus vietų pagal tarptautinius sąrašus išrinktiems Parlamento nariams;

5.  pažymi, kad nauja vietų Europos Parlamente paskirstymo sistema turėtų būti nustatyta tuo pat metu, kai peržiūrima balsavimo Taryboje sistema – tai būtų dalis būtino Sutarčių persvarstymo; reiškia pasiryžimą pateikti su tuo susijusius pasiūlymus kitam konventui, kuris bus sušauktas remiantis ES sutarties 48 straipsnio 3 dalimi;

6.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir prie jos pridėtą pasiūlymą dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo kartu su minėtuoju Konstitucinių reikalų komiteto pranešimu Europos Vadovų Tarybai ir Kroatijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui, taip pat – susipažinti – Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 227 E, 2008 9 4, p. 132 (A. Lamassoure„o ir A. Severino pranešimas).


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Pasiūlymas dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis

EUROPOS VADOVŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 2 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)  2009–2014 m. parlamentinės kadencijos pabaigoje nustos galioti Protokolo Nr. 36 2 straipsnio pirmos ir antros pastraipos nuostatos;

(2)  2009–2014 m. parlamentinės kadencijos pabaigoje nustos galioti Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų 19 straipsnio 1 dalies nuostatos ir Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pritaikomosios pataisos;

(3)  būtina nedelsiant laikytis Protokolo Nr. 36 2 straipsnio trečios pastraipos nuostatų ir atsižvelgiant į tai priimti sprendimą, kuris numatytas pagal Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, kad valstybės narės galėtų tinkamu metu priimti būtinas vidaus priemones, reikalingas 2014–2019 m. kadencijos Europos Parlamento rinkimams surengti;

(4)  šis sprendimas atitinka Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytus kriterijus, t. y. kad Sąjungos piliečių atstovų skaičius neturi viršyti septynių šimtų penkiasdešimties neskaitant pirmininko, kad atstovaujama mažėjančio proporcingumo tvarka – minimali Parlamento narių iš kiekvienos valstybės narės skaičiaus riba yra šeši – ir kad nė vienai valstybei narei neskiriama daugiau negu devyniasdešimt šešių vietų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikant Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą mažėjančio proporcingumo principą vadovaujamasi šiais principais:

   paskirstant vietas Europos Parlamente visapusiškai išnaudojamas pagal Europos Sąjungos sutartį nustatytas minimalus ir maksimalus skaičius, kad būtų kuo atidžiau atsižvelgta į atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičių,
   kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiaus ir tos valstybės narės vietų skaičiaus – prieš juos suapvalinant iki pilnų skaičių – santykis kinta atsižvelgiant į atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičių taip, kad kiekvienas Europos Parlamento narys iš daugiau gyventojų turinčios valstybės narės atstovautų didesniam skaičiui piliečių negu Europos Parlamento narys iš mažiau gyventojų turinčios valstybės narės, kitaip tariant, kuo didesnis valstybės narės gyventojų skaičius, tuo daugiau vietų jai gali būti skirta.

2 straipsnis

Bendrą valstybių narių gyventojų skaičių apskaičiuoja Komisija (Eurostatas), remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis pagal metodą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu.

3 straipsnis

Remiantis 1 straipsniu nustatomas ir nuo 2014–2019 m. parlamentinės kadencijos pradžios įsigalioja toks kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų atstovų į Europos Parlamentą skaičius:

Belgija

21

Bulgarija

17

Čekijos Respublika

21

Danija

13

Vokietija

96

Estija

6

Airija

11

Graikija

21

Ispanija

54

Prancūzija

74

Kroatija

11

Italija

73

Kipras

6

Latvija

8

Lietuva

11

Liuksemburgas

6

Vengrija

21

Мalta

6

Nyderlandai

26

Austrija

18

Lenkija

51

Portugalija

21

Rumunija

32

Slovėnija

8

Slovakija

13

Suomija

13

Švedija

20

Jungtinė Karalystė

73

4 straipsnis

Šis sprendimas peržiūrimas gerokai iki 2019–2024 m. parlamentinės kadencijos pradžios, siekiant, kad būtų parengta sistema, kurią taikant ateityje – prieš kiekvienus naujus Europos Parlamento rinkimus – būtų galima objektyviai, teisingai, ilgam laikui ir skaidriai paskirstyti vietas valstybėms narėms pagal 1 straipsnyje nustatytą mažėjančio proporcingumo principą, atsižvelgiant į tinkamai paaiškintą bet kokį jų gyventojų skaičiaus ir su jais susijusių demografinių tendencijų pasikeitimą, taip pat atsižvelgiant į balsavimo sistemą Taryboje.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.

Priimta …

Europos Vadovų Tarybos vardu

Pirmininkas

Teisinė informacija - Privatumo politika