Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2309(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0041/2013

Teksty złożone :

A7-0041/2013

Debaty :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Głosowanie :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0082

Teksty przyjęte
PDF 492kWORD 27k
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg
Skład Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r.
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (2012/2309(INL))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 14 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając Protokół nr 36 w sprawie postanowień przejściowych,

–  uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 41, art. 48 i art. 74f Regulaminu,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego(1),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0041/2013),

A.  mając na uwadze, że postanowienia art. 2 ust. 1 i 2 Protokołu nr 36 przestaną obowiązywać z końcem kadencji parlamentarnej 2009–2014,

B.  mając na uwadze, że przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej jest przewidziane przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które mają się odbyć wiosną 2014 r., i mając na uwadze, że z końcem kadencji parlamentarnej 2009–2014 przestają obowiązywać postanowienia art. 19 ust. 1 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji, a także dostosowania w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

C.  mając na uwadze, że należy uwzględnić zmiany demograficzne, jakie zaszły od ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego,

D.  mając na uwadze, że trwały system podziału mandatów w Parlamencie Europejskim należy rozpatrywać w równolegle z przeglądem systemu głosowania w Radzie w ramach ogólnej reformy instytucji Unii Europejskiej, którą określi konwent zwołany na mocy art. 48 ust. 3 TUE, a także mając na uwadze, że taka reforma powinna przewidywać, że zgodnie z Traktatami podstawą demokracji w Unii jest reprezentacja zarówno obywateli, jak i państw członkowskich;

E.  mając na uwadze, że podział mandatów w następnej kadencji Parlamentu nie powinien być arbitralny, lecz opierać się na obiektywnych kryteriach stosowanych w sposób pragmatyczny, i że podział ten powinien równoważyć zyski i straty w zakresie liczby mandatów w taki sposób, by ograniczały się one najwyżej do utraty jednego mandatu przez państwo członkowskie;

1.   korzystając z przysługującego mu prawa inicjatywy ustanowionego w art. 14 ust. 2 TUE, przedstawia Radzie Europejskiej załączony wniosek dotyczący decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego w kadencji parlamentarnej 2014–2019;

2.  podkreśla, że należy pilnie przyjąć tę decyzję, która wymaga zgody Parlamentu, niezwłocznie po wejściu w życie Traktatu o przystąpieniu Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, tak by państwa członkowskie mogły we właściwym czasie wprowadzić niezbędne przepisy krajowe dotyczące zorganizowania wyborów, w których wyłonieni zostaną posłowie, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim w kadencji parlamentarnej 2014–2019;

3.  zobowiązuje się do przedstawienia wkrótce wniosku służącego udoskonaleniu praktycznych ustaleń dotyczących przeprowadzenia wyborów w 2014 r.;

4.  zobowiązuje się do przedłożenia do końca 2015 r. nowego wniosku dotyczącego decyzji Rady Europejskiej w celu przyjęcia, z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kadencji parlamentarnej 2019–2024, trwałego i przejrzystego systemu, który w przyszłości, przed każdymi kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, będzie umożliwiał obiektywny podział mandatów pomiędzy państwa członkowskie, oparty na zasadzie degresywnej proporcjonalności określonej w art. 1 załączonego wniosku dotyczącego decyzji, przy uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia się liczby państw członkowskich i należycie potwierdzonych zachodzących w tych państwach zmian demograficznych, przy czym nie należy wykluczyć możliwości zarezerwowania pewnej liczby mandatów dla posłów wybranych z list ponadnarodowych;

5.  zwraca uwagę, że nowy system podziału mandatów w Parlamencie Europejskim powinien zostać przyjęty równolegle z przeglądem systemu głosowania w Radzie w ramach wprowadzania koniecznych zmian w Traktatach; postanawia przedstawić w tym celu propozycje przy okazji następnego konwentu zwołanego na podstawie art. 48 ust. 3 TUE;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z załączonym do niej wnioskiem dotyczącym decyzji Rady Europejskiej oraz wspomnianym wyżej sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych, Radzie Europejskiej oraz parlamentowi i rządowi Republiki Chorwacji, a także do wiadomości Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 132 (sprawozdanie Alaina Lamassoure'a i Adriana Severina).


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wniosek dotyczący decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 ust. 2,

uwzględniając art. 2 ust. 3 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych,

uwzględniając inicjatywę Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Postanowienia art. 2 ust. 1 i 2 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych przestaną obowiązywać z końcem kadencji parlamentarnej 2009–2014.

(2)  Postanowienia art. 19 ust. 1 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE), Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej przestaną obowiązywać z końcem kadencji parlamentarnej 2009–2014.

(3)  Konieczne jest niezwłoczne zapewnienie wypełnienia postanowień art. 2 ust. 3 Protokołu nr 36, a w konsekwencji przyjęcie decyzji przewidzianej w art. 14 ust. 2 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej, aby umożliwić państwom członkowskim przyjęcie we właściwym czasie niezbędnych środków krajowych dotyczących przeprowadzenia wyborów, w których wyłonieni zostaną posłowie, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim w kadencji parlamentarnej 2014–2019.

(4)  Decyzja ta jest zgodna z kryteriami określonymi w art. 14 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, w myśl których całkowita liczba przedstawicieli obywateli Unii nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu posłów, nie licząc przewodniczącego, a reprezentacja ta ma charakter degresywnie proporcjonalny, przy czym próg minimalny wynosi sześciu posłów na państwo członkowskie, zaś żadnemu państwu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć mandatów;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przy stosowaniu zasady degresywnej proporcjonalności, o której mowa w art. 14 ust. 2 akapit pierwszy TUE, należy stosować następujące reguły:

   przy podziale mandatów w Parlamencie Europejskim w pełni wykorzystuje się minimalne i maksymalne liczby określone w Traktacie, aby w możliwie najszerszym zakresie podział ten odzwierciedlał liczbę ludności poszczególnych państw członkowskich;
   współczynnik liczby ludności poszczególnych państw członkowskich do liczby posiadanych miejsc przed zaokrągleniem do pełnych wartości waha się zależnie od ich zaludnienia, tak by każdy poseł z państwa członkowskiego o większej liczbie ludności reprezentował większą liczbę obywateli niż poseł z państwa członkowskiego o mniejszej liczbie ludności i odwrotnie, lecz także aby zapewnić, że im większa liczba ludności państwa członkowskiego, do tym większej liczby mandatów jest ono uprawnione.

Artykuł 2

Całkowita liczba ludności państw członkowskich jest obliczana przez Komisję (Eurostat) na podstawie danych dostarczonych przez państwa członkowskie, zgodnie z metodą ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady.

Artykuł 3

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli wybieranych do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich, ze skutkiem od początku kadencji 2014-2019, ustala się następująco:

Belgia

21

Bułgaria

17

Republika Czeska

21

Dania

13

Niemcy

96

Estonia

6

Irlandia

11

Grecja

21

Hiszpania

54

Francja

74

Chorwacja

11

Włochy

73

Cypr

6

Łotwa

8

Litwa

11

Luksemburg

6

Węgry

21

Malta

6

Holandia

26

Austria

18

Polska

51

Portugalia

21

Rumunia

32

Słowenia

8

Słowacja

13

Finlandia

13

Szwecja

20

Zjednoczone Królestwo

73

Artykuł 4

Przegląd niniejszej decyzji zostanie dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, przed każdymi kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, będzie umożliwiał ponowny obiektywny, sprawiedliwy, trwały i przejrzysty podział mandatów pomiędzy państwa członkowskie, oparty na zasadzie degresywnej proporcjonalności określonej w art. 1, przy uwzględnieniu wszelkich zmian liczby państw członkowskich i należycie potwierdzonych zachodzących w tych państwach zmian demograficznych, a także zmiany systemu głosowania w Radzie.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w …

W imieniu Rady Europejskiej

Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności