Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2309(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0041/2013

Predkladané texty :

A7-0041/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0082

Prijaté texty
PDF 349kWORD 28k
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (2012/2309(INL))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Protokol č. 36 o prechodných ustanoveniach,

–  so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii,

–  so zreteľom na články 41, 48 a 74f rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o zložení Európskeho parlamentu(1),

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0041/2013),

A.  keďže účinnosť článku 2 ods. 1 a 2 Protokolu č. 36 skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014,

B.  keďže sa očakáva, že Chorvátska republika pristúpi k Únie pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú konať na jar v roku 2014, a keďže na konci volebného obdobia 2009 – 2014 sa skončí účinnosť článku 19 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

C.  keďže by sa mali zohľadniť demografické zmeny, ktoré sa uskutočnili od posledných volieb do Európskeho parlamentu,

D.  keďže by sa malo zvážiť ustanovenie trvalého systému rozdelenia kresiel v Európskom parlamente súbežne s revíziou hlasovacieho systému v Rade, a to v rámci celkovej reformy inštitúcií Únie, ktorá sa má určiť na konvente zvolanom na základe článku 48 ods. 3 ZEÚ, a keďže v tejto reforme by sa malo uznať, že v súlade so zmluvami je základom demokracie Únie zastúpenie občanov i členských štátov;

E.  keďže rozdelenie kresiel na ďalšie volebné obdobie by nemalo byť ľubovoľné, ale malo by vychádzať z objektívnych kritérií, ktoré treba uplatňovať pragmaticky, a keďže toto rozdelenie by malo kompenzovať počet získaných a stratených kresiel tak, aby bola strata kresiel obmedzená na maximálne jedno kreslo na členský štát;

1.  predkladá Európskej rade priložený návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2014 – 2019, na základe práva na iniciatívu ustanoveného v článku 14 ods. 2 ZEÚ;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu prijať toto rozhodnutie, ktoré si vyžaduje jeho súhlas, hneď ako zmluva týkajúca sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii nadobudne účinnosť, aby mohli členské štáty vo vhodnom čase schváliť potrebné vnútroštátne opatrenia na zorganizovanie volieb do Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2009 – 2014;

3.  zaväzuje sa k tomu, že v krátkom čase predloží návrh zameraný na zlepšenie praktických ustanovení usporiadania volieb v roku 2014;

4.  zaväzuje sa, že do konca roku 2015 predloží nový návrh rozhodnutia Európskej rady s cieľom vytvoriť v dostatočnom predstihu pred začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 trvalý a transparentný systém, ktorý v budúcnosti pred každými novými voľbami do Európskeho parlamentu umožní objektívnym spôsobom, založeným na zásade zostupnej proporcionality vymedzenej v článku 1 priloženého návrhu, prideliť kreslá jednotlivým členským štátom objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní každá zmena ich počtu a riadne zistený demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na nadnárodných volebných zoznamoch;

5.  konštatuje, že nový systém prideľovania kresiel v Európskom parlamente by sa mal ustanoviť súbežne s revíziou hlasovacieho systému v Rade v rámci potrebnej revízie zmlúv; je rozhodnutý predložiť v tomto smere návrhy na ďalšom konvente zvolanom na základe článku 48 ods. 3 ZEÚ;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a priložený návrh rozhodnutia Európskej Rady spolu s uvedenou správou svojho Výboru pre ústavné veci Európskej rade a vláde a parlamentu Chorvátskej republiky a pre informáciu Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 132 (Lamassourova-Severinova správa).


PRÍLOHA K UZNESENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14 ods. 2,

so zreteľom na článok 2 ods. 3 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach,

so zreteľom na iniciatívu Európskeho parlamentu,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)  účinnosť článku 2 ods. 1 a 2 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014,

(2)  účinnosť článku 19 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014,

(3)  je nevyhnutné bezodkladné zosúladenie s ustanoveniami článku 2 ods. 3 Protokolu č. 36, a teda prijatie rozhodnutia uvedené v druhom pododseku článku 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, aby mohli členské štáty vo vhodnom čase schváliť potrebné vnútroštátne opatrenia na zorganizovanie volieb do Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2009 – 2014;

(4)  v tomto rozhodnutí sa dodržiavajú kritéria vymedzené v článku 14 v druhom odseku prvom pododseku Zmluvy o Európskej únii, konkrétne to, že počet zástupcov občanov Únie nepresiahne sedemstopäťdesiat poslancov plus predseda, že toto zastúpenie je zostupne proporčné, pričom každý členský štát má najmenej šesť poslancov a žiadny členský štát nemá pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pri uplatňovaní zásady zostupnej proporcionality uvedenej v článku 14 v prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o Európskej únii sa uplatňujú tieto zásady:

   pridelenie kresiel v Európskom parlamente naplno využíva minimálny a maximálny počet stanovený v Zmluve o Európskej únii, aby čo najviac zohľadňovalo počet obyvateľstva v príslušných členských štátoch;
   pomer medzi počtom obyvateľov a počtom kresiel každého členského štátu pred zaokrúhlením na celé čísla sa so zreteľom na počet obyvateľov jednotlivých členských štátov líši tak, že každý poslanec Európskeho parlamentu z členského štátu s väčším počtom obyvateľov zastupuje viac občanov než každý poslanec z členského štátu s menším počtom obyvateľov, a naopak, čím je členský štát ľudnatejší, tým má nárok na väčší počet kresiel.

Článok 2

Celkový počet obyvateľov členského štátu vypočíta Komisia (Eurostat) na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty, v súlade so spôsobom stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady.

Článok 3

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov v Európskom parlamente zvolených v každom členskom štáte stanovený nasledovne, s účinnosťou od začiatku volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko

21

Bulharsko

17

Česká republika

21

Dánsko

13

Nemecko

96

Estónsko

6

Írsko

11

Grécko

21

Španielsko

54

Francúzsko

74

Chorvátsko

11

Taliansko

73

Cyprus

6

Lotyšsko

8

Litva

11

Luxembursko

6

Maďarsko

21

Malta

6

Holandsko

26

Rakúsko

18

Poľsko

51

Portugalsko

21

Rumunsko

32

Slovinsko

8

Slovensko

13

Fínsko

13

Švédsko

20

Spojené kráľovstvo

73

Článok 4

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom predstihu pred začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý v budúcnosti pred každými novými voľbami do Európskeho parlamentu umožní objektívnym, spravodlivým, trvalým a transparentným spôsobom, založeným na zásade zostupnej proporcionality vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, pričom sa zohľadní každá zmena ich počtu a riadne zistený demografický vývoj ich obyvateľstva, ako aj so zreteľom na systém hlasovania v Rade.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsku radu

predseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia