Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0280(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0079/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0079/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0084

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 779kWORD 126k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ (Απόφαση σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων)
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Mαρτίου 2013 σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τη σχετική εντολή όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 2 και το άρθρο 70 α του Κανονισμού του,

  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία επί της προτάσεως κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020·

αποφασίζει την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων βάσει της ακόλουθης εντολής:

ΕΝΤΟΛΗ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» ορίζει τις δυνητικές προκλήσεις, τους στόχους και κατευθύνσεις για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013. Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο σχετικά με την ανακοίνωση, η ΚΓΠ πρέπει να μεταρρυθμιστεί με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις κύριες νομοθετικές πράξεις της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της μεταρρύθμισης αυτής, είναι αναγκαία η κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και η αντικατάστασή του με νέο κείμενο. Η μεταρρύθμιση πρέπει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, να εξορθολογίσει και να απλουστεύσει τις διατάξεις.
(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» ορίζει τις δυνητικές προκλήσεις, τους στόχους και κατευθύνσεις για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013. Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο σχετικά με την ανακοίνωση, η ΚΓΠ πρέπει να μεταρρυθμιστεί με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις κύριες νομοθετικές πράξεις της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006 και (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της μεταρρύθμισης αυτής, είναι αναγκαία η κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και η αντικατάστασή του με νέο κείμενο. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης να εξορθολογίσει και να απλουστεύσει τις διατάξεις.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Είναι απαραίτητο να υπάρχει ισχυρή ΚΓΠ, η οποία θα διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό, αυξημένο σε πραγματικές τιμές σε σχέση με την περίοδο 2007-2013, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί ανά πάσα στιγμή την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση της απαραίτητης ποσότητας και ποικιλίας τροφίμων ποιότητας καθώς και να συμβάλει στην απασχόληση, την διατήρηση και την παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση του εδάφους. Η ΚΠΠ πρέπει ακόμη να στηρίζεται σε διατάξεις κατανοητές για τους αγρότες, τους λοιπούς εμπλεκόμενους παράγοντες και τους πολίτες εν γένει, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της εκτέλεσης, να καθίσταται δυνατή η εποπτεία και να περιορίζεται το κόστος για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους φορείς διαχείρισης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Στους βασικούς στόχους και στις βασικές απαιτήσεις της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ συγκαταλέγεται η μείωση του διοικητικού φόρτου. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη διαμόρφωση των σχετικών διατάξεων για το καθεστώς άμεσης στήριξης. Ο αριθμός των καθεστώτων στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο και οι γεωργοί και τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις και υποχρεώσεις χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία. Ο μελλοντικός διοικητικός φόρτος των κρατών μελών και των δικαιούχων θα πρέπει να μειωθεί με προσανατολισμένα στην πρακτική εφαρμογή επίπεδα ανοχής, εύλογα ελάχιστα όρια και με την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης που ενδέχεται να θεσπιστούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την τροποποίηση του καταλόγου των καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
(8)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα νομοθεσία σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης που ενδέχεται να θεσπιστούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την τροποποίηση του καταλόγου των καθεστώτων στήριξης που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη βάσει του παρόντος κανονισμού, τον καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται να ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση κατάλληλη για παραγωγή και των κριτηρίων προσδιορισμού της επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους.
(9)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικά νέα στοιχεία και να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη θέσπιση των κριτηρίων βάσει των οποίων τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται να ασκούνται σε εκτάσεις εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, καθώς και του πλαισίου εντός του οποίου θα καθορίζονται από τα κράτη μέλη τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί ώστε να θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση κατάλληλη για παραγωγή.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των δικαιούχων, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων με βάση τον υπολογισμό των μειώσεων που πρόκειται να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη δυνάμει της εφαρμογής της αρχής της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Διαγράφεται

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η πείρα από την εφαρμογή των διάφορων καθεστώτων στήριξης σε γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε δικαιούχους των οποίων ο επιχειρηματικός στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, όπως σε αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, μεσιτικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αθλητικών γηπέδων. Για τη διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της στήριξης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε τέτοια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς αυτούς.
(13)  Η πείρα από την εφαρμογή των διάφορων καθεστώτων στήριξης σε γεωργούς κατέδειξε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η στήριξη χορηγήθηκε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων ο επιχειρηματικός στόχος δεν αφορά καθόλου ή μόνο οριακά την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Για τη διασφάλιση της καλύτερης στόχευσης της στήριξης και την εγγύτερη δυνατή προσέγγιση της κατάστασης κάθε κράτους, είναι σκοπιμότερο να ανατεθεί στα κράτη μέλη η ευθύνη του ορισμού του «ενεργού αγρότη». Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε φορείς όπως εταιρείες μεταφορών, αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, μεσιτικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης αθλητικών γηπέδων, κάμπινγκ και επιχειρήσεις εξόρυξης, εκτός εάν οι εν λόγω φορείς μπορούν να αποδείξουν ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ενεργού γεωργού. Οι μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προς αυτούς.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και τελικά περιορίζεται με την επιβολή ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα έντασης της μισθωτής εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων. Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων με σημαντική συνεισφορά στην καινοτομία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …., για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [RDR].
(15)  Η κατανομή της άμεσης εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των γεωργών χαρακτηρίζεται από τη διάθεση δυσανάλογων ποσών ενίσχυσης σε σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων. Λόγω οικονομιών μεγέθους, οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο ενιαίας στήριξης για να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της εισοδηματικής στήριξης. Επιπλέον, χάρη στις δυνατότητες προσαρμογής τους, οι δικαιούχοι αυτοί μπορούν ευκολότερα να λειτουργήσουν με χαμηλότερα επίπεδα ενιαίας στήριξης. Επομένως, είναι δίκαιη η εισαγωγή ενός συστήματος για μεγάλους δικαιούχους σύμφωνα με το οποίο το επίπεδο στήριξης μειώνεται σταδιακά και τελικά περιορίζεται με την επιβολή ανώτατου ορίου για τη βελτίωση της κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των γεωργών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει ωστόσο να λαμβάνει υπόψη το εργατικό δυναμικό που απασχολήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των μισθών και του κόστους των εργοληπτών, προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό απασχολουμένων. Τα ανώτατα αυτά επίπεδα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ευεργετικών επιδιωκόμενων στόχων. Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιβολή ανώτατου ορίου, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ορισμένα κριτήρια για να αποφευχθεί η καταχρηστική χρήση από τους γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν να αποφύγουν τις επιπτώσεις της. Τα έσοδα από τη μείωση και την επιβολή ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις προς μεγάλους δικαιούχους πρέπει να παραμένουν στα κράτη μέλη όπου δημιουργήθηκαν και να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων με σημαντική συνεισφορά στην καινοτομία και την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …., για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [RDR]. Τότε τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή ανώτατου ορίου στους μεγάλους δικαιούχους στους οποίους αυτή εφαρμόζεται, προκειμένου να υλοποιούνται επενδύσεις στην καινοτομία.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη κατανομή της στήριξης μεταξύ των αγροτικών εκτάσεων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ένα νέο καθεστώς βασικής ενίσχυσης πρέπει να αντικαταστήσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων ειδικών καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και συνέχισε να ισχύει στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ο οποίος συνένωσε σε ένα ενιαίο καθεστώς αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων τους προηγουμένως υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης. Μια τέτοια κίνηση πρέπει να συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενίσχυσης που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών των κανονισμών και τη χορήγηση νέων, παρά το γεγονός ότι βασίζονται ακόμα στον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων τα οποία διαθέτουν οι γεωργοί κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος.
(20)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη κατανομή της στήριξης μεταξύ των αγροτικών εκτάσεων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ένα νέο καθεστώς βασικής ενίσχυσης πρέπει να αντικαταστήσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων ειδικών καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και συνέχισε να ισχύει στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ο οποίος συνένωσε σε ένα ενιαίο καθεστώς αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων τους προηγουμένως υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης. Τα κράτη μέλη πρέπει να τροποποιήσουν τα υφιστάμενα συστήματα στήριξης ώστε να τα ευθυγραμμίσουν με τον παρόντα κανονισμό, χωρίς κατ’ ανάγκη να καταργήσουν τα ισχύοντα μοντέλα τους για τις άμεσες ενισχύσεις.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί η παρουσία σημαντικών ατομικών διαφορών στο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο που προκύπτει από τη χρήση ιστορικών αναφορών. Συνεπώς, η άμεση εισοδηματική στήριξη πρέπει να κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των κρατών μελών, μειώνοντας τη σύνδεση με ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δικαιότερη κατανομή της άμεσης στήριξης και να λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν στα επίπεδα των ημερομισθίων και το κόστος των εισροών, θα πρέπει να προσαρμοστούν σταδιακά τα επίπεδα άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Τα κράτη µέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι κάτω από το επίπεδο του 90% του μέσου όρου θα πρέπει να καλύψουν το ένα τρίτο του χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη µε άμεσες ενισχύσεις που υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ένωσης. Επιπλέον, το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιούνται το 2019 σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή πρέπει να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία κατόπιν σύγκλισης προς την τιμή αυτή η οποία πρέπει να διενεργείται γραμμικά κατά τη μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν οι διασπαστικές οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς, τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και πιο συγκεκριμένα το ιστορικό μοντέλο, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μερικώς υπόψη ιστορικούς παράγοντες κατά τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος. Ο διάλογος με αντικείμενο το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο με έναρξη το 2021 θα πρέπει επίσης να εστιαστεί στον στόχο της πλήρους σύγκλισης μέσω της ίσης κατανομής της άμεσης στήριξης ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια αυτής της περιόδου.
(21)  Πέραν της σύγκλισης των ενισχύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να προσαρμοσθούν επίσης τα εθνικά κονδύλια για άμεσες πληρωμές ώστε τα κράτη μέλη, το επίπεδο των άμεσων πληρωμών των οποίων ανά εκτάριο είναι μικρότερο του 70% του μέσου όρου της Ένωσης, να μειώσουν την διαφορά αυτή σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ κατά 35%. Για τα κράτη μέλη των οποίων το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων κυμαίνεται μεταξύ 70% και 80% του μέσου όρου, η διαφορά πρέπει να μειωθεί κατά 25% ενώ για τα κράτη μέλη των οποίων το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων είναι μεγαλύτερο του 80% του μέσου όρου, η διαφορά πρέπει να μειωθεί κατά 10%. Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών αυτών, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να εισπράττει λιγότερο από το 55% του μέσου όρου της Ένωσης το 2014 και από το 75% του μέσου όρου της Ένωσης το 2019. Στην περίπτωση των κρατών μελών των οποίων το επίπεδο των ενισχύσεων είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης, η προσπάθεια σύγκλισης δεν πρέπει να οδηγήσει σε επίπεδα κάτω αυτού του μέσου όρου. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη των οποίων το επίπεδο άμεσων ενισχύσεων υπερβαίνει τον µέσο όρο της Ένωσης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21a)  Πέραν της σύγκλισης των ενισχύσεων στήριξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να προσαρμοσθούν επίσης τα εθνικά κονδύλια για άμεσες ενισχύσεις ώστε τα κράτη μέλη των οποίων το τρέχον επίπεδο άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο είναι μικρότερο του 70% του μέσου όρου της Ένωσης, να μειώσουν τη διαφορά αυτή σε σχέση με τον μέσο όρο κατά 30%. Για τα κράτη μέλη των οποίων το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων κυμαίνεται μεταξύ 70% και 80% του μέσου όρου, η διαφορά πρέπει να μειωθεί κατά 25% ενώ για τα κράτη μέλη των οποίων το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων είναι μεγαλύτερο του 80% του μέσου όρου, η διαφορά πρέπει να μειωθεί κατά 10%. Μετά την υλοποίηση των προσαρμογών αυτών, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να εισπράττει λιγότερο από το 65% του μέσου όρου της Ένωσης. Στην περίπτωση των κρατών μελών των οποίων το επίπεδο των ενισχύσεων είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης, η προσπάθεια σύγκλισης δεν πρέπει να οδηγεί σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη των οποίων το επίπεδο άμεσων ενισχύσεων υπερβαίνει τον µέσο όρο της Ένωσης.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Η πείρα που αποκτήθηκε με την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα βασικά στοιχεία του πρέπει να διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο στήριξης δεν υπερβαίνει τους υφιστάμενους περιορισμούς του προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν εθνικό απόθεμα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν τη συμμετοχή νέων γεωργών νεαρής ηλικίας στο καθεστώς ή το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.
(22)  Η πείρα που αποκτήθηκε με την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης καταδεικνύει ότι μερικά από τα βασικά στοιχεία του πρέπει να διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού εθνικών ανώτατων ορίων για τη διασφάλιση ότι το συνολικό επίπεδο στήριξης δεν υπερβαίνει τους υφιστάμενους περιορισμούς του προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συνεχίσουν να διαθέτουν, τουλάχιστον κατά το πρώτο έτος του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, εθνικό απόθεμα το οποίο μπορεί να υπόκειται σε περιφερειακή διαχείριση και το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν τη συμμετοχή γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών στο καθεστώς ή το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ορίσουν συντελεστή μείωσης με μηδενική, ενδεχομένως, αξία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μείωσης των επιλέξιμων εκτάσεων που έχουν χαμηλότερη δυνητική απόδοση ή χρησιμοποιούνται για ειδικές παραγωγές.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των δικαιούχων και προκειμένου να διευκρινιστούν οι ειδικές καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων για την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των γεωργών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς (κληρονομικής διαδοχής) και αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής μίσθωσης, μεταβολής του νομικού καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης της εκμετάλλευσης· τη θέσπιση κανόνων για τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε σχέση με την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη δυνατότητα η αξία και ο αριθμός ή η αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατανέμονται βάσει της αίτησης του γεωργού να είναι προσωρινά, κανόνων για τον καθορισμό σε προσωρινή και οριστική βάση της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κανόνων για τις περιπτώσεις στις οποίες η κατανομή των δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεαστεί από πώληση ή συμβατική μίσθωση· τη θέσπιση κανόνων για τον καθορισμό και τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που λαμβάνονται από το εθνικό απόθεμα· τη θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση υποδιαιρέσεων των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κριτηρίων για την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης ως επακόλουθο της χρήσης του εθνικού αποθέματος και προς γεωργούς οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στήριξης το 2011.
(23)  Για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των δικαιούχων και προκειμένου να διευκρινιστούν οι ειδικές καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων για την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των γεωργών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς (κληρονομικής διαδοχής) και αναμενόμενης κληρονομιάς (νέμησης ανιόντος), διαδοχής βάσει συμβατικής μίσθωσης, μεταβολής του νομικού καθεστώτος ή της επωνυμίας, καθώς και σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης της εκμετάλλευσης· τη θέσπιση κανόνων για τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε σχέση με την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη δυνατότητα η αξία και ο αριθμός ή η αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατανέμονται βάσει της αίτησης του γεωργού να είναι προσωρινά, κανόνων για τον καθορισμό σε προσωρινή και οριστική βάση της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κανόνων για τις περιπτώσεις στις οποίες η κατανομή των δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεαστεί από πώληση ή συμβατική μίσθωση· τη θέσπιση κανόνων για τον καθορισμό και τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που λαμβάνονται από το εθνικό απόθεμα· τη θέσπιση κανόνων για την τροποποίηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση υποδιαιρέσεων των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κριτηρίων για την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης ως επακόλουθο της χρήσης του εθνικού αποθέματος και προς γεωργούς οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στήριξης κατά την περίοδο από το 2009 έως το 2011.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
(24α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους για να χορηγήσουν σε γεωργούς συμπληρωματική ετήσια ενίσχυση για τα πρώτα εκτάρια προκειμένου να ληφθεί καλύτερα υπόψη η μεγάλη ποικιλία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς το οικονομικό μέγεθός τους, την επιλεγείσα παραγωγή και την απασχόληση.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω ενός υποχρεωτικού «οικολογικού» συντελεστή των άμεσων ενισχύσεων ο οποίος θα στηρίζει τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας ενίσχυσης, πέραν της βασικής ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική εστίαση. Η υποχρεωτική φύση των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά επίσης τους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή μερικά στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εφόσον οι πρακτικές αυτές είναι συμβατές με τους στόχους των εν λόγω οδηγιών. Οι γεωργοί που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να επωφελούνται από τον «οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση, δεδομένων των αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών οφελών των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Η μη τήρηση της συνιστώσας για οικολογική μέριμνα θα πρέπει να συνεπάγεται πρόστιμα με βάση το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].
(26)  Ένας από τους στόχους της νέας ΚΓΠ είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος των εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χορήγηση ετήσιας ενίσχυσης, προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεωτικές πρακτικές από γεωργούς οι οποίοι επιδιώκουν κατά προτεραιότητα στόχους κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και ετήσιων δράσεων οι οποίες ξεπερνούν την πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με τη γεωργία, όπως η διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η συντήρηση των μόνιμων λειμώνων και των μόνιμων βοσκότοπων και οι περιοχές με οικολογική εστίαση. Οι γεωργοί που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, οι δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών ενισχύσεων που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΚΑΑ] καθώς και οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου «Natura 2000» πρέπει να επωφελούνται από τον «οικολογικό» συντελεστή χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις έχουν πιστοποιηθεί βάσει εθνικών συστημάτων περιβαλλοντικής πιστοποίησης θα πρέπει να μπορούν επίσης να επωφελούνται από τον «οικολογικό» συντελεστή. Οι γεωργοί θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση της διαφοροποίησης των καλλιεργειών και από τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τις περιοχές οικολογικής εστίασης όταν οι εκμεταλλεύσεις τους καλύπτονται κατά 75% τουλάχιστον από μόνιμους λειμώνες και μόνιμους βοσκότοπους ή από καλλιέργειες κάτω από το νερό. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που η αρόσιμη γη της υπόλοιπης επιλέξιμης γεωργικής έκτασης δεν υπερβαίνει τα 50 εκτάρια.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις εντός των μόνιμων βοσκότοπων διατηρούνται ως τέτοιες από τους γεωργούς, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.
(28)  Για να διασφαλιστεί ότι οι εκτάσεις εντός των μόνιμων λειμώνων και των μόνιμων βοσκότοπων διατηρούνται ως τέτοιες από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον σκοπό της θέσπισης κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του μέτρου για τις περιοχές οικολογικής εστίασης με αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον σκοπό του πρόσθετου ορισμού των τύπων των περιοχών με οικολογική εστίαση οι οποίες αναφέρονται στο κεφάλαιο με το μέτρο αυτό και την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης οι οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψη για την τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται στο μέτρο αυτό.
(29)  Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του μέτρου για τις περιοχές οικολογικής εστίασης με αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον πρόσθετο ορισμό των τύπων των περιοχών με οικολογική εστίαση οι οποίες αναφέρονται στο κεφάλαιο με το μέτρο αυτό, την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης οι οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψη για την τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται στο μέτρο αυτό και για τη θέσπιση σε επίπεδο Ένωσης ενός πλαισίου για τους συντελεστές στάθμισης με σκοπό τον υπολογισμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στους διάφορους τύπους περιοχών οικολογικής εστίασης.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
(29α)  Με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τη βελτίωση των γεωπονικών συνθηκών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πάραυτα στρατηγικό σχέδιο εφοδιασμού σε φυτικές πρωτεΐνες, επιτρέποντας παράλληλα στην Ένωση να μειώσει την πολύ μεγάλη εξάρτησή της από το εξωτερικό. Με το σχέδιο αυτό αναμένεται συγκεκριμένα ότι θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν οι ελαιοπρωτεϊνούχες και οσπριώδεις καλλιέργειες στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και ότι θα προαχθεί η έρευνα στο γεωπονικό τομέα για τις κατάλληλες και αποδοτικές ποικιλίες.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη η χρήση μέρους των εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 5% των εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν λόγω στήριξη, ή 10% σε περίπτωση που το επίπεδο συνδεδεμένης στήριξής τους σε τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 2010-2013 υπερέβαινε το 5%. Ωστόσο, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που μια έκταση παρουσιάζει ορισμένες ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν παραπάνω από το 10% του εν λόγω ανώτατου ορίου. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις περιοχές αυτές. Η στήριξη αυτή πρέπει επίσης να διατίθεται σε γεωργούς που θα κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά την έγκριση προαιρετικής συνδεμένης στήριξης που υπερβαίνει το 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται ανά κράτος μέλος, η Επιτροπή πρέπει επιπλέον να εξουσιοδοτείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
(33)  Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη η χρήση μέρους των εθνικών ανώτατων ορίων τους για τις άμεσες ενισχύσεις για συνδεδεμένη στήριξη σε συγκεκριμένους τομείς σε σαφώς οριζόμενες περιπτώσεις. Οι πόροι που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε συνδεδεμένη στήριξη πρέπει να περιορίζονται σε κατάλληλο επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα τη χορήγηση μιας τέτοιας στήριξης σε κράτη μέλη ή σε ειδικές περιοχές τους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου οι ειδικοί τύποι γεωργίας ή οι ειδικοί γεωργικοί τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς λόγους. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως 15% των εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν λόγω στήριξη. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται κατά τρεις μονάδες για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 3% του εθνικού ανώτατου ορίου τους υπέρ της στήριξης της παραγωγής πρωτεϊνούχων. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής στις περιοχές αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου η στήριξη παρέχεται για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Η στήριξη αυτή πρέπει επίσης να διατίθεται σε γεωργούς που θα κατέχουν, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Όσον αφορά την έγκριση προαιρετικής συνδεμένης στήριξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απλό και ειδικό καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια κατ’ αποκοπή ενίσχυση η οποία θα αντικαθιστά όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την απλούστευση των διατυπώσεων, μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής διάρθρωσης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει να περιορίζεται στις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις.
(38)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίσουν ένα απλό και ειδικό καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης στήριξης. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίσουν μια κατ’ αποκοπή ενίσχυση ή μια σταθερή ετήσια ενίσχυση ανά δικαιούχο η οποία θα αντικαθιστά όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Οι γεωργοί στους οποίους χορηγείται ετήσια ενίσχυση που δεν υπερβαίνει το ποσό των 1 500 EUR θα πρέπει να εντάσσονται αυτομάτως στο εν λόγω καθεστώς. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να προβλεφθούν κανόνες με σκοπό την απλούστευση των διατυπώσεων, μετριάζοντας, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις των μικροκαλλιεργητών όπως εκείνες που σχετίζονται με την αίτηση στήριξης, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, την πολλαπλή συμμόρφωση και τους ελέγχους όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συνόλου των μεταρρυθμιστικών στόχων, υπό την έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης στην οποία παραπέμπει το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΟΡΚ] εφαρμόζεται στους μικροκαλλιεργητές. Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής διάρθρωσης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να εναντιώνεται στην ανάπτυξη προς πλέον ανταγωνιστικές δομές. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση στο καθεστώς θα πρέπει να περιορίζεται στις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Για λόγους απλούστευσης και για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των άκρως απόκεντρων περιφερειών, η διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων στις περιφέρειες αυτές θα πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006. Κατά συνέπεια, για τις περιφέρειες αυτές δεν θα ισχύουν διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και τις σχετικές ενισχύσεις και με τη συνδεδεμένη στήριξη.
(40)  Για λόγους απλούστευσης και για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των άκρως απόκεντρων περιφερειών, η διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων στις περιφέρειες αυτές θα πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006. Κατά συνέπεια, για τις περιφέρειες αυτές δεν θα ισχύουν διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και τις σχετικές ενισχύσεις και με τη συνδεδεμένη στήριξη. Ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος που θα μπορούσαν να έχουν τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού στις περιφέρειες αυτές.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Σε ορισμένες απομονωμένες περιοχές, η ανομοιογένεια του αγροτικού τομέα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη λιγότερο αποδοτικών συστημάτων παραγωγής, δικαιολογεί τη χρήση ιδιαίτερων μέσων αγροτικής πολιτικής, ως προς τα οποία η Ένωση διαθέτει επαρκή πείρα, προκειμένου να αποκτήσει ο τομέας καλύτερο προσανατολισμό προς την αγορά, να περιορισθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εγκατάλειψης της δραστηριότητας και να διατηρηθούν οι αγροτικές κοινότητες σύμφωνα με τον στόχο της βιωσιμότητας. Πρέπει να μελετηθούν εις βάθος ειδικά καθεστώτα για τις νησιωτικές περιοχές της Ένωσης οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους, παρουσιάζουν ομοιότητες με περιοχές όπου αυτά τα μέσα αγροτικής πολιτικής αποδείχθηκαν επιτυχημένα.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)  Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών τους στην στήριξή τους με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από το 90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από τη στήριξή τους για περιβαλλοντική ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων ορίων, άπαξ και για τη συνολική περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(43)  Με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής τους για την αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από το ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών τους στην στήριξή τους με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να συμπληρώσουν τη μεταφορά με ποσό ανάλογο προς τα μη δαπανηθέντα ποσά για οικολογική μέριμνα προκειμένου να προσφέρουν πρόσθετη ενίσχυση στα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα. Συγχρόνως, στα κράτη μέλη στα οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από το 90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από τη στήριξή τους για περιβαλλοντική ανάπτυξη στο ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεών τους. Τέτοιες επιλογές πρέπει να πραγματοποιούνται, εντός ορισμένων ορίων και θα πρέπει να αναθεωρηθούν είτε έως την 1η Αυγούστου 2015 είτε έως την 1η Αυγούστου 2017.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)
iiiα) νέο, χρηματοδοτούμενο με ενωσιακά κεφάλαια καθεστώς ενίσχυσης για τις αποικίες στον τομέα της μελισσοκομίας·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τον σκοπό της τροποποίησης του καταλόγου των καθεστώτων στήριξης που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
Με στόχο την ασφάλεια δικαίου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για την τροποποίηση του καταλόγου των καθεστώτων στήριξης που παρατίθεται στο παράρτημα Ι, στον βαθμό που απαιτείται ώστε να λαμβάνονται υπόψη αλλαγές που εισάγονται με νέες νομοθετικές πράξεις σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης οι οποίες εκδίδονται αφότου τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 1
- η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής και εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,
- η αγροτική παραγωγή που περιλαμβάνει την εκτροφή ζώων ή την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής και εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2
- η διατήρηση της γης σε κατάσταση, η οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή και καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων, ή
- η διατήρηση της γης σε κατάσταση η οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή και καλλιέργεια· για τις εκ φύσεως διατηρούμενες στην κατάσταση αυτή γεωργικές εκτάσεις, η εν λόγω διατήρηση υπόκειται στον καθορισμό της ελάχιστης δραστηριότητας από τα κράτη μέλη·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3
- η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας που θεσπίζεται από κράτος μέλος για γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·
- η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας, κατά περίπτωση βάσει της ελάχιστης πυκνότητας των ζώων, που θεσπίζεται από τα κράτη μέλη για γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων καλλιεργειών·
ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων καλλιεργειών·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, και τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς·
ζ) ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους λειμώνες και τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, των παραδοσιακών δενδρόκηπων και των πρεμνοφυών δασών βραχυχρόνιας αμειψισποράς·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η) ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή μακρύτερο διάστημα· μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη κατάλληλα για βοσκή υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά·
η) ως «μόνιμος λειμώνας και μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, θάμνων και/ή δένδρων ή οιουδήποτε άλλου είδους φυτών κατάλληλων για βοσκή με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και η οποία δεν περιλαμβάνεται στην αμειψισπορά και δεν έχει οργωθεί επί επτά έτη ή μακρύτερο διάστημα· μπορεί να περιλαμβάνει άλλα στοιχεία σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της γης ως μόνιμου βοσκότοπου·
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ) ως «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα ποώδη φυτά που παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων προς σπορά βοσκότοπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε όχι)·
Διαγράφεται

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
ια) ως «παραδοσιακοί δενδρόκηποι» νοούνται εκτάσεις που καλύπτονται από οπωροφόρα και διαθέτουν περιβαλλοντική και πολιτισμική σημασία·
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α) τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών σχετικά με την πρόσβαση στη στήριξη βάσει του παρόντος κανονισμού·
Διαγράφεται

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) τον καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·
β) τη θέσπιση των κριτηρίων βάσει των οποίων τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες δραστηριότητες που πρόκειται να ασκούνται σε περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ) τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).
γ) τη θέσπιση του πλαισίου εντός του οποίου τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί, ώστε να θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την υποχρέωση της διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ) τη θέσπιση των κριτηρίων προσδιορισμού της επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο η).
Διαγράφεται

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.[…] [RDR].
2.  Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε έτος, το εκτιμώμενο προϊόν της επιβολής ανώτατου ορίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 11, το οποίο αντανακλάται στη διαφορά μεταξύ των εθνικών ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, στο οποίο προστίθεται το διαθέσιμο ποσό δυνάμει του άρθρου 44, και των καθαρών ανωτάτων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, διατίθεται ως ενωσιακή στήριξη για μέτρα που θα επιλέξουν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης ο οποίος χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.[…] [ΚΑΑ].
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Το ποσοστό προσαρμογής που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR] εφαρμόζεται μόνο σε άμεσες ενισχύσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ που πρόκειται να χορηγηθεί στους γεωργούς κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.
1.  Το ποσοστό προσαρμογής που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR] εφαρμόζεται σε όλες τις άμεσες ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν στους γεωργούς κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά με κανόνες που αφορούν τη βάση υπολογισμού των μειώσεων που εφαρμόζουν στους γεωργούς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Διαγράφεται

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
Άρθρο 9

Άρθρο 9

Ενεργός γεωργός

Ενεργός γεωργός

1.  Δεν χορηγείται καμία άμεση ενίσχυση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:
1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν νομικό πλαίσιο και ορισμούς, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, για να διασφαλίσουν, εφόσον χρειάζεται, ότι οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε γεωργούς των οποίων οι γεωργικές εκτάσεις είναι κυρίως εκτάσεις εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν στις εκτάσεις αυτές την ελάχιστη δραστηριότητα που έχει καθοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
α) το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι μικρότερο από το 5% των συνολικών εσόδων που απέκτησαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος· ή
β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και στις εκτάσεις αυτές δεν ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα που έχει θεσπιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
Φορείς όπως εταιρείες μεταφορών, αερολιμένες, μεσιτικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης αθλητικών γηπέδων, κάμπινγκ, επιχειρήσεις εξόρυξης ή άλλες μη γεωργικές επιχειρήσεις, που πρέπει να ορισθούν ανάλογα από τα κράτη μέλη με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, δεν θεωρούνται καταρχήν ενεργοί γεωργοί και δεν δικαιούνται οιαδήποτε άμεση ενίσχυση. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι εν λόγω φορείς μπορούν να διεκδικήσουν την επιλεξιμότητα εφόσον μπορούν να παράσχουν επαληθεύσιμα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι γεωργικές δραστηριότητές τους συνιστούν σημαντικό τμήμα της συνολικής τους οικονομικής δραστηριότητας ή ότι ο πρωταρχικός επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός τους συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.

Αφού ενημερώσουν δεόντως την Επιτροπή, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν από τον κατάλογο επιλέξιμων φορέων άλλους φορείς από αυτούς που απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο, επικαλούμενα αντικειμενικούς και αμερόληπτους λόγους για να αιτιολογήσουν την απόφασή τους.

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 5.000 EUR ως άμεσες ενισχύσεις για το προηγούμενο έτος.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη μη εφαρμογή του παρόντος άρθρου για γεωργούς που εισέπραξαν λιγότερα από 5 000 EUR ως άμεσες ενισχύσεις για το προηγούμενο έτος.
3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 με σκοπό να τάσσει:
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 με σκοπό να τάσσει κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται πότε η γεωργική έκταση ενός γεωργού πρέπει να θεωρείται ως κυρίως έκταση εκ φύσεως διατηρούμενη σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια.
α) κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού των άμεσων ενισχύσεων σε συσχετισμό με τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ειδικότερα κατά το πρώτο έτος χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης εφόσον δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί οριστικά η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως και για νέους γεωργούς·
β) εξαιρέσεις από τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εισπράξεις στη διάρκεια του πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους εφόσον οι ανωτέρω αριθμητικές τιμές δεν είναι διαθέσιμες· και
γ) κριτήρια για να προσδιορίζεται πότε η γεωργική έκταση ενός γεωργού πρέπει να θεωρείται ως κυρίως εκτάσεις εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)
- το ποσό που εισπράττεται μετά την εφαρμογή αυτών των μειώσεων ανέρχεται στα 300 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4
- κατά 100% για το τμήμα που υπερβαίνει τα 300 000 EUR.
Διαγράφεται

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε συνεταιρισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα που συσπειρώνουν πολλούς δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων και λαμβάνουν και κατανέμουν τις πληρωμές προτού τις διανείμουν εξ ολοκλήρου στα μέλη τους, τα οποία υπόκεινται, ατομικώς, στην παράγραφο 1.
Τροπολογίες 44 και 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με την αφαίρεση των μισθών που έχουν πραγματικά καταβληθεί και δηλωθεί από τον γεωργό κατά τα προηγούμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κοινωνικών εισφορών σχετικά με την απασχόληση, από το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων προς χορήγηση αρχικά στον γεωργό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
2.  Το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με την αφαίρεση των μισθών που έχουν πραγματικά καταβληθεί και δηλωθεί από τον γεωργό κατά τα προηγούμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κοινωνικών εισφορών σχετικά με την απασχόληση, καθώς επίσης δαπανών που προέκυψαν από την ανάθεση συγκεκριμένων γεωργικών εργασιών σε εργολήπτες, από το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων προς χορήγηση αρχικά στον γεωργό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τυχόν κεφάλαια που προκύπτουν από τη σταδιακή μείωση της χρηματοδότησης ή την επιβολή ανώτατων ορίων παραμένουν στην περιφέρεια ή στο κράτος μέλος στο οποίο αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για μέτρα του δεύτερου πυλώνα·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
Άρθρο 14

Άρθρο 14

Ευελιξία μεταξύ των πυλώνων

Ευελιξία μεταξύ των πυλώνων

1.  Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR] έως το 10% των ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων για τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.
1.  Πριν την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [ΚΑΑ] έως το 15% των ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων για τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.
Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο είναι το ίδιο για τα έτη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν μη διατεθέντα από την εφαρμογή του άρθρου 33 κεφάλαια στις μεταφορές για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, υπό μορφή στήριξης της Ένωσης σε γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από τον ΕΓΤΑΑ προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.[…] [ΚΑΑ].
2.  Πριν την 1η Αυγούστου 2013, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού έως το 5% του ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη των μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [RDR]. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη στήριξη των μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης.
2.  Πριν από την 1η Αυγούστου 2013, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού έως το 10% του ποσού που χορηγήθηκε για τη στήριξη των μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [ΚΑΑ]. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη στήριξη των μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης.
Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα με το δεύτερο είναι το ίδιο για τα έτη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

2α.  Στην περίπτωση εφαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούν να εφαρμοσθούν διαφορετικά ποσοστά σε κάθε περιφέρεια.
2β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, είτε έως την 1η Αυγούστου 2015 είτε έως την 1η Αυγούστου 2017, να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με ισχύ από το επόμενο έτος.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Προκειμένου να αξιολογηθεί η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και στη γεωργική παραγωγή έως τα τέλη του 2017·
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
Τα καθεστώτα στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη πιθανής αναθεώρησης ανά πάσα στιγμή, υπό το πρίσμα των οικονομικών εξελίξεων και της κατάστασης του προϋπολογισμού.

Τα καθεστώτα στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη πιθανής αναθεώρησης ανά πάσα στιγμή μέσω νομοθετικής πράξης, υπό το πρίσμα των οικονομικών εξελίξεων και της κατάστασης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
Άρθρο 18

Άρθρο 18

Δικαιώματα ενίσχυσης

Δικαιώματα ενίσχυσης

1.  Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς εάν αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού μέσω κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 17β παράγραφος 4, πρώτης κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 21, από το εθνικό απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 23, ή με μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 27.
1.  Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς εάν αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού μέσω κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 17β παράγραφος 4, πρώτης κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 21, από το εθνικό απόθεμα σύμφωνα με το άρθρο 23, ή με μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 27.
2.   Τα δικαιώματα ενίσχυσης που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1,
α) τα κράτη μέλη τα οποία, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης επί τη βάσει του περιφερειακού μοντέλου που ορίζεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 μπορούν να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2013, να διατηρήσουν τα δικαιώματα ενισχύσεων που έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και/ή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009,
β) τα κράτη μέλη τα οποία, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2013, να διατηρήσουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το υφιστάμενο καθεστώς τους ως μεταβατικό σύστημα.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
Άρθρο 19

Άρθρο 19

Ανώτατο όριο καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

Ανώτατο όριο καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

1.  Η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το ετήσιο ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, αφαιρώντας από το ετήσιο ανώτατο όριο που θεσπίστηκε στο παράρτημα ΙΙ τα ετήσια ποσά που ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35, 37 και 39. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
1.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις μέσω των οποίων καθορίζεται, για κάθε κράτος μέλος, το ετήσιο ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, αφαιρώντας από το ετήσιο ανώτατο όριο που θεσπίστηκε στο παράρτημα ΙΙ τα ετήσια ποσά που ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35, 37 και 39. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
2.  Για κάθε κράτος μέλος και κάθε έτος, η συνολική αξία του συνόλου των χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και το εθνικό απόθεμα ισούται με το αντίστοιχο εθνικό ανώτατο όριο που εγκρίνει η Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1.
2.  Για κάθε κράτος μέλος και κάθε έτος, η συνολική αξία του συνόλου των χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και το εθνικό απόθεμα ισούται με το αντίστοιχο εθνικό ανώτατο όριο που εγκρίνει η Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1.
3.  Σε περίπτωση τροποποίησης του ανώτατου ορίου που εγκρίνεται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ένα κράτος μέλος θα μειώνει γραμμικά ή αυξάνει την αξία του συνόλου των δικαιωμάτων ενίσχυσης για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 2.
3.  Σε περίπτωση τροποποίησης του ανώτατου ορίου που εγκρίνεται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 1 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ένα κράτος μέλος θα μειώνει γραμμικά ή αυξάνει την αξία του συνόλου των δικαιωμάτων ενίσχυσης για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 2.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η εν λόγω τροποποίηση οφείλεται στην εφαρμογή του άρθρου 17β παράγραφος 2.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η εν λόγω τροποποίηση οφείλεται στην εφαρμογή του άρθρου 17β παράγραφος 2.

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20
Άρθρο 20

Άρθρο 20

Περιφερειακή κατανομή των εθνικών ανώτατων ορίων

Περιφερειακή κατανομή των εθνικών ανώτατων ορίων

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως τα γεωπονικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους και το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό ή τη θεσμική ή διοικητική δομή τους.
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, πριν την 1η Αυγούστου 2013, να εφαρμόσουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως τα γεωπονικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους και το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό ή τη θεσμική ή διοικητική δομή τους.
2.  Τα κράτη μέλη υποδιαιρούν τα εθνικά ανώτατα όρια του άρθρου 19 παράγραφος 1, μεταξύ των περιφερειών με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
2.  Τα κράτη μέλη υποδιαιρούν τα εθνικά ανώτατα όρια του άρθρου 19 παράγραφος 1, μεταξύ των περιφερειών με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι αυτά τα περιφερειακά ανώτατα όρια αποτελούν το αντικείμενο ετήσιων σταδιακών τροποποιήσεων σύμφωνα με ετήσια προκαθορισμένα βήματα και με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια όπως το γεωργικό δυναμικό ή περιβαλλοντικά κριτήρια.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι αυτά τα περιφερειακά ανώτατα όρια αποτελούν το αντικείμενο ετήσιων σταδιακών τροποποιήσεων σύμφωνα με ετήσια προκαθορισμένα βήματα και με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια όπως το γεωργικό δυναμικό ή περιβαλλοντικά κριτήρια.
4.  Στον βαθμό που απαιτείται για την τήρηση των εφαρμοστέων περιφερειακών ανώτατων ορίων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, κάθε κράτος μέλος προβαίνει σε γραμμική μείωση ή αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε κάθε περιφέρειά του.
4.  Στον βαθμό που απαιτείται για την τήρηση των εφαρμοστέων περιφερειακών ανώτατων ορίων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, κάθε κράτος μέλος προβαίνει σε γραμμική μείωση ή αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε κάθε περιφέρειά του.
5.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2013 την απόφαση της παραγράφου 1, μαζί με τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3.
5.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2013 την απόφαση της παραγράφου 1, μαζί με τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3.
Τροπολογίες 52 και 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21
Άρθρο 21

Άρθρο 21

Πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης

Πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα δικαιώματα ενίσχυσης χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως τις 15 Μαΐου 2014 εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.
1.  Τηρουμένης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 2, τα δικαιώματα ενίσχυσης χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως τις 15 Μαΐου 2014 εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.
2.  Οι γεωργοί που το 2011 ή στην περίπτωση της Κροατίας το 2013 ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2009, λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπό τον όρο ότι δικαιούνται χορήγηση άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.
2.  Οι γεωργοί που:
- σε οιοδήποτε από τα τρία έτη 2009, 2010 ή 2011, το οποίο επιλέγεται από τα κράτη μέλη, ή στην περίπτωση της Κροατίας το 2013 ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή αιτήθηκαν στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, και στις δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 73/2009, ή
- το 2012 έλαβαν δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 41 και το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή
- υπέβαλαν αποδεικτικά στοιχεία ενεργού γεωργικής παραγωγής και, το 2011, επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων ή της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση, λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι δικαιούνται να λάβουν άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και ότι το 2011:

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι δικαιούνται χορήγησης άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και ότι το 2011:

α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά φρούτα, λαχανικά ή/και καλλιεργούν αποκλειστικά αμπελώνες·
α) βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, δεν ενεργοποίησαν τυχόν δικαίωμα αλλά παρήγαγαν αποκλειστικά φρούτα, λαχανικά, πατάτες για σπορά και πατάτες για κατανάλωση, καλλωπιστικά φυτά ή/και καλλιεργούν αποκλειστικά αμπελώνες·
β) βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, δεν ζήτησαν τυχόν στήριξη και διέθεταν μόνο γεωργική γη η οποία στις 30 Ιουνίου 2003 δεν ήταν σε καλές γεωργικές συνθήκες όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,
β) βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, δεν ζήτησαν τυχόν στήριξη και διέθεταν μόνο γεωργική γη η οποία στις 30 Ιουνίου 2003 δεν ήταν σε καλές γεωργικές συνθήκες όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 για το 2014.

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται ανά γεωργό ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 2, που δηλώνει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 για το 2014.

Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, όταν ο συνολικός αριθμός εκταρίων που δηλώθηκαν σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1 για το 2014 συνεπάγεται αύξηση άνω του 45% του συνολικού αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν το 2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που θα διατεθούν το 2014 στο 145% του συνολικού αριθμού εκταρίων που δηλώθηκαν το 2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Όταν κάνουν χρήση αυτής της επιλογής, τα κράτη μέλη χορηγούν μειωμένο αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης στους γεωργούς, που θα πρέπει να υπολογίζονται με εφαρμογή αναλογικής μείωσης του επιπρόσθετου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν από κάθε γεωργό το 2014 σε σύγκριση με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 που ανέφερε στην αίτηση ενίσχυσης το 2011, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

3.  Σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης της εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούντα τις διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε ένα μόνο γεωργό υπό τον όρο ότι ο τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 9.
3.  Σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, κατάτμησης ή μίσθωσης της εκμετάλλευσής τους ή τμήματος αυτής, γεωργοί που πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου 2 μπορούν, με συμβόλαιο υπογραφόμενο πριν από τις 15 Μαΐου 2014, να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους γεωργούς που παραλαμβάνουν την εκμετάλλευση ή μέρος αυτής υπό τον όρο ότι οι τελευταίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 9.
4.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τις αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης οι οποίες υποβάλλονται κατά το έτος χορήγησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση που αυτά τα δικαιώματα ενίσχυσης ενδέχεται να μην έχουν ήδη θεσπιστεί οριστικά και σε περίπτωση που η χορήγηση αυτή επηρεάζεται από ειδικές περιστάσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
4.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τις αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης οι οποίες υποβάλλονται κατά το έτος χορήγησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση που αυτά τα δικαιώματα ενίσχυσης ενδέχεται να μην έχουν ήδη θεσπιστεί οριστικά και σε περίπτωση που η χορήγηση αυτή επηρεάζεται από ειδικές περιστάσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22
Άρθρο 22

Άρθρο 22

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση

1.  Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με τη διαίρεση του εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου που καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, δια του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 για το 2014.
1.  Για κάθε σχετικό έτος, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με τη διαίρεση του εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου που καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 19 ή 20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, δια του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 για το 2014.
2.  Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε ποσό που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40% του εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.
2.  Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 μπορούν να περιορίζουν τον υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε ποσό που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10% του εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου που θεσπίζεται στα άρθρα 19 ή 20, κατόπιν εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.
3.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του ανώτατου ορίου που απομένει μετά την εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
3.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 χρησιμοποιούν το μέρος του ανώτατου ορίου που απομένει μετά την εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου για την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περιπτώσεις που η συνολική αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι χαμηλότερη από τη συνολική αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών δικαιωμάτων τα οποία είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Προς αυτόν το σκοπό, η εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης του οικείου γεωργού αυξάνεται με μερίδιο της διαφοράς μεταξύ της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών δικαιωμάτων τα οποία κατέχει ο γεωργός στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα κράτος μέλος μπορεί να λάβει επίσης υπόψη τη στήριξη που χορηγείται το ημερολογιακό έτος 2013 δυνάμει του άρθρου 52, του άρθρου 53 παράγραφος 1 και του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το κράτος μέλος έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει του τίτλου IV του παρόντος κανονισμού στους αντίστοιχους τομείς.

Για τον υπολογισμό της αύξησης, ένα κράτος μέλος μπορεί να λάβει επίσης υπόψη τη στήριξη που χορηγείται το ημερολογιακό έτος 2013 δυνάμει του άρθρου 52, του άρθρου 53 παράγραφος 1 και του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το κράτος μέλος έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει του τίτλου IV του παρόντος κανονισμού στους αντίστοιχους τομείς.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης στις 31 Δεκεμβρίου 2013 όταν κατά την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβασθεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης στις 31 Δεκεμβρίου 2013 όταν κατά την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβασθεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης.

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ένα κράτος μέλος μπορεί, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, να ορίζει ότι, σε περίπτωση αγοράς ή παραχώρησης ή λήξης του συνόλου ή μέρους μιας σύμβασης μίσθωσης γεωργικών περιοχών μετά την ημερομηνία που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και πριν από την ημερομηνία που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού, η αύξηση ή μέρος της αύξησης, της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που θα χορηγηθούν στον οικείο γεωργό επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα, σε περίπτωση που η αύξηση θα οδηγούσε σε απροσδόκητο κέρδος για τον οικείο γεωργό.
4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ένα κράτος μέλος μπορεί, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, να ορίζει ότι, σε περίπτωση αγοράς ή παραχώρησης ή λήξης του συνόλου ή μέρους μιας σύμβασης μίσθωσης γεωργικών περιοχών μετά την ημερομηνία που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και πριν από την ημερομηνία που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού, η αύξηση ή μέρος της αύξησης, της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που θα χορηγηθούν στον οικείο γεωργό επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα, σε περίπτωση που η αύξηση θα οδηγούσε σε απροσδόκητο κέρδος για τον οικείο γεωργό.
Τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια θεσπίζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγεται η στρέβλωση της αγοράς και του ανταγωνισμού, και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια θεσπίζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγεται η στρέβλωση της αγοράς και του ανταγωνισμού, και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης·
α) ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης·
β) το ποσοστό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα.
β) το ποσοστό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα.
5.  Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε μια περιφέρεια θα έχει ενιαία μοναδιαία αξία.
5.  Από την περίοδο αιτήσεων 2019 το αργότερο, το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε ένα κράτος μέλος ή, στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20, σε μια περιφέρεια:
α) θα έχει ενιαία μοναδιαία αξία·
αα) θα μπορεί να αποκλίνει έως 20% από την ενιαία μοναδιαία αξία.
Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα ώστε, σε περίπτωση μείωσης των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο επίπεδο της εκμετάλλευσης, η μείωση των δικαιωμάτων που ενεργοποιούνται το 2019 να μην υπερβαίνει το 30% της αντίστοιχης μείωσης του 2014.

6.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
6.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3, τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, προβαίνουν στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα βήματα που πρέπει να ληφθούν μέχρι την 1η Αυγούστου 2013. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
Τα βήματα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιούνται στην Επιτροπή μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

Τα βήματα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιούνται στην Επιτροπή μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)
Άρθρο 22a

Εσωτερική σύγκλιση

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 τα κράτη μέλη μπορούν να προσεγγίζουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ώστε η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων να πλησιάσει τις ενιαίες εθνικές ή περιφερειακές αξίες, χωρίς όμως να ταυτισθεί με αυτές, από το έτος υποβολής αιτήσεων 2021. Τα κράτη μέλη, όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, μπορούν να χρησιμοποιούν τον τρόπο υπολογισμού για την εξωτερική σύγκλιση μεταξύ κρατών μελών. Αυτή η σύγκλιση χρηματοδοτείται από τη μείωση της αξίας των δικαιωμάτων του 2013 πάνω από όριο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη ή πάνω από την εθνική μέση ενίσχυση.
2.  Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορούν να αποφασίσουν ότι η ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ, και η οποία βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 αντιπροσωπεύει το 30% του εθνικού κονδυλίου, χορηγείται στους γεωργούς ως ποσοστό σχετικό με τη βασική τους ενίσχυση.
3.  Κατά την εφαρμογή της παρέκκλισης της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη ορίζουν, έως την 1η Αυγούστου 2013, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ενεργώντας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν σταδιακές τροποποιήσεις των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.
Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιούνται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2013.

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23
Άρθρο 23

Άρθρο 23

Θέσπιση και χρήση του εθνικού αποθέματος

Θέσπιση και χρήση του εθνικού αποθέματος

1.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, εάν απαιτείται, αυξάνεται ώστε να καλύψει τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην παράγραφο 4 για το έτος 2014.
1.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Για το έτος 2014, η μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, εάν απαιτείται, για να καλύψει τις ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην παράγραφο 4. Για τα επόμενα έτη, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν κάθε έτος το ανώτατο όριο μείωσης με βάση τις ανάγκες χορήγησης.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διαχειρίζονται το εθνικό απόθεμα σε περιφερειακό επίπεδο.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διαχειρίζονται το εθνικό απόθεμα σε περιφερειακό επίπεδο.
3.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγεται η στρέβλωση της αγοράς και του ανταγωνισμού.
3.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγεται η στρέβλωση της αγοράς και του ανταγωνισμού.
4.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους.
4.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και στους νέους γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους» νοούνται οι γεωργοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, οι οποίοι δεν ασκούσαν καμία γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε έλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της νέας γεωργικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους» νοούνται οι γεωργοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, οι οποίοι δεν ασκούσαν καμία γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε έλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της νέας γεωργικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως «νέοι γεωργοί που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ποτέ δικαιώματα. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν πρόσθετα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι νέοι γεωργοί όσον αφορά ειδικότερα τις κατάλληλες δεξιότητες, την εμπειρία και/ή τις απαιτήσεις κατάρτισης.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για:
5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για:
α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς περιοχών στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου να αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης ή/και να αποζημιώνονται οι γεωργοί για συγκεκριμένα μειονεκτήματα των περιοχών αυτών·
α) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς περιοχών στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και προγράμματα ανάπτυξης που υπόκεινται σε κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου να αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης ή/και να αποζημιώνονται οι γεωργοί για συγκεκριμένα μειονεκτήματα των περιοχών αυτών·
αα) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς των οποίων η εκμετάλλευση βρίσκεται σε κράτος μέλος που αποφάσισε να κάνει χρήση της οριζόμενης στο άρθρο 18 παράγραφος 2 δυνατότητας και που δεν έλαβαν το δικαίωμα ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή αμφότερους, όταν δηλώνουν επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις για το έτος 2014·
αβ) τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μετά το 2011 και ασκούν τη δραστηριότητα αυτή σε συγκεκριμένους γεωργικούς τομείς που θα ορισθούν από τα κράτη μέλη με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια·
αγ) την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται στο πλαίσιο του βασικού καθεστώτος ενίσχυσης με ανώτατο όριο τη μέση εθνική ή περιφερειακή μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης για τους γεωργούς οι οποίοι, λόγω της μετάβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης, βρίσκονται σε ειδική κατάσταση εξαιτίας της χαμηλής αξίας των παλαιών δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατείχαν στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης για γεωργούς οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 κατείχαν ειδικά δικαιώματα·
αδ) τη χορήγηση, σε ετήσια βάση, αποζημίωσης στους γεωργούς για την κατάργηση του ποσού των 5.000 EUR που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η οποία στην περίπτωση των μικροκαλλιεργητών μπορεί να αυξηθεί με συμπληρωματική ενίσχυση.
β) τη γραμμική αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αν το εθνικό απόθεμα υπερβαίνει το 3% σε δεδομένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκή ποσά παραμένουν διαθέσιμα για χορηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, την παρούσα παράγραφο στοιχείο α) και την παράγραφο 7.
β) τη γραμμική αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αν το εθνικό απόθεμα υπερβαίνει το 3% σε δεδομένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκή ποσά παραμένουν διαθέσιμα για χορηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, την παρούσα παράγραφο στοιχείο α) και την παράγραφο 7. Ωστόσο, κατά την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης βάσει του παρόντος σημείου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν εναλλακτική μέθοδο αντί της γραμμικής μεθόδου.
6.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 στοιχείο α), τα κράτη μέλη θεσπίζουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται σε γεωργούς με βάση την εθνική ή περιφερειακή μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το έτος της χορήγησης.
6.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 στοιχείο α), τα κράτη μέλη θεσπίζουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται σε γεωργούς με βάση την εθνική ή περιφερειακή μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το έτος της χορήγησης.
7.  Σε περίπτωση που γεωργός δικαιούται να λάβει δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξηθεί η αξία υφισταμένων δικαιωμάτων του βάσει οριστικής απόφασης δικαστηρίου ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, ο γεωργός λαμβάνει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή πράξη σε ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ή πράξης, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής των άρθρων 25 και 26.
7.  Σε περίπτωση που γεωργός δικαιούται να λάβει δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξηθεί η αξία υφισταμένων δικαιωμάτων του βάσει οριστικής απόφασης δικαστηρίου ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, ο γεωργός λαμβάνει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή πράξη σε ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ή πράξης, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής των άρθρων 25 και 26.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς κατόπιν ενεργοποίησης, μέσω δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος στο οποίο έχει χορηγηθεί. Τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης παρέχουν δικαίωμα στην ετήσια καταβολή των ποσών που ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής μείωσης και επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 51 παράγραφος 1, καθώς και ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών που επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR].
1.  Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς κατόπιν ενεργοποίησης, μέσω δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στο κράτος μέλος στο οποίο έχει χορηγηθεί. Τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης παρέχουν δικαίωμα στην ετήσια καταβολή των ποσών που ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής μείωσης και επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών μειώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 51 παράγραφος 1, καθώς και ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών που επιβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [OK]. Κατά παρέκκλιση της πρώτης πρότασης, τα κράτη μέλη που το 2013 εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το μοντέλο για να υλοποιήσουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)
Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης, να εφαρμόσουν, βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, συντελεστή μείωσης για τις εκτάσεις με χαμηλότερη δυνητική απόδοση ή με ειδικές παραγωγές.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Κατά την πώληση δικαιωμάτων χωρίς γη, τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, μπορούν να αποφασίζουν ότι μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πωλούνται επιστρέφουν στο εθνικό απόθεμα ή ότι η μοναδιαία αξία τους μειώνεται υπέρ του εθνικού αποθέματος.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε) κριτήρια προς εφαρμογή από τα κράτη μέλη για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι δεν ενεργοποίησαν τυχόν δικαίωμα το 2011 ή δεν ζήτησαν στήριξη βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το 2011 όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 και για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση εφαρμογής της ρήτρας σύναψης συμβολαίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3·
ε) κριτήρια προς εφαρμογή από τα κράτη μέλη για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι δεν ενεργοποίησαν τυχόν δικαίωμα σε κανένα από τα έτη 2009, 2010 ή 2011 ή δεν ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σε κανένα από τα έτη 2009, 2010 ή 2011 όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, και για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση εφαρμογής της ρήτρας σύναψης συμβολαίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, εξαιρουμένων των νέων γεωργών και των γεωργών νεαρής ηλικίας·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – στοιχείο ζ
ζ) κανόνες για τη δήλωση και ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης·
ζ) κανόνες για το περιεχόμενο της δήλωσης και τις απαιτήσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 1 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ια

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΚΤΑΡΙΑ

Άρθρο 28α

Γενικοί κανόνες

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν ετήσια συμπληρωματική ενίσχυση σε γεωργούς οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.
2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αριθμό των πρώτων εκταρίων που είναι επιλέξιμος για την εν λόγω διάταξη, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των δικαιωμάτων που ενεργοποιούνται από τον γεωργό σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, με ανώτατο όριο τα 50 εκτάρια.
3.  Για τη χρηματοδότηση αυτής της διάταξης, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ποσοστό του προβλεπόμενου στο παράρτημα ΙΙ ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που δεν υπερβαίνει το 30%.
4.  Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το ποσό της συμπληρωματικής ενίσχυσης για τα πρώτα εκτάρια διαιρώντας το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 διά του συνολικού αριθμού των εκταρίων βάσει των οποίων χορηγείται η εν λόγω ενίσχυση.
5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε καμία ενίσχυση να μην χορηγείται στους γεωργούς οι οποίοι αποδεικνύεται ότι, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα κανονισμό, δημιούργησαν εντέχνως τις συνθήκες προκειμένου να επωφεληθούν από την ενίσχυση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.
6.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, τις αποφάσεις τους που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30
Άρθρο 30

Άρθρο 30

Διαφοροποίηση καλλιεργειών

Διαφοροποίηση καλλιεργειών

1.  Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό τμήμα του έτους, η καλλιέργεια σε αρόσιμη γη θα αποτελείται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες. Καμία από τις τρεις αυτές καλλιέργειες δεν θα καλύπτει λιγότερο από το 5% της αρόσιμης γης και η κύρια καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνει το 70% της αρόσιμης γης.
1.  Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει από 10 έως 30 εκτάρια, η καλλιέργεια σε αρόσιμη γη αποτελείται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες. Καμία από τις καλλιέργειες αυτές δεν υπερβαίνει το 80% της αρόσιμης γης.
Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει περισσότερα από 30 εκτάρια, η καλλιέργεια σε αρόσιμη γη αποτελείται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες εκτός από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται βορείως του 62ου παραλλήλου. Η κύρια καλλιέργεια δεν καλύπτει περισσότερο από το 75% της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες μαζί δεν καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του 95% της αρόσιμης γης.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τη θέσπιση του ορισμού της έννοιας «καλλιέργεια» και των κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του ακριβούς υπολογισμού των μεριδίων για διαφορετικές καλλιέργειες.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τη θέσπιση του ορισμού της έννοιας «καλλιέργεια» και των κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του ακριβούς υπολογισμού των μεριδίων για διαφορετικές καλλιέργειες.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31
Άρθρο 31

Άρθρο 31

Μόνιμοι βοσκότοποι

Μόνιμοι λειμώνες και μόνιμοι βοσκότοποι

1.   Οι γεωργοί διατηρούν ως μόνιμους βοσκότοπους τις περιοχές των εκμεταλλεύσεών τους που δηλώνονται ως τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το έτος υποβολής αιτήσεων 2014, οι οποίες εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων βοσκότοπων».
1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατηρείται ο λόγος της έκτασης μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων προς τη συνολική γεωργική έκταση. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την υποχρέωση αυτή σε εθνικό, περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η γη εντός μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων θεωρείται ότι αντιστοιχεί στις εκτάσεις των εκμεταλλεύσεων που δηλώνονται ως τέτοιες στην αίτηση που συμπληρώνεται δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ (ΗΖ) για το έτος υποβολής αιτήσεων 2014, και οι οποίες εφεξής αναφέρονται ως «εκτάσεις αναφοράς εντός μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων».

Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μονίμων βοσκότοπων αυξάνονται στις περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] HZR.
Οι εκτάσεις αναφοράς εντός μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων αυξάνονται στις περιπτώσεις που ο γεωργός υποχρεούται να μετατρέψει εκ νέου εκτάσεις σε μόνιμους βοσκότοπους το 2014 ή/και το 2015 όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] OK.

2.  Επιτρέπεται στους γεωργούς η μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των εκτάσεών τους αναφοράς εντός μονίμων βοσκότοπων. Το όριο αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.
2.  Επιτρέπεται η μετατροπή του 5% κατ’ ανώτατο όριο των εκτάσεων αναφοράς εντός μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων με εξαίρεση τα πλούσια σε άνθρακα εδάφη, τους υγρότοπους και τους ημιφυσικούς λειμώνες και βοσκότοπους. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 7%.
3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων αναφοράς εντός μονίμων βοσκότοπων όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων βοσκότοπων, τη μετατροπή των γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους σε περίπτωση που έχει ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς και την τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς εντός μονίμων βοσκότοπων σε περίπτωση μεταβίβασης γης.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την αύξηση των εκτάσεων αναφοράς εντός μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο, την ανανέωση των μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων, τη μετατροπή των γεωργικών εκτάσεων σε μόνιμους λειμώνες και μόνιμους βοσκότοπους σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, καθώς και σχετικά με τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και την τροποποίηση των εκτάσεων αναφοράς εντός μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων και σε περίπτωση μεταβίβασης γης.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32
Άρθρο 32

Άρθρο 32

Περιοχή οικολογικής εστίασης

Περιοχή οικολογικής εστίασης

1.  Οι γεωργοί μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων βοσκότοπων, να είναι περιοχή οικολογικής εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii).
1.   Όταν η αρόσιμη έκταση καλύπτει περισσότερα από 10 εκτάρια, οι γεωργοί μεριμνούν, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ώστε τουλάχιστον το 3% των επιλέξιμων εκταρίων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκότοπων και μόνιμων καλλιεργειών, να είναι περιοχή οικολογικής εστίασης όπως ακαλλιέργητες εκτάσεις, αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά του τοπίου, όπως θαμνοστοιχίες, τάφροι, λιθόκτιστοι τοίχοι, δέντρα σε αγρούς και μικρές λίμνες, γη με καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο, ζώνες ανάσχεσης και αναδασωμένες περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii). Οι γεωργοί μπορούν να εφαρμόσουν το εν λόγω μέτρο σε ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους.
Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια περιοχή οικολογικής εστίασης για παραγωγική δραστηριότητα χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αυξάνεται στο 5%.

1α.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν από την 31η Μαρτίου 2017, έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα μέτρα της παραγράφου 1, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις, με σκοπό την αύξηση, εάν κρίνεται σκόπιμο, έως 7% του ποσοστού που ορίζεται στην παράγραφο 1 για το έτος 2018 και έχοντας λάβει υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη γεωργική παραγωγή.
1β.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν, από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εξής, να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες των περιοχών οικολογικής εστίασης σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να διευκολύνουν τον σχηματισμό παρακείμενων περιοχών οικολογικής εστίασης.
1γ.  Οι γεωργοί μπορούν να μισθώσουν εκ νέου από τις τοπικές αρχές γεωργική έκταση με υψηλή οικολογική σημασία, η οποία έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του δημοσίου στο πλαίσιο αναδασμού ή παρόμοιων διαδικασιών, και να την χρησιμοποιήσουν ως περιοχή οικολογικής εστίασης εφόσον αυτή πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1.
1δ.  Οι περιοχές οικολογικής εστίασης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο στάθμισης σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική τους αξία. Η Επιτροπή εγκρίνει τη δέσμη συντελεστών στάθμισης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη ισοδύναμα κριτήρια περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων.
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των τύπων των περιοχών με οικολογική εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την τήρηση του ποσοστού που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τον περαιτέρω ορισμό των τύπων των περιοχών με οικολογική εστίαση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για τη θέσπιση σε επίπεδο Ένωσης ενός πλαισίου για τους συντελεστές στάθμισης με σκοπό τον υπολογισμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στους διάφορους τύπους περιοχών οικολογικής εστίασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1δ του παρόντος άρθρου και για την προσθήκη και ορισμό άλλων τύπων περιοχών οικολογικής εστίασης που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση του ποσοστού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και κατά τον ορισμό του περιφερειακού επιπέδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4
4.  Η ενίσχυση ανά εκτάριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με τη διαίρεση του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 35 διά του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 τα οποία βρίσκονται στις περιοχές στις οποίες τα κράτη μέλη αποφάσισαν να χορηγήσουν ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4.  Η ενίσχυση ανά εκτάριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με τη διαίρεση του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 35 διά του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 για τα οποία τα κράτη μέλη αποφάσισαν να χορηγήσουν ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη μπορούν να διαφοροποιούν την ενίσχυση για τα διάφορα εκτάρια βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων.

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο)
Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν το ανώτατο όριο εκταρίων ανά εκμετάλλευση τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την ενίσχυση.

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
2.  Σύμφωνα με το ποσοστό του ανώτατου ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο ανώτατο όριο για την ενίσχυση αυτή σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
2.  Σύμφωνα με το ποσοστό του ανώτατου ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55, προκειμένου να ορίζει το αντίστοιχο ανώτατο όριο για την ενίσχυση αυτή σε ετήσια βάση.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36
Άρθρο 36

Άρθρο 36

Γενικοί κανόνες

Γενικοί κανόνες

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια ενίσχυση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.
1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν ετήσια ενίσχυση, τηρουμένων των όρων του παρόντος κεφαλαίου, σε γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 1.
2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» νοούνται:
2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» νοούνται:
α) φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [HZR], και
α) φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [OK], και
β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).
β) οι οποίοι είναι ηλικίας μικρότερης από 40 έτη κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α).
βα)  Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν πρόσθετα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι γεωργοί νεαρής ηλικίας όσον αφορά ειδικότερα τις κατάλληλες δεξιότητες, την εμπειρία και/ή τις απαιτήσεις κατάρτισης.
3.  Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών μειώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 7, και ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ ) αριθ. […] [HZR], η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης από τον γεωργό.
3.  Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταδιακής επιβολής ανωτάτων ορίων, των γραμμικών μειώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 7, και ενδεχόμενων μειώσεων και αποκλεισμών που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ ) αριθ. […] [OK], η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης από τον γεωργό.
4.  Η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται ανά γεωργό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η περίοδος αυτή μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολαβούν μεταξύ της εγκατάστασης και της πρώτης υποβολής της αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2.
4.  Η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται ανά γεωργό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η περίοδος αυτή μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολαβούν μεταξύ της εγκατάστασης και της πρώτης υποβολής της αίτησης που προβλέπεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2.
5.  Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός επί τον αριθμό των δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1.
5.  Τα κράτη μέλη υπολογίζουν κάθε έτος το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 με τον πολλαπλασιασμό αριθμητικής τιμής που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο οικείο κράτος μέλος ή στην οικεία περιφέρεια επί τον αριθμό των δικαιωμάτων που έχει ενεργοποιήσει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1.
Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη τηρούν τα ακόλουθα μέγιστα όρια του αριθμού των ενεργοποιημένων δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρόκειται να ληφθούν υπόψη:

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη θέτουν ένα όριο μέχρι εκατό εκτάρια το πολύ.

α) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται στο παράρτημα VI είναι μικρότερο, ή ίσο με 25 εκτάρια, μέγιστο αριθμό 25·
β) σε κράτη μέλη όπου το μέσο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται στο παράρτημα VI είναι μεγαλύτερο από 25 εκτάρια, μέγιστο που δεν θα είναι μικρότερο από 25 ούτε μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος.
6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρείται επιλέξιμο για τη λήψη της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, συγκεκριμένα της εφαρμογής του ορίου ηλικίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο νομικό πρόσωπο.
6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρείται επιλέξιμο για τη λήψη της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, συγκεκριμένα της εφαρμογής του ορίου ηλικίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο νομικό πρόσωπο.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37
Άρθρο 37

Άρθρο 37

Δημοσιονομικές διατάξεις

Δημοσιονομικές διατάξεις

1.  Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ποσοστό του ετήσιου ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, το οποίο δεν υπερβαίνει το 2%. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Αυγούστου 2013, το εκτιμώμενο ποσοστό που είναι απαραίτητο για τη χρηματοδότηση αυτής της ενίσχυσης.
1.  Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 36 τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 2% του ετήσιου ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
Σε περίπτωση που το εκτιμώμενο ποσοστό το οποίο απαιτείται για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 36 είναι κατώτερο του 2%, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο του σχετικού ποσού για τη γραμμική αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης του εθνικού αποθέματος, δίνοντας προτεραιότητα στους γεωργούς νεαρής ηλικίας και στους νέους γεωργούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αυξήσουν το ποσοστό που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε επιλεγμένους δικαιούχους σε εθνικό επίπεδο, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν από την 1η Αυγούστου 2013.

Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η Αυγούστου 2016, να αναθεωρούν το εκτιμώμενο ποσοστό τους, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Κοινοποιούν στην Επιτροπή το αναθεωρημένο ποσοστό έως την 1η Αυγούστου 2016.

Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η Αυγούστου 2016, να αναθεωρούν το εκτιμώμενο ποσοστό τους το οποίο απαιτείται για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 36, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 Κοινοποιούν στην Επιτροπή το αναθεωρημένο ποσοστό έως την 1η Αυγούστου 2016.

2.  Με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσοστού του 2% που προβλέπεται στην παράγραφο 1, όταν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που εφαρμόζονται σε ένα κράτος μέλος σε συγκεκριμένο έτος υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται δυνάμει της παραγράφου 4 και όταν το ανώτατο όριο είναι χαμηλότερο από το 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική μείωση σε όλες τις ενισχύσεις που πρέπει να χορηγηθούν προς όλους τους γεωργούς, σύμφωνα με το άρθρο 25.
2.  Με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσοστού του 2% που προβλέπεται στην παράγραφο 1, όταν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που εφαρμόζονται σε ένα κράτος μέλος σε συγκεκριμένο έτος υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται δυνάμει της παραγράφου 4 και όταν το ανώτατο όριο είναι χαμηλότερο από το 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική μείωση σε όλες τις ενισχύσεις που πρέπει να χορηγηθούν προς όλους τους γεωργούς, σύμφωνα με το άρθρο 25.
3.  Όταν το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που εφαρμόζεται σε ένα κράτος μέλος σε συγκεκριμένο έτος υπερβαίνει το ανώτατο όριο που τάσσεται δυνάμει της παραγράφου 4 και όταν το ανώτατο όριο ανέρχεται στο 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που παρατίθεται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 36 ώστε να συμμορφώνονται με αυτό το ανώτατο όριο.
3.  Όταν το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που εφαρμόζεται σε ένα κράτος μέλος σε συγκεκριμένο έτος υπερβαίνει το ανώτατο όριο που τάσσεται δυνάμει της παραγράφου 4 και όταν το ανώτατο όριο ανέρχεται στο 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που παρατίθεται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 36 ώστε να συμμορφώνονται με αυτό το ανώτατο όριο.
4.  Με βάση το εκτιμώμενο ποσοστό που κοινοποιείται από τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο ανώτατο όριο για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 36, σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
4.  Με βάση το εκτιμώμενο ποσοστό που κοινοποιείται από τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο ανώτατο όριο για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 36, σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται στους ακόλουθους τομείς και παραγόμενα είδη: σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης.

Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο σε τομείς και παραγόμενα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της Συνθήκης, με εξαίρεση τα αλιευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Οι πιστώσεις που προορίζονται για τη συνδεδεμένη στήριξη διατίθενται κατά προτεραιότητα σε παραγωγές που λάμβαναν συνδεδεμένη στήριξη κατά την περίοδο 2010-2013 σύμφωνα με τα άρθρα 68, 101 και 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη στήριξη σε γεωργούς με ειδικά δικαιώματα το 2010 σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 65 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ανεξάρτητα από την βασική ενίσχυση που αναφέρεται στον Τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο 1 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη στήριξη σε κτηνοτρόφους που δεν κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης στην οποία ασκούν κτηνοτροφική δραστηριότητα.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 γ (νέα)
3γ.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για τη θέσπιση των μεταβατικών μέτρων που θα εφαρμοσθούν στους γεωργούς αυτούς.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, το όριο για τη χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης μπορεί να υπερβαίνει το απαιτούμενο για τη διατήρηση των υφισταμένων επιπέδων παραγωγής, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη στήριξη περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Το οικείο κράτος μέλος καθορίζει το όριο αυτό βάσει συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων ή προτεραιοτήτων. Το καθοριζόμενο με αυτό τον τρόπο όριο κοινοποιείται στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 40 και εγκρίνεται βάσει του άρθρου 41.

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
1.  Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 5% του εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
1.  Για τη χρηματοδότηση της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, μέχρι την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής της στήριξης αυτής, να χρησιμοποιούν έως το 15% του εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Το ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται κατά 3 μονάδες για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 3% του εθνικού ανώτατου ορίου τους που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ για τη στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι:
Διαγράφεται

α) εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ή τα χρηματοδοτούμενα μέτρα βάσει του άρθρου 111 του εν λόγω κανονισμού, ή τους αφορά η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 5, ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού ή/και
β) χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 5% του διαθέσιμου ποσού για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με εξαίρεση το τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του τίτλου IV, για τη χρηματοδότηση των μέτρων που ορίζονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη όπως προβλέπεται στα σημεία i) έως iv) της παραγράφου 1 στοιχείο α) και της παραγράφου 1 στοιχεία β) και ε) του άρθρου 68 του εν λόγω κανονισμού, ή για τη χρηματοδότηση των μέτρων του κεφαλαίου 1, εξαιρουμένου του τμήματος 6, του τίτλου IV του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
4.  Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η Αυγούστου 2016, να επανεξετάζουν την απόφασή τους σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 και να αποφασίζουν, με ισχύ από το 2017:
4.  Τα κράτη μέλη μπορούν, έως την 1η Αυγούστου 2016, να επανεξετάσουν την απόφασή τους σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1α, και να αποφασίζουν, με ισχύ από το 2017:
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, εντός των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά περίπτωση, και, ενδεχομένως, την τροποποίηση των όρων χορήγησης της στήριξης·
α) την αύξηση του ποσοστού που ορίζεται δυνάμει των παραγράφων 1 και, εντός των ορίων που θεσπίζονται σε αυτές κατά περίπτωση, και, ενδεχομένως, την τροποποίηση των όρων χορήγησης της στήριξης·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 5
5.  Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1 έως 4 για το ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται, η Επιτροπή ορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, το αντίστοιχο ανώτατο όριο για τη στήριξη σε ετήσια βάση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
5.  Με βάση την απόφαση που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1, 1α και 4 για το ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου που πρόκειται να χρησιμοποιείται, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55, προκειμένου να ορίζει το αντίστοιχο ανώτατο όριο για τη στήριξη σε ετήσια βάση.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)
Άρθρο 39α

Προαιρετική συμπληρωματική εθνική στήριξη

1.  Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να θεσπίσουν προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα της θηλάζουσας αγελάδας σύμφωνα με το άρθρο 38, μπορούν να χορηγούν συμπληρωματική εθνική πριμοδότηση σε γεωργό για να συμπληρωθεί το ποσό της συνδεδεμένης στήριξης που λαμβάνει για το ίδιο ημερολογιακό έτος.
2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στους γεωργούς τους όρους της εν λόγω συμπληρωματικής εθνικής στήριξης ταυτόχρονα και με τρόπο ίδιο με αυτόν που ισχύει για τη συνδεδεμένη στήριξη.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η Επιτροπή εγκρίνει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 39 παράγραφος 4 στοιχείο α), όταν καταδεικνύεται στην οικεία περιοχή ή τομέα μία από τις ακόλουθες ανάγκες:
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55, προκειμένου να εγκρίνει την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 στοιχείο α), όταν καταδεικνύεται στην οικεία περιοχή ή στον οικείο τομέα μία από τις ακόλουθες ανάγκες:
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47
Άρθρο 47

Άρθρο 47

Γενικοί κανόνες

Γενικοί κανόνες

1.  Οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή σε ένα απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα τίτλο, αναφερόμενο εφεξής ως «καθεστώς μικροκαλλιεργητών».
1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ένα απλουστευμένο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον παρόντα τίτλο. Εάν ένα κράτος μέλος εφαρμόσει ένα τέτοιο καθεστώς, οι γεωργοί που κατέχουν δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται το 2014 δυνάμει του άρθρου 21 και οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 συμμετέχουν στο απλουστευμένο καθεστώς σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα τίτλο, («καθεστώς μικροκαλλιεργητών»).
Οι γεωργοί οι οποίοι δυνάμει των τίτλων III και IV δικαιούνται ενίσχυση κατώτερη των 1 500 EUR εντάσσονται αυτομάτως σε αυτό το καθεστώς μικροκαλλιεργητών.

2.  Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών αντικαθιστούν τις ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ και IV.
2.  Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών αντικαθιστούν τις ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν δυνάμει των τίτλων ΙΙΙ και IV.
3.  Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες που θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.
3.  Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών εξαιρούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες που θεσπίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ.
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην καταβάλλεται ενίσχυση σε γεωργούς οι οποίοι, αποδεδειγμένως, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα κανονισμό, διαιρούν την εκμετάλλευσή τους με μόνο σκοπό να απολαύουν του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών. Αυτό ισχύει επίσης σε γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση.
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην καταβάλλεται ενίσχυση σε γεωργούς οι οποίοι, αποδεδειγμένως, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα κανονισμό, διαιρούν την εκμετάλλευσή τους με μόνο σκοπό να απολαύουν του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών. Αυτό ισχύει επίσης σε γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48
Άρθρο 48

Άρθρο 48

Συμμετοχή

Συμμετοχή

Οι γεωργοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Οκτωβρίου 2014.

Ο κατάλογος των γεωργών που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 κοινοποιείται από τις εθνικές αρχές στην Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου 2014.

Οι γεωργοί που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών έως τις 15 Οκτωβρίου 2014 ή οι οποίοι αποφασίζουν να αποσυρθούν από αυτό μετά την ημερομηνία αυτή, ή επελέγησαν για στήριξη βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] [RDR] δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς.

Οι γεωργοί που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 οι οποίοι αποφασίζουν να αποσυρθούν από το καθεστώς μικροκαλλιεργητών μετά την ημερομηνία αυτή, ή επελέγησαν για στήριξη βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] [RDR] δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς.

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49
Άρθρο 49

Άρθρο 49

Ποσό της ενίσχυσης

Ποσό της ενίσχυσης

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης για το καθεστώς μικροκαλλιεργητών σε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3:
1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης για το καθεστώς μικροκαλλιεργητών σε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3:
α) ποσό που δεν υπερβαίνει το 15% της εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο·
α) ποσό που δεν υπερβαίνει το 25% της εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο·
β) ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική μέση ενίσχυση ανά εκτάριο πολλαπλασιαζόμενο επί αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στον αριθμό των εκταρίων ο οποίος δεν υπερβαίνει τα τρία.
β) ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική μέση ενίσχυση ανά εκτάριο πολλαπλασιαζόμενο επί αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στον αριθμό των εκταρίων ο οποίος δεν υπερβαίνει τα πέντε.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης θα ισούται με το ποσό το οποίο θα δικαιούται ο γεωργός δυνάμει του άρθρου 18, του άρθρου 29, του άρθρου 34, του άρθρου 36 και του άρθρου 38 κατά το έτος ένταξης στο καθεστώς, αλλά δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1 500 EUR.

Η εθνική μέση ενίσχυση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 2019 και το πλήθος των γεωργών που έχουν λάβει δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1.

Η εθνική μέση ενίσχυση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 2019 και το πλήθος των γεωργών που έχουν λάβει δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1.

Η εθνική μέση ενίσχυση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 2019 και τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 το 2014.

Η εθνική μέση ενίσχυση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ για το ημερολογιακό έτος 2019 και τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 το 2014.

2.  Το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν είναι χαμηλότερο από 500 EUR και υψηλότερο από 1.000 EUR. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 1, σε περίπτωση που η εφαρμογή της παραγράφου 1 καταλήγει σε ποσό χαμηλότερο των 500 EUR ή υψηλότερο των 1.000 EUR, το ποσό θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, προς το ελάχιστο ή μέγιστο ποσό.
2.  Το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν είναι χαμηλότερο από 500 EUR και υψηλότερο από 1 500 EUR. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 1, σε περίπτωση που η εφαρμογή της παραγράφου 1 καταλήγει σε ποσό χαμηλότερο των 500 EUR ή υψηλότερο των 1 500 EUR, το ποσό θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, προς το ελάχιστο ή μέγιστο ποσό.
3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, στην Κροατία, την Κύπρο και τη Μάλτα το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να οριστεί σε τιμή χαμηλότερη των 500 EUR αλλά όχι χαμηλότερη των 200 EUR.
3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, στην Κροατία, την Κύπρο και τη Μάλτα το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να οριστεί σε τιμή χαμηλότερη των 500 EUR αλλά όχι χαμηλότερη των 200 EUR.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51
Άρθρο 51

Άρθρο 51

Δημοσιονομικές διατάξεις

Δημοσιονομικές διατάξεις

1.  Για τη χρηματοδότηση των ενισχύσεων που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο, τα κράτη μέλη αφαιρούν από τα συνολικά ποσά που διατίθενται για τις αντίστοιχες ενισχύσεις τα ποσά που αντιστοιχούν σε εκείνα που δικαιούνται οι μικροκαλλιεργητές ως βασική ενίσχυση προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ, ως ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ και, κατά περίπτωση, ως ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ, ως ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 4 του τίτλου ΙΙΙ και ως συνδεδεμένη στήριξη προβλεπόμενη στον τίτλο IV.
1.  Για τη χρηματοδότηση των ενισχύσεων που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο, τα κράτη μέλη αφαιρούν από τα συνολικά ποσά που διατίθενται για τις αντίστοιχες ενισχύσεις τα ποσά που αντιστοιχούν σε εκείνα που δικαιούνται οι μικροκαλλιεργητές ως βασική ενίσχυση προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ, ως ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ και, κατά περίπτωση, ως ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ, ως ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 4 του τίτλου ΙΙΙ και ως συνδεδεμένη στήριξη προβλεπόμενη στον τίτλο IV.
Η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος του συνόλου των ενισχύσεων που οφείλονται στο πλαίσιο του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών και το συνολικό ποσό που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο χρηματοδοτείται με την εφαρμογή γραμμικής μείωσης σε όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 25.

Η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος του συνόλου των ενισχύσεων που οφείλονται στο πλαίσιο του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών και το συνολικό ποσό που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο χρηματοδοτείται με την εφαρμογή γραμμικής μείωσης σε όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 25.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 παράγραφος 1 δυνατότητας μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικά ποσοστά μείωσης σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα στοιχεία με βάση τα οποία καθορίζονται τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο παραμένουν τα ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του γεωργού στο καθεστώς.

Τα στοιχεία με βάση τα οποία καθορίζονται τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο παραμένουν τα ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του γεωργού στο καθεστώς.

2.  Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που οφείλονται στο πλαίσιο του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών υπερβαίνει το 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο ώστε να τηρηθεί το ανωτέρω ποσοστό.
2.  Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που οφείλονται στο πλαίσιο του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών υπερβαίνει το 15% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν γραμμική μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο ώστε να τηρηθεί το ανωτέρω ποσοστό.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα) ρυθμίσεις για τη διαχείριση των προς κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς και κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή, τον χρόνο, τη συχνότητα και τις προθεσμίες των κοινοποιήσεων·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β) ρυθμίσεις για τη διαχείριση των προς κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς και κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή, το χρόνο, τη συχνότητα και τις προθεσμίες των κοινοποιήσεων·
Διαγράφεται

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, μέτρα που είναι τόσο απαραίτητα όσο και δικαιολογημένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα μέτρα αυτά μπορεί να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά μόνο στον βαθμό, και για το χρονικό διάστημα, που είναι απολύτως αναγκαίο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55, προκειμένου να θεσπίζει μέτρα που είναι τόσο απαραίτητα όσο και δικαιολογημένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορεί να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά μόνο στον βαθμό, και για το χρονικό διάστημα, που είναι απολύτως αναγκαίο.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2
2.  Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή θεσπίζει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 56 παράγραφος 3.
2.  Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 55α.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2
2.  Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα [...]ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από το πέρας της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν σχετικές αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 α (νέο)
Άρθρο 55α

Διαδικασία κατεπείγοντος

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του επείγοντος.
2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώνουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 παράγραφος 5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 α (νέο)
Άρθρο 58α

Υποβολή εκθέσεων

Έως την 1η Μαρτίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(σε χιλιάδες ευρώ)

Ημερολογιακό έτος

2014

2015

2016

2017

2018

2019 και επόμενο έτος

Βέλγιο

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Βουλγαρία

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

Τσεχική Δημοκρατία

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Δανία

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Γερμανία

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Εσθονία

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Ιρλανδία

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Ελλάδα

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Ισπανία

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

Γαλλία

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Κροατία

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Ιταλία

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Κύπρος

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Λετονία

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Λιθουανία

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Λουξεμβούργο

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Ουγγαρία

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Μάλτα

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Κάτω Χώρες

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Αυστρία

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Πολωνία

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Πορτογαλία

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Ρουμανία

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Σλοβενία

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Σλοβακία

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Φινλανδία

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Σουηδία

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Ηνωμένο Βασίλειο

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Τροπολογία

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 και επόμενα έτη

Βέλγιο

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

Βουλγαρία

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

Τσεχική Δημοκρατία

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Δανία

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Γερμανία

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Εσθονία

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Ιρλανδία

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Ελλάδα

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Ισπανία

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

Γαλλία

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Κροατία

111.900

130.550

149.200

186.500

223.800

261.100

Ιταλία

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Κύπρος

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Λετονία

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Λιθουανία

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Λουξεμβούργο

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Ουγγαρία

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Μάλτα

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Κάτω Χώρες

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Αυστρία

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Πολωνία

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Πορτογαλία

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Ρουμανία

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Σλοβενία

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Σλοβακία

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Φινλανδία

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Σουηδία

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Ηνωμένο Βασίλειο

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου