Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2524(RPS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0091/2013

Teksty złożone :

B7-0091/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2013 - 8.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0083

Teksty przyjęte
PDF 213kWORD 22k
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg
Definicja, opis, prezentacja, etykietowanie i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (2013/2524(RPS))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89(1), a w szczególności jego art. 26,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D 024615/02) (projekt rozporządzenia Komisji),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 i (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE(2),

–  uwzględniając wydane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) kompendium roślin botanicznych zawierających naturalnie występujące substancje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi w przypadku wykorzystania ich w żywności lub suplementach żywnościowych(3),

–  uwzględniając opinię Komitetu Naukowego ds. Żywności Komisji Europejskiej w sprawie tujony z dnia 2 lutego 2002 r.(4),

–  uwzględniając art. 5a ust.3 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(5),

–  uwzględniając art. 88 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit c) Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że napoje spirytusowe są sklasyfikowane w kategoriach zgodnie z definicjami ustanowionymi w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008,

B.  mając na uwadze, że załączniki do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 mogą być zmieniane w drodze środków przyjmowanych przez Komisję na mocy procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, zgodnie z art. 26 tego rozporządzenia,

C.  mając na uwadze, że zgodnie z motywem 2 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych powinny chronić reputację, jaką napoje spirytusowe zyskały w Unii Europejskiej i na rynkach światowych poprzez kontynuowanie uwzględniania tradycyjnych praktyk stosowanych przy produkcji napojów spirytusowych,

D.  mając na uwadze, że chociaż zgodnie z motywem 6 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 definicje napojów spirytusowych mogą być uzupełniane lub aktualizowane, między innymi w przypadku gdy poprzednie definicje przedstawiały braki lub były niewystarczające, definicje te powinny nadal respektować tradycyjne praktyki w zakresie jakości,

E.  mając na uwadze, że absynt – napój spirytusowy tradycyjnie produkowany w kilku państwach członkowskich – do tej pory nie został zdefiniowany jako kategoria produktu w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008,

F.  mając na uwadze, że w art. 1 lit. c) projektu rozporządzenia Komisja proponuje dodanie definicji absyntu do załącznika II rozporządzenia (WE) nr 110/2008, która ustanowiłaby minimalną zawartość anetolu na poziomie 0,5 grama w litrze,

G.  mając na uwadze, że absynt jest powszechnie znany jako napój spirytusowy wytwarzany w drodze aromatyzowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatu pochodzenia rolniczego substancjami aromatycznymi takimi jak piołun (Artemisia absinthium L.), bylica pontyjska (Artemisia pontica L.), anyż (Pimpinella anisum L.), słodka odmiana kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.) oraz innymi roślinami zielnymi w zależności od ich dostępności w danym regionie,

H.  mając na uwadze, że w zależności od dostępności w danym regionie niektórych roślin zielnych oraz w zależności od zmiennych preferencji konsumentów tradycyjne praktyki wytwarzania absyntu w szeregu państw członkowskich zaczęły w pewnym stopniu różnić się od siebie w taki sposób, że nie wszystkie tradycyjne receptury przewidują minimalną zawartość anetolu, a zawartość anetolu w wielu produktach obecnie dostępnych na rynku pozostaje poniżej zaproponowanego przez Komisję poziomu 0,5 grama w litrze,

I.  mając na uwadze, że wraz z wejściem w życie projektu rozporządzenia Komisji producenci tych odmian absyntu byliby zobowiązani – w wyniku takiej nowo wprowadzonej definicji absyntu – do zaprzestania stosowania nazwy „absynt” w ramach sprzedaży swojego produktu lub (domination / denomination po ang.) do zmiany swoich długoletnich receptur, wbrew własnym tradycyjnym metodom produkcji,

J.  mając na uwadze, że tego typu zmiana nieodłącznych cech charakterystycznych produktu może zirytować konsumentów i zawieść ich zaufanie,

K.  mając na uwadze, że absynt jako kategorię produktu można by zdefiniować w sposób zapewniający poszanowanie regionalnych odmian, zamiast wymagać od producentów zmiany ich tradycyjnych metod produkcji,

L.  mając na uwadze, że producenci absyntu mogliby być dodatkowo zobowiązani do ujmowania poziomu zawartości anetolu w wykazie składników,

M.  mając też na uwadze, że zgodnie z motywem 2 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 środki mające zastosowanie do sektora napojów spirytusowych powinny przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów,

N.  mając dodatkowo na uwadze, że w art. 1 lit. c) projektu rozporządzenia Komisja proponuje ujęcie w definicji absyntu wymogu dotyczącego poziomu zawartości tujonu (alfa i beta) w przedziale między 5 a 35 miligramów w litrze,

O.  mając na uwadze, że kompendium roślin botanicznych zawierających naturalnie występujące substancje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi w przypadku wykorzystania ich w żywności lub suplementach żywnościowych autorstwa EFSA wymienia tujon wchodzący w skład piołunu (Artemisia absinthium L.),

P.  mając na uwadze, że zgodnie z opinią z dnia 2 lutego 2002 r. Komitet Naukowy ds. Żywności Komisji Europejskiej nie uznał za właściwe stosowania tujonu jako chemicznie zidentyfikowanej substancji aromatyzującej i poparł zastosowanie maksymalnych progów w żywności i napojach, które obowiązywały w momencie przyjmowania wspomnianej opinii i które nadal obowiązują zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008,

Q.  mając na uwadze, że niektórzy producenci absyntu zaczęli wykorzystywać rośliny piołunu niezawierające tujonu lub zawierające bardzo niskie poziomy tej substancji,

R.  mając na uwadze, że wyznaczenie minimalnego poziomu tujonu w ramach definicji absyntu stoi w związku z tym w sprzeczności z obecnie przyjętym paradygmatem postępowania z tą potencjalnie szkodliwą substancją,

S.  mając na uwadze, że wyznaczenie minimalnego poziomu zawartości tujonu w absyncie nie stanowi w ramach jego definicji nieodłącznej specyfiki tego napoju spirytusowego,

1.  uważa, że projekt rozporządzenia Komisji nie jest zgodny z celem i postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 110/2008;

2.  sprzeciwia się przyjęciu projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.
(2) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.
(3) Dziennik EFSA 2012; 10(5): 2663.
(4) Komitet Naukowy ds. Żywności Komisji Europejskiej istniał do 2003 r., tj. do oficjalnego powołania do życia EFSA. Dnia 2 grudnia 2002 r. Komitet przyjął opinię w sprawie tujonu, która została opublikowana w dniu 6 lutego 2003 r. pod odsyłaczem SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 Final.
(5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności