Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0280(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0079/2013

Texte depuse :

B7-0079/2013

Dezbateri :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0084

Texte adoptate
PDF 793kWORD 103k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Decizia Parlamentului European din 13 martie 2013 privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere articolul 70 alineatul (2) și articolul 70a din Regulamentul său de procedură,

  având în vedere că pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

decide să deschidă negocieri interinstituționale pe baza următorului mandat:

MANDATE

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. În lumina dezbaterii pe marginea respectivei comunicări, PAC trebuie reformată cu începere de la 1 ianuarie 2014. Reforma respectivă trebuie să cuprindă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. Ținând seama de amploarea acestei reforme, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 73/2009 să fie abrogat și înlocuit cu un text nou. De asemenea, în măsura posibilităților, reforma trebuie să raționalizeze și să simplifice dispozițiile.
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. În lumina dezbaterii pe marginea respectivei comunicări, PAC ar trebui reformată cu începere de la 1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar trebui să cuprindă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. Ținând seama de amploarea acestei reforme, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 73/2009 să fie abrogat și înlocuit cu un text nou. De asemenea, reforma ar trebui să raționalizeze și să simplifice dispozițiile.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Este nevoie de o politică agricolă comună puternică, susținută de un buget suficient, cu o creștere reală pentru perioada 2007-2013, pentru a permite Uniunii Europene să producă în orice moment cantitatea și varietatea necesară de produse alimentare de înaltă calitate și să contribuie la promovarea ocupării forței de muncă, menținerea și producerea de bunuri de mediu, combaterea schimbărilor climatice și gestionarea teritoriului. În plus, PAC ar trebui să se bazeze pe dispoziții ușor de înțeles de către fermieri, de către alte părți interesate și de către cetățeni în general, pentru a asigura transparența punerii în aplicare, a permite supravegherea și a reduce costurile suportate de operatori și administratori.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  Unul dintre obiectivele principale și una dintre cerințele-cheie ale reformei PAC este reducerea sarcinii administrative. Acest obiectiv ar trebui luat în mod ferm în considerare atunci când se stabilesc dispozițiile relevante privind schemele de sprijin direct. Numărul schemelor de sprijin nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar, iar fermierii și statele membre ar trebui să poată îndeplini respectivele cerințe și obligații fără o birocrație excesivă. Ar trebui folosite niveluri de toleranță stabilite în funcție de practică, limite rezonabile de minimis și un echilibru adecvat între încredere și control pentru a reduce viitoarea povară administrativă a statelor membre și a beneficiarilor.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Pentru a ține seama de noua legislație privind schemele de sprijin care poate fi adoptată după intrarea în vigoare a prezentului regulament, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290, în scopul modificării listei schemelor de sprijin reglementate de prezentul regulament.
(8)  Pentru a ține seama de noua legislație privind schemele de sprijin care poate fi adoptată după intrarea în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei, în scopul modificării listei schemelor de sprijin prevăzute în anexa I la prezentul regulament.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Pentru a se ține seama de anumite elemente noi și pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii mai multor definiții privind accesul la sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament, al stabilirii cadrului în care statele membre trebuie să definească activitățile minime care trebuie efectuate pe suprafețele păstrate în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare, precum și criteriile care trebuie îndeplinite de către fermieri a se considera că aceștia au respectat obligația de menținere a suprafeței agricole într-o stare adecvată pentru cultivare și criteriile pentru determinarea predominanței ierbii și a altor plante furajere erbacee în ceea ce privește pajiștile permanente.
(9)  Pentru a se ține seama de anumite elemente noi și pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea criteriilor cu care statele membre definesc activitățile minime care trebuie efectuate pe suprafețele păstrate în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare, precum și cadrul în care statele membre ar trebui să definească criteriile care trebuie îndeplinite de către fermieri pentru a se considera că aceștia au respectat obligația de menținere a suprafeței agricole într-o stare adecvată pentru cultivare.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul adoptării de norme privind baza de calculare a reducerilor pe care statele membre urmează să le aplice fermierilor în temeiul aplicării disciplinei financiare.
eliminat
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Experiența dobândită prin aplicarea diverselor scheme de sprijin pentru fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în unele cazuri, acordat unor beneficiari al căror scop comercial nu era deloc, sau era doar marginal, orientat către realizarea unei activități agricole, precum aeroporturi, companii de căi ferate, societăți imobiliare și societăți care administrează terenuri sportive. Pentru a asigura o mai bună orientare a sprijinului, statele membre trebuie să se abțină de la a acorda plăți directe unor asemenea persoane fizice și juridice. Fermierii mai mici cu jumătate de normă contribuie în mod direct la vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care aceștia nu trebuie împiedicați să primească ajutoare directe.
(13)  Experiența dobândită prin aplicarea diverselor scheme de sprijin pentru fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în unele cazuri, acordat unor persoane fizice și juridice al căror scop comercial nu era deloc, sau era doar marginal orientat către realizarea unei activități agricole. Pentru a asigura o mai bună orientare a sprijinului și pentru a-l adapta cât mai bine situațiilor naționale, este important ca responsabilitatea definirii noțiunii de „fermier activ” să fie încredințată fiecărui stat membru. Astfel, statele membre ar trebui să se abțină de la a acorda plăți directe unor entități precum societăți de transport, aeroporturi, societăți imobiliare, societăți care administrează terenuri sportive, campinguri și întreprinderi miniere, cu excepția cazului în care acestea pot dovedi că îndeplinesc criteriile pentru fi considerate fermieri activi. Fermierii mai mici cu jumătate de normă contribuie în mod direct la vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care aceștia nu ar trebui împiedicați să primească ajutoare directe.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Repartizarea sprijinului direct pentru venit între fermieri se caracterizează prin faptul că se alocă sume disproporționate unui număr destul de redus de mari beneficiari. Datorită economiilor de mari proporții, beneficiarii mai mari nu necesită același nivel de sprijin unitar pentru ca obiectivul sprijinului pentru venit să fie atins în mod eficient. În plus, datorită potențialului lor de adaptare, marilor beneficiari le este mai ușor să funcționeze cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. Prin urmare, pentru a îmbunătăți repartizarea plăților între fermieri, este corect să se introducă un sistem pentru marii beneficiari, în care nivelul sprijinului să fie redus progresiv și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă seama de intensitatea muncii remunerate pentru a se evita efectele disproporționate asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți angajați. Respectivele niveluri maxime nu trebuie să se aplice plăților acordate pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea determina reducerea efectelor benefice pe care acestea urmăresc să le realizeze. Pentru ca plafonarea să devină eficace, statele membre trebuie să stabilească anumite criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care doresc să evite efectele acesteia. Veniturile obținute prin reducerea și de plafonarea plăților destinate marilor beneficiari trebuie să rămână în statele membre în care au fost generate și trebuie să fie utilizate pentru finanțarea de proiecte care aduc o contribuție semnificativă în domeniul inovării, în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului din … privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].
(15)  Repartizarea sprijinului direct pentru venit între fermieri se caracterizează prin faptul că se alocă sume disproporționate unui număr destul de redus de mari beneficiari. Datorită economiilor de mari proporții, beneficiarii mai mari nu necesită același nivel de sprijin unitar pentru ca obiectivul sprijinului pentru venit să fie atins în mod eficient. În plus, datorită potențialului lor de adaptare, marilor beneficiari le este mai ușor să funcționeze cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. Prin urmare, pentru a îmbunătăți repartizarea plăților între fermieri, este corect să se introducă un sistem pentru marii beneficiari, în care nivelul sprijinului să fie redus progresiv și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă seama de munca remunerată, inclusiv de salariile și costurile cu contractorii, pentru a se evita efectele disproporționate asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți angajați. Respectivele niveluri maxime nu ar trebui să se aplice plăților acordate pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea determina reducerea efectelor benefice pe care acestea urmăresc să le realizeze. Pentru ca plafonarea să devină eficace, statele membre ar trebui să stabilească anumite criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care doresc să evite efectele acesteia. Veniturile obținute prin reducerea și plafonarea plăților destinate marilor beneficiari ar trebui să rămână în statele membre în care au fost generate și ar trebui să fie utilizate pentru finanțarea de proiecte care aduc o contribuție semnificativă în domeniul inovării și al dezvoltării rurale, în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului din … privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR]. Ulterior va fi posibil ca statele membre să aloce sumele generate de plafonare beneficiarilor mai mari, care au făcut obiectul unui exercițiu de plafonare, în scopuri de investiții în inovare.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  În vederea asigurării unei mai bune distribuții a sprijinului între terenurile agricole din Uniune, inclusiv în statele membre care au aplicat schema de plată unică pe suprafață prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o nouă schemă de plată de bază trebuie să înlocuiască schema de plată unică prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și menținută în Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care a combinat mecanismele de sprijin existente anterior într-o schemă unică de plăți directe decuplate. Această măsură trebuie să determine expirarea drepturilor la plată obținute în temeiul regulamentelor respective și alocarea de drepturi la plată noi, deși tot pe baza numărului de hectare eligibile aflate la dispoziția fermierilor în primul an de implementare a schemei.
(20)  În vederea asigurării unei mai bune distribuții a sprijinului între terenurile agricole din Uniune, inclusiv în statele membre care au aplicat schema de plată unică pe suprafață prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o nouă schemă de plată de bază ar trebui să înlocuiască schema de plată unică prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și menținută în Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care a combinat mecanismele de sprijin existente anterior într-o schemă unică de plăți directe decuplate. Statele membre ar trebui să își modifice sistemele actuale de sprijin pentru a le armoniza cu prezentul regulament, fără a elimina în mod obligatoriu modelele lor actuale de plăți directe.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)   Datorită integrării succesive a mai multor sectoare în schema de plată unică și perioadei următoare de ajustare acordate fermierilor, a devenit tot mai dificil să se justifice prezența unor diferențe individuale semnificative în ceea ce privește nivelul sprijinului pe hectar, rezultate din utilizarea referințelor istorice. Prin urmare, sprijinul direct pentru venit trebuie să fie distribuit mai echitabil între statele membre, prin reducerea legăturii cu referințele istorice și având în vedere contextul general al bugetului Uniunii. Pentru a se asigura o repartizare mai egală a sprijinului direct, ținându-se totodată seama de diferențele care persistă în ceea ce privește nivelul salariilor și costurile de producție, nivelurile sprijinului direct pe hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În perioada în cauză, toate statele membre care acordă plăți directe sub nivelul de 90% din media UE trebuie să elimine o treime din decalajul dintre nivelul lor actual și acest nivel. Această convergență trebuie să fie finanțată proporțional de către toate statele membre care acordă plăți directe peste media Uniunii. În plus, toate drepturile la plată activate în 2019 într-un stat membru sau într-o regiune trebuie să aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare a convergenței către această valoare care trebuie obținută prin măsuri lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu toate acestea, pentru a se evita consecințele financiare perturbatoare pentru fermieri, statele membre care au utilizat schema de plată unică și în special modelul istoric, trebuie autorizate ca, la calcularea valorii drepturilor la plată în primul an de aplicare a noii scheme, să țină seama, parțial, de factori istorici. Dezbaterea privind următorul cadru financiar multianual pentru perioada care începe în 2021 trebuie să axeze, de asemenea, asupra obiectivului de convergență totală prin distribuirea în mod egal a sprijinului direct în întreaga Uniune Europeană pe durata perioadei respective.
(21)   Pe lângă convergența sprijinului la nivel național și regional, ar trebui să se adapteze și pachetele naționale de plăți directe pentru ca statele membre în cazul cărora plățile directe pe hectar se situează sub nivelul de 70 % din media Uniunii să reducă cu 30 % propriul decalaj în raport cu media UE. Pentru statele membre în cazul cărora plățile directe sunt cuprinse între 70 %-80 % din media UE, decalajul ar trebui să fie redus cu 25 % și pentru statele membre în cazul cărora plățile directe sunt de peste 80 % din media respectivă, decalajul ar trebui să fie redus cu 10 %. După aplicarea acestor mecanisme, niciun stat membru nu ar trebui să primească sprijin sub nivelul de 55 % din media Uniunii în 2014, respectiv 75 % din media Uniunii în 2019. Pentru statele membre în cazul cărora nivelul sprijinului este peste media Uniunii, efortul acestora de convergență nu ar trebui să conducă la o scădere sub media respectivă. Această convergență ar trebui să fie finanțată proporțional de către toate statele membre în cazul cărora plățile directe se situează peste media Uniunii.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)  Pe lângă convergența sprijinului prin plăți la nivel național și regional, ar trebui adaptate și pachetele naționale de plăți directe pentru ca statele membre în cazul cărora nivelul plăților directe pe hectar se situează sub 70 % din media Uniunii să reducă cu 30 % propriul decalaj în raport cu media UE. În statele membre în care nivelul plăților directe este cuprins între 70 %-80 % din medie, decalajul ar trebui să fie redus cu 25 % și în statele membre în care nivelul plăților directe este de peste 80 % din medie, decalajul ar trebui să fie redus cu 10 %. După realizarea acestor ajustări, în niciun stat membru nivelul sprijinului primit nu ar trebui să fie sub de 65 % din media Uniunii. În cazul statelor membre în care nivelul plăților este peste media Uniunii, efortul de convergență nu ar trebui să conducă la o scădere a respectivelor niveluri sub medie. Convergența ar trebui să fie finanțată proporțional de către toate statele membre în care plățile directe sunt peste media Uniunii.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Experiența dobândită prin aplicarea schemei de plată unică arată că unele dintre principalele elemente ale acesteia trebuie păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor naționale pentru a se garanta că nivelul total al sprijinului nu depășește actualele constrângeri bugetare. Statele membre trebuie, de asemenea, să creeze în continuare o rezervă națională care trebuie să fie folosită pentru a facilita participarea a noi tineri fermieri la schemă sau care poate fi utilizată pentru a lua în considerare necesitățile specifice din anumite regiuni. Normele privind transferul și utilizarea drepturilor la plată trebuie menținute dar, dacă este posibil, simplificate.
(22)  Experiența dobândită prin aplicarea schemei de plată unică arată că unele dintre principalele elemente ale acesteia ar trebui păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor naționale pentru a se garanta că nivelul total al sprijinului nu depășește actualele constrângeri bugetare. Statele membre ar trebui, de asemenea, să creeze în continuare, cel puțin în primul an al noii scheme de plată de bază, o rezervă națională care să poată fi gestionată la nivel regional și care ar trebui să fie folosită pentru a facilita participarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri la schemă sau care poate fi utilizată pentru a lua în considerare necesitățile specifice din anumite regiuni. Normele privind transferul și utilizarea drepturilor la plată ar trebui menținute dar, dacă este posibil, simplificate.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
(22a)  Ar trebui să li se permită statelor membre să stabilească un coeficient de reducere, care ar putea lua valoarea zero pentru a da posibilitatea de a reduce suprafețele eligibile cu potențial de producție mai mic sau pentru producții specifice.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  Pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor și pentru a se clarifica situațiile specifice care pot apărea în cursul aplicării schemei de plată de bază, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul adoptării de norme privind eligibilitatea și accesul fermierilor la schema de plată de bază în caz de moștenire și de moștenire anticipată, în caz de moștenire prin contract de arendare, de schimbare a formei sau a denumirii juridice, precum și în caz de fuziune sau de scindare a exploatației; în scopul adoptării de norme privind calcularea valorii și a numărului de drepturi la plată sau a creșterii valorii acestora în ceea ce privește alocarea de drepturi la plată, inclusiv norme privind posibilitatea de a stabili o valoare și un număr provizoriu de drepturi la plată sau o creștere provizorie a valorii drepturilor la plată alocate pe baza cererii fermierului, norme privind condițiile de stabilire a valorii și a numărului provizoriu și definitiv de drepturi la plată, precum și norme referitoare la cazurile în care un contract de vânzare sau de arendare ar putea afecta alocarea unor drepturi la plată; în scopul adoptării de norme privind modificarea valorii unitare a drepturilor la plată în cazul părților de drepturi la plată și criterii pentru alocarea drepturilor la plată în conformitate cu utilizarea rezervei naționale și fermierilor care nu au solicitat sprijin în 2011.
(23)  Pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor și pentru a se clarifica situațiile specifice care pot apărea în cursul aplicării schemei de plată de bază, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei, în scopul adoptării de norme privind eligibilitatea și accesul fermierilor la schema de plată de bază în caz de moștenire și de moștenire anticipată, în caz de moștenire prin contract de arendare, de schimbare a formei sau a denumirii juridice, precum și în caz de fuziune sau de scindare a exploatației; în scopul adoptării de norme privind calcularea valorii și a numărului de drepturi la plată sau a creșterii valorii acestora în ceea ce privește alocarea de drepturi la plată, inclusiv norme privind posibilitatea de a stabili o valoare și un număr provizoriu de drepturi la plată sau o creștere provizorie a valorii drepturilor la plată alocate pe baza cererii fermierului, norme privind condițiile de stabilire a valorii și a numărului provizoriu și definitiv de drepturi la plată, precum și norme referitoare la cazurile în care un contract de vânzare sau de arendare ar putea afecta alocarea unor drepturi la plată; în scopul adoptării de norme privind modificarea valorii unitare a drepturilor la plată în cazul părților de drepturi la plată și criterii pentru alocarea drepturilor la plată în conformitate cu utilizarea rezervei naționale și fermierilor care nu au solicitat sprijin în perioada 2009-2011.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Ar trebui să li se permită statelor membre să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru a acorda fermierilor o plată anuală complementară pentru primele hectare, în scopul de a lua mai bine în considerare diversitatea fermelor din punctul de vedere al dimensiunii lor economice, al tipului de producție ales și al forței de muncă.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Unul dintre obiectivele noii PAC este sporirea performanței de mediu prin introducerea, în cadrul plăților directe, a unei componente obligatorii de „ecologizare”, care va sprijini practicile agricole benefice pentru climă și mediu aplicabile în întreaga Uniune. În acest scop, statele membre trebuie să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru plăți directe pentru a acorda o plată anuală, pe lângă plata de bază, pentru practicile obligatorii care trebuie aplicate de către fermierii care abordează în mod prioritar obiectivele strategice în domeniul climei și al mediului. Practicile respective trebuie să ia forma unor acțiuni simple, generalizate, necontractuale și anuale care depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt legate de agricultură, precum diversificarea culturilor, întreținerea pajiștilor permanente și zonele de interes ecologic. Caracterul obligatoriu al practicilor respective trebuie să se aplice și fermierilor ale căror exploatații sunt integral sau parțial situate în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste practici sunt compatibile cu obiectivele directivelor respective. Fermierii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de componenta „ecologizare” fără a îndeplini nicio altă obligație, având în vedere beneficiile de mediu recunoscute ale sistemelor agricole ecologice. Nerespectarea componentei „ecologizare” ar trebui să conducă la aplicarea de penalități pe baza articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].
(26)  Unul dintre obiectivele noii PAC este sporirea performanței de mediu. În acest scop, statele membre ar trebui să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru plăți directe pentru a acorda o plată anuală pentru practicile obligatorii care trebuie aplicate de către fermierii care abordează în mod prioritar obiectivele strategice în domeniul climei și al mediului. Practicile respective ar trebui să ia forma unor acțiuni simple, generalizate, necontractuale și anuale care depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt legate de agricultură, precum diversificarea culturilor, întreținerea pajiștilor și a pășunilor permanente și zonele de interes ecologic. Fermierii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, beneficiarii plăților pentru agromediu și climă, stabilite în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], și fermierii ale căror exploatații sunt situate în zonele „Natura 2000” ar trebui să beneficieze de componenta „ecologizare” fără a îndeplini nicio altă obligație. În anumite condiții, fermierii ale căror exploatații sunt certificate în conformitate cu sistemele naționale de certificare ecologică ar trebui să poată beneficia, de asemenea, de componenta „ecologizare”. Fermierii ar trebui să fie scutiți de obligația diversificării culturilor și de obligațiile legate de zonele de interes ecologic, în cazul în care cel puțin 75 % din exploatația lor este acoperită de pajiști și pășuni permanente sau de culturi aflate sub apă. Această excepție ar trebui aplicată numai în cazul în care terenul arabil din terenul agricol eligibil rămas nu depășește 50 de hectare.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Pentru a se garanta că terenurile cu pajiști permanente sunt menținute ca atare de către fermieri, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul adoptării de norme privind aplicarea măsurii respective.
(28)  Pentru a se garanta că terenurile cu pajiști permanente și pășuni permanente sunt menținute ca atare de către statele membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei, în scopul adoptării de norme privind aplicarea măsurii respective.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Pentru a se asigura implementarea în mod eficient și coerent a măsurii privind zonele de interes ecologic, ținându-se totodată seama de particularitățile statelor membre, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul definirii mai amănunțite a tipurilor de zone de interes ecologic menționate în cadrul măsurii respective și în scopul adăugării și al definirii altor tipuri de zone de interes ecologic care pot fi luate în considerare în vederea respectării procentajului menționat în cadrul măsurii respective.
(29)  Pentru a se asigura implementarea în mod eficient și coerent a măsurii privind zonele de interes ecologic, ținându-se totodată seama de particularitățile statelor membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisieiîn ceea ce privește definirea mai amănunțită a tipurilor de zone de interes ecologic menționate în cadrul măsurii respective, adăugirea și definirea altor tipuri de zone de interes ecologic care pot fi luate în considerare în vederea respectării procentajului menționat în cadrul măsurii respective și instituirea unui cadru de coeficienți de ponderare la nivelul Uniunii pentru calcularea hectarelor reprezentate de diferite tipuri de zone de interes ecologic.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
(29a)  Pentru a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a combate schimbările climatice și pentru a îmbunătăți condițiile agronomice Comisia ar trebui să prezinte fără întârziere un plan strategic pentru asigurarea ofertei de proteine vegetale, ceea ce, de asemenea, va permite Uniunii să își reducă dependența foarte ridicată de sursele externe de aprovizionare. Planul ar trebui să prevadă cultivarea mai multor culturi oleoproteaginoase și leguminoase în temeiul politicii agricole comune și să încurajeze activitățile de cercetare agronomică în domeniul soiurilor adecvate și productive.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Statele membre trebuie autorizate să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru plățile directe pentru acordarea de sprijin cuplat în anumite sectoare, în cazuri bine definite. Resursele care pot fi utilizate pentru orice sprijin cuplat trebuie limitate la un nivel corespunzător, permițându-se totodată acordarea acestui sprijin în statele membre sau în regiunile lor specifice care se confruntă cu situații speciale, acolo unde anumite tipuri de activități agricole sau anumite sectoare agricole sunt deosebit de importante din motive economice, de mediu și/sau sociale. Statele membre trebuie autorizate să folosească până la 5 % din plafoanele lor naționale pentru acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în aceste state membre, nivelul sprijinului cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul dintre anii din perioada 2010-2013. Cu toate acestea, în cazuri justificate corespunzător în care se demonstrează că o regiune are anumite necesități sensibile și sub rezerva aprobării de către Comisie, statele membre trebuie autorizate să utilizeze peste 10 % din plafonul lor național. Sprijinul cuplat trebuie acordat numai în măsura în care este necesar pentru crearea unui stimulent în vederea menținerii nivelurilor actuale de producție în regiunile respective. Acest sprijin trebuie să fie disponibil, de asemenea, pentru fermierii care, la 31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale de plată alocate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care nu dispun de hectare eligibile pentru activarea drepturilor la plată. În ceea ce privește aprobarea sprijinului cuplat facultativ care depășește 10 % din plafonul național anual stabilit pentru fiecare stat membru, trebuie să se delege Comisiei și competența de a adopta acte de punere în aplicare, fără a se aplica Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(33)  Statele membre ar trebui autorizate să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru plățile directe pentru acordarea de sprijin cuplat în anumite sectoare, în cazuri bine definite. Resursele care pot fi utilizate pentru orice sprijin cuplat ar trebui limitate la un nivel corespunzător, permițându-se totodată acordarea acestui sprijin în statele membre sau în regiunile lor specifice care se confruntă cu situații speciale, acolo unde anumite tipuri de activități agricole sau anumite sectoare agricole sunt deosebit de importante din motive economice, de mediu și/sau sociale. Statele membre ar trebui autorizate să folosească până la 15 % din plafoanele lor naționale pentru acordarea acestui sprijin. Acest procent poate fi majorat cu trei puncte procentuale în cazul statelor membre care decid să utilizeze cel puțin 3% din plafonul lor național cu scopul de a sprijini producția de culturi proteice. Sprijinul cuplat ar trebui acordat numai în măsura în care este necesar pentru crearea unui stimulent în vederea menținerii nivelurilor actuale de producție în regiunile respective, cu excepția cazului în care scopul sprijinului este unul ecologic. Acest sprijin ar trebui să fie disponibil, de asemenea, pentru fermierii care, la 31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale de plată alocate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care nu dispun de hectare eligibile pentru activarea drepturilor la plată. Competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește aprobarea sprijinului cuplat facultativ.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)   Trebuie instituită o schemă simplă și specifică destinată micilor fermieri pentru a reduce costurile administrative aferente gestionării și controlării sprijinului direct. În acest scop, trebuie instituită o plată forfetară care să înlocuiască toate plățile directe. Trebuie introduse norme care să prevadă simplificarea formalităților, printre altele prin reducerea obligațiilor impuse micilor fermieri, cum sunt cele legate de depunerea cererilor pentru sprijin, de practicile agricole benefice pentru climă și mediu, de ecocondiționalitate și de controale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a periclita atingerea obiectivelor generale ale reformei, înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel cum este menționată în anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei respective trebuie să fie sprijinirea structurii agricole existente a fermelor mici din Uniune, fără a împiedica dezvoltarea spre structuri mai competitive. Din acest motiv, accesul la schemă trebuie limitat la exploatațiile existente.
(38)   Ar trebui să li se permită statelor membre să instituie o schemă simplă și specifică destinată micilor fermieri pentru a reduce costurile administrative aferente gestionării și controlării sprijinului direct. În acest scop, ar trebui să li se permită statelor membre să stabilească o plată forfetară sau o plată anuală fixă pentru fiecare beneficiar, care să înlocuiască toate plățile directe. Fermierii care primesc plăți anuale de cel mult 1 500 EUR ar trebui incluși în mod automat în această schemă. Ar trebui să fie posibilă introducerea de norme care să prevadă simplificarea formalităților, printre altele prin reducerea obligațiilor impuse micilor fermieri, cum sunt cele legate de depunerea cererilor pentru sprijin, de practicile agricole benefice pentru climă și mediu, de ecocondiționalitate și de controale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a periclita atingerea obiectivelor generale ale reformei, înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel cum este menționată în anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei respective ar trebui să fie sprijinirea structurii agricole existente a fermelor mici din Uniune, fără a împiedica dezvoltarea spre structuri mai competitive. Din acest motiv, accesul la schemă ar trebui limitat la exploatațiile existente.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  În vederea simplificării și pentru a ține seama de situația specifică a regiunilor ultraperiferice, plățile directe din aceste regiuni trebuie gestionate în cadrul programelor de sprijin instituite prin Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În consecință, dispozițiile prezentului regulament referitoare la schema de plată de bază și la plățile conexe, precum și la sprijinul cuplat nu trebuie să se aplice în regiunile respective.
(40)  În vederea simplificării și pentru a ține seama de situația specifică a regiunilor ultraperiferice, plățile directe din aceste regiuni ar trebui gestionate în cadrul programelor de sprijin instituite prin Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În consecință, dispozițiile prezentului regulament referitoare la schema de plată de bază și la plățile conexe, precum și la sprijinul cuplat nu ar trebui să se aplice în regiunile respective. Totuși, ar trebui să se efectueze o evaluare a impactului pe care orice modificare adusă prezentului regulament l-ar putea avea asupra regiunilor respective.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)
(40a)  În anumite zone izolate, diversitatea sectorului agricol combinată cu existența unor sisteme de producție ineficiente justifică utilizarea unor instrumente specifice de politică agricolă, în privința cărora Uniunea are suficientă experiență, în scopul orientării acestui sector către piață într-o mai mare măsură, al reducerii impactului asupra mediului prin abandonarea activităților agricole și al conservării comunităților rurale în conformitate cu obiectivul sustenabilității. Ar trebui analizate în profunzime măsurile specifice pentru a verifica aplicabilitatea lor în teritoriile insulare ale Uniunii care au caracteristici similare teritoriilor în care astfel de instrumente de politică agricolă au înregistrat rezultate pozitive.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 43
(43)  În vederea consolidării politicii lor de dezvoltare rurală, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a transfera fonduri din plafonul lor pentru plăți directe către sprijinul destinat dezvoltării rurale. În același timp, statele membre în care nivelul sprijinului direct rămâne sub 90% din nivelul mediu al Uniunii trebuie să aibă posibilitatea de a transfera fonduri din sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea rurală către plafonul lor pentru plăți directe. Aceste alegeri trebuie făcute, în anumite limite, o singură dată pentru întreaga perioadă de aplicare a prezentului regulament.
(43)  În vederea consolidării politicii lor de dezvoltare rurală, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera fonduri din plafonul lor pentru plăți directe către sprijinul destinat dezvoltării rurale. Toate statele membre ar trebui să fie în măsură să majoreze cuantumul transferat cu o sumă proporțională cu fondurile neutilizate în cadrul componentei „ecologizare” pentru oferi sprijin suplimentar măsurilor de agromediu și climatice. În același timp, statele membre în care nivelul sprijinului direct rămâne sub 90% din nivelul mediu al Uniunii ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera fonduri din sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea rurală către plafonul lor pentru plăți directe. Aceste alegeri ar trebui făcute în anumite limite și ar trebui revizuite fie până la 1 august 2015, fie până la 1 august 2017.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iiia (nou)
(iiia) o nouă schemă de plăți finanțată de Uniune pentru coloniile de albine în sectorul apicol;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2
Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 în scopul modificării listei schemelor de sprijin prevăzute în anexa I.

În vederea asigurării securității juridice, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta, în conformitate cu articolul 55, acte delegate de modificare a listei schemelor de sprijin prevăzute în anexa I, în măsura în care sunt necesare pentru a ține seama de modificările introduse de noile acte legislative cu privire la schemele de sprijin adoptate după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 1
- creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor și întreținerea acestora în scopuri agricole;
- producția agricolă care include creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor și întreținerea acestora în scopuri agricole;
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2
- menținerea suprafeței agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare specială care depășește cadrul metodelor și al utilajelor agricole tradiționale, sau
- menținerea suprafeței agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, această menținere presupunând, în cazul suprafețelor agricole menținute în mod natural în această stare, o activitate minimă stabilită de statele membre;
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3
– efectuarea unei activități minime, care urmează să fie stabilită de către statele membre, pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare;
– efectuarea unei activități minime, care se bazează, dacă este cazul, pe densitatea minimă a șeptelului, care urmează să fie stabilită de către statele membre, pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e
(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice suprafață de teren arabil, de pajiște permanentă sau cultivată cu culturi permanente;
(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice suprafață de teren arabil, de pășune permanentă și pajiște permanentă sau cultivată cu culturi permanente;
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g
(g) „culturi permanente” înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mult și care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt;
(g) „culturi permanente” înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pășunile permanente și pajiștile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mult și care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele, livezile tradiționale și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt;
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h
(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee (cultivate sau spontane) care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin cinci ani; această noțiune poate include și alte specii adecvate pentru pășunat, cu condiția să rămână predominante iarba și alte plante furajere erbacee;
(h) „pajiști permanente și pășuni permanente” înseamnă terenuri consacrate producției de plante furajere erbacee, arbuști și / sau arbori sau orice alte specii adecvate pentru pășunat (cultivate sau spontane) care nu fac parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație și care nu sunt arate timp de cel puțin șapte ani; această noțiune poate include și alte particularități importante pentru definirea terenurilor drept pășuni permanente;
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i
(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” înseamnă toate plantele erbacee care se găsesc în mod tradițional pe pășunile naturale sau care, în statul membru în cauză, sunt incluse în mod normal în amestecurile de semințe pentru pășuni sau pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate pentru pășunatul animalelor);
eliminat
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ja (nouă)
(ja) „livezi tradiționale” înseamnă terenuri cultivate cu pomi fructiferi care au o importanță culturală și pentru mediu;
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a
(a) stabilirii mai multor definiții privind accesul la sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament;
eliminat
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b
(b) stabilirii cadrului în care statele membre definesc activitățile minime care trebuie efectuate în zone menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare;
(b) stabilirii criteriilor potrivit cărora statele membre urmează să definească activitățile minime care trebuie efectuate în zone menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare;
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c
(c) stabilirii unor criterii care trebuie îndeplinite de fermieri pentru a se considera că aceștia au respectat obligația de a menține suprafața agricolă într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, în conformitate cu alineatul (1) litera (c);
(c) stabilirii cadrului în care statele membre urmează să definească criteriile care trebuie îndeplinite de fermieri pentru a se considera că aceștia au respectat obligația de a menține suprafața agricolă într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, în conformitate cu alineatul (1) litera (c);
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d
(d) stabilirii unor criterii pentru determinarea predominanței ierbii și a altor plante furajere erbacee, în scopul aplicării alineatului (1) litera (h).
eliminat
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
(2)  Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare an, produsul estimat al plafonării, astfel cum este menționat la articolul 11, care este reflectat de diferența dintre plafoanele naționale prevăzute în anexa II, la care se adaugă cuantumul disponibil în conformitate cu articolului 44, și plafoanele nete prevăzute în anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin din partea Uniunii pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].
(2)  Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare an, produsul estimat al plafonării, astfel cum este menționat la articolul 11, care este reflectat de diferența dintre plafoanele naționale prevăzute în anexa II, la care se adaugă cuantumul disponibil în conformitate cu articolul 44, și plafoanele nete prevăzute în anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin din partea Uniunii pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală care trebuie selectate de statul membru și care sunt finanțate din FEADR, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
(1)  Rata de ajustare determinată în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] se aplică numai plăților directe care depășesc 5 000 EUR și care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător.
(1)  Rata de ajustare determinată în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] se aplică tuturor plăților directe care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55, cu privire la normele privind baza de calculare a reducerilor pe care statele membre urmează să le aplice fermierilor în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol.
eliminat
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 9
Articolul 9

Articolul 9

Fermierul activ

Fermierul activ

(1)  Nu se acordă plăți directe persoanelor fizice sau juridice sau grupurilor de persoane fizice sau juridice, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele elemente:
(1)  Statele membre elaborează, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, un cadru juridic și definiții pentru a garanta, dacă este necesar, acordarea de plăți directe numai fermierilor ale căror suprafețe agricole sunt în principal suprafețe menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, cu condiția ca acești fermieri să desfășoare pe suprafețele în cauză activitatea minimă stabilită de statele membre în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c).
(a) cuantumul anual al plăților directe este mai mic de 5 % din veniturile totale obținute de acestea din activități neagricole, în cel mai recent an fiscal; sau
(b) suprafețele lor agricole sunt în principal suprafețe menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, iar persoanele respective nu desfășoară pe suprafețele în cauză activitatea minimă stabilită de statele membre în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c).
Entități precum întreprinderile de transport, aeroporturile, societățile imobiliare, societățile care administrează terenuri sportive, campingurile sau întreprinderile miniere sau alte întreprinderi neagricole, care urmează să fie definite în mod corespunzător de statele membre pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, nu sunt considerate, a priori, fermieri activi și nu beneficiază de plăți directe. Statele membre pot decide ca entitățile respective să poată solicita să fie eligibile, dacă pot furniza dovezi verificabile conform cărora activitățile lor agricole reprezintă o parte importantă din activitățile lor economice totale sau conform cărora activitatea lor principală ori obiectul principal de activitate constă în desfășurarea unei activități agricole.

După notificarea Comisiei, statele membre pot decide să adauge pe lista lor de entități eligibile și să retragă de pe această listă alte entități decât cele enumerate la al doilea paragraf, oferind motive obiective și nediscriminatorii care le justifică decizia.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică fermierilor care au primit plăți directe în valoare de sub 5 000 EUR pentru anul precedent.
(2)   Statele membre pot decide să nu aplice prezentul articol fermierilor care au primit plăți directe în valoare de sub 5 000 EUR pentru anul precedent.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 cu scopul de a prevedea:
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 cu scopul de a prevedea criterii pentru stabilirea condițiilor în care suprafața agricolă a unui fermier trebuie considerată ca fiind în principal o suprafață menținută în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare.
(a) criterii pentru stabilirea cuantumului plăților directe relevante în scopul aplicării alineatelor (1) și (2), în special în primul an de alocare a drepturilor la plată, dacă valoarea drepturilor la plată nu este încă stabilită definitiv, precum și în cazul noilor fermieri;
(b) excepții de la regula potrivit căreia, dacă cifrele respective nu sunt disponibile, trebuie luate în calcul veniturile din cel mai recent an fiscal și
(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în care suprafața agricolă a unui fermieri trebuie considerată ca fiind în principal o suprafață menținută în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3 a (nouă)
- cuantumul obținut după aplicarea acestor reduceri este plafonat la 300 000 EUR.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4
- cu 100% în cazul tranșei de peste 300 000 EUR.
eliminat
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Alineatul (1) nu se aplică cooperativelor sau altor entități juridice care grupează mai mulți beneficiari de plăți directe și care primesc și direcționează plățile înainte de a le distribui în întregime membrilor lor care, în mod individual, intră sub incidența alineatului (1).
Amendamentele 44 și 105
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
(2)  Cuantumul menționat la alineatul (1) se calculează scăzând salariile plătite și declarate efectiv de fermier în anul precedent, inclusiv impozite și contribuții sociale aferente ocupării forței de muncă, din cuantumul total al plăților directe datorate inițial agricultorului, fără a lua în calcul de plățile care urmează să fie acordate în temeiul titlului III capitolul 2 din prezentul regulament.
(2)  Cuantumul menționat la alineatul (1) se calculează scăzând salariile plătite și declarate efectiv de fermier în anul precedent, inclusiv impozite și contribuții sociale aferente ocupării forței de muncă, precum și costuri suportate în urma utilizării de contractanți pentru operațiuni agricole specifice, din cuantumul total al plăților directe datorate inițial fermierului, fără a lua în calcul plățile care urmează să fie acordate în temeiul titlului III capitolul 2 din prezentul regulament.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Fondurile obținute din reducerea progresivă sau plafonare rămân în regiunea sau în statul membru în care au fost obținute și se utilizează pentru măsuri din cadrul celui de-al doilea pilon.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 14
Articolul 14

Articolul 14

Flexibilitatea între piloni

Flexibilitatea între piloni

(1)  Înainte de 1 august 2013, statele membre pot decide să pună la dispoziție, sub formă de sprijin suplimentar pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] [RDR], până la 10 % din plafoanele lor naționale anuale pentru anii calendaristici 2014-2019, prevăzute în anexa II la prezentul regulament. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru acordarea plăților directe.
(1)  Înainte de 1 august 2013, statele membre pot decide să pună la dispoziție, sub formă de sprijin suplimentar pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] [RDR], până la 15% din plafoanele lor naționale anuale pentru anii calendaristici 2014-2019, prevăzute în anexa II la prezentul regulament. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru acordarea plăților directe.
Decizia la care se face referire la primul paragraf trebuie notificată Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Procentul notificat în conformitate cu al doilea paragraf este același pentru anii menționați la primul paragraf.

(1a)  Statele membre pot adăuga fondurile nealocate rezultate din aplicarea articolului 33 la transferurile realizate în favoarea măsurilor de dezvoltare rurală menționate la primul paragraf sub formă de sprijin din partea Uniunii pentru măsurile de agromediu și climatice din cadrul programului de dezvoltare rurală finanțate din FEADR, în temeiul Regulamentului (UE) nr. [...] [RDR].
(2)  Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide să pună la dispoziție, sub formă de plăți directe în temeiul prezentului regulament, până la 5% din cuantumul alocat pentru sprijinirea măsurilor din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în perioada 2015-2020, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru măsuri de sprijin în cadrul programelor de dezvoltare rurală.
(2)  Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide să pună la dispoziție, sub formă de plăți directe în temeiul prezentului regulament, până la 10% din cuantumul alocat pentru sprijinirea măsurilor din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în perioada 2015-2020, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru măsuri de sprijin în cadrul programelor de dezvoltare rurală.
Decizia la care se face referire la primul paragraf trebuie notificată Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Decizia la care se face referire la primul paragraf trebuie notificată Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Procentul notificat în conformitate cu al doilea paragraf este același pentru anii menționați la alineatul (1) primul paragraf.

(2a)  În cazul punerii în aplicare la nivel regional, se pot aplica rate procentuale diferite pentru fiecare regiune.
(2b)  Statele membre pot decide, fie până la 1 august 2015, fie până la 1 august 2017, să își reexamineze deciziile menționate la prezentul articol, acestea intrând în vigoare în anul următor.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul -1 (nou)
(- 1) În vederea evaluării noii PAC, Comisia ar trebui să realizeze o reexaminare a punerii în aplicare a reformelor și a impactului acestora asupra mediului și a producției agricole până la sfârșitul anului 2017.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 15
Schemele de sprijin enumerate în anexa I sunt puse în aplicare fără a aduce atingere reexaminărilor care pot fi realizate în orice moment, în funcție de evoluția economică și de situația bugetară.

Schemele de sprijin enumerate în anexa I sunt puse în aplicare fără a aduce atingere reexaminărilor care pot fi realizate în orice moment, printr-un act legislativ, în funcție de evoluția economică și de situația bugetară.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 18
Articolul 18

Articolul 18

Drepturi la plată

Drepturi la plată

(1)  Sprijinul acordat în cadrul schemei de plată de bază se pune la dispoziția fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la plată în temeiul prezentului regulament prin intermediul alocării în temeiul articolului 17b alineatul (4), al primei alocări în temeiul articolului 21, din rezerva națională în temeiul articolului 23, sau prin transfer în temeiul articolului 27.
(1)  Sprijinul acordat în cadrul schemei de plată de bază se pune la dispoziția fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la plată în temeiul prezentului regulament prin intermediul alocării în temeiul articolului 17b alineatul (4), al primei alocări în temeiul articolului 21, din rezerva națională în temeiul articolului 23, sau prin transfer în temeiul articolului 27.
(2)   Drepturile la plată obținute în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 31 decembrie 2013.
(2)  Prin derogare de la alineatul (1):
(a) statele membre care, la 31 decembrie 2013, aplică schema de plată unică pe baza modelului regional, prevăzut la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pot decide, până la 1 august 2013, să mențină drepturile la plată alocate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și / sau cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009;
(b) statele membre care, la 31 decembrie 2013, aplică schema de plată unică pot decide, până la 1 august 2013, să mențină schema existentă ca sistem tranzitoriu până la 31 decembrie 2020.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 19
Articolul 19

Articolul 19

Plafonul schemei de plată de bază

Plafonul schemei de plată de bază

(1)  Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul național anual pentru schema de plată de bază prin deducerea cuantumurilor anuale care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 din plafonul național anual stabilit în anexa II. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(1)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc pentru fiecare stat membru plafonul național anual pentru schema de plată de bază prin deducerea cuantumurilor anuale care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 din plafonul național anual stabilit în anexa II. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(2)  Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare an, valoarea totală a tuturor drepturilor la plată alocate și a rezervei naționale trebuie să fie egală cu plafonul național corespunzător adoptat de către Comisie în temeiul alineatului (1).
(2)  Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare an, valoarea totală a tuturor drepturilor la plată alocate și a rezervei naționale este egală cu plafonul național corespunzător adoptat de către Comisie în temeiul alineatului (1).
(3)  În cazul modificării față de anul anterior a plafonului adoptat de Comisie în temeiul alineatului (1), statul membru în cauză reduce sau majorează linear valoarea tuturor drepturilor la plată, pentru a asigura conformitatea cu alineatul (2).
(3)  În cazul modificării față de anul anterior a plafonului adoptat de Comisie în temeiul alineatului (1), statul membru în cauză reduce sau majorează linear valoarea tuturor drepturilor la plată, pentru a asigura conformitatea cu alineatul (2).
Primul paragraf nu se aplică în cazul în care o astfel de modificare se datorează aplicării articolului 17b alineatul (2).

Primul paragraf nu se aplică în cazul în care o astfel de modificare se datorează aplicării articolului 17b alineatul (2).

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 20
Articolul 20

Articolul 20

Alocarea regională a plafoanelor naționale

Alocarea regională a plafoanelor naționale

(1)  Statele membre pot decide, înaintea datei de 1 august 2013, să aplice schema de plată de bază la nivel regional. În acest caz, statele membre delimitează regiunile în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, precum caracteristicile agronomice și economice și potențialul agricol regional sau structura instituțională sau administrativă a acestora.
(1)  Statele membre pot decide, înaintea datei de 1 august 2013, să aplice schema de plată de bază la nivel regional. În acest caz, statele membre delimitează regiunile în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, precum caracteristicile agronomice, socio-economice și de mediu și potențialul agricol regional sau structura instituțională sau administrativă a acestora.
(2)  Statele membre împart între regiuni plafonul național menționat la articolul 19 alineatul (1), în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
(2)  Statele membre împart între regiuni plafonul național menționat la articolul 19 alineatul (1), în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
(3)  Statele membre pot decide ca plafoanele regionale să facă obiectul unor modificări anuale progresive, în conformitate cu etape anuale prestabilite și cu criterii obiective și nediscriminatorii, precum potențialul agricol și criterii legate de mediu.
(3)  Statele membre pot decide ca plafoanele regionale să facă obiectul unor modificări anuale progresive, în conformitate cu etape anuale prestabilite și cu criterii obiective și nediscriminatorii, precum potențialul agricol și criterii legate de mediu.
(4)  În măsura în care este necesar pentru respectarea plafoanelor regionale aplicabile, stabilite în conformitate cu alineatul (2) sau (3), statele membre operează o reducere sau o majorare lineară a valorii drepturilor la plată în fiecare dintre regiunile lor.
(4)  În măsura în care este necesar pentru respectarea plafoanelor regionale aplicabile, stabilite în conformitate cu alineatul (2) sau (3), statele membre operează o reducere sau o majorare lineară a valorii drepturilor la plată în fiecare dintre regiunile lor.
(5)  Până la 1 august 2013, statele membre informează Comisia cu privire la decizia menționată la alineatul (1), precum și la măsurile luate pentru aplicarea alineatelor (2) și (3).
(5)  Până la 1 august 2013, statele membre informează Comisia cu privire la decizia menționată la alineatul (1), precum și la măsurile luate pentru aplicarea alineatelor (2) și (3).
Amendamentele 52 şi 161
Propunere de regulament
Articolul 21
Articolul 21

Articolul 21

Prima alocare a drepturilor la plată

Prima alocare a drepturilor la plată

(1)  Sub rezerva alineatului (2), drepturile la plată se alocă fermierilor dacă aceștia solicită alocarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază până la 15 mai 2014, cu excepția cazurilor de forță majoră și a unor circumstanțe excepționale.
(1)  Sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol și fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (2), drepturile la plată se alocă fermierilor dacă aceștia solicită alocarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază până la 15 mai 2014, cu excepția cazurilor de forță majoră și a unor circumstanțe excepționale.
(2)  Fermierii care în 2011 sau, în cazul Croației, în 2013 au activat cel puțin un drept la plată în cadrul schemei de plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, ambele în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază dacă au dreptul să primească plăți directe în conformitate cu articolul 9.
(2)  Fermierii:
- care în unul din anii 2009, 2010 sau 2011, la alegerea statelor membre, sau, în cazul Croației, în 2013 au activat cel puțin un drept la plată în cadrul schemei de plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, ambele în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau
- care în anul 2012 au primit drepturi la plată în conformitate cu articolele 41 și 63 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau
- care au depus dovezi ale unei producții agricole active și care, în 2011, s-au ocupat de creșterea și de cultivarea de produse agricole, inclusiv de recoltare, de mulgerea, reproducerea de animale și de creșterea de animale în scopuri agricole, primesc drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază dacă au dreptul să primească plăți directe în conformitate cu articolul 9.
Prin derogare de la primul paragraf, fermierii primesc drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază dacă au dreptul să primească plăți directe în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 2011:

Prin derogare de la primul paragraf, fermierii primesc drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază dacă au dreptul să primească plăți directe în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 2011:

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au activat niciun drept la plată, dar au produs în exclusivitate fructe, legume și/sau au cultivat exclusiv viță de vie;
(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au activat niciun drept la plată, dar au produs în exclusivitate fructe, legume, boabe sau cartofi pentru consum, culturi ornamentale și/sau au cultivat exclusiv viță de vie;
(b) în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, nu au solicitat niciun sprijin și au dispus numai de teren agricol care nu era în bune condiții agricole la 30 iunie 2003, în conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
(b) în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, nu au solicitat niciun sprijin și au dispus numai de teren agricol care nu era în bune condiții agricole la 30 iunie 2003, în conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, numărul drepturilor la plată alocate fiecărui fermier trebuie să fie egal cu numărul de hectare eligibile, în sensul articolului 25 alineatul (2), pe care fermierul le declară în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) pentru 2014.

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, numărul drepturilor la plată alocate fiecărui fermier trebuie să fie egal cu numărul de hectare eligibile, în sensul articolului 25 alineatul (2), pe care fermierul le declară în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) pentru 2014.

Prin derogare de la paragraful anterior, atunci când numărul total de hectare declarat într-un stat membru în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) pentru 2014 indică o creștere cu peste 45% a numărului total de hectare eligibile declarat în 2009 în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, statele membre pot limita numărul de drepturi la plată care urmează a fi alocate în 2014 la 145% din numărul total de hectare declarat în 2009, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Atunci când utilizează această opțiune, statele membre alocă agricultorilor un număr redus de drepturi la plată, care se calculează prin aplicarea unei reduceri proporționale a numărului suplimentar de hectare eligibile declarat de fiecare agricultor în 2014 în comparație cu numărul de hectare eligibile în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, pe care agricultorul l-a indicat în cererea sa de ajutor din 2011 în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(3)  În caz de vânzare sau de arendare a întregii exploatații sau a unei părți a acesteia, persoanele fizice sau juridice care se conformează dispozițiilor alineatului (2), prin contract semnat înainte de 15 mai 2014, pot transfera dreptul de a primi drepturi la plată în conformitate cu alineatul (1) unui singur fermier, cu condiția ca acesta din urmă să se respecte condițiile prevăzute la articolul 9.
(3)  În caz de vânzare, de fuziune, de scindare sau de arendare a întregii exploatații sau a unei părți a acesteia, fermierii care se conformează dispozițiilor alineatului (2), prin contract semnat înainte de 15 mai 2014, pot transfera dreptul de a primi drepturi la plată în conformitate cu alineatul (1) fermierilor care primesc exploatația sau o parte din acestea, cu condiția ca aceștia din urmă să respecte condițiile prevăzute la articolul 9.
(4)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme privind cererile de alocare a drepturilor la plată depuse în anul alocării drepturilor la plată, dacă respectivele drepturi la plată nu pot fi încă stabilite definitiv și dacă alocarea respectivă este afectată de circumstanțe specifice. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(4)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme privind cererile de alocare a drepturilor la plată depuse în anul alocării drepturilor la plată, dacă respectivele drepturi la plată nu pot fi încă stabilite definitiv și dacă alocarea respectivă este afectată de circumstanțe specifice. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 22
Articolul 22

Articolul 22

Valoarea drepturilor la plată și convergență

Valoarea drepturilor la plată și convergență

(1)  Pentru fiecare an relevant, valoarea unitară a drepturilor la plată se calculează împărțind plafonul național sau regional stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, după aplicarea reducerii lineare prevăzute la articolul 23 alineatul (1), la numărul drepturilor la plată alocate la nivel național sau regional în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) pentru 2014.
(1)  Pentru fiecare an relevant, valoarea unitară a drepturilor la plată se calculează împărțind plafonul național sau regional stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, după aplicarea reducerii lineare prevăzute la articolul 23 alineatul (1), la numărul drepturilor la plată alocate la nivel național sau regional în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) pentru 2014.
(2)  Statele membre care au aplicat schema de plată unică prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea valorii unitare a drepturilor la plată prevăzute la alineatul (1) la o sumă echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul național sau regional stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, după aplicarea reducerii lineare prevăzute la articolul 23 alineatul (1).
(2)  Statele membre care au aplicat schema de plată unică prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea valorii unitare a drepturilor la plată prevăzute la alineatul (1) la o sumă echivalentă cu cel puțin 10 % din plafonul național sau regional stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, după aplicarea reducerii lineare prevăzute la articolul 23 alineatul (1).
(3)  Statele membre care recurg la posibilitatea prevăzută la alineatul (2) utilizează partea din plafon care rămâne după aplicarea alineatului respectiv pentru a majora valoarea drepturilor la plată în cazul în care valoarea totală a drepturilor la plată deținute de un fermier în cadrul schemei de plată de bază, calculată în conformitate cu alineatul (2), este mai mică decât valoarea totală a drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe care acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest scop, valoarea unitară națională sau regională a fiecărui drept la plată deținut de fermierul în cauză trebuie majorată cu un procent din diferența dintre valoarea totală a drepturilor la plată din cadrul schemei de plată de bază, calculată în conformitate cu alineatul (2), și valoarea totală a drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe care fermierul în cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
(3)  Statele membre care recurg la posibilitatea prevăzută la alineatul (2) utilizează partea din plafon care rămâne după aplicarea alineatului respectiv pentru a majora valoarea drepturilor la plată în cazul în care valoarea totală a drepturilor la plată deținute de un fermier în cadrul schemei de plată de bază, calculată în conformitate cu alineatul (2), este mai mică decât valoarea totală a drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe care acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest scop, valoarea unitară națională sau regională a fiecărui drept la plată deținut de fermierul în cauză trebuie majorată cu un procent din diferența dintre valoarea totală a drepturilor la plată din cadrul schemei de plată de bază, calculată în conformitate cu alineatul (2), și valoarea totală a drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe care fermierul în cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Pentru calcularea majorării, statul membru poate lua în considerare și sprijinul acordat în anul calendaristic 2013 în temeiul articolului 52, al articolului 53 alineatul (1) și al articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu condiția ca statul membru respectiv să fi decis să nu aplice, în sectoarele relevante, sprijinul cuplat facultativ acordat în temeiul titlului IV din prezentul regulament.

Pentru calcularea majorării, statul membru poate lua în considerare și sprijinul acordat în anul calendaristic 2013 în temeiul articolului 52, al articolului 53 alineatul (1) și al articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu condiția ca statul membru respectiv să fi decis să nu aplice, în sectoarele relevante, sprijinul cuplat facultativ acordat în temeiul titlului IV din prezentul regulament.

În scopul aplicării primului paragraf, se consideră că un fermier deține drepturi la plată la 31 decembrie 2013 dacă drepturile la plată i-au fost alocate sau transferate definitiv până la acea dată.

În scopul aplicării primului paragraf, se consideră că un fermier deține drepturi la plată la 31 decembrie 2013 dacă drepturile la plată i-au fost alocate sau transferate definitiv până la acea dată.

(4)  În scopul aplicării alineatului (3), un stat membru poate să prevadă, pe baza unor criterii obiective, că în caz de vânzare, de acordare sau de expirare, în întregime sau parțial, a unui contract de arendare a unor suprafețe agricole după data stabilită în temeiul articolului 35 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și înaintea datei stabilite în temeiul articolului 26 din prezentul regulament, majorarea sau o parte din majorarea valorii drepturilor la plată care ar urma să fie alocate fermierului în cauză este retransferată în rezerva națională, dacă majorarea ar duce la obținerea unui profit neașteptat pentru fermierul în cauză.
(4)  În scopul aplicării alineatului (3), un stat membru poate să prevadă, pe baza unor criterii obiective, că în caz de vânzare, de acordare sau de expirare, în întregime sau parțial, a unui contract de arendare a unor suprafețe agricole după data stabilită în temeiul articolului 35 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și înaintea datei stabilite în temeiul articolului 26 din prezentul regulament, majorarea sau o parte din majorarea valorii drepturilor la plată care ar urma să fie alocate fermierului în cauză este retransferată în rezerva națională, dacă majorarea ar duce la obținerea unui profit neașteptat pentru fermierul în cauză.
Respectivele criterii obiective sunt stabilite astfel încât să se asigure un tratament egal al fermierilor și să se evite distorsionarea pieței și a concurenței și includ cel puțin următoarele:

Respectivele criterii obiective sunt stabilite astfel încât să se asigure un tratament egal al fermierilor și să se evite distorsionarea pieței și a concurenței și includ cel puțin următoarele:

(a) o durată minimă a arendei;
(a) o durată minimă a arendei;
(b) proporția din plata primită care este retransferată în rezerva națională.
(b) proporția din plata primită care este retransferată în rezerva națională.
(5)  Începând cel târziu cu anul de cerere 2019, toate drepturile la plată dintr-un stat membru sau, în cazul aplicării articolului 20, dintr-o regiune trebuie să aibă o valoare unitară uniformă.
(5)  Începând cel târziu cu anul de cerere 2019, toate drepturile la plată dintr-un stat membru sau, în cazul aplicării articolului 20, dintr-o regiune:
(a) au o valoare unitară uniformă;
(b) se pot abate cu cel mult 20 % de la valoarea unitară medie.
La momentul aplicării alineatelor (2), (3) și a prezentului alineat, statele membre pot lua măsuri astfel încât, în caz de reducere a drepturilor la plată la nivel de exploatație, nivelul drepturilor în cauză activate în 2019 să nu fie cu peste 30 % mai mic decât nivelul drepturilor activate în 2014.

(6)  Atunci când aplică alineatele (2) și (3), statele membre, acționând în concordanță cu principiile generale ale dreptului Uniunii, tind spre aproximarea valorii drepturilor la plată la nivel național sau regional. În acest scop, statele membre stabilesc măsurile care trebuie luate până la 1 august 2013. Aceste măsuri includ modificările progresive anuale ale drepturilor la plată în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
(6)  Atunci când aplică alineatele (2) și (3), statele membre, acționând în concordanță cu principiile generale ale dreptului Uniunii, tind spre aproximarea valorii drepturilor la plată la nivel național sau regional. În acest scop, statele membre stabilesc măsurile care trebuie luate până la 1 august 2013. Aceste măsuri includ modificările progresive anuale ale drepturilor la plată în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
Măsurile la care se face referire la primul paragraf trebuie notificate Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Măsurile la care se face referire la primul paragraf trebuie notificate Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)
Articolul 22a

Convergența internă

(1)  Prin derogare de la articolul 22, statele membre pot aproxima valoarea drepturilor la plată la nivel național sau regional, astfel încât valoarea unitară a drepturilor să se apropie parțial, dar nu total, de valori naționale sau regionale uniforme începând cu anul de cerere 2021. Atunci când folosesc această opțiune, statele membre pot utiliza formula pentru convergența externă între statele membre. Această convergență este finanțată prin reducerea valorilor drepturilor pentru 2013 peste pragul stabilit de statele membre sau peste media națională.
(2)  Statele membre care utilizează derogarea menționată la alineatul (1) pot hotărî ca plata acordată pentru practici agricole în beneficiul climei și al mediului, astfel cum se menționează în titlul III capitolul 2, care reprezintă 30 % din pachetul financiar național în conformitate cu articolul 33 alineatul (1), să se acorde fermierilor sub forma unui procent din plata de bază.
(3)  Atunci când utilizează derogarea menționată la alineatul (1), statele membre stabilesc, până la 1 august 2013, măsurile care trebuie luate, acționând în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii. Aceste măsuri includ modificări progresive ale drepturilor la plată în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
Măsurile la care se face referire la primul paragraf sunt notificate Comisiei până la 1 august 2013.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 23
Articolul 23

Articolul 23

Crearea și utilizarea rezervei naționale

Crearea și utilizarea rezervei naționale

(1)  Fiecare stat membru creează o rezervă națională. În acest scop, în primul an de aplicare a schemei de plată de bază, statele membre efectuează o reducere procentuală lineară a plafonului schemei de plată de bază la nivel național pentru a constitui rezerva națională. Reducerea nu trebuie să depășească 3 % decât, dacă este necesar, pentru a acoperi necesitățile în materie de alocare prevăzute la alineatul (4) pentru anul 2014.
(1)  Fiecare stat membru creează o rezervă națională. În acest scop, în primul an de aplicare a schemei de plată de bază, statele membre efectuează o reducere procentuală lineară a plafonului schemei de plată de bază la nivel național pentru a constitui rezerva națională. Pentru anul 2014, reducerea nu depășește 3 % decât, dacă este necesar, pentru a acoperi necesitățile în materie de alocare prevăzute la alineatul (4). Pentru anii următori, statele membre pot stabili anual plafonul de reducere pe baza necesităților în materie de alocare.
(2)  Statele membre pot să administreze rezerva națională la nivel regional.
(2)  Statele membre pot să administreze rezerva națională la nivel regional.
(3)  Statele membre instituie drepturi la plată din rezerva națională în conformitate cu criterii obiective și astfel încât să asigure tratamentul egal al fermierilor și să evite denaturarea pieței și a concurenței.
(3)  Statele membre instituie drepturi la plată din rezerva națională în conformitate cu criterii obiective și astfel încât să asigure tratamentul egal al fermierilor și să evite denaturarea pieței și a concurenței.
(4)  Statele membre utilizează rezerva națională pentru alocarea cu prioritate a drepturilor la plată tinerilor fermieri care își încep activitatea agricolă.
(4)  Statele membre utilizează rezerva națională pentru alocarea cu prioritate a drepturilor la plată tinerilor fermieri și noilor fermieri care își încep activitatea agricolă.
În scopul aplicării primului paragraf, „tineri fermieri care își încep activitatea agricolă” înseamnă fermieri care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 36 alineatul (2) și care nu au desfășurat nicio activitate agricolă în nume propriu și pe risc propriu sau care nu au exercitat controlul asupra unei persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci ani care precedă începutul noii activități agricole. În cazul unei persoane juridice, persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra persoanei juridice trebuie să nu fi desfășurat nicio activitate agricolă în nume propriu și pe risc propriu, sau trebuie să nu fi exercitat controlul asupra unei persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci ani care precedă începutul activității agricole de către persoana juridică.

În scopul aplicării primului paragraf, „tineri fermieri care își încep activitatea agricolă” înseamnă fermieri care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 36 alineatul (2) și care nu au desfășurat nicio activitate agricolă în nume propriu și pe risc propriu sau care nu au exercitat controlul asupra unei persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci ani care precedă începutul noii activități agricole. În cazul unei persoane juridice, persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra persoanei juridice trebuie să nu fi desfășurat nicio activitate agricolă în nume propriu și pe risc propriu, sau trebuie să nu fi exercitat controlul asupra unei persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci ani care precedă începutul activității agricole de către persoana juridică.

În sensul primului paragraf, „noi fermieri care își încep activitatea agricolă” înseamnă persoane fizice cărora nu le-au fost atribuite niciodată drepturi la plată. Statele membre pot stabili criterii obiective și nediscriminatorii suplimentare, pe care noii fermieri să le îndeplinească în ceea ce privește, în special, competențele adecvate, experiența și/sau cerințele legate de formare.

(5)  Statele membre pot utiliza rezerva națională în scopul:
(5)  Statele membre pot utiliza rezerva națională în scopul:
(a) alocării drepturilor la plată în zone care fac obiectul programelor de restructurare și/sau de dezvoltare legate de o formă de intervenție publică pentru a preveni abandonarea terenurilor și/sau pentru a compensa fermierii pentru dezavantajele specifice din zonele respective;
(a) alocării drepturilor la plată în zone care fac obiectul programelor de restructurare și/sau de dezvoltare legate de o formă de intervenție publică pentru a preveni abandonarea terenurilor și/sau pentru a compensa fermierii pentru dezavantajele specifice din zonele respective;
(aa) alocării drepturilor la plată fermierilor ale căror exploatații se află pe teritoriul unui stat membru care a luat decizia de a utiliza opțiunea prevăzută la articolul 18 alineatul (2) și care nu au obținut un drept la plată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau cu ambele regulamente, la declararea zonelor agricole eligibile pentru anul 2014;
(ab) alocării drepturilor la plată fermierilor care au început activitatea agricolă după 2011 și care desfășoară activități în sectoare agricole specifice care urmează să fie definite de către statele membre pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii;
(ac) majorării valorii drepturilor la plată alocate în cadrul schemei de plată de bază până la valoarea unitară medie națională sau regională a drepturilor la plată pentru fermierii care, în urma trecerii la schema de plată de bază, se află într-o situație specială, din cauza valorii reduse a drepturilor la plată istorice deținute în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau al majorării valorii drepturilor la plată pentru fermierii care la 31 decembrie 2013 dețin drepturi la plată speciale;
(ad) acordării fermierilor a unei compensații anuale, care poate fi majorată printr-o plată suplimentară pentru micii fermieri, în vederea eliminării alocației de 5 000 EUR, prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
(b) majorării lineare a valorii drepturilor la plată alocate în cadrul schemei de plată de bază la nivel național sau regional, dacă rezerva națională depășește 3% în orice an dat, cu condiția să rămână disponibile sume suficiente pentru alocări în temeiul alineatului (4), al literei (a) de la prezentul alineat și al alineatului (7).
(b) majorării lineare a valorii drepturilor la plată alocate în cadrul schemei de plată de bază la nivel național sau regional, dacă rezerva națională depășește 3% în orice an dat, cu condiția să rămână disponibile sume suficiente pentru alocări în temeiul alineatului (4), al literei (a) de la prezentul alineat și al alineatului (7). Totuși, la majorarea valorii drepturilor la plată în conformitate cu prezenta literă, statele membre pot decide să aplice o metodă alternativă față de metoda lineară.
(6)  Atunci când aplică alineatul (4) și alineatul (5) litera (a), statele membre stabilesc valoarea drepturilor la plată alocate fermierilor pe baza valorii medii naționale sau regionale a drepturilor la plată în anul alocării.
(6)  Atunci când aplică alineatul (4) și alineatul (5) litera (a), statele membre stabilesc valoarea drepturilor la plată alocate fermierilor pe baza valorii medii naționale sau regionale a drepturilor la plată în anul alocării.
(7)  Dacă un fermier are dreptul să primească drepturi la plată sau să majoreze valoarea celor existente în temeiul unei hotărâri definitive a unui tribunal sau în temeiul unui act administrativ definitiv emis de autoritatea competentă a statului membru în cauză, fermierul respectiv primește drepturile la plată în numărul și la valoarea stabilite în hotărârea sau în actul respectiv, la o dată care urmează să fie stabilită de statele membre. Totuși data respectivă nu trebuie să fie ulterioară ultimei zi de depunere a cererilor în cadrul schemei de plată de bază după data la care a fost emisă hotărârea tribunalului sau actul administrativ, luându-se în considerare aplicarea articolelor 25 și 26.
(7)  Dacă un fermier are dreptul să primească drepturi la plată sau să majoreze valoarea celor existente în temeiul unei hotărâri definitive a unui tribunal sau în temeiul unui act administrativ definitiv emis de autoritatea competentă a statului membru în cauză, fermierul respectiv primește drepturile la plată în numărul și la valoarea stabilite în hotărârea sau în actul respectiv, la o dată care urmează să fie stabilită de statele membre. Totuși data respectivă nu trebuie să fie ulterioară ultimei zi de depunere a cererilor în cadrul schemei de plată de bază după data la care a fost emisă hotărârea tribunalului sau actul administrativ, luându-se în considerare aplicarea articolelor 25 și 26.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de plată de bază se acordă fermierilor în momentul activării, printr-o declarație în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a unui drept la plată per hectar eligibil, în statul membru în care a fost alocat dreptul respectiv. Drepturile la plată activate dau dreptul la plata anuală a cuantumurilor stabilite în drepturile respective, fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, a reducerii și a plafonării progresive, a reducerilor lineare în conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), și a oricăror alte reduceri sau excluderi impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] [HZR].
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de plată de bază se acordă fermierilor în momentul activării, printr-o declarație în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a unui drept la plată per hectar eligibil, în statul membru în care a fost alocat dreptul respectiv. Drepturile la plată activate dau dreptul la plata anuală a cuantumurilor stabilite în drepturile respective, fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, a reducerii și a plafonării progresive, a reducerilor lineare în conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), și a oricăror alte reduceri sau excluderi impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] [HZR]. Prin derogare de la prima teză, statele membre care aplică schema de plată unică pe suprafață în 2013 pot continua să aplice modelul pentru implementarea schemei de plată de bază .
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)
În sensul primului paragraf litera (a), statele membre pot aplica, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, un coeficient de reducere pentru suprafețele cu potențial de producție mai mic sau cu producție specifică, atunci când stabilesc dimensiunea suprafeței agricole eligibile.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Atunci când drepturile la plată sunt vândute fără teren, statele membre pot, acționând în conformitate cu principiile generale ale legislației Uniunii, să decidă ca o parte din drepturile la plată vândute să se întoarcă în rezerva națională sau ca valoarea unitară a acestora să fie redusă în favoarea rezervei naționale.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1 – litera e
(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de statele membre pentru alocarea drepturilor la plată fermierilor care nu au activat niciun drept în 2011 sau care nu au solicitat sprijin în 2011 în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2), precum și pentru alocarea drepturilor la plată în cazul aplicării clauzei contractuale menționate la articolul 21 alineatul (3);
(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de statele membre pentru alocarea drepturilor la plată fermierilor care nu au activat niciun drept în oricare dintre anii 2009, 2010 sau 2011 sau care nu au solicitat sprijin în oricare dintre anii 2009, 2010 sau 2011 în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2), precum și pentru alocarea drepturilor la plată în cazul aplicării clauzei contractuale menționate la articolul 21 alineatul (3), cu excepția noilor fermieri și a tinerilor fermieri;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 28 – litera g
(g) norme privind declararea și activarea drepturilor la plată;
(g) norme privind conținutul declarației și cerințele pentru activarea drepturilor la plată;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Capitolul 1 a (nou)
CAPITOLUL 1A

PLĂȚI COMPLEMENTARE PENTRU PRIMELE HECTARE

Articolul 28a

Norme generale

(1)  Statele membre pot decide să acorde o plată anuală complementară fermierilor care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată de bază prevăzute în capitolul 1.
(2)  Statele membre stabilesc numărul primelor hectare eligibile în temeiul acestei dispoziții, care corespunde numărului de drepturi la plată activate de fermier în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) și care nu poate depăși 50 de hectare.
(3)  Pentru a finanța această dispoziție, statele membre utilizează maximum 30 % din plafonul lor național anual stabilit în anexa II.
(4)  Statele membre calculează în fiecare an cuantumul plății complementare pentru primele hectare prin împărțirea cuantumului menționat la alineatul (3) la numărul total de hectare care beneficiază de această plată.
(5)  Statele membre se asigură că nu se acordă nicio plată fermierilor în cazul cărora s-a demonstrat că, după data publicării prezentei propuneri a Comisiei de regulament, au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de plata menționată la prezentul articol.
(6)  Până la 1 august 2013, statele membre informează Comisia cu privire la deciziile menționate la alineatele (1), (2) și (3).
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 30
Articolul 30

Articolul 30

Diversificarea culturilor

Diversificarea culturilor

(1)  Dacă terenul agricol al unui fermier este mai mare de 3 hectare și nu este acoperit în întregime cu pășune (cultivată sau spontană), nu este lăsat integral în pârloagă sau nu este cultivat în întregime cu culturi aflate sub apă o mare parte a anului, suprafața arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna dintre aceste trei culturi nu trebuie să acopere mai puțin de 5% din terenul arabil, iar cultura principală nu trebuie să depășească 70% din terenul arabil.
(1)  Dacă terenul agricol al unui fermier se întinde pe o suprafață cuprinsă între 10 și 30 de hectare, suprafața arabilă este cultivată cu cel puțin două culturi diferite. Niciuna dintre aceste culturi nu acoperă mai mult de 80 % din terenul arabil.
Dacă terenul agricol al unui fermier este mai mare de 30 de hectare, suprafața arabilă este cultivată cu cel puțin trei culturi diferite, cu excepția exploatațiilor situate la nord de paralela 62. Cultura principală nu depășește 75 % din terenul arabil, iar cele două culturi principale cumulate nu depășesc 95 % din terenul arabil.

(2)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 prin care să stabilească definiția termenului „cultură” și normele privind aplicarea calculării precise a ponderii diferitelor culturi.
(2)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 prin care să stabilească definiția termenului „cultură” și normele privind aplicarea calculării precise a ponderii diferitelor culturi.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 31
Articolul 31

Articolul 31

Pajiștile permanente

Pajiștile și pășunile permanente

(1)  Fermierii mențin ca pajiște permanentă suprafețele din exploatațiile lor declarate ca atare în cererea depusă în temeiul articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru anul de cerere 2014, denumite în continuare „suprafețe de referință cu pajiști permanente”.
(1)  Statele membre se asigură că se menține proporția terenurilor cu pajiști și pășuni permanente din suprafața agricolă totală. Statele membre pot aplica această obligație la nivel național, regional sau subregional.
În sensul primului paragraf, se consideră că terenurile cu pajiști și pășuni permanente corespund suprafețelor din exploatații declarate ca atare în cererea depusă în temeiul articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru anul de cerere 2014, denumite în continuare „suprafețe de referință cu pajiști și pășuni permanente”.

Suprafețele de referință cu pajiști permanente trebuie mărite în cazul în care fermierul are obligația să reconvertească suprafețele în pajiști permanente în 2014 și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Suprafețele de referință cu pajiști și pășuni permanente sunt mărite în cazul în care fermierul are obligația să reconvertească suprafețele în pajiști permanente în 2014 și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

(2)  Fermierii trebuie autorizați să convertească cel mult 5 % din suprafețele lor de referință cu pajiști permanente. Limita respectivă nu se aplică în caz de forță majoră sau în circumstanțe excepționale.
(2)  Se autorizează convertirea a cel mult 5 % din suprafețele de referință cu pajiști și pășuni permanente, cu excepția solurilor bogate în carbon, a zonelor umede și a pajiștilor și a pășunilor seminaturale. În situații excepționale, acest procent poate fi majorat la 7 %.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 prin care să prevadă norme privind mărirea suprafețelor de referință cu pajiști permanente, în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea pajiștilor permanente, reconversia suprafeței agricole în pajiști permanente în cazul în care este depășită reducerea autorizată menționată la alineatul (2) , precum și modificarea suprafețelor de referință cu pajiști permanente în cazul transferării terenurilor.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 prin care să prevadă norme privind mărirea suprafețelor de referință cu pajiști și pășuni permanente, în conformitate cu alineatul (1) al treilea paragraf, reînnoirea pajiștilor și a pășunilor permanente, reconversia suprafeței agricole în pajiști și pășuni permanente în cazul în care este depășită reducerea autorizată menționată la alineatul (2), precum și circumstanțele excepționale menționate la alineatul (2) și modificarea suprafețelor de referință cu pajiști și pășuni permanente în cazul transferării terenurilor.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 32
Articolul 32

Articolul 32

Zonele de interes ecologic

Zonele de interes ecologic

(1)  Fermierii se asigură că cel puțin 7% din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu excepția suprafețelor cu pajiște permanentă, reprezintă zone de interes ecologic, precum pârloage, terase, elemente de peisaj, zone de protecție și zone împădurite, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul (ii).
(1)  Dacă terenul agricol este mai mare de 10 hectare, fermierii se asigură că, în primul an de punere în aplicare a prezentului regulament, cel puțin 3 % din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu excepția suprafețelor cu pajiști, pășuni și culturi permanente, reprezintă zone de interes ecologic, precum pârloage, terase, elemente de peisaj, inclusiv garduri vii, șanțuri, pereți de rocă, arbori situați pe câmp, iazuri, terenuri cultivate cu culturi fixatoare de azot, zone de protecție și zone împădurite, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul (ii). Fermierii pot aplica această măsură pe toată suprafața exploatației lor.
Fermierii pot utiliza o zonă de interes ecologic pentru producție, fără să folosească pesticide sau îngrășăminte.

Începând cu 1 ianuarie 2016, procentul indicat la primul paragraf este majorat la 5 %.

(1a)  Până la 31 martie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a măsurilor prevăzute la alineatul (1), însoțit de propunerile legislative necesare pentru mărirea, dacă este cazul, la 7 % a procentului menționat la alineatul (1) pentru anul 2018, după luarea în considerare a impactului asupra mediului și a producției agricole.
(1b)  Prin derogare de la alineatul (1), de la 1 ianuarie 2016, statele membre pot decide să implementeze până la 3 puncte procentuale din zonele de interes ecologic la nivel regional în scopul de a obține zone de interes ecologic adiacente.
(1c)  Fermierii pot lua în arendă înapoi de la autoritățile locale o suprafață agricolă de mare valoare naturală, care a devenit proprietate publică în urma unei consolidări a terenurilor sau a unor proceduri similare, și o pot desemna ca zonă de interes ecologic, cu condiția ca aceasta să îndeplinească criteriile prevăzute la alineatul (1).
(1d)  Zonele de interes ecologic pot face obiectul unei ponderări în funcție de importanța lor ecologică. Comisia aprobă seria de coeficienți de ponderare prezentată de statele membre, ținând seama de criterii echivalente privind performanțele de protecție a mediului și a climei.
(2)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 în scopul definirii mai amănunțite a tipurilor de zone de interes ecologic menționate la alineatul (1) din prezentul articol și în scopul adăugării și al definirii altor tipuri de zone de interes ecologic care pot fi luate în considerare pentru respectarea procentajului menționat la alineatul respectiv.
(2)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 în scopul definirii mai amănunțite a tipurilor de zone de interes ecologic menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în scopul instituirii unui cadru de coeficienți de ponderare la nivelul Uniunii pentru calcularea hectarelor reprezentate de diferite tipuri de zone de interes ecologic menționate la alineatul (1d) din prezentul articol și în scopul adăugării și al definirii altor tipuri de zone de interes ecologic care pot fi luate în considerare atunci când se evaluează procentajul menționat la alineatul (1) din prezentul articol, precum și atunci când se definește nivelul regional menționat la alineatul (1b) din prezentul articol.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4
(4)  Plata pe hectar menționată la alineatul (1) se calculează prin împărțirea cuantumului rezultat din aplicarea articolului 35 la numărul de hectare eligibile declarate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), situate în zonele în care statele membre au hotărât să acorde o plată în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.
(4)  Plata pe hectar menționată la alineatul (1) se calculează prin împărțirea cuantumului rezultat din aplicarea articolului 35 la numărul de hectare eligibile declarate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), pentru care statele membre au hotărât să acorde o plată în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre pot modifica plata la hectar pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1 b (nou)
În cazul în care aplică primul paragraf, statele membre pot stabili numărul maxim de hectare pe exploatație care urmează să fie luat în calcul pentru plată.

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2
(2)  În funcție de procentul din plafonul național care urmează să fie utilizat de statele membre în temeiul alineatului (1), Comisia stabilește anual, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul corespunzător plății în cauză. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(2)  În funcție de procentul din plafonul național care urmează să fie utilizat de statele membre în temeiul alineatului (1), Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 55, pentru a stabili anual plafonul corespunzător plății în cauză.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 36
Articolul 36

Articolul 36

Norme generale

Norme generale

(1)  Statele membre acordă o plată anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată de bază prevăzute în capitolul 1.
(1)  Statele membre acordă o plată anuală, sub rezerva condițiilor stabilite în prezentul capitol, tinerilor fermieri care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată de bază prevăzute în capitolul 1.
(2)  În scopul aplicării prezentului capitol, „tineri fermieri” înseamnă:
(2)  În scopul aplicării prezentului capitol, „tineri fermieri” înseamnă:
(a) persoane fizice care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă la conducerea exploatației respective sau care s-au instalat deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată de bază, în conformitate cu articolul 73 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și
(a) persoane fizice care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă la conducerea exploatației respective sau care s-au instalat deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată de bază, în conformitate cu articolul 73 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și
(b) care au mai puțin de 40 de ani în momentul depunerii cererii menționate la litera (a).
(b) care au mai puțin de 40 de ani în momentul depunerii cererii menționate la litera (a).
(ba)  Statele membre pot stabili criterii obiective și nediscriminatorii suplimentare, pe care tinerii fermieri trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește, în special, competențele adecvate, experiența și/sau cerințele legate de formare.
(3)  Fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, a reducerii și plafonării progresive, a reducerii lineare menționate la articolul 7 și a eventualelor reduceri și excluderi impuse în temeiul articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], plata prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se acordă anual, în momentul activării drepturilor la plată de către fermier.
(3)  Fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, a reducerii și plafonării progresive, a reducerii lineare menționate la articolul 7 și a eventualelor reduceri și excluderi impuse în temeiul articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], plata prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se acordă anual, în momentul activării drepturilor la plată de către fermier.
(4)  Plata menționată la alineatul (1) se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de maximum cinci ani. Din perioada respectivă se scade numărul de ani care au trecut între instalare și priam depunere a cererii menționate la alineatul (2) litera (a).
(4)  Plata menționată la alineatul (1) se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de maximum cinci ani. Din perioada respectivă se scade numărul de ani care au trecut între instalare și prima depunere a cererii menționate la alineatul (2) litera (a).
(5)  Statele membre calculează în fiecare an cuantumul plății menționate la alineatul (1), înmulțind o cifră corespunzătoare procentului de 25% din valoarea medie a drepturilor la plată deținute de fermier cu numărul de drepturi pe care acesta le-a activat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1).
(5)  Statele membre calculează în fiecare an cuantumul plății menționate la alineatul (1), înmulțind o cifră corespunzătoare procentului de 25% din valoarea medie a drepturilor la plată din statul membru sau din regiunea în cauză cu numărul de drepturi pe care fermierul le-a activat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1).
Atunci când aplică primul paragraf, statele membre respectă, în ceea ce privește numărul de drepturi la plată activate care trebuie luate în calcul, următoarele limite maxime:

Atunci când aplică primul paragraf, statele membre stabilesc o limită de maximum 100 de hectare.

(a) maximum 25 în statele membre în care suprafața medie a exploatației agricole, astfel cum este prevăzută în anexa VI, este mai mică sau egală cu 25 de hectare;
(b) în statele membre în care suprafața medie a exploatației agricole, astfel cum este prevăzută în anexa VI, este mai mare de 25 de hectare, numărul maxim de drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici mai mare decât suprafața medie respectivă;
(6)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 privind condițiile în care o persoană juridică poate fi considerată eligibilă pentru primirea plății menționate la alineatul (1), în special aplicarea limitei de vârstă stabilite la alineatul (2) litera (b) uneia sau mai multor persoane fizice care fac parte din persoana juridică.
(6)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 privind condițiile în care o persoană juridică poate fi considerată eligibilă pentru primirea plății menționate la alineatul (1), în special aplicarea limitei de vârstă stabilite la alineatul (2) litera (b) uneia sau mai multor persoane fizice care fac parte din persoana juridică.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 37
Articolul 37

Articolul 37

Dispoziții financiare

Dispoziții financiare

(1)  În vederea finanțării plății menționate la articolul 36, statele membre utilizează un procent din plafonul național anual prevăzut în anexa II care nu poate fi mai mare de 2%. Statele membre transmit Comisiei, până la 1 august 2013, procentul estimat necesar pentru finanțarea plății respective.
(1)  În vederea finanțării plății menționate la articolul 36, statele membre utilizează 2 % din plafonul național anual prevăzut în anexa II.
Dacă procentul estimat necesar pentru finanțarea plății menționate la articolul 36 este mai mic de 2 %, statele membre pot aloca restul sumelor respective pentru a majora în mod linear valoarea drepturilor la plată din rezerva națională, acordând prioritate tinerilor și noilor fermieri, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4).

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot decide să majoreze procentajul menționat în respectivul paragraf, cu scopul de a da prioritate unor beneficiari selectați la nivel național, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. Decizia respectivă este notificată Comisiei înainte de 1 august 2013.

Până la 1 august 2016, statele membre pot revizui procentajul estimat, cu efect de la 1 ianuarie 2017. Până la 1 august 2016, statele membre transmit Comisiei procentajul revizuit.

Până la 1 august 2016, statele membre pot revizui procentajul estimat necesar pentru finanțarea plății menționate la articolul 36, cu efect de la 1 ianuarie 2017. Până la 1 august 2016, statele membre transmit Comisiei procentajul revizuit.

(2)  Fără a aduce atingere procentului maxim de 2% prevăzut la alineatul (1), dacă valoarea totală a plății solicitate într-un stat membru într-un anumit an depășește plafonul stabilit în temeiul alineatului (4) și dacă plafonul respectiv este mai mic decât 2% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară tuturor plăților care urmează să fie acordate tuturor fermierilor în conformitate cu articolul 25.
(2)  Fără a aduce atingere procentului maxim de 2% prevăzut la alineatul (1), dacă valoarea totală a plății solicitate într-un stat membru într-un anumit an depășește plafonul stabilit în temeiul alineatului (4) și dacă plafonul respectiv este mai mic decât 2% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară tuturor plăților care urmează să fie acordate tuturor fermierilor în conformitate cu articolul 25.
(3)  Dacă cuantumul total al plății solicitate într-un stat membru într-un anumit an depășește plafonul stabilit în temeiul alineatului (4) și dacă plafonul respectiv se ridică la 2% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară cuantumurilor care urmează să fie plătite în conformitate cu articolul 36, pentru a se conforma plafonului respectiv.
(3)  Dacă cuantumul total al plății solicitate într-un stat membru într-un anumit an depășește plafonul stabilit în temeiul alineatului (4) și dacă plafonul respectiv se ridică la 2% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară cuantumurilor care urmează să fie plătite în conformitate cu articolul 36, pentru a se conforma plafonului respectiv.
(4)  Pe baza procentului estimat notificat de statele membre în temeiul alineatului (1), Comisia stabilește anual, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul corespunzător al plății menționate la articolul 36. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(4)  Pe baza procentului estimat notificat de statele membre în temeiul alineatului (1), Comisia stabilește anual, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul corespunzător al plății menționate la articolul 36. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2
Sprijinul cuplat poate fi acordat în următoarele sectoare și producții: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și produse lactate, semințe, carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume și specii forestiere cu ciclu scurt de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în sectoarele și producțiile menționate în anexa I la tratat, cu excepția produselor pescărești.

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Creditele alocate pentru plățile cuplate se alocă în mod prioritar producțiilor pentru care s-au efectuat plăți cuplate în perioada 2010-2013 în temeiul articolelor 68, 101 și 111 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Statele membre pot acorda sprijin cuplat fermierilor cu drepturi speciale în 2010, în conformitate cu articolele 60 și 65 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, independent de plata de bază prevăzută în titlul III capitolul 1 din prezentul regulament.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 b (nou)
(3b)  Statele membre pot acorda sprijin cuplat crescătorilor de animale care nu dețin cea mai mare parte a terenului pe care își desfășoară activitatea.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 c (nou)
(3c)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 de stabilire a măsurilor tranzitorii care urmează să se aplice acestor fermieri.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Prin derogare de la primul paragraf, limita pentru acordarea sprijinului cuplat poate fi extinsă peste cea necesară pentru menținerea nivelurilor actuale de producție, cu condiția ca sprijinul cuplat să fie destinat mediului. Statul membru în cauză stabilește această limită în funcție de anumite obiective sau provocări legate de mediu. Limita astfel stabilită este notificată Comisiei în conformitate cu articolul 40 și este aprobată în conformitate cu articolul 41.

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1
(1)  În vederea finanțării sprijinului cuplat facultativ, statele membre pot decide, până la data de 1 august a anului care precede primul an de implementare a sprijinului respectiv, să utilizeze până la 5% din plafonul lor național anual stabilit în anexa II.
(1)  În vederea finanțării sprijinului cuplat facultativ, statele membre pot decide, până la data de 1 august a anului care precede primul an de implementare a sprijinului respectiv, să utilizeze până la 15% din plafonul lor național anual stabilit în anexa II.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Procentul din plafonul național menționat la alineatul (1) poate fi majorat cu trei puncte procentuale în cazul statelor membre care decid să utilizeze cel puțin 3 % din plafonul lor național definit în anexa II pentru a sprijini producția de culturi proteice în temeiul prezentului capitol.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2
(2)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide să utilizeze până la 10% din plafonul național anual stabilit în anexa II, dacă:
eliminat
(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, schema de plată unică pe suprafață prevăzută în titlul V din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri în temeiul articolului 111 din regulamentul respectiv sau sunt vizate de derogarea prevăzută la articolul 69 alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la articolul 69 alineatul (1) din regulamentul respectiv și/sau
(b) au alocat, timp de cel puțin un an în perioada 2010-2013, peste 5 % din cuantumul lor disponibil pentru acordarea plăților directe prevăzute în titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din regulamentul respectiv, sau a măsurilor prevăzute în capitolul 1, cu excepția titlului IV secțiunea 6 din regulamentul respectiv.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă
(4)  Până la 1 august 2016, statele membre pot revizui decizia pe care au luat-o, în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și să decidă, cu efect din anul 2017:
(4)  Până la 1 august 2016, statele membre pot revizui decizia pe care au luat-o în conformitate cu alineatele (1) și (1a) și să decidă, cu efect din anul 2017:
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a
(a) să mărească procentul stabilit la alineatele (1) și (2), în limitele prevăzute la alineatele respective, dacă este posibil, și, dacă este necesar, să modifice condițiile de acordare a ajutorului;
(a) să mărească procentul stabilit la alineatele (1) și (1a), în limitele prevăzute la alineatele respective, dacă este posibil, și, dacă este necesar, să modifice condițiile de acordare a ajutorului;
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 5
(5)  În funcție de decizia luată de fiecare stat membru în temeiul alineatelor (1) - (4) cu privire la procentul din plafonul național care urmează să fie utilizat, Comisia stabilește anual, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul corespunzător sprijinului în cauză. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(5)  În funcție de decizia luată de fiecare stat membru în temeiul alineatelor (1), (1a) și (4) cu privire la procentul din plafonul național care urmează să fie utilizat, Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 55, pentru a stabili anual plafonul corespunzător sprijinului în cauză.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)
Articolul 39a

Sprijinul național suplimentar opțional

(1)  Statele membre care decid să introducă sprijinul cuplat facultativ în sectorul vacilor în lactație în conformitate cu articolul 38 pot acorda fermierilor o primă națională suplimentară care să se adauge la sprijinul cuplat pe care aceștia îl primesc pentru același an calendaristic.
(2)  Statele membre notifică fermierilor condițiile care reglementează acordarea acestui sprijin național suplimentar folosind aceleași modalități ca pentru notificarea referitoare la sprijinul cuplat și în același timp cu aceasta.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Comisia aprobă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, decizia menționată la articolul 39 alineatul (3) sau, dacă este cazul, la articolul 39 alineatul (4) litera (a), dacă se demonstrează existența, în regiunea sau în sectorul în cauză, a uneia dintre necesitățile de mai jos:
(1)  Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 55, pentru a aproba decizia menționată la articolul 39 alineatul (4) litera (a), dacă se demonstrează existența, în regiunea sau în sectorul în cauză, a uneia dintre necesitățile de mai jos:
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 47
Articolul 47

Articolul 47

Norme generale

Norme generale

(1)  Fermierii care dețin drepturi la plată alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și care îndeplinesc cerințele minime prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot opta pentru participarea la o schemă simplificată, în condițiile prevăzute în prezentul titlu, denumită în continuare „schema pentru micii fermieri”.
(1)  Statele membre pot institui o schemă simplificată pentru micii fermieri în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul titlu. Dacă un stat membru aplică o astfel de schemă, fermierii care dețin drepturi la plată alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și care îndeplinesc cerințele minime prevăzute la articolul 10 alineatul (1) participă la schema simplificată, în condițiile prevăzute în prezentul titlu („schema pentru micii fermieri”).
Fermierii care au dreptul, în temeiul titlurilor III și IV, la plăți mai mici de 1 500 EUR sunt incluși în mod automat în această schemă pentru micii fermieri.

(2)  Plățile acordate în cadrul schemei pentru micii fermieri înlocuiesc plățile care trebuie acordate în temeiul titlurilor III și IV.
(2)  Plățile acordate în cadrul schemei pentru micii fermieri înlocuiesc plățile care trebuie acordate în temeiul titlurilor III și IV.
(3)  Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri sunt scutiți de utilizarea practicilor agricole prevăzute în titlul III capitolul 2.
(3)  Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri sunt scutiți de utilizarea practicilor agricole prevăzute în titlul III capitolul 2.
(4)  Statele membre se asigură că nu se acordă nicio plată fermierilor în cazul cărora se dovedește că, începând cu data publicării prezentei propuneri de regulament al Comisiei, își împart exploatația cu unicul scop de a beneficia de schema pentru micii fermieri. Această dispoziție se aplică și fermierilor ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.
(4)  Statele membre se asigură că nu se acordă nicio plată fermierilor în cazul cărora se dovedește că, începând cu data publicării prezentei propuneri de regulament a Comisiei, își împart exploatația cu unicul scop de a beneficia de schema pentru micii fermieri. Această dispoziție se aplică și fermierilor ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 48
Articolul 48

Articolul 48

Participare

Participare

Fermierii care doresc să participe la schema pentru micii fermieri trebuie să depună o cerere până la 15 octombrie 2014.

Lista fermierilor menționați la articolul 47 alineatul (1) este comunicată Comisiei de către autoritățile naționale până la 15 octombrie 2014.

Fermierii care nu au depus cererea de participare la schema pentru micii fermieri până la 15 octombrie 2014 sau care hotărăsc să se retragă din schemă după acea dată sau care sunt selecționați pentru a primi sprijinul prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu mai au dreptul de a participa la schema respectivă.

Fermierii menționați la articolul 47 alineatul (1) care hotărăsc să se retragă din schema pentru micii fermieri după acea dată sau care sunt selecționați pentru a primi sprijinul prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu mai au dreptul de a participa la schema respectivă.

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 49
Articolul 49

Articolul 49

Cuantumul plății

Cuantumul plății

(1)  Statele membre stabilesc cuantumul plății anuale din cadrul schemei pentru micii fermieri la unul dintre următoarele niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor (2) și (3):
(1)  Statele membre stabilesc cuantumul plății anuale din cadrul schemei pentru micii fermieri la unul dintre următoarele niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor (2) și (3):
(a) un cuantum care să nu depășească 15% din plata medie pe beneficiar acordată la nivel național;
(a) un cuantum care să nu depășească 25 % din plata medie pe beneficiar acordată la nivel național;
(b) un cuantum corespunzător plății medii pe hectar acordate la nivel național, înmulțit cu o cifră care corespunde numărului de hectare – maximum trei.
(b) un cuantum corespunzător plății medii pe hectar acordate la nivel național, înmulțit cu o cifră care corespunde numărului de hectare – maximum cinci.
Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot decide ca plata anuală să fie egală cu cuantumul sumei la care ar avea dreptul fermierul în temeiul articolelor 18, 29, 34, 36 și 38 în anul în care a aderat la schemă, dar nu mai mare de 1 500 EUR.

Media națională menționată la primul paragraf litera (a) se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa II pentru anul calendaristic 2019 și a numărului de fermieri care au obținut drepturi la plată în temeiul articolului 21 alineatul (1).

Media națională menționată la primul paragraf litera (a) se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa II pentru anul calendaristic 2019 și a numărului de fermieri care au obținut drepturi la plată în temeiul articolului 21 alineatul (1).

Media națională menționată la primul paragraf litera (b) se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa II pentru anul calendaristic 2019 și a numărului de hectare eligibile declarate în conformitate cu articolul 26 în 2014.

Media națională menționată la primul paragraf litera (b) se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa II pentru anul calendaristic 2019 și a numărului de hectare eligibile declarate în conformitate cu articolul 26 în 2014.

(2)  Cuantumul menționat la alineatul (1) nu trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici mai mare de 1 000 EUR. Fără a aduce atingere articolului 51 alineatul (1), dacă aplicarea alineatului (1) determină stabilirea unui cuantum mai mic de 500 EUR sau mai mare de 1 000 EUR, cuantumul respectiv se rotunjește în sus sau în jos, până la valoarea minimă sau respectiv maximă.
(2)  Cuantumul menționat la alineatul (1) nu trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici mai mare de 1 500 EUR. Fără a aduce atingere articolului 51 alineatul (1), dacă aplicarea alineatului (1) determină stabilirea unui cuantum mai mic de 500 EUR sau mai mare de 1 500 EUR, cuantumul respectiv se rotunjește în sus sau în jos, până la valoarea minimă sau respectiv maximă.
(3)  Prin derogare de la alineatul (2), în Croația, Cipru și Malta cuantumul plății menționat la alineatul (1) poate fi stabilit la o valoare mai mică de 500 EUR, dar nu mai mică de 200 EUR.
(3)  Prin derogare de la alineatul (2), în Croația, Cipru și Malta cuantumul plății menționat la alineatul (1) poate fi stabilit la o valoare mai mică de 500 EUR, dar nu mai mică de 200 EUR.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 51
Articolul 51

Articolul 51

Dispoziții financiare

Dispoziții financiare

(1)  Pentru a finanța plata prevăzută în prezentul titlu, statele membre deduc cuantumurile corespunzătoare cuantumurilor la care urmează să aibă dreptul micii fermieri sub forma plății de bază prevăzute în titlul III capitolul 1, a plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu prevăzute în titlul III capitolul 2 și, dacă este cazul, a plății pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale prevăzute în titlul III capitolul 3, a plății pentru tinerii fermieri prevăzute în titlul III capitolul 4 și a sprijinului cuplat prevăzut în titlul IV, din cuantumurile totale prevăzute pentru plățile respective.
(1)  Pentru a finanța plata prevăzută în prezentul titlu, statele membre deduc cuantumurile corespunzătoare cuantumurilor la care urmează să aibă dreptul micii fermieri sub forma plății de bază prevăzute în titlul III capitolul 1, a plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu prevăzute în titlul III capitolul 2 și, dacă este cazul, a plății pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale prevăzute în titlul III capitolul 3, a plății pentru tinerii fermieri prevăzute în titlul III capitolul 4 și a sprijinului cuplat prevăzut în titlul IV, din cuantumurile totale prevăzute pentru plățile respective.
Diferența dintre suma tuturor plăților care trebuie efectuate în cadrul schemei destinate micilor fermieri și cuantumul total finanțat în conformitate cu primul paragraf este finanțată prin aplicarea unei reduceri lineare tuturor plăților care urmează să fie acordate în conformitate cu articolul 25.

Diferența dintre suma tuturor plăților care trebuie efectuate în cadrul schemei destinate micilor fermieri și cuantumul total finanțat în conformitate cu primul paragraf este finanțată prin aplicarea unei reduceri lineare tuturor plăților care urmează să fie acordate în conformitate cu articolul 25.

Statele membre care utilizează opțiunea prevăzută la articolul 20 alineatul (1) pot aplica rate de reducere diferite la nivel regional.

Elementele pe baza cărora sunt stabilite cuantumurile menționate la primul paragraf rămân aceleași pe toată durata participării fermierului la schemă.

Elementele pe baza cărora sunt stabilite cuantumurile menționate la primul paragraf rămân aceleași pe toată durata participării fermierului la schemă.

(2)  Dacă cuantumul total al plăților care trebuie efectuate în cadrul schemei destinate micilor fermieri depășește 10% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară a cuantumurilor care trebuie plătite în conformitate cu prezentul titlu, pentru a respecta procentul respectiv.
(2)  Dacă cuantumul total al plăților care trebuie efectuate în cadrul schemei destinate micilor fermieri depășește 15 % din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară a cuantumurilor care trebuie plătite în conformitate cu prezentul titlu, pentru a respecta procentul respectiv.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da) măsurilor privind gestionarea informațiilor care trebuie notificate, precum și normelor privind conținutul, forma, calendarul, frecvența și termenele notificărilor.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
(b) măsuri privind gestionarea informațiilor care trebuie notificate, precum și norme privind conținutul, forma, calendarul, frecvența și termenele notificărilor;
eliminat
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1
(1)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile care sunt în același timp necesare și justificabile pentru soluționarea în regim de urgență a unor probleme specifice. Măsurile menționate pot deroga de la dispozițiile prezentului regulament, dar numai în măsura și pentru perioada în care acest lucru este strict necesar. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(1)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 55, care sunt în același timp necesare și justificabile pentru soluționarea în regim de urgență a unor probleme specifice. Actele delegate menționate pot deroga de la dispozițiile prezentului regulament, dar numai în măsura și pentru perioada în care acest lucru este strict necesar.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2
(2)  Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător, legate de măsurile la care se face referire la alineatul (1), Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 56 alineatul (3).
(2)  Atunci când, în ceea ce privește măsurile la care se face referire la alineatul (1), acest lucru este necesar din motive imperioase de urgență, procedura prevăzută la articolul 55a se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2
(2)  Delegarea de competențe la care se face referire în prezentul regulament este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)  Delegarea de competențe către Comisie, la care se face referire în prezentul regulament, se aplică pentru o perioadă de cinci ani, începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respectiv cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 55 a (nou)
Articolul 55a

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
(2)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 55 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 58 a (nou)
Articolul 58a

Raportarea

Până la 1 martie 2017, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, însoțit, după caz, de propuneri legislative corespunzătoare.

Amendamentul 98
Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie

(În mii de EUR)

An calendaristic

2014

2015

2016

2017

2018

2019 și anii următori

Belgia

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulgaria

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

Republica Cehă

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Danemarca

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Germania

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estonia

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Irlanda

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grecia

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Spania

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

Franța

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Croația

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italia

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Cipru

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Letonia

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Lituania

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Luxemburg

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Ungaria

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malta

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Țările de Jos

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Austria

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Polonia

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portugalia

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

România

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovenia

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovacia

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Finlanda

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Suedia

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Regatul Unit

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Amendamentul

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 și anii următori

Belgia

554 701

548 646

542 261

535 640

535 640

535 640

Bulgaria

657 571

735 055

805 495

814 887

814 887

814 887

Republica Cehă

891 307

892 742

893 686

894 054

894 054

894 054

Danemarca

940 086

929 824

919 002

907 781

907 781

907 781

Germania

5 237 224

5 180 053

5 119 764

5 057 253

5 057 253

5 057 253

Estonia

113 168

125 179

137 189

149 199

149 199

149 199

Irlanda

1 236 214

1 235 165

1 233 425

1 230 939

1 230 939

1 230 939

Grecia

2 098 834

2 075 923

2 051 762

2 026 710

2 026 710

2 026 710

Spania

4 939 152

4 957 834

4 973 833

4 986 451

4 986 451

4 986 451

Franța

7 655 794

7 572 222

7 484 090

7 392 712

7 392 712

7 392 712

Croația

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italia

4 024 567

3 980 634

3 934 305

3 886 268

3 886 268

3 886 268

Cipru

52 155

51 585

50 985

50 362

50 362

50 362

Letonia

176 500

206 565

236 630

266 695

266 695

266 695

Lituania

402 952

426 070

449 189

472 307

472 307

472 307

Luxemburg

33 943

33 652

33 341

33 015

33 015

33 015

Ungaria

1 295 776

1 297 535

1 298 579

1 298 791

1 298 791

1 298 791

Malta

5 365

5 306

5 244

5 180

5 180

5 180

Țările de Jos

809 722

800 883

791 561

781 897

781 897

781 897

Austria

706 071

706 852

707 242

707 183

707 183

707 183

Polonia

3 079 652

3 115 887

3 152 121

3 188 356

3 188 356

3 188 356

Portugalia

582 466

598 550

614 635

630 719

630 719

630 719

România

1 485 801

1 707 131

1 928 460

2 002 237

2 002 237

2 002 237

Slovenia

140 646

139 110

137 491

135 812

135 812

135 812

Slovacia

391 608

397 576

403 543

409 511

409 511

409 511

Finlanda

533 451

535 518

537 295

538 706

538 706

538 706

Suedia

709 922

712 820

715 333

717 357

717 357

717 357

Regatul Unit

3 652 541

3 655 113

3 657 684

3 660 255

3 660 255

3 660 255

Aviz juridic - Politica de confidențialitate