Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2524(RPS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0091/2013

Ingediende teksten :

B7-0091/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/03/2013 - 8.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0083

Aangenomen teksten
PDF 119kWORD 22k
Woensdag 13 maart 2013 - Straatsburg
Definitie, aanduiding, presentatie, etikettering en bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (2013/2524(RPS))

Het Europees Parlement,

–  gezien Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89(1) van de Raad, en met name artikel 26,

–  gezien de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D 024615/02) (de ontwerpverordening van de Commissie),

–  gezien Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG(2),

–  gezien het Compendium van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) van botanische preparaten waarvan is gemeld dat deze stoffen bevatten die mogelijk een risico vormen voor de gezondheid(3),

–  gezien het advies van 2 februari 2002 van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding van de Europese Commissie over thujon(4),

–  gezien artikel 5 bis, lid 3, onder b), van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(5),

–  gezien artikel 88, leden 2, 3 en 4, onder c), van zijn Reglement,

A.  overwegende dat gedistilleerde dranken in categorieën worden ingedeeld volgens de in bijlage II van Verordening (EG) nr. 110/2008 opgenomen definities;

B.  overwegende dat de bijlagen van Verordening (EG) nr. 110/2008 volgens artikel 26 van die verordening door de Commissie volgens de regelgevingsprocedure met toetsing kunnen worden gewijzigd;

C.  overwegende dat volgens de tweede overweging van Verordening (EG) nr. 110/2008, bij het nemen van maatregelen in de sector gedistilleerde dranken de reputatie die gedistilleerde dranken in de Europese Unie en op de wereldmarkt genieten, moet worden hooggehouden door rekening te blijven houden met de traditionele methoden die bij de productie van gedistilleerde dranken worden gebruikt;

D.  overwegende dat de definities van de verschillende gedistilleerde dranken volgens de zesde overweging van Verordening (EG) nr. 110/2008, weliswaar kunnen worden aangevuld of aangepast waar zij leemten vertonen of ontoereikend zijn, maar wel de traditionele methoden om een kwaliteitsproduct te verkrijgen in ere moeten blijven houden;

E.  overwegende dat absint, een gedistilleerde drank die in sommige lidstaten van oudsher wordt vervaardigd, tot op heden niet als productcategorie is gedefinieerd in bijlage II van Verordening (EG) nr. 110/2008;

F.  overwegende dat de Commissie in artikel 1, punt c, van haar ontwerpverordening een in bijlage II van Verordening (EG) nr. 110/2008 in te voegen definitie voor absint voorstelt waarin een anethoolgehalte van ten minste 0,5 gram per liter wordt verlangd;

G.  overwegende dat absint bekendstaat als gedistilleerde drank die wordt verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten of een distillaat uit landbouwproducten te aromatiseren met absintalsem (Artemisia absinthium L.), Romeinse alant (Artemisia pontica L.), groene anijs (Pimpinella anisum L.), venkel (Foeniculum vulgare Mill.), en andere planten, afhankelijk van hun beschikbaarheid in de regio;

H.  overwegende dat de traditioneel gebruikelijke bereiding van absint, al naar gelang de beschikbaarheid van bepaalde kruiden in de regio, en de smaakverschillen onder de consumenten, in veel lidstaten in zoverre is gaan uiteenlopen dat niet alle traditionele recepten een minimum-anethoolgehalte kennen, en dat het anethoolgehalte van veel producten die thans op de markt verkrijgbaar zijn, beneden het door de Commissie voorgestelde minimum van 0,5 gram per liter blijft;

I.  overwegende dat bij inwerkingtreding van de ontwerpverordening de producenten van deze absintvarianten met de nieuw ingevoerde definitie voor absint genoodzaakt zouden zijn om hetzij van de verkoopsaanduiding „absint” af te zien, hetzij hun vanouds gebruikte receptuur te wijzigen, hun traditionele productiemethoden ten spijt;

J.  overwegende dat een dergelijke verandering van inherente producteigenschappen irritatie kan wekken bij de consument en daarmee het vertrouwen van de consument kan aantasten;

K.  overwegende dat absint zich ook op een zodanige manier als productcategorie laat definiëren dat regionale varianten worden ontzien en producenten zich niet genoopt zien hun traditionele productiemethoden te wijzigen;

L.  overwegende dat absintproducenten overigens ook kunnen worden verplicht het anethoolgehalte in de lijst van ingrediënten te vermelden;

M.  overwegende bovendien dat maatregelen voor de sector gedistilleerde dranken volgens de tweede overweging van Verordening (EG) nr. 110/2008 moeten bijdragen tot een hoog niveau van consumentenbescherming;

N.  overwegende daarnaast dat de Commissie in artikel 1, punt c, van haar ontwerpverordening als onderdeel van de definitie voorstelt, dat absint een hoeveelheid thujon (alfa- en bèta-) moet bevatten van 5 tot 35 milligram per liter;

O.  overwegende dat in het Compendium van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) van botanische preparaten waarvan is gemeld dat deze stoffen bevatten die mogelijk een risico vormen voor de gezondheid indien gebruikt in voeding of voedingssupplementen, ook thujon wordt genoemd, als bestanddeel van Artemisia absinthium L.;

P.  overwegende dat het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding van de Europese Commissie in zijn advies van 2 februari 2002 thujon ongeschikt heeft verklaard voor gebruik als chemisch welbepaalde aromastof, en heeft gepleit voor handhaving van de maximumgrenzen in voedingswaren en dranken zoals die reeds golden ten tijde van het advies, en nog steeds gelden ingevolge bijlage III van Verordening (EG) nr. 1334/2008;

Q.  overwegende dat sommige absintproducenten inmiddels zijn overgestapt op Artemisia-planten die vrij zijn van thujon of slechts zeer geringe hoeveelheden van die stof bevatten;

R.  overwegende dat het vereiste van een minimum-thujongehalte als element in de definitie van absint dus in tegenspraak is met de wijze waarop thans tegen deze potentieel schadelijke stof wordt aangekeken;

S.  overwegende dat het vereiste van minimum-thujongehaltes geen onmisbare eigenschap aan de definitie van deze gedistilleerde drank toevoegt;

1.  is van mening dat de ontwerprichtlijn van de Commissie niet verenigbaar is met de strekking en de inhoud van Verordening (EG) nr. 110/2008;

2.  heeft bezwaar tegen de aanneming van de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1) PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.
(2) PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.
(3) EFSA Journal 2012 10(5): 2663.
(4) Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding van de Europese Commissie heeft bestaan tot 2003, toen EFSA formeel werd opgericht. Op 2 december 2002 bracht het comité een advies uit over thujon, dat op 6 februari 2003 werd gepubliceerd onder referentienummer SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 final..
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Juridische mededeling - Privacybeleid