Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2524(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0091/2013

Ingivna texter :

B7-0091/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2013 - 8.6

Antagna texter :

P7_TA(2013)0083

Antagna texter
PDF 118kWORD 22k
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg
Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (2013/2524(RPS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89(1), särskilt artikel 26 i denna,

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D 024615/02) (utkastet till kommissionens förordning ),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG(2),

–  med beaktande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (Efsa) Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements (Förteckning över växter som rapporteras innehålla naturligt förekommande ämnen som kan tänkas påverka människors hälsa negativt när den används i livsmedel och kosttillskott)(3),

–  med beaktande av yttrandet av den 2 februari 2002 från kommissionens vetenskapliga livsmedelskommitté om tujon(4),

–  med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5),

–  med beaktande av artiklarna 88.2, 88.3 och 88.4 c i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Spritdrycker klassificeras i kategorier enligt de definitioner som fastställs i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008.

B.  Bilagorna till förordning (EG) nr 110/2008 kan ändras genom att kommissionen vidtar åtgärder inom ramen för det föreskrivande förfarandet med kontroll, enligt artikel 26 i den förordningen.

C.  Enligt skäl 2 i förordning (EG) nr 110/2008 bör åtgärder som rör spritdryckssektorn garantera det goda rykte som spritdryckerna har i unionen och på världsmarknaden genom att även i fortsättningen beakta de traditionella framställningsmetoder som används för spritdrycker.

D.  Fastän definitionerna av spritdryckerna kan kompletteras eller uppdateras, bl.a. där tidigare definitionen saknades eller var otillräckliga, bör dessa definitioner enligt skäl 6 i förordning (EG) nr 110/2008 även i fortsättningen beakta traditionella metoder och kvalitetsaspekter.

E.  Absint, en spritdryck som traditionellt framställs i flera medlemsstater, har inte förrän nu definierats som en produktkategori i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008.

F.  Kommissionen föreslår i artikel 1c i sitt utkast till förordning att en definition av absint införs i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008, vilket skulle ange en lägsta anetolhalt på 0,5 gram per liter.

G.  Absint är allmänt känd som en spritdryck som framställs genom att jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter smaksätts med malört (Artemisia absinthium L.), romersk malört (Artemisia pontica L.), anis (Pimpinella anisum L.), fänkål (Foeniculum vulgare Mill.) och andra örtväxter som finns tillgängliga regionalt.

H.  Beroende på vissa örtväxters tillgänglighet regionalt och på olika konsumentpreferenser har de traditionella framställningsmetoderna för absint i många medlemsstater kommit att skilja sig åt till viss grad, vilket har lett till att inte alla traditionella recept innehåller en lägsta anetolhalt, och denna anetolhalt ligger i många av de produkter som finns tillgängliga på marknaden idag under den halt på 0,5 gram per liter som kommissionen föreslår.

I.  I samband med ikraftträdandet av kommissionens utkast till förordning skulle tillverkarna av dessa absintvariationer bli skyldiga att till följd av denna nya definition av absint avstå från att använda ordet absint i marknadsföringen eller att ändra sina sedan länge använda recept, traditionella framställningsmetoder till trots.

J.  En ändring av naturliga produktegenskaper av detta slag skulle kunna irritera konsumenterna och underminera konsumenternas förtroende.

K.  Absint som produktkategori borde kunna beskrivas på ett sätt som säkerställer respekten för regionala variationer, i stället för att kräva att tillverkade ändrar sina traditionella framställningsmetoder.

L.  Absinttillverkarna borde dessutom kunna åläggas att ange mängden anetol i innehållsförteckningen.

M.  Enligt skäl 2 i förordning (EG) nr 110/2008 bör åtgärder som är tillämpliga inom sektorn för spritdrycker dessutom bidra till att en hög nivå på konsumentskyddet uppnås.

N.  Därutöver föreslår kommissionen i artikel 1c i sitt utkast till förordning att definitionen av absint ska innehålla ett krav på att halten av tujon (alfa- och beta-tujon) ska vara 5–25 milligram per liter.

O.  I Efsas Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements (Förteckning över växter som rapporteras innehålla naturligt förekommande ämnen som kan tänkas påverka människors hälsa negativt när den används i livsmedel och kosttillskott) tas det tujon som finns i malört upp.

P.  Kommissionens vetenskapliga livsmedelskommitté ansåg i sitt yttrande av den 2 februari 2002 att det var olämpligt att använda tujon som ett kemiskt identifierat smakämne och stödde fortsatt tillämpning av de övre gränsvärden för livsmedel och drycker som fanns på plats vid tidpunkten för antagandet av yttrandet och som fortfarande gäller enligt bilaga III till förordning (EG) nr 1334/2008.

Q.  En del absinttillverkare har börjat använda malörter som inte innehåller tujon eller som bara innehåller mycket små halter av detta ämne.

R.  Bestämmelsen att en minsta tujonhalt ska ingå i definitionen av absint strider därför mot rådande paradigm för hantering av detta potentiellt skadliga ämne.

S.  Att fastställa minsta tujonhalter för absint tillför inget nödvändigt särdrag till definitionen av denna spritdryck.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning inte är förenligt med syftet och innehållet i förordning (EG) nr 110/2008.

2.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 39, 13.2.2008, s. 16
(2) EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.
(3) EFSA Journal 2012; 10(5): 2663.
(4) Kommissionens vetenskapliga livsmedelskommitté existerade till 2003 innan Efsa inrättades formellt. Den 2 december 2002 antog kommittén ett yttrande om tujon som offentliggjordes den 6 februari 2003 med referensnumret SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 Final.
(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy