Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2309(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0041/2013

Ingivna texter :

A7-0041/2013

Debatter :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Omröstningar :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0082

Antagna texter
PDF 250kWORD 27k
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg
Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser,

–  med beaktande av fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,

–  med beaktande av artiklarna 41, 48 och 74f i arbetsordningen,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om Europaparlamentets sammansättning(1),

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0041/2013), och av följande skäl:

A.  Bestämmelserna i artikel 2.1 och 2.2 i protokoll nr 36 upphör att gälla i slutet av Europaparlamentets valperiod 2009–2014.

B.  Republiken Kroatien väntas ansluta sig till unionen före valet till Europaparlamentet som ska hållas våren 2014. I slutet av valperioden 2009–2014 upphör giltighetstiden för artikel 19.1 i akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

C.  De demografiska förändringar som har skett sedan det senaste valet till Europaparlamentet bör beaktas.

D.  Man bör överväga att upprätta ett hållbart system för tilldelning av platser till Europaparlamentet samtidigt som röstsystemet i rådet ses över, som en del i en övergripande reform av unionens institutioner vilken definieras vid ett konvent som sammankallats enligt artikel 48.3 i EU-fördraget. I en sådan reform bör det i enlighet med fördragen erkännas att grunden för unionsdemokratin är att både medborgare och medlemsstater företräds.

E.  Tilldelningen av platser till parlamentets nästa valperiod får inte vara godtycklig utan bör i stället grunda sig på objektiva kriterier som tillämpas på ett pragmatiskt sätt. En sådan tilldelning bör kompensera vinster i antalet platser med förluster på ett sådant sätt att förlusterna begränsas till högst en plats per medlemsstat.

1.  Europaparlamentet förelägger Europeiska rådet det bifogade förslaget till Europeiska rådets beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning för valperioden 2014–2019, på grundval av dess initiativrätt enligt artikel 14.2 i EU-fördraget.

2.  Europaparlamentet betonar det brådskande behovet av att anta beslutet, som måste godkännas av parlamentet, så snart som fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft, så att medlemsstaterna i god tid kan anta nödvändiga interna åtgärder för anordnandet av valet till Europaparlamentet för valperioden 2014–2019.

3.  Europaparlamentet åtar sig att inom kort lägga fram ett förslag som syftar till att förbättra de praktiska förberedelserna inför valet 2014.

4.  Europaparlamentet åtar sig att, före slutet av 2015, lägga fram ett nytt förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte att fastställa ett hållbart och öppet system i tillräckligt god tid före valperioden 2019–2024 som i framtiden gör det möjligt att före varje nytt val till Europaparlamentet fördela platserna mellan medlemsstaterna på ett objektivt sätt och på grundval av den princip om degressiv proportionalitet som fastställs i artikel 1 i bifogat förslag till beslut, med hänsyn till en eventuell förändring av antalet stater och till den demografiska befolkningsutveckling som vederbörligen konstaterats och utan att utesluta möjligheten att reservera ett antal platser för ledamöter som valts från en nationsövergripande lista.

5.  Europaparlamentet noterar att det nya systemet för tilldelning av platser till Europaparlamentet bör upprättas i samband med en översyn av röstsystemet i rådet, som en del av den nödvändiga revideringen av fördragen. Parlamentet beslutar att lägga fram förslag om detta vid nästa konvent som ska sammankallas i enlighet med artikel 48.3 i EU-fördraget.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och det bifogade förslaget till Europeiska rådets beslut, tillsammans med det tidigare nämnda betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor, till Europeiska rådet och Republiken Kroatiens regering och parlament samt till kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament för kännedom.

(1) EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 132 (betänkande av Lamassoure-Severin).


BILAGA TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

Förslag till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

EUROPEISKA RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14.2,

med beaktande av artikel 2.3 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser,

med beaktande av Europaparlamentets initiativ,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)  Artikel 2.1 och 2.2 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser upphör att gälla i slutet av Europaparlamentets valperiod 2009–2014.

(2)  Artikel 19.1 i akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen upphör att gälla i slutet av Europaparlamentets valperiod 2009–2014.

(3)  Det är viktigt att bestämmelserna i artikel 2.3 i protokoll nr 36 efterlevs utan fördröjning, och därmed att anta det beslut som föreskrivs i artikel 14.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, så att medlemsstaterna i god tid kan anta nödvändiga interna åtgärder för organisationen av valet till Europaparlamentet för valperioden 2014–2019.

(4)  Detta beslut är förenligt med kriterierna i artikel 14.2 första stycket i fördraget om Europeiska unionen, det vill säga att antalet företrädare för unionens medborgare inte får överstiga 750, plus ordföranden, att medborgarna ska företrädas med degressiv proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlemsstat, och att ingen medlemsstat får tilldelas fler än 96 platser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpningen av principen om degressiv proportionalitet enligt artikel 14.2 första stycket i fördraget om Europeiska unionen ska följande principer gälla:

   Vid fördelningen av platser i Europaparlamentet ska man fullt utnyttja de lägsta och högsta antal som fastställs i fördraget om Europeiska unionen, så att befolkningsstorleken i respektive medlemsstat avspeglas så nära som möjligt.
   Kvoten mellan befolkning och antalet platser för varje medlemsstat före avrundning till heltal ska variera beroende på staternas respektive befolkningsmängd, så att varje ledamot i Europaparlamentet från en medlemsstat med större befolkningsmängd företräder fler medborgare än en ledamot från en medlemsstat med mindre befolkningsmängd, och omvänt att ju fler invånare en medlemsstat har, desto fler platser har den rätt till.

Artikel 2

Den totala befolkningsmängden i medlemsstaterna ska beräknas av kommissionen (Eurostat) utifrån uppgifter från medlemsstaterna och enligt en metod som fastställts genom en förordning från Europaparlamentet och rådet.

Artikel 3

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet företrädare i Europaparlamentet från varje medlemsstat som följer nedan, med verkan från och med början av valperioden 2014–2019.

Belgien

21

Bulgarien

17

Tjeckien

21

Danmark

13

Tyskland

96

Estland

6

Irland

11

Grekland

21

Spanien

54

Frankrike

74

Kroatien

11

Italien

73

Cypern

6

Lettland

8

Litauen

11

Luxemburg

6

Ungern

21

Malta

6

Nederländerna

26

Österrike

18

Polen

51

Portugal

21

Rumänien

32

Slovenien

8

Slovakien

13

Finland

13

Sverige

20

Förenade kungariket

73

Artikel 4

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god tid före valperioden 2019–2024 i syfte att upprätta ett system som i framtiden gör det möjligt att före varje nytt val till Europaparlamentet fördela platserna mellan medlemsstaterna på ett objektivt, rättvist, hållbart och öppet sätt och på grundval av den princip om degressiv proportionalitet som anges i artikel 1, med beaktande av eventuella ändringar av antalet stater och den demografiska befolkningsutveckling som vederbörligen har konstaterats, liksom av röstsystemet i rådet.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i …

På Europeiska rådets vägnar

Ordförande

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy