Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0079/2013

Внесени текстове :

B7-0079/2013

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0084

Приети текстове
PDF 823kWORD 121k
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург
Директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори (Решение за започване на междуинституционални преговори)
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Решение на Европейския парламент от 13 март 2013 г. за започване на междуинституционални преговори и свързания с тях мандат относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид член 70, параграф 2 и член 70а от своя правилник,

  като има предвид, че определеният в законодателното предложение финансов пакет е единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014‐2020 г.;

решава да започне междуинституционални преговори на основание на следния мандат:

МАНДАТ

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „ОСП през 2020 г: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс излага потенциалните предизвикателства, цели и насоки за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. В съответствие с дебатите по това съобщение ОСП следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. Споменатата реформа следва да обхваща всички основни инструменти на ОСП, в това число Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003. С оглед на обхвата на реформата е целесъобразно да бъде отменен Регламент (ЕО) № 73/2009 и да бъде заменен с нов текст. Реформата следва също така във възможно най-голяма степен да рационализира и да опрости разпоредбите.
(1)  Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „ОСП през 2020 г: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс излага потенциалните предизвикателства, цели и насоки за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. В съответствие с дебатите по това съобщение ОСП следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. Споменатата реформа следва да обхваща всички основни инструменти на ОСП, в това число Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006 и (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003. С оглед на обхвата на реформата е целесъобразно да бъде отменен Регламент (ЕО) № 73/2009 и да бъде заменен с нов текст. Реформата следва също така да рационализира и да опрости разпоредбите.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Необходимо е да има силна ОСП, подкрепена от достатъчен бюджет с фактическо увеличение за периода 2007‐2013 г., за да се даде възможност на Европейския съюз по всяко време да произвежда необходимото количество и разнообразие от висококачествени хранителни продукти и да се подпомогне насърчаването на заетостта, съхранението и производството на екологични стоки, борбата с изменението на климата и управлението на територията. Освен това ОСП следва да се основава на разпоредби, които са лесно разбираеми за селскостопанските производители, за другите заинтересовани страни и за гражданите като цяло, така че да се гарантира прозрачност при прилагането им, да се позволи контрол и да се намалят разходите на операторите и администраторите.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б)  Една от основните цели и ключови изисквания на реформата на ОСП е намаляването на административната тежест. Тази цел следва да бъде взета категорично предвид при изготвянето на съответните разпоредби относно схемата за директно подпомагане. Броят на схемите за подпомагане следва да не надвишава необходимия брой и селскостопанските производители и държавите членки следва да са в състояние да изпълнят съответните изисквания и задължения без излишна бюрокрация. Ориентираните към практиката равнища на търпимост, разумните „de minimis“ ограничения и подходящ баланс между доверието и контрола следва да бъдат използвани за намаляване на бъдещата административна тежест за държавите членки и бенефициентите.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  С цел да се отчете новото законодателство в областта на схемите за подпомагане, което може да бъде прието след влизането в сила на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на списъка със схеми за подпомагане, обхванати от настоящия регламент.
(8)  С цел да се отчете новото законодателство в областта на схемите за подпомагане, което може да бъде прието след влизането в сила на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на списъка със схеми за подпомагане, посочени в приложение I към настоящия регламент.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  С цел да се отчетат конкретни нови елементи и да се гарантира защитата на правата на бенефициерите, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за формулиране на допълнителни определения, свързани с достъпа до подпомагане по настоящия регламент, за установяване на рамка, в която държавите членки да определят минималните дейности, които следва да се извършват на площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване, както и критериите, на които трябва да отговаря селскостопанският производител, за да се счита, че е спазил задължението за поддържане на земеделската площ в подходящо за производство състояние и критериите за определяне на превеса на трева или други тревни фуражни култури по отношение на постоянните пасища.
(9)  С цел да се отчетат конкретни нови елементи и да се гарантира защитата на правата на бенефициентите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на установяване на критерии, с които държавите членки да определят минималните дейности, които следва да се извършват на площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване, както и рамката, в която държавите членки да определят критериите, на които трябва да отговаря селскостопанският производител, за да се счита, че е спазил задължението за поддържане на земеделската площ в подходящо за производство състояние.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  С цел да се гарантира защитата на правата на бенефициерите на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, за да приема правила, касаещи базата за изчисление на намаленията, които следва да се прилагат от държавите членки към селскостопански производители съгласно прилагането на финансовата дисциплина.
заличава се
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Опитът от прилагането на различните схеми за подпомагане за селскостопански производители е показал, че подпомагането в редица случаи е било извършвано в полза на бенефициери, чиято основна дейност не включва упражняване на селскостопанска дейност или е насочена към такава дейност само в незначителна степен, като летища, железопътни предприятия, дружества за недвижими имоти и такива, стопанисващи спортни съоръжения. С цел да се гарантира по-доброто насочване на подпомагането държавите членки следва да се въздържат от отпускане на директни плащания на такива физически и юридически лица. Дребните селскостопански производители на непълно работно време допринасят пряко за жизнеспособността на селските райони и по тази причина следва да имат възможност да получават директни плащания.
(13)  Опитът от прилагането на различните схеми за подпомагане за селскостопански производители е показал, че подпомагането в редица случаи е било извършвано в полза на физически и юридически лица, чиято основна дейност не включва упражняване на селскостопанска дейност или е насочена към такава дейност само в незначителна степен. С цел да се гарантира по-доброто насочване на подпомагането и да се отразява възможно най-достоверно положението в национален аспект, е важно отговорността за определянето на понятието „активен селскостопански производител“ да бъде предоставена на държавите членки. По този начин те следва да се въздържат от отпускане на директни плащания на субекти като транспортни дружества, летища, дружества за недвижими имоти, дружества, стопанисващи спортни съоръжения, оператори на къмпинги и минни дружества; освен ако тези дружества не са в състояние да докажат, че отговарят на критериите за определянето като „активни селскостопански производители“. Дребните селскостопански производители на непълно работно време допринасят пряко за жизнеспособността на селските райони и по тази причина следва да имат възможност да получават директни плащания.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Разпределянето на директното подпомагане на доходите сред селскостопанските производители се характеризира с отпускане на голямо количество плащания на сравнително малък брой големи бенефициери. Благодарение на икономии от мащаба, големите бенефициери не се нуждаят от същото равнище на единно подпомагане, за да се постигне ефективно целта за подпомагане на доходите. Освен това, потенциалът за адаптиране на големите бенефициери ги улеснява в работата им при по-ниски равнища на единно подпомагане. Следователно би било справедливо да се въведе система за големи бенефициери, в която равнището на подпомагане постепенно да се понижава и в крайна сметка да се определи горна граница, за да се подобри разпределението на плащанията между селскостопанските производители. Тази система следва да взема предвид обаче броя на трудещите се на заплата, за да се избегнат несъразмерните въздействия върху големи стопанства с голям брой заети лица. Тези максимални равнища не следва да се прилагат за плащания, отпуснати за селскостопански практики от полза за климата и околната среда, тъй като ползите, които целят те, биха могли да бъдат понижени в резултат на това. Горната граница би могла да бъде ефективна, ако държавите членки установят определени критерии за избягване на злоупотреби от страна на селскостопанските производители, които се стремят да избегнат последствията от нея. Постъпленията от намаляването и определянето на горна граница на плащанията за големите бенефициери следва да остават за държавите членки, в които са генерирани, и следва да се използват за финансиране на проекти със значителен принос за иновациите съгласно Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [RDR].
(15)  Разпределянето на директното подпомагане на доходите сред селскостопанските производители се характеризира с отпускане на голямо количество плащания на сравнително малък брой големи бенефициери. Благодарение на икономии от мащаба, големите бенефициенти не се нуждаят от същото равнище на единно подпомагане, за да се постигне ефективно целта за подпомагане на доходите. Освен това, потенциалът за адаптиране на големите бенефициенти ги улеснява в работата им при по-ниски равнища на единно подпомагане. Следователно би било справедливо да се въведе система за големи бенефициенти, в която равнището на подпомагане постепенно да се понижава и в крайна сметка да се определи горна граница, за да се подобри разпределението на плащанията между селскостопанските производители. Тази система следва да взема предвид обаче заетите с трудова дейност, включително заплатите и разходите за изпълнителя, за да се избегнат несъразмерните въздействия върху големи стопанства с голям брой заети лица. Тези максимални равнища не следва да се прилагат за плащания, отпуснати за селскостопански практики от полза за климата и околната среда, тъй като ползите, които целят те, биха могли да бъдат понижени в резултат на това. Горната граница би могла да бъде ефективна, ако държавите членки установят определени критерии за избягване на злоупотреби от страна на селскостопанските производители, които се стремят да избегнат последствията от нея. Постъпленията от намаляването и определянето на горна граница на плащанията за големите бенефициенти следва да остават за държавите членки, в които са генерирани, и следва да се използват за финансиране на проекти със значителен принос за иновациите и за развитието на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [RDR]. Така държавите членки ще разполагат с възможност да разпределят получените от определянето на горна граница суми на големите бенефициенти, към които тази граница е била приложена, за да могат те да ги инвестират в иновации.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  С цел да се гарантира по-доброто разпределение на подпомагането по отношение на селскостопанската земя в Съюза, включително в онези държави членки, които са приложили схемата за единно плащане на площ, установена съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009, нова схема на основно плащане следва да замени схемата на единно плащане, установена съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на селскостопански производители и продължена съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009, която комбинира съществуващите преди това механизми за подпомагане в единна схема на отделени от производството директни плащания. Горната промяна следва да доведе до изтичане на правата на плащане, които са получени по споменатите регламенти и разпределението на нови такива, които отново ще бъдат базирани на броя отговарящи на условията хектари, които са на разположение на селскостопанските производители през първата година на прилагане на схемата.
(20)  С цел да се гарантира по-доброто разпределение на подпомагането по отношение на селскостопанската земя в Съюза, включително в онези държави членки, които са приложили схемата за единно плащане на площ, установена съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009, нова схема на основно плащане следва да замени схемата на единно плащане, установена съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на селскостопански производители и продължена съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009, която комбинира съществуващите преди това механизми за подпомагане в единна схема на отделени от производството директни плащания. Държавите членки следва да променят своите съществуващи системи за подпомагане, за да ги приведат в съответствие с настоящия регламент, без непременно да премахват настоящите модели на директни плащания.
Изменение 139
Предложение за регламент>
Съображение 21
(21)   Поради последователното интегриране на различни сектори в схемата за единно плащане и последващия период за приспособяване на селскостопанските производители, става все по-трудно да се обоснове наличието на значителни индивидуални разлики в равнището на подпомагане на хектар в резултат на използването на исторически референтни данни. Следователно директното подпомагане на доходите следва да бъде разделено между държавите членки по един по-справедлив начин, като се намали връзката с историческите референтни данни и с оглед на общия контекст на бюджета на Съюза. С цел да се гарантира по-справедливо разпределение на директното подпомагане, като същевременно се вземат предвид разликите, които все още съществуват в равнищата на работните заплати и разходите за влаганите ресурси, равнищата на директното подпомагане на хектар следва да бъдат коригирани постепенно. Това ще се постигне като за периода всички държави членки, чиито директни плащания са под 90 % от средната стойност за ЕС, намалят с една трета разликата между директните плащания и тези 90 % от средната стойност за ЕС. Това сближаване следва да се финансира пропорционално от всички държави членки, чиито директни плащания са над средната стойност за Съюза. Освен това всички права на плащане, които се активират през 2019 г. в дадена държава членка или регион, следва да имат еднаква единична стойност вследствие на сближаване към тази стойност, което следва да се осъществи през преходния период посредством линейни стъпки. С цел да бъдат избегнати обаче неблагоприятни финансови последици за селскостопанските производители, на държавите членки, които са използвали схемата за единно плащане и по-специално историческия модел, следва да се даде възможност отчасти да вземат предвид исторически фактори, когато изчисляват стойността на правата на плащане през първата година на прилагане на новата схема. При обсъжданията относно следващата многогодишна финансова рамка за периода, започващ през 2021 г., дебатът следва да се насочи също така към целта за пълно сближаване посредством еднакво разпределение на директното подпомагане в Европейския съюз през посочения период.
(21)   В допълнение към сближаването на плащанията за подпомагане на национално и регионално равнище, националните пакети за директните плащания следва също да бъдат коригирани, така че в държавите членки с настоящо равнище на директни плащания на хектар под 70 % от средната стойност за Съюза този недостиг да намалее с 30 %. В държави членки с равнище на директни плащания между 70 и 80 % от средната стойност недостигът следва да бъде намален с 25 %, а в тези държави членки, в които равнището надвишава 80 % от средната стойност, следва да бъде намален с 10 %. Вследствие на прилагането на тези механизми, полученото равнище следва да не бъде в нито една държава членка под 55 % от средното за Съюза през 2014 г. и 75 % от средното за Съюза през 2019 г. В случаи, при които в държави членки равнищата на плащания са над средната стойност за Съюза, стремежът към сближаване не следва да занижава тези равнища под средната стойност. Сближаването следва да се финансира пропорционално от всички държави членки, чиито директни плащания са над средната стойност за Съюза.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)  В допълнение към сближаването на помощите на национално и регионално равнище, националните пакети за директните плащания следва също да бъдат адаптирани, така че в държавите членки с настоящо равнище на директни плащания на хектар от под 70% от средната стойност за Съюза недостигът да бъде намален с 30%. В държави членки с равнище на директни плащания между 70 и 80 % от средната стойност недостигът следва да бъде намален с 25 %, а в тези държави членки, в които равнището надвишава 80 % от средната стойност, следва да бъде намален с 10 %. След като бъдат извършени тези корекции, полученото равнище следва да не бъде под 65 % от средното за Съюза в нито една държава членка. В случаи, при които в държави членки равнищата на плащания са над средната стойност за Съюза, стремежът към сближаване не следва да води до понижаване на тези равнища под средната стойност. Сближаването следва да се финансира пропорционално от всички държави членки, чиито директни плащания са над средната стойност за Съюза.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Опитът, натрупан при прилагането на схемата за единно плащане, показва, че следва да бъдат запазени някои от основните й елементи, включително определянето на национални тавани, за да се гарантира, че общото равнище на подпомагането не превишава настоящите бюджетни ограничения. Също така държавите членки следва да продължат да поддържат национален резерв, който следва да се използва за улесняване на участието на млади нови селскостопански производители в схемата или може да се използва за отчитане на специфичните нужди на някои райони. Правилата относно прехвърлянето и използването на правата на плащане следва да бъдат запазени, но ‐ при възможност ‐ да бъдат опростени.
(22)  Опитът, натрупан при прилагането на схемата за единно плащане, показва, че следва да бъдат запазени някои от основните й елементи, включително определянето на национални тавани, за да се гарантира, че общото равнище на подпомагането не превишава настоящите бюджетни ограничения. Също така държавите членки следва да продължат да поддържат национален резерв поне през първата година на новата основна схема за плащане, който може да се управлява на регионално равнище и следва да се използва за улесняване на участието на млади и нови селскостопански производители в схемата или може да се използва за отчитане на специфичните нужди на някои райони. Правилата относно прехвърлянето и използването на правата на плащане следва да бъдат запазени, но ‐ при възможност ‐ да бъдат опростени.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22a)  Държавите членки следва да имат възможност да определят коефициент за намаление, който да се фиксира на нулева стойност, за да има възможност да се намалява броят на отговарящите на условията райони с потенциално по-ниски добиви или със специфични производства.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  С цел да се гарантира защитата на правата на бенефициерите и за да се изяснят специфичните положения, които могат да възникнат в хода на прилагане на схемата за основно плащане, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за приемане на правила относно допустимостта и достъпа на селскостопанските производители до схемата за основно плащане в случай на действително или бъдещо наследяване, наследяване под аренда, промяна на правния статут или на наименованието, както и в случай на сливане или разделяне на стопанството; за приемане на правила за изчисляване на стойността и броя или за увеличаване на стойността на правата на плащане във връзка с разпределението на права на плащане, в това число правила относно възможността за временна стойност и брой или за временно увеличаване на правата на плащане, разпределени въз основа на заявление от страна на селскостопанския производител, относно условията за установяване на временна и окончателна стойност и брой на правата на плащане и относно случаите, в които договор за продажба или отдаване под аренда би могъл да засегне разпределението на права на плащане; за приемане на правила за установяване и изчисляване на стойността и броя на правата на плащане, получени от националния резерв; за приемане на правила за изменението на единичната стойност на правата на плащане в случай на права на плащане, разделени на части и критериите за разпределянето на правата за плащане съгласно използването на националния резерв и селскостопанските производители, които не са подали заявления за подпомагане през 2011 г.
(23)  С цел да се гарантира защитата на правата на бенефициентите и за да се изяснят специфичните положения, които могат да възникнат в хода на прилагане на схемата за основно плащане, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за приемане на правила относно допустимостта и достъпа на селскостопанските производители до схемата за основно плащане в случай на действително или бъдещо наследяване, наследяване под аренда, промяна на правния статут или на наименованието, както и в случай на сливане или разделяне на стопанството; за приемане на правила за изчисляване на стойността и броя или за увеличаване на стойността на правата на плащане във връзка с разпределението на права на плащане, в това число правила относно възможността за временна стойност и брой или за временно увеличаване на правата на плащане, разпределени въз основа на заявление от страна на селскостопанския производител, относно условията за установяване на временна и окончателна стойност и брой на правата на плащане и относно случаите, в които договор за продажба или отдаване под аренда би могъл да засегне разпределението на права на плащане; за приемане на правила за установяване и изчисляване на стойността и броя на правата на плащане, получени от националния резерв; за приемане на правила за изменението на единичната стойност на правата на плащане в случай на права на плащане, разделени на части и критериите за разпределянето на правата за плащане съгласно използването на националния резерв и селскостопанските производители, които не са подали заявления за подпомагане в периода 2009–2011 г.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24a)  Държавите членки следва да имат възможност да решат да използват част от своите национални тавани, за да отпускат допълнително годишно плащане по отношение на първите хектари земя, с цел да се вземе по-добре под внимание разнообразието на стопанства с оглед размера на стопанската им дейност, избора им на производство и заетостта.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Една от целите на новата ОСП е подобряването на екологичните параметри чрез задължителен компонент за „екологизиране“ на директните плащания, които ще подкрепят селскостопански практики от полза за климата и околната среда, приложими в целия Съюз. За тази цел държавите членки следва да използват част от своите национални тавани за директни плащания, за да отпускат годишно плащане в допълнение към основното плащане за задължителни практики, които следва да се прилагат от селскостопанските производители с приоритетна насоченост и към двете цели на политиката ‐ климат и околна среда. Споменатите практики следва да бъдат под формата на обикновени, обобщени, недоговорни и годишни действия, които надхвърлят изискванията за кръстосано спазване и са свързани със земеделието, като разнообразяване на културите, поддържане на постоянни пасища и приоритетни екологични площи. Задължителният характер на тези практики следва да се отнася също така за селскостопанските производители, чиито стопанства са изцяло или частично разположени в зони по „Натура 2000“, обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици, доколкото тези практики са съвместими с целите на споменатите директиви. Селскостопанските производители, които изпълнят условията, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да имат право на компонента за „екологизиране“ без да изпълняват никакви други задължения, предвид признатите ползи за околната среда от системите за биологично земеделие. Несъобразяването с компонента за „екологизиране“ следва да води до наказателни мерки съгласно член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR].
(26)  Една от целите на новата ОСП е подобряването на екологичните параметри. За тази цел държавите членки следва да използват част от своите национални тавани за директни плащания, за да отпускат годишно плащане за задължителни практики, които следва да се прилагат от селскостопанските производители с приоритетна насоченост и към двете цели на политиката ‐ климат и околна среда. Споменатите практики следва да бъдат под формата на обикновени, обобщени, недоговорни и годишни действия, които надхвърлят изискванията за кръстосано спазване и са свързани със земеделието, като разнообразяване на културите, поддържане на постоянни пасища, постоянни места за паша и приоритетни екологични площи. Селскостопанските производители, които изпълнят условията, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, бенефициери на плащания за агроекология и климат, установени съгласно член 29 от Регламент (EС) № [...] [RDR], и селскостопански производители, чиито стопанства са разположени в зони по „Натура 2000“ следва да имат право на компонента за „екологизиране“, без да изпълняват никакви други задължения. При определени условия селскостопанските производители, чието стопанство е сертифицирано по национални схеми за удостоверяване на екологичните практики, следва също да могат да се възползват от компонента за „екологизиране“. Селскостопанските производители следва да бъдат освободени от задължението за разнообразяване на културите, както и от задълженията, свързани с приоритетните екологични площи, когато поне 75 % от техните стопанства са заети от постоянни пасища и постоянни места за паша или от култури под вода. Освобождаване от това задължение следва да се прилага само когато обработваемата земя от оставащата и отговарящата на условията селскостопанска земя не надвишава 50 хектара.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  С цел да се гарантира поддържането на земята за постоянно пасище като такава от селскостопанските производители, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора с оглед приемането на правила относно прилагането на мярката.
(28)  С цел да се гарантира поддържането на земята за постоянно пасище и постоянно място за паша като такава от държавите членки, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора с оглед приемането на правила относно прилагането на мярката.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  С цел да се гарантира ефективното и последователно прилагане на мярката за приоритетни екологични площи, като същевременно се вземат предвид специфичните особености на държавите членки, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора с оглед на по-подробното определяне на видовете приоритетни екологични площи, посочени в същата мярка, и прибавянето и определянето на други видове приоритетни екологични площи, които могат да бъдат взети предвид за спазване на процента, посочен във въпросната мярка.
(29)  С цел да се гарантира ефективното и последователно прилагане на мярката за приоритетни екологични площи, като същевременно се вземат предвид специфичните особености на държавите членки, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на по-подробното определяне на видовете приоритетни екологични площи, посочени в същата мярка, прибавянето и определянето на други видове приоритетни екологични площи, които могат да бъдат взети предвид за спазване на процента, посочен във въпросната мярка, и да се утвърди единна за целия Съюз рамка на коефициентите за изчисление с цел да се изчислят хектарите, използвани за различните видове приоритетни екологични площи.
Изменение 104
Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)
(29а)  С оглед на подобряването на състоянието на околната среда, борбата срещу изменението на климата и подобряването на агрономическите условия Комисията следва своевременно да представи стратегически план за снабдяване с растителни протеини, който също така ще предостави възможност на Съюза да намали своята много силна зависимост от външни източници на снабдяване. Този план следва да предвижда отглеждането в рамките на Общата селскостопанска политика на повече маслодайни протеинови култури и бобови култури и следва да насърчава агрономическите изследвания в областта на адаптираните и високопроизводителни сортове.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  На държавите членки следва да се даде възможност да използват част от своите национални тавани за директни плащания за обвързано с производството подпомагане в дадени сектори и в ясно определени случаи. Ресурсите, които могат да се използват за всяко обвързано с производството подпомагане, следва да бъдат ограничени до подходящо равнище, като същевременно се дава възможност това подпомагане да се отпуска в държави членки или в конкретни техни райони, изправени пред особени ситуации, когато конкретните видове земеделие или конкретните селскостопански сектори са от особено значение по икономически, екологични и/или социални причини. На държавите членки следва да се даде възможност да използват до 5 % от националните си тавани за такова подпомагане или 10 % ‐ ако тяхното равнище на обвързано с производството подпомагане за поне една година от периода 2010‐2013 г. надвишава 5 %. В надлежно обосновани случаи обаче, когато в даден район са демонстрирани определени чувствителни нужди и при одобрение от Комисията, на държавите членки следва да се даде възможност да използват повече от 10 % от националния си таван. Обвързаното с производството подпомагане следва да се отпуска само в размера, който е необходим, за да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на производство в тези райони. Такова подпомагане следва да е на разположение също така на селскостопански производители, които към 31 декември 2013 г. притежават специални права на плащане, които са им разпределени съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 и Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не разполагат с отговарящи на условията хектари за активиране на правата на плащане. По отношение на одобрението на доброволното обвързано с производството подпомагане, надвишаващо 10 % от годишния национален таван, определен на държава членка, Комисията следва допълнително да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение без да се прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.
(33)  На държавите членки следва да се даде възможност да използват част от своите национални тавани за директни плащания за обвързано с производството подпомагане в дадени сектори и в ясно определени случаи. Ресурсите, които могат да се използват за всяко обвързано с производството подпомагане, следва да бъдат ограничени до подходящо равнище, като същевременно се дава възможност това подпомагане да се отпуска в държави членки или в конкретни техни райони, изправени пред особени ситуации, когато конкретните видове земеделие или конкретните селскостопански сектори са от особено значение по икономически, екологични и/или социални причини. На държавите членки следва да се даде възможност да използват до 15 % от националните си тавани за такова подпомагане. Този процент може да бъде увеличен с три процентни пункта за тези държави членки, които решат да използват най-малко 3% от своя национален таван с цел подпомагане на производството на протеинови култури. Обвързаното с производството подпомагане следва да се отпуска само в размера, който е необходим, за да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на производство в тези райони, с изключение на случаите, когато целта на помощта е опазването на околната среда. Такова подпомагане следва да е на разположение също така на селскостопански производители, които към 31 декември 2013 г. притежават специални права на плащане, които са им разпределени съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 и Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не разполагат с отговарящи на условията хектари за активиране на правата на плащане. По отношение на одобрението на доброволното обвързано с производството подпомагане, правомощието да приема делегирани актове следва да бъде възложено на Комисията в съответствие с член 290 от ДФЕС.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Следва да бъде въведена проста и специфична схема за дребни селскостопански производители, за да се намалят административните разходи, свързани с управлението и контрола на директното подпомагане. За тази цел следва да се установи еднократно плащане, което да замества всички директни плащания. Следва да бъдат въведени правила, целящи опростяване на формалностите, чрез облекчаване, наред с други, на задълженията на дребните селскостопански производители, като свързаните с подаването на заявление за подпомагане, със селскостопанските практики от полза за климата и околната среда, с кръстосаното спазване и с проверките съгласно определеното в Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се застрашава постигането на общите цели на реформата, което означава, че законодателството на Съюза, посочено в приложение II към Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се прилага за дребни селскостопански производители. Целта на посочената схема следва да бъде подпомагането на съществуващата селскостопанска структура на дребни стопанства в Съюза, без да се противодейства на развитие в посока на по-конкурентоспособни структури. По тази причина достъпът до схемата следва да бъде ограничен до съществуващите стопанства.
(38)   Държавите членки следва да имат право да приложат проста и специфична схема за дребни селскостопански производители, за да се намалят административните разходи, свързани с управлението и контрола на директното подпомагане. За тази цел държавите членки следва да имат право да установят еднократно плащане или фиксирано годишно плащане на бенефициент, което да замества всички директни плащания. Селскостопанските производители с годишни плащания в размер на не повече от 1 500 EUR следва автоматично да бъдат включени в тази схема. Следва да бъде възможно да се въведат правила, целящи опростяване на формалностите, чрез облекчаване, наред с други, на задълженията на дребните селскостопански производители, като свързаните с подаването на заявление за подпомагане, със селскостопанските практики от полза за климата и околната среда, с кръстосаното спазване и с проверките съгласно определеното в Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се застрашава постигането на общите цели на реформата, което означава, че законодателството на Съюза, посочено в приложение II към Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се прилага за дребни селскостопански производители. Целта на посочената схема следва да бъде подпомагането на съществуващата селскостопанска структура на дребни стопанства в Съюза, без да се противодейства на развитие в посока на по-конкурентоспособни структури. По тази причина достъпът до схемата следва да бъде ограничен до съществуващите стопанства.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  С оглед на опростяването и за да се вземе предвид специфичното положение в най-отдалечените райони, директните плащания в тези райони следва да се управляват в рамките на програмите за подпомагане, установени от Регламент (ЕО) № 247/2006. В резултат на това към тези райони не следва да се прилагат разпоредбите в настоящия регламент по отношение на схемата за основно плащане и свързаните плащания и на обвързаното с производството подпомагане.
(40)  С оглед на опростяването и за да се вземе предвид специфичното положение в най-отдалечените райони, директните плащания в тези райони следва да се управляват в рамките на програмите за подпомагане, установени от Регламент (ЕО) № 247/2006. В резултат на това към тези райони не следва да се прилагат разпоредбите в настоящия регламент по отношение на схемата за основно плащане и свързаните плащания и на обвързаното с производството подпомагане. Въпреки това следва да се направи оценка на въздействието, което всички промени в настоящия регламент могат да имат върху тези райони.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)
(40a)  В някои изолирани райони разнообразието на земеделския сектор, в съчетание с наличието на неефективни производствени системи, оправдава използването на специфични инструменти за селскостопанска политика, за които Европейският съюз разполага с достатъчно опит, за да стане секторът по-насочен към пазара, да се намали въздействието върху околната среда чрез изоставянето на селскостопанската дейност и да се съхранят селските общности в съответствие с целта за устойчивост. Специфичните разпоредби за тези островни територии на Съюза, които имат сходни характеристики с територии, в които подобни инструменти за селскостопанска политика са имали доказан успех, следва да бъдат задълбочено проучени.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  С оглед на утвърждаването на тяхната политика в областта на развитието на селските райони на държавите членки следва да бъде дадена възможност да прехвърлят средства от своя таван за директни плащания към подпомагането си, определено за развитие на селските райони. В същото време на държавите членки, в които равнището на директно подпомагане остава по-ниско от 90 % от средното равнище на подпомагане за Съюза, следва да се даде възможност да прехвърлят средства от своето подпомагане, предназначено за развитие на селските райони, към тавана си за директни плащания. Такива решения следва да се вземат ‐ в рамките на определени граници ‐ само веднъж и за целия период на прилагане на настоящия регламент.
(43)  С оглед на утвърждаването на тяхната политика в областта на развитието на селските райони на държавите членки следва да бъде дадена възможност да прехвърлят средства от своя таван за директни плащания към подпомагането си, определено за развитие на селските райони. Всички държави членки следва да бъдат в състояние да допълнят прехвърлените средства със сума, пропорционална на неизразходваните средства за „екологизиране“, за да осигурят допълнително подпомагане на агроекологични мерки, свързани с климата. В същото време на държавите членки, в които равнището на директно подпомагане остава по-ниско от 90 % от средното равнище на подпомагане за Съюза, следва да се даде възможност да прехвърлят средства от своето подпомагане, предназначено за развитие на селските райони, към тавана си за директни плащания. Такива решения следва да се вземат ‐ в рамките на определени граници ‐ и да се преразгледат или до 1 август 2015 г., или до 1 август 2017 г.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – точка iii а) (нова)
iiia) нова, финансирана от Съюза, схема за плащания за пчелните семейства в сектора на пчеларството;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2
Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 с цел изменение на списъка със схеми за подпомагане, посочен в приложение I.

С цел осигуряване на правна сигурност Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за изменение на списъка със схеми за подпомагане, посочен в приложение I, в степента, необходима за съобразяване с промените, въведени от новите законодателни актове относно схемите за подпомагане, приети след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 1
- отглеждането на селскостопански продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели,
селскостопанско производство, което включва отглеждането на селскостопански продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели,
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2
– поддържането на селскостопанската земя в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без никакви специални подготвителни действия, които са извън рамките на традиционните селскостопански методи и машини, или
– поддържането на селскостопанската земя в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване, при условие че се извършва минимална дейност от държавите членки в случая на селскостопанските площи, които по естествен път се поддържат в такова състояние;
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3
– извършване на минимална дейност, която се определя от държавите членки, в земеделски площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване;
извършване на минимална дейност, основана, по целесъобразност, на минимална гъстота на отглеждане, която се определя от държавите членки, в земеделски площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване;
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)
д) „земеделска площ“ означава площ, която е заета от обработваема земя, постоянни пасища или трайни насаждения;
д) „земеделска площ“ означава площ, която е заета от обработваема земя, постоянни пасища и постоянни места за паша или трайни насаждения;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)
ж) „трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбооборот, различни от постоянни пасища, които заемат земята в продължение на пет години или по-дълъг период и дават реколта многократно, включително разсадници и нискостъблени дървесни култури с кратък цикъл на ротация;
ж) „трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбооборот, различни от постоянни пасища и постоянни места за паша, които заемат земята в продължение на пет години или по-дълъг период и дават реколта многократно, включително разсадници, традиционни овощни градини и нискостъблени дървесни култури с кратък цикъл на ротация;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)
з) „постоянно пасище“ означава земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), които не са били включени в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет години или повече, то може да включва други подходящи за паша видове, при условие, че тревата или другите тревни фуражи остават преобладаващи;
з) „постоянно пасище и постоянно място за паша“ означава земя, използвана за отглеждане на фуражни тревни растения, храсти и/или дървета или други видове, подходящи за паша, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), които не се включват в сеитбооборота на стопанството и не се подлагат на оран в продължение на седем години или повече; то може да включва други важни елементи за характеризирането на земята като постоянно пасище;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)
и) „трева или други тревни фуражи“ означава всички тревни растения, които по традиция се срещат на естествените пасища или обикновено са включени в смесите за семена за пасища или ливади в държавата членка (независимо дали се използват за паша на животните или не);
заличава се
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й а) (нова)
йа) „традиционни овощни градини“ означава земя, засадена с плодни дървета, която има екологична и културна значимост;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)
a) формулирането на допълнителни определения по отношение на достъпа до подпомагане съгласно настоящия регламент;
заличава се
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)
б) установяването на рамка, в която държавите членки определят минималните дейности, осъществявани на площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване;
б) установяването на критерии, с които държавите членки определят минималните дейности, осъществявани на площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване;
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в)
в) установяването на критериите за изпълнение от селскостопанските производители, за да се счита, че те са изпълнили задължението да поддържат земеделската площ в състояние, подходящо за паша или обработване съгласно параграф 1, буква в).
в) установяването на рамката, според която държавите членки трябва да определят критериите за изпълнение от селскостопанските производители, за да се счита, че те са изпълнили задължението да поддържат земеделската площ в състояние, подходящо за паша или обработване съгласно параграф 1, буква в);
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г)
г) установяване на критериите за определяне на превеса на тревата и другите тревни фуражи за целите на параграф 1, буква з).
заличава се
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2
2.  За всяка държава членка и всяка година изчисленият резултат от определянето на горна граница съгласно член 11, който е отразен посредством разликата между националните тавани, посочени в приложение II, към които е добавен размерът в съответствие с член 44, и нетните тавани, посочени в приложение III, се предоставя под формата на подпомагане от Съюза за мерки по програмите за развитие на селските райони, финансира от ЕЗФРСР съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].
2.  За всяка държава членка и всяка година изчисленият резултат от определянето на горна граница съгласно член 11, който е отразен посредством разликата между националните тавани, посочени в приложение II, към които е добавен размерът в съответствие с член 44, и нетните тавани, посочени в приложение III, се предоставя под формата на подпомагане от Съюза за мерки по избор на държавата членка по програмите за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Процентът на корекцията, определен в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], се прилага само за преки плащания, надвишаващи 5 000 EUR, които се отпускат на селскостопанските производители през съответната календарна година.
1.  Процентът на корекцията, определен в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], се прилага за всички преки плащания, които се отпускат на селскостопанските производители през съответната календарна година.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3
3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 по отношение на правилата относно базата за изчисление на намаленията, които се прилагат от държавите членки за селскостопански производители съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член.
заличава се
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 9
Член 9

Член 9

Активен селскостопански производител

Активен селскостопански производител

1.  Директни плащания не се отпускат на физически или юридически лица, или на групи от физически или юридически лица, когато се прилага едно от следните:
1.  Държавите членки изготвят правна рамка и определения въз основа на обективни и недискриминационни критерии, за да гарантират, по целесъобразност, че се отпускат директни плащания единствено на селскостопански производители, чиито земеделски площи са основно площи, които по естествен път се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване, при условие че те извършват върху тези площи минималната дейност, предвидена от държавите членки в съответствие с член 4, параграф 1, буква в).
а) годишният размер на директните плащания е по-малък от 5 % от общия размер на постъпленията, които те са получили от неселскостопанска дейност през най-близката данъчна година, или
б) техните земеделски площи са основно площи, които по естествен път се държат в състояние, подходящо за паша или обработване и те не извършват върху тези площи минималната дейност, предвидена от държави членки в съответствие с член 4, параграф 1, буква в).
Субекти като например транспортни предприятия, летища, дружества за недвижими имоти, дружества, стопанисващи спортни съоръжения, оператори на къмпинги и миннодобивни дружества или други неселскостопански предприятия, които трябва съответно да бъдат определени от държавите членки въз основа на обективни и недискриминационни критерии, не се считат a priori за активни селскостопански производители, нито могат да бъдат бенефициентите на каквито и да било директни плащания. Държавите членки могат да решат, че тези субекти имат право да заявят, че отговарят на условията за допустимост, ако могат да предоставят проверими доказателства, че техните селскостопански дейности представляват значителна част от цялостната им икономическа дейност или че основните им цели на дейност или като дружество се изразяват в упражняване на селскостопанска дейност.

След като са уведомили надлежно Комисията, държавите членки могат да решат да добавят и да премахнат от своя списък на допустими субекти други субекти, различни от изброените във втора алинея, като предоставят обективни и недискриминационни основания, обосноваващи решението им.

2.   Параграф 1 не се прилага за селскостопански производители, които са получили по-малко от 5 000 EUR директни плащания за предходната година.
2.   Държавите членки могат да решат този член да не се прилага за селскостопански производители, които са получили по-малко от 5 000 EUR директни плащания за предходната година.
3.  Комисията ще бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за определяне на:
3.  Комисията ще бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за определяне на критерии за установяване кога земеделските площи на даден селскостопански производител трябва да се считат основно за площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване.
а) критерии за установяване на размера на директните плащания за целите на параграфи 1 и 2, по-специално през първата година на разпределението на права на плащане, когато стойността на правата на плащане все още не е окончателно установена, както и за нови селскостопански производители;
б) изключения от правилото, че постъпленията, получени през най-близката данъчна година трябва да се вземат предвид когато посочените данни липсват и
в) критерии за установяване кога земеделските площи на даден селскостопански производител трябва да се считат за площи, които по естествен път основно се държат в състояние, подходящо за паша или обработване.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3 а (ново)
– горната граница на сумата, получена след прилагането на тези намаления, се определя на 300 000 EUR.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4
- със 100 % за суми над 300 000 EUR.
заличава се
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)
1a.  Параграф 1 не се прилага по отношение на кооперативите или други юридически лица, които обединяват няколко бенефициенти на директни плащания и които получават и насочват плащанията преди да ги разпределят изцяло на членовете си, които индивидуално подлежат на условията на параграф 1.
Изменения 44 и 105
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2
2.  Размерът, посочен в параграф 1, се изчислява след изваждане на заплатите, които действително са заплатени и са декларирани от селскостопанските производители през предходната година, включително данъците и вноските за социално осигуряване свързани с трудовата заетост, от общия размер на директните плащания, които първоначално са били дължими на селскостопанския производител, без да се вземат предвид плащанията, отпускани съгласно дял III, глава 2 от настоящия регламент.
2.  Размерът, посочен в параграф 1, се изчислява след изваждане на заплатите, които действително са заплатени и са декларирани от селскостопанските производители през предходната година, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, както и разходите, направени в резултат на използването на изпълнители за конкретни селскостопански дейности, от общия размер на директните плащания, които първоначално са били дължими на селскостопанския производител, без да се вземат предвид плащанията, отпускани съгласно дял III, глава 2 от настоящия регламент.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)
3a.  Всички средства от постепенното намаляване или определянето на горна граница на плащането остават в региона или държавата членка, където са получени, и се използват за мерки по втория стълб;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 14
Член 14

Член 14

Гъвкавост между стълбовете

Гъвкавост между стълбовете

1.  Преди 1 август 2013 г. държавите членки могат да решат да предоставят допълнително подпомагане до 10 % от годишните си национални тавани за календарните години 2014‐2019 за мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е посочено в приложение II към настоящия регламент. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания.
1.  Преди 1 август 2013 г. държавите членки могат да решат да предоставят допълнително подпомагане до 15 % от годишните си национални тавани за календарните години 2014‐2019 за мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е посочено в приложение II към настоящия регламент. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания.
Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея.

Нотифицираният процент в съответствие с втора алинея е същият за годините, посочени в първа алинея.

1a.  Държавите членки могат да добавят неразпределени средства от прилагането на член 33 към прехвърлянето в полза на посочените в първия параграф мерки за развитие на селските райони под формата на подкрепа на Съюза за мерките за агроекология и климат по програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № […] [RDR].
2.  Преди 1 август 2013 г. България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство могат да решат да предоставят като директни плащания по настоящия регламент до 5 % от сумата, разпределена за подпомагане на мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани по ЕЗФРСР през периода 2015‐2020 г. съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за мерки за подпомагане по програми за развитие на селските райони.
2.  Преди 1 август 2013 г. България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство могат да решат да предоставят като директни плащания по настоящия регламент до 10 % от сумата, разпределена за подпомагане на мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани по ЕЗФРСР през периода 2015‐2020 г. съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за мерки за подпомагане по програми за развитие на селските райони.
Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея.

Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея.

Нотифицираният процент в съответствие с втора алинея е същият за годините, посочени в параграф 1, първа алинея.

2a.  В случай на регионално прилагане, за всеки район могат да се прилагат различни процентни ставки.
2б.  До 1 август 2015 г. или до 1 август 2017 г. държавите членки могат да вземат решение да преразгледат решенията си, посочени в настоящия член, като преразгледаното решение влиза в сила от следващата година.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 15 – параграф -1 (нов)
- 1.  За да оцени новата ОСП, до края на 2017 г. Комисията извършва преглед на прилагането на реформите и на въздействието им върху околната среда и селскостопанското производство.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 15
Изброените в приложение I схеми за подпомагане се прилагат, без да се засяга възможността за преразглеждането им по всяко време в светлината на икономическите процеси и състоянието на бюджета.

Изброените в приложение I схеми за подпомагане се прилагат, без да се засяга възможността за преразглеждането им по всяко време чрез законодателен акт в светлината на икономическите процеси и състоянието на бюджета.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 18
Член 18

Член 18

Права на плащане

Права на плащане

1.  Подпомагането по схемата за основно плащане е на разположение на селскостопанските производители, ако получат права на плащане съгласно настоящия регламент, чрез разпределение съгласно член 17б, параграф 4, първоначално разпределение съгласно член 21, от националния резерв съгласно член 23 или чрез прехвърляне съгласно член 27.
1.  Подпомагането по схемата за основно плащане е на разположение на селскостопанските производители, ако получат права на плащане съгласно настоящия регламент, чрез разпределение съгласно член 17б, параграф 4, първоначално разпределение съгласно член 21, от националния резерв съгласно член 23 или чрез прехвърляне съгласно член 27.
2.   Правата на плащане, получени по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1782/2003 и с Регламент (ЕО) № 73/2009, изтичат на 31 декември 2013 г.
2.   Чрез дерогация от параграф 1,
а) държавите членки, които на 31 декември 2013 г. прилагат схемата за единно плащане въз основа на регионалния модел, определен в член 59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, до 1 август 2013 г. могат да вземат решение да запазят правата на плащане, разпределени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1782/2003 и/или Регламент (ЕО) № 73/2009,
б) държавите членки, които на 31 декември 2013 г. прилагат схемата за единно плащане на площ, до 1 август 2013 г. могат да вземат решение да запазят съществуващата схема като преходна система до 31 декември 2020 г.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 19
Член 19

Член 19

Таван на схемата за основно плащане

Таван на схемата за основно плащане

1.   Чрез актове за изпълнение Комисията определя годишния национален таван за схемата за основно плащане, като от годишния национален таван, установен в приложение II, изважда годишните суми, които се определят в съответствие с членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
1.   Комисията приема актове за изпълнение, които определят за всяка държава членка годишния национален таван за схемата за основно плащане, като от годишния национален таван, установен в приложение II, изважда годишните суми, които се определят в съответствие с членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
2.  За всяка държава членка и всяка година общата стойност на всички разпределени права на плащане и националния резерв са равни на съответния национален таван, приет от Комисията съгласно параграф 1.
2.  За всяка държава членка и всяка година общата стойност на всички разпределени права на плащане и националния резерв са равни на съответния национален таван, приет от Комисията съгласно параграф 1.
3.  В случай на промяна спрямо предходната година на тавана, приет от Комисията в съответствие с параграф 1, държавата членка линейно намалява или увеличава стойността на всички права на плащане, за да се гарантира съответствие с параграф 2.
3.  В случай на промяна спрямо предходната година на тавана, приет от Комисията в съответствие с параграф 1, държавата членка линейно намалява или увеличава стойността на всички права на плащане, за да се гарантира съответствие с параграф 2.
Първа алинея не се прилага, когато една такава промяна се дължи на прилагането на член 17б, параграф 2.
Първа алинея не се прилага, когато една такава промяна се дължи на прилагането на член 17б, параграф 2.

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 20
Член 20

Член 20

Регионално разпределение на националните тавани

Регионално разпределение на националните тавани

1.  Държавите членки могат да решат преди 1 август 2013 г. да прилагат схемата за основно плащане на регионално равнище. В такъв случай те определят регионите на базата на обективни и недискриминационни критерии като техните агрономски и икономически характеристики и техния регионален селскостопански потенциал или тяхната институционална или административна структура.
1.  Държавите членки могат да решат преди 1 август 2013 г. да прилагат схемата за основно плащане на регионално равнище. В такъв случай те определят регионите на базата на обективни и недискриминационни критерии като техните агрономски, екологични и социално-икономически характеристики и техния регионален селскостопански потенциал или тяхната институционална или административна структура.
2.  Държавите членки разделят националните тавани, посочени в член 19, параграф 1, между регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.
2.  Държавите членки разделят националните тавани, посочени в член 19, параграф 1, между регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.
3.  Държавите членки могат да решат регионалните тавани да подлежат на годишни прогресивни изменения на предварително определени годишни етапи и в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като например селскостопански потенциал или екологични критерии.
3.  Държавите членки могат да решат регионалните тавани да подлежат на годишни прогресивни изменения на предварително определени годишни етапи и в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като например селскостопански потенциал или екологични критерии.
4.  Доколкото това е необходимо за спазване на приложимите регионални тавани, определени в съответствие с параграф 2 или 3, държавите членки извършват линейно намаление или увеличение на стойността на правата на плащане във всеки от регионите си.
4.  Доколкото това е необходимо за спазване на приложимите регионални тавани, определени в съответствие с параграф 2 или 3, държавите членки извършват линейно намаление или увеличение на стойността на правата на плащане във всеки от регионите си.
5.  Държавите членки уведомяват Комисията до 1 август 2013 г. за решението по параграф 1, както и за мерките, предприети в изпълнение на параграфи 2 и 3.
5.  Държавите членки уведомяват Комисията до 1 август 2013 г. за решението по параграф 1, както и за мерките, предприети в изпълнение на параграфи 2 и 3.
Изменения 52 и 161
Предложение за регламент
Член 21
Член 21

Член 21

Първоначално разпределение на правата на плащане

Първоначално разпределение на правата на плащане

1.  При условие, че са изпълнени изискванията на параграф 2 на селскостопанските производители се разпределят права на плащане, ако са подали заявления за разпределяне на права на плащане по схемата за основно плащане до 15 май 2014 г., освен в случай на непреодолима сила и при извънредни обстоятелства.
1.  При условие, че са изпълнени изискванията на параграф 2 от настоящия член и без да се засягат разпоредбите на член 18, параграф 2, на селскостопанските производители се разпределят права на плащане, ако са подали заявления за разпределяне на права на плащане по схемата за основно плащане до 15 май 2014 г., освен в случай на непреодолима сила и при извънредни обстоятелства.
2.  Селскостопанските производители, които през 2011 г., или както е в случая с Хърватия за 2013 г., са активирали най-малко едно право на плащане по схемата за единно плащане или са заявили подпомагане по схемата за единно плащане на площ ‐ и в двата случая в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009, получават права на плащане в първата година на прилагане на схемата за основно плащане, при условие че са получили право на директни плащания в съответствие с член 9.
2.  Селскостопанските производители, които:
– през някоя от трите години 2009, 2010 или 2011 г., която ще се избере от държавите членки, или както е в случая с Хърватия за 2013 г., са активирали най-малко едно право на плащане по схемата за единно плащане или са заявили подпомагане по схемата за единно плащане на площ ‐ и в двата случая в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009, или
– през 2012 г. са получили права на плащане по членове 41 и 63 от Регламент (ЕО) № 73/2009 или
– са представили доказателства за активно селскостопанско производство и които през 2011 г. са отглеждали селскостопански продукти, включително прибиране на реколтата, доене, развъждане на животни или отглеждане на животни за селскостопански цели, получават права на плащане в първата година на прилагане на схемата за основно плащане, при условие че са получили право на директни плащания в съответствие с член 9.
Чрез дерогация от първа алинея селскостопанските производители получават права на плащане в първата година от прилагането на схемата за основно плащане, при условие че са получили право на директни плащания в съответствие с член 9 и че през 2011 г:

Чрез дерогация от първа алинея селскостопанските производители получават права на плащане в първата година от прилагането на схемата за основно плащане, при условие че са получили право на директни плащания в съответствие с член 9 и че през 2011 г:

a) по схемата за единно плащане не са активирали никакво право на плащане, но са произвеждали предимно плодове, зеленчуци и/или са отглеждали предимно лозя;
a) по схемата за единно плащане не са активирали никакво право на плащане, но са произвеждали предимно плодове, зеленчуци, картофен посадъчен материал и картофи за консумация, декоративни растения и/или са отглеждали предимно лозя;
б) по схемата за единно плащане на площ не са искали никакво подпомагане и са имали само селскостопанска земя, която не е била в добро селскостопанско състояние на 30 юни 2003 г. както е посочено в член 124, параграф 1 от Регламент (EО) № 73/2009,
б) по схемата за единно плащане на площ не са искали никакво подпомагане и са имали само селскостопанска земя, която не е била в добро селскостопанско състояние на 30 юни 2003 г. както е посочено в член 124, параграф 1 от Регламент (EО) № 73/2009,
Чрез дерогация от предходните алинеи, когато общият брой хектари, декларирани в държава членка в съответствие с член 26, параграф 1 за 2014 г., води до увеличение с повече от 45% от общия брой на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани през 2009 г. в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите членки могат да ограничат броя на правата на плащане, които ще им бъдат разпределени през 2014 г. до 145% от общия брой хектари, декларирани през 2009 г. в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Когато използват тази възможност, държавите членки разпределят на селскостопанските производители намален брой права на плащане, които се изчисляват чрез прилагане на пропорционално намаление към допълнителния брой хектари, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани от всеки селскостопански производител през 2014 г., в сравнение с броя хектари, отговарящи на условията за подпомагане съгласно член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, които той е посочил в заявлението за подпомагане през 2011 г. в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Освен в случай на непреодолима сила или при извънредни обстоятелства, броят на правата на плащане, разпределени на селскостопански производител, е равен на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане по смисъла на член 25, параграф 2, които селскостопанският производител декларира в съответствие с член 26, параграф 1 за 2014 г.

Освен в случай на непреодолима сила или при извънредни обстоятелства, броят на правата на плащане, разпределени на селскостопански производител, е равен на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане по смисъла на член 25, параграф 2, които селскостопанският производител декларира в съответствие с член 26, параграф 1 за 2014 г.

3.  В случаите на продажба или отдаване под аренда на тяхното стопанство или на част от стопанството, физически или юридически лица, които отговарят на условията от параграф 2, могат с договор, подписан преди 15 май 2014 г. да прехвърлят правото на получаване на права на плащане в съответствие с параграф 1 само на един селскостопански производител, при условие, че последният отговаря на условията по член 9.
3.  В случаите на продажба, сливане, разделяне или отдаване под аренда на тяхното стопанство или на част от стопанството, селскостопанските производители, които отговарят на условията от параграф 2, могат с договор, подписан преди 15 май 2014 г. да прехвърлят правото на получаване на права на плащане в съответствие с параграф 1 на селскостопанските производители, получаващи стопанството или част от него, при условие че последните отговарят на условията по член 9.
4.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема правила за заявленията за разпределяне на права на плащане, подадени през годината на разпределяне на правата на плащане, когато въпросните права на плащане все още не могат да бъдат категорично установени и когато разпределението е засегнато от специфични обстоятелства. Въпросните актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
4.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема правила за заявленията за разпределяне на права на плащане, подадени през годината на разпределяне на правата на плащане, когато въпросните права на плащане все още не могат да бъдат категорично установени и когато разпределението е засегнато от специфични обстоятелства. Въпросните актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 22
Член 22

Член 22

Стойност на правата на плащане и сближаване

Стойност на правата на плащане и сближаване

1.  За всяка съответна година единичната стойност на правата на плащане се изчислява, като се раздели националният или регионалният таван по член 19 или член 20, след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 23, параграф 1, на броя на правата на плащане, разпределени на национално или регионално равнище в съответствие с член 21, параграф 2 за 2014 г.
1.  За всяка съответна година единичната стойност на правата на плащане се изчислява, като се раздели националният или регионалният таван по член 19 или член 20, след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 23, параграф 1, на броя на правата на плащане, разпределени на национално или регионално равнище в съответствие с член 21, параграф 2 за 2014 г.
2.  Държавите членки, които са приложили схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да ограничат изчисляването на единичната стойност на правата на плащане, предвидени в параграф 1, до размер, съответстващ на най-малко 40 % от националния или регионалния таван, установен според членове 19 или 20, след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 23, параграф 1.
2.  Държавите членки, които са приложили схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да ограничат изчисляването на единичната стойност на правата на плащане, предвидени в параграф 1, до размер, съответстващ на най-малко 10 % от националния или регионалния таван, установен според членове 19 или 20, след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 23, параграф 1.
3.  Държавите членки, които се възползват от предвидената в параграф 2 възможност, използват част от тавана, останал след прилагането на споменатия параграф, за увеличение на стойността на правата на плащане, в случаите когато общата стойност на правата на плащане, притежавани от селскостопанските производители, по схемата за основно плащане, изчислена в съответствие с параграф 2, е по-ниска от общата стойност на правата на плащане, включително специалните права, която е притежавал към 31 декември 2013 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел националната или регионалната единична стойност на всяко право на плащане на въпросния селскостопански производител се увеличава с дял от разликата между общата стойност на правата на плащане по схемата за основно плащане, изчислена в съответствие с параграф 2, и общата стойност на правата на плащане, включително специални права, които селскостопанският производител е притежавал към 31 декември 2013 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009.
3.  Държавите членки, които се възползват от предвидената в параграф 2 възможност, използват част от тавана, останал след прилагането на споменатия параграф, за увеличение на стойността на правата на плащане, в случаите когато общата стойност на правата на плащане, притежавани от селскостопанските производители, по схемата за основно плащане, изчислена в съответствие с параграф 2, е по-ниска от общата стойност на правата на плащане, включително специалните права, която е притежавал към 31 декември 2013 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел националната или регионалната единична стойност на всяко право на плащане на въпросния селскостопански производител се увеличава с дял от разликата между общата стойност на правата на плащане по схемата за основно плащане, изчислена в съответствие с параграф 2, и общата стойност на правата на плащане, включително специални права, които селскостопанският производител е притежавал към 31 декември 2013 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009.
При изчисляването на увеличението държавата членка може също така да вземе предвид подпомагането, което е отпуснато през календарната 2013 година съгласно член 52, член 53, параграф 1 и член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, при условие че държавата членка е решила да не прилага доброволното обвързано с производството подпомагане съгласно дял IV от настоящия регламент към съответните сектори.

При изчисляването на увеличението държавата членка може също така да вземе предвид подпомагането, което е отпуснато през календарната 2013 година съгласно член 52, член 53, параграф 1 и член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, при условие че държавата членка е решила да не прилага доброволното обвързано с производството подпомагане съгласно дял IV от настоящия регламент към съответните сектори.

За целите на първа алинея се счита, че селскостопанският производител притежава права на плащане към 31 декември 2013 г., когато на тази дата правата на плащане са му били разпределени или окончателно прехвърлени.

За целите на първа алинея се счита, че селскостопанският производител притежава права на плащане към 31 декември 2013 г., когато на тази дата правата на плащане са му били разпределени или окончателно прехвърлени.

4.  За целите на параграф 3, въз основа на обективни критерии, държавата членка може да предвиди в случаите на продажба, отпускане или изтичане на цялата или на част от арендата на земеделски площи след датата, определена в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и преди датата, определена в съответствие с член 26 от настоящия регламент, увеличението на стойността на правата на плащане, които биха били разпределени на въпросния селскостопански производител, или част от него, да бъде върнато/а в националния резерв, когато увеличението би довело до неочаквани облаги за въпросния селскостопански производител.
4.  За целите на параграф 3, въз основа на обективни критерии, държавата членка може да предвиди в случаите на продажба, отпускане или изтичане на цялата или на част от арендата на земеделски площи след датата, определена в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и преди датата, определена в съответствие с член 26 от настоящия регламент, увеличението на стойността на правата на плащане, които биха били разпределени на въпросния селскостопански производител, или част от него, да бъде върнато/а в националния резерв, когато увеличението би довело до неочаквани облаги за въпросния селскостопански производител.
Споменатите обективни критерии се установяват по такъв начин, че да се гарантира равнопоставеното третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и на конкуренцията, като те включват най-малко следните:

Споменатите обективни критерии се установяват по такъв начин, че да се гарантира равнопоставеното третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и на конкуренцията, като те включват най-малко следните:

a) минимална продължителност на арендата;
a) минимална продължителност на арендата;
б) дела от полученото плащане, който се връща в националния резерв.
б) дела от полученото плащане, който се връща в националния резерв.
5.  Най-късно считано от референтната 2019 г., всички права на плащане в дадена държава членка или, в случай на прилагане на член 20 ‐ в съответния регион, имат еднаква единична стойност.
5.  Най-късно считано от референтната 2019 г., всички права на плащане в дадена държава членка или, в случай на прилагане на член 20 ‐ в съответния регион:
a) имат еднаква единична стойност;
aб) могат да се отклоняват от средната единична стойност с максимум 20 %.
При прилагане на параграфи 2, 3 и на настоящия параграф, държавите членки могат да предприемат мерки, за да гарантират, че в случай на намаляване на правата на плащане на равнището на стопанството, равнището на активираните през 2019 г. плащания е не повече от 30 % по-ниско от това през 2014 г.

6.  При прилагане на параграфи 2 и 3 държавите членки, като действат в съответствие с общите принципи на законодателството на Съюза, следват посока на сближаване на стойността на правата на плащане на национално или регионално равнище. За тази цел, до 1 август 2013 г., държавите членки определят стъпките, които се предприемат. Тези стъпки включват годишни прогресивни изменения на правата на плащане в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.
6.  При прилагане на параграфи 2 и 3 държавите членки, като действат в съответствие с общите принципи на законодателството на Съюза, следват посока на сближаване на стойността на правата на плащане на национално или регионално равнище. За тази цел, до 1 август 2013 г., държавите членки определят стъпките, които се предприемат. Тези стъпки включват годишни прогресивни изменения на правата на плащане в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.
Споменатите в първа алинея стъпки се нотифицират на Комисията до датата, посочена в същата алинея.

Споменатите в първа алинея стъпки се нотифицират на Комисията до датата, посочена в същата алинея.

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 22 а (нов)
Член 22a

Вътрешно сближаване

1.  Чрез дерогация от член 22, държавите членки могат да сближават стойността на правата на плащане на национално или регионално равнище, така че единичната стойност на правата да се приближи отчасти, но не изцяло, до еднакви национални или регионални стойности от референтната 2021 г. При прилагането на тази опция държавите членки могат да използват формулата за изчисляване на външното сближаване между държавите членки. Сближаването се финансира от намаляването на стойността на правата на плащане над определен праг, посочен от държавите членки или над средната стойност за дадена държава.
2.  Държавите членки, които прилагат дерогацията, спомената в параграф 1, могат да решат, че плащането за селскостопански практики от полза за климата и околната среда, посочено в глава 2 на дял III, което съставлява 30 % от националния пакет в съответствие с член 33, параграф 1, се изплаща на селскостопанските производители като процент към тяхното основно заплащане.
3.  При прилагане на дерогацията , посочена в параграф 1 държавите членки, , в срок до 1 август 2013 г. коригират стъпките, които се предприемат, като действат в съответствие с общите принципи на законодателството на Съюза. Тези стъпки включват прогресивните изменения на правата на плащане в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.
Споменатите в първа алинея стъпки се съобщават на Комисията до 1 август 2013 г.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 23
Член 23

Член 23

Създаване и използване на националния резерв

Създаване и използване на националния резерв

1.  Всяка държава членка създава национален резерв. За тази цел през първата година на прилагане на схемата за основно плащане държавите-членки извършват линейно процентно намаление на тавана на схемата за основно плащане на национално равнище, за да бъде сформиран националният резерв. Това намаление не трябва да надвишава 3 % освен ако е необходимо да покрие нуждите от разпределение съгласно параграф 4 за 2014 година.
1.  Всяка държава членка създава национален резерв. За тази цел през първата година на прилагане на схемата за основно плащане държавите-членки извършват линейно процентно намаление на тавана на схемата за основно плащане на национално равнище, за да бъде сформиран националният резерв. За 2014 г. това намаление не трябва да надвишава 3 %, освен ако е необходимо да покрие нуждите от разпределение съгласно параграф 4. За следващите години държавите членки могат да определят ежегодно тавана за намаление въз основа на нуждите от разпределение.
2.  Държавите членки могат да администрират националния резерв на регионално равнище.
2.  Държавите членки могат да администрират националния резерв на регионално равнище.
3.  Държавите членки установяват права на плащане от националния резерв в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се гарантира равнопоставеното третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и на конкуренцията.
3.  Държавите членки установяват права на плащане от националния резерв в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се гарантира равнопоставеното третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и на конкуренцията.
4.  Държавите членки използват националния резерв, за да разпределят приоритетно права на плащане на млади селскостопански производители, които започват своята селскостопанска дейност.
4.  Държавите членки използват националния резерв, за да разпределят приоритетно права на плащане на млади и нови селскостопански производители, които започват своята селскостопанска дейност.
За целите на първа алинея „млади селскостопански производители, които започват своята селскостопанска дейност“ означава селскостопански производители, които отговарят на условията по член 36, параграф 2, които не са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или които не са имали контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на новата селскостопанска дейност. Когато става дума за юридическо лице, физическото(ите) лице(а), което(които) контролира(т) това юридическо лице, не трябва да са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или не трябва да са имали контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на селскостопанската дейност на юридическото лице.

За целите на първа алинея „млади селскостопански производители, които започват своята селскостопанска дейност“ означава селскостопански производители, които отговарят на условията по член 36, параграф 2, които не са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или които не са имали контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на новата селскостопанска дейност. Когато става дума за юридическо лице, физическото(ите) лице(а), което(които) контролира(т) това юридическо лице, не трябва да са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или не трябва да са имали контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на селскостопанската дейност на юридическото лице.

За целите на първия параграф „нови селскостопански производители, които започват своята селскостопанска дейност“ означава физически лица, които никога не са получавали права на плащане. Държавите членки могат да определят някои допълнителни обективни и недискриминационни критерии, на които новите селскостопански производители трябва да отговарят, по-специално по отношение на подходящите умения, опит и/или изисквания за обучение.

5.  Държавите членки могат да използват националния резерв, за да:
5.  Държавите членки могат да използват националния резерв, за да:
a) разпределят права на плащане на селскостопански производители в райони, които са обект на програми за преструктуриране и/или за развитие, във връзка с форма на публична намеса, с цел да се предотврати изоставянето на земя и/или да се компенсират селскостопанските производители за специфичните неблагоприятни условия в тези райони.
a) разпределят права на плащане на селскостопански производители в райони, които са обект на програми за преструктуриране и/или за развитие, във връзка с форма на публична намеса, с цел да се предотврати изоставянето на земя и/или да се компенсират селскостопанските производители за специфичните неблагоприятни условия в тези райони.
аа) разпределят права на плащане на селскостопански производители, чието стопанство се намира в държава членка, която е взела решение да приложи заложената в член 18, параграф 2 възможност, и които не са получила права на плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1782/2003, Регламент (ЕО) № 73/2009 или и двата регламента, когато декларират отговарящи на условията земеделски площи за 2014 година;
аб) разпределят права на плащане на селскостопански производители, които са започнали своята селскостопанска дейност след 2011 г. и работят в специфични селскостопански сектори, които трябва да се определят от държавите членки въз основа на обективни и недискриминационни критерии;
ав) увеличават стойността на правата на плащане съгласно основната схема за плащане до националната или регионалната единична стойност на всяко право на плащане за селскостопански производители, които в резултат на прехода към основната схема за плащане са поставени в особена ситуация поради ниската стойност на техните исторически права на плащане, извършвани съгласно схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009, или увеличават стойността на правата на плащане на селскостопанските производители, които към 31 декември 2013 г. притежават специални права на плащане;
аг) отпускат ежегодни компенсации на селскостопанските производители ‐ които могат да се увеличат чрез допълнително плащане за малки селскостопански производители ‐ за премахването на сумата от 5 000 EUR, предвидена в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.
б) линейно да увеличат стойността на правата на плащане по схемата за основно плащане на национално или регионално равнище, ако националният резерв надвиши 3 % през която и да било година, при условие че на разположение остават достатъчни суми за разпределения по параграф 4, буква а) от настоящия параграф и по параграф 7.
б) линейно да увеличат стойността на правата на плащане по схемата за основно плащане на национално или регионално равнище, ако националният резерв надвиши 3 % през която и да било година, при условие че на разположение остават достатъчни суми за разпределения по параграф 4, буква а) от настоящия параграф и по параграф 7. Когато обаче се извършва увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно тази буква, държавите членки могат да решат да кандидатстват за алтернативен на линейното намаление механизъм.
6.  При прилагане на параграф 4 и параграф 5, буква а) държавите членки установяват стойността на правата на плащане, които са разпределени на селскостопанските производители въз основа на националната или регионалната средна стойност на правата на плащане през годината на разпределение.
6.  При прилагане на параграф 4 и параграф 5, буква а) държавите членки установяват стойността на правата на плащане, които са разпределени на селскостопанските производители въз основа на националната или регионалната средна стойност на правата на плащане през годината на разпределение.
7.  Когато селскостопанският производител има право на права на плащане или на увеличение на стойността на съществуващите такива по силата на окончателно съдебно решение или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на държава членка, селскостопанският производител получава броя и стойността на правата на плащане, посочени във въпросното решение или акт на дата, определена от държавата членка. Тази дата обаче не може да бъде по-късна от последната дата за представяне на заявления по схемата за основно плащане след датата на съдебното решение или административния акт, като се вземе предвид прилагането на членове 25 и 26.
7.  Когато селскостопанският производител има право на права на плащане или на увеличение на стойността на съществуващите такива по силата на окончателно съдебно решение или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на държава членка, селскостопанският производител получава броя и стойността на правата на плащане, посочени във въпросното решение или акт на дата, определена от държавата членка. Тази дата обаче не може да бъде по-късна от последната дата за представяне на заявления по схемата за основно плащане след датата на съдебното решение или административния акт, като се вземе предвид прилагането на членове 25 и 26.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1
1.  По схемата за основно плащане се отпуска подпомагане на селскостопански производители при активиране ‐ във вид на деклариране в съответствие с член 26, параграф 1 ‐ на право на плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, в държавата членка, в която правото на плащане е било разпределено. Активираните права на плащане дават право на годишно плащане на определените в тях суми, без да се засяга прилагането на финансовата дисциплина, постепенно намаление и определяне на горна граница, линейни намаления в съответствие с член 7, член 37, параграф 2 и член 51, параграф 1, както и всички други намалявания и изключвания, наложени съгласно Регламент (ЕС) № […] [HZR].
1.  По схемата за основно плащане се отпуска подпомагане на селскостопански производители при активиране ‐ във вид на деклариране в съответствие с член 26, параграф 1 ‐ на право на плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, в държавата членка, в която правото на плащане е било разпределено. Активираните права на плащане дават право на годишно плащане на определените в тях суми, без да се засяга прилагането на финансовата дисциплина, постепенно намаление и определяне на горна граница, линейни намаления в съответствие с член 7, член 37, параграф 2 и член 51, параграф 1, както и всички други намалявания и изключвания, наложени съгласно Регламент (ЕС) № […] [HZR]. Чрез дерогация от първото изречение държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ през 2013 г., могат да продължат да прилагат модела, за въвеждане на схема за основното плащане.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)
За целите на буква а) от първия параграф, държавите членки могат да кандидатстват, съгласно обективни и недискриминационни критерии, за коефициент за намаление за райони с потенциално по-ниски добиви или специални видове производства при определяне на размера на отговарящата на условията земеделска площ.

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 а (нов)
2a.  Когато права на плащане се продават без земята, държавите членки, като действат в съответствие с общите принципи на правото на Съюза, могат да решат, че част от продадените права на плащане се връщат обратно в националния резерв или че единичната им стойност се намалява в полза на националния резерв.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква д)
д) критерии, които трябва да се прилагат от държавите членки за разпределяне на права на плащане на селскостопански производители, които не са активирали никакво право на плащане през 2011 г. или не са подавали заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ през 2011 г. в съответствие с член 21, параграф 2 и за разпределяне на права на плащане при прилагане на клаузата от договора, посочена в член 21, параграф 3;
д) критерии, които трябва да се прилагат от държавите членки за разпределяне на права на плащане на селскостопански производители, които не са активирали никакво право на плащане през всяка една от годините 2009, 2010 или 2011 г. или не са подавали заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ през всяка една от годините 2009, 2010 или 2011 г. в съответствие с член 21, параграф 2 и за разпределяне на права на плащане при прилагане на клаузата от договора, посочена в член 21, параграф 3, с изключение на нови и млади селскостопански производители;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 28 – буква ж)
ж) правилата за деклариране и активиране на права на плащане;
ж) правилата за съдържанието на декларацията и за активирането на правата на плащане;
Изменение 61
Предложение за регламент
Глава 1 а (нова)
ГЛАВА 1А

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ЗА ПЪРВИТЕ ХЕКТАРИ

Член 28a

Общи правила

1.  Държавите членки могат да решат да предоставят допълнително годишно плащане на селскостопански производители, които имат право на плащане по схемата за основно плащане, посочена в глава 1.
2.  Държавите членки определят броя на първите хектари, отговарящи на това условие, които съответстват на броя на правата на плащане, активирани от селскостопанския производител съгласно член 26, параграф 1, в размер до 50 хектара.
3.  За да се финансира тази разпоредба, държавите членки могат да използват до 30 % от годишния национален таван, посочен в приложение II.
4.  Всяка година държавите членки калкулират сумата за допълнително плащане за първите хектари, като сумата, посочена в параграф 3, се разделя на общия брой хектари, които се възползват от това плащане.
5.  Държавите членки гарантират, че не се извършват никакви плащания на селскостопански производители, за които е видно, че след датата на публикуване на предложението на Комисията за настоящия регламент изкуствено са създали условията за възползване от плащането, посочено в настоящия член.
6.  В срок до 1 август 2013 г. държавите членки съобщават на Комисията за решенията си, посочени в параграфи 1‐3.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 30
Член 30

Член 30

Разнообразяване на културите

Разнообразяване на културите

1.  Когато обработваемата земя на селскостопанския производител обхваща повече от 3 хектара и не се използва изцяло за производство на трева (засята или естествена), не е оставена изцяло под угар или не е изцяло засята с култури под вода през значителна част от годината, на обработваемата земя се отглеждат най-малко три различни култури. Нито една от тези три култури не покрива по-малко от 5 % от обработваемата земя, а основната не превишава 70 % от обработваемата земя.
1.  Когато обработваемата земя на селскостопанския производител обхваща между 10 и 30 хектара, на обработваемата земя се отглеждат най-малко две различни култури. Нито една от тези култури не покрива повече от 80 % от обработваемата земя.
Когато обработваемата земя на селскостопанския производител обхваща повече от 30 хектара, на обработваемата земя се отглеждат най-малко три различни култури с изключение на стопанствата, разположени на север от 62-ия паралел. Основната култура не покрива повече от 75 % от обработваемата земя, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 95 % от обработваемата земя.

2.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55, в който е дадено определението на „култура“ и правилата за прилагане на точното изчисляване на дяловете на различните култури.
2.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55, в който е дадено определението на „култура“ и правилата за прилагане на точното изчисляване на дяловете на различните култури.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 31
Член 31

Член 31

Постоянни пасища

Постоянни пасища и постоянни места за паша

1.  Селскостопанските производители поддържат като постоянни пасища площите от техните стопанства, които са декларирани като такива в заявлението по член 74, параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за референтната 2014 г., наричани по-долу „референтни площи с постоянни пасища“.
1.  Държавите членки гарантират, че ще се поддържа съотношението на земята, заета от постоянни пасища и постоянни места за паша, спрямо общата земеделска площ. Държавите членки могат да прилагат това задължение на национално, регионално или подрегионално равнище.
За целите на първа алинея се счита, че земята с постоянни пасища и постоянни места за паша съответстват на площите от стопанствата, които са декларирани като такива в заявлението по член 74, параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за референтната 2014 г., наричани по-долу „референтни площи с постоянни пасища и постоянни места за паша“.

Референтните площи с постоянни пасища се увеличават когато селскостопанският производител има задължението за преобразуването на площи в постоянни пасища през 2014 г. и/или 2015 г., както е посочено в член 93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR],

Референтните площи с постоянни пасища и постоянни места за паша се увеличават, когато селскостопанският производител има задължението за преобразуването на площи в постоянни пасища през 2014 г. и/или 2015 г., както е посочено в член 93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

2.  Селскостопанските производители имат право да преобразуват максимум 5 % от своите референтни площи с постоянни пасища. Това ограничение не се прилага в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства.
2.  Позволява се преобразуване на максимум 5 % от референтните площи с постоянни пасища и постоянни места за паша с изключение на почвите, богати на въглерод, влажните зони и полуестествените пасища и места за паша. При изключителни обстоятелства това процентно съотношение може да бъде увеличено до 7 %.
3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за определяне на правила относно увеличаването на референтните площи с постоянни пасища, посочени в параграф 1, втора алинея, подновяването на постоянните пасища, преориентирането на земеделската площ в постоянни пасища, ако разрешеното намаление по параграф 2 бъде превишено, както и изменението на референтните площи с постоянни пасища в случай на прехвърляне на земя.
3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за определяне на правила относно увеличаването на референтните площи с постоянни пасища и постоянни места за паша, посочени в параграф 1, трета алинея, подновяването на постоянните пасища и постоянните места за паша, преориентирането на земеделската площ в постоянни пасища и постоянни места за паша, ако разрешеното намаление и изключителните обстоятелства по параграф 2 бъдат превишени, както и изменението на референтните площи с постоянни пасища и постоянни места за паша при прехвърлянето на земя.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 32
Член 32

Член 32

Приоритетни екологични площи

Приоритетни екологични площи

1.  Селскостопанските производители гарантират, че най-малко 7 % от техните хектари, отговарящи на условията за подпомагане, съгласно определеното в член 25, параграф 2, с изключение на площи с постоянни пасища, са приоритетни екологични площи, като например оставена под угар земя, тераси, особености на ландшафта, буферни ивици и залесени площи съгласно член 25, параграф 2, буква б), подточка ii).
1.  Когато обработваемата земя обхваща повече от 10 хектара, селскостопанските производители гарантират, че през първата година от прилагането на настоящия регламент най-малко 3 % от техните хектари, отговарящи на условията за подпомагане, съгласно определеното в член 25, параграф 2, с изключение на площи с постоянни пасища, постоянни места за паша и постоянни култури, са приоритетни екологични площи, като например оставена под угар земя, тераси, особености на ландшафта, в това число плетове, канавки, каменни зидове, дървета, растящи върху обработваема земя, езера, земя, засята с култури, които обогатяват почвата с азот, буферни ивици и залесени площи съгласно член 25, параграф 2, буква б), подточка ii). Селскостопанските производители могат да прилагат тази мярка за цялото си стопанство.
Селскостопанските производители могат да използват дадена приоритетна екологична площ за производство, без да използват пестициди или торове.

От 1 януари 2016 г. процентът , посочен в първа алинея, се увеличава на 5 %.

1a.  До 31 март 2017 г. Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за оценка на мерките съгласно параграф 1, придружен от необходимите законодателни предложения, с цел увеличение по целесъобразност на процента, посочен в параграф 1, до 7 % за 2018 г. и след като бъде взето предвид въздействието върху околната среда и селскостопанското производство.
1б.  Чрез дерогация от параграф 1, считано от 1 януари 2016 г. държавите членки могат да решат да използват до 3 % от площите като приоритетни екологични площи на регионално равнище, за да получат съседни екологични площи.
1в.  Селскостопанските производители могат да вземат отново под аренда от местния орган земеделска площ с висока природна стойност, която е станала публична собственост вследствие на комасация на земята или на подобна процедура, и могат да я определят като приоритетна екологична площ, при условие че тя отговаря на критериите, определени в параграф 1.
1г.  Приоритетните екологични площи могат да се изчисляват въз основа на тяхното значение за околната среда. Комисията одобрява набора от коефициенти за изчисление, представени от държавите членки, като взема предвид равностойни критерии във връзка с околната среда и климата.
2.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за допълнително определяне на видовете приоритетни екологични площи по параграф 1 от настоящия член и да добавя и определя други видове приоритетни екологични площи, които могат да бъдат взети предвид за спазването на процента по същия параграф.
2.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за допълнително определяне на видовете приоритетни екологични площи по параграф 1 от настоящия член, да утвърди единна за целия Съюз рамка на коефициентите за изчисление с цел да се изчислят хектарите, използвани за различните видове приоритетни екологични площи, посочени в параграф 1г от настоящия член и да добавя и определя други видове приоритетни екологични площи, които могат да бъдат взети предвид при оценка на процента, посочен в параграф 1 от настоящия член и при определяне на регионалното равнище, посочено в параграф 1б на настоящия член.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 34 - параграф 4
4.  Плащането на хектар, посочено в параграф 1, се изчислява чрез разделяне на сумата, получена от прилагането на член 35, на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 26, параграф 1 и намиращи се в райони, за които държавите членки са решили да отпускат плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член.
4.  Плащането на хектар, посочено в параграф 1, се изчислява чрез разделяне на сумата, получена от прилагането на член 35, на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 26, параграф 1, за които държавите членки са решили да отпускат плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Държавите членки могат да променят плащането на хектар на базата на обективни и недискриминационни критерии.

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 – алинея 1 б (нова)
Ако прилагат първата алинея, държавите членки могат да определят максималния брой хектари за едно стопанство, които да бъдат вземани предвид при плащането.

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2
2.  В съответствие с процента от националния таван, който се използва от държавите членки съгласно параграф 1, посредством актове за изпълнение Комисията определя на годишна база съответния таван за това плащане. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
2.  В съответствие с процента от националния таван, който се използва от държавите членки съгласно параграф 1, на Комисията се предоставя правомощието в съответствие с член 55 да приема делегирани актове за определянето на годишна база на съответния таван за това плащане.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 36
Член 36

Член 36

Общи правила

Общи правила

1.  Държавите членки предоставят годишно плащане на млади селскостопански производители, които имат право на плащане по схемата за основно плащане, посочена в глава 1.
1.  В съответствие с условията, определени в настоящата глава държавите членки предоставят годишно плащане на млади селскостопански производители, които имат право на плащане по схемата за основно плащане, посочена в глава 1.
2.  За целите на настоящата глава „млади селскостопански производители“ означава:
2.  За целите на настоящата глава „млади селскостопански производители“ означава:
a) физически лица, които за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на стопанството или които вече са установили такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за основно плащане съгласно член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и
a) физически лица, които за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на стопанството или които вече са установили такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за основно плащане съгласно член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и
б) които са на по-малко от 40 години към момента на подаване на заявлението, посочено в буква а).
б) които са на по-малко от 40 години към момента на подаване на заявлението, посочено в буква а).
ба)  Държавите членки могат да определят допълнителни обективни и недискриминационни критерии, на които младите селскостопански производители трябва да отговарят, по-специално по отношение на подходящите умения, опит и/или изисквания за обучение.
3.  Без да се засяга прилагането на финансовата дисциплина, постепенното намаляване и определянето на горна граница, линейните намаления съгласно член 7 и всички намаления и изключвания, налагани съгласно член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащане по параграф 1 от настоящия член се отпуска на годишна база, при активиране на правата на плащане от страна на селскостопанския производител.
3.  Без да се засяга прилагането на финансовата дисциплина, постепенното намаляване и определянето на горна граница, линейните намаления съгласно член 7 и всички намаления и изключвания, налагани съгласно член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащане по параграф 1 от настоящия член се отпуска на годишна база, при активиране на правата на плащане от страна на селскостопанския производител.
4.  Плащане по параграф 1 се отпуска на селскостопански производител за период от най-много пет години. Този период се намалява с броя на годините, които са изминали от установяването и първото подаване на заявлението по параграф 2, буква а).
4.  Плащане по параграф 1 се отпуска на селскостопански производител за период от най-много пет години. Този период се намалява с броя на годините, които са изминали от установяването и първото подаване на заявлението по параграф 2, буква а).
5.  Държавите-членки ежегодно изчисляват размера на плащането по параграф 1, като умножават числото, съответстващо на 25 % от средната стойност на правата на плащане, притежавани от селскостопанския производител, по броя на правата, които той е активирал в съответствие с член 26, параграф 1.
5.  Държавите членки ежегодно изчисляват размера на плащането по параграф 1, като умножават числото, съответстващо на 25 % от средната стойност на правата на плащане в съответната държава членка или регион, по броя на правата, които селскостопанският производител е активирал в съответствие с член 26, параграф 1.
Когато прилагат първа алинея, държавите членки спазват следните максимални ограничения на броя активирани права на плащане, които се вземат предвид:

Когато прилагат първа алинея, държавите членки определят ограничение, което може да достигне максимум 100 хектара.

a) в държавите-членки, в които средната големина на земеделските стопанства съгласно посоченото в приложение VI е по-ниска или равна на 25 хектара ‐ максимум 25;
б) в държавите-членки, в които средната големина на земеделските стопанства съгласно посоченото в приложение VI е по-голяма от 25 хектара ‐ максимум, който е равен най-малко на 25 и най-много на средната големина.
6.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 по отношение на условията, при които юридическо лице може да се счита за отговарящо на условията за получаване на плащането, посочено в параграф 1, по-специално прилагането на ограничението по отношение на възрастта, предвидено в параграф 2, буква б) към едно или повече физически лица, които участват в юридическото лице.
6.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 по отношение на условията, при които юридическо лице може да се счита за отговарящо на условията за получаване на плащането, посочено в параграф 1, по-специално прилагането на ограничението по отношение на възрастта, предвидено в параграф 2, буква б) към едно или повече физически лица, които участват в юридическото лице.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 37
Член 37

Член 37

Финансови разпоредби

Финансови разпоредби

1.  За финансиране на плащането, посочено в член 36, държавите-членки използват процент от годишния национален таван, посочен в приложение II, който е най-много 2 %. Те нотифицират Комисията до 1 август 2013 г. за изчисления процент, който е необходим за финансиране на това плащане.
1.  За финансиране на плащането, посочено в член 36, държавите членки използват 2 % от годишния национален таван, посочен в приложение II.
Когато изчисленият процент, необходим за финансиране на плащането, посочено в член 36, е по-нисък от 2 %, държавите членки могат да разпределят остатъка от съответните суми,с цел да увеличат линейно стойността на правата на плащане от националния резерв, като се дава приоритет на млади и нови селскостопански производители в съответствие с член 23, параграф 4.

Чрез дерогация от първа алинея държавите членки могат да решат да увеличат процента, посочен в тази алинея, за да дадат приоритет на избрани бенефициенти на национално равнище въз основа на обективни и недискриминационни критерии. Подобно решение се съобщава на Комисията преди 1 август 2013 г.

До 1 август 2016 г. държавите членки могат да преразгледат изчисления си процент, като тази промяна влиза в сила от 1 януари 2017 г. Те уведомяват Комисията за преразгледания процент до 1 август 2016 г.

До 1 август 2016 г. държавите членки могат да преразгледат изчисления си процент, необходим за финансиране на плащането, посочено в член 36, като тази промяна влиза в сила от 1 януари 2017 г. Те уведомяват Комисията за преразгледания процент до 1 август 2016 г.

2.  Без да се засяга максимума от 2 %, определен в параграф 1, когато общият размер на плащането, за което са подадени заявления в дадена държава членка през определена година, превиши определения в параграф 4 таван и когато този таван е по-нисък от 2 % от годишния национален таван, определен в приложение II, държавите-членки прилагат линейно намаление на всички плащания, отпускани на всички селскостопански производители в съответствие с член 25.
2.  Без да се засяга максимума от 2 %, определен в параграф 1, когато общият размер на плащането, за което са подадени заявления в дадена държава членка през определена година, превиши определения в параграф 4 таван и когато този таван е по-нисък от 2 % от годишния национален таван, определен в приложение II, държавите-членки прилагат линейно намаление на всички плащания, отпускани на всички селскостопански производители в съответствие с член 25.
3.  Когато общият размер на плащането, за което са подадени заявления в дадена държава членки през определена година, превиши тавана по параграф 4 и когато този таван възлиза на 2 % от годишния национален таван, определен в приложение II, държавите членки прилагат линейно намаление на сумите, плащани в съответствие с член 36, за да се постигне съответствие с този таван.
3.  Когато общият размер на плащането, за което са подадени заявления в дадена държава членка през определена година, превиши тавана по параграф 4 и когато този таван възлиза на 2 % от годишния национален таван, определен в приложение II, държавите членки прилагат линейно намаление на сумите, плащани в съответствие с член 36, за да се постигне съответствие с този таван.
4.  Въз основа на изчисления процент, който е нотифициран от държавите членки съгласно параграф 1, посредством актове за изпълнение Комисията определя на годишна база съответния таван за плащането по член 36. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
4.  Въз основа на изчисления процент, който е нотифициран от държавите членки съгласно параграф 1, посредством актове за изпълнение Комисията определя на годишна база съответния таван за плащането по член 36. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2
Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска на следните сектори и производства: зърнените култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска на секторите и производствата, посочени в приложение I на Договора, с изключение на рибните продукти.

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Бюджетните кредити, предназначени за обвързаните с производството плащания, се отпускат приоритетно за производства, при които през периода 2010-2013 г. са извършени обвързани с производството плащания, съгласно членове 68, 101 и 111 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 а (нов)
3а.  Държавите членки могат да предоставят на селскостопански производители с особени права за 2010 г. обвързано с производството подпомагане съгласно членове 60 и 65 от Регламент (ЕО) № 73/2009, независимо от основното плащане, посочено в дял III, глава 1 от настоящия регламент.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 38 - параграф 3 б (нов)
3б.  Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на животновъди, които не притежават по-голямата част от земята, която ползват.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 38 - параграф 3 в (нов)
3в.  На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 55 относно установяването на преходни мерки, които да бъдат прилагани спрямо тези селскостопански производители.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Чрез дерогация от първа алинея, размерът на подпомагането, обвързано с производството, може да бъде увеличен, така че да надхвърли рамките на размера за поддържането на съществуващите равнища на производство, при условие че целта на обвързаното с производството подпомагане е свързана с околната среда. Съответната държава членка определя такова ограничение в съответствие с определените цели или предизвикателства в областта на околната среда. Определеното по този начин ограничение се съобщава на Комисията в съответствие с член 40 и се одобрява в съответствие с член 41.

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 39 - параграф 1
1.  В срок до 1 август на годината, предшестваща първата година на прилагане на доброволното обвързано с производството подпомагане, държавите-членки могат да решат да използват до 5 % от своите годишни национални тавани по приложение II за финансиране на тези схеми.
1.  В срок до 1 август на годината, предшестваща първата година на прилагане на доброволното обвързано с производството подпомагане, държавите-членки могат да решат да използват до 15 % от своите годишни национални тавани по приложение II за финансиране на тези схеми.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 а (нов)
1a.  Процентът на националния таван, посочен в параграф 1, може да бъде увеличен с три процентни пункта за тези държави членки, които решат да използват най-малко 3% от националния си таван, определен в приложение II, с цел подпомагане на производството на протеинови култури съгласно настоящата глава.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2
2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да решат да използват до 10 % от годишния национален таван по приложение II, при условие че:
заличава се
a) в срок до 31 декември 2013 г. са прилагали схемата за единно плащане на площ съгласно дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009, финансирали са мерки по член 111 от същия регламент или са засегнати от дерогацията, предвидена в член 69, параграф 5 или ‐ за Малта ‐ в член 69, параграф 1 от същия регламент; и/или
б) най-малко в продължение на една година през периода 2010‐2013 г. са разпределили повече от 5 % от сумата, с която разполагат за предоставяне на директните плащания, предвидени в дялове III, IV и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 за финансиране на мерките, определени в дял III, глава 2, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, подпомагането, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточки i)‐iv) и в, параграф 1, букви б) и д) от същия регламент, или мерките по глава 1, с изключение на дял IV, раздел 6 от същия регламент.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – уводна част
4.  В срок до 1 август 2016 г. държавите членки могат да преразгледат своето решение съгласно параграфи 1, 2 и 3 и да решат, считано от 2017 г.:
4.  В срок до 1 август 2016 г. държавите членки могат да преразгледат своето решение съгласно параграфи 1 и 1а и да решат, считано от 2017 г.:
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – буква а)
a) да увеличат процента, определен съгласно параграфи 1 и 2, в определените в тях ограничения, ако е приложимо, и, по целесъобразност, да изменят условията за отпускане на подпомагането;
a) да увеличат процента, определен съгласно параграфи 1 и 1а, в определените в тях ограничения, ако е приложимо, и, по целесъобразност, да изменят условията за отпускане на подпомагането;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 39 - параграф 5
5.  Въз основа на взетото от всяка държава членка решение съгласно параграфи 14 за това каква част от националния таван да се използва, посредством актове за изпълнение Комисията определя на годишна база съответния таван за подпомагането. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
5.  Въз основа на взетото от всяка държава членка решение съгласно параграфи 1, 1а и 4 за това каква част от националния таван да се използва, Комисията е оправомощена в съответствие с член 55 да приема делегирани актове за определяне на годишна база на съответния таван за подпомагането.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 39 а (нов)
Член 39а

Незадължителна допълнителна национална подкрепа

1.  Държавите членки, които решат да въведат доброволно, обвързано с производството подпомагане в сектора за отглеждане на крави с бозаещи телета съгласно член 38, могат да предоставят допълнителна национална премия на селскостопанските производители за допълване на обвързаното с производството подпомагане, което те получават за същата календарна година.
2.  Държавите членки информират селскостопанските производители за условията, регламентиращи отпускането на тази допълнителна национална подкрепа, по същото време и използвайки същите условия като тези, които регламентират уведомяването относно обвързаното с производството подпомагане.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – уводна част
1.  Посредством акт за изпълнение Комисията одобрява решението по член 39, параграф 3 или, по целесъобразност, по член 39, параграф 4, буква а), когато е доказана една от следните нужди във въпросния регион или сектор:
1.  Комисията се оправомощава в съответствие с член 55 да приема делегирани актове за одобряване на решението по член 39, параграф 4, буква а), когато е доказана една от следните нужди във въпросния регион или сектор:
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 47
Член 47

Член 47

Общи правила

Общи правила

1.  Селскостопанските производители, които притежават права на плащане, разпределени през 2014 г. съгласно член 21 и изпълняват минималните изисквания, предвидени в член 10, параграф 1, могат да изберат да участват в опростена схема съгласно условията, определени в настоящия дял, наричана по-долу „схема за дребни селскостопански производители“.
1.  Държавите членки могат да създадат опростена схема за дребни селскостопански производители в съответствие с условията по настоящия дял. Ако държава членка приложи такава схема, селскостопанските производители, които притежават права на плащане, разпределени през 2014 г. съгласно член 21 и изпълняват минималните изисквания, предвидени в член 10, параграф 1, участват в опростената схема съгласно условията, определени в настоящия дял, (схема за дребни селскостопански производители).
Селскостопанските производители, които съгласно дялове III и IV имат право на плащане в размер на по-малко от 1 500 евро, се включват автоматично в схемата за дребни селскостопански производители.

2.  Плащанията по схемата за дребни селскостопански производители заместват плащанията, отпускани по дялове III и IV.
2.  Плащанията по схемата за дребни селскостопански производители заместват плащанията, отпускани по дялове III и IV.
3.  Селскостопанските производители, които участват в схемата за дребни селскостопански производители, са освободени от селскостопанските практики, предвидени в глава 2 на дял III.
3.  Селскостопанските производители, които участват в схемата за дребни селскостопански производители, са освободени от селскостопанските практики, предвидени в глава 2 на дял III.
4.  Държавите-членки следят да не се извършват плащания на селскостопански производители, за които е установено, че от датата на публикуването на предложението на Комисията за настоящия регламент, те са разделили стопанствата си с единствената цел да се възползват от схемата за дребни селскостопански производители. Това се отнася и за селскостопанските производители, чиито стопанства са се получили в резултат на такова разделяне.
4.  Държавите-членки следят да не се извършват плащания на селскостопански производители, за които е установено, че от датата на публикуването на предложението на Комисията за настоящия регламент, те са разделили стопанствата си с единствената цел да се възползват от схемата за дребни селскостопански производители. Това се отнася и за селскостопанските производители, чиито стопанства са се получили в резултат на такова разделяне.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 48
Член 48

Член 48

Участие

Участие

Селскостопанските производители, които желаят да участват в схемата за дребни селскостопански производители, представят заявление до 15 октомври 2014 г.

Националните органи съобщават на Комисията списъка на селскостопанските производители, посочени в член 47, параграф 1, до 15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, които не са подали заявление за участие в схемата за дребни селскостопански производители до 15 октомври 2014 г. или са решили да се оттеглят от нея след тази дата, или са избрани за подпомагане в съответствие с член 20, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № […] [RDR] повече нямат право да участват в схемата.

Селскостопанските производители, посочени в член 47, параграф 1, които са решили да се оттеглят от схемата за дребни селскостопански производители след тази дата, или са избрани за подпомагане в съответствие с член 20, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № […] [RDR] повече нямат право да участват в схемата.

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 49
Член 49

Член 49

Размер на плащането

Размер на плащането

1.  Държавите членки определят размера на годишното плащане по схемата за дребни селскостопански производители на едно от следните равнища при спазване на параграфи 2 и 3:
1.  Държавите членки определят размера на годишното плащане по схемата за дребни селскостопански производители на едно от следните равнища при спазване на параграфи 2 и 3:
а) сума, която не превишава 15 % от средното национално плащане на бенефициер;
а) сума, която не превишава 25 % от средното национално плащане на бенефициент;
б) сума, която съответства на средното национално плащане на хектар, умножена по цифра, съответстваща на броя хектари, като максимумът е три.
б) сума, която съответства на средното национално плащане на хектар, умножена по цифра, съответстваща на броя хектари, като максимумът е пет.
Чрез дерогация от първа алинея, държавите членки могат да решат, че годишното плащане трябва да бъде равно на сумата, на която селскостопанският производител има право съгласно членове 18, 29, 34, 36 и 38 през годината на присъединяване към схемата, но не повече от 1 500 EUR.

Средната национална стойност, спомената в буква а) на първа алинея се определя от държавите членки на база на националния таван, посочен в приложение II за календарната 2019 г., и броя на селскостопанските производители, които са получили права съгласно член 21, параграф 1.

Средната национална стойност, спомената в буква а) на първа алинея се определя от държавите членки на база на националния таван, посочен в приложение II за календарната 2019 г., и броя на селскостопанските производители, които са получили права съгласно член 21, параграф 1.

Средната национална стойност, посочена в буква б) на първа алинея, се определя от държавите членки на база на националния таван, посочен в приложение II за календарната 2019 г., и броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 26 през 2014 г.

Средната национална стойност, посочена в буква б) на първа алинея, се определя от държавите членки на база на националния таван, посочен в приложение II за календарната 2019 г., и броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 26 през 2014 г.

2.  Посочената в параграф 1 сума е минимум 500 EUR и максимум 1 000 EUR. Без да се засяга действието на член 51, параграф 1, когато при прилагане на параграф 1 сумата е по-ниска от 500 EUR или по-висока от 1 000 EUR, сумата се закръглява съответно нагоре или надолу до минималната или максималната сума.
2.  Посочената в параграф 1 сума е минимум 500 EUR и максимум 1.500 EUR. Без да се засяга действието на член 51, параграф 1, когато при прилагане на параграф 1 сумата е по-ниска от 500 EUR или по-висока от 1.500 EUR, сумата се закръглява съответно нагоре или надолу до минималната или максималната сума.
3.  Чрез дерогация от параграф 2 в Хърватия, Кипър и Малта сумата по параграф 1 може да бъде определена на стойност, която е по-ниска от 500 EUR, но не по-малко от 200 EUR.
3.  Чрез дерогация от параграф 2 в Хърватия, Кипър и Малта сумата по параграф 1 може да бъде определена на стойност, която е по-ниска от 500 EUR, но не по-малко от 200 EUR.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 51
Член 51

Член 51

Финансови разпоредби

Финансови разпоредби

1.  С цел да се финансира плащането, предвидено в настоящия дял, държавите членки удържат суми, съответстващи на сумите, на които имат право дребните селскостопански производители като основно плащане съгласно дял III, глава 1, като плащане за селскостопански практики от полза за климата и околната среда съгласно дял III, глава 2 и, ако е приложимо, като плащане за площи с природни ограничения съгласно дял III, глава 3, като плащане за млади селскостопански производители съгласно дял III, глава 4 и като обвързано с производството подпомагане съгласно дял IV, от общите суми, които са на разположение за съответните плащания.
1.  С цел да се финансира плащането, предвидено в настоящия дял, държавите членки удържат суми, съответстващи на сумите, на които имат право дребните селскостопански производители като основно плащане съгласно дял III, глава 1, като плащане за селскостопански практики от полза за климата и околната среда съгласно дял III, глава 2 и, ако е приложимо, като плащане за площи с природни ограничения съгласно дял III, глава 3, като плащане за млади селскостопански производители съгласно дял III, глава 4 и като обвързано с производството подпомагане съгласно дял IV, от общите суми, които са на разположение за съответните плащания.
Разликата между сумата на всички плащания, която е дължима по схемата за дребни селскостопански производители, и общата финансирана сума в съответствие с първа алинея се финансира чрез прилагане на линейно намаление на всички плащания, които предстои да бъдат отпуснати в съответствие с член 25.

Разликата между сумата на всички плащания, която е дължима по схемата за дребни селскостопански производители, и общата финансирана сума в съответствие с първа алинея се финансира чрез прилагане на линейно намаление на всички плащания, които предстои да бъдат отпуснати в съответствие с член 25.

Държавите членки, които използват опцията, посочена в член 20, параграф 1, могат да прилагат различни проценти за намаление на регионално равнище.

Елементите, въз основа на които са установени сумите, посочени в първа алинея, остават непроменени за целия период на участие на селскостопанския производител в схемата.

Елементите, въз основа на които са установени сумите, посочени в първа алинея, остават непроменени за целия период на участие на селскостопанския производител в схемата.

2.  Ако общият размер на плащанията, които са дължими по схемата за дребни селскостопански производители, превишава 10 % от годишния национален таван, определен в приложение II, държавите-членки прилагат линейно намаление на сумите, които предстои да бъдат платени в съответствие с настоящия дял, за да се спази процента.
2.  Ако общият размер на плащанията, които са дължими по схемата за дребни селскостопански производители, превишава 15 % от годишния национален таван, определен в приложение II, държавите-членки прилагат линейно намаление на сумите, които предстои да бъдат платени в съответствие с настоящия дял, за да се спази процента.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква г а) (нова)
га) механизми за управление на информацията, която следва да се нотифицира, както и правила за съдържанието, формата, периодичността, честотата и крайните срокове на нотификациите;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)
б) механизми за управление на информацията, която следва да се нотифицира, както и правила за съдържанието, формата, периодичността, честотата и крайните срокове на нотификациите;
заличава се
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 54 - параграф 1
1.  Посредством актове за изпълнение Комисията приема мерките, които са едновременно необходими и обосновани в случай на спешност, за разрешаване на специфични проблеми. Тези мерки могат да бъдат в дерогация от някои разпоредби на настоящия регламент, но само в степен и за период, за които това е строго необходимо. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 55, които са едновременно необходими и обосновани в случай на спешност, за разрешаване на специфични проблеми. Тези делегирани актове могат да бъдат в дерогация от някои разпоредби на настоящия регламент, но само в степен и за период, за които това е строго необходимо.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 54 - параграф 2
2.  По надлежно обосновани наложителни причини за спешност по отношение на мерките, предвидени в параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 56, параграф 3.
2.  Когато, във връзка с мерките, предвидени в параграф 1, това се налага поради наложителни причини за неотложност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 55а.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 55 - параграф 2
2.  Делегирането на правомощия по настоящия регламент се дава на Комисията за неопределен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делеирани актове, посочено в членове [...] се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 55 а (нов)
Член 55а

Процедура по спешност

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 55, параграф 5. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 58 а (нов)
Член 58а

Докладване

До 1 март 2017 г. Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, придружен, ако е необходимо, от подходящи законодателни предложения.

Изменение 98
Предложение за регламент
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията

(в хиляди EUR)

Календарна година

2014

2015

2016

2017

2018

2019 г. и следващите години

Белгия

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

България

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

Чешка република

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Дания

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Германия

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Естония

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Ирландия

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Гърция

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Испания

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

Франция

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Хърватия

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Италия

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Кипър

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Латвия

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Литва

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Люксембург

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Унгария

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Малта

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Нидерландия

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Австрия

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Полша

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Португалия

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Румъния

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Словения

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Словакия

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Финландия

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Швеция

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Обединено кралство

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Изменение

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 г. и следващите години

Белгия

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

България

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

Чешка република

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Дания

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Германия

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Естония

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Ирландия

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Гърция

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Испания

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

Франция

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Хърватия

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Италия

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Кипър

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Латвия

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Литва

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Люксембург

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Унгария

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Малта

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Нидерландия

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Австрия

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Полша

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Португалия

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Румъния

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Словения

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Словакия

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Финландия

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Швеция

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Обединено кралство

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255

Правна информация - Политика за поверителност