Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2524(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0091/2013

Indgivne tekster :

B7-0091/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.6

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0083

Vedtagne tekster
PDF 19kWORD 23k
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg
Definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2013 om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (2013/2524(RPS))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikel 26,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (D 024615/02) (udkast til Kommissionens forordning),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(2),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) kompendium om planteprodukter med indberettet naturligt indhold af stoffer med eventuelle skadelige virkninger for menneskers sundhed(3),

–  der henviser til udtalelse af 2. februar 2002 fra Kommissionens Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om thujon(4),

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c),

A.  der henviser til, at spiritus er inddelt i kategorier i henhold til definitionerne i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008;

B.  der henviser til, at bilagene til forordning (EF) nr. 110/2008 kan ændres ved foranstaltninger vedtaget af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i overensstemmelse med forordningens artikel 26;

C.  der henviser til, at ifølge betragtning 2 i forordning (EF) nr. 110/2008 bør de foranstaltninger, der gælder for spiritussektoren, værne om det ry, som spiritus har opnået i EU og på verdensmarkedet, ved fortsat at tage hensyn til de traditionelle metoder, der anvendes til fremstilling af spiritus;

D.  der henviser til, at ifølge betragtning 6 i forordning (EF) nr. 110/2008 kan definitionerne færdiggøres eller ajourføres bl.a. i de tilfælde, hvor tidligere definitioner var mangelfulde eller utilstrækkelige, men de bør fortsat tage hensyn til de traditionelle metoder;

E.  der henviser til, at absint, som er en spiritus, der traditionelt produceres i flere medlemsstater, hidtil ikke har været defineret som en produktkategori i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008;

F.  der henviser til, at Kommissionen i artikel 1, litra c), i sit udkast til forordning foreslår at indføje en definition af absint i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008, hvorved der vil blive fastlagt et minimumsniveau for anethol på 0,5 g/l;

G.  der henviser til, at absint er almindeligt kendt som en spiritus fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat aromatiseret med absint malurt (Artemisia absinthium L.), romermalurt (Artemisia Pontica L.), anis (Pimpinella anisum L.), fennikel (Foeniculum vulgare Mill.) og andre urter afhængigt af deres regionale tilgængelighed;

H.  der henviser til, at afhængigt af visse urters regionale tilgængeligheden og forbrugernes varierende præferencer forekommer der visse afvigelser inden for den traditionelle fremstilling af absint i mange medlemsstater, således at ikke alle traditionelle opskrifter forudser et minimumsindhold af anethol, og anetholniveauet i mange produkter, der i øjeblikket findes på markedet, er lavere end de 0,5 g/l, som Kommissionen foreslår;

I.  der henviser til, at hvis Kommissionens udkast til forordning træder i kraft, vil producenterne af disse varianter af absint med denne nye definition af absint enten skulle afstå fra at bruge betegnelsen »absint« i varebetegnelsen eller ændre deres mangeårige opskrifter uagtet deres traditionelle produktionsmetoder;

J.  der henviser til, at en sådan ændring af de grundlæggende produktegenskaber vil kunne irritere forbrugerne og dermed underminere deres tillid;

K.  der henviser til, at absint som produktkategori kan defineres på en måde, der sikrer respekt for regionale varianter, således at producenterne ikke skal ændre traditionelle produktionsmetoder;

L.  der henviser til, at absintproducenterne desuden kunne blive forpligtet til at angive mængden af anethol i listen over bestanddele;

M.  der henviser til, at ifølge betragtning 2 i forordning (EF) nr. 110/2008 bør de foranstaltninger, der gælder for spiritussektoren, bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;

N.  der henviser til, at Kommissionen i artikel 1, litra c), i sit forslag til forordning desuden foreslår, at definitionen af absint skal omfatte et krav om en mængde thujon (alfa og beta) på mellem 5 og 35 mg/l;

O.  der henviser til EFSA's kompendium om planteprodukter med indberettet naturligt indhold af stoffer med eventuelle skadelige virkninger for menneskers sundhed ved anvendelse i fødevarer og kosttilskud omfatter thujon indeholdt i Artemisia absinthium L.;

P.  der henviser til, at Kommissionens Videnskabelige Komité for Levnedsmidler i sin udtalelse af 2. februar 2002 fastslog, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende thujon som et kemisk identificeret aromastof, og støttede håndhævelsen af de øvre grænser for fødevarer og drikkevarer, der fandt anvendelse på tidspunktet for vedtagelsen af udtalelsen, og som stadig finder anvendelse i henhold til bilag III til forordning (EF) nr. 1334/2008;

Q.  der henviser til, at nogle absintproducenter er begyndt at bruge Artemisia planter, der ikke indeholder thujon eller kun indeholder meget lave niveauer af dette stof;

R.  der henviser til, at en forskrift om et minimumsniveau af thujon som en del af en definition af absint derfor i modstrid med de gældende principper for behandling af dette potentielt skadelige stof;

S.  der henviser til, at opstillingen af et minimumsniveau for thujon i absint ikke føjer en uundværlig egenskab til definitionen af denne spiritus;

1.  mener, at dette udkast til Kommissionens forordning ikke er foreneligt med formålet med og indholdet af forordning (EF) nr. 110/2008;

2.  modsætter sig vedtagelsen af udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.
(2) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.
(3) EFSA Journal 2012; 10(5): 2663.
(4) Kommissionens Videnskabelige Komité eksisterede indtil 2003, hvor EFSA officielt blev oprettet. Den 2. december 2002 vedtog udvalget en udtalelse om thujon, der blev offentliggjort den 6. februar 2003 med referencen SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 Final.
(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik