Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0280(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0079/2013

Teksty złożone :

B7-0079/2013

Debaty :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Głosowanie :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0084

Teksty przyjęte
PDF 791kWORD 97k
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg
Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych)
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–  uwzględniając art. 70 ust. 2 i art. 70a Regulaminu,

  mając na uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula środków finansowych stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

MANDAT

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
(1)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” przedstawiono potencjalne wyzwania, cele i kierunki wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r. W świetle debaty dotyczącej wspomnianego komunikatu należy przeprowadzić reformę WPR, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Reforma powinna objąć wszystkie główne instrumenty WPR, w tym rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. Ze względu na zakres reformy należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 73/2009 i zastąpić je nowym aktem prawnym. Ponadto reforma powinna – w największym możliwym stopniu – spowodować uproszczenie przepisów.
(1)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” przedstawiono potencjalne wyzwania, cele i kierunki wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r. W świetle debaty dotyczącej wspomnianego komunikatu należy przeprowadzić reformę WPR, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Reforma powinna objąć wszystkie główne instrumenty WPR, w tym rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. Ze względu na zakres reformy należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 73/2009 i zastąpić je nowym aktem prawnym. Ponadto reforma powinna spowodować uproszczenie przepisów.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Konieczne jest istnienie skutecznej i silnej WPR, dotowanej z wystarczającego budżetu, zwiększonego w sposób rzeczywisty w porównaniu z okresem 2007–2013, aby umożliwić Unii Europejskiej ciągłe produkowanie żywności o wysokiej jakości oraz w koniecznej ilości i różnorodności, a także pomaganie we wspieraniu zatrudnienia, zachowanie i produkcję dóbr środowiskowych, zwalczanie zmiany klimatu oraz zarządzanie terytorialne. WPR powinna opierać się na przepisach prostych i zrozumiałych dla rolników, innych podmiotów i obywateli ogólnie, aby zagwarantować przejrzystość ich egzekwowania, umożliwić kontrolę oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez operatorów i administratorów.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)
(1b)  Jednym z najważniejszych celów i kluczowych wymogów reformy WPR jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Cel ten należy ściśle uwzględniać przy redagowaniu odpowiednich przepisów dotyczących systemu wsparcia bezpośredniego. Liczba systemów wsparcia nie powinna przekraczać liczby systemów ściśle koniecznych, a rolnicy i państwa członkowskie powinni być w stanie spełniać odpowiednie wymogi i zobowiązania bez nadmiernej biurokracji. Ukierunkowane na praktykę rolniczą poziomy tolerancji, racjonalne progi de minimis oraz odpowiednia równowaga między zaufaniem a kontrolą powinny być wykorzystane do ograniczenia przyszłych obciążeń administracyjnych spoczywających na państwach członkowskich i beneficjentach.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
(8)  Aby uwzględnić nowe prawodawstwo dotyczące systemów wsparcia, które może zostać przyjęte po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany wykazu systemów wsparcia objętych niniejszym rozporządzeniem.
(8)  W celu uwzględnienia nowego prawodawstwa dotyczącego systemów wsparcia, które może zostać przyjęte po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany wykazu systemów wsparcia określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
(9)  Aby uwzględnić pewne nowe elementy i zagwarantować ochronę praw beneficjentów, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu określenia kolejnych definicji dotyczących dostępu do wsparcia na podstawie niniejszego rozporządzenia, ustanowienia ram, w których państwa członkowskie mają określić działania minimalne prowadzone na obszarach utrzymywanych naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak również w celu określenia kryteriów, jakie rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali obowiązku utrzymywania powierzchni użytków rolnych w stanie odpowiednim do produkcji, oraz kryteria pozwalające określić przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych w odniesieniu do trwałych użytków zielonych.
(9)  Aby uwzględnić pewne nowe elementy i zagwarantować ochronę praw beneficjentów, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu odnośnie do ustanowienia kryteriów, w oparciu o które państwa członkowskie określają działania minimalne prowadzone na obszarach utrzymywanych naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak również w celu określenia ram, w których państwa członkowskie mają ustanowić kryteria, jakie rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali obowiązku utrzymywania powierzchni użytków rolnych w stanie odpowiednim do produkcji.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
(10)  Aby zapewnić ochronę praw beneficjentów, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu przyjęcia przepisów dotyczących podstawy obliczania zmniejszeń, których państwa członkowskie mają dokonywać w odniesieniu do rolników na podstawie stosowania dyscypliny finansowej.
skreślony
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
(13)  Doświadczenie w stosowaniu różnych systemów wsparcia dla rolników wskazuje, że w niektórych przypadkach wsparcie przyznawano beneficjentom prowadzącym działalność, której cel nie był lub był tylko w niewielkim stopniu związany z prowadzeniem działalności rolniczej – np. lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, przedsiębiorstwom handlu nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom zarządzającym obiektami sportowymi. Aby zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, państwa członkowskie nie powinny przydzielać płatności bezpośrednich tego rodzaju osobom fizycznym i prawnym. Drobni producenci rolni prowadzący działalność rolniczą w niepełnym wymiarze godzin wnoszą bezpośredni wkład w witalność obszarów wiejskich i z tego względu nie należy uniemożliwiać przyznawania im płatności bezpośrednich.
(13)  Doświadczenie w stosowaniu różnych systemów wsparcia dla rolników wskazuje, że w niektórych przypadkach wsparcie przyznawano osobom fizycznym i prawnym prowadzącym działalność, której cel nie był lub był tylko w niewielkim stopniu związany z prowadzeniem działalności rolniczej. Aby zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia i aby jak najbardziej zbliżyć się do realiów krajowych, ważne jest, by powierzyć każdemu państwu członkowskiemu odpowiedzialność za zdefiniowanie pojęcia „rolnik czynny zawodowo”. Tym samym państwa członkowskie nie przydzielają płatności bezpośrednich podmiotom takim, jak przedsiębiorstwa transportowe, lotniska, przedsiębiorstwa handlu nieruchomościami, przedsiębiorstwa zarządzające obiektami sportowymi, kempingi lub przedsiębiorstwa górnicze, chyba że mogą one udowodnić, że spełniają kryteria określające rolnika czynnego zawodowo. Drobni producenci rolni prowadzący działalność rolniczą w niepełnym wymiarze godzin wnoszą bezpośredni wkład w witalność obszarów wiejskich i z tego względu nie należy uniemożliwiać przyznawania im płatności bezpośrednich.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
(15)  Charakterystyczną cechą rozdziału środków bezpośredniego wsparcia dochodów wśród rolników jest przydzielanie nieproporcjonalnych kwot płatności stosunkowo małej liczbie dużych beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, aby osiągnąć cel polegający na skutecznym wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie wymagają jednostkowego wsparcia na tym samym poziomie. Ponadto ze względu na możliwości dostosowania większym beneficjentom łatwiej jest zarządzać niższym poziomem jednolitego wsparcia. W związku z tym należy wprowadzić taki system dla dużych beneficjentów, w którym poziom wsparcia ulega stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie – ograniczeniu, aby poprawić rozdział płatności wśród rolników. W takim systemie należy jednak uwzględnić wielkość zatrudnienia, aby zapobiec nieproporcjonalnym skutkom dla dużych gospodarstw o wysokiej liczbie pracowników. Wspomniane poziomy maksymalne nie powinny mieć zastosowania do płatności przyznawanych za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, ponieważ mogłoby to ograniczyć korzyści wynikające z takich płatności. Aby ograniczenie było skuteczne, państwa członkowskie powinny ustanowić pewne kryteria, które pozwolą zapobiegać nadużyciom ze strony rolników próbujących uniknąć jego skutków. Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla dużych beneficjentów powinien pozostać w państwach członkowskich, w których został wytworzony, i należy go wykorzystać do finansowania projektów o znaczącym wkładzie w innowację zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia … w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [RDR].
(15)  Charakterystyczną cechą rozdziału środków bezpośredniego wsparcia dochodów wśród rolników jest przydzielanie nieproporcjonalnych kwot płatności stosunkowo małej liczbie dużych beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, aby osiągnąć cel polegający na skutecznym wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie wymagają jednostkowego wsparcia na tym samym poziomie. Ponadto ze względu na możliwości dostosowania większym beneficjentom łatwiej jest zarządzać niższym poziomem jednolitego wsparcia. W związku z tym należy wprowadzić taki system dla dużych beneficjentów, w którym poziom wsparcia ulega stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie – ograniczeniu, aby poprawić rozdział płatności wśród rolników. W takim systemie należy jednak uwzględnić liczbę zatrudnionych pracowników, w tym wynagrodzenia i koszty przedsiębiorców, aby zapobiec nieproporcjonalnym skutkom dla dużych gospodarstw o wysokiej liczbie pracowników. Wspomniane poziomy maksymalne nie powinny mieć zastosowania do płatności przyznawanych za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, ponieważ mogłoby to ograniczyć korzyści wynikające z takich płatności. Aby ograniczenie było skuteczne, państwa członkowskie powinny ustanowić pewne kryteria, które pozwolą zapobiegać nadużyciom ze strony rolników próbujących uniknąć jego skutków. Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla dużych beneficjentów powinien pozostać w państwach członkowskich, w których został wytworzony, i należy go wykorzystać do finansowania projektów o znaczącym wkładzie w innowację i rozwój obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia … w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [RDR]. Państwa członkowskie zapewnią sobie tym sposobem możliwość przydzielania kwot uzyskanych w wyniku ograniczenia płatności dużym beneficjentom, wobec których zastosowano ograniczenie płatności, na inwestycje w innowacje.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
(20)  Aby zapewnić lepszy rozdział wsparcia między gruntami rolnymi w Unii, w tym w tych państwach członkowskich, które stosowały system jednolitej płatności obszarowej ustanowiony na podstawie rozporządzenia (WE) nr 73/2009, nowy system płatności podstawowych powinien zastąpić system płatności jednolitych ustanowiony na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników i utrzymany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w którym obowiązujące wcześniej mechanizmy wsparcia połączono w jeden system płatności bezpośrednich niezwiązanych z produkcją. Taka zmiana powinna spowodować wygaśnięcie uprawnień do płatności uzyskanych na podstawie wymienionych rozporządzeń i przydział nowych uprawnień, nadal jednak opartych na liczbie kwalifikujących się hektarów, którymi dysponują rolnicy w pierwszym roku realizacji systemu.
(20)  Aby zapewnić lepszy rozdział wsparcia między gruntami rolnymi w Unii, w tym w tych państwach członkowskich, które stosowały system jednolitej płatności obszarowej ustanowiony na podstawie rozporządzenia (WE) nr 73/2009, nowy system płatności podstawowych powinien zastąpić system płatności jednolitych ustanowiony na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników i utrzymany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w którym obowiązujące wcześniej mechanizmy wsparcia połączono w jeden system płatności bezpośrednich niezwiązanych z produkcją. Państwa członkowskie powinny dokonać zmiany istniejących systemów wsparcia, aby dostosować je do niniejszego rozporządzenia, przy czym nie ma konieczności likwidacji obecnie stosowanych modeli płatności bezpośrednich.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)   Z powodu stopniowego włączania różnych sektorów do systemu płatności jednolitych i związanego z tym okresu dostosowania przyznanego rolnikom, coraz trudniej jest uzasadnić znaczne indywidualne różnice w poziomie wsparcia na hektar, które wynikają ze stosowania historycznych danych referencyjnych. W związku z tym bezpośrednie wsparcie dochodu powinno zostać równomierniej rozdzielone między państwa członkowskie poprzez zmniejszenie powiązania z historycznymi danymi referencyjnymi i z uwzględnieniem ogólnego kontekstu budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy rozdział wsparcia bezpośredniego, przy uwzględnieniu istniejących nadal różnic w wysokości wynagrodzeń i kosztów produkcji, poziomy wsparcia bezpośredniego na hektar należy stopniowo dostosować. W państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie stanowią mniej niż 90 % średniej, różnica między obecną wysokością wsparcia a wspomnianą wysokością powinna zostać zmniejszona o jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie powinno zostać sfinansowanie proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie, w których płatności bezpośrednie przekraczają średnią unijną. Ponadto wszystkie uprawnienia do płatności aktywowane w 2019 r. w danym państwie członkowskim powinny mieć jednakową wartość jednostkową w wyniku ujednolicenia zgodnie z tą wartością, którego należy dokonać w okresie przejściowym dzięki liniowym etapom. Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych konsekwencji finansowych, państwom członkowskim, które stosowały system płatności jednolitych, a zwłaszcza model historyczny, należy zezwolić na częściowe uwzględnianie czynników historycznych przy obliczaniu wartości uprawnień do płatności w pierwszym roku stosowania nowego systemu. Debata dotycząca następnych wieloletnich ram finansowych na okres rozpoczynający się w 2021 r. powinna również dotyczyć całkowitego ujednolicenia poprzez równy rozdział wsparcia bezpośredniego w całej Unii Europejskiej w odnośnym okresie.
(21)  Oprócz ujednolicenia wsparcia na szczeblu krajowym i regionalnym należy również dostosować krajowe środki na płatności bezpośrednie, tak by państwa członkowskie, w których płatności bezpośrednie na hektar nie przekraczają 70% średniej unijnej, odnotowały zmniejszenie różnicy o 30%. W przypadku państw członkowskich, w których poziom płatności bezpośrednich wynosi między 70% a 80% średniej unijnej, różnica powinna się zmniejszyć o 25%, a w przypadku państw członkowskich, w których poziom płatności bezpośrednich przekracza 80% średniej, różnica powinna się zmniejszyć o 10%. Po zastosowaniu tych mechanizmów żadne państwo nie powinno otrzymywać mniej niż 55% średniej unijnej w 2014 r. i 75% średniej unijnej w 2019 r. Jeśli chodzi o państwa członkowskie, w których poziom wsparcia przekracza średnią unijną, ich wysiłki na rzecz ujednolicenia nie powinny ich sprowadzić poniżej tej średniej. Ujednolicenie, o którym mowa, powinno zostać sfinansowane proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie, w których płatności bezpośrednie przekraczają średnią unijną.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)
(21a)  Oprócz ujednolicania wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym należy również dostosować krajowe środki na płatności bezpośrednie, tak by w państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar nie przekraczają 70% średniej unijnej, różnica w stosunku do tej średniej została zmniejszona o 30%. W przypadku państw członkowskich, w których poziom płatności bezpośrednich wynosi między 70% a 80% średniej unijnej, różnica powinna się zmniejszyć o 25%, a w przypadku państw członkowskich, w których poziom płatności bezpośrednich przekracza 80% średniej, różnica powinna się zmniejszyć o 10%. Po przeprowadzeniu tych dostosowań żadne państwo członkowskie nie powinno otrzymywać mniej niż 65% średniej unijnej. Jeśli chodzi o państwa członkowskie, w których poziom wsparcia przekracza średnią unijną, wysiłki na rzecz ujednolicenia nie powinny spowodować sprowadzenia tego poziomu poniżej tej średniej. Ujednolicenie, o którym mowa, powinno zostać sfinansowane proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie, w których płatności bezpośrednie przekraczają średnią unijną.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły
(22)  Doświadczenia uzyskane w trakcie stosowania systemu płatności jednolitych wykazują, że należy zachować niektóre z jego głównych elementów, w tym określanie pułapów krajowych, aby łączny poziom wsparcia nie przekroczył obowiązujących ograniczeń budżetowych. Państwa członkowskie powinny również nadal stosować rezerwy krajowe, aby ułatwiać młodym nowym rolnikom uczestnictwo w systemie lub aby uwzględnić specyficzne potrzeby w niektórych regionach. Należy utrzymać przepisy dotyczące przekazywania i wykorzystywania uprawnień do płatności, upraszczając je jednak w miarę możliwości.
(22)  Doświadczenia uzyskane w trakcie stosowania systemu płatności jednolitych wykazują, że należy zachować niektóre z jego głównych elementów, w tym określanie pułapów krajowych, aby łączny poziom wsparcia nie przekroczył obowiązujących ograniczeń budżetowych. Państwa członkowskie powinny również nadal stosować, przynajmniej w pierwszym roku wdrażania nowego systemu płatności podstawowych, rezerwy krajowe, którymi można gospodarować na szczeblu regionalnym, aby ułatwiać młodym rolnikom i nowym rolnikom uczestnictwo w systemie lub aby uwzględnić specyficzne potrzeby w niektórych regionach. Należy utrzymać przepisy dotyczące przekazywania i wykorzystywania uprawnień do płatności, upraszczając je jednak w miarę możliwości.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)
(22a)  Państwa członkowskie powinny być uprawnione do określenia współczynnika zmniejszenia, którego wartość można ustalić na poziomie zerowym, aby mieć możliwość zmniejszenia powierzchni kwalifikujących się użytków rolnych o niższym potencjale produkcji lub przeznaczonych na konkretną produkcję.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
(23)  Aby zapewnić ochronę praw beneficjentów i wyjaśnić określone sytuacje, które mogą powstać w związku ze stosowaniem systemu płatności podstawowych, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu: przyjęcia przepisów dotyczących kwalifikowalności i dostępu rolników do systemu płatności podstawowych w przypadku dziedziczenia i przewidywanego dziedziczenia, dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany statusu prawnego lub nazwy oraz w przypadku połączenia lub podziału gospodarstwa; przyjęcia przepisów dotyczących obliczania wartości i liczby uprawnień do płatności lub ich zwiększenia względem przydziału uprawnień do płatności, w tym przepisów dotyczących możliwości określenia tymczasowej wartości i liczby lub tymczasowego zwiększenia uprawnień do płatności przydzielonych na podstawie wniosku złożonego przez rolnika, przepisów dotyczących warunków ustalania tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby uprawnień do płatności oraz przepisy odnoszące się do sytuacji, w których umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy mogłyby mieć wpływ na przydział uprawnień do płatności; przyjęcia przepisów dotyczących ustanawiania i obliczania wartości i liczby uprawnień do płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; przyjęcia przepisów dotyczących modyfikacji wartości jednostkowej uprawnień do płatności w przypadku ułamkowych części uprawnień/częściowych uprawnień do płatności oraz kryteriów przydziału uprawnień do płatności na podstawie stosowania rezerwy krajowej oraz w przypadku rolników, którzy nie złożyli wniosków o przydział wsparcia w 2011 r.
(23)  Aby zapewnić ochronę praw beneficjentów i wyjaśnić określone sytuacje, które mogą powstać w związku ze stosowaniem systemu płatności podstawowych, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu: przyjęcia przepisów dotyczących kwalifikowalności i dostępu rolników do systemu płatności podstawowych w przypadku dziedziczenia i przewidywanego dziedziczenia, dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany statusu prawnego lub nazwy oraz w przypadku połączenia lub podziału gospodarstwa; przyjęcia przepisów dotyczących obliczania wartości i liczby uprawnień do płatności lub ich zwiększenia względem przydziału uprawnień do płatności, w tym przepisów dotyczących możliwości określenia tymczasowej wartości i liczby lub tymczasowego zwiększenia uprawnień do płatności przydzielonych na podstawie wniosku złożonego przez rolnika, przepisów dotyczących warunków ustalania tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby uprawnień do płatności oraz przepisy odnoszące się do sytuacji, w których umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy mogłyby mieć wpływ na przydział uprawnień do płatności; przyjęcia przepisów dotyczących ustanawiania i obliczania wartości i liczby uprawnień do płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; przyjęcia przepisów dotyczących modyfikacji wartości jednostkowej uprawnień do płatności w przypadku ułamkowych części uprawnień/częściowych uprawnień do płatności oraz kryteriów przydziału uprawnień do płatności na podstawie stosowania rezerwy krajowej oraz w przypadku rolników, którzy nie złożyli wniosków o przydział wsparcia w okresie od 2009 r. do 2011 r.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)
(24a)  Państwa członkowskie powinny być uprawnione do podjęcia decyzji o wykorzystaniu części swojego pułapu krajowego na przyznanie rolnikom uzupełniających rocznych płatności na pierwszych hektarach, aby lepiej uwzględnić różnorodność gospodarstw rolnych pod względem ich wielkości gospodarczej, wyboru rodzaju produkcji i zatrudnienia.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły
(26)  Jednym z celów nowej WPR jest poprawa efektów działalności środowiskowej poprzez obowiązkowy element „ekologizacji” zawarty w płatnościach bezpośrednich, który będzie wspierał praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska w całej Unii. W tym celu państwa członkowskie powinny przeznaczyć część pułapów krajowych dla płatności bezpośrednich na przyznawanie płatności rocznej – oprócz płatności podstawowej – dla obowiązkowych praktyk rolniczych zgodnych z celami polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i środowiska. Praktyki te powinny polegać na prostych, ogólnych, pozaumownych i rocznych działaniach, które wykraczają poza zasadę wzajemnej zgodności i są związane z rolnictwem, takich jak dywersyfikacja upraw i utrzymywanie trwałych użytków zielonych oraz obszarów proekologicznych. Obowiązkowy charakter omawianych praktyk powinien dotyczyć również rolników, których gospodarstwa rolne są położone całkowicie lub częściowo w obszarach sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile takie praktyki są zgodne z celami wymienionych dyrektyw. Biorąc pod uwagę udowodnione korzyści dla środowiska wynikające z systemów rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, powinni korzystać z elementu „ekologizacji” bez konieczności spełnienia żadnych dodatkowych obowiązków. Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” powinno powodować nałożenie kar na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr [...] [HZR].
(26)  Jednym z celów nowej WPR jest poprawa efektów działalności środowiskowej. W tym celu państwa członkowskie powinny przeznaczyć część pułapów krajowych dla płatności bezpośrednich na przyznawanie płatności rocznej dla obowiązkowych praktyk rolniczych zgodnych z celami polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i środowiska. Praktyki te powinny polegać na prostych, ogólnych, pozaumownych i rocznych działaniach, które wykraczają poza zasadę wzajemnej zgodności i są związane z rolnictwem, takich jak dywersyfikacja upraw i utrzymywanie trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych oraz obszarów proekologicznych. Rolnicy, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, beneficjenci płatności agro-środowiskowo-klimatycznych ustanowionych zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] oraz rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na obszarach „Natura 2000” powinni korzystać z elementu „ekologizacji” bez konieczności spełnienia żadnych dodatkowych obowiązków. Pod pewnymi warunkami rolnicy, których gospodarstwo jest certyfikowane w ramach krajowych systemów certyfikacji ekologicznej, również mogą skorzystać z elementu „ekologizacji”. Rolnicy powinni być zwolnieni z obowiązku dywersyfikacji upraw oraz z obowiązków związanych z obszarami proekologicznymi, jeżeli co najmniej 75% powierzchni ich gospodarstwa rolnego jest pokrytych trwałymi użytkami zielonymi bądź pastwiskami trwałymi lub objętych uprawami rosnącymi w wodzie. Niniejsze zwolnienie powinno mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdy powierzchnia gruntów ornych na pozostałych kwalifikujących się użytkach rolnych nie przekracza 50 ha.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły
(28)  Aby zagwarantować, że rolnicy utrzymują odnośne grunty jako trwałe użytki zielone, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu przyjęcia przepisów dotyczących stosowania omawianego środka.
(28)  Aby zagwarantować, że państwa członkowskie utrzymują odnośne grunty jako trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu przyjęcia przepisów dotyczących stosowania omawianego środka.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły
(29)  Aby zapewnić skuteczne i spójne wprowadzenie środka dotyczącego obszarów proekologicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki państw członkowskich, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu dalszego definiowania rodzajów obszarów proekologicznych w ramach omawianego środka oraz w celu dodawania i definiowania innych rodzajów obszarów proekologicznych, które można uwzględniać w odniesieniu do odsetka, którego dotyczy ten środek.
(29)  Aby zapewnić skuteczne i spójne wprowadzenie środka dotyczącego obszarów proekologicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki państw członkowskich, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu odnośnie do dalszego definiowania rodzajów obszarów proekologicznych w ramach omawianego środka, dodawania i definiowania innych rodzajów obszarów proekologicznych, które można uwzględniać w odniesieniu do odsetka, którego dotyczy ten środek, oraz w celu określania wspólnych dla całej UE ram współczynników ważenia na potrzeby obliczania powierzchni stanowiącej różnego rodzaju obszary proekologiczne.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)
(29a)  W celu polepszania stanu środowiska, przeciwdziałania ociepleniu klimatu, polepszania warunków agronomicznych w rolnictwie Komisja powinna niezwłocznie przedłożyć strategiczny plan zaopatrzenia w białko roślinne, pozwalając jednocześnie Unii zmniejszyć swoją bardzo dużą zależność od państw trzecich. Plan ten powinien w tym przypadku umożliwić rozwój upraw oleistych i wysokobiałkowych oraz strączkowych w ramach wspólnej polityki rolnej, a także pobudzić badania agronomiczne w zakresie przystosowanych i wydajnych odmian.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły
(33)  Należy zezwolić państwom członkowskim na wykorzystanie części pułapów krajowych dla płatności bezpośrednich na przyznawanie w niektórych sektorach wsparcia powiązanego z produkcją w jasno określonych przypadkach. Zasoby, które można wykorzystywać w celu przyznawania wsparcia powiązanego z produkcją, należy ograniczyć do odpowiedniego poziomu, jednocześnie umożliwiając przyznawanie takiego wsparcia w państwach członkowskich lub ich określonych regionach znajdujących się w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa mają szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, środowiskowych lub społecznych. Państwom członkowskim należy zezwolić na wykorzystanie na taki rodzaj wsparcia do 5 % pułapów krajowych lub do 10 % w przypadku gdy poziom wsparcia powiązanego z produkcją przekroczył 5 % w co najmniej jednym roku w okresie 2010-2013. Jednak w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, w których wykazano określone wyjątkowe potrzeby w danym regionie, oraz po zatwierdzeniu przez Komisję, państwom członkowskim należy zezwolić na wykorzystanie ponad 10 % pułapu krajowego. Wsparcie powiązane z produkcją należy przyznawać wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do utrzymania aktualnych poziomów produkcji w omawianych regionach. Wsparcie powinno być również dostępne dla rolników posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia do płatności przydzielone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają kwalifikujących się hektarów w celu aktywacji uprawnień do płatności. W odniesieniu do zatwierdzania dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją przekraczającego 10 % rocznego pułapu krajowego ustalonego dla danego państwa członkowskiego, Komisja powinna ponadto posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych bez stosowania przepisów rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
(33)  Należy zezwolić państwom członkowskim na wykorzystanie części pułapów krajowych dla płatności bezpośrednich na przyznawanie w niektórych sektorach wsparcia powiązanego z produkcją w jasno określonych przypadkach. Zasoby, które można wykorzystywać w celu przyznawania wsparcia powiązanego z produkcją, należy ograniczyć do odpowiedniego poziomu, jednocześnie umożliwiając przyznawanie takiego wsparcia w państwach członkowskich lub ich określonych regionach znajdujących się w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa mają szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, środowiskowych lub społecznych. Państwom członkowskim należy zezwolić na wykorzystanie na taki rodzaj wsparcia do 15% pułapów krajowych. Wartość ta ten może zostać zwiększona o trzy punkty procentowe w przypadku państw członkowskich, które postanawiają wykorzystać co najmniej 3% pułapu krajowego na wsparcie produkcji roślin wysokobiałkowych. Wsparcie powiązane z produkcją należy przyznawać wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do utrzymania aktualnych poziomów produkcji w omawianych regionach, za wyjątkiem sytuacji, w których celem wsparcia jest środowisko. Wsparcie powinno być również dostępne dla rolników posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia do płatności przydzielone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają kwalifikujących się hektarów w celu aktywacji uprawnień do płatności. W odniesieniu do zatwierdzania dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły
(38)  Aby zmniejszyć koszty administracyjne związane z zarządzaniem wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, należy wprowadzić prosty i ukierunkowany system dla drobnych producentów rolnych. W tym celu należy wprowadzić płatność ryczałtową, która zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. Należy wprowadzić przepisy dążące do uproszczenia formalności poprzez zmniejszenie – między innymi – obowiązków nakładanych na drobnych producentów rolnych, związanych na przykład ze składaniem wniosków o przyznanie wsparcia, praktykami rolniczymi korzystnymi dla klimatu i środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i kontrolami zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr […] [HZR], nie podważając przy tym ogólnych celów reformy, z zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych producentów rolnych stosuje się prawodawstwo Unii, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr […] [HZR]. Celem omawianego systemu powinno być wsparcie istniejącej struktury rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w Unii, nie utrudniające jednocześnie rozwoju w kierunku większej konkurencyjności. Z tego względu dostęp do systemu należy ograniczyć do istniejących gospodarstw rolnych.
(38)  Aby zmniejszyć koszty administracyjne związane z zarządzaniem wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, należy umożliwić państwom członkowskim wprowadzenie prostego i ukierunkowanego systemu dla drobnych producentów rolnych. W tym celu państwa członkowskie powinny mieć prawo wprowadzić płatność ryczałtową lub stałą płatność roczną dla beneficjenta, która zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. Rolnicy, w przypadku których roczne płatności nie przekraczają 1 500 EUR, są automatycznie włączani do tego systemu. Powinna istnieć możliwość wprowadzenia przepisów dążących do uproszczenia formalności poprzez zmniejszenie – między innymi – obowiązków nakładanych na drobnych producentów rolnych, związanych na przykład ze składaniem wniosków o przyznanie wsparcia, praktykami rolniczymi korzystnymi dla klimatu i środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i kontrolami zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr […] [HZR], nie podważając przy tym ogólnych celów reformy, z zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych producentów rolnych stosuje się prawodawstwo Unii, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr […] [HZR]. Celem omawianego systemu powinno być wsparcie istniejącej struktury rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w Unii, nie utrudniające jednocześnie rozwoju w kierunku większej konkurencyjności. Z tego względu dostęp do systemu należy ograniczyć do istniejących gospodarstw rolnych.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły
(40)  Dążąc do uproszczenia oraz uwzględniając szczególną sytuację regionów najbardziej oddalonych, płatnościami bezpośrednimi w tych regionach należy administrować w ramach programów wsparcia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 247/2006. W związku z tym w przypadku powyższych regionów nie należy stosować przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących systemu płatności podstawowych i powiązanych płatności oraz wsparcia powiązanego z produkcją.
(40)  Dążąc do uproszczenia oraz uwzględniając szczególną sytuację regionów najbardziej oddalonych, płatnościami bezpośrednimi w tych regionach należy administrować w ramach programów wsparcia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 247/2006. W związku z tym w przypadku powyższych regionów nie należy stosować przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących systemu płatności podstawowych i powiązanych płatności oraz wsparcia powiązanego z produkcją. Należałoby jednak zbadać wpływ, jaki w tych regionach mogłyby wywrzeć wszelkie zmiany niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 a preambuły (nowy)
(40a)  Heterogeniczność sektora rolnego w niektórych obszarach oddalonych, gdzie systemy produkcyjne są mało wydajne, wymaga szczególnych instrumentów polityki rolnej, w których zakresie Unia Europejska posiada wystarczające doświadczenie i które umożliwią lepsze nakierowanie sektora na rynek, zmniejszą oddziaływanie na środowisko wynikające z zaprzestania działalności oraz umożliwią uformowanie tkanki społecznej w obszarach wiejskich zgodnie ze zrównoważeniem, do jakiego się dąży. Należy w dalszym ciągu prowadzić analizę specjalnych systemów dla tych obszarów wyspiarskich Unii Europejskiej, które ze względu na swoje cechy charakterystyczne są podobne do tych obszarów, w których takie instrumenty polityki rolnej odniosły sukces.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły
(43)  Aby państwa członkowskie rozwijały politykę rozwoju obszarów wiejskich, należy im umożliwić przekazywanie funduszy z pułapu dla płatności bezpośrednich do wsparcia przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich. Jednocześnie państwom członkowskim, w których wysokość wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 90 % średniej wysokości wsparcia w Unii, należy umożliwić przekazywanie funduszy ze wsparcia przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich do pułapu dla płatności bezpośrednich. Takie decyzje należy podjąć w ramach określonych granic – raz na cały okres stosowania niniejszego rozporządzenia.
(43)  Aby państwa członkowskie rozwijały politykę rozwoju obszarów wiejskich, należy im umożliwić przekazywanie funduszy z pułapu dla płatności bezpośrednich do wsparcia przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich. Wszystkie państwa członkowskie powinny móc powiększyć te przekazane środki o sumę proporcjonalną do kwot, które nie zostałyby przyznane na ekologizację, aby zapewnić dodatkowe wsparcie środkom agro-środowiskowo-klimatycznym. Jednocześnie państwom członkowskim, w których wysokość wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 90 % średniej wysokości wsparcia w Unii, należy umożliwić przekazywanie funduszy ze wsparcia przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich do pułapu dla płatności bezpośrednich. Takie decyzje należy podjąć w ramach określonych granic i dokonać ich przeglądu do dnia 1 sierpnia 2015 r. lub 1 sierpnia 2017 r.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)
(iiia) nowego, finansowanego ze środków unijnych systemu płatności dotyczącego rodziny pszczelej w sektorze pszczelarstwa,
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu zmiany wykazu systemów wsparcia zawartego w załączniku I.

Aby zagwarantować pewność prawa, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 dotyczących zmiany wykazu systemów wsparcia zawartego w załączniku I w stopniu koniecznym do uwzględnienia zmian wprowadzonych nowymi aktami ustawodawczymi dotyczącymi systemów wsparcia, przyjętymi po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret pierwsze
– chów lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
produkcję rolną obejmującą chów lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie
– utrzymywanie powierzchni użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się ona do wypasu lub uprawy bez konieczności podjęcia żadnych szczególnych działań przygotowawczych wykraczających poza tradycyjne metody rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub
utrzymywanie powierzchni użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się ona do wypasu lub uprawy, co w przypadku powierzchni użytków rolnych utrzymywanych naturalnie w takim stanie wiąże się z prowadzeniem działań minimalnych określanych przez państwa członkowskie;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie
– prowadzenie działań minimalnych – określanych przez państwa członkowskie – na powierzchni użytków rolnych utrzymywanych naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy;
– prowadzenie działań minimalnych – określanych przez państwa członkowskie – na powierzchni użytków rolnych utrzymywanych naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy, w szczególności z możliwością włączenia minimalnego poziomu obsady bydła;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)
e) „powierzchnia użytków rolnych” oznacza każdą powierzchnię zajmowaną przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub uprawy trwałe;
e) „powierzchnia użytków rolnych” oznacza każdą powierzchnię zajmowaną przez grunty orne, trwałe użytki zielone i pastwiska lub uprawy trwałe;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)
g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy niepodlegające rotacji, inne niż trwałe użytki zielone, które zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i dają powtarzające się zbiory, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji;
g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy niepodlegające rotacji, inne niż trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, które zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i dają powtarzające się zbiory, w tym szkółki, sady i zagajniki o krótkiej rotacji;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)
h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (zasianych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez co najmniej pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, że zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych;
h) „trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe” oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy roślin pastewnych naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (zasianych), zielnych, krzewiastych lub drzewiastych lub wszelkich innych gatunków odpowiednich do wypasu, które nie objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego i nie były orane przez co najmniej siedem lat; mogą one obejmować inne cechy istotne dla określenia tych gruntów jako pastwisk trwałych;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i)
i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania pastwisk lub łąk w państwie członkowskim (wykorzystywanych bądź nie do wypasania zwierząt);
skreślona
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)
ja) „sady” oznaczają grunty porośnięte drzewami owocowymi, mające znaczenie dla środowiska i kultury;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)
a) określenia kolejnych definicji dotyczących dostępu do wsparcia na podstawie niniejszego rozporządzenia;
skreślona
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)
b) ustanowienia ram, w których państwa członkowskie mają określić działania minimalne prowadzone na obszarach utrzymywanych naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy;
b) ustanowienia kryteriów, za pomocą których państwa członkowskie mają określić działania minimalne prowadzone na obszarach utrzymywanych naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy;
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)
c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali obowiązku utrzymywania powierzchni użytków rolnych w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy, o czym mowa w ust. 1 lit. c);
c) ustanowienia ram, w jakich państwa członkowskie mają określić kryteria, jakie rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali obowiązku utrzymywania powierzchni użytków rolnych w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy, o czym mowa w ust. 1 lit. c);
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)
d) ustanowienia kryteriów określania przewagi traw i innych pastewnych roślin zielnych na potrzeby ust. 1 lit. h).
skreślona
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Dla każdego państwa członkowskiego i każdego roku szacunkową kwotę wynikającą z ograniczenia, o którym mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy między pułapami krajowymi określonymi w załączniku II, do których dodaje się kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami netto określonymi w załączniku III – udostępnia się jako wsparcie unijne dla środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR].
2.  Dla każdego państwa członkowskiego i każdego roku szacunkową kwotę wynikającą z ograniczenia, o którym mowa w art. 11 – odpowiadającą różnicy między pułapami krajowymi określonymi w załączniku II, do których dodaje się kwotę dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami netto określonymi w załączniku III – udostępnia się jako wsparcie unijne dla środków wybieranych przez państwo członkowskie w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR].
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Wysokość dostosowania określona zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] ma zastosowanie wyłącznie do płatności bezpośrednich przekraczających 5 000 EUR, które mają zostać przyznane rolnikom w odnośnym roku kalendarzowym.
1.  Wysokość dostosowania określona zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] ma zastosowanie do wszystkich płatności bezpośrednich, które mają zostać przyznane rolnikom w odnośnym roku kalendarzowym.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 dotyczących przepisów regulujących podstawę obliczania zmniejszeń, które państwa członkowskie mają stosować w odniesieniu do rolników na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.
skreślony
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
Artykuł 9

Artykuł 9

Rolnik czynny zawodowo

Rolnik czynny zawodowo

1.  Nie przyznaje się płatności bezpośrednich osobom fizycznym lub prawnym ani grupom osób fizycznych lub prawnych, których dotyczy jeden z poniższych przypadków:
1.  Państwa członkowskie opracowują ramy prawne i definicje na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, aby zapewnić – w stosownych przypadkach – przyznawanie płatności bezpośrednich wyłącznie tym rolnikom, których powierzchnia użytków rolnych obejmuje głównie powierzchnię utrzymywaną naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy, oraz pod warunkiem, że rolnicy ci prowadzą na tej powierzchni działalność minimalną określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c).
a) roczna kwota płatności bezpośrednich nie przekracza 5 % łącznych przychodów uzyskanych przez nie z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym; lub
b) ich powierzchnia użytków rolnych obejmuje głównie powierzchnię utrzymywaną naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie prowadzą one na tej powierzchni działalności minimalnej określonej przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c).
Podmioty takie jak przedsiębiorstwa transportowe, lotniska, przedsiębiorstwa handlu nieruchomościami, przedsiębiorstwa zarządzające obiektami sportowymi, kempingi i przedsiębiorstwa górnicze lub inne przedsiębiorstwa pozarolnicze, określane odpowiednio przez państwa członkowskie na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, nie mogą a priori być uznane za rolników czynnych zawodowo ani korzystać z jakichkolwiek płatności bezpośrednich. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję uprawniającą takie podmioty do ubiegania się o status przedsiębiorstw kwalifikujących się, o ile mogą one przedstawić możliwe do zweryfikowania dowody, że ich działalność rolnicza stanowi znaczną część ich ogólnej działalności gospodarczej lub że główne cele ich działalności lub przedsiębiorstw polegają na prowadzeniu działalności rolniczej.

Po należytym poinformowaniu Komisji państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o włączeniu do swojej listy podmiotów kwalifikujących się lub o skreśleniu z niej innych podmiotów niż te przewidziane w akapicie drugim, na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących powodów uzasadniających ich decyzję.

2.  Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku rolników, którzy za poprzedni rok otrzymali płatności bezpośrednie w wysokości niższej niż 5 000 EUR.
2.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, że niniejszy artykuł nie ma zastosowania w przypadku rolników, którzy za poprzedni rok otrzymali płatności bezpośrednie w wysokości niższej niż 5000 EUR.
3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu określenia:
3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu określenia kryteriów ustalania, kiedy należy uznać, że powierzchnia użytków rolnych danego rolnika obejmuje głównie powierzchnię utrzymywaną naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy.
a) kryteriów ustalania kwoty płatności bezpośrednich na potrzeby ust. 1 i 2, w szczególności w pierwszym roku przydziału uprawnień do płatności, kiedy wartość uprawnień do płatności nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, jak również w przypadku nowych rolników;
b) wyjątków od zasady mówiącej, że należy uwzględniać przychody w trakcie ostatniego roku obrotowego, jeżeli te dane liczbowe nie są dostępne; oraz
c) kryteriów ustalania, kiedy należy uznać, że powierzchnia użytków rolnych danego rolnika obejmuje głównie powierzchnię utrzymywaną naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)
– kwota otrzymana po zastosowaniu tych zmniejszeń jest ograniczona do 300 000 EUR.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – tiret czwarte
– o 100 % w przypadku transzy wynoszącej ponad 300 000 EUR.
skreślone
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Nie należy również stosować ust. 1 do spółdzielni lub innych podmiotów prawnych skupiających kilku beneficjentów płatności bezpośrednich i otrzymujących oraz przekazujących płatności przed ich rozprowadzeniem w całości wśród swoich członków, którzy indywidualnie są objęci przepisami ust. 1.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Kwotę, o której mowa w ust. 1, oblicza się poprzez odjęcie wynagrodzeń faktycznie wypłaconych i zadeklarowanych przez rolnika w poprzednim roku, w tym podatków i składek na zabezpieczenie społeczne związanych z zatrudnieniem, od łącznej kwoty płatności bezpośrednich należnych początkowo rolnikowi, nie uwzględniając płatności przyznawanych na podstawie tytułu III rozdział 2 niniejszego rozporządzenia.
2.  Kwotę, o której mowa w ust. 1, oblicza się poprzez odjęcie wynagrodzeń faktycznie wypłaconych i zadeklarowanych przez rolnika w poprzednim roku, w tym podatków i składek na zabezpieczenie społeczne związanych z zatrudnieniem, a także wszystkich kosztów wynikających z zatrudniania podwykonawców do określonych operacji rolniczych, od łącznej kwoty płatności bezpośrednich należnych początkowo rolnikowi, nie uwzględniając płatności przyznawanych na podstawie tytułu III rozdział 2 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Ewentualne środki uzyskane ze stopniowego zmniejszania lub ograniczania pozostają w regionie lub w państwie członkowskim, z którego pochodzą, i są tam wykorzystywane do działań w ramach drugiego filaru.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14
Artykuł 14

Artykuł 14

Elastyczność między filarami

Elastyczność między filarami

1.  Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe dla środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR] do 10 % rocznych pułapów krajowych na lata kalendarzowe 2014-2019 określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. W związku z tym odnośna kwota nie może już być dostępna na przyznawanie płatności bezpośrednich.
1.  Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe dla środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR] do 15 % rocznych pułapów krajowych na lata kalendarzowe 2014-2019 określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. W związku z tym odnośna kwota nie może już być dostępna na przyznawanie płatności bezpośrednich.
O decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem drugim jest taki sam w przypadku lat, o których mowa w akapicie pierwszym.

1a.  Państwa członkowskie mogą dodać nieprzydzielone środki uzyskane w wyniku zastosowania art. 33 do środków przekazywanych na rozwój obszarów wiejskich, o których mowa w ust. 1, w postaci wsparcia Unii dla działań agro-środowiskowo-klimatycznych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr […] [RDR].
2.  Do dnia 1 sierpnia 2013 r. Bułgaria, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Zjednoczone Królestwo mogą podjąć decyzję o udostępnieniu w formie płatności bezpośrednich na podstawie niniejszego rozporządzenia do 5 % kwoty przyznanej na wsparcie dla środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW w okresie 2015-2020 zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR]. W związku z tym odnośna kwota nie może już być dostępna na środki wspomagające w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.
2.  Do dnia 1 sierpnia 2013 r. Bułgaria, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Zjednoczone Królestwo mogą podjąć decyzję o udostępnieniu w formie płatności bezpośrednich na podstawie niniejszego rozporządzenia do 10 % kwoty przyznanej na wsparcie dla środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW w okresie 2015-2020 zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR]. W związku z tym odnośna kwota nie może już być dostępna na środki wspomagające w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.
O decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

O decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem drugim jest taki sam w przypadku lat, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy.

2a.  W przypadku wdrażania na szczeblu regionalnym do każdego regionu mogą mieć zastosowanie różne odsetki.
2b.  Do dnia 1 sierpnia 2015 r. lub 1 sierpnia 2017 r. państwa członkowskie mogą zdecydować się na zmianę swoich decyzji, o których mowa w niniejszym artykule, ze skutkiem od następnego roku.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp -1 (nowy)
- 1.  Aby dokonac oceny nowej WPR, do końca 2017 r. Komisja powinna przeprowadzić przegląd wdrażania reform oraz ich wpływu na środowisko naturalne i produkcję rolną.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
Systemy wsparcia wymienione w załączniku I mają zastosowanie bez uszczerbku dla ewentualnego przeglądu, który można przeprowadzić w dowolnym czasie w świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i budżetowej.

Systemy wsparcia wymienione w załączniku I mają zastosowanie bez uszczerbku dla ewentualnego przeglądu, który można przeprowadzić w dowolnym czasie za pomocą aktu ustawodawczego w świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i budżetowej.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
Artykuł 18

Artykuł 18

Uprawnienia do płatności

Uprawnienia do płatności

1.  Rolnikom udostępnia się wsparcie w ramach systemu płatności podstawowych, jeżeli otrzymali uprawnienia do płatności na podstawie niniejszego rozporządzenia dzięki przydziałowi uprawnień na podstawie art. 17b ust. 4, pierwszemu przydziałowi uprawnień na podstawie art. 21, z rezerwy krajowej na podstawie art. 23 lub dzięki przekazaniu na podstawie art. 27.
1.  Rolnikom udostępnia się wsparcie w ramach systemu płatności podstawowych, jeżeli otrzymali uprawnienia do płatności na podstawie niniejszego rozporządzenia dzięki przydziałowi uprawnień na podstawie art. 17b ust. 4, pierwszemu przydziałowi uprawnień na podstawie art. 21, z rezerwy krajowej na podstawie art. 23 lub dzięki przekazaniu na podstawie art. 27.
2.   Uprawnienia do płatności otrzymane w ramach systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 i rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 wygasają dnia 31 grudnia 2013 r.
2.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów ustępu pierwszego:
a) państwa członkowskie, które w dniu 31 grudnia 2013 r. stosują system płatności jednolitych w oparciu o model regionalny określony w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, mogą do dnia 1 sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o utrzymaniu uprawnień do płatności przydzielonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 lub rozporządzenia (WE) nr 73/2009,
b) państwa członkowskie, które w dniu 31 grudnia 2013 r. stosują system jednolitej płatności obszarowej, mogą do dnia 1 sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o utrzymaniu stosowanego systemu jako systemu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
Artykuł 19

Artykuł 19

Pułap dla systemu płatności podstawowych

Pułap dla systemu płatności podstawowych

1.  Komisja – w drodze aktów wykonawczych – ustanawia roczne pułapy krajowe dla systemu płatności podstawowych poprzez odjęcie od rocznych pułapów krajowych ustanowionych w załączniku II kwot rocznych ustanowionych zgodnie z art. 33, 35, 37 i 39. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2.
1.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające dla każdego państwa członkowskiego roczne pułapy krajowe dla systemu płatności podstawowych poprzez odjęcie od rocznych pułapów krajowych ustanowionych w załączniku II kwot rocznych ustanowionych zgodnie z art. 33, 35, 37 i 39. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2..
2.  Dla każdego państwa członkowskiego i każdego roku łączna wartość wszystkich przyznanych uprawnień do płatności oraz rezerwy krajowej jest równa odpowiedniemu pułapowi krajowemu przyjętemu przez Komisję na podstawie ust. 1.
2.  Dla każdego państwa członkowskiego i każdego roku łączna wartość wszystkich przyznanych uprawnień do płatności oraz rezerwy krajowej jest równa odpowiedniemu pułapowi krajowemu przyjętemu przez Komisję na podstawie ust. 1.
3.  Jeżeli pułap przyjęty przez Komisję na podstawie ust. 1 uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim, dane państwo członkowskie dokonuje liniowego zmniejszenia lub zwiększenia wartości wszystkich uprawnień do płatności, aby zapewnić zgodność z ust. 2.
3.  Jeżeli pułap przyjęty przez Komisję na podstawie ust. 1 uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim, dane państwo członkowskie dokonuje liniowego zmniejszenia lub zwiększenia wartości wszystkich uprawnień do płatności, aby zapewnić zgodność z ust. 2.
Pierwszego akapitu nie stosuje się w przypadku, gdy taka zmiana wynika z zastosowania art. 17b ust. 2.

Pierwszego akapitu nie stosuje się w przypadku, gdy taka zmiana wynika z zastosowania art. 17b ust. 2.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20
Artykuł 20

Artykuł 20

Regionalny przydział pułapów krajowych

Regionalny przydział pułapów krajowych

1.  Państwa członkowskie mogą do dnia 1 sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o stosowaniu systemu płatności podstawowych na szczeblu regionalnym. W takim przypadku państwa członkowskie określają odnośne regiony zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami, takimi jak cechy agronomiczne i ekonomiczne oraz regionalny potencjał rolniczy lub struktura instytucjonalna lub administracyjna.
1.  Państwa członkowskie mogą do dnia 1 sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o stosowaniu systemu płatności podstawowych na szczeblu regionalnym. W takim przypadku państwa członkowskie określają odnośne regiony zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami, takimi jak cechy agronomiczne, środowiskowespołeczno-ekonomiczne oraz regionalny potencjał rolniczy lub struktura instytucjonalna lub administracyjna.
2.  Państwa członkowskie dzielą pułap krajowy, o którym mowa w art. 19 ust. 1, między regiony zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami.
2.  Państwa członkowskie dzielą pułap krajowy, o którym mowa w art. 19 ust. 1, między regiony zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami.
3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować, że pułapy regionalne podlegają stopniowym zmianom rocznym zgodnie z ustanowionymi wcześniej etapami rocznymi oraz obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami, takimi jak potencjał rolniczy lub kryteria środowiskowe.
3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować, że pułapy regionalne podlegają stopniowym zmianom rocznym zgodnie z ustanowionymi wcześniej etapami rocznymi oraz obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami, takimi jak potencjał rolniczy lub kryteria środowiskowe.
4.  W zakresie niezbędnym do przestrzegania odpowiednich pułapów regionalnych, które określono zgodnie z ust. 2 lub 3, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia lub zwiększenia wartości uprawnień do płatności w każdym ze swoich regionów.
4.  W zakresie niezbędnym do przestrzegania odpowiednich pułapów regionalnych, które określono zgodnie z ust. 2 lub 3, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia lub zwiększenia wartości uprawnień do płatności w każdym ze swoich regionów.
5.  Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o decyzji, o której mowa w ust. 1, jak również o środkach podjętych w celu zastosowania ust. 2 i 3.
5.  Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o decyzji, o której mowa w ust. 1, jak również o środkach podjętych w celu zastosowania ust. 2 i 3.
Poprawka 52 i 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21
Artykuł 21

Artykuł 21

Pierwszy przydział uprawnień do płatności

Pierwszy przydział uprawnień do płatności

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 rolnikom przydziela się uprawnienia do płatności, jeżeli do dnia 15 maja 2014 r. złożą wniosek o przydział uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowych, z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej oraz okoliczności nadzwyczajnych.
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu i bez uszczerbku dla art. 18 ust. 2 rolnikom przydziela się uprawnienia do płatności, jeżeli do dnia 15 maja 2014 r. złożą wniosek o przydział uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowych, z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej oraz okoliczności nadzwyczajnych.
2.  Rolnicy, którzy w 2011 r. lub w przypadku Chorwacji w 2013 r. aktywowali co najmniej jedno uprawnienie do płatności w ramach systemu płatności jednolitych lub złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej – w obydwu przypadkach zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, otrzymują uprawnienia do płatności w pierwszym roku stosowania systemu płatności podstawowych pod warunkiem, że są uprawnieni do otrzymania płatności bezpośrednich zgodnie z art. 9.„;
2.  Rolnicy, którzy:
w jednym roku z lat 2009, 2010 lub 2011, określanym przez państwa członkowskie, lub w przypadku Chorwacji w 2013 r. aktywowali co najmniej jedno uprawnienie do płatności w ramach systemu płatności jednolitych lub złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej – w obydwu przypadkach zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, lub
– w 2012 r. otrzymali uprawnienia do płatności na mocy art. 41 i 63 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 lub
– przedłożyli dowody potwierdzające aktywną produkcję rolną i którzy prowadzili chów lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich w 2011 r., otrzymują uprawnienia do płatności w pierwszym roku stosowania systemu płatności podstawowych pod warunkiem, że są uprawnieni do otrzymania płatności bezpośrednich zgodnie z art. 9.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego rolnicy otrzymują uprawnienia do płatności w pierwszym roku stosowania systemu płatności podstawowych pod warunkiem, że są uprawnieni do otrzymania płatności bezpośrednich zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego rolnicy otrzymują uprawnienia do płatności w pierwszym roku stosowania systemu płatności podstawowych pod warunkiem, że są uprawnieni do otrzymania płatności bezpośrednich zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

a) w ramach systemu płatności jednolitych – nie aktywowali żadnych uprawnień, ale produkowali wyłącznie owoce lub warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice;
a) w ramach systemu płatności jednolitych – nie aktywowali żadnych uprawnień, ale produkowali owoce, warzywa, nasiona i ziemniaki późne, rośliny ozdobne lub uprawiali wyłącznie winnice;
b) w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej – nie złożyli żadnego wniosku o przyznanie wsparcia i posiadali wyłącznie grunty rolne, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymane w dobrej kulturze rolnej, o czym mowa w art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.
b) w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej – nie złożyli żadnego wniosku o przyznanie wsparcia i posiadali wyłącznie grunty rolne, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymane w dobrej kulturze rolnej, o czym mowa w art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.
W drodze odstępstwa od poprzedniego akapitu, w przypadku gdy łączna liczba hektarów zgłoszonych w państwie członkowskim zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r. oznacza zwiększenie o ponad 45% łącznej liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonych na 2009 r. zgodnie z art. 35 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, państwa członkowskie mogą ograniczyć liczbę uprawnień do płatności, które mają być przydzielone na 2014 r., do 145% łącznej liczby hektarów zgłoszonych na 2009 r. zgodnie z art. 35 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Korzystając z tej możliwości, państwa członkowskie przydzielają rolnikom zmniejszoną liczbę uprawnień do płatności, która zostanie obliczona przez zastosowanie proporcjonalnego zmniejszenia dodatkowej liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonych przez każdego rolnika na 2014 r. w porównaniu z liczbą kwalifikujących się hektarów zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, które wskazał on w swoim wniosku o pomoc w 2011 r. zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych liczba uprawnień do płatności przydzielona rolnikowi jest równa liczbie kwalifikujących się hektarów, w rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r.

Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych liczba uprawnień do płatności przydzielona rolnikowi jest równa liczbie kwalifikujących się hektarów, w rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r.

3.  W przypadku sprzedaży lub dzierżawy gospodarstwa rolnego lub jego części osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w ust. 2 mogą – zawierając umowę przed dniem 15 maja 2014 r. – przekazać prawo do otrzymania uprawnień do płatności zgodnie z ust. 1 wyłącznie jednemu rolnikowi pod warunkiem, że rolnik ten spełnia warunki określone w art. 9.
3.  W przypadku sprzedaży, łączenia, podziału lub dzierżawy gospodarstwa rolnego lub jego części rolnicy spełniający warunki określone w ust. 2 mogą – zawierając umowę przed dniem 15 maja 2014 r. – przekazać prawo do otrzymania uprawnień do płatności zgodnie z ust. 1 rolnikom, którzy otrzymują gospodarstwo lub jego część, pod warunkiem że rolnicy ci spełniają warunki określone w art. 9.
4.  Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje przepisy dotyczące wniosków o przydział uprawnień do płatności składanych w roku przydziału uprawnień do płatności, w przypadku gdy te uprawnienia do płatności nie mogą być jeszcze ostatecznie ustalone i gdy na przydział mają wpływ szczególne okoliczności. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2.
4.  Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje przepisy dotyczące wniosków o przydział uprawnień do płatności składanych w roku przydziału uprawnień do płatności, w przypadku gdy te uprawnienia do płatności nie mogą być jeszcze ostatecznie ustalone i gdy na przydział mają wpływ szczególne okoliczności. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22
Artykuł 22

Artykuł 22

Wartość uprawnień do płatności oraz ujednolicenie

Wartość uprawnień do płatności oraz ujednolicenie

1.  Dla każdego odnośnego roku wartość jednostkową uprawnień do płatności oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub regionalny ustanowiony na podstawie art. 19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 – przez liczbę uprawnień do płatności przydzielonych na szczeblu krajowym lub regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 2014 r.
1.  Dla każdego odnośnego roku wartość jednostkową uprawnień do płatności oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub regionalny ustanowiony na podstawie art. 19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 – przez liczbę uprawnień do płatności przydzielonych na szczeblu krajowym lub regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 2014 r.
2.  Państwa członkowskie, które stosowały system płatności jednolitych określony w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009, mogą ograniczyć obliczanie wartości jednostkowej uprawnień do płatności przewidzianej w ust. 1 do kwoty odpowiadającej co najmniej 40 % pułapu krajowego lub regionalnego ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, po zastosowaniu liniowego zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1.
2.  Państwa członkowskie, które stosowały system płatności jednolitych określony w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009, mogą ograniczyć obliczanie wartości jednostkowej uprawnień do płatności przewidzianej w ust. 1 do kwoty odpowiadającej co najmniej 10 % pułapu krajowego lub regionalnego ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, po zastosowaniu liniowego zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1.
3.  Państwa członkowskie stosujące możliwość określoną w ust. 2 wykorzystują część pułapu, która pozostała po zastosowaniu wymienionego ustępu, aby zwiększyć wartość uprawnień do płatności w przypadkach, gdy łączna wartość uprawnień do płatności posiadanych przez rolnika w ramach systemu płatności podstawowych obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od łącznej wartości uprawnień do płatności, w tym uprawnień szczególnych, które rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. W tym celu krajowa lub regionalna wartość jednostkowa każdego z uprawnień do płatności danego rolnika zostaje zwiększona o udział/część różnicy między łączną wartością uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 a łączną wartością uprawnień do płatności, w tym uprawnień szczególnych, które rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009.
3.  Państwa członkowskie stosujące możliwość określoną w ust. 2 wykorzystują część pułapu, która pozostała po zastosowaniu wymienionego ustępu, aby zwiększyć wartość uprawnień do płatności w przypadkach, gdy łączna wartość uprawnień do płatności posiadanych przez rolnika w ramach systemu płatności podstawowych obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od łącznej wartości uprawnień do płatności, w tym uprawnień szczególnych, które rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. W tym celu krajowa lub regionalna wartość jednostkowa każdego z uprawnień do płatności danego rolnika zostaje zwiększona o udział/część różnicy między łączną wartością uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 a łączną wartością uprawnień do płatności, w tym uprawnień szczególnych, które rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009.
W celu obliczenia zwiększenia państwo członkowskie może również uwzględnić wsparcie przyznane w roku kalendarzowym 2013 zgodnie z art. 52, art. 53 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, pod warunkiem że państwo członkowskie podjęło decyzję o niestosowaniu w przypadku odnośnych sektorów dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją na podstawie tytułu IV niniejszego rozporządzenia.

W celu obliczenia zwiększenia państwo członkowskie może również uwzględnić wsparcie przyznane w roku kalendarzowym 2013 zgodnie z art. 52, art. 53 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, pod warunkiem że państwo członkowskie podjęło decyzję o niestosowaniu w przypadku odnośnych sektorów dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją na podstawie tytułu IV niniejszego rozporządzenia.

Na potrzeby akapitu pierwszego uważa się, że rolnik posiada uprawnienia do płatności dnia 31 grudnia 2013 r., jeżeli uprawnienia do płatności zostały mu przydzielone lub ostatecznie przekazane przed wymienionym terminem.

Na potrzeby akapitu pierwszego uważa się, że rolnik posiada uprawnienia do płatności dnia 31 grudnia 2013 r., jeżeli uprawnienia do płatności zostały mu przydzielone lub ostatecznie przekazane przed wymienionym terminem.

4. Na potrzeby ust. 3 państwo członkowskie może, na podstawie obiektywnych kryteriów, zdecydować, że – w przypadku sprzedaży lub przyznania lub wygaśnięcia całości lub części dzierżawy powierzchni użytków rolnych po dacie określonej na podstawie art. 35 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz przed datą określoną na podstawie art. 26 niniejszego rozporządzenia – zwiększenie lub część zwiększenia wartości uprawnień do płatności, które przyznano by odnośnemu rolnikowi, zwraca się do rezerwy krajowej, jeżeli takie zwiększenie zapewniłoby rolnikowi nadzwyczajne zyski.
4. Na potrzeby ust. 3 państwo członkowskie może, na podstawie obiektywnych kryteriów, zdecydować, że – w przypadku sprzedaży lub przyznania lub wygaśnięcia całości lub części dzierżawy powierzchni użytków rolnych po dacie określonej na podstawie art. 35 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz przed datą określoną na podstawie art. 26 niniejszego rozporządzenia – zwiększenie lub część zwiększenia wartości uprawnień do płatności, które przyznano by odnośnemu rolnikowi, zwraca się do rezerwy krajowej, jeżeli takie zwiększenie zapewniłoby rolnikowi nadzwyczajne zyski.
Takie obiektywne kryteria ustanawia się w sposób, który zapewnia równe traktowanie rolników oraz zapobiega zakłóceniom rynku i konkurencji; obejmują one co najmniej:

Takie obiektywne kryteria ustanawia się w sposób, który zapewnia równe traktowanie rolników oraz zapobiega zakłóceniom rynku i konkurencji; obejmują one co najmniej:

a) minimalny okres dzierżawy;
a) minimalny okres dzierżawy;
b) część otrzymanej płatności, którą zwraca się do rezerwy krajowej.
b) część otrzymanej płatności, którą zwraca się do rezerwy krajowej.
5.  Od roku składania wniosków 2019 wszystkie uprawnienia do płatności w danym państwie członkowskim lub – w przypadku stosowania art. 20 – w danym regionie muszą mieć jednakową wartość jednostkową.
5.  Od roku składania wniosków 2019 wszystkie uprawnienia do płatności w danym państwie członkowskim lub – w przypadku stosowania art. 20 – w danym regionie:
a) muszą mieć jednakową wartość jednostkową;
b) mogą odbiegać maksymalnie o 20% od średniej wartości jednostkowej.
Przy stosowaniu ust. 2, 3 i 5 niniejszego ustępu państwa członkowskie mogą przyjąć środki gwarantujące, że w razie ograniczenia praw do płatności na poziomie gospodarstwa prawa uruchomione w 2019 r. nie są niższe o więcej niż 30% od praw uruchomionych w 2014 r.

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa członkowskie – działając zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do zbliżenia wartości uprawnień do płatności na szczeblu krajowym lub regionalnym. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa członkowskie określają działania, jakie należy podjąć w tym celu. Działania te obejmują stopniowe zmiany roczne uprawnień do płatności zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami.
6. Stosując ust. 2 i 3, państwa członkowskie – działając zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do zbliżenia wartości uprawnień do płatności na szczeblu krajowym lub regionalnym. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa członkowskie określają działania, jakie należy podjąć w tym celu. Działania te obejmują stopniowe zmiany roczne uprawnień do płatności zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami.
O działaniach, o których mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

O działaniach, o których mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)
Artykuł 22a

Ujednolicenie wewnętrzne

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 22 państwa członkowskie mogą przybliżyć wartość uprawnień do płatności na szczeblu krajowym lub regionalnym, aby wartość jednostkowa uprawnień zbliżała się częściowo, ale nie całkowicie, do jednakowych wartości krajowych lub regionalnych w roku składania wniosków 2021. Korzystając z tej możliwości, państwa członkowskie mogą stosować wzór wykorzystywany do ujednolicenia zewnętrznego między państwami członkowskimi. Ujednolicenie finansowane jest poprzez zmniejszenie wartości uprawnień na 2013 r. przekraczających próg określony przez państwa członkowskie lub średnią krajową.
2.  Państwa członkowskie korzystające z odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, mogą postanowić, że płatności za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, o których mowa w rozdziale 2 tytułu III i które zgodnie z art. 33 ust. 1 stanowią 30% koperty krajowej, są wypłacane rolnikom jako odsetek zależny od ich płatności podstawowej.
3.  Korzystając z odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie – działając zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii – ustalają do dnia 1 sierpnia 2013 r. działania, jakie należy podjąć. Działania te obejmują stopniową zmianę uprawnień do płatności zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami.
O działaniach, o których mowa w akapicie pierwszym, powiadamia się Komisję do dnia 1 sierpnia 2013 r.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23
Artykuł 23

Artykuł 23

Ustanowienie i wykorzystywanie rezerwy krajowej

Ustanowienie i wykorzystywanie rezerwy krajowej

1.  Każde państwo członkowskie ustanawia rezerwę krajową. W tym celu w pierwszym roku stosowania systemu płatności podstawowych państwa członkowskie dokonują liniowego procentowego zmniejszenia pułapu dla systemu płatności podstawowych na szczeblu krajowym, aby utworzyć rezerwę krajową. Wspomniane zmniejszenie nie może przekroczyć 3 %, chyba że zajdzie konieczność pokrycia zapotrzebowania na przydział określonego w ust. 4 na rok 2014.
1.  Każde państwo członkowskie ustanawia rezerwę krajową. W tym celu w pierwszym roku stosowania systemu płatności podstawowych państwa członkowskie dokonują liniowego procentowego zmniejszenia pułapu dla systemu płatności podstawowych na szczeblu krajowym, aby utworzyć rezerwę krajową. W odniesieniu do roku 2014 wspomniane zmniejszenie nie może przekroczyć 3%, chyba że zajdzie konieczność pokrycia zapotrzebowania na przydział określonego w ust. 4. W odniesieniu do kolejnych lat państwa członkowskie mogą co roku ustalać pułap zmniejszenia na podstawie zapotrzebowania na przydział.
2.  Państwa członkowskie mogą zarządzać rezerwami krajowymi na poziomie regionalnym.
2.  Państwa członkowskie mogą zarządzać rezerwami krajowymi na poziomie regionalnym.
3.  Państwa członkowskie ustanawiają uprawnienia do płatności z rezerwy krajowej zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w sposób, który zapewnia równe traktowanie rolników oraz zapobiega zakłóceniom rynku i konkurencji.
3.  Państwa członkowskie ustanawiają uprawnienia do płatności z rezerwy krajowej zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w sposób, który zapewnia równe traktowanie rolników oraz zapobiega zakłóceniom rynku i konkurencji.
4.  Państwa członkowskie wykorzystują rezerwę krajową, aby przydzielać uprawnienia do płatności – na zasadzie traktowania priorytetowego – młodym rolnikom rozpoczynającym działalność rolniczą.
4.  Państwa członkowskie wykorzystują rezerwę krajową, aby przydzielać uprawnienia do płatności – na zasadzie traktowania priorytetowego – młodym rolnikom i nowym rolnikom rozpoczynającym działalność rolniczą.
Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi rolnicy rozpoczynający działalność rolniczą” oznaczają rolników spełniających warunki określone w art. 36 ust. 2, którzy nie prowadzili żadnej działalności rolniczej we własnym imieniu i na własne ryzyko, lub którzy nie sprawowali kontroli nad osobą prawną prowadzącą działalność rolniczą w okresie 5 lat poprzedzających rozpoczęcie nowej działalności rolniczej. W przypadku osoby prawnej osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad osobą prawną, nie mogły prowadzić żadnej działalności rolniczej we własnym imieniu i na własne ryzyko lub nie mogły sprawować kontroli nad osobą prawną prowadzącą działalność rolniczą w okresie 5 lat poprzedzających rozpoczęcie działalności rolniczej przez osobę prawną.

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi rolnicy rozpoczynający działalność rolniczą” oznaczają rolników spełniających warunki określone w art. 36 ust. 2, którzy nie prowadzili żadnej działalności rolniczej we własnym imieniu i na własne ryzyko, lub którzy nie sprawowali kontroli nad osobą prawną prowadzącą działalność rolniczą w okresie 5 lat poprzedzających rozpoczęcie nowej działalności rolniczej. W przypadku osoby prawnej osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad osobą prawną, nie mogły prowadzić żadnej działalności rolniczej we własnym imieniu i na własne ryzyko lub nie mogły sprawować kontroli nad osobą prawną prowadzącą działalność rolniczą w okresie 5 lat poprzedzających rozpoczęcie działalności rolniczej przez osobę prawną.

Na potrzeby akapitu pierwszego „nowi rolnicy rozpoczynający działalność rolniczą” oznaczają osoby fizyczne, którym nigdy wcześniej nie przyznano uprawnień. Państwa członkowskie mogą określić dodatkowe obiektywne i niedyskryminujące kryteria, które nowi rolnicy muszą spełniać, w szczególności w zakresie posiadania odpowiednich umiejętności, doświadczenia lub spełniania wymogów w zakresie szkolenia.

5.  Państwa członkowskie mogą wykorzystywać rezerwę krajową, aby:
5.  Państwa członkowskie mogą wykorzystywać rezerwę krajową, aby:
a) przydzielać uprawnienia do płatności rolnikom na obszarach objętych restrukturyzacją lub programami rozwoju związanymi z pewną formą interwencji publicznej, aby zapobiec porzucaniu gruntów lub zrekompensować rolnikom określone niekorzystne warunki panujące na tych obszarach;
a) przydzielać uprawnienia do płatności rolnikom na obszarach objętych restrukturyzacją lub programami rozwoju związanymi z pewną formą interwencji publicznej, aby zapobiec porzucaniu gruntów lub zrekompensować rolnikom określone niekorzystne warunki panujące na tych obszarach;
aa) przydzielać uprawnienia do płatności rolnikom posiadającym gospodarstwa na terytorium państwa członkowskiego, którzy podjęli decyzję o skorzystaniu z możliwości przewidzianej w art. 18 ust.2, i którzy nie otrzymali uprawnień do płatności na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 lub rozporządzenia (WE) nr 73/2009, bądź obu tych rozporządzeń, gdy zgłaszają kwalifikujące się użytki rolne na rok 2014;
ab) przydzielać uprawnienia do płatności rolnikom, którzy rozpoczęli działalność rolniczą po 2011 r. i działają w określonych sektorach rolnych, które zostaną zdefiniowane przez państwa członkowskie w oparciu o obiektywne i niedyskryminujące kryteria;
ac) zwiększyć wartość uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowych do wysokości krajowej lub regionalnej średniej wartości jednostkowej każdego z uprawnień do płatności rolników, którzy w wyniku przejścia na system płatności podstawowych znajdują się w szczególnej sytuacji ze względu na niską wartość ich historycznych uprawnień do płatności w ramach systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, lub zwiększyć wartość uprawnień do płatności dla rolników, którzy dnia 31 grudnia 2013 r. posiadali uprawnienia szczególne;
(ad) co roku przydzielać rolnikom rekompensatę, która może być zwiększona o dodatkowe płatności dla drobnych producentów rolnych, za zniesienie dodatku w wysokości 5000 EUR zgodnie z art. 7. ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.
b) liniowo zwiększyć wartość uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowych na szczeblu krajowym lub regionalnym, jeżeli rezerwa krajowa przekracza 3 % w danym roku, pod warunkiem że pozostały wystarczające kwoty na przydziały zgodnie z ust. 4, niniejszym ustępem lit. a) oraz ust. 7.
b) liniowo zwiększyć wartość uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowych na szczeblu krajowym lub regionalnym, jeżeli rezerwa krajowa przekracza 3 % w danym roku, pod warunkiem że pozostały wystarczające kwoty na przydziały zgodnie z ust. 4, niniejszym ustępem lit. a) oraz ust. 7. Jednakże przy zwiększaniu wartości uprawnień do płatności zgodnie z niniejszą literą, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu metody alternatywnej wobec metody liniowej.
6. Stosując ust. 4 i ust. 5 lit. a), państwa członkowskie ustanawiają wartość uprawnień do płatności przydzielanych rolnikom na podstawie średniej wartości krajowej lub regionalnej uprawnień do płatności w roku przydziału.
6. Stosując ust. 4 i ust. 5 lit. a), państwa członkowskie ustanawiają wartość uprawnień do płatności przydzielanych rolnikom na podstawie średniej wartości krajowej lub regionalnej uprawnień do płatności w roku przydziału.
7.  Jeżeli rolnik jest uprawniony do otrzymania uprawnień do płatności lub zwiększenia wartości istniejących uprawnień na mocy ostatecznego orzeczenia sądu lub aktu administracyjnego o charakterze wiążącym właściwego organu państwa członkowskiego, otrzymuje liczbę i wartość uprawnień do płatności, jakie określono we wspomnianym wyroku lub akcie, w dniu ustalonym przez państwo członkowskie. Jednak dzień ten nie może przypaść później niż ostateczny termin złożenia wniosku w ramach systemu płatności podstawowych, który następuje po dacie orzeczenia sądu lub aktu administracyjnego, uwzględniając stosowanie art. 25 i 26.
7.  Jeżeli rolnik jest uprawniony do otrzymania uprawnień do płatności lub zwiększenia wartości istniejących uprawnień na mocy ostatecznego orzeczenia sądu lub aktu administracyjnego o charakterze wiążącym właściwego organu państwa członkowskiego, otrzymuje liczbę i wartość uprawnień do płatności, jakie określono we wspomnianym wyroku lub akcie, w dniu ustalonym przez państwo członkowskie. Jednak dzień ten nie może przypaść później niż ostateczny termin złożenia wniosku w ramach systemu płatności podstawowych, który następuje po dacie orzeczenia sądu lub aktu administracyjnego, uwzględniając stosowanie art. 25 i 26.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1
1.  Wsparcie w ramach systemu płatności podstawowych przyznaje się rolnikom po aktywacji – w formie zgłoszenia zgodnie z art. 26 ust. 1 – uprawnienia do płatności na kwalifikujący się hektar w państwie członkowskim, w którym przyznano uprawnienie. Aktywowane uprawnienia do płatności zapewniają prawo do rocznej płatności określonych w nich kwot, bez uszczerbku dla stosowania dyscypliny finansowej, stopniowego zmniejszania i ograniczenia, liniowych zmniejszeń zgodnie z art. 7, art. 37 ust. 2 i art. 51 ust. 1 oraz wszelkich innych zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].
1.  Wsparcie w ramach systemu płatności podstawowych przyznaje się rolnikom po aktywacji – w formie zgłoszenia zgodnie z art. 26 ust. 1 – uprawnienia do płatności na kwalifikujący się hektar w państwie członkowskim, w którym przyznano uprawnienie. Aktywowane uprawnienia do płatności zapewniają prawo do rocznej płatności określonych w nich kwot, bez uszczerbku dla stosowania dyscypliny finansowej, stopniowego zmniejszania i ograniczenia, liniowych zmniejszeń zgodnie z art. 7, art. 37 ust. 2 i art. 51 ust. 1 oraz wszelkich innych zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr […] [HZR]. Na zasadzie odstępstwa od przepisów w pierwszym zdaniu państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej w 2013 r. mogą nadal stosować model do wdrażania systemu płatności podstawowych.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)
Do celów lit. a) akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą, zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami, stosować współczynnik zmniejszenia w odniesieniu do obszarów o niższym potencjale zbiorów lub obszarów uprawy konkretnych produktów przy ustalaniu powierzchni kwalifikujących się użytków rolnych.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Jeżeli uprawnienia do płatności są sprzedawane bez gruntów, państwa członkowskie mogą, działając zgodnie z zasadami ogólnymi prawa Unii, podjąć decyzję o zwrocie części sprzedawanych uprawnień do płatności do rezerwy krajowej lub o zmniejszeniu ich wartości jednostkowej na korzyść rezerwy krajowej.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e)
e) kryteriów stosowanych przez państwa członkowskie w celu przydziału uprawnień do płatności rolnikom, którzy nie aktywowali żadnych uprawnień w 2011 r. lub nie złożyli żadnego wniosku o przyznanie wsparcia w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej w 2011 r., o czym mowa w art. 21 ust. 2, oraz w celu przydziału uprawnień do płatności w przypadku stosowania klauzuli umownej, o której mowa w art. 21 ust. 3;
e) kryteriów stosowanych przez państwa członkowskie w celu przydziału uprawnień do płatności rolnikom, którzy nie aktywowali żadnych uprawnień w którymkolwiek z lat 2009, 2010 lub 2011 lub nie złożyli żadnego wniosku o przyznanie wsparcia w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej w którymkolwiek z lat 2009, 2010 lub 2011, o czym mowa w art. 21 ust. 2, oraz w celu przydziału uprawnień do płatności w przypadku stosowania klauzuli umownej, o której mowa w art. 21 ust. 3, z wyjątkiem nowych rolników i młodych rolników;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – litera g)
g) przepisów dotyczących zgłaszania i aktywacji uprawnień do płatności;
g) przepisów dotyczących treści deklaracji oraz wymogów aktywacji uprawnień do płatności;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 1 a (nowy)
ROZDZIAŁ 1A

PŁATNOŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA NA PIERWSZE HEKTARY POWIERZCHNI

Artykuł 28a

Przepisy ogólne

1.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przyznaniu uzupełniającej rocznej płatności rolnikom, którzy są uprawnieni do płatności w ramach systemu płatności podstawowych, o którym mowa w rozdziale 1.
2.  Państwa członkowskie określają liczbę pierwszych hektarów powierzchni kwalifikujących się do objęcia niniejszymi pprzepisami, odpowiadającą liczbie uprawnień aktywowanych przez rolnika zgodnie z art. 26 ust. 1, do pułapu 50 hektarów.
3.  Aby sfinansować skutki niniejszych przepisów, państwa członkowskie wykorzystują co najwyżej 30% rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II.
4.  Państwa członkowskie obliczają co roku kwotę płatności uzupełniającej na pierwsze hektary powierzchni, dzieląc kwotę, o której mowa w ust. 3, przez całkowitą liczbę hektarów objętych niniejszą płatnością.
5.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie przyznawano płatności rolnikom, w przypadku których stwierdzono, że po opublikowaniu wniosku Komisji dotyczącego niniejszego rozporządzenia w sztuczny sposób stworzyli warunki pozwalające im skorzystać z płatności, o których mowa w niniejszym artykule.
6.  Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich decyzjach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30
Artykuł 30

Artykuł 30

Dywersyfikacja upraw

Dywersyfikacja upraw

1.  Jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są w całości wykorzystywane do produkcji trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w całości ugorowane ani w całości objęte uprawami rosnącymi w wodzie przez znaczną część roku, na gruntach ornych uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje mniej niż 5 % gruntów uprawnych, a główna uprawa nie przekracza 70 % gruntów uprawnych.
1.  Jeżeli grunty orne rolnika obejmują między 10 a 30 hektarów, na gruntach ornych uprawia się co najmniej dwie różne uprawy. Żadna z tych upraw nie obejmuje więcej niż 80% gruntów uprawnych.
Jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 30 hektarów, na gruntach ornych uprawia się co najmniej trzy różne uprawy, za wyjątkiem gospodarstw położonych na północ od 62. stopnia szerokości geograficznej. Główna uprawa nie obejmuje więcej niż 75% gruntów uprawnych, a dwie główne uprawy łącznie nie obejmują więcej niż 95% gruntów uprawnych.

2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 ustanawiających definicję „uprawy” i przepisy dotyczące stosowania dokładnego obliczania proporcji różnych upraw.
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 ustanawiających definicję „uprawy” i przepisy dotyczące stosowania dokładnego obliczania proporcji różnych upraw.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31
Artykuł 31

Artykuł 31

Trwałe użytki zielone

Trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe

1.   Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki zielone obszary swoich gospodarstw rolnych zgłoszone jako trwałe użytki zielone we wniosku złożonym na podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XXX (HZ) na rok składania wniosków 2014, zwane dalej „obszarami referencyjnymi będącymi trwałymi użytkami zielonymi”.
1.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby został zachowany współczynnik udziału gruntów stanowiących trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe w całkowitej powierzchni użytków rolnych. Państwa członkowskie mogą stosować to zobowiązanie na szczeblu krajowym, regionalnym lub subregionalnym.
Do celów akapitu pierwszego obszar pokryty trwałymi użytkami zielonymi i pastwiskami trwałymi uważa się za odpowiadający powierzchni gospodarstw rolnych zgłoszonych jako takie obszary we wniosku złożonym na podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XXX (HZ) na rok składania wniosków 2014, zwane dalej „obszarami referencyjnymi będącymi trwałymi użytkami zielonymi i pastwiskami trwałymi”.

Obszary referencyjne będące trwałymi użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w przypadkach, w których rolnik ma obowiązek ponownego przekwalifikowania obszarów na trwałe użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) nr […] HZR.

Obszary referencyjne będące trwałymi użytkami zielonymi i pastwiskami trwałymi ulegają zwiększeniu w przypadkach, w których rolnik ma obowiązek ponownego przekwalifikowania obszarów na trwałe użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) nr […] HZR.

2.   Rolnicy mogą przekwalifikować do 5 % obszarów referencyjnych będących trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.
2.   Dopuszcza się przekwalifikowanie do 5 % obszarów referencyjnych będących trwałymi użytkami zielonymi i pastwiskami trwałymi, z wyjątkiem gleb bogatych w węgiel, obszarów podmokłych oraz półnaturalnych użytków zielonych i pastwisk. W wyjątkowych okolicznościach ten odsetek może być zwiększony do 7%.
3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 określających przepisy dotyczące zwiększenia obszarów referencyjnych będących trwałymi użytkami zielonymi określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy trwałych użytków zielonych, ponownego przekwalifikowania powierzchni użytków rolnych na trwałe użytki zielone w przypadku przekroczenia dozwolonego zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak również zmiany obszarów referencyjnych będących trwałymi użytkami zielonymi w przypadku przekazania gruntów.
3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 55 aktów delegowanych określających przepisy dotyczące zwiększenia obszarów referencyjnych będących trwałymi użytkami zielonymi i pastwiskami trwałymi określonego w ust. 1 akapit trzeci, odnowy trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych, ponownego przekwalifikowania powierzchni użytków rolnych na trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe w przypadku, gdy dozwolone zmniejszenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie przekroczone, jak również dotyczące wyjątkowych okoliczności, o których mowa w ust. 2, oraz zmiany obszarów referencyjnych będących trwałymi użytkami zielonymi i pastwiskami trwałymi w przypadku przekazania gruntów.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32
Artykuł 32

Artykuł 32

Obszar proekologiczny

Obszar proekologiczny

1.   Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 7 % kwalifikujących się hektarów określonych w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi trwałymi użytkami zielonymi – stanowił obszar proekologiczny taki jak grunty ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i obszary zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).
1.   Jeżeli powierzchnia gruntów ornych obejmuje ponad 10 hektarów, rolnicy dopilnowują w pierwszym roku stosowania niniejszego rozporządzenia, aby co najmniej 3% kwalifikujących się hektarów określonych w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi trwałymi użytkami zielonymi, pastwiskami trwałymi oraz uprawami trwałymi – stanowił obszar proekologiczny, taki jak grunty ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, w tym żywopłoty, rowy, kamienne mury, zagajniki śródpolne i stawy, grunty obsadzone uprawami wiążącymi azot, strefy buforowe i obszary zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). Rolnicy mogą stosować ten środek do całego swojego gospodarstwa rolnego.
Rolnicy mogą wykorzystywać obszar proekologiczny do produkcji bez zastosowania pestycydów lub nawozów.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. odsetek, o którym mowa w akapicie pierwszym, zwiększa się do 5%.

1a.  Do dnia 31 marca 2017 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające środki, o których mowa w ust. 1, uzupełnione o niezbędne wnioski ustawodawcze, aby w razie potrzeby zwiększyć do 7% odsetek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do roku 2018, po uwzględnieniu skutków dla środowiska naturalnego i produkcji rolnej.
1b.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, od dnia 1 stycznia 2016 r. państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wdrożeniu na szczeblu regionalnym odsetka obszarów proekologicznych w wysokości do 3%, aby uzyskać przyległe obszary proekologiczne.
1c.  Rolnicy mogą ponownie wydzierżawić od władz lokalnych użytki rolne wartościowe pod względem ekologicznym, które w wyniku scalania gruntów lub podobnych procedur przeszły na własność organów publicznych, i mogą zarejestrować je jako obszary proekologiczne pod warunkiem, że spełniają one warunki określone w ust. 1.
1d.  Obszary proekologiczne mogą podlegać ważeniu w zależności od ich znaczenia środowiskowego. Komisja zatwierdza zestaw przedłożonych przez państwa członkowskie współczynników ważenia, uwzględniając równoważne kryteria efektywności w zakresie ochrony środowiska i klimatu.
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu dalszego definiowania rodzajów obszarów proekologicznych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w celu dodawania i definiowania innych rodzajów obszarów proekologicznych, które można uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o którym mowa we wspomnianym ustępie.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu dalszego definiowania rodzajów obszarów proekologicznych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, ustanowienia wspólnych dla całej Unii ram współczynników ważenia do celów obliczania powierzchni stanowiącej różne rodzaje obszarów proekologicznych, o których mowa w ust. 1d niniejszego artykułu, oraz dodawania i definiowania innych rodzajów obszarów proekologicznych, które można uwzględniać przy ocenie odsetka, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz określania szczebla regionalnego, o którym mowa w ust. 1b niniejszego artykułu.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4
4.  Płatność na hektar, o której mowa w ust. 1, oblicza się, dzieląc kwotę wynikającą ze stosowania art. 35 przez liczbę kwalifikujących się hektarów zgłoszonych zgodnie z art. 26 ust. 1, położonych na obszarach, w odniesieniu do których państwa członkowskie podjęły decyzję o przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.
4.  Płatność na hektar, o której mowa w ust. 1, oblicza się, dzieląc kwotę wynikającą ze stosowania art. 35 przez liczbę kwalifikujących się hektarów zgłoszonych zgodnie z art. 26 ust. 1, w odniesieniu do których państwa członkowskie podjęły decyzję o przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)
Państwa członkowskie mogą różnicować płatności na hektar według obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów.

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy b (nowy)
W razie zastosowania akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą określić maksymalną liczbę hektarów na gospodarstwo rolne, które należy uwzględniać na potrzeby płatności.

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2
2.  Zgodnie z odsetkiem pułapu krajowego, który ma zostać wykorzystany przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1, Komisja co roku – w drodze aktów wykonawczych – określa odpowiedni pułap dla omawianej płatności. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2.
2.  Zgodnie z odsetkiem pułapu krajowego, który ma zostać wykorzystany przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu corocznego określania odpowiedniego pułapu dla omawianej płatności.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36
Artykuł 36

Artykuł 36

Przepisy ogólne

Przepisy ogólne

1.  Państwa członkowskie przyznają roczną płatność młodym rolnikom, którzy są uprawnieni do płatności w ramach systemu płatności podstawowych, o którym mowa w rozdziale 1.
1.  Państwa członkowskie przyznają, na warunkach określonych w niniejszym rozdziale, roczną płatność młodym rolnikom, którzy są uprawnieni do płatności w ramach systemu płatności podstawowych, o którym mowa w rozdziale 1.
2.  Na potrzeby niniejszego rozdziału „młodzi rolnicy” oznaczają:
2.  Na potrzeby niniejszego rozdziału „młodzi rolnicy” oznaczają:
a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne jako kierujący gospodarstwem lub które założyły już takie gospodarstwo rolne w ciągu pięciu lat przez pierwszym złożeniem wniosku dotyczącego systemu płatności podstawowych, o którym mowa w art. 73 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR], oraz
a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne jako kierujący gospodarstwem lub które założyły już takie gospodarstwo rolne w ciągu pięciu lat przez pierwszym złożeniem wniosku dotyczącego systemu płatności podstawowych, o którym mowa w art. 73 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR], oraz
b) których wiek w momencie składania wniosku, o którym mowa w lit. a), nie przekracza 40 lat.
b) których wiek w momencie składania wniosku, o którym mowa w lit. a), nie przekracza 40 lat.
ba) państwa członkowskie mogą określić dodatkowe obiektywne i niedyskryminujące kryteria, które młodzi rolnicy muszą spełniać, w szczególności w zakresie posiadania odpowiednich umiejętności, doświadczenia lub spełniania wymogów w zakresie szkolenia.
3.  Bez uszczerbku dla stosowania dyscypliny finansowej, stopniowego zmniejszania i ograniczania, liniowych zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz wszelkich zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] płatność, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przyznaje się rocznie po aktywacji uprawnień do płatności przez danego rolnika.
3.  Bez uszczerbku dla stosowania dyscypliny finansowej, stopniowego zmniejszania i ograniczania, liniowych zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz wszelkich zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] płatność, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przyznaje się rocznie po aktywacji uprawnień do płatności przez danego rolnika.
4.  Płatność, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na rolnika na okres maksymalnie pięciu lat. Okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między założeniem gospodarstwa rolnego a pierwszym złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 lit. a).
4.  Płatność, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na rolnika na okres maksymalnie pięciu lat. Okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między założeniem gospodarstwa rolnego a pierwszym złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 lit. a).
5.  Państwa członkowskie obliczają co roku kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, mnożąc liczbę odpowiadającą 25 % średniej wartości uprawnień do płatności posiadanych przez rolnika przez liczbę uprawnień, które rolnik ten aktywował zgodnie z art. 26 ust. 1.
5.  Państwa członkowskie obliczają co roku kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, mnożąc liczbę odpowiadającą 25 % średniej wartości uprawnień do płatności w danym państwie członkowskim lub regionie przez liczbę uprawnień, które rolnik ten aktywował zgodnie z art. 26 ust. 1.
Stosując akapit pierwszy, państwa członkowskie przestrzegają następujących maksymalnych limitów liczby aktywowanych uprawnień do płatności, które należy uwzględnić:

Stosując akapit pierwszy, państwa członkowskie określają limit, który może wynieść maksymalnie sto hektarów.

a) w państwach członkowskich, w których średnia wielkość gospodarstw rolnych określona w załączniku VI wynosi do 25 hektarów włącznie – maksymalnie 25;
b) w państwach członkowskich, w których średnia wielkość gospodarstw rolnych określona w załączniku VI przekracza 25 hektarów – maksymalna liczba nie może być niższa niż 25 i nie wyższa niż wspomniana średnia wielkość.
6.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 dotyczących warunków, zgodnie z którymi osobę prawną można uznać za kwalifikującą się do otrzymania płatności, o której mowa w ust. 1, w szczególności stosowania limitu wiekowego określonego w ust. 2 lit. b) w stosunku do osoby fizycznej działającej w ramach osoby prawnej lub do większej liczby takich osób fizycznych.
6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 55 aktów delegowanych dotyczących warunków, zgodnie z którymi osobę prawną można uznać za kwalifikującą się do otrzymania płatności, o której mowa w ust. 1, w szczególności stosowania limitu wiekowego określonego w ust. 2 lit. b) w stosunku do osoby fizycznej działającej w ramach osoby prawnej lub do większej liczby takich osób fizycznych.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37
Artykuł 37

Artykuł 37

Przepisy finansowe

Przepisy finansowe

1.  Aby sfinansować płatność, o której mowa w art. 36, państwa członkowskie wykorzystują odsetek rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II, który nie może przekroczyć 2 %. Państwa członkowskie zgłoszą Komisji do dnia 1 sierpnia 2013 r. szacunkowy odsetek niezbędny do sfinansowania wspomnianej płatności.
1.  Aby sfinansować płatność, o której mowa w art. 36, państwa członkowskie wykorzystują 2 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II.
Jeżeli szacowany odsetek niezbędny do sfinansowania płatności, o której mowa w art. 36, jest niższy niż 2 %, państwa członkowskie mogą przeznaczyć resztę właściwych kwot na liniowe zwiększenie wartości uprawnień do płatności w rezerwie krajowej, priorytetowo traktując młodych rolników i nowych rolników, zgodnie z art. 23 ust. 4.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwiększeniu odsetka, o którym mowa we wspomnianym akapicie, by priorytetowo potraktować wybranych beneficjentów na szczeblu krajowym, w oparciu o obiektywne i niedyskryminujące kryteria. O decyzji tej powiadamia się Komisję do dnia 1 sierpnia 2013 r.

Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa członkowskie mogą zmienić wysokość szacunkowego odsetka ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r. Państwa członkowskie zgłoszą Komisji zmieniony odsetek do dnia 1 sierpnia 2016 r.

Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa członkowskie mogą zmienić wysokość szacunkowego odsetka niezbędnego do sfinansowania płatności, o której mowa w art. 36, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r. Państwa członkowskie zgłoszą Komisji zmieniony odsetek do dnia 1 sierpnia 2016 r.

2.  Bez uszczerbku dla maksymalnej wysokości 2 % określonej w ust. 1, jeżeli łączna kwota płatności, w odniesieniu do której złożono wnioski w danym państwie członkowskim w danym roku, przewyższa pułap określony zgodnie z ust. 4, i jeżeli pułap ten jest niższy niż 2 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia wszystkich płatności przyznawanych wszystkim rolnikom zgodnie z art. 25.
2.  Bez uszczerbku dla maksymalnej wysokości 2 % określonej w ust. 1, jeżeli łączna kwota płatności, w odniesieniu do której złożono wnioski w danym państwie członkowskim w danym roku, przewyższa pułap określony zgodnie z ust. 4, i jeżeli pułap ten jest niższy niż 2 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia wszystkich płatności przyznawanych wszystkim rolnikom zgodnie z art. 25.
3.  Jeżeli łączna kwota płatności, w odniesieniu do której złożono wnioski w danym państwie członkowskim w danym roku, przewyższa pułap określony zgodnie z ust. 4, i jeżeli pułap ten wynosi 2 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia kwot wypłacanych zgodnie z art. 36, aby zachować zgodność z pułapem.
3.  Jeżeli łączna kwota płatności, w odniesieniu do której złożono wnioski w danym państwie członkowskim w danym roku, przewyższa pułap określony zgodnie z ust. 4, i jeżeli pułap ten wynosi 2 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia kwot wypłacanych zgodnie z art. 36, aby zachować zgodność z pułapem.
4.  Na podstawie szacunkowego odsetka zgłoszonego przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1, Komisja co roku – w drodze aktów wykonawczych – określa odpowiedni pułap dla płatności, o której mowa w art. 36. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2.
4.  Na podstawie szacunkowego odsetka zgłoszonego przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1, Komisja co roku – w drodze aktów wykonawczych – określa odpowiedni pułap dla płatności, o której mowa w art. 36. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi
Wsparcie powiązane z produkcją można przyznawać następującym sektorom i rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji.

Wsparcie powiązane z produkcją można przyznawać sektorom i rodzajom produkcji, o których mowa w załączniku I do traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
Środki przeznaczone na płatności powiązane z produkcją przyznaje się priorytetowo na te rodzaje produkcji, które objęte były płatnościami powiązanymi z produkcją w latach 2010–2013 na mocy art. 68, 101 i 111 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie powiązane z produkcją rolnikom, którzy w 2010 r. posiadali uprawnienia szczególne zgodnie z art. 60 i 65 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, niezależnie od płatności podstawowej, o której mowa w tytule III rozdział 1 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie powiązane z produkcją hodowcom, którzy nie są właścicielami większości terenów wykorzystywanych do prowadzenia działalności.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 c (nowy)
3c.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 55 aktów delegowanych określających środki tymczasowe mające zastosowanie do tych hodowców.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego limit wsparcia powiązanego z produkcją może przekroczyć limit niezbędny do utrzymania istniejącego poziomu produkcji pod warunkiem, że wsparcie powiązane z produkcją ma charakter środowiskowy. Zainteresowane państwo członkowskie ustala ten limit w zależności od określonych celów lub korzyści środowiskowych. Określony w ten sposób limit jest zgłaszany Komisji zgodnie z art. 40 i zatwierdzany zgodnie z art. 41.

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1
1.  Aby sfinansować dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją, państwa członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego pierwszy rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o wykorzystaniu do 5 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II.
1.  Aby sfinansować dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją, państwa członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego pierwszy rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o wykorzystaniu do 15 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Część procentowa pułapu krajowego, o której mowa w ust. 1, może zostać zwiększona o 3 punkty procentowe w przypadku państw członkowskich, które postanowią wykorzystać co najmniej 3 % pułapu krajowego określonego w załączniku II na wsparcie produkcji roślin wysokobiałkowych na mocy niniejszego rozdziału.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2
2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu do 10 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II, pod warunkiem że:
skreślony
a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały system jednolitej płatności obszarowej określony w tytule V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 lub finansowały środki na podstawie art. 111 wspomnianego rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub – w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia; lub
b) przydzieliły – w ciągu co najmniej jednego roku w okresie 2010-2013 – ponad 5 % swojej kwoty dostępnej na przyznawanie płatności bezpośrednich określonych w tytułach III, IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie środków określonych w tytule III rozdział 2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego rozporządzenia.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie
4.  Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa członkowskie mogą zmienić swoją decyzję na podstawie ust. 1, 2 i 3 i podjąć decyzję – ze skutkiem od 2017 r. – o:
4.  Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa członkowskie mogą zmienić swoją decyzję na podstawie ust. 1 i 1a oraz podjąć decyzję – ze skutkiem od 2017 r. – o:
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – litera a)
a) zwiększeniu odsetka określonego na podstawie ust. 1 i 2 w granicach określonych w wymienionych ustępach, jeżeli dotyczy, oraz – w odpowiednich przypadkach – o zmianie warunków przyznawania wsparcia;
a) zwiększeniu odsetka określonego na podstawie ust. 1 i 1a w granicach określonych w wymienionych ustępach, gdy ma to zastosowanie, oraz – w odpowiednich przypadkach – o zmianie warunków przyznawania wsparcia;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 5
5.  Na podstawie decyzji podjętej przez każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 1-4 w sprawie części pułapu krajowego, która ma zostać wykorzystana, Komisja co roku – w drodze aktów wykonawczych – określa odpowiedni pułap dla przedmiotowego wsparcia. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2.
5.  Na podstawie decyzji podjętej przez każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 1, 1a i 4 w sprawie części pułapu krajowego, która ma zostać wykorzystana, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu określenia odpowiedniego pułapu dla przedmiotowego wsparcia.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)
Artykuł 39a

Dobrowolne dodatkowe wsparcie krajowe

1.  Państwa członkowskie, które postanawiają wprowadzić dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją dla sektora krów mamek zgodnie z art. 38, mogą przyznać rolnikom dodatkową premię krajową uzupełniającą otrzymaną przez nich kwotę wsparcia powiązanego z produkcją w danym roku kalendarzowym.
2.  Państwa członkowskie powiadamiają o warunkach dodatkowego wsparcia krajowego w tym samym czasie i na tych samych zasadach co o wsparciu powiązanym z produkcją.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Komisja – w drodze aktu wykonawczego – zatwierdza decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub – w odpowiednich przypadkach – w art. 39 ust. 4 lit. a), jeżeli w odnośnym regionie lub sektorze wykazano jedną z następujących potrzeb:
1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w celu zatwierdzenia decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 4 lit. a), jeżeli w odnośnym regionie lub sektorze wykazano jedną z następujących potrzeb:
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47
Artykuł 47

Artykuł 47

Przepisy ogólne

Przepisy ogólne

1.   Rolnicy posiadający uprawnienia do płatności przyznane w 2014 r. na podstawie art. 21 i spełniający minimalne wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą uczestniczyć w uproszczonym systemie – zwanym dalej „systemem dla drobnych producentów rolnych” na warunkach określonych w niniejszym tytule.
1.   Państwa członkowskie mogą ustanowić uproszczony system dla drobnych producentów rolnych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym tytule. Jeżeli państwo członkowskie stosuje taki system, rolnicy posiadający uprawnienia do płatności przyznane w 2014 r. na podstawie art. 21 i spełniający minimalne wymogi określone w art. 10 ust. 1 uczestniczą w uproszczonym systemie („systemie dla drobnych producentów rolnych”) na warunkach określonych w niniejszym tytule.
Rolnicy uprawnieni zgodnie z tytułami III i IV do płatności w wysokości niższej niż 1500 EUR są automatycznie włączani do takiego systemu dla drobnych producentów rolnych.

2.  Płatności w ramach systemu dla drobnych producentów rolnych zastępują płatności, które mają zostać przyznane na podstawie tytułu III oraz IV.
2.  Płatności w ramach systemu dla drobnych producentów rolnych zastępują płatności, które mają zostać przyznane na podstawie tytułu III oraz IV.
3.  Rolnicy biorący udział w systemie dla drobnych producentów rolnych są zwolnieni z praktyk rolniczych ustanowionych w tytule III rozdział 2.
3.  Rolnicy biorący udział w systemie dla drobnych producentów rolnych są zwolnieni z praktyk rolniczych ustanowionych w tytule III rozdział 2.
4.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie przyznawano płatności rolnikom, w przypadku których stwierdzono, że – po dacie opublikowania wniosku Komisji dotyczącego niniejszego rozporządzenia – podzielili swoje gospodarstwa rolne wyłącznie w celu skorzystania z systemu dla drobnych producentów rolnych. Niniejszy przepis ma również zastosowanie w przypadku rolników, których gospodarstwa rolne powstały w wyniku przedmiotowego podziału.
4.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie przyznawano płatności rolnikom, w przypadku których stwierdzono, że – po dacie opublikowania wniosku Komisji dotyczącego niniejszego rozporządzenia – podzielili swoje gospodarstwa rolne wyłącznie w celu skorzystania z systemu dla drobnych producentów rolnych. Niniejszy przepis ma również zastosowanie w przypadku rolników, których gospodarstwa rolne powstały w wyniku przedmiotowego podziału.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48
Artykuł 48

Artykuł 48

Uczestnictwo

Uczestnictwo

Rolnicy, którzy chcą uczestniczyć w systemie dla drobnych producentów rolnych, składają wniosek do dnia 15 października 2014 r.

Władze krajowe przekazują Komisji wykaz rolników, o których mowa w art. 47 ust. 1, w terminie do dnia 15 października 2014 r.

Rolnicy, którzy nie złożyli wniosku o uczestnictwo w systemie dla drobnych producentów rolnych do dnia 15 października 2014 r. lub postanowili wystąpić z niego po wspomnianym terminie lub których wybrano w celu przyznania wsparcia na podstawie art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr [...] [RDR], nie mają już prawa do uczestnictwa w omawianym systemie.

Rolnicy, o których mowa w art. 47 ust. 1 i którzy postanowią wystąpić z systemu dla drobnych producentów rolnych po wspomnianym terminie lub których wybrano w celu przyznania wsparcia na podstawie art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], nie mają już prawa do uczestnictwa w omawianym systemie.

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49
Artykuł 49

Artykuł 49

Kwota płatności

Kwota płatności

1.  Państwa członkowskie ustanawiają kwotę płatności rocznej dla systemu dla drobnych producentów rolnych na jednym z następujących poziomów, z zastrzeżenie ust. 2 i 3:
1.  Państwa członkowskie ustanawiają kwotę płatności rocznej dla systemu dla drobnych producentów rolnych na jednym z następujących poziomów, z zastrzeżenie ust. 2 i 3:
a) kwota nieprzekraczająca 15 % średniej płatności krajowej na beneficjenta;
a) kwota nieprzekraczająca 25 % średniej płatności krajowej na beneficjenta;
b) kwota odpowiadająca średniej płatności krajowej na hektar pomnożona przez liczbę odpowiadającą liczbie hektarów wynoszącą maksymalnie trzy.
b) kwota odpowiadająca średniej płatności krajowej na hektar pomnożona przez liczbę odpowiadającą liczbie hektarów wynoszącą maksymalnie pięć.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą postanowić, że kwota płatności rocznej musi być równa kwocie wypłacanej producentowi rolnemu na mocy art. 18, 29, 34, 36 i 38 w roku przystąpienia do systemu, lecz nie wyższa niż 1500 EUR.

Państwa członkowskie określają średnią krajową, o której mowa w akapicie pierwszym lit. a), na podstawie pułapu krajowego określonego w załączniku II na rok kalendarzowy 2019 i liczby rolników, którzy otrzymali uprawnienia do płatności zgodnie z art. 21 ust. 1.

Państwa członkowskie określają średnią krajową, o której mowa w akapicie pierwszym lit. a), na podstawie pułapu krajowego określonego w załączniku II na rok kalendarzowy 2019 i liczby rolników, którzy otrzymali uprawnienia do płatności zgodnie z art. 21 ust. 1.

Państwa członkowskie określają średnią krajową, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), na podstawie pułapu krajowego określonego w załączniku II na rok kalendarzowy 2019 i liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonych zgodnie z art. 26 w 2014 r.

Państwa członkowskie określają średnią krajową, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), na podstawie pułapu krajowego określonego w załączniku II na rok kalendarzowy 2019 i liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonych zgodnie z art. 26 w 2014 r.

2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 500 EUR ani wyższa niż 1 000 EUR. Nie naruszając przepisów art. 51 ust. 1, jeżeli stosowanie ust. 1 powoduje, że kwota wynosi mniej niż 500 EUR lub więcej niż 1 000 EUR, kwotę zaokrągla się odpowiednio w górę lub w dół do kwoty minimalnej lub maksymalnej.
2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 500 EUR ani wyższa niż 1500 EUR. Nie naruszając przepisów art. 51 ust. 1, jeżeli stosowanie ust. 1 powoduje, że kwota wynosi mniej niż 500 EUR lub więcej niż 1500 EUR, kwotę zaokrągla się odpowiednio w górę lub w dół do kwoty minimalnej lub maksymalnej.
3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, w Chorwacji, na Cyprze i Malcie, kwotę, o której mowa w ust. 1, można ustalić na poziomie niższym niż 500 EUR, ale nie niższym niż 200 EUR.
3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, w Chorwacji, na Cyprze i Malcie, kwotę, o której mowa w ust. 1, można ustalić na poziomie niższym niż 500 EUR, ale nie niższym niż 200 EUR.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51
Artykuł 51

Artykuł 51

Przepisy finansowe

Przepisy finansowe

1.  Aby sfinansować płatność, o której mowa w niniejszym tytule, państwa członkowskie odejmują kwoty odpowiadające kwotom, do których drobni producenci rolni byliby uprawnieni w ramach płatności podstawowej, o której mowa w tytule III rozdział 1, w ramach płatności za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, o której mowa w tytule III rozdział 2, a także – w odpowiednich przypadkach – w ramach płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych, o której mowa w tytule III rozdział 3, w ramach płatności dla młodych rolników, o której mowa w tytule III rozdział 4, oraz w ramach wsparcia powiązanego z produkcją, o którym mowa w tytule IV, od łącznych kwot dostępnych na odnośne płatności.
1.  Aby sfinansować płatność, o której mowa w niniejszym tytule, państwa członkowskie odejmują kwoty odpowiadające kwotom, do których drobni producenci rolni byliby uprawnieni w ramach płatności podstawowej, o której mowa w tytule III rozdział 1, w ramach płatności za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, o której mowa w tytule III rozdział 2, a także – w odpowiednich przypadkach – w ramach płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych, o której mowa w tytule III rozdział 3, w ramach płatności dla młodych rolników, o której mowa w tytule III rozdział 4, oraz w ramach wsparcia powiązanego z produkcją, o którym mowa w tytule IV, od łącznych kwot dostępnych na odnośne płatności.
Różnicę między sumą wszystkich płatności należnych w ramach systemu dla drobnych producentów rolnych a łączną kwotą finansowaną zgodnie z akapitem pierwszym finansuje się poprzez zastosowanie liniowego zmniejszenia wszystkich płatności, jakie mają zostać zgodnie z art. 25.

Różnicę między sumą wszystkich płatności należnych w ramach systemu dla drobnych producentów rolnych a łączną kwotą finansowaną zgodnie z akapitem pierwszym finansuje się poprzez zastosowanie liniowego zmniejszenia wszystkich płatności, jakie mają zostać zgodnie z art. 25.

Państwa członkowskie, które korzystają z możliwości przewidzianej w art. 20 ust. 1, mogą stosować różne stawki zmniejszenia na szczeblu regionalnym.

Elementy, na podstawie których ustala się kwoty, o których mowa w akapicie pierwszym, są takie same przez cały okres uczestnictwa rolnika w systemie.

Elementy, na podstawie których ustala się kwoty, o których mowa w akapicie pierwszym, są takie same przez cały okres uczestnictwa rolnika w systemie.

2.  Jeżeli łączna kwota płatności należnych w ramach systemu dla drobnych producentów rolnych przekracza 10 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia kwot wypłacanych zgodnie z niniejszym tytułem, aby zachować zgodność z powyższym odsetkiem.
2.  Jeżeli łączna kwota płatności należnych w ramach systemu dla drobnych producentów rolnych przekracza 15 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia kwot wypłacanych zgodnie z niniejszym tytułem, aby zachować zgodność z powyższym odsetkiem.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)
da) uzgodnień w zakresie zarządzania informacjami, które mają być przekazywane, oraz przepisów dotyczących treści, formy, harmonogramu, częstotliwości i terminów powiadamiania;
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
b) uzgodnienia w zakresie zarządzania informacjami, które mają być przekazywane oraz przepisy dotyczące treści, formy, harmonogramu, częstotliwości i terminów powiadamiania;
skreślona
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1
1.  Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – środki, które są konieczne i uzasadnione w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania szczególnych problemów. Środki te mogą stanowić odstępstwo od przepisów niniejszego rozporządzenia, ale jedynie w takim zakresie i przez taki okres, jakie są niezbędne. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 2.
1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 55 aktów delegowanych, które są konieczne i uzasadnione w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania szczególnych problemów. Wspomniane akty delegowane mogą stanowić odstępstwo od przepisów niniejszego rozporządzenia, ale jedynie w takim zakresie i przez taki okres, jakie są niezbędne.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2
2.  W przypadku odpowiednio uzasadnionego pilnego charakteru sprawy związanego ze środkami, o którym mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje – zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 56 ust. 3 – akty wykonawcze stosowane w trybie natychmiastowym.
2.  W przypadku gdy, w odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 1, jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 55a.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2
2.   Przekazane uprawnienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na czas nieokreślony od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w [...], powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 a (nowy)
Artykuł 55a

Tryb pilny

1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
2.  Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 55 ust. 5. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po doręczeniu przez Parlament Europejski lub Radę decyzji o sprzeciwie.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 a (nowy)
Artykuł 58a

Sprawozdawczość

Do dnia 1 marca 2017 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrażania niniejszego rozporządzenia, uzupełnione, w razie potrzeby, stosownymi wnioskami ustawodawczymi.

Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję

(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2014

2015

2016

2017

2018

2019 r. i lata kolejne

Belgia

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bułgaria

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

Republika Czeska

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Dania

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Niemcy

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estonia

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Irlandia

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grecja

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Hiszpania

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

Francja

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Chorwacja

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Włochy

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Cypr

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Łotwa

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Litwa

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Luksemburg

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Węgry

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malta

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Niderlandy

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Austria

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Polska

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portugalia

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Rumunia

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Słowenia

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Słowacja

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Finlandia

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Szwecja

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Zjednoczone Królestwo

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Poprawka

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 r. i kolejne lata

Belgia

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

Bułgaria

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

Republika Czeska

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Dania

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Niemcy

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Estonia

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Irlandia

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Grecja

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Hiszpania

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

Francja

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Chorwacja

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Włochy

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Cypr

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Łotwa

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Litwa

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Luksemburg

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Węgry

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Malta

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Niderlandy

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Austria

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Polska

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Portugalia

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Rumunia

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Słowenia

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Słowacja

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Finlandia

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Szwecja

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Zjednoczone Królestwo

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności