Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2309(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0041/2013

Texte depuse :

A7-0041/2013

Dezbateri :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0082

Texte adoptate
PDF 341kWORD 28k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2013 referitoare la componența Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (2012/2309(INL))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii,

–  având în vedere Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 41, 48 și 74f din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 octombrie 2007 privind componența Parlamentului European(1),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0041/2013),

A.  întrucât articolul 2 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 36 expiră la sfârșitul legislaturii 2009-2014;

B.  întrucât se așteaptă ca Republica Croația să adere la Uniune înaintea alegerilor pentru Parlamentul European, care urmează să se desfășoare în primăvara anului 2014, și întrucât la sfârșitul legislaturii 2009-2014 vor expira dispozițiile articolului 19 alineatul (1) din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

C.  întrucât ar trebui luate în considerație schimbările demografice care au avut loc de la ultimele alegeri pentru Parlamentul European,

D.  întrucât instituirea unui sistem durabil de repartizare a locurilor în Parlamentul European ar trebui luată în considerare numai împreună cu o revizuire a sistemului de votare în Consiliu, ca parte a unei reforme generale a instituțiilor Uniunii, care ar trebui definită în cadrul unei convenții, convocate în temeiul articolului 48 alineatul (3) din TUE și întrucât o astfel de reformă ar trebui să recunoască, în baza tratatelor, că fundamentul democratic al Uniunii constă în reprezentarea atât a cetățenilor, cât și a statelor membre,

E.  întrucât repartizarea locurilor în viitoarea legislatură nu ar trebui să se facă în mod arbitrar ci, dimpotrivă, ar trebui să aibă la bază criterii obiective, aplicate în mod pragmatic și întrucât o astfel de repartizare ar trebui să compenseze câștigul în termeni de număr de locuri cu pierderile, astfel încât pierderile să nu fie mai mari de un singur loc pe stat membru,

1.  transmite Consiliului European propunerea anexată de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European pentru legislatura 2014-2019, în temeiul dreptului său de inițiativă prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din TUE;

2.  subliniază necesitatea urgentă de a adopta această decizie, care impune aprobarea sa, de îndată ce Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană va intra în vigoare, astfel încât statele membre să poată adopta, în timp util, dispozițiile interne necesare în vederea organizării alegerilor pentru Parlamentul European pentru legislatura 2014-2019;

3.  se angajează să înainteze foarte curând o propunere vizând îmbunătățirea aranjamentelor practice pentru organizarea alegerilor din 2014;

4.  se angajează să prezinte până la sfârșitul anului 2015 o nouă propunere de decizie a Consiliului European în vederea instituirii, cu suficient timp înainte de începutul legislaturii 2019-2024, a unui sistem durabil și transparent care să permită, în viitor, înainte de fiecare noi alegeri pentru Parlamentul European, o distribuire obiectivă a locurilor între statele membre, pe baza principiului proporționalității descrescătoare prevăzut la articolul 1 din propunerea anexată de decizie, ținând seama de orice modificare a numărului acestora și de evoluțiile demografice, constatate în mod corespunzător, și fără a exclude posibilitatea rezervării unui număr de locuri pentru deputații aleși pe liste transnaționale;

5.  observă că instituirea unui nou sistem de repartizare a locurilor în Parlamentul European ar trebui făcută împreună cu o revizuire a sistemului de votare în Consiliu, ca parte a unei revizuiri necesare a tratatelor; hotărăște să prezinte propuneri în acest sens în cadrul următoarei convenții ce va fi convocată în temeiul articolului 48 alineatul (3) din TUE;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, precum și propunerea anexată de decizie a Consiliului European, împreună cu raportul susmenționat al Comisiei sale pentru afaceri constituționale, Consiliului European și guvernului și parlamentului Republicii Croația, precum și, spre informare, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 227 E, 4.9.2008, p. 132 (Raportul Lamassoure-Severin).


ANEXĂ LA REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Propunere de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14 alineatul (2),

având în vedere articolul 2 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii,

având în vedere inițiativa Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)  Articolul 2 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii expiră la sfârșitul legislaturii 2009-2014.

(2)  Articolul 19 alineatul (1) din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, vor expira la sfârșitul legislaturii 2009-2014.

(3)  Este necesar să se respecte, fără întârziere, dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 și, prin urmare, să se adopte decizia prevăzută la articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru a permite statelor membre să adopte, în timp util, dispozițiile interne necesare în vederea organizării alegerilor pentru Parlamentul European pentru legislatura 2014-2019.

(4)  Prezenta decizie respectă criteriile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, și anume: numărul reprezentanților cetățenilor Uniunii să nu depășească 750 de deputați, plus Președintele, această reprezentare să fie asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase deputați pentru fiecare stat membru, fără ca vreunui stat membru să i se atribuie mai mult de 96 de locuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În aplicarea principiului proporționalității descrescătoare prevăzut la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, se respectă următoarele principii:

   la repartizarea locurilor în Parlamentul European se folosește integral numărul minim și cel maxim stabilit în Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel încât să se reflecte cât mai fidel cu putință mărimea populațiilor respective ale statelor membre;
   raportul dintre populație și numărul de locuri pentru fiecare stat membru, înainte de a fi rotunjit la un număr întreg, variază în funcție de populația statului respectiv, astfel încât fiecare deputat în Parlamentul European dintr-un stat membru mai populat să reprezinte mai mulți cetățeni decât fiecare deputat dintr-un stat membru mai puțin populat, precum și invers, cu cât populația unui stat membru este mai mare, cu atât statul membru respectiv are dreptul la un număr mai mare de locuri.

Articolul 2

Populația totală a statelor membre se calculează de către Comisie (Eurostat) pe baza datelor furnizate de către statele membre, în conformitate cu metoda instituită printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului.

Articolul 3

În temeiul articolului 1, numărul de reprezentanți în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru se stabilește după cum urmează, cu efect de la începutul legislaturii 2014-2019:

Belgia

21

Bulgaria

17

Republica Cehă

21

Danemarca

13

Germania

96

Estonia

6

Irlanda

11

Grecia

21

Spania

54

Franța

74

Croația

11

Italia

73

Cipru

6

Letonia

8

Lituania

11

Luxemburg

6

Ungaria

21

Malta

6

Țările de Jos

26

Austria

18

Polonia

51

Portugalia

21

România

32

Slovenia

8

Slovacia

13

Finlanda

13

Suedia

20

Regatul Unit

73

Articolul 4

Prezenta decizie se revizuiește cu suficient timp înainte de începutul legislaturii 2019-2024, pentru a institui un sistem care să permită în viitor, înainte de fiecare noi alegeri pentru Parlamentul European, o redistribuire echitabilă, durabilă și transparentă a locurilor între statele membre, pe baza principiului proporționalității descrescătoare prevăzut la articolul 1, ținând seama de orice modificare a numărului acestora și de evoluțiile lor demografice, constatate în mod corespunzător, precum și de sistemul de votare din Consiliu.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la ….

Pentru Consiliul European

Președintele

Aviz juridic - Politica de confidențialitate