Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2524(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0091/2013

Predkladané texty :

B7-0091/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.6

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0083

Prijaté texty
PDF 214kWORD 23k
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
Definovanie, popis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (2013/2524(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89(1) a najmä na jeho článok 26,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (D 024615/02) (návrh nariadenia Komisie),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadeniach (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES(2),

–  so zreteľom na zoznam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), na ktorom sú uvedené rastlinné látky obsahujúce prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré by mohli mať pri použití v potravinách a potravinových doplnkoch škodlivý vplyv na ľudské zdravie(3);

–  so zreteľom na stanovisko Vedeckého výboru Komisie pre potraviny k thujónu z 2. februára 2002(4),

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(5),

–  so zreteľom na článok 88 ods. 2 a 3 a odsek 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže liehoviny sa klasifikujú v rámci kategórií podľa definícií stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008;

B.  keďže prílohy k nariadeniu (ES) č. 110/2008 možno meniť a dopĺňať prostredníctvom opatrení prijatých Komisiou v rámci regulačného postupu s kontrolou v súlade s článkom 26 tohto nariadenia;

C.  keďže podľa odôvodnenia 2 nariadenia (ES) č. 110/2008 by opatrenia, ktoré sa vzťahujú na odvetvie liehovarníctva, mali chrániť povesť, ktorú liehoviny získali na trhu Európskej únie a na svetovom trhu, a to tým, že budú naďalej zohľadňovať tradičné postupy používané pri výrobe liehovín;

D.  keďže definície liehovín možno dopĺňať alebo aktualizovať, okrem iného vtedy, ak predošlé definície neexistovali alebo boli nedostatočné, zároveň by však tieto definície mali podľa odôvodnenia 6 nariadenia (ES) č. 110/2008 naďalej zohľadňovať tradičné postupy kvality;

E.  keďže absint, liehovina tradične vyrábaná vo viacerých členských štátoch, nebola doposiaľ definovaná v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 ako kategória výrobku;

F.  keďže Komisia navrhuje v článku 1 písm. c) svojho návrhu nariadenia začlenenie definície absintu do prílohy II k nariadeniu (ES) č. 110/2008, ktorou by sa stanovil minimálny obsah anetolu 0,5 g/l;

G.  keďže absint je bežne známy ako liehovina vyrábaná dochucovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu palinou pravou (Artemisia absinthium L.), palinou pontickou (Artemisia pontica L.), bedrovníkom anízovým (Pimpinella anisum L.), feniklom obyčajným (Foeniculum vulgare Mill.) a inými bylinkami v závislosti od ich regionálneho výskytu;

H.  keďže v závislosti od regionálneho výskytu určitých byliniek a meniacich sa spotrebiteľských preferencií sa tradičné postupy výroby absintu v mnohých členských štátoch začali do určitej miery líšiť tak, že nie všetky tradičné recepty stanovujú minimálny obsah anetolu a obsah anetolu v prípade mnohých výrobkov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, zostáva pod úrovňou 0,5 g/l, ako navrhuje Komisia;

I.  keďže po nadobudnutí účinnosti návrhu nariadenia vypracovaného Komisiou by výrobcovia týchto variantov absintu boli vzhľadom na túto novo zavedenú definíciu absintu povinní prestať používať označenie „absint“ ako predajný názov alebo zmeniť svoje dlhodobé recepty, a to i napriek svojim tradičným výrobným metódam;

J.  keďže takáto zmena základných vlastností výrobku môže vyvolať negatívnu reakciu spotrebiteľov, a teda i oslabiť ich dôveru;

K.  keďže absint ako kategóriu výrobku možno definovať spôsobom, ktorým sa zabezpečí rešpektovanie regionálnych odlišností, namiesto toho, aby sa od výrobcov požadovala zmena tradičných metód výroby;

L.  keďže výrobcovia absintu by okrem toho mohli mať povinnosť uvádzať na zozname zložiek i obsah anetolu;

M.  keďže navyše podľa odôvodnenia 2 nariadenia (ES) č. 110/2008 by opatrenia, ktoré sa vzťahujú na odvetvie liehovarníctva, mohli prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa;

N.  keďže Komisia ďalej v článku 1 písm. c) svojho návrhu nariadenia navrhuje, aby definícia absintu zahŕňala požiadavku na stanovenie množstva thujónu (alfa a beta) v rozmedzí od 5 do 35 mg/l;

O.  keďže na zozname úradu EFSA, na ktorom sú uvedené rastlinné látky obsahujúce prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré by mohli mať pri použití v potravinách a potravinových doplnkoch škodlivý vplyv na ľudské zdravie, sa nachádza thujón obsiahnutý v paline pravej (Artemisia absinthium L.);

P.  keďže Vedecký výbor Komisie pre potraviny na základe svojho stanoviska z 2. februára 2002 nepovažuje za vhodné používať thujón ako chemicky identifikovanú dochucovaciu látku a podporuje uplatňovanie horných hraničných hodnôt v súvislosti s potravinami a nápojmi, ktoré boli zavedené v čase prijatia stanoviska a ktoré sú naďalej v platnosti podľa prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1334/2008;

Q.  keďže niektorí výrobcovia absintu začali používať rastliny rodu Artemisia, ktoré neobsahujú thujón alebo ho obsahujú len vo veľmi malých množstvách;

R.  keďže stanovenie minimálnej úrovne thujónu v definícii absintu je preto v rozpore s tým, ako sa v súčasnosti pristupuje k tejto potenciálne škodlivej látke;

S.  keďže stanovením minimálnych úrovní thujónu v prípade absintu sa definícia tejto liehoviny nedopĺňa o žiadny nevyhnutný prvok;

1.  domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom a obsahom nariadenia (ES) č. 110/2008;

2.  vyjadruje nesúhlas s prijatím návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.
(2) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.
(3) Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(5): 2663.
(4) Vedecký výbor Komisie pre potraviny existoval do roku 2003, kým bol oficiálne zriadený úrad EFSA. Dňa 2. decembra 2002 výbor prijal stanovisko k thujónu, ktoré bolo uverejnené 6. februára 2003 pod týmto odkazom: SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 Final.
(5) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia